EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0021

2000 m. balandžio 25 d. Komisijos Direktyva 2000/21/EB dėl Tarybos direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 1 dalies penktojoje įtraukoje nurodyto Bendrijos teisės aktų sąrašotekstas svarbus EEE.

OJ L 103, 28.4.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; panaikino 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/21/oj

32000L0021Oficialusis leidinys L 103 , 28/04/2000 p. 0070 - 0071


Komisijos Direktyva 2000/21/EB

2000 m. balandžio 25 d.

dėl Tarybos direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 1 dalies penktojoje įtraukoje nurodyto Bendrijos teisės aktų sąrašo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/33/EB [2], ypač jos 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tam tikroms medžiagoms, apie kurias turi būti pranešama, minėtos direktyvos 7, 8, 14 ir 15 straipsnių nuostatos netaikomos. Kalbant konkrečiau, pagal 13 straipsnio 1 dalies penktąją įtrauką išlygos taikomos išimtinai naudojimui kituose produktų sektoriuose, kuriems taikoma pranešimo Bendrijoje arba patvirtinimo tvarka ir kuriems nustatyti duomenų pateikimo reikalavimai yra lygiaverčiai tiems, kuriems nustatyti Direktyvoje 67/548/EEB. Dėl to reikia, kad Komisija parengtų tų Bendrijos teisės aktų, kuriuose yra numatyta ši pranešimo arba patvirtinimo tvarka, sąrašą. Sąrašas bus periodiškai peržiūrimas, o prireikus — pataisomas.

(2) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvoje 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/80/EB [4], yra numatytas veikliųjų medžiagų įrašymas į jos I priedą kaip būtina sąlyga įregistruoti minėtus produktus prieš pateikiant juos į rinką. 1993 m. spalio 29 d. Komisijos direktyva 93/90/EEB dėl Tarybos direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 1 dalies penktojoje įtraukoje nurodyto medžiagų sąrašo [5] taikoma tik į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įrašyti skirtoms veikliosioms medžiagoms, kurios pateikiamos į rinką. Turėtų būti taikoma ir veikliosioms medžiagoms, registruotinoms kitais tikslais, įskaitant mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą pagal Direktyvos 91/414/EEB 22 straipsnį, kad tokios medžiagos būtų įregistruojamos tik tokia tvarka, kuri numatyta Direktyvos 91/414/EEB taikymo srityje.

(3) Pagal 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidų pateikimo į rinką [6] medžiagoms, kurios išimtinai naudojamos kaip biocidinių produktų veikliosios medžiagos, taikoma Direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 1 dalies penktoji įtrauka ir dėl to joms turėtų būti taikoma išlyga, įskaitant mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, kad tokios medžiagos būtų įregistruojamos tik tokia tvarka, kuri numatyta Direktyvos 98/8/EB taikymo srityje.

(4) Direktyva 93/90/EEB turėtų būti panaikinta.

(5) Šios direktyvos nuostatos atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos priede yra pateiktas Bendrijos teisės aktų dėl produktų sektorių, kuriems taikoma Bendrijos pranešimo arba patvirtinimo tvarka ir kuriems taikomi sąraše nurodytoms medžiagų kategorijoms nustatyti duomenų pateikimo reikalavimai yra lygiaverčiai nustatytiesiems Direktyvoje 67/548/EEB, sąrašas.

2 straipsnis

Direktyva 93/90/EEB yra panaikinama.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia nuostatas, kurios, įsigaliojusios iki 2001 m. balandžio 1 d., įgyvendina šią direktyvą ir apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL 196, 1967 8 16, p. 1.

[2] OL L 199, 1999 7 30, p. 57.

[3] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[4] OL L 210, 1999 8 10, p. 13.

[5] OL L 277, 1993 11 10, p. 33.

[6] OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Bendrijos teisės aktai dėl produktų sektorių, kuriems taikoma Bendrijos pranešimo arba patvirtinimo tvarka ir kuriems nurodytų medžiagų kategorijoms taikomi duomenų pateikimo reikalavimai yra lygiaverčiai nustatytiesiems Direktyvos 67/548/EEB 7, 8, 14 ir 15 straipsniuose

1. 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką.

2. 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidų pateikimo į rinką.

Medžiagoms, kurios naudojamos tik kaip augalų apsaugos produktų ir (arba) biocidų veikliosios medžiagos.

--------------------------------------------------

Top