EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0117

1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva, draudžianti pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų

OJ L 33, 8.2.1979, p. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 46 - 50
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; panaikino 32009R1107 . Latest consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

31979L0117Oficialusis leidinys L 033 , 08/02/1979 p. 0036 - 0040
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 10 p. 0168
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 24 p. 0046
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 10 p. 0168
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 15 p. 0126
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 15 p. 0126


Tarybos direktyva

1978 m. gruodžio 21 d.

draudžianti pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų

(79/117/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi augalų auginimas užima labai svarbią vietą Europos ekonominėje bendrijoje;

kadangi augalų derlius yra nuolat veikiamas kenksmingų organizmų ir piktžolių; kadangi absoliučiai būtina apsaugoti augalus nuo šio pavojaus, siekiant užkirsti kelią derliaus mažėjimui, taip padedant užtikrinti pakankamą tiekimą;

kadangi vienas iš svarbiausių augalų ir augalinių produktų apsaugos bei žemės ūkio produktyvumo didinimo būdų yra augalų apsaugos produktų naudojimas;

kadangi šių augalų apsaugos produktų poveikiai gali ir nebūti visapusiškai naudingi augalų auginimui; kadangi jų naudojimas gali kelti pavojų žmonėms ir aplinkai, nes daugelis jų yra toksiškos medžiagos ar preparatai, turintys pavojingus poveikius;

kadangi tam tikrų augalų apsaugos produktų keliamas pavojus yra toks didelis, kad jų tolesnis naudojimas negali būti visiškai arba iš dalies toleruojamas;

kadangi dėl to valstybės narės ne tik kontroliavo augalų apsaugos produktų pardavimą, tačiau kai kuriems augalų apsaugos produktams nustatė apribojimus arba draudimus naudoti, tokius pat apribojimus taikant ir jų pardavimui;

kadangi šios nuostatos įvairiose valstybėse narėse skiriasi, o tai trukdo prekybai, ir tokios kliūtys daro tiesioginę įtaką bendrosios rinkos sukūrimui ar veikimui;

kadangi dėl to pageidautina šias kliūtis šalinti suderinant atitinkamas nuostatas, nustatytas valstybėse narėse įstatymais ir kitais teisės aktais;

kadangi dėl to, atrodo, yra pateisinama, kaip pagrindinį principą, nustatyti apribojimus dėl visų augalų apsaugos produktų, turinčių veikliųjų medžiagų, naudojimo, kurie, netgi deramai naudojami pagal numatytą paskirtį, daro arba gali daryti kenksmingą poveikį žmonių ar gyvulių sveikatai arba daryti nepriimtiną neigiamą poveikį aplinkai;

kadangi vis dėlto kai kuriems šiems augalų apsaugos produktams gali būti numatytos nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos, kurios taikomos tik nedaugeliui paskirčių, kai dėl ekologinių priežasčių iškyla konkreti būtinybė, o pavojus yra mažesnis už tą, kuris buvo kilęs naudojant anksčiau leistinoms paskirtims;

kadangi net ir šios leidžiančios nukrypti nuostatos turėtų būti laipsniškai panaikintos vos tik atsiradus mažiau pavojingiems apdorojimo būdams;

kadangi, viena vertus, būtina suteikti valstybėms narėms jų kompetencijos ribose ribotą teisę laikinai sustabdyti draudimus naudoti, iškilus nenumatytam pavojui, gresiančiam augalų auginimui, kurio negalima įveikti kitomis priemonėmis;

kadangi ši direktyva netaikoma augalų apsaugos produktams, skirtiems mokslinių tyrimų ir analitiniams tikslams;

kadangi, be to, nedera Bendrijos nuostatų taikyti augalų apsaugos produktams, skirtiems eksportui į trečiąsias šalis, nes šiose šalyse galioja jų reglamentai;

kadangi šios direktyvos įgyvendinimas ir jos priedo suderinimas su technikos ir mokslo žinių raida lemia glaudų Komisijos ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą; kadangi šiuo metu Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ribotos trukmės darbo tvarka ir Pesticidų mokslinio komiteto dalyvavimas suteikia puikų pagrindą tam,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva skirta uždrausti pateikti į rinką augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų, ir juos naudoti.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos sąvokos yra taip apibrėžtos:

1. Augalų apsaugos produktai

Veikliosios medžiagos ir preparatai, turintys vieną ar daugiau veikliųjų medžiagų, skirti:

1.1. sunaikinti organizmus, kenksmingus augalams ar augaliniams produktams, arba apsaugoti juos nuo tokių organizmų tiek, kiek tokios medžiagos ar preparatai nėra apibrėžiami kitose nuostatose;

1.2. daryti įtaką augalų gyvybiniams procesams, tačiau kitaip nei mitybinės medžiagos;

1.3. konservuoti augalinius produktus tiek, kiek tokioms medžiagoms ar produktams netaikomos Tarybos ar Komisijos specialios nuostatos dėl konservantų;

1.4. sunaikinti nereikalingus augalus arba

1.5. sunaikinti augalų dalis, patikrinti arba užkirsti kelią nepageidaujamam augalų augimui.

2. Medžiagos

Cheminiai elementai ir jų junginiai, susidarantys natūraliu ar gamybos būdu.

3. Preparatai

Mišiniai arba tirpalai, sudaryti iš dviejų ar daugiau medžiagų arba mikroorganizmų ar virusų, skirtų naudojimui kaip augalų apsaugos produktai.

4. Veikliosios medžiagos

Medžiagos, mikroorganizmai ir virusai, pasižymintys bendru ar specifiniu poveikiu:

4.1. kenksmingiems organizmams arba

4.2. augalams, jų dalims arba augaliniams produktams.

5. Augalai

Gyvi augalai ir jų gyvos dalys, įskaitant šviežius vaisius ir sėklas.

6. Augaliniai produktai

Neperdirbti produktai arba paruošti paprasčiausiu būdu, pavyzdžiui, sumalti, išdžiovinti arba suspausti, gauti iš augalų, tačiau neįskaitant pačių augalų, kaip apibūdinta 5 punkte.

7. Kenksmingi organizmai

Augalų ar augalinių produktų kenkėjai, priklausantys gyvūnijai ar augmenijai, taip pat virusai, mikoplazmos ar kiti patogenai.

8. Gyvūnai

Gyvūnai, priklausantys rūšims, kurias žmonės augina arba vartoja maistui.

9. Pateikimas į rinką

Bet kuris augalų apsaugos produktų pristatymas už pinigus arba nemokamai.

10. Aplinka

Žmonių santykiai su vandeniu, oru, žeme ir visomis biologinėmis formomis.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad augalų apsaugos produktai, turinys vieną ar daugiau priede išvardytų veikliųjų medžiagų, negali būti nei pateikiami į rinką, nei naudojami.

Pirmoji šio straipsnio pastraipa netaikoma augalų apsaugos produktams, turintiems nesvarbias priemaišas dėl gamybos proceso pobūdžio, jeigu jie neturi kenksmingo poveikio žmonėms, gyvūnams ar aplinkai.

4 straipsnis

1. Nukrypstant nuo šios direktyvos 3 straipsnio, valstybėms narėms laikinai gali būti suteikta teisė leisti pateikti į rinką arba naudoti savo teritorijose augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikras priedo pirmoje skiltyje išvardytas veikliąsias medžiagas antroje skiltyje numatytais atvejais.

2. Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus atvejus, kuriems taikoma šio straipsnio 1 dalis ir, Komisijai paprašius, pateikia jai informaciją, kokiu mastu kiekviena tokia veiklioji medžiaga yra naudojama.

5 straipsnis

Ši direktyva netaikoma augalų apsaugos produktams, skirtiems:

a) mokslinių tyrimų ar analizės tikslams arba

b) eksportui į trečiąsias šalis.

6 straipsnis

1. Komisija, pasitarusi su Pesticidų moksliniu komitetu, kuris buvo įsteigtas pagal Sprendimo 78/436/EEB [4] nuostatas, 8 straipsnyje nustatyta tvarka priima:

a) visus A (gyvsidabrio junginiai) ir B (patvarūs chlororganiniai junginiai) grupių medžiagų, išvardytų priedo 1 skiltyje, pakeitimus;

b) visus priedo 2 skilties būtinus pakeitimus. Jeigu leidžianti nukrypti nuostata turi būti panaikinta, nebūtinos išankstinės konsultacijos su moksliniu komitetu, jeigu visos valstybės narės informavo Komisiją, kad jos neketina taikyti arba nebetaikys tos leidžiančios nukrypti nuostatos. Ši informacija gali būti pateikta Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui, įsteigtam pagal Sprendimo 76/894/EEB [5] nuostatas.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma penkerius metus, pradedant nuo 1981 m. sausio 1 d.

Taryba, Komisijos siūlymu, gali vieningai priimti sprendimą pratęsti 1 dalyje minimą galiojimo laikotarpį arba panaikinti visus taikymo apribojimus.

3. Priedo pakeitimai, kurie nenumatyti šio straipsnio 1 dalyje, turi būti priimami Tarybos Komisijos siūlymu.

4. Komisija ne rečiau kaip kas dveji metai patikrina, ar reikėtų daryti priedo antrosios skilties pakeitimus ir kokiu mastu jie turėtų būti daromi.

5. Visi priedo pakeitimai daromi dėl mokslo ir technikos žinių raidos.

6. Veiklioji medžiaga turi būti įrašyta priede, jeigu net ir tuo atveju, kai taikoma pagal numatytą paskirtį, ji daro arba gali daryti:

a) kenksmingus poveikius žmonių ar gyvulių sveikatai;

b) nepriimtiną neigiamą poveikį aplinkai.

7 straipsnis

1. Paaiškėjus, kad dėl nenumatyto pavojaus augalų auginimui, kurio negalima išvengti kitomis priemonėmis, valstybėje narėje būtina naudoti augalų apsaugos produktą, turintį vieną ar daugiau priede išvardytų veikliųjų medžiagų, minėta valstybė narė gali leisti pateikti į rinką ir naudoti tokį produktą ne ilgiau kaip 120 dienų. Ji apie savo veiksmą tuoj pat informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

2. Tai turėtų būti nedelsiant nustatyta 8 straipsnyje numatyta tvarka, ir jeigu taip, kokiomis sąlygomis valstybės narės veiksmas, kurio ji ėmėsi, gali būti tęsiamas ar pakartojamas.

8 straipsnis

1. Jeigu turi būti toliau taikoma šiame straipsnyje nustatyta tvarka, pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu nedelsdamas perduoda klausimus Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui, toliau – Komitetas.

2. Valstybių narių balsai Komitete skaičiuojami taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisijos atstovas pateikia priemonių, kurios turi būti patvirtintos, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonės patvirtinamos 41 balso dauguma.

4. Kai priemonės atitinka Komiteto nuomonę, Komisija jas patvirtina ir nedelsdama įgyvendina. Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba priemones patvirtina kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai pasiūlymas buvo jai perduotas, nepatvirtina jokių priemonių, pasiūlytas priemones patvirtina ir jas nedelsdama įgyvendina Komisija.

9 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie,įsigalioję ne vėliau kaip 1981 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1978 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Otto Graf Lambsdorff

[1] OL C 200, 1976 8 26, p. 10.

[2] OL C 30, 1977 2 7, p. 38.

[3] OL C 114, 1977 5 11, p. 16.

[4] OL L 124, 1978 5 12, p. 16.

[5] OL L 340, 1976 12 9, p. 25.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

3 straipsnyje minėtų veikliųjų medžiagų arba veikliųjų medžiagų grupių pavadinimai | Atvejai, kai pateikimas į rinką arba naudojimas yra leidžiamas pagal 4 straipsnį |

A.Gyvsidabrio junginiai

1.Gyvsidabrio oksidas | Kaip dažai gydyti Nectria galligena (vėžį) ant vaismedžių po derliaus nuėmimo ir iki akiavimo. |

2.Gyvsidabrio chloridas (kalomelis) | a)nuo Plasmodiophora brassicaeb)svogūnų sėklos beicavimas ir augalų apdorojimas nuo Sclerotiumc)dekoratyvinės vejos ir sporto aikštelių vejos apdorojimas nuo Sclerotinia ir Fusarium |

3.Kiti neorganiniai gyvsidabrio junginiai | |

4.Alkilgyvsidabrio junginiai | a)svogūnėlių ir sėklinių bulvių beicavimas drėgnu būdub)elitinės ir superelitinės javų sėklos, išskyrus kukurūzų, ir cukrinių runkelių sėklos beicavimas |

5.Alkoksilialkilo ir arilgyvsidabrio junginiai | a)kaip dažai gydyti Nectria galligena (vėžį) ant vaismedžių po derliaus nuėmimo ir iki akiavimob)rudenį užkirsti kelią Nectria galligena (vėžiui) Bramley obelyse prireikus Šiaurės Airijoje po ypač drėgnos vasarosc)svogūnėlių ir sėklinių bulvių beicavimas drėgnu būdud)javų, runkelių, linų ir rapso sėklos beicavimas |

B.Patvarūs chlororganiniai junginiai

1.Aldrinas | a)dirvožemio apdorojimas nuo Otiorrhynchus daigynuose, braškių lysvėse prieš persodinimą, dekoratyvinių augalų lysvėse ir vynuogynuoseb)bulvių, auginamų anksčiau buvusiose Airijos ir Jungtinės Karalystės ganyklose, apdorojimas nuo Agriotesc)narcizų, kurie dvejus ar trejus metus turi išbūti žemėje, apdorojimas nuo Merodon equestris, Eumerus strigatus ir Eumerus tuberculatus |

2.Chlordanas | |

3.Dieldrinas | |

4.DDT | a)kaip drėgnas beicas spygliuočių sodinukams nuo Hylobiusb)atskirų medžių apdorojimas nuo Scolytidae prieš Ceratocystis ulmic)cukrinių runkelių, bulvių beicavimas ir dekoratyvinės vejos arba sporto aikštelių vejos apdorojimas nuo Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia ir Sericad)cukrinių runkelių, bulvių beicavimas, braškių, morkų ir dekoratyvinių augalų apdorojimas nuo Agrotis ir Euxoae)javų apdorojimas nuo Tipula |

5.Endrinas | a)kaip akaricidas ciklamenams ir braškių dauginamajai medžiagaib)vaismedžių sodų be subkultivacijos apdorojimas nuo Arvicola terrestris L. |

6.HCH, kuriame mažiau negu 99,0 % gama izomerų | |

7.Heptachloras | Runkelių sėklos beicavimas parengimo metu nuo Atomaria linearis, Agriotes spec., Myriapoda ir Collembola |

8.Heksachlorbenzenas | |

--------------------------------------------------

Top