EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0203

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 203/2012, kuriuo dėl išsamių ekologiško vyno taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės

OJ L 71, 9.3.2012, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 50 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; netiesiogiai panaikino 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/203/oj

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 203/2012

2012 m. kovo 8 d.

kuriuo dėl išsamių ekologiško vyno taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 19 straipsnio 3 dalį, 21 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 38 straipsnio a punktą ir 40 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 834/2007, visų pirma jo III antraštinės dalies 4 skyriuje, nustatyti pagrindiniai ekologinės perdirbto maisto gamybos reikalavimai. Išsamios tų pagrindinių reikalavimų įgyvendinimo taisyklės nustatytos 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (2);

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 889/2008 turėtų būti nustatytos specialios ekologiško vyno gamybos nuostatos. Tos nuostatos turėtų būti taikomos vyno sektoriaus produktams, nurodytiems 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrame bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamente) (3);

(3)

gaminant ekologišką vyną, tam tikrus produktus ir medžiagas kaip priedus ar pagalbines perdirbimo medžiagas reikia naudoti aiškiai apibrėžtomis sąlygomis. Todėl remiantis visoje Sąjungoje atliktu tyrimu „Ekologinė vynuogininkystė ir vyno gamyba. Aplinkai ir vartotojams nekenkiančių ekologiško vyno kokybės gerinimo technologijų ir moksliškai pagrįstos teisinės sistemos kūrimas“ (taip pat vadinamu „ORWINE“) (4) tokius produktus ir medžiagas turėtų būti leidžiama naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 21 straipsnį;

(4)

tam tikri produktai ir medžiagos, kurie pagal 2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (5), naudojami taikant vynininkystės metodus kaip priedai ir pagalbinės perdirbimo medžiagos, yra gaunami iš žemės ūkio žaliavų. Tokiu atveju rinkoje gali būti ekologiškų žaliavų. Kad būtų didinama jų paklausa rinkoje, reikėtų teikti pirmenybę iš ekologiškų žaliavų gautiems priedams ir pagalbinėms perdirbimo medžiagoms;

(5)

vyno gamybos metodai ir priemonės Sąjungos lygmeniu yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 ir jo įgyvendinimo taisyklėse, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 606/2009 ir 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (6). Tų metodų ir priemonių taikymas gaminant ekologišką vyną gali neatitikti Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytų tikslų ir principų, visų pirma ekologiško maisto perdirbimui taikomų konkrečių principų, minimų Reglamento (EB) Nr. 834/2007 6 straipsnyje. Todėl reikėtų nustatyti specialius tam tikrų vynininkystės metodų ir procesų apribojimus;

(6)

tam tikrus kitus metodus, dažnai taikomus perdirbant maistą, galima taikyti ir gaminant vyną; be to, jie gali daryti poveikį tam tikroms esminėms ekologiškų produktų savybėms ir todėl jų tikrajam pobūdžiui, tačiau šiuo metu nėra alternatyvių priemonių, kuriomis būtų galima juos pakeisti. Tai pasakytina apie šiluminį apdorojimą, filtravimą, atvirkštinį osmosą ir jonitinių dervų naudojimą. Todėl turėtų būti leidžiama tuos metodus taikyti ekologiško vyno gamintojams, tačiau jų taikymas turėtų būti apribotas. Reikėtų numatyti galimybę tinkamu metu iš naujo išnagrinėti šiluminio apdorojimo jonitines dervas ir atvirkštinį kosmosą;

(7)

gaminant ekologišką vyną neturėtų būti taikomi vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali kelti abejonių dėl tikrojo ekologiškų produktų pobūdžio. Tai taikytina koncentravimui šaldant, alkoholio kiekio mažinimui, sieros dioksido šalinimui taikant fizinius procesus, elektrodializei ir katijonų mainams, nes taikant šiuos vynininkystės metodus produkto struktūra labai pakeičiama ir gali kelti abejonių dėl tikrojo ekologiško vyno pobūdžio. Todėl tam tikrų medžiagų naudojimas arba įmaišymas taip pat gali kelti abejonių dėl tikrojo ekologiško vyno pobūdžio. Todėl tikslinga nustatyti, kad tokios medžiagos neturėtų būti naudojamos ar įmaišomos taikant ekologiškus vynininkystės metodus, procesus ir apdorojimo būdus;

(8)

kalbant apie sulfitus, ORWINE tyrimo rezultatai rodo, kad Sąjungos ekologiško vyno gamintojai jau sumažino sieros dioksido kiekį iš ekologiškų vynuogių pagamintame vyne, palyginti su didžiausiu leidžiamu sieros dioksido kiekiu vyne, kuris nėra ekologiškas. Todėl derėtų nustatyti didžiausią ekologiškame vyne leidžiamą sieros kiekį, kuris turėtų būti mažesnis nei kiekis, leidžiamas vyne, kuris nėra ekologiškas. Būtinas sieros dioksido kiekis priklauso nuo to, kokios kategorijos yra vynas, taip pat nuo tam tikrų esminių vyno savybių, konkrečiai, cukraus kiekio, į kurį turi būti atsižvelgta nustatant maksimalų sieros dioksido kiekį konkrečiam ekologiškam vynui. Kokie yra būtini sieros dioksido kiekiai, priklauso nuo klimato sąlygų. Nustatant konkretų sieros lygį ekologiškame vyne, turėtų būti atsižvelgiama į skirtingas vynuogininkystės zonas. Tačiau ekstremalios oro sąlygos gali sukelti sunkumų tam tikruose vynuogininkystės regionuose, todėl gaminant vyną reikia naudoti papildomą sulfitų kiekį, kad būtų užtikrintas galutinio tų metų produkto stabilumas. Todėl turėtų būti leidžiama padidinti didžiausią leidžiamą sieros dioksido kiekį esant tokioms sąlygoms;

(9)

vynas – ilgai tinkamas vartoti produktas, o kai kurie vynai iki tiekimo rinkai tradiciškai kelerius metus laikomi statinėse arba talpyklose. 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (7) sąlygomis ir, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 889/2008, ribotu laikotarpiu, tol, kol atsargos nebus baigtos, turėtų būti leidžiama parduoti tokį vyną laikantis tame reglamente nustatytų ženklinimo reikalavimų;

(10)

kai kurie iš tų laikomų vynų jau buvo pagaminti taikant vyno gamybos procesą, kuris atitinka šiame reglamente numatytas ekologiško vyno gamybos taisykles. Jei galima tai įrodyti, reikėtų leisti naudoti Reglamento (EB) Nr. 834/2007 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą Bendrijos ekologinės gamybos logotipą, nuo 2010 m. liepos 1d. vadinamą ES ekologinės gamybos logotipu, kad būtų galima užtikrinti ekologiškų vynų, pagamintų iki šio reglamento įsigaliojimo ir po jo, objektyvų palyginimą ir sąžiningą konkurenciją. Jei to įrodyti negalima, vynas turėtų būti ženklinamas ne ES ekologinės gamybos logotipu, o tik žodžiais „iš ekologiškų vynuogių pagamintas vynas“, jei tas vynas pagamintas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 arba ir Reglamento (EB) Nr. 889/2008 (iki jį iš dalies pakeičiant šiuo reglamentu) reikalavimus;

(11)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 889/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(12)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

II antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

a)

27 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 834/2007 19 straipsnio 2 dalies b punktą, perdirbant ekologiškus maisto produktus, išskyrus vyno sektoriaus produktus, kuriems taikomos 3a skyriaus nuostatos, galima naudoti tik šias medžiagas:“;

b)

įterpiamas naujas 3a skyrius:

3a SKYRIUS

Specialiosios vyno gamybos taisyklės

29b straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame skyriuje nustatomos specialios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (8) 1 straipsnio 1 dalies l punkte nurodyto vyno sektoriaus produktų ekologinės gamybos taisyklės.

2.   Jei šiame skyriuje aiškiai nenurodyta kitaip, taikomi Komisijos reglamentai (EB) Nr. 606/2009 (9) ir (EB) Nr. 607/2009 (10).

29c straipsnis

Tam tikrų produktų ir medžiagų naudojimas

1.   Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 834/2007 19 straipsnio 2 dalies a punktą, vyno sektoriaus produktai gaminami iš ekologiškos žaliavos.

2.   Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 834/2007 19 straipsnio 2 dalies b punktą, gaminant vyno sektoriaus produktus, be kita ko, taikant procesus bei vynininkystės metodus, galima naudoti tik šio reglamento VIIIa priede išvardytus produktus ir medžiagas, laikantis Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 ir Reglamente (EB) Nr. 606/2009, ir visų pirma to reglamento IA priede, nustatytų specialiųjų sąlygų ir apribojimų.

3.   Jei įmanoma, naudojami šio reglamento VIIIa priede išvardyti ir žvaigždute pažymėti produktai bei medžiagos, gauti iš ekologiškos žaliavos.

29d straipsnis

Vynininkystės metodai ir apribojimai

1.   Nepažeidžiant 29c straipsnio ir šio straipsnio 2–5 dalyse numatytų specialiųjų draudimų bei apribojimų, leidžiama taikyti tik iki 2010 m. rugpjūčio 1 d. taikytus vynininkystės metodus, procesus ir apdorojimo būdus, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 120c bei 120d straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 606/2009 3, 5–9, 11–14 straipsniuose ir jų prieduose numatytus apribojimus.

2.   Draudžiama taikyti šiuos vynininkystės metodus, procesus ir apdorojimo būdus:

a)

dalinį koncentravimą šaldant pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVa priedo B.1 skirsnio c punktą;

b)

sieros dioksido šalinimą taikant fizinius procesus pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 8 punktą;

c)

apdorojimą elektrodializės būdu vyno rūgšties stabilumui vyne užtikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 36 punktą;

d)

alkoholio kiekio vynuose mažinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 40 punktą;

e)

katijonų mainus vyno rūgšties stabilumui vyne užtikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 43 punktą.

3.   Toliau nurodytus vynininkystės metodus, procesus ir apdorojimo būdus taikyti leidžiama laikantis šių sąlygų:

a)

taikant šiluminį apdorojimą pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 2 punktą, temperatūra neviršija 70 °C;

b)

centrifuguojant ir filtruojant su aktyvintuoju inertiniu priedu ar be jo pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 3 punktą, poros yra ne mažesnės kaip 0,2 mikrometro.

4.   Iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. Komisija iš naujo išnagrinėja šių vynininkystės metodų, procesų ir apdorojimo būdų taikymą, kad laipsniškai panaikintų arba dar labiau apribotų tų metodų taikymą:

a)

šiluminį apdorojimą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 2 punkte;

b)

jonitinių dervų naudojimą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 20 punkte.

c)

atvirkštinį osmosą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVa priedo B.1 skirsnio b punkte.

5.   Bet koks po 2010 m. rugpjūčio 1 d. priimtas pakeitimas, susijęs su Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 arba Reglamente (EB) Nr. 606/2009 numatytais vynininkystės metodais, procesais ir apdorojimo būdais, ekologiškai gaminant vyną gali būti taikomas tik priėmus priemones, būtinas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 19 straipsnio 3 dalyje numatytoms gamybos taisyklėms įgyvendinti, ir, jei reikia, atlikus vertinimą pagal to reglamento 21 straipsnį.

c)

47 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

pirma pastraipa papildoma e punktu:

„e)

naudoti maksimalų leistiną sieros dioksido kiekį, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I B priedą, jei konkrečių derliaus metų išskirtiniais metais ekologiškų vynuogių sanitarinė būklė konkrečioje geografinėje teritorijoje pablogėja dėl bakterijų ar grybelių antplūdžio, ir todėl vyno gamintojas, siekdamas gauti panašų galutinį produktą, priverstas naudoti daugiau sieros dioksido negu ankstesniais metais.“;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Gavę kompetentingos institucijos patvirtinimą, atskiri ūkio subjektai saugo dokumentais pagrįstus pirmiau minėtų išimčių taikymo įrodymus. Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie išimtis, suteiktas pagal pirmosios pastraipos c ir e punktus.“;

2)

V antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

a)

94 straipsnio 1 dalis papildoma d punktu:

„d)

per vieną mėnesį nuo patvirtinimo – informaciją apie valstybių narių pagal 47 straipsnio pirmos pastraipos c ir e punktus suteiktas išimtis.“;

b)

95 straipsnyje 10a dalis pakeičiama taip:

„10a.   Vyno sektoriaus produktams taikomas 8 dalyje nurodytas pereinamasis laikotarpis baigiasi 2012 m. liepos 31 d.

Iki 2012 m. liepos 31 d. pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 arba Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 pagamintą vyną galima ir toliau teikti rinkai, kol atsargos nebus išnaudotos, laikantis šių ženklinimo reikalavimų:

a)

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą Bendrijos ekologinės gamybos logotipą, nuo 2010 m. liepos 1 d. vadinamą ES ekologinės gamybos logotipu, naudoti galima, jei vyno gamybos procesas atitinka šio reglamento II antraštinės dalies 3a skyriaus reikalavimus;

b)

ūkio subjektai, naudojantys ES ekologinės gamybos logotipą, saugo registruotus įrodymus ne trumpiau kaip 5 metus po to, kai pateikė rinkai iš ekologiškų vynuogių pagamintą vyną, įskaitant atitinkamo vyno kiekio litrais pagal vyno kategoriją ir metus įrodymus;

c)

kai šios dalies b punkte nurodytų įrodymų nėra, toks vynas ženklinamas žodžiais „iš ekologiškų vynuogių pagamintas vynas“, jei jis atitinka šio reglamento reikalavimus, išskyrus numatytuosius jo II antraštinės dalies 3a skyriuje;

d)

vynas, ženklinamas žodžiais „iš ekologiškų vynuogių pagamintas vynas“, negali būti žymimas ES ekologinės gamybos logotipu.“;

3)

įterpiamas naujas VIIIa priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  OL L 250, 2008 9 18, p. 1.

(3)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  OL L 193, 2009 7 24, p. 1.

(6)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.

(7)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas (EEB) Nr. 2092/91 panaikintas ir pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 2009 m. sausio 1 d.

(8)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(9)  OL L 193, 2009 7 24, p. 1.

(10)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.“;


PRIEDAS

„VIIIa PRIEDAS

Produktai ir medžiagos, kuriuos leidžiama naudoti 29c straipsnyje nurodytuose ekologiškuose vyno sektoriaus produktuose arba į juos pridėti

Apdorojimo būdas pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedą

Produktų ar medžiagų pavadinimas

Specialiosios sąlygos, apribojimai pagal Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 ir Reglamente (EB) Nr. 606/2009 nustatytas ribas ir sąlygas

1 punktas.

Naudojimas aeruoti arba prisotinti deguonies

Oras

Dujinis deguonis

 

3 punktas.

Centrifugavimas ir filtravimas

Perlitas

Celiuliozė

Diatomitas

Naudoti tik kaip aktyvintąjį inertinį priedą

4 punktas.

Naudojimas siekiant sukurti inertinę atmosferą ir produktą apsaugoti nuo sąlyčio su oru

Azotas

Anglies dioksidas

Argonas

 

5, 15 ir 21 punktai.

Naudojimas

Mielės (1)

 

6 punktas.

Naudojimas

Diamonio fosfatas

Tiamino dichlorhidratas

 

7 punktas.

Naudojimas

Sieros dioksidas,

Kalio bisulfitas arba kalio metabisulfitas

a)

Didžiausias sieros dioksido kiekis neviršija 100 mg/l raudonojo vyno, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IB priedo A dalies 1 punkto a papunktyje, kurio likutinis cukraus kiekis yra mažesnis negu 2 g/l.

b)

Didžiausias sieros dioksido kiekis neviršija 150 mg/l baltojo ir rausvojo vyno, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IB priedo A dalies 1 punkto b papunktyje, kurio likutinis cukraus kiekis yra mažesnis negu 2 g/l.

c)

visų kitų kategorijų vyne didžiausias leistinas sieros dioksido kiekis, taikomas pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IB priedą 2010 m. rugpjūčio 1 d. mažinamas 30 mg/l.

9 punktas.

Naudojimas

Vyno gamybai skirti anglies preparatai

 

10 punktas.

Skaidrinimas

Valgomoji želatina (2)

Augaliniai baltymai, gauti iš javų ar žirnių (2)

Žuvų klijai (2)

Kiaušinio baltymo albuminas (2)

Taninai (2)

 

Kazeinas

Kalio kazeinatas

Silicio dioksidas

Bentonitas

Pektolito enzimai

 

12 punktas.

Naudojimas parūgštinti

Pieno rūgštis

L(+) vyno rūgštis

 

13 punktas.

Naudojimas rūgštingumui sumažinti

L(+) vyno rūgštis

Kalcio karbonatas

Neutralus kalio tartratas

Kalio bikarbonatas

 

14 punktas.

Įmaišymas

Alepinės pušies sakai

 

17 punktas.

Naudojimas

Pienarūgštės bakterijos

 

19 punktas.

Įmaišymas

L-askorbo rūgštis

 

22 punktas.

Naudojimas oro burbuliukams sudaryti

Azotas

 

23 punktas.

Įmaišymas

Anglies dioksidas

 

24 punktas.

Įmaišymas vynui stabilizuoti

Citrinų rūgštis

 

25 punktas.

Įmaišymas

Taninai (2)

 

27 punktas.

Įmaišymas

Metavyno rūgštis

 

28 punktas.

Naudojimas

Akacijų sakai (2) (= gumiarabikas)

 

30 punktas.

Naudojimas

Kalio bitartratas

 

31 punktas.

Naudojimas

Vario citratas

 

31 punktas.

Naudojimas

Vario sulfatas

Leidžiama naudoti iki 2015 m. liepos 31 d.

38 punktas.

Naudojimas

Ąžuolo gabalėliai

 

39 punktas.

Naudojimas

Kalio alginatas

 

Apdorojimo būdas pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 III priedo A dalies 2 punkto b papunktį

Kalcio sulfatas

Tik vynui „vino generoso“ ir „vino generoso de licor“


(1)  Atskiroms mielių padermėms: jei turima, iš ekologiškų žaliavų.

(2)  Pagaminta iš ekologiškų žaliavų, jei jų turima.“


Top