EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0769

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo

OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; panaikino 32006R1907 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/769/oj

31976L0769Oficialusis leidinys L 262 , 27/09/1976 p. 0201 - 0203
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 4 p. 0178
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 5 p. 0208
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 5 p. 0208
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 5 p. 0229
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 5 p. 0229


Tarybos direktyva

1976 m. liepos 27 d.

dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo

(76/769/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi visomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis pavojingų medžiagų ir preparatų pateikimą į rinką, turi būti siekiama apsaugoti visuomenę, ypač asmenis, naudojančius tokias medžiagas ir preparatus;

kadangi jos turėtų padėti saugoti aplinką nuo visų medžiagų ir preparatų, kurie turi ekotoksiškų savybių arba galėtų teršti aplinką;

kadangi jos turėtų būti skirtos atstatyti, išsaugoti ir pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę;

kadangi valstybėse narėse pavojingos medžiagos ir preparatai yra reglamentuojami taisyklėmis; kadangi šios taisyklės skiriasi, priklausomai nuo jų pardavimo ir panaudojimo sąlygų; kadangi šie skirtumai sudaro kliūtis prekybai ir daro tiesioginę įtaką bendrosios rinkos kūrimui ir veikimui;

kadangi todėl šios kliūtys turėtų būti pašalintos; kadangi tai reikalauja suderinti šį klausimą reglamentuojančius valstybių narių įstatymus;

kadangi nuostatos, susijusios su tam tikromis pavojingomis medžiagomis ir preparatais, jau buvo nustatytos Bendrijos direktyvose; kadangi vis dar yra būtina priimti taisykles dėl kitų produktų, ypač tų, kuriems tarptautinės organizacijos nusprendė taikyti apribojimus, kaip antai polichlorintiesiems bifenilams (PCB), dėl kurių gamybos ir naudojimo OECD 1973 m. vasario 13 d. Taryba priėmė sprendimą; kadangi tokia priemonė yra būtina, norint apsaugoti žmogaus organizmą nuo PCB absorbcijos ir dėl jos kylančio pavojaus jo sveikatai;

kadangi išsamūs tyrimai parodė, kad polichlorintieji terfenilai (PCT) sukelia riziką panašią į tą, kurią sukelia PCB; kadangi tokių medžiagų pardavimas ir naudojimas taip pat turėtų būti ribojamas;

kadangi, be to, bus būtina periodiškai persvarstyti šią problemą palaipsniui visiškai uždraudžiant PCB ir PCT;

kadangi chlor-1-etileno (vinilchorido monomero) kaip aerozolinio propelento naudojimas kelia pavojų žmogaus sveikatai ir jo naudojimas turėtų būti uždraustas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Nepažeidžiant kitų atitinkamų Bendrijos nuostatų taikymo, ši direktyva apriboja pavojingų medžiagų ir preparatų, nurodytų priede, pardavimą ir naudojimą Bendrijos valstybėse narėse.

2. Ši direktyva netaikoma:

a) pavojingų medžiagų ir preparatų vežimui geležinkeliais, keliais, vidaus vandenų keliais, jūra arba oru;

b) pavojingoms medžiagoms ir preparatams, eksportuojamiems į šalis, kurios nėra narės;

c) tranzitu vežamoms pavojingoms medžiagoms ir preparatams, kurios yra tikrinamos muitinėje, jeigu jos nėra perdirbamos.

3. Šioje direktyvoje:

a) "medžiagos" – tai cheminiai elementai ir jų junginiai, kurie sutinkami gamtoje natūraliame būvyje arba yra gaminami pramoniniu būdu;

b) "preparatai" – tai mišiniai arba tirpalai, sudaryti iš dviejų arba daugiau medžiagų.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad pavojingos medžiagos ir preparatai, nurodyti priede, būtų pateikiami į rinką arba būtų naudojami tik pagal priede išdėstytas sąlygas. Tokie apribojimai netaikomi pardavimui arba naudojimui tyrimams ir taikomajai veiklai, arba analizės tikslais.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima nuostatas, kurios, įsigaliojusios per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą, įgyvendina šią direktyvą, ir nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1976 m. liepos 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Van Der Stoel

[1] OL C 60, 1975 3 13, p. 49.

[2] OL C 16, 1975 1 23, p. 25.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Medžiagos, medžiagų grupės arba preparato paskirtis | Apribojimo sąlygos |

1.Polichlorintieji bifenilai (PCB), išskyrus mono- ir dichlorintus bifenilus.Polichlorintieji terfenilai (PCT).Preparatai, kuriuose PCB arba PCT kiekis yra didesnis negu 0,1 % masės. | Negali būti naudojami, išskyrus šioms kategorijoms: 1)uždarų elektros sistemų įrangoje: transformatoriuose, rezistoriuose ir induktoriuose;2)dideliuose kondensatoriuose (kurių bendra masė yra ≥ 1 kg);3)mažuose kondensatoriuose (su sąlyga, kad maksimalus chloro kiekis PCB yra 43 % ir kad jo sudėtyje yra ne daugiau kaip 3,5 % penta- ir daugiau chlorintų bifenilų);Minėtų reikalavimų neatitinkantys maži kondensatoriai gali būti parduodami vienerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Šis apribojimas netaikomas jau naudojamiems mažiems kondensatoriams;4)šilumą perduodančiuose skysčiuose, kurie naudojami įrenginiuose su uždara šilumą perduodančia grandine (išskyrus įrenginius, skirtus maisto produktams, pašarams, farmacijos ir veterinarijos produktams perdirbti; tačiau jei PCB minėtuose įrenginiuose naudojami pranešimo apie šią direktyvą metu, jie gali būti toliau naudojami ne ilgiau kaip iki 1979 m. gruodžio 31 d.);5)hidrauliniuose skysčiuose, naudojamuose:a)požeminės kasybos įrangoje;b)mašinose, aptarnaujančiose elektrolitinę aliuminio gamybą, naudojamose šios direktyvos priėmimo metu, ne ilgiau kaip iki 1979 m. gruodžio 31 d.6)pirminiuose ir tarpiniuose produktuose, skirtuose toliau perdirbti į kitus produktus, kurie neuždrausti pagal šią direktyvą. |

2.Chlor-1-etilenas (vinilchorido monomeras) | Jokiais tikslais negali būti naudojamas kaip aerozolinis propilentas. |

--------------------------------------------------

Top