Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0638

2018 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/638, kuriuo nustatomos neatidėliotinos priemonės, kad į Sąjungą nebūtų įvežti ir joje neišplistų kenksmingieji organizmai kukurūziniai dykrinukai (Spodoptera frugiperda (Smith)) (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2291)

C/2018/2291

OJ L 105, 25.4.2018, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/638/oj

25.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/638

2018 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos neatidėliotinos priemonės, kad į Sąjungą nebūtų įvežti ir joje neišplistų kenksmingieji organizmai kukurūziniai dykrinukai (Spodoptera frugiperda (Smith))

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2291)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečią sakinį,

kadangi:

(1)

kukurūzinis dykrinukas (Spodoptera frugiperda (Smith)) (toliau – nurodytasis organizmas) yra įtrauktas į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnio a dalies 22 punktą kaip kenksmingas organizmas, neaptinkamas Sąjungoje;

(2)

Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 27.2 punkte nustatytos konkrečios priemonės, kad į Sąjungą nepatektų nurodytasis organizmas. Šios priemonės – specialūs reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą chrizantemas (Dendranthema (DC.) Des Moul.), gvazdikus (Dianthus L.) ir pelargonijas (Pelargonium l'Hérit. ex Ait), kurie gali būti kenksmingųjų organizmų šeimininkai;

(3)

2017 m. birželio 28 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) priėmė mokslinę nuomonę dėl nurodytojo organizmo skyrimo prie kenksmingųjų organizmų (2). Be to, valstybės narės pateikė duomenų apie to organizmo aptikimą ant prekių;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad nurodytasis organizmas neseniai pateko į Afriką ir ten išplito, taip pat į jo pasiskirstymą Pietų ir Šiaurės Amerikoje ir į valstybių narių pateiktus duomenis apie jo aptikimą, tam tikriems kitiems į Sąjungą įvežamiems augalams, kurie yra nurodytojo organizmo šeimininkai ir yra kilę iš Afrikos arba Pietų ir Šiaurės Amerikos (toliau – nurodytieji augalai), turėtų būti taikomos konkrečios priemonės;

(5)

šių konkrečių priemonių paskirtis turėtų būti laiku nustatyti nurodytąjį organizmą Sąjungos teritorijoje, nustatyti nurodytųjų augalų įvežimo į Sąjungą reikalavimus, įskaitant fitosanitarinį sertifikatą, taip pat oficialius patikrinimus, atliekamus įvežant tuos augalus į Sąjungą. Valstybės narės turėtų atlikti kasmetinius tyrimus nurodytajam organizmui jų teritorijoje nustatyti ir užtikrinti, kad profesionalūs veiklos vykdytojai būtų informuojami apie galimą nurodytojo organizmo buvimą ir būtų imamasi priemonių;

(6)

tos priemonės būtinos siekiant užtikrinti geresnę Sąjungos teritorijos apsaugą, kad į ją nebūtų įvežtas nurodytasis organizmas, jis joje neįsitvirtintų ar neišplistų;

(7)

siekiant, kad atsakingos oficialios įstaigos ir profesionalūs veiklos vykdytojai galėtų prisitaikyti prie minėtų reikalavimų, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. birželio 1 d.;

(8)

šis sprendimas turėtų būti laikinas ir taikomas iki 2020 m. gegužės 31 d., kad iki to laiko jį būtų galima peržiūrėti;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nurodytasis organizmasSpodoptera frugiperda (Smith);

b)   nurodytieji augalai– Afrikos arba Pietų ir Šiaurės Amerikos kilmės paprikų (Capsicum L.), svaidenių (Momordica L., gelsvųjų baklažanų (Solanum aethiopicum L.), etiopinių baklažanų (Solanum macrocarpon L.) ir paprastųjų baklažanų (Solanum melongena L.) vaisiai ir paprastųjų kukurūzų (Zea mays L.) augalai, išskyrus gyvas žiedadulkes, augalų audinių kultūras, sėklas ir grūdus;

c)   auginimo (gamybos) vieta– nustatyta auginimo (gamybos) vietovės dalis, naudojama kaip atskiras vienetas fitosanitariniais tikslais. Auginimo (gamybos) vietovė – valdos ar auginimo laukų grupė, naudojamos (-a) kaip vienas auginimo (gamybos) ar žemės ūkio vienetas.

2 straipsnis

Nurodytojo organizmo aptikimas arba įtariamas buvimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris asmuo, sužinojęs apie nurodytojo organizmo buvimą arba įtariantis jo buvimą savo teritorijoje, nedelsdamas informuoja atsakingą valstybės įstaigą ir pateikia jai visą susijusią informaciją apie nurodytojo organizmo buvimą arba tariamą buvimą.

2.   Atsakinga valstybės įstaiga nedelsdama užregistruoja tokią informaciją.

3.   Jeigu atsakingai valstybės įstaigai buvo pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą arba tariamą buvimą, ji imasi visų reikiamų priemonių buvimui arba tariamam buvimui patvirtinti.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad asmenims, kurių prižiūrimi augalai gali būti apnikti nurodytojo organizmo, būtų nedelsiant pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą arba tariamą buvimą ir apie galimus padarinius bei priemones, kurių reikia imtis.

3 straipsnis

Nurodytųjų augalų įvežimo į Sąjungą reikalavimai

Nurodytieji augalai į Sąjungą įvežami tik jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

prie jų pridėtas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nuodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte;

b)

jie atitinka šio sprendimo 4 straipsnio a, b, c, d arba e punktų nuostatas. Atitinkamas punktas turi būti nurodytas fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“. Jeigu augalai atitinka 4 straipsnio c ir d punktų nuostatas, fitosanitariniame sertifikate turi būti pateikta atsekamumą užtikrinanti informacija, nurodyta c punkto iv papunktyje;

c)

įvežamus į Sąjungą augalus patikrino atsakinga valstybės įstaiga pagal šio sprendimo 5 straipsnį ir nurodytojo organizmo nenustatė.

4 straipsnis

Nurodytųjų augalų kilmė

Nurodytieji augalai atitinka viename iš šių punktų nustatytus reikalavimus:

a)

jie yra kilę iš trečiosios šalies, kurioje, kaip žinoma, nurodytasis organizmas neaptinkamas;

b)

jie kilę iš teritorijos, kurioje nurodytasis organizmas neaptinkamas, kaip nustatė susijusi nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų; tos teritorijos pavadinimas turi būti nurodytas fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“;

c)

jie kilę iš teritorijų, kurios nėra nurodytos a ir b punktuose, ir tenkina šias sąlygas:

i)

nurodytieji augalai buvo auginami auginimo (gamybos) vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje;

ii)

per tris mėnesius iki eksporto auginimo (gamybos) vietoje buvo atlikti oficialūs patikrinimai ir ant nurodytųjų augalų nurodytojo organizmo neaptikta;

iii)

prieš eksportuojant nurodytuosius augalus jie buvo oficialiai patikrinti ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu;

iv)

prieš eksportą vežant nurodytuosius augalus buvo registruojama informacija, užtikrinanti atsekamumą iki jų auginimo (gamybos) vietos;

v)

nurodytieji augalai buvo auginami auginimo (gamybos) vietoje, kuri buvo fiziškai visiškai apsaugota nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmu;

d)

jie kilę iš teritorijų, kurios nėra nurodytos a ir b punktuose, atitinka c punkto i–iv papunkčių nuostatas ir buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu;

e)

jie kilę iš teritorijų, kurios nėra nurodytos a ir b punktuose, ir buvo veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, siekiant užtikrinti, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu, o apdorojimo būdas nurodytas fitosanitariniame sertifikate.

5 straipsnis

Oficialūs patikrinimai įvežant į Sąjungą

1.   Visos į Sąjungą įvežamos nurodytųjų augalų siuntos oficialiai patikrinamos įvežimo į Sąjungą punkte arba paskirties vietoje, kaip nustatyta Komisijos direktyvoje 2004/103/EB (3).

2.   Atsakinga valstybės įstaiga atlieka šiuos patikrinimus:

a)

apžiūrą,

o

b)

įtarusi, kad esama nurodytojo organizmo, ima mėginius ir identifikuoja aptiktą organizmą.

6 straipsnis

Nurodytojo organizmo tyrimai valstybių narių teritorijose

1.   Valstybės narės kasmet atlieka tyrimus, siekdamos nustatyti, ar jų teritorijoje ant augalų šeimininkų yra nurodytųjų organizmų.

2.   Šiuos tyrimus atlieka atsakinga valstybės įstaiga arba jie atliekami atsakingai valstybės įstaigai oficialiai prižiūrint. Atliekant tokius tyrimus naudojamos tinkamos gaudyklės, pvz., tokios, kuriose naudojami feromonai arba šviesa, o įtarus, kad augalas apniktas nurodytojo organizmo, imami mėginiai ir organizmas identifikuojamas. Tyrimai grindžiami aiškiais mokslo ir technikos principais ir atliekami tinkamu metų laiku, atsižvelgiant į galimybę aptikti nurodytąjį organizmą.

3.   Kiekviena valstybė narė iki kiekvienų metų balandžio 30 d. praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praėjusiais kalendoriniais metais atliktų tyrimų rezultatus.

7 straipsnis

Taikymo pradžios data

Šis sprendimas taikomas nuo 2018 m. birželio 1 d.

8 straipsnis

Taikymo pabaigos data

Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. gegužės 31 d.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4927.

(3)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


Top