Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0618

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/618, kuriuo dėl pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimo prevencijos priemonių Sąjungoje iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/535/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2227)

C/2018/2227

OJ L 102, 23.4.2018, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/618/oj

23.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/618

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo dėl pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimo prevencijos priemonių Sąjungoje iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/535/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2227)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

žemyninės Portugalijos buferinėje zonoje 2017 m. didelių gaisrų paveiktų neatsparių augalų skaičius pasiekė neregėtą mastą. Dėl šios priežasties pažeistų medžių, kurie turi būti nukirsti, pašalinti ir sunaikinti, skaičius staiga ir netikėtai išaugo iki maždaug 1,5 mln. Nepaisant to, kad Portugalijos valdžios institucijos palaipsniui didino savo pajėgumus apdoroti iki 300 000 medžių per metus ir tikimasi, kad ir toliau juos didins pagal didėjančius poreikius, jos nepajėgs nukirsti, pašalinti ir sunaikinti visų naujai pažeistų medžių per teisės aktais nustatytus terminus, kaip reikalaujama Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/535/ES (2);

(2)

dėl šios priežasties ir Portugalijos prašymu turėtų būti leista laikinai nukrypti nuo to sprendimo II priedo 3 dalies b punkte nustatytų teisės nuostatų, kad Portugalijai būtų suteikta galimybė per ilgesnį laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d., užbaigti medžių kirtimo veiksmus susijusioje buferinėje zonoje. Taip Portugalijos valdžios institucijoms būtų suteikta reikiamo papildomo laiko vykdyti būtiną medžių kirtimo veiklą, kurios apimtis smarkiai išaugo dėl tų gaisrų masto;

(3)

pagal šią nukrypti leidžiančią nuostatą Portugalija turėtų pateikti metinį veiksmų planą, kad būtų užtikrinta, jog veiksmai yra gerai parengti ir suderinti. Veiksmų plane turėtų būti išsamiai aprašyti neatsparūs augalai, kuriems kyla didesnė užsikrėtimo pušiniu stiebiniu nematodu (toliau – PSN) rizika ir dėl kurių veiksmų reikia imtis skubiau, būtini skirtini ištekliai ir kita atitinkama informacija, kaip antai priemonės, kurių reikia imtis siekiant sumažinti užkrėtimą PSN kol bus nukirsti, pašalinti ir sunaikinti šie augalai, įskaitant intensyvesnį neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų stebėjimą, kad PSN būtų aptiktas anksti, ir jų įgyvendinimo terminai. Tam, kad pirmenybė būtų teikiama augalams, kurie kelia didžiausią PSN išplitimo pavojų, šių augalų keliamos rizikos lygis turėtų būti vertinamas kasmet, o veiksmų planas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(4)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2012/535/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2012/535/ES II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/535/ES dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui Sąjungoje užkirsti (OL L 266, 2012 10 2, p. 42).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2012/535/ES II priedo 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

valstybės narės visose susijusiose buferinėse zonose nustato ir iškerta visus neatsparius augalus, kurie yra negyvi, sergantys arba paveikti gaisro ar audros. Jos pašalina ir sunaikina nukirstus augalus ir medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjų plitimo iki kirtimo, kertant ir iki nukirstų augalų ir medienos ruošos likučių sunaikinimo, laikydamosi toliau nurodytų sąlygų:

i)

neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu, iki kito skraidymo sezono nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią priežiūrą išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Pastaruoju atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte;

ii)

neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų skraidymo sezonu, nedelsiant nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią priežiūrą išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Pastaruoju atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte.

Kai valstybė narė prieina prie išvados, kad kirsti, šalinti ir sunaikinti gaisro arba audros paveiktus neatsparius augalus užkrato pernešėjų skraidymo sezonu netikslinga, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti juos kirsti, šalinti ir sunaikinti prieš prasidedant kitam skraidymo sezonui. Kertant ir šalinant neatsparius augalus, jie sunaikinami vietoje arba pašalinami, o jų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte. Kai taikoma ši nukrypti leidžianti nuostata ir nepažeidžiant a punkto nuostatų, atitinkama valstybė narė užkrato pernešėjų skraidymo sezonu nuo gaisro ar audros paveiktose teritorijose atlieka nuodugnius tyrimus imdama mėginius ir atlikdama jų analizę, siekdama nustatyti, ar yra PSN, ir jeigu PSN aptinkama, atlieka nuodugnius neatsparių augalų, esančių gretimose zonose, tyrimus atlikdama augalų, turinčių PSN ar užkrato pernešėjo požymių ar simptomų, apžiūrą, imdama mėginius ir atlikdama jų analizę.

Nukrypdama nuo i ir ii punktų, Portugalija gali nuspręsti ilgesnį laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d. kirsti, šalinti ir naikinti neatsparius augalus, kurie, kaip oficialiai nustatė atsakinga oficiali įstaiga, yra paveikti 2017 m. gaisro. Kertant, šalinant ir naikinant augalus per tą ilgesnį laikotarpį pirmenybė teikiama neatspariems augalams, esantiems šiose teritorijose:

teritorijose šalia užkrėstos zonos;

teritorijose, kuriose matyti užkratą pernešančių vabzdžių veiklos požymių;

teritorijose, kuriose medžiai pažeidžiami sparčiau, ir tai rodo, kad jose gali būti PSN;

visose kitose teritorijose, kuriose yra didesnė užkrėtimo PSN rizika.

Tie neatsparūs augalai nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią kontrolę išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Tuo atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte. Neatsparūs augalai, kuriais užkratą pernešantys vabzdžiai negali naudotis, kad užbaigtų savo gyvavimo ciklą, gali būti paliekami vietoje ir nenaikinami.

Portugalija ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d. Komisijai ir valstybėms narėms pateikia veiksmų planą, kuriame būtų žemėlapiai, nurodantys gaisro paveiktų augalų buferinėje zonoje vietą ir antroje pastraipoje nurodytų teritorijų vietą, taip pat tokio nurodymo pagrindimas, priemonės, kurios turi būti įgyvendintos siekiant sumažinti užkrėtimo PSN riziką kol bus nukirsti, pašalinti ir sunaikinti tie augalai, įskaitant intensyvesnę neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų stebėjimo veiklą, kad PSN būtų aptiktas anksti, reikalingi ištekliai ir atitinkami šių priemonių įgyvendinimo terminai. Portugalija ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. Portugalija pateikia dar vieną tokio paties turinio veiksmų planą.

Šių augalų keliamo rizikos lygis vertinamas kasmet, o veiksmų planas turi būti atitinkamai atnaujintas. Rengiant 9 straipsnyje nurodytą bendrą veiksmų planą, atsižvelgiama į minėtame veiksmų plane numatytas priemones.

Portugalija pateikia Komisijai ir valstybėms narėms metinių rezultatų, įskaitant intensyvaus užkrato pernešėjų stebėjimo rezultatus, ataskaitą ir iki metų, einančių po susijusių metų, balandžio 30 d. atnaujina tą veiksmų planą.

Imami nukirstų neatsparių augalų, išskyrus augalus, kuriuos visiškai sunaikino miškų gaisrai, mėginiai ir tikrinama, ar yra PSN, naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 proc. patikimumo patvirtinimas, kad PSN buvimo lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis kaip 0,02 proc.“


Top