EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1178

2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros Tekstas svarbus EEE

OL L 311, 2011 11 25, p. 1–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj

25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1178/2011

2011 m. lapkričio 3 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį, 8 straipsnio 5 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 216/2008 siekiama užtikrinti ir išlaikyti vienodai aukštą Europos civilinės aviacijos saugos lygį. Tame reglamente numatytos priemonės šiam tikslui ir kitiems civilinės aviacijos saugos srities tikslams pasiekti;

(2)

tam tikrais orlaiviais skraidantys pilotai, taip pat su tų pilotų mokymu, egzaminavimu ar tikrinimu susiję imituojamo skrydžio treniruokliai, asmenys ir organizacijos turi atitikti taikomus esminius reikalavimus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 216/2008 III priede. Pagal tą reglamentą pilotams, taip pat su jų mokymu susijusiems asmenims ir organizacijoms turėtų būti išduodamas atitinkamas pažymėjimas, kai nustatoma, kad jie atitinka esminius reikalavimus;

(3)

analogiškai pilotams turėtų būti išduodamas sveikatos pažymėjimas, o už vertinimą, ar pilotai yra tinkamos sveikatos būklės, atsakingiems aviacijos medicinos gydytojams taip pat turėtų būti išduodamas atitinkamas pažymėjimas, kai nustatoma, kad pastarieji atitinka taikomus esminius reikalavimus. Tačiau Reglamente (EB) Nr. 216/2008 numatyta, kad, esant tam tikroms sąlygoms ir jei tokia galimybė numatyta nacionalinės teisės aktuose, bendrosios praktikos gydytojai gali veikti kaip aviacijos medicinos gydytojai;

(4)

tam tikrų orlaivių keleivių salono įgula turi atitikti taikomus Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede išdėstytus esminius reikalavimus. Pagal tą reglamentą turi būti periodiškai tikrinama, ar keleivių salono įgulos nariai yra tinkamos sveikatos būklės, kad būtų galima įvertinti, ar jie gali atlikti paskirtas su sauga susijusias pareigas. Tinkamumas turi būti įrodomas atliekant atitinkamą vertinimą, grindžiamą geriausia aviacijos medicinos praktika;

(5)

Reglamente (EB) Nr. 216/2008 reikalaujama, kad Komisija priimtų reikiamas įgyvendinimo taisykles ir taip nustatytų pilotų ir asmenų, susijusių su pilotų mokymu, egzaminavimu ir tikrinimu, sertifikavimo, keleivių salono įgulos narių atestavimo ir jų sveikatos būklės tinkamumo vertinimo sąlygas;

(6)

turėtų būti nustatyti nacionalinių piloto licencijų ir nacionalinių skraidančiojo inžinieriaus licencijų pakeitimo piloto licencija reikalavimai ir tvarka siekiant užtikrinti, kad pilotai galėtų vykdyti savo veiklą suderintomis sąlygomis; pagal šį reglamentą taip pat turėtų būti keičiamos lakūno bandytojo kvalifikacijos;

(7)

valstybės narės turėtų galėti pripažinti licencijas, išduotas trečiosiose šalyse, kuriose gali būti užtikrinamas Reglamentu (EB) Nr. 216/2008 nustatytą saugos lygį atitinkantis saugos lygis. Turėtų būti nustatytos trečiosiose šalyse išduotų licencijų pripažinimo sąlygos;

(8)

siekiant užtikrinti, kad išduodant piloto licencijas būtų galima atsižvelgti į mokymą, pradėtą prieš pradedant taikyti šį reglamentą, turėtų būti nustatytos baigto mokymo pripažinimo sąlygos; taip pat turėtų būti nustatytos karo aviacijos piloto licencijų pripažinimo sąlygos;

(9)

aviacijos pramonei ir valstybių narių administracijoms reikia suteikti pakankamai laiko, kad jos galėtų prisitaikyti prie naujos reguliavimo sistemos, o valstybėms narėms suteikti laiko išduoti konkrečių tipų piloto licencijas ir sveikatos pažymėjimus, kuriems netaikomi Jungtiniai aviacijos reikalavimai (toliau – JAR), ir tam tikromis sąlygomis pripažinti prieš pradedant taikyti šį reglamentą išduotų licencijų ir pažymėjimų, taip pat atlikto aviacijos medicinos vertinimo rezultatų, galiojimą;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 69 straipsnio 2 dalį panaikinama 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/670/EEB dėl personalo licencijų vykdyti civilinės aviacijos funkcijas abipusio pripažinimo (2). Šiuo reglamentu priimamos priemonės turi būti laikomos atitinkamomis priemonėmis;

(11)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą ir vienodai aukštą Sąjungos civilinės aviacijos saugos lygį, įgyvendinimo priemonės turėtų atitikti naujausius pasiekimus, įskaitant geriausią praktiką, ir mokslinę bei techninę pilotų mokymo ir orlaivių įgulos narių sveikatos būklės tinkamumo nustatymo pažangą. Todėl reikėtų atsižvelgti į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Jungtinės aviacijos administracijos iki 2009 m. birželio 30 d. sutartus techninius reikalavimus ir administracines procedūras, taip pat į galiojančius konkrečioje nacionalinėje aplinkoje taikomus teisės aktus;

(12)

agentūra parengė įgyvendinimo taisyklių projektą ir pateikė jį Komisijai kaip nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 19 straipsnio 1 dalį;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su:

1.

įvairiomis piloto licencijų kvalifikacijomis, licencijų išdavimo, atnaujinimo, pakeitimo, apribojimo, jų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo sąlygomis, licencijos turėtojų teisėmis ir pareigomis, esamų nacionalinių piloto licencijų ir nacionalinių skraidančiojo inžinieriaus licencijų pakeitimo piloto licencija sąlygomis, taip pat trečiosiose šalyse išduotų licencijų pripažinimo sąlygomis;

2.

asmenų, atsakingų už mokomuosius skrydžius ar imituojamo skrydžio mokymą ir už pilotų įgūdžių vertinimą, sertifikavimu;

3.

įvairiais piloto sveikatos pažymėjimais, sveikatos pažymėjimų išdavimo, atnaujinimo, pakeitimo, apribojimo, jų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo sąlygomis, sveikatos pažymėjimo turėtojų teisėmis ir pareigomis, taip pat nacionalinių sveikatos pažymėjimų pakeitimo bendrai pripažįstamais sveikatos pažymėjimais sąlygomis;

4.

aviacijos medicinos gydytojų sertifikavimu, taip pat sąlygomis, kuriomis bendrosios praktikos gydytojai gali veikti kaip aviacijos medicinos gydytojai;

5.

periodiniu aviacijos medicinos gydytojų atliekamu keleivių salono įgulos narių sveikatos vertinimu ir už šį vertinimą atsakingų asmenų kvalifikacija.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   licencija pagal FCL dalį– orlaivio įgulos nario licencija, atitinkanti I priedo reikalavimus;

2)   JAR– Jungtinės aviacijos administracijos priimti jungtiniai aviacijos reikalavimai, galiojantys 2009 m. birželio 30 d.;

3)   lengvojo orlaivio piloto licencija (LAPL)– laisvalaikio piloto licencija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 216/2008 7 straipsnyje;

4)   JAR atitinkanti licencija– piloto licencija (su atitinkamomis kvalifikacijomis, pažymėjimais ir leidimais), pagal JAR ir procedūras atitinkančius nacionalinės teisės aktus išduota arba pripažinta atitinkamus JAR įgyvendinusios valstybės narės, kuriai Jungtinės aviacijos administracijos sistemoje tokių JAR atžvilgiu rekomenduojama taikyti tarpusavio pripažinimo principą;

5)   JAR neatitinkanti licencija– piloto licencija, pagal nacionalinės teisės aktus išduota arba pripažinta valstybės narės, kuriai susijusių JAR atžvilgiu nerekomenduojama taikyti tarpusavio pripažinimo principo;

6)   patirties įskaitymas– ankstesnės patirties ar kvalifikacijos pripažinimas;

7)   patirties įskaitymo pranešimas– pranešimas, kuriuo remiantis gali būti pripažinta patirtis ar kvalifikacija;

8)   pakeitimo pranešimas– pranešimas, kuriuo remiantis licencija gali būti pakeista licencija pagal FCL dalį;

9)   JAR atitinkantis piloto sveikatos pažymėjimas ir aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimas– pažymėjimas, pagal JAR ir procedūras atitinkančius nacionalinės teisės aktus išduotas arba pripažintas atitinkamus JAR įgyvendinusios valstybės narės, kuriai Jungtinės aviacijos administracijos sistemoje tokių JAR atžvilgiu rekomenduojama taikyti tarpusavio pripažinimo principą;

10)   JAR neatitinkantys piloto sveikatos pažymėjimas ir aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimas– pažymėjimas, pagal nacionalinės teisės aktus išduotas arba pripažintas valstybės narės, kuriai susijusių JAR atžvilgiu nerekomenduojama taikyti tarpusavio pripažinimo principo.

3 straipsnis

Piloto licencijų ir sveikatos pažymėjimų išdavimas

Nepažeidžiant 7 straipsnio nuostatų, Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 4 straipsnio 5 dalyje nurodytų orlaivių pilotai laikosi šio reglamento I ir IV prieduose nustatytų techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų.

4 straipsnis

Esamos nacionalinės piloto licencijos

1.   Laikoma, kad JAR atitinkančios licencijos, kurias valstybė narė išdavė arba pripažino iki 2012 m. balandžio 8 d., yra išduotos pagal šį reglamentą. Šias licencijas ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 8 d. valstybės narės pakeičia ARA dalyje nustatytos formos licencijomis.

2.   JAR neatitinkančias licencijas (su atitinkamomis kvalifikacijomis, pažymėjimais ir leidimais), kurias valstybė narė išdavė prieš pradedant taikyti šį reglamentą, ta valstybė narė pakeičia licencijomis pagal FCL dalį.

3.   JAR neatitinkančios licencijos pakeičiamos licencijomis (su atitinkamomis kvalifikacijomis ar pažymėjimais) pagal FCL dalį remiantis:

a)

II priedo nuostatomis; arba

b)

pakeitimo pranešime nurodyta informacija.

4.   Pakeitimo pranešimas atitinka šiuos reikalavimus:

c)

jį parengia piloto licenciją išdavusi valstybė narė, konsultuodamasi su Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – agentūra);

d)

jame aprašomi nacionaliniai reikalavimai, kuriais remiantis išduotos piloto licencijos;

e)

jame aprašoma pilotams suteiktų teisių taikymo sritis;

f)

jame nurodoma, pagal kuriuos I priedo reikalavimus turi būti įskaitoma patirtis;

g)

jame nurodomi visi apribojimai, kuriuos reikia įtraukti į licencijas pagal FCL dalį, ir kokius reikalavimus pilotas turi įvykdyti, kad tie apribojimai būtų panaikinti.

5.   Pakeitimo panešime pateikiamos visų dokumentų, reikalingų 4 dalies a–e punktuose nurodytiems dalykams pagrįsti, kopijos, įskaitant susijusių nacionalinių reikalavimų ir procedūrų dokumentų kopijas. Rengdamos pakeitimo pranešimą valstybės narės siekia užtikrinti, kad pilotai galėtų kuo labiau išsaugoti esamą savo veiklos sritį.

6.   Nepaisant 1 ir 3 dalių, orlaivių klasės instruktoriaus kvalifikacijos pažymėjimo ar egzaminuotojo pažymėjimo turėtojų, kuriems suteikta teisė pilotuoti vienpiločius aukštos klasės sudėtingus orlaivius, teisės išsaugomos pažymėjimą pakeičiant vienpiločio lėktuvo tipo instruktoriaus kvalifikacijos pažymėjimu ar egzaminuotojo pažymėjimu.

7.   Valstybė narė pilotui mokiniui, kol jis įvykdys visus reikalavimus, kad būtų galima išduoti LAPL, gali leisti be priežiūros naudotis ribotomis teisėmis šiomis sąlygomis:

a)

teisės suteikiamos tik tos valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje;

b)

teisės taikomos tik ribotoje geografinėje srityje, leidžiant pilotuoti tik vieno stūmoklinio variklio lėktuvą, kurio maksimali kilimo masė ne didesnė kaip 2 000 kg, ir nesuteikiama teisė skraidinti keleivių;

c)

toks leidimas išduodamas atsižvelgiant į individualų saugos rizikos vertinimą, kurį atlieka instruktorius, remdamasis valstybės narės saugos rizikos vertinimo koncepcija;

d)

valstybė narė kas trejus metus Komisijai ir agentūrai teikia periodines ataskaitas.

5 straipsnis

Esami nacionaliniai piloto sveikatos pažymėjimai ir aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimai

1.   Laikoma, kad JAR atitinkantys piloto sveikatos pažymėjimai ir aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimai, kuriuos valstybė narė išdavė arba pripažino prieš pradedant taikyti šį reglamentą, yra išduoti pagal šį reglamentą.

2.   Piloto sveikatos pažymėjimus ir aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimus ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 8 d. valstybės narės pakeičia ARA dalyje nustatytos formos pažymėjimais.

3.   JAR neatitinkantys piloto sveikatos pažymėjimai ir aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimai, kuriuos valstybė narė išdavė prieš pradedant taikyti šį reglamentą, galioja iki kito pratęsimo datos arba iki 2017 m. balandžio 8 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė.

4.   1 ir 2 dalyse nurodyti pažymėjimai pratęsiami laikantis IV priedo nuostatų.

6 straipsnis

Lakūnų bandytojų kvalifikacijų pakeitimas

1.   Pilotams, kurie prieš pradedant taikyti šį reglamentą yra atlikę 1 ir 2 kategorijos skrydžio bandymus, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 (3) priede, arba yra mokę lakūnus bandytojus, lakūno bandytojo kvalifikacijas suteikusi valstybė narė jas pakeičia lakūno bandytojo kvalifikacijomis pagal šio reglamento I priedą ir, kai taikoma, lakūnų bandytojų instruktoriaus pažymėjimais.

2.   Šis pakeitimas atliekamas pagal 4 straipsnio 4 ir 5 dalių reikalavimus atitinkančiame pakeitimo pranešime nustatytus elementus.

7 straipsnis

Esamos nacionalinės skraidančiojo inžinieriaus licencijos

1.   Skraidančiojo inžinieriaus licencijų, išduotų pagal Čikagos konvencijos 1 priedą, turėtojai, norėdami pakeisti jas licencijomis pagal FCL dalį, teikia prašymą tas licencijas išdavusiai valstybei narei.

2.   Licencijomis pagal FCL dalį skraidančiojo inžinieriaus licencijos pakeičiamos pagal pakeitimo pranešimą, atitinkantį 4 straipsnio 4 ir 5 dalių reikalavimus.

3.   Teikiant prašymą avialinijų transporto (lėktuvų) piloto licencijai (ATPL) gauti laikomasi patirties įskaitymo nuostatų, išdėstytų I priedo FCL.510.A dalies c punkto 2 papunktyje.

8 straipsnis

Trečiosiose šalyse išduotų licencijų pripažinimo sąlygos

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 216/2008 12 straipsnio ir kai nėra Sąjungos ir trečiosios šalies susitarimų dėl pilotų licencijavimo, valstybės narės pagal šio reglamento III priedo nuostatas gali pripažinti trečiųjų šalių ar jų vardu išduotas trečiųjų šalių licencijas ir atitinkamus sveikatos pažymėjimus.

2.   Prašymo išduoti licenciją pagal FCL dalį teikėjai, turintys trečiosios šalies pagal Čikagos konvencijos 1 priedą išduotą lygiavertę licenciją, pažymėjimą ar suteiktą kvalifikaciją, turi įvykdyti visus šio reglamento I priede nurodytus reikalavimus; kursų trukmės, pamokų skaičiaus ir specialiojo mokymo valandų skaičiaus reikalavimai gali būti sumažinti.

3.   Remdamasi patvirtintos mokymo organizacijos rekomendacija, valstybė narė, į kurią kreipiasi prašymo teikėjas, nustato, kokia prašymo teikėjo patirtis bus įskaityta.

4.   Gali būti laikoma, kad trečiosios šalies ar jos vardu pagal Čikagos konvencijos 1 priedą išduotos ATPL turėtojai, atitinkantys patirties reikalavimus atitinkamos orlaivių kategorijos ATPL gauti, kaip nustatyta šio reglamento I priedo F skyriuje, yra visiškai įvykdę reikalavimą baigti mokymo kursą prieš laikant teorijos egzaminą ir įgūdžių patikrinimo egzaminą, jei trečiosios šalies išduotoje licencijoje nurodyta galiojanti orlaivio, kuris bus naudojamas per ATPL įgūdžių patikrinimo egzaminą, tipo kvalifikacija.

5.   Lėktuvo ar sraigtasparnio tipo kvalifikacijos gali būti suteiktos licencijų pagal FCL dalį turėtojams, atitinkantiems trečiosios šalies nustatytus tų kvalifikacijų suteikimo reikalavimus. Tokios kvalifikacijos bus taikomos tik toje trečiojoje šalyje registruotiems orlaiviams. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas įvykdo III priedo C.1 punkte nurodytus reikalavimus.

9 straipsnis

Mokymo, pradėto prieš pradedant taikyti šį reglamentą, įskaitymas

1.   Kai laikantis I priedo išduodamos licencijos pagal FCL dalį, prieš pradedant taikyti šį reglamentą pradėtas mokymas pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus ir procedūras, kurio vykdymą, remdamasi teisės aktais, prižiūri valstybė narė, kuriai Jungtinės aviacijos administracijos sistemoje tokių JAR atžvilgiu rekomenduojama taikyti tarpusavio pripažinimo principą, visiškai įskaitomas, jei mokymas ir patikrinimas baigiami ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 8 d.

2.   Kai išduodamos licencijos pagal FCL dalį, prieš pradedant taikyti šį reglamentą pradėtas mokymas pagal Čikagos konvencijos 1 priedą įskaitomas remiantis patirties įskaitymo pranešimu, kurį valstybė narė parengia konsultuodamasi su agentūra.

3.   Patirties įskaitymo pranešime apibūdinama mokymo apimtis, nurodoma, kuriuos licencijos pagal FCL dalį reikalavimus taikant įskaitoma patirtis, ir, jei taikoma, kokius reikalavimus prašymo teikėjas turi įvykdyti, kad jam būtų išduota licencija pagal FCL dalį. Į šį pranešimą įtraukiamos visų reikalingų dokumentų, kuriais pagrindžiama mokymo patirtis, kopijos, taip pat nacionalinių taisyklių ir procedūrų dokumentų, pagal kuriuos mokymas pradėtas, kopijos.

10 straipsnis

Patirties, susijusios su atliekant karinę tarnybą gauta piloto licencija, pripažinimas

1.   Karinių orlaivių įgulos nario licencijos turėtojai, norintys gauti licenciją pagal FCL dalį, teikia prašymą valstybei narei, kurioje atliko karinę tarnybą.

2.   Taikant atitinkamus I priedo reikalavimus, atliekant karinę tarnybą įgytos žinios, patirtis ir įgūdžiai įskaitomi pagal elementus, nustatytus patirties įskaitymo pranešime, kurį valstybė narė parengia konsultuodamasi su agentūra.

3.   Patirties įskaitymo pranešimas atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jame aprašomi nacionaliniai reikalavimai, pagal kuriuos išduotos karo aviacijos piloto licencijos, pažymėjimai ir leidimai ir suteiktos kvalifikacijos;

b)

jame aprašoma pilotams suteiktų teisių taikymo sritis;

c)

jame nurodoma, kuriuos I priedo reikalavimus taikant turi būti įskaitoma patirtis;

d)

jame nurodomi visi apribojimai, kuriuos reikia įtraukti į licencijas pagal FCL dalį, ir kokius reikalavimus pilotas turi įvykdyti, kad tie apribojimai būtų panaikinti;

e)

su juo pateikiamos visų pirmiau nurodytų elementų pagrindžiamųjų dokumentų kopijos, įskaitant atitinkamų nacionalinių reikalavimų ir procedūrų dokumentų kopijas.

11 straipsnis

Keleivių salono įgulos sveikatos būklės tinkamumas

1.   Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytų orlaivių keleivių salono įgulos nariai laikosi IV priede nustatytų techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų.

2.   Keleivių salono įgulos narių medicininė apžiūra ar sveikatos vertinimas, atlikti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 (4) ir galiojantys tą dieną, kai pradedamas taikyti šis reglamentas, laikomi galiojančiais pagal šį reglamentą iki anksčiausios iš šių datų:

a)

kompetentingos institucijos pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 nustatyto galiojimo laikotarpio pabaigos; arba

b)

IV priedo MED.C.005 dalyje numatyto galiojimo laikotarpio pabaigos.

Galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo paskutinės medicininės apžiūros ar sveikatos vertinimo dienos.

Pasibaigus galiojimo laikotarpiui, kiekvieną tolesnį pakartotinį sveikatos vertinimą aviacijos medicinos gydytojai atlieka pagal IV priedą.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. balandžio 8 d.

2.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2015 m. balandžio 8 d. netaikyti šių I priedo nuostatų:

a)

nuostatų, susijusių su jėgaine keliamų orlaivių, dirižablių, oro balionų ir sklandytuvų piloto licencijomis;

b)

B skyriaus nuostatų;

c)

FCL.800, FCL.805, FCL.815 ir FCL.820 dalių nuostatų;

d)

sraigtasparniams – J skyriaus 8 skirsnio nuostatų;

e)

J skyriaus 10 ir 11 skirsnių nuostatų.

3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti nekeisti JAR neatitinkančių lėktuvų piloto ir sraigtasparnių piloto licencijų, kurias jos išdavė iki 2014 m. balandžio 8 d.

4.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2014 m. balandžio 8 d. netaikyti šio reglamento nuostatų trečiosios šalies išduotą licenciją ir susijusį sveikatos pažymėjimą turintiems pilotams, vykdantiems nekomercinius skrydžius Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytais orlaiviais.

5.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2015 m. balandžio 8 d. netaikyti IV priedo B skyriaus 3 skirsnio nuostatų.

6.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2014 m. balandžio 8 d. netaikyti IV priedo C skyriaus nuostatų.

7.   Jei valstybė narė taiko 2–6 dalių nuostatas, ji apie tai praneša Komisijai ir agentūrai. Pranešime apibūdinamos tokios nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo priežastys, taip pat numatytų veiksmų programa ir jų įgyvendinimo tvarkaraštis.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  OL L 373, 1991 12 31, p. 21.

(3)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

(4)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.


I PRIEDAS

[FCL DALIS]

A   SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

FCL.001   Kompetentinga institucija

Šioje dalyje kompetentinga institucija yra valstybės narės paskirta institucija, į kurią asmuo kreipiasi dėl piloto licencijų ar atitinkamų pažymėjimų išdavimo arba kvalifikacijų suteikimo.

FCL.005   Taikymo sritis

Šioje dalyje nustatomi piloto licencijų ir atitinkamų pažymėjimų išdavimo bei kvalifikacijų suteikimo reikalavimai ir jų galiojimo bei naudojimo sąlygos.

FCL.010   Sąvokų apibrėžtys

Šioje dalyje vartojamų terminų apibrėžtys:

 

akrobatinis skrydis – sąmoningas skrydžio manevras, kurį atliekant galimi staigūs orlaivio padėties erdvėje pokyčiai, neįprasta padėtis erdvėje arba neįprastas pagreitėjimas; jis nebūtinas per įprastą skrydį ir jo nebūtina mokyti asmenis, norinčius gauti licencijas ar kitas kvalifikacijas nei akrobatinio skraidymo kvalifikacija;

 

lėktuvas – jėgainės varomas sunkesnis už orą orlaivis su fiksuotais sparnais, kurio keliamoji galia skrendant susidaro dėl sparnus veikiančių aerodinaminių reakcijų;

 

dvinarės įgulos lėktuvas – tokio tipo lėktuvas, kurį būtina valdyti su antruoju pilotu, kaip nurodyta orlaivio naudojimo vadove ar oro vežėjo pažymėjime;

 

orlaivis – mašina, kuri atmosferoje laikosi dėl sąveikos su oru, bet ne dėl oro atoveikio nuo žemės paviršiaus;

 

skraidymo meistriškumas – nuoseklus tinkamų sprendimų priėmimas ir ištobulintų žinių, įgūdžių naudojimas bei atitinkamas elgesys siekiant skrydžio tikslų;

 

dirižablis – jėgainės varomas lengvesnis už orą orlaivis, išskyrus karšto oro dirižablius, kurie šioje dalyje įtraukti į oro baliono apibrėžtį;

 

oro balionas – lengvesnis už orą orlaivis be jėgainės, kuris skrenda naudojant dujas ar degikliais kaitinamą orą. Šioje dalyje karšto oro dirižablis, nors ir varomas jėgainės, taip pat laikomas oro balionu;

 

pradinio mokymo pagal prietaisus priemonė (BITD) – antžeminis mokymo įrenginys, atitinkamos lėktuvų klasės piloto mokinio kabina. Jame gali būti naudojami ekraniniai prietaisų skydai ir spyruokliniai vairai, sudarantys mokymo vietą, kurioje mokoma bent skrydžio pagal prietaisus procedūrų;

 

orlaivių kategorija – orlaivių klasifikavimo pagal nustatytas pagrindines charakteristikas vienetas, pvz., lėktuvas, jėgainės keliamas orlaivis, sraigtasparnis, dirižablis, sklandytuvas, laisvasis oro balionas;

 

lėktuvų klasė – vienpiločių lėktuvų, kuriems valdyti nereikia atitinkamo tipo kvalifikacijos, klasifikavimo vienetas;

 

oro balionų klasė – oro balionų klasifikavimo pagal skrendant naudojamas kėlimo priemones vienetas;

 

komercinis oro transportas – keleivių, krovinių ar pašto krovinių vežimas už užmokestį ar samdos mokestį;

 

kompetencija – užduočiai pagal nustatytą standartą įvykdyti reikiamų įgūdžių, žinių ir elgsenos derinys;

 

kompetencijos elementas – užduotis, kurią sudaro jos ribas aiškiai apibrėžiantys pradedamasis ir baigiamasis veiksmai ir kurios rezultatas yra pastebimas;

 

kompetencijos vienetas – atskira funkcija, kurią sudaro tam tikras kompetencijos elementų skaičius;

 

antrasis pilotas – pilotas (ne įgulos vadas), pilotuojantis orlaivį, kurį turi valdyti daugiau kaip vienas pilotas; antruoju pilotu nelaikomas pilotas, orlaivyje tik besimokantis skrydžio, kad gautų licenciją ar kvalifikaciją;

 

maršrutinis skrydis – skrydis nuo išvykimo taško iki atvykimo taško iš anksto suplanuotu maršrutu, taikant standartines navigacijos procedūras;

 

kreiserinio skrydžio rezervinis antrasis pilotas – pilotas, kuris daugiapiločio skrydžio kreiseriniu etapu, kai skrendama aukščiau nei FL 200, pakeičia antrąjį pilotą ir vykdo jo funkcijas prie vairų;

 

skrydžio su instruktoriumi laikas – skrydžio laikas arba treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas, kurį tinkamai įgaliotas instruktorius asmenį moko skraidyti;

 

klaida – skrydžio įgulos veiksmas arba neveikimas, dėl kurio nukrypstama nuo organizacinių ar skrydžio ketinimų ar lūkesčių;

 

klaidų valdymas – klaidų nustatymo ir ištaisymo procesas taikant atsakomąsias priemones, kuriomis sumažinami ar pašalinami klaidų padariniai ir sumažinama klaidų ar nepageidaujamos orlaivio būklės tikimybė;

 

viso skrydžio imituoklis (FFS) – konkretaus tipo ar markės, modelio ir serijos orlaivio įgulos kabinos realaus dydžio kopija, įskaitant visą įrangą ir kompiuterines programas, būtinas orlaivio veiksmams ant žemės ar skrydžiui imituoti, taip pat vaizdo sistemą, kuria galima matyti vaizdą iš kabinos skrendant, ir judėjimo imitavimo sistemą;

 

skrydžio laikas:

skrydžio lėktuvu, motorizuotuoju turo sklandytuvu ir jėgainės keliamu orlaiviu laikas– bendras laikas nuo momento, kai orlaivis pirmą kartą pajuda, ketindamas kilti, iki momento, kai jis, baigęs skrydį, galutinai sustoja;

skrydžio sraigtasparniu laikas– visas laikas nuo momento, kai pradeda suktis sraigtasparnio keliamųjų sraigtų mentės, iki momento, kai jis, baigęs skrydį, galutinai sustoja, ir nustoja suktis keliamųjų sraigtų mentės;

skrydžio dirižabliu laikas– visas laikas nuo momento, kai dirižablis atkabinamas nuo stiebo, kad pakiltų, iki momento, kai jis, baigęs skrydį, galutinai sustoja ir yra pritvirtinamas prie stiebo;

skrydžio sklandytuvu laikas– visas laikas nuo momento, kai sklandytuvas pradeda riedėti, ketindamas kilti, iki momento, kai jis, baigęs skrydį, galutinai sustoja;

skrydžio oro balionu laikas– visas laikas nuo momento, kai oro baliono krepšys kildamas atsiplėšia nuo žemės, iki momento, kai jis, baigęs skrydį, galutinai sustoja;

 

skrydžio pagal skrydžio pagal prietaisus taisykles (IFR) laikas – visas skrydžio laikas, kurį orlaivis valdomas pagal skrydžio pagal prietaisus taisykles;

 

skrydžio treniruoklis (FTD) – konkretaus tipo orlaivio prietaisų, įrangos, prietaisų skydų ir vairų realaus dydžio kopijos atviroje arba uždaroje įgulos kabinoje, įskaitant visą įrangą ir kompiuterines programas, būtinas, kad treniruoklyje įdiegtos sistemos imituotų orlaivį ant žemės ar skrendantį. Judėjimo imitavimo ar vaizdo sistemų įrengti nebūtina, išskyrus 2 ir 3 lygio sraigtasparnius imituojančius FTD, kuriuose būtina įrengti vaizdo sistemas;

 

skrydžio ir navigacijos procedūrų treniruoklis (FNPT) – mokymo įrenginys, imituojantis įgulos kabinos ar pilotų kabinos aplinką, įskaitant visą įrangą ir kompiuterines programas, būtinas atitinkamo tipo ar klasės orlaivio skrydžiui imituoti, kad sistemos veiktų kaip orlaivyje;

 

oro balionų grupė – oro balionų klasifikavimo pagal oro baliono kupolo dydį ar tūrį vienetas;

 

sraigtasparnis – sunkesnis už orą orlaivis, kuris skrisdamas iš esmės laikosi dėl oro sąveikos su vienu ar keliais jėgainės ant daugiau ar mažiau vertikalių ašių sukamais keliamaisiais sraigtais;

 

realaus skrydžio pagal prietaisus laikas – laikas, per kurį pilotas valdo skrendantį orlaivį tik vadovaudamasis prietaisais;

 

treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas – laikas, kurį pilotas imituojamo skrydžio treniruokliu (FSTD) mokomas atlikti imituojamąjį skrydį pagal prietaisus;

 

skrydžio pagal prietaisus laikas – skrydžio pagal prietaisus laikas arba treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas;

 

daugiapilotis skrydis:

daugiapilotis skrydis lėktuvu– skrydis daugiapiločiu ar vienpiločiu lėktuvu, kuriam reikia bent dviejų pilotų, veikiančių kaip sąveiki daugianarė įgula;

daugiapilotis skrydis sraigtasparniu– skrydis daugiapiločiu sraigtasparniu, kuriam reikia bent dviejų pilotų, veikiančių kaip sąveiki daugianarė įgula.

 

daugianarės įgulos sąveika (MCC) – skrydžio įgulos kaip tarpusavyje bendradarbiaujančių narių komandos, kuriai vadovauja įgulos vadas, sąveika;

 

daugiapilotis orlaivis:

daugiapilotis lėktuvas– lėktuvas, sertifikuotas skraidyti ne mažiau kaip dviejų pilotų įgulai;

daugiapilotis sraigtasparnis, dirižablis ar jėgainės keliamas orlaivis– tokio tipo orlaivis, kurį būtina valdyti su antruoju pilotu, kaip nurodyta orlaivio naudojimo vadove, oro vežėjo pažymėjime ar lygiaverčiame dokumente;

 

naktis – laikas nuo civilinių sutemų pabaigos iki civilinės aušros pradžios arba valstybės narės paskirtos atitinkamos institucijos nustatytas kitas laikas nuo saulėlydžio iki saulėtekio;

 

kiti treniruokliai (OTD) – pagalbinės treniravimo priemonės, išskyrus skrydžio imituoklius, skrydžio treniruoklius ar skrydžio ir navigacijos procedūrų treniruoklius, suteikiančios galimybę treniruotis, kai nereikia visos įgulos kabinos aplinkos;

 

užduočių įvykdymo kriterijus – paprastas teiginys, kuriuo įvertinami reikalaujami kompetencijos elemento rezultatai, ir kriterijų, pagal kuriuos vertinama, ar pasiektas reikiamas užduočių įvykdymo lygis, aprašymas;

 

įgulos vadas (PIC) – vadovauti paskirtas pilotas, atsakingas už skrydžio saugą;

 

prižiūrimas įgulos vadas (PICUS) – antrasis pilotas, kuris, prižiūrimas įgulos vado, vykdo įgulos vado pareigas ir funkcijas;

 

jėgainės keliamas orlaivis – orlaivis, kurį vertikaliai kelia ir skraidina/skrendant kelia kintamosios geometrijos keliamieji sraigtai arba varikliai/varomieji įrenginiai, pritaisyti prie korpuso ar sparnų ar įrengti jų viduje;

 

motorizuotasis sklandytuvas – orlaivis, kuriame įrengti vienas ar daugiau variklių ir kurio charakteristikos varikliams neveikiant yra tokios pačios, kaip sklandytuvo;

 

pilotas mėgėjas – pilotas, turintis licenciją, kuria draudžiama pilotuoti orlaivį, kai už skrydį yra mokamas atlyginimas, išskyrus šioje dalyje nurodytą mokymo ar egzaminavimo veiklą;

 

kvalifikacijos patikrinimas – įgūdžių parodymas kvalifikacijoms pratęsti ar atnaujinti, įskaitant tokį egzaminą žodžiu, kokio gali reikėti;

 

atnaujinimas (pvz., kvalifikacijos ar pažymėjimo) – administracinis veiksmas, kuriuo, pasibaigus kvalifikacijos ar pažymėjimo galiojimo laikui, siekiama nustatytam laikotarpiui atnaujinti atitinkama kvalifikacija ar pažymėjimu suteiktas teises ir kuris priklauso nuo nustatytų reikalavimų įgyvendinimo;

 

pratęsimas (pvz., kvalifikacijos ar pažymėjimo) – administracinis veiksmas kvalifikacijos ar pažymėjimo galiojimo metu, kuriuo kvalifikacijos ar pažymėjimo turėtojui leidžiama nustatytu laikotarpiu toliau naudotis kvalifikacija ar pažymėjimu suteikiamomis teisėmis ir kuris priklauso nuo nustatytų reikalavimų įgyvendinimo;

 

maršruto sektorius – skrydis, kurį sudaro kilimas, išvykimas, ne trumpesnis kaip 15 min. kreiserinis skrydis, atvykimas, artėjimas tūpti ir tūpimas;

 

sklandytuvas – sunkesnis už orą orlaivis, kurio keliamoji jėga skrendant susidaro dėl dinaminės oro sąveikos su fiksuotais keliamaisiais paviršiais ir kurio laisvasis skridimas nepriklauso nuo jėgainės;

 

vienpilotis orlaivis – orlaivis, sertifikuotas skraidyti vienam pilotui;

 

įgūdžių patikrinimas – įgūdžių parodymas siekiant gauti licenciją ar kvalifikaciją, įskaitant tokį egzaminą žodžiu, kokio gali reikėti;

 

savarankiško skrydžio laikas – skrydžio, per kurį pilotas mokinys orlaivyje yra vienas, laikas;

 

pilotas mokinys įgulos vadas (SPIC) – pilotas mokinys, kuris per skrydį su jį stebinčiu instruktoriumi, nedarančiu įtakos orlaivio skrydžiui ir jo nevaldančiu, vykdo įgulos vado funkcijas;

 

grėsmė – ne dėl skrydžio įgulos veiksmų įvykstantys įvykiai ar klaidos, dėl kurių valdymas tampa sudėtingesnis ir dėl kurių būtina imtis tinkamų veiksmų, kad nebūtų peržengta saugos riba;

 

grėsmės valdymas – grėsmių nustatymo ir reagavimo į jas procesas taikant atsakomąsias priemones, kuriomis sumažinami arba pašalinami grėsmių padariniai ir sumažinama klaidų ar nepageidaujamos orlaivio būklės tikimybė;

 

motorizuotasis turo sklandytuvas (TMG) – specialios klasės motorizuotasis sklandytuvas su įmontuotu neįtraukiamu varikliu ir neįtraukiamu oro sraigtu. Jis turi galėti atsiplėšti nuo žemės ir kilti varomas savo jėgainės pagal jo naudojimo vadovą;

 

orlaivio tipas – orlaivių, kuriems valdyti reikia atitinkamo tipo kvalifikacijos, klasifikavimo vienetas, kaip nurodyta pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse; šiam klasifikavimo vienetui priklauso visi tos pačios pagrindinės konstrukcijos orlaiviai, įskaitant visas jų modifikacijas, išskyrus tas, dėl kurių pasikeičia valdymo ar skrydžio charakteristikos.

FCL.015   Prašymų teikimas, licencijų bei pažymėjimų išdavimas ir kvalifikacijų suteikimas

a)   Prašymas išduoti piloto licenciją ar atitinkamą pažymėjimą, suteikti atitinkamas kvalifikacijas ir juos pratęsti ar atnaujinti pateikiamas kompetentingai institucijai, kuri nustato prašymo formą ir pateikimo būdą. Su prašymu pateikiami įrodymai, kad prašymo teikėjas atitinka šioje arba medicinos reikalavimų dalyje nustatytus licencijos ar pažymėjimo išdavimo, atitinkamų kvalifikacijų ir patvirtinimų suteikimo ir jų pratęsimo ar atnaujinimo reikalavimus.

b)   Kompetentinga institucija licencijoje ar pažymėjime patvirtina kiekvieną licencija, kvalifikacija ar pažymėjimu suteiktų teisių apribojimą ar išplėtimą.

c)   Asmuo jokiu metu negali turėti daugiau kaip vienos pagal šią dalį išduotos konkrečios kategorijos orlaivio piloto licencijos.

d)   Prašymas išduoti kitos kategorijos orlaivio piloto licenciją ar papildomus pažymėjimus arba suteikti papildomas kvalifikacijas, taip pat juos iš dalies keisti, pratęsti ar atnaujinti teikiamas pirmąją piloto licenciją išdavusiai kompetentingai institucijai, išskyrus atvejus, kai pilotas paprašo pakeisti kompetentingą instituciją, o jo licencijų išdavimo ir medicininius dokumentus perduoti kitai kompetentingai institucijai.

FCL.020   Pilotas mokinys

Pilotas mokinys neskraido savarankiškai, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia ir skrydį prižiūri skrydžio instruktorius.

Kad galėtų vykdyti pirmąjį savarankišką skrydį, pilotas mokinys turi būti ne jaunesnis kaip:

 

jei pilotuojamas lėktuvas, sraigtasparnis ir dirižablis – 16 metų;

 

jei pilotuojamas sklandytuvas ir oro balionas – 14 metų.

FCL.025   Teorijos egzaminai, kuriuos išlaikius išduodamos licencijos

a)   Prašymo teikėjo pareigos

1.

Prašymo teikėjas, norintis gauti konkrečią licenciją ar kvalifikaciją, laiko visą ciklą egzaminų, už kuriuos atsakinga viena valstybė narė.

2.

Prašymo teikėjas laiko egzaminą tik tuo atveju, jei už jo mokymą atsakinga patvirtinta mokymo organizacija (ATO) rekomenduoja jį laikyti ir jei jis pakankamai gerai baigia atitinkamas teorijos mokymo kurso dalis.

3.

ATO rekomendacija galioja 12 mėnesių. Jei prašymo teikėjas per šios rekomendacijos galiojimo laiką nebando laikyti bent vieno teorijos žinių egzamino, sprendimą dėl tolesnio mokymo priima ATO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius.

b)   Egzamino išlaikymo kriterijai

1.

Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jei prašymo teikėjas gauna bent 75 % konkrečiam egzaminui nustatytų balų. Klaidos nėra vertinamos.

2.

Jei šioje dalyje nenustatyta kitaip, laikoma, kad prašymo teikėjas sėkmingai išlaikė teorijos egzaminą, būtiną atitinkamai piloto licencijai ar kvalifikacijai gauti, jei per 18 mėnesių nuo kalendorinio mėnesio, kurį pirmą kartą laikė egzaminą, pabaigos jis išlaikė visus būtinus egzaminus.

3.

Jei prašymo teikėjas neišlaiko vieno iš egzaminų per 4 bandymus arba neišlaiko visų egzaminų per 6 sesijas ar per 2 papunktyje nurodytą laikotarpį, jis pakartotinai laiko visą egzaminų ciklą.

Prieš pakartotinai laikydamas egzaminus prašymo teikėjas toliau mokosi ATO. Mokymo apimtį ir sritį nustato mokymo organizacija, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius.

c)   Galiojimo laikotarpis

1.

Sėkmingai išlaikyti teorijos egzaminai galioja šį laiką:

i)

egzaminai, laikomi lengvojo orlaivio piloto, piloto mėgėjo, sklandytuvo piloto ar oro baliono piloto licencijai gauti, galioja 24 mėn.;

ii)

egzaminai, laikomi komercinės aviacijos piloto licencijai ar skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai (IR) gauti, galioja 36 mėn.;

iii)

i ir ii papunkčiuose nurodyti laikotarpiai skaičiuojami nuo dienos, kai pilotas sėkmingai išlaiko teorijos egzaminą pagal b punkto 2 papunktį.

2.

Išlaikyti teorijos egzaminai avialinijų transporto piloto licencijai (ATPL) gauti galioja 7 metus nuo toliau nurodytos galutinės galiojimo datos:

i)

į licenciją įrašytos IR galiojimo datos; arba

ii)

jei išduodama sraigtasparnio piloto licencija, į licenciją įrašytos sraigtasparnio tipo kvalifikacijos galiojimo datos.

FCL.030   Praktinių įgūdžių patikrinimas

a)   Prieš laikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą licencijai, kvalifikacijai ar pažymėjimui gauti, prašymo teikėjas turi būti išlaikęs būtiną teorijos egzaminą, išskyrus tuo atveju, kai prašymo teikėjas mokosi pagal integruotąjį skrydžio mokymo kursą.

Bet kokiu atveju prieš laikant įgūdžių patikrinimo egzaminus visada turi būti baigtas teorijos mokymas.

b)   Už mokymą atsakinga organizacija arba asmuo prašymo teikėjui baigus mokymą rekomenduoja laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą, išskyrus tuo atveju, kai išduodama avialinijų transporto piloto licencija. Egzaminuotojui pateikiami mokymo dokumentai.

FCL.035   Skrydžio laiko ir teorijos žinių įskaitymas

a)   Skrydžio laiko įskaitymas

1.

Jei šioje dalyje nenustatyta kitaip, skrydžio laikas, įskaitomas išduodant licenciją ar pažymėjimą arba suteikiant kvalifikaciją, turi būti išskraidytas tos pačios kategorijos orlaiviu, kurio valdymo licenciją ar kvalifikaciją siekiama gauti.

2.

Įskaitomas toliau nurodytas įgulos vado arba piloto mokinio įgulos vado skrydžio laikas:

i)

į bendrą skrydžio laiką, kurį reikia būti išskraidžius norint gauti licenciją, kvalifikaciją ar pažymėjimą, įskaitomas visas prašymo išduoti licenciją ar pažymėjimą arba suteikti kvalifikaciją teikėjo savarankiško skrydžio laikas, skrydžio su instruktoriumi laikas ar skrydžio vykdant įgulos vado funkcijas laikas;

ii)

ATP integruotąjį mokymo kursą baigusiam asmeniui į skrydžio vykdant įgulos vado funkcijas laiką, kurį reikia būti išskraidžius avialinijų transporto piloto licencijai, komercinės aviacijos piloto licencijai ar kelių variklių orlaivio tipo ar klasės kvalifikacijai gauti, leidžiama įskaityti iki 50 valandų skrydžio pagal prietaisus laiko, išskraidyto vykdant piloto mokinio įgulos vado funkcijas;

iii)

CPL/IR integruotąjį mokymo kursą baigusiam asmeniui į skrydžio vykdant įgulos vado funkcijas laiką, kurį reikia būti išskraidžius komercinės aviacijos piloto licencijai ir kelių variklių orlaivio tipo ar klasės kvalifikacijai gauti, leidžiama įskaityti iki 50 valandų skrydžio pagal prietaisus laiko, išskraidyto vykdant piloto mokinio įgulos vado funkcijas.

3.

Skrydžio laikas vykdant antrojo piloto funkcijas. Jei šioje dalyje nenustatyta kitaip, piloto licencijos turėtojui, vykdančiam antrojo piloto ar PICUS funkcijas, į bendrą skrydžio laiką, kurį reikia būti išskraidžius norint gauti aukštesnio lygio piloto licenciją, leidžiama įskaityti visą laiką, išskraidytą vykdant antrojo piloto funkcijas.

b)   Teorijos žinių įskaitymas

1.

Jei prašymo teikėjas išlaiko teorijos egzaminą avialinijų transporto piloto licencijai gauti, laikoma, kad jis įvykdė teorijos žinių reikalavimus tos pačios orlaivių kategorijos lengvojo orlaivio piloto, piloto mėgėjo, komercinės aviacijos piloto licencijai ir IR kvalifikacijai (išskyrus sraigtasparnio IR) gauti.

2.

Jei prašymo teikėjas išlaiko teorijos egzaminą komercinės aviacijos piloto licencijai gauti, laikoma, kad jis įvykdė teorijos žinių reikalavimus tos pačios orlaivių kategorijos lengvojo orlaivio piloto ar piloto mėgėjo licencijai gauti.

3.

Jei IR kvalifikacijos turėtojas ar prašymo teikėjas išlaiko atitinkamos kategorijos orlaivio prietaisų teorijos egzaminą, laikoma, kad jis visiškai įvykdė teorijos mokymo ir egzaminų reikalavimus kitos orlaivių kategorijos IR kvalifikacijai gauti.

4.

Laikoma, kad piloto licencijos turėtojas yra įvykdęs teorijos mokymo ir egzaminų reikalavimus kitos orlaivių kategorijos piloto licencijai gauti pagal šios dalies 1 priedėlį.

Ši nuostata taip pat taikoma prašymo išduoti piloto licenciją teikėjui, sėkmingai išlaikiusiam teorijos egzaminus kitos orlaivių kategorijos piloto licencijai gauti, jei nėra pasibaigęs FCL.025 dalies c punkte nurodytas galiojimo laikotarpis.

FCL.040   Naudojimasis licencija suteikiamomis teisėmis

Naudojimasis licencija suteikiamomis teisėmis priklauso nuo joje įrašytų kvalifikacijų galiojimo, jei taikytina, ir nuo sveikatos pažymėjimo galiojimo.

FCL.045   Įpareigojimas turėti ir pateikti dokumentus

a)   Pilotas, naudodamasis licencija suteikiamomis teisėmis, privalo visada nešiotis galiojančią licenciją ir galiojantį sveikatos pažymėjimą.

b)   Pilotas taip pat privalo nešiotis asmens tapatybės dokumentą su savo nuotrauka.

c)   Kompetentingos institucijos įgaliotam atstovui paprašius, pilotas ar pilotas mokinys nepagrįstai nedelsdamas pateikia patikrinti savo skraidymų knygelę.

d)   Pilotas mokinys privalo nešiotis visus savarankiškų maršrutinių skrydžių, kuriuos jam buvo leista vykdyti pagal FCL.020 dalies a punktą, įrodymus.

FCL.050   Skrydžio laiko registravimas

Pilotas patikimai registruoja išsamią informaciją apie visus savo atliktus skrydžius; registravimo formą ir būdą nustato kompetentinga institucija.

FCL.055   Kalbos mokėjimas

a)   Bendrosios nuostatos. Lėktuvo, sraigtasparnio, jėgainės keliamo orlaivio ir dirižablio pilotas, kuriam privaloma naudotis radijo telefonu, negali naudotis savo licencija ir kvalifikacija suteikiamomis teisėmis, jei jo licencijoje nėra anglų ar kitos kalbos, vartojamos su skrydžiu susijusiems radijo pranešimams perduoti, mokėjimo patvirtinimo. Šiuo patvirtinimu turi būti nurodyta kalba, jos mokėjimo lygis ir galiojimo data.

b)   Prašymo patvirtinti kalbos mokėjimą teikėjas pagal šios dalies 2 priedėlį turi įrodyti, kad jo kalbos mokėjimas frazeologijos ir kalbos aiškumo požiūriu atitinka bent darbinį kalbos vartojimo lygį. Šiuo tikslu prašymo teikėjas turi įrodyti gebąs:

1.

veiksmingai bendrauti balso perdavimo priemonėmis ir tiesiogiai;

2.

tiksliai ir aiškiai bendrauti bendromis ir su darbu susijusiomis temomis;

3.

naudoti tinkamas bendravimo strategijas keičiantis informacija ir siekiant atpažinti bei spręsti bendrus ar su darbu susijusius nesusipratimus;

4.

sėkmingai rasti išeitį sudėtingais kalbiniais atvejais, kai kasdieniame darbe arba vykdant įprastą bendravimo užduotį įvykiai komplikuojasi arba pakrypsta netikėta linkme; ir

5.

kalbėti aviacijos bendruomenei suprantamu dialektu arba su suprantamu akcentu.

c)   Pilotų, išskyrus pagal šios dalies 2 priedėlį įrodžiusius, kad jų kalbos mokėjimas yra eksperto lygio, kalbos mokėjimo patvirtinimas vertinamas:

1.

kas 4 metus, jei įrodyta, kad kalbos mokėjimas yra darbinio kalbos vartojimo lygio; arba

2.

kas 6 metus, jei įrodyta, kad kalbos mokėjimas yra tobulo kalbos mokėjimo lygio.

d)   Specialieji reikalavimai skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) turėtojui. Nepažeidžiant pirmesnių punktų, IR kvalifikacijos turėtojas įrodo mokąs anglų kalbą taip, kad:

1.

galėtų suprasti visą informaciją, būtiną visiems skrydžio etapams, įskaitant pasirengimą skrydžiui, įvykdyti;

2.

galėtų naudoti radijo telefoniją visuose skrydžio etapuose, įskaitant avarines situacijas;

3.

galėtų bendrauti su kitais įgulos nariais per visus skrydžio etapus, įskaitant pasirengimą skrydžiui.

e)   IR kvalifikacijos turėtojo kalbos mokėjimas ir anglų kalbos vartojimo įgūdžiai įrodomi taikant kompetentingos institucijos nustatytą vertinimo metodą.

FCL.060   Naujausia patirtis

a)   Oro balionas. Pilotas oro balionu nevykdo komercinių skrydžių ir neveža keleivių, jei jis per paskutines 180 dienų neatliko:

1.

bent 3 skrydžių kaip oro baliono pilotas, iš kurių bent vienas skrydis buvo atitinkamos klasės ir grupės oro balionu; arba

2.

1 skrydžio atitinkamos klasės ir grupės oro balionu, prižiūrimas instruktoriaus, kurio kvalifikacija atitinka J skyriuje nurodytus reikalavimus.

b)   Lėktuvai, sraigtasparniai, jėgainės keliami orlaiviai, dirižabliai ir sklandytuvai. Pilotas nevykdo komercinių skrydžių ir neveža keleivių orlaiviu:

1.

kaip įgulos vadas ar antrasis pilotas, jei to paties tipo ar klasės orlaiviu nepakilo, nepriartėjo tūpti ir nenutūpė arba neatliko šių manevrų to tipo ar klasės orlaivį atitinkančiu FFS bent 3 kartus per paskutines 90 dienų. 3 kartus turi būti pakylama ir nutupiama vykdant daugiapilotį arba vienpilotį skrydį, priklausomai nuo pilotui suteiktų teisių; ir

2.

kaip skrydžio naktį įgulos vadas, jei jis:

i)

to paties tipo ar klasės orlaiviu nepakilo, nepriartėjo tūpti ir nenutūpė naktį arba neatliko šių manevrų nakties sąlygomis to tipo ar klasės orlaivį atitinkančiu FFS bent 1 kartą per paskutines 90 dienų; arba

ii)

neturi IR kvalifikacijos;

3.

kaip kreiserinio skrydžio rezervinis antrasis pilotas, jei jis:

i)

neįvykdė b punkto 1 papunktyje nurodytų reikalavimų; arba

ii)

per paskutines 90 dienų to paties tipo ar klasės orlaiviu kaip kreiserinio skrydžio rezervinis pilotas neperskrido bent 3 sektorių; arba

iii)

nedalyvavo skrydžio įgūdžių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyme FFS ne rečiau kaip kas 90 dienų. Šį kvalifikacijos kėlimo mokymą galima derinti su OR.OPS dalyje nurodytu operatoriaus kvalifikacijos kėlimo mokymu;

4.

jei pilotas turi teisę valdyti daugiau kaip vieno tipo lėktuvus su panašiomis valdymo ir eksploatavimo charakteristikomis, 3 kilimai, artėjimai tūpti ir tūpimai, kurių reikalaujama 1 punkte, gali būti atlikti kaip apibrėžta pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse;

5.

jei pilotas turi teisę valdyti daugiau kaip vieno tipo nesudėtingus sraigtasparnius su panašiomis valdymo ir veikimo charakteristikomis, kaip apibrėžta pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse, 3 kilimai, artėjimai tūpti ir tūpimai, kurių reikalaujama 1 punkte, gali būti atlikti tik vieno tipo sraigtasparniu, jei per paskutinius 6 mėnesius kiekvieno tipo sraigtasparniu pilotas išskraidė bent 2 valandas.

c)   Specialieji komercinio oro transporto reikalavimai:

1.

Komercinio oro transporto atveju b punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodytas 90 dienų laikotarpis gali būti pratęstas daugiausia iki 120 dienų, jei pilotas vykdo skrydžius atitinkamu maršrutu prižiūrimas orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus ar egzaminuotojo.

2.

Jei pilotas neatitinka 1 papunktyje nurodyto reikalavimo, jis gali naudotis savo teisėmis tik atlikęs mokomąjį skrydį orlaiviu ar orlaivio, kuris bus naudojamas, tipą atitinkančiu FFS bent pagal b punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

FCL.065   60 metų amžiaus ir vyresnių komercinio oro transporto piloto licencijos turėtojų teisių apribojimas

a)   60–64 m. Lėktuvai ir sraigtasparniai. Piloto licencijos turėtojas, kuriam sukako 60 m., negali būti komercinio oro transporto orlaivio pilotas, išskyrus tuos atvejus, kai:

1.

licencijos turėtojas yra daugianarės įgulos pilotas; ir

2.

licencijos turėtojas yra vienintelis skrydžio įgulos pilotas, kuriam sukako 60 m.

b)   65 m. Piloto licencijos turėtojas, kuriam sukako 65 m., negali būti komercinio oro transporto orlaivio pilotas.

FCL.070   Licencijų, kvalifikacijų ir pažymėjimų panaikinimas, jų galiojimo sustabdymas ir apribojimas

a)   Jei pilotas neatitinka šios dalies, medicinos reikalavimų dalies ar galiojančių skrydžio reikalavimų, kompetentinga institucija, laikydamasi ARA dalyje nurodytų sąlygų ir tvarkos, gali apriboti ar panaikinti pagal šią dalį išduotas licencijas bei pažymėjimus ir suteiktas kvalifikacijas arba sustabdyti jų galiojimą.

b)   Jei piloto licencijos galiojimas sustabdomas arba jei ji panaikinama, jis nedelsdamas grąžina licenciją ar pažymėjimą kompetentingai institucijai.

B   SKYRIUS

LENGVOJO ORLAIVIO PILOTO LICENCIJA (LAPL)

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.100   LAPL. Mažiausias leistinas amžius

Prašymo išduoti LAPL teikėjas:

a)

turi būti ne jaunesnis kaip 17 m., jei nori gauti lėktuvo ar sraigtasparnio piloto licenciją;

b)

turi būti ne jaunesnis kaip 16 m., jei nori gauti sklandytuvo ar oro baliono piloto licenciją.

FCL.105   LAPL. Teisės ir sąlygos

a)   Bendrosios nuostatos. LAPL turėtojas turi teisę atitinkamos kategorijos orlaiviu kaip įgulos vadas vykdyti neatlygintinus nekomercinius skrydžius.

b)   Sąlygos. Prašymo išduoti LAPL teikėjas privalo būti įvykdęs su atitinkama orlaivių kategorija susijusius reikalavimus ir, jei taikoma, su įgūdžiams tikrinti naudojamo orlaivio klase ar tipu susijusius reikalavimus.

FCL.110   LAPL. Tos pačios kategorijos orlaivio piloto licencijos įskaitymas

a)   Jei prašymo išduoti LAPL teikėjas turėjo kitą tos pačios kategorijos orlaivio piloto licenciją, laikoma, kad jis visiškai įvykdė reikalavimus, reikalingus tos kategorijos orlaivio LAPL gauti.

b)   Nepažeidžiant pirmesnio punkto, pasibaigus licencijos galiojimo laikui prašymo išduoti atitinkamos kategorijos orlaivio LAPL teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal FCL.125 dalį.

FCL.115   LAPL. Mokymo kursas

Prašymo išduoti LAPL teikėjas baigia ATO rengiamą mokymo kursą. Šį kursą sudaro suteikiamas teises atitinkantis teorijos ir skrydžio mokymas.

FCL.120   LAPL. Teorijos egzaminai

Prašymo išduoti LAPL teikėjas, laikydamas toliau nurodytų dalykų egzaminus, įrodo turįs suteikiamas teises atitinkančio lygio teorijos žinias:

a)

bendrieji dalykai:

oro teisė,

žmogaus galimybės,

meteorologija ir

ryšio priemonės;

b)

specialieji dalykai, susiję su skirtingų kategorijų orlaiviais:

skrydžio principai,

skrydžių procedūros,

skrydžio vykdymas ir planavimas,

bendrosios žinios apie orlaivius ir

navigacija.

FCL.125   LAPL. Įgūdžių patikrinimas

a)   Prašymo išduoti LAPL teikėjas, laikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą, įrodo gebąs vykdyti atitinkamos kategorijos orlaivio įgulos vado funkcijas ir atlikti atitinkamas procedūras ir manevrus taip, kad būtų galima suteikti atitinkamas teises.

b)   Prašymo laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą teikėjas turi būti baigęs skrydžio tos pačios klasės ar tipo orlaiviu, koks bus naudojamas per įgūdžių patikrinimo egzaminą, mokymą. Suteikiamos tik tos klasės ar tipo orlaivio, koks buvo naudojamas per įgūdžių patikrinimo egzaminą, valdymo teisės, kol nebus patvirtintos papildomos licencija suteikiamos teisės pagal šį skyrių.

c)   Išlaikymo kriterijai

1.

Įgūdžių patikrinimo egzaminas suskirstomas į atskiras dalis, atitinkančias visus atitinkamos kategorijos orlaivio, kuriuo skrendama, skrydžio etapus.

2.

Jei neišlaikomas kuris nors atitinkamos egzamino dalies elementas, neišlaikoma visa egzamino dalis. Jei prašymo teikėjas neišlaiko tik vienos egzamino dalies, jis perlaiko tik tą dalį. Jei neišlaikoma daugiau kaip viena egzamino dalis, neišlaikomas visas egzaminas.

3.

Jei, perlaikant egzaminą pagal 2 papunktį, neišlaikoma bent viena egzamino dalis, įskaitant tas dalis, kurios buvo išlaikytos per pirmesnį bandymą, prašymo teikėjas neišlaiko viso egzamino.

4.

Jei per 2 bandymus nepavyksta išlaikyti visų egzamino dalių, vykdomas tolesnis praktinis mokymas.

2   SKYRIUS

Specialieji reikalavimai lėktuvo LAPL gauti. LAPL (A)

FCL.105.A   LAPL(A). Teisės ir sąlygos

a)   Lėktuvo LAPL turėtojui suteikiama teisė būti vieno stūmoklinio variklio lėktuvo ar motorizuotojo turo sklandytuvo (TMG), kurio didžiausia sertifikuota kilimo masė – 2 000 kg ar mažesnė ir kuris skraidina daugiausia 3 keleivius (orlaivyje niekada negali būti daugiau kaip 4 asmenys), įgulos vadu.

b)   LAPL(A) turėtojas keleivius gali skraidinti tik tuo atveju, jei gavęs licenciją jis, kaip įgulos vadas, lėktuvu ar TMG išskraidė 10 valandų skrydžio laiko.

FCL.110.A   LAPL(A). Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti LAPL(A) teikėjas turi būti baigęs skrydžio lėktuvu ar TMG bent 30 valandų mokymą, įskaitant bent:

1.

15 valandų skrydžio su instruktoriumi tokios klasės orlaiviu, koks bus naudojamas per įgūdžių patikrinimo egzaminą, laiko;

2.

6 valandas savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko, įskaitant bent 3 valandas savarankiško maršrutinio skrydžio laiko ir bent 1 ne trumpesnį kaip 150 km (80 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį kitame nei išvykimo aerodrome bent 1 kartą nutupiama visiškai sustojant.

b)   Specialieji reikalavimai LAPL(S), kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(S), kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turintis prašymo išduoti LAPL(A) teikėjas po leidimo skristi TMG patvirtinimo TMG turi būti išskraidęs bent 21 valandą skrydžio laiko ir įvykdęs FCL.135.A dalies a punkte nurodytus su lėktuvais susijusius reikalavimus.

c)   Patirties įskaitymas. Taikant a punkte nurodytus reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priimą ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1.

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas įvykdė kaip įgulos vadas, bendro laiko;

2.

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3.

neapima a punkto 2 papunktyje nurodyto laiko.

FCL.135.A   LAPL(A). Papildomos teisės valdyti kitos klasės ar varianto lėktuvą

a)   LAPL(A) suteikiamos teisės valdyti tik tos klasės ir varianto lėktuvą ar TMG, kuriuo išlaikytas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Šis apribojimas gali būti panaikintas, jei pilotas įvykdo šiuos skrydžio kitos klasės orlaiviu reikalavimus:

1.

baigia 3 valandų mokymą, įskaitant:

i)

10 kilimų ir tūpimų su instruktoriumi; ir

ii)

10 savarankiškų kilimų ir tūpimų prižiūrint instruktoriui;

2.

išlaiko įgūdžių patikrinimo egzaminą įrodydamas tinkamą naujos klasės orlaivio valdymo praktinių įgūdžių lygį. Per šį įgūdžių patikrinimo egzaminą prašymo teikėjas egzaminuotojui įrodo ir tinkamą teorijos žinių apie kitos klasės orlaivį lygį šiose srityse:

i)

skrydžių procedūrų;

ii)

skrydžio vykdymo ir planavimo;

iii)

bendrųjų žinių apie orlaivius.

b)   LAPL turėtojas, prieš pradėdamas naudotis šia licencija suteikiamomis teisėmis valdyti kito varianto lėktuvą nei buvo naudojamas per įgūdžių patikrinimą, baigia skirtumų mokymą ar supažindinamąjį mokymą. Skirtumų mokymas įrašomas į piloto skraidymų knygelę ar lygiavertį dokumentą ir patvirtinamas instruktoriaus parašu.

FCL.140.A   LAPL(A). Skrydžio įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)   LAPL(A) turėtojas šia licencija suteikiamomis teisėmis gali naudotis tik tada, jei per paskutinius 24 mėnesius jis, kaip lėktuvo ar TMG pilotas:

1.

išskraidė bent 12 valandų skrydžio laiko (įskaitant 12 kilimų ir tūpimų) vykdydamas įgulos vado funkcijas; ir

2.

išklausė kvalifikacijos kėlimo mokymą, kurį sudarė bent 1 valanda skrydžio su instruktoriumi bendro laiko.

b)   LAPL(A) turėtojas, neįvykdęs a punkte nurodytų reikalavimų:

1.

dalyvaujant egzaminuotojui laiko kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, kad vėl galėtų naudotis šia licencija suteikiamomis teisėmis; arba

2.

išskraido papildomą skrydžio laiką ar papildomai atlieka kilimus ir tūpimus vykdydamas skrydžius su instruktoriumi arba savarankiškus skrydžius prižiūrint instruktoriui, kad įvykdytų a punkto reikalavimus.

3   SKYRIUS

Specialieji reikalavimai sraigtasparnio LAPL gauti. LAPL(H)

FCL.105.H   LAPL(H). Teisės

Sraigtasparnio LAPL turėtojui suteikiama teisė būti vieno variklio sraigtasparnio, kurio didžiausia sertifikuota kilimo masė – 2 000 kg ar mažesnė ir kuris skraidina daugiausia 3 keleivius (sraigtasparnyje niekada negali būti daugiau kaip 4 asmenys), įgulos vadu.

FCL.110.H   LAPL(H). Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti LAPL(H) teikėjas turi būti išklausęs 40 valandų skrydžio sraigtasparniu mokymą. Iš šių 40 valandų bent 35 valandos turi būti išskraidytos tokio tipo sraigtasparniu, koks bus naudojamas per įgūdžių patikrinimo egzaminą. Skrydžio mokymą sudaro bent:

1.

20 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko; ir

2.

10 valandų savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko, įskaitant bent 5 valandas savarankiško maršrutinio skrydžio laiko ir bent 1 ne trumpesnį kaip 150 km (80 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį kitame nei išvykimo aerodrome bent 1 kartą nutupiama visiškai sustojant.

b)   Patirties įskaitymas. Taikant a punkte nurodytus reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priimą ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1.

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas įvykdė kaip įgulos vadas, bendro laiko;

2.

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3.

neapima a punkto 2 papunktyje nurodyto laiko.

FCL.135.H   LAPL(H). Papildomos teisės valdyti kitos klasės ar varianto sraigtasparnį

a)   LAPL(H) suteikiamos teisės valdyti tik to tipo ar varianto sraigtasparnį, kuriuo išlaikytas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas:

1.

baigia 5 valandų skrydžio mokymą, įskaitant:

i)

15 kilimų, artėjimų tūpti ir tūpimų su instruktoriumi;

ii)

15 savarankiškų kilimų, artėjimų tūpti ir tūpimų prižiūrint instruktoriui;

2.

įgūdžių patikrinimą, kad įrodytų tinkamą praktinių įgūdžių lygį, reikalingą naujo tipo sraigtasparniui valdyti. Per šį įgūdžių patikrinimą prašymo teikėjas egzaminuotojui taip pat įrodo tinkamą teorijos žinių apie kito tipo sraigtasparnį lygį šiose srityse:

skrydžių procedūrų,

skrydžio vykdymo ir planavimo,

bendrųjų žinių apie orlaivius.

b)   LAPL(H) turėtojas, pasinaudodamas šia licencija suteikiamomis teisėmis, kito varianto lėktuvą nei tas, kuris buvo naudojamas per įgūdžių patikrinimą, gali valdyti tik tada, kai baigia skirtumų mokymą ar supažindinamąjį mokymą, kaip nustatyta pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse. Skirtumų mokymas įrašomas į piloto skraidymų knygelę ar lygiavertį dokumentą ir patvirtinamas instruktoriaus parašu.

FCL.140.H   LAPL(H). Skrydžio įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)   LAPL(H) turėtojas šia licencija suteikiamomis teisėmis valdyti konkretaus tipo sraigtasparnį gali naudotis tik tuo atveju, jei paskutinius 12 mėnesių jis to tipo sraigtasparniu:

1.

kaip įgulos vadas išskraidė bent 6 valandas skrydžio laiko, įskaitant 6 kilimus, artėjimus tūpti ir tūpimus, ir

2.

baigė kvalifikacijos kėlimo mokymą, kurį sudarė bent 1 valanda skrydžio su instruktoriumi bendro laiko.

b)   LAPL(H) turėtojas, neįvykdęs a punkte nurodytų reikalavimų, privalo:

1.

dalyvaujant egzaminuotojui išlaikyti atitinkamos klasės sraigtasparnio kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, kad vėl galėtų naudotis šia licencija suteikiamomis teisėmis, arba

2.

išskraidyti papildomą skrydžio laiką ar papildomai atlikti kilimus ir tūpimus vykdydamas skrydžius su instruktoriumi arba savarankiškus skrydžius prižiūrint instruktoriui, kad įvykdytų a punkto reikalavimus.

4   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai sklandytuvo LAPL gauti. LAPL(S)

FCL.105.S   LAPL(S). Teisės ir sąlygos

a)   Sklandytuvo LAPL turėtojui suteikiama teisė būti sklandytuvo ir motorizuotojo sklandytuvo įgulos vadu. Kad ši teisė būtų taikoma TMG, sklandytuvo LAPL turėtojas privalo įvykdyti FCL.135.S dalies reikalavimus.

b)   LAPL(S) turėtojas keleivius skraidina tik tuo atveju, jei gavęs licenciją jis kaip įgulos vadas sklandytuvu ar motorizuotuoju sklandytuvu išskraidė 10 valandų skrydžio laiko arba pakilo 30 kartų.

FCL.110.S   LAPL(S). Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti LAPL(S) teikėjas turi būti baigęs bent 15 valandų skrydžio sklandytuvu ar motorizuotuoju sklandytuvu mokymą, įskaitant bent:

1.

10 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko;

2.

2 valandas savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko;

3.

45 kilimus ir tūpimus;

4.

1 savarankišką ne trumpesnį kaip 50 km (27 jūrmylių) maršrutinį skrydį arba 1 ne trumpesnį kaip 100 km (55 jūrmylių) maršrutinį skrydį su instruktoriumi.

b)   Iš a punkte nurodytų 15 valandų 7 valandos gali būti išskraidytos TMG.

c)   Patirties įskaitymas. Taikant a punkte nurodytus reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priimą ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1.

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas įvykdė kaip įgulos vadas, bendro laiko;

2.

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3.

neapima a punkto 2–4 papunkčiuose nurodyto laiko.

FCL.130.S   LAPL(S). Išvilkimo būdai

a)   LAPL(S) suteikiama teisė naudoti tik tokį išvilkimo būdą, kuris buvo įtrauktas į įgūdžių patikrinimo egzaminą. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas:

1.

bent 10 kartų pakyla su instruktoriumi ir 5 kartus savarankiškai pakyla prižiūrint instruktoriui, kai sklandytuvas išvelkamas suktuvu ar automobiliu;

2.

bent 5 kartus pakyla su instruktoriumi ir 5 kartus savarankiškai pakyla prižiūrint instruktoriui, kai sklandytuvas išvelkamas lėktuvu ar pakyla savarankiškai. Savarankiško pakilimo atveju skrydis su instruktoriumi gali būti atliekamas TMG;

3.

bent 3 kartus pakyla su instruktoriumi ar savarankiškai pakyla prižiūrint instruktoriui, kai sklandytuvas išvelkamas naudojant tąsųjį lyną (angl. bungee).

b)   Atlikti papildomi mokomieji pakilimai registruojami piloto skraidymų knygelėje ir patvirtinami instruktoriaus parašu.

c)   Kad išsaugotų teisę naudoti kiekvieną išvilkimo būdą, pilotas per paskutinius 24 mėnesius tuo būdu turi būti pakilęs sklandytuvu bent 5 kartus, išskyrus sklandytuvo išvilkimą naudojant tąsųjį lyną – tuo atveju pilotas turi būti pakilęs tik 2 kartus.

d)   Jei pilotas neįvykdo c punkto reikalavimo, norėdamas atnaujinti teises jis papildomai atlikti tam tikrą skaičių kilimų su instruktoriumi ar savarankiškų kilimų prižiūrint instruktoriui.

FCL.135.S   LAPL(S). Papildomos teisės valdyti TMG

LAPL(S) turėtojui suteikiamos papildomos teisės valdyti TMG tuo atveju, jei pilotas ATO:

a)

baigia bent 6 valandų skrydžio TMG mokymą, įskaitant:

1.

4 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko;

2.

1 savarankišką ne trumpesnį kaip 150 km (80 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį kitame nei išvykimo aerodrome bent 1 kartą nutupiama visiškai sustojant;

b)

išlaiko įgūdžių patikrinimo egzaminą, įrodydamas tinkamą praktinių TMG valdymo įgūdžių lygį. Per šį įgūdžių patikrinimo egzaminą prašymo teikėjas egzaminuotojui įrodo turįs ir atitinkamo lygio teorijos žinias apie TMG šiose srityse:

skrydžio principų,

skrydžių procedūrų,

skrydžio vykdymo ir planavimo,

bendrųjų žinių apie orlaivius,

navigacijos.

FCL.140.S   LAPL(S). Skrydžio įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)   Sklandytuvai ir motorizuotieji sklandytuvai. LAPL(S) turėtojas šia licencija suteikiamomis teisėmis valdyti sklandytuvą ar motorizuotąjį sklandytuvą gali naudotis tik tuo atveju, jei per paskutinius 24 mėnesius jis sklandytuvu ar motorizuotuoju sklandytuvu, išskyrus TMG:

1.

kaip įgulos vadas išskraidė bent 5 valandas skrydžio laiko, pakildamas 15 kartų;

2.

įvykdė bent 2 mokomuosius skrydžius su instruktoriumi.

b)   TMG. LAPL(S) turėtojas šia licencija suteikiamomis teisėmis valdyti TMG gali naudotis tik tuo atveju, jei jis:

1.

per paskutinius 24 mėnesius TMG:

i)

kaip įgulos vadas išskraidė bent 12 valandų skrydžio laiko, pakildamas ir nutūpdamas 12 kartų; ir

ii)

baigė kvalifikacijos kėlimo mokymą, kurį sudarė bent 1 valanda skrydžio su instruktoriumi bendro laiko;

2.

jei LAPL(S) turėtojas taip pat turi teisę valdyti lėktuvą, 1 papunkčio reikalavimai gali būti įvykdyti lėktuvu.

c)   Kad LAPL(S) turėtojas, neįvykdęs a arba b punkto reikalavimų, vėl galėtų naudotis savo teisėmis, jis privalo:

1.

dalyvaujant egzaminuotojui išlaikyti sklandytuvo ar, jei reikia, TMG kvalifikacijos patikrinimo egzaminą; arba

2.

išskraidyti papildomą skrydžio laiką ar atlikti papildomus kilimus ir tūpimus vykdydamas skrydžius su instruktoriumi arba savarankiškus skrydžius prižiūrint instruktoriui, kad įvykdytų a arba b punkto reikalavimus.

5   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai oro baliono LAPL gauti. LAPL (B)

FCL.105.B   LAPL(B). Teisės

Oro baliono LAPL turėtojui suteikiama teisė būti karšto oro baliono arba karšto oro dirižablio, kurių kupolo didžiausias leistinas tūris – 3 400 m3, arba dujų baliono, kurio didžiausias leistinas kupolo tūris – 1 200 m3, kuriais skraidinami ne daugiau kaip 3 keleiviai (orlaivyje niekada negali būti daugiau kaip 4 asmenys), įgulos vadu.

FCL.110.B   LAPL(B). Patirties reikalavimai

a)   Prašymo išduoti LAPL(B) teikėjas turi būti baigęs bent 16 valandų skrydžio tos pačios klasės oro balionu mokymą, įskaitant bent:

1.

12 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko;

2.

10 pripūtimų ir 20 kilimų bei tūpimų ir

3.

1 bent 30 min. trukmės savarankišką skrydį prižiūrint instruktoriui.

b)   Patirties įskaitymas. Taikant a punkto reikalavimus gali būti įskaitoma prašymo teikėjo patirtis, įgyta vykdant oro baliono įgulos vado funkcijas.

Dėl įskaitomos patirties dydžio sprendimą priimą ATO, kurioje pilotas mokosi pagal mokymo kursą, remdamasi parengiamuoju skrydžio bandymu, tačiau įskaitoma patirtis jokiu būdu:

1.

neviršija skrydžių, kuriuos pilotas atliko kaip oro baliono įgulos vadas, bendro laiko;

2.

neviršija 50 % a punkte reikalaujamų valandų;

3.

neapima a punkto 2 ir 3 papunkčiuose nurodyto laiko.

FCL.130.B   LAPL(B). Papildomos teisės vykdyti skrydžius pririšamuoju oro balionu

a)   LAPL(B) suteikiamos teisės vykdyti skrydžius tik nepririšamuoju oro balionu. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas įvykdo bent 3 mokomuosius skrydžius pririšamuoju oro balionu.

b)   Baigtas papildomas mokymas įrašomas į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinamas instruktoriaus parašu.

c)   Kad išsaugotų šią teisę, pilotas per paskutinius 24 mėnesius turi būti atlikęs bent 2 skrydžius pririšamuoju oro balionu.

d)   Jei pilotas neįvykdo c punkto reikalavimo, norėdamas atnaujinti teises jis papildomai atlieka tam tikrą skaičių skrydžių pririšamuoju oro balionu su instruktoriumi ar savarankiškų skrydžių prižiūrint instruktoriui.

FCL.135.B   LAPL(B). Papildomos teisės valdyti kitos klasės oro balioną

LAPL(B) suteikiamos teisės valdyti tik tos klasės oro balioną, kuriuo buvo išlaikytas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas kitos klasės oro balionu ATO:

a)

įvykdo bent 5 skrydžius su instruktoriumi; arba

b)

išskraido bent 5 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko tuo atveju, jei karšto oro baliono LAPL(B) turėtojas nori įgyti teisę valdyti karšto oro dirižablį; ir

c)

išlaiko bent įgūdžių patikrinimo egzaminą, per kurį egzaminuotojui įrodo turįs tinkamo lygio teorijos žinias apie kitos klasės oro balioną šiose srityse:

skrydžio principų,

skrydžių procedūrų,

skrydžio vykdymo ir planavimo; ir

bendrųjų žinių apie orlaivius.

FCL.140.B   LAPL(B). Skrydžio įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)   LAPL(B) turėtojas savo licencija suteikiamomis teisėmis gali naudotis tik tuo atveju, jei jis per paskutinius 24 mėnesius vienos klasės oro balionais:

1.

kaip įgulos vadas išskraidė bent 6 valandas skrydžio laiko, 10 kartų pakildamas ir nutūpdamas; ir

2.

įvykdė 1 mokomąjį skrydį su instruktoriumi;

3.

be to, jei pilotas, turintis daugiau kaip vienos klasės oro baliono valdymo kvalifikaciją, nori šia teise naudotis ir valdyti kitos klasės oro balioną, per paskutinius 24 mėnesius tos klasės oro balionu jis turi būti išskraidęs bent 3 valandas skrydžio laiko, 3 kartus pakildamas ir nutūpdamas.

b)   LAPL(B) turėtojas, neįvykdęs a punkto reikalavimų, norėdamas vėl naudotis savo teisėmis, privalo:

1.

dalyvaujant egzaminuotojui išlaikyti atitinkamos klasės oro baliono valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą; arba

2.

išskraidyti papildomą skrydžio laiką ar atlikti papildomus kilimus ir tūpimus vykdydamas skrydžius su instruktoriumi arba savarankišku skrydžius prižiūrint instruktoriui, kad įvykdytų a punkto reikalavimus.

C   SKYRIUS

PILOTO MĖGĖJO LICENCIJA (PPL), SKLANDYTUVO PILOTO LICENCIJA (SPL) IR ORO BALIONO PILOTO LICENCIJA (BPL)

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.200   Mažiausias leistinas amžius

a)   Prašymo išduoti PPL teikėjas turi būti ne jaunesnis kaip 17 m.;

b)   Prašymo išduoti BPL ar SPL teikėjas turi būti ne jaunesnis kaip 16 m.

FCL.205   Sąlygos

Prašymo išduoti PPL teikėjas privalo įvykdyti H skyriuje nurodytus per įgūdžių patikrinimo egzaminą naudojamo orlaivio klasės ar tipo kvalifikacijos reikalavimus.

FCL.210   Mokymo kursas

Prašymo išduoti BPL, SPL ar PPL teikėjas privalo baigti ATO rengiamą mokymo kursą. Šį kursą sudaro teorijos mokymas ir skrydžio mokymas, atitinkantys suteikiamas teises.

FCL.215   Teorijos egzaminas

Prašymo išduoti BPL, SPL ar PPL teikėjas per toliau nurodytų dalykų egzaminus privalo įrodyti turįs suteikiamas teises atitinkančio lygio teorijos žinias:

a)

bendrieji dalykai:

oro teisė,

žmogaus galimybės,

meteorologija ir

ryšio priemonės;

b)

specialieji dalykai, susiję su skirtingų kategorijų orlaiviais:

skrydžio principai,

skrydžių procedūros,

skrydžio vykdymas ir planavimas,

bendrosios žinios apie orlaivius ir

navigacija.

FCL.235   Įgūdžių patikrinimas

a)   Prašymo išduoti BPL, SPL ar PPL teikėjas, išlaikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą, įrodo gebąs vykdyti atitinkamos kategorijos orlaivio įgulos vado funkcijas ir atlikti atitinkamas procedūras ir manevrus taip, kad būtų galima suteikti atitinkamas teises.

b)   Prašymo laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą teikėjas privalo būti išklausęs skrydžio tos pačios klasės ar tipo orlaiviu ar tos pačios grupės oro balionu, koks bus naudojamas per įgūdžių patikrinimą, mokymą.

c)   Išlaikymo kriterijai

1.

Įgūdžių patikrinimo egzaminas suskirstomas į atskiras dalis, atitinkančias visus atitinkamos kategorijos orlaivio, kuriuo skrendama, skrydžio etapus.

2.

Jei neišlaikomas kuris nors egzamino dalies elementas, neišlaikoma visa egzamino dalis. Jei neišlaikoma daugiau kaip 1 egzamino dalis, neišlaikomas visas egzaminas. Jei prašymo teikėjas neišlaiko tik vienos egzamino dalies, jis perlaiko tik tą dalį.

3.

Jei, perlaikydamas egzaminą pagal 2 papunktį, prašymo teikėjas neišlaiko bent vienos egzamino dalies, įskaitant tas dalis, kurios buvo išlaikytos per pirmesnį bandymą, jis neišlaiko viso egzamino.

4.

Jei per 2 bandymus nepavyksta išlaikyti visų egzamino dalių, vykdomas tolesnis mokymas.

2   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai lėktuvo PPL gauti. PPL(A)

FCL.205.A   PPL(A). Teisės

a)   PPL(A) turėtojas turi teisę kaip įgulos vadas arba antrasis pilotas lėktuvu ar TMG neatlygintinai vykdyti nekomercinius skrydžius.

b)   Nepaisant pirmesnio punkto, PPL(A) turėtojas, kuriam suteikta teisė mokyti ar egzaminuoti, gali gauti atlyginimą už:

1.

skrydžio mokymą, kurį baigus išduodama LAPL(A) ar PPL(A);

2.

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, kuriuos išlaikius išduodamos šios licencijos;

3.

su šiomis licencijomis susijusias kvalifikacijas ir pažymėjimus.

FCL.210.A   PPL(A). Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti PPL(A) teikėjas privalo būti išklausęs bent 45 valandų skrydžio lėktuvu mokymą (iš tų 45 valandų 5 valandas gali sudaryti mokymas FSTD), įskaitant bent:

1.

25 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko; ir

2.

10 valandų savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko, įskaitant bent 5 valandas savarankiško maršrutinio skrydžio laiko, įskaitant bent 1 ne trumpesnį kaip 270 km (150 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį 2 kituose nei išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant.

b)   Specialieji reikalavimai LAPL(A) turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(A) turintis prašymo išduoti PPL(A) teikėjas po LAPL(A) išdavimo lėktuvu turi būti išskraidęs bent 15 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 10 valandų turi sudaryti skrydžio mokymas, baigtas per ATO rengiamą mokymo kursą. Šį mokymo kursą turi sudaryti bent 4 valandos savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko, įskaitant bent 2 valandas savarankiško maršrutinio skrydžio laiko, įskaitant bent 1 ne trumpesnį kaip 270 km (150 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį 2 kituose nei išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant.

c)   Specialieji reikalavimai LAPL(S), kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(S), kuria suteikiama teisė skristi ir TMG, turintis prašymo išduoti PPL(A) teikėjas:

1.

po to, kai patvirtinamas LAPL(S) taikymas TMG, turi būti išskraidęs TMG bent 24 valandas skrydžio laiko; ir

2.

turi būti baigęs 15 valandų skrydžio lėktuvu mokymą per ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant bent a punkto 2 papunkčio reikalavimus.

d)   Patirties įskaitymas. Prašymo teikėjui, turinčiam kitos kategorijos orlaivio (išskyrus oro balioną) piloto licenciją, įskaitoma 10 % (bet ne daugiau kaip 10 valandų) skrydžių šiuo orlaiviu bendro laiko, išskraidyto vykdant įgulos vado funkcijas. Jokiu atveju neįskaitoma a punkto 2 papunktyje nurodyta patirtis.

3   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai sraigtasparnio PPL gauti. PPL(H)

FCL.205.H   PPL(H). Teisės

a)   PPL(H) turėtojas turi teisę kaip įgulos vadas arba antrasis pilotas sraigtasparniu neatlygintinai vykdyti nekomercinius skrydžius.

b)   Nepaisant pirmesnio punkto, PPL(H) turėtojas, kuriam suteikta teisė mokyti ar egzaminuoti, gali gauti atlyginimą už:

1.

skrydžio mokymą, kurį baigus išduodama LAPL(H) ar PPL(H);

2.

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, kuriuos išlaikius išduodamos šios licencijos;

3.

su šiomis licencijomis susijusias kvalifikacijas ir pažymėjimus.

FCL.210.H   PPL(H). Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti PPL(H) teikėjas turi būti baigęs bent 45 valandų skrydžio sraigtasparniu mokymą (iš tų 45 valandų 5 valandas gali sudaryti mokymas FNPT ar FFS), įskaitant bent:

1.

25 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko; ir

2.

10 valandų savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko, įskaitant bent 5 valandas savarankiško maršrutinio skrydžio laiko, įskaitant bent 1 ne trumpesnį kaip 185 km (100 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį 2 kituose nei išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant;

3.

35 valandos iš 45 valandų skrydžio mokymo turi būti išskraidytos tokio tipo sraigtasparniu, koks naudojamas per įgūdžių patikrinimo egzaminą.

b)   Specialieji reikalavimai LAPL(H) turinčiam prašymo teikėjui. LAPL(H) turintis prašymo išduoti PPL(H) teikėjas privalo baigti ATO rengiamą mokymo kursą. Šį mokymo kursą sudaro bent 5 valandos skrydžio su instruktoriumi laiko ir bent 1 ne trumpesnis kaip 185 km (100 jūrmylių) savarankiškas maršrutinis skrydis prižiūrint instruktoriui, per kurį 2 kituose nei išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant.

c)   Prašymo teikėjui, turinčiam kitos kategorijos orlaivio (išskyrus oro balioną) piloto licenciją, įskaitoma 10 % (bet ne daugiau kaip 6 valandos) skrydžių tuo orlaiviu bendro laiko, išskraidyto vykdant įgulos vado funkcijas. Jokiu atveju neįskaitoma a punkto 2 papunktyje nurodyta patirtis.

4   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai dirižablio PPL gauti. PPL(As)

FCL.205.As   PPL(As). Teisės

a)   PPL(As) turėtojas turi teisę kaip įgulos vadas arba antrasis pilotas dirižabliu neatlygintinai vykdyti nekomercinius skrydžius.

b)   Nepaisant pirmesnio punkto, PPL(As) turėtojas, kuriam suteikta teisė mokyti ar egzaminuoti, gali gauti atlyginimą už:

1.

vykdomą skrydžio mokymą, kurį baigus išduodama PPL(As);

2.

vykdomus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, kuriuos išlaikius išduodama ši licencija;

3.

su šiomis licencijomis susijusias kvalifikacijas ir pažymėjimus.

FCL.210.As   PPL(As). Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti PPL(As) teikėjas privalo būti baigęs bent 35 valandų skrydžio dirižabliu mokymą (iš tų 35 valandų bent 5 valandas turi sudaryti mokymas FSTD), įskaitant bent:

1.

25 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko, įskaitant:

i)

3 valandas maršrutinio skrydžio mokymo, įskaitant 1 ne trumpesnį kaip 65 km (35 jūrmylės) maršrutinį skrydį;

ii)

3 valandų skrydžio pagal prietaisus mokymą;

2.

8 pakilimus ir nutūpimus aerodrome, įskaitant prikabinimo prie stiebo ir atkabinimo nuo stiebo procedūras;

3.

8 valandas savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko.

b)   BPL turinčiam prašymo teikėjui, kuriam suteikta teisė skraidyti karšto oro dirižabliu, įskaitoma 10 % (bet ne daugiau kaip 5 valandos) skrydžių tokiu dirižabliu bendro laiko, išskraidyto vykdant įgulos vado funkcijas.

5   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai sklandytuvo piloto licencijai (SPL) gauti

FCL.205.S   SPL. Teisės ir sąlygos

a)   SPL turėtojui suteikiama teisė būti sklandytuvo ir motorizuotojo sklandytuvo įgulos vadu. Kad ši teisė būtų taikoma ir TMG, SPL turėtojas turi būti įvykdęs FCL.135.S dalies reikalavimus.

b)   SPL turėtojas:

1.

keleivius skraidina tik tuo atveju, jei, gavęs licenciją, jis kaip įgulos vadas sklandytuvu ar motorizuotuoju sklandytuvu išskraidė bent 10 valandų skrydžio laiko arba pakilo bent 30 kartų;

2.

gali tik neatlygintinai vykdyti tik nekomercinius skrydžius, kol:

i)

jam nesukanka 18 metų;

ii)

gavęs licenciją, kaip įgulos vadas sklandytuvu ar motorizuotuoju sklandytuvu neišskraido 75 valandų skrydžio laiko arba nepakyla 200 kartų;

iii)

neišlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzamino dalyvaujant egzaminuotojui.

c)   Nepaisant b punkto 2 papunkčio, SPL turėtojas, kuriam suteikta teisė mokyti ar egzaminuoti, gali gauti atlyginimą už:

 

vykdomą skrydžio mokymą, kurį baigus išduodama LAPL(S) ar SPL;

 

vykdomus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, kuriuos išlaikius išduodamos šios licencijos;

 

su šiomis licencijomis susijusias kvalifikacijas ir pažymėjimus.

FCL.210.S   SPL. Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti SPL teikėjas privalo būti baigęs bent 15 valandų skrydžio sklandytuvu ar motorizuotuoju sklandytuvu mokymą, įskaitant bent FCL.110.S dalies reikalavimus.

b)   Laikoma, kad LAPL(S) turintis prašymo išduoti SPL teikėjas yra visiškai įvykdęs reikalavimus SPL gauti.

Laikoma, kad prašymo išduoti SPL teikėjas, kuris, prieš pateikdamas šį prašymą, 2 metus turėjo LAPL(S), yra visiškai įvykdęs teorijos žinių ir skrydžio mokymo reikalavimus.

Patirties įskaitymas. Prašymo teikėjui, turinčiam kitos kategorijos orlaivio (išskyrus oro balioną) piloto licenciją, įskaitoma 10 % (bet ne daugiau kaip 7 valandos) skrydžių tokiu orlaiviu bendro laiko, išskraidyto vykdant įgulos vado funkcijas. Jokiu atveju neįskaitoma FC.110.S dalies a punkto 2–4 papunkčiuose nurodyta patirtis.

FCL.220.S   SPL. Paleidimo būdai

SPL suteikiama teisė naudoti tik tokį paleidimo būdą, koks buvo naudojamas per įgūdžių patikrinimo egzaminą. Šis apribojimas gali būti panaikintas ir naujomis teisėmis galima naudotis tuo atveju, jei pilotas įvykdo FCL.130.S dalies reikalavimus.

FCL.230.S   SPL. Skrydžio įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

SPL turėtojas šia licencija suteikiamomis teisėmis naudojasi tik tuo atveju, jei įvykdo FCL.140.S dalyje nurodytus skrydžio įgūdžių atnaujinimo reikalavimus.

6   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai oro baliono piloto licencijai (BPL) gauti

FCL.205.B   BPL. Teisės ir sąlygos

a)   BPL turėtojui suteikiama teisė būti oro baliono ir karšto oro dirižablio įgulos vadu.

b)   BPL turėtojas tik neatlygintinai vykdo tik nekomercinius skrydžius tol, kol:

1.

jam nesukanka 18 metų;

2.

jis kaip įgulos vadas oro balionu neišskraido 50 valandų skrydžio laiko ir 50 kartų nepakyla ir nenutupia;

3.

neišlaiko konkrečios klasės oro baliono valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzamino dalyvaujant egzaminuotojui.

c)   Nepaisant b punkto, BPL turėtojas, kuriam suteikta teisė mokyti ar egzaminuoti, gali gauti atlyginimą už:

1.

skrydžio mokymą, kurį baigus išduodama LAPL(B) ar BPL;

2.

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, kuriuos išlaikius išduodamos šios licencijos;

3.

su šiomis licencijomis susijusias kvalifikacijas ir pažymėjimus.

FCL.210.B   BPL. Patirties reikalavimai ir įskaitymas

a)   Prašymo išduoti BPL teikėjas privalo būti baigęs bent 16 valandų skrydžio tos pačios klasės ir grupės oro balionu mokymą, įskaitant bent:

1.

12 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko;

2.

10 pripūtimų ir 20 kilimų bei tūpimų; ir

3.

1 bent 30 min trukmės savarankišką skrydį prižiūrint instruktoriui.

b)   Laikoma, kad LAPL(B) turintis prašymo išduoti BPL teikėjas yra visiškai įvykdęs reikalavimus BPL gauti.

Laikoma, kad prašymo išduoti BPL teikėjas, kuris, prieš pateikdamas šį prašymą, 2 metus turėjo LAPL(B), yra visiškai įvykdęs teorijos žinių ir skrydžio mokymo reikalavimus.

FCL.220.B   BPL. Papildomos teisės vykdyti skrydžius pririšamuoju oro balionu

BPL suteikiama teisė vykdyti skrydžius tik nepririšamuoju oro balionu. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas įvykdo FCL.130.B dalies reikalavimus.

FCL.225.B   BPL. Papildomos teisės vykdyti skrydžius kitos klasės ar grupės oro balionu

BPL suteikiama teisė vykdyti skrydžius tik tos klasės ir grupės oro balionu, kuriuo buvo išlaikytas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Šis apribojimas gali būti panaikintas, kai pilotas:

a)

įvykdo FCL.135.B dalies reikalavimus (kad būtų suteikta teisė vykdyti skrydžius tos pačios grupės kitos klasės oro balionu);

b)

įvykdo bent šiuos reikalavimus (kad būtų suteikta teisė vykdyti skrydžius kitos grupės tos pačios klasės oro balionu):

1.

įvykdo 2 mokomuosius skrydžius atitinkamos grupės oro balionu; ir

2.

kaip oro baliono įgulos vadas išskraido:

i)

oro balionu, kurio kupolo tūris 3 401–6 000 m3 – bent 100 valandų;

ii)

oro balionu, kurio kupolo tūris 6 001–10 500 m3 – bent 200 valandų;

iii)

oro balionu, kurio kupolo tūris didesnis kaip 10 500 m3 – bent 300 valandų;

iv)

dujų balionu, kurio kupolo tūris didesnis kaip 1 260 m3 – bent 50 valandų.

FCL.230.B   BPL. Skrydžio įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)   BPL turėtojas savo licencija suteikiamomis teisėmis naudojasi tik tuo atveju, jei jis per paskutinius 24 mėnesius vienos klasės oro balionais:

1.

kaip įgulos vadas išskraidė bent 6 valandas skrydžio laiko, 10 kartų pakildamas ir nusileisdamas; ir

2.

įvykdė bent 1 mokomąjį skrydį su instruktoriumi atitinkamos klasės oro balionu, kurio didžiausias leistinas kupolo tūris atitinka jam suteiktas teises;

3.

be to, pilotas, kuriam suteikta teisė vykdyti skrydžius daugiau kaip vienos klasės oro balionu, norėdamas pasinaudoti šia teise ir vykdyti skrydžius kitos klasės oro balionu, per paskutinius 24 mėnesius tos klasės oro balionu turi būti išskraidęs bent 3 valandas skrydžio laiko, per kurias jis 3 kartus pakyla ir nusileidžia.

b)   Kad BPL turėtojas, neįvykdęs a punkto reikalavimų, galėtų vėl naudotis savo teisėmis, jis privalo:

1.

dalyvaujant egzaminuotojui išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atitinkamos klasės oro balionu, kurio didžiausias leistinas kupolo tūris atitinka jam suteiktas teises; arba

2.

išskraidyti papildomą skrydžio laiką ar atlikti papildomus kilimus ir tūpimus vykdydamas skrydžius su instruktoriumi arba savarankiškus skrydžius prižiūrint instruktoriui, kad įvykdytų a punkto reikalavimus.

D   SKYRIUS

KOMERCINĖS AVIACIJOS PILOTO LICENCIJA. CPL

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.300   CPL. Mažiausias leistinas amžius

Prašymo išduoti CPL teikėjas turi būti ne jaunesnis kaip 18 m.

FCL.305   CPL. Teisės ir sąlygos

a)   Teisės. Atitinkamos orlaivių kategorijos CPL turėtojas turi teisę:

1.

naudotis visomis LAPL ir PPL turėtojo teisėmis;

2.

valdyti orlaivį kaip įgulos vadas ar antrasis pilotas per nekomercinio oro transporto skrydžius;

3.

valdyti bet kurį vienpilotį orlaivį kaip įgulos vadas per komercinio oro transporto skrydžius, taikant FCL.060 dalyje ir šiame skyriuje nurodytus apribojimus;

4.

valdyti orlaivį kaip antrasis pilotas per komercinio oro transporto skrydžius, taikant FCL.060 dalyje nurodytus apribojimus.

b)   Sąlygos. Prašymo išduoti CPL teikėjas turi būti įvykdęs per įgūdžių patikrinimo egzaminą naudojamo orlaivio klasės ar tipo kvalifikacijos reikalavimus.

FCL.310   CPL. Teorijos egzaminai

Prašymo išduoti CPL teikėjas įrodo turįs suteikiamas teises atitinkančias toliau nurodytų sričių žinias:

oro teisės;

bendrųjų žinių apie orlaivius (sklandmuo/sistemos/jėgainė),

bendrųjų žinių apie orlaivius (prietaisai),

masės ir pusiausvyros,

skrydžio vykdymo,

skrydžio planavimo ir stebėsenos,

žmogaus galimybių,

meteorologijos,

bendrosios navigacijos,

radijo navigacijos,

skrydžių procedūrų,

skrydžio principų,

ryšio priemonių pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (VFR).

FCL.315   CPL. Mokymo kursas

Prašymo išduoti CPL teikėjas privalo būti baigęs ATO rengiamą teorijos mokymo ir skrydžio mokymo kursą, kaip nustatyta šios dalies 3 priedėlyje.

FCL.320   CPL. Įgūdžių patikrinimas

Prašymo išduoti CPL teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 4 priedėlį, įrodydamas gebąs vykdyti atitinkamos kategorijos orlaivio įgulos vado funkcijas ir atlikti atitinkamas procedūras bei manevrus taip, kad būtų galima suteikti atitinkamas teises.

2   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su lėktuvų kategorija. CPL(A)

FCL.325.A   CPL(A). Specialiosios MPL turėtojams taikomos sąlygos

Kad galėtų naudotis CPL(A) suteikiamomis teisėmis, MPL turėtojas:

a)

lėktuvu turi būti išskraidęs 70 valandų skrydžio laiko:

1.

kaip įgulos vadas; arba

2.

bent 10 valandų kaip įgulos vadas ir papildomą skrydžio laiką kaip prižiūrimas įgulos vadas (PICUS).

Iš šių 70 valandų 20 valandų turi būti maršrutinio skrydžio pagal VFR vykdant įgulos vado funkcijas laikas arba maršrutinio skrydžio laikas, kurį sudaro bent 10 valandų vykdant įgulos vado funkcijas ir 10 valandų vykdant PICUS funkcijas. Tai apima ne trumpesnį kaip 540 km (300 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį 2 skirtinguose aerodromuose nutupiama visiškai sustojant ir kuris atliekamas vykdant įgulos vado funkcijas;

b)

turi būti įvykdęs CPL(A) modulinio kurso elementus, nurodytus šios dalies 3 priedėlio E dalies 10 punkto a papunktyje ir 11 punkte; ir

c)

turi būti išlaikęs CPL(A) įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal FCL.320 dalį.

E   SKYRIUS

DAUGIANARĖS ĮGULOS PILOTO LICENCIJA. MPL

FCL.400.A   MPL. Mažiausias leistinas amžius

Prašymo išduoti MPL teikėjas turi būti ne jaunesnis kaip 18 m.

FCL.405.A   MPL. Teisės

a)   MPL turėtojui suteikiamos teisės būti lėktuvo, kuri reikia valdyti su antruoju pilotu, antruoju pilotu.

b)   MPL turėtojui gali būti suteiktos šios papildomos teisės:

1.

PPL(A) turėtojo teisės, jei įvykdyti C skyriaus reikalavimai, būtini PPL(A) gauti;

2.

CPL(A) teisės, jei įvykdyti FCL.325.A dalies reikalavimai.

c)   MPL turėtojo IR(A) teisės taikomos tik lėktuvams, kuriuos būtina valdyti su antruoju pilotu. IR(A) gali būti suteikiamos papildomos teisės vykdyti vienpiločius skrydžius lėktuvu, jei licencijos turėtojas baigė mokymą, būtiną vienpiločio skrydžio, vykdomo tik pagal prietaisus, įgulos vadui, ir išlaikė vienpiločio skrydžio IR(A) įgūdžių patikrinimo egzaminą.

FCL.410.A   MPL. Mokymo kursas ir teorijos egzaminai

a)   Kursas. Prašymo išduoti MPL teikėjas privalo būti baigęs ATO rengiamą teorijos mokymo kursą ir skrydžio mokymą, kaip nustatyta šios dalies 5 priedėlyje.

b)   Egzaminai. Prašymo išduoti MPL teikėjas pagal FCL.515 dalį privalo būti įrodęs turįs ATPL(A) turėtojui būtiną žinių lygį, atitinkantį daugiapiločio orlaivio tipo kvalifikaciją.

FCL.415.A   MPL. Praktiniai įgūdžiai

a)   Prašymo išduoti MPL teikėjas per tęstinį vertinimą privalo įrodyti turįs įgūdžius, reikalingus visiems šios dalies 5 priedėlyje nurodytiems kompetencijos vienetų reikalavimams įvykdyti; privalo būti parodyti skraidančiojo piloto ir neskraidančiojo piloto, valdančio kelių turbininių variklių daugiapilotį lėktuvą pagal VFR ir IFR, įgūdžiai.

b)   Išklausęs mokymo kursą, prašymo teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį, įrodydamas gebąs atlikti atitinkamas procedūras bei manevrus taip, kad būtų galima suteikti atitinkamas teises. Įgūdžių patikrinimo egzaminas laikomas tokio tipo lėktuvu, koks naudojamas per MPL integruotojo mokymo kurso sudėtingų įgūdžių mokymo etapą, ar šį tipą atitinkančiu FFS.

F   SKYRIUS

AVIALINIJŲ TRANSPORTO PILOTO LICENCIJA. ATPL

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.500   ATPL. Mažiausias leistinas amžius

Prašymo išduoti ATPL teikėjas turi būti ne jaunesnis kaip 21 m.

FCL.505   ATPL. Teisės

a)   Atitinkamos kategorijos orlaivio ATPL turėtojas turi teisę:

1.

naudotis visomis LAPL, PPL ir CPL turėtojo teisėmis;

2.

vykdyti įgulos vado funkcijas per komercinio oro transporto skrydžius.

b)   Prašymo išduoti ATPL teikėjas turi būti įvykdęs per įgūdžių patikrinimo egzaminą naudojamo orlaivio tipo kvalifikacijos reikalavimus.

FCL.515   ATPL. Mokymo kursas ir teorijos egzaminai

a)   Kursas. Prašymo išduoti ATPL teikėjas privalo būti baigęs ATO rengiamą mokymo kursą. Šis kursas turi būti integruotasis mokymo kursas arba modulinis kursas, kaip nustatyta šios dalies 3 priedėlyje.

b)   Egzaminai. Prašymo išduoti ATPL teikėjas privalo įrodyti turįs suteikiamas teises atitinkančias toliau nurodytų sričių žinias:

oro teisės;

bendrųjų žinių apie orlaivius (sklandmuo/sistemos/jėgainė),

bendrųjų žinių apie orlaivius (prietaisai),

masės ir pusiausvyros,

skrydžio vykdymo,

skrydžio planavimo ir stebėsenos,

žmogaus galimybių,

meteorologijos,

bendrosios navigacijos,

radijo navigacijos,

skrydžių procedūrų,

skrydžio principų,

ryšio priemonių pagal VFR,

ryšio priemonių pagal IFR.

2   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su lėktuvų kategorija. ATPL(A)

FCL.505.A   ATPL(A). Piloto, anksčiau turėjusio MPL, teisių apribojimas

ATPL(A) turėtojui, anksčiau turėjusiam tik MPL, suteikiama teisė vykdyti tik daugiapiločius skrydžius, nebent jis įvykdo FCL.405.A dalies b punkto 2 papunkčio ir c punkto reikalavimus, taikomus vienpiločiams skrydžiams.

FCL.510.A   ATPL(A). Išankstinės sąlygos, patirtis ir patirties įskaitymas

a)   Išankstinės sąlygos. Prašymo išduoti ATPL(A) teikėjas privalo turėti:

1.

MPL; arba

2.

CPL(A) ir kelių variklių lėktuvo IR kvalifikaciją. Šiuo atveju prašymo teikėjas taip pat turi būti baigęs MCC mokymą.

b)   Patirtis. Prašymo išduoti ATPL(A) teikėjas lėktuvu turi būti išskraidęs bent 1 500 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent:

1.

500 valandų daugiapiločių skrydžių lėktuvu;

2.

i)

500 valandų kaip įgulos vado prižiūrimas pilotas; arba

ii)

250 valandų kaip įgulos vadas; arba

iii)

250 valandų, iš kurių bent 70 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas, o likusios valandos – vykdant PICUS funkcijas;

3.

200 valandų maršrutinio skrydžio laiko, iš kurių bent 100 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado ar įgulos vado prižiūrimo piloto funkcijas;

4.

75 valandas skrydžio pagal prietaisus laiko, iš kurių ne daugiau kaip 30 valandų gali būti treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas ir

5.

100 valandų skrydžio naktį laiko vykdant įgulos vado ar antrojo piloto funkcijas.

Iš 1 500 valandų skrydžio laiko iki 100 valandų gali sudaryti mokymas FFS ir FNPT. Iš šių 100 valandų iki 25 valandų gali sudaryti mokymas FNTP.

c)   Patirties įskaitymas.

1.

Kitos kategorijos orlaivio piloto licencijos turėtojui įskaitomas ne ilgesnis nei šis skrydžio laikas:

i)

skraidant TMG ar sklandytuvu – 30 valandų vykdant įgulos vado funkcijas;

ii)

skraidant sraigtasparniu – 50 % viso skrydžio laiko pagal b punkto reikalavimus;

2.

skraidančiojo inžinieriaus licencijos, išduotos pagal galiojančias nacionalines taisykles, turėtojui įskaitoma 50 % (ne daugiau kaip 250 valandų) vykdant skraidančiojo inžinieriaus pareigas išskraidyto laiko. Šios 250 valandų gali būti įskaitomos į a punkte nurodytas 1 500 valandų ir b punkto 1 papunktyje nurodytas 500 valandų; visas laikas, įskaitomas taikant bet kurį iš šių punktų, negali viršyti 250 valandų.

d)   Šios dalies b punkte nurodyta patirtis turi būti įgyta prieš laikant įgūdžių patikrinimo egzaminą ATPL(A) gauti.

FCL.520.A   ATPL(A). Įgūdžių patikrinimas

Prašymo išduoti ATPL(A) teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį, įrodydamas gebąs vykdyti daugiapiločio lėktuvo įgulos vado funkcijas pagal IFR ir atlikti atitinkamas procedūras bei manevrus taip, kad būtų galima suteikti atitinkamas teises.

Įgūdžių patikrinimo egzaminas laikomas lėktuvu ar tinkamai patvirtintu to paties tipo lėktuvą atitinkančiu FFS.

3   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su sraigtasparnių kategorija. ATPL(H)

FCL.510.H   ATPL(H). Išankstinės sąlygos, patirtis ir patirties įskaitymas

Prašymo išduoti ATPL(H) teikėjas:

a)

privalo turėti CPL(H) bei daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikaciją ir būti baigęs MCC mokymo kursą;

b)

kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs ne mažiau kaip 1 000 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent:

1.

350 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu;

2.

i)

250 valandų kaip įgulos vadas; arba

ii)

100 valandų kaip įgulos vadas ir 150 valandų kaip prižiūrimas įgulos vadas; arba

iii)

250 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu kaip prižiūrimas įgulos vadas. Šiuo atveju ATPL(H) suteikiama teisė vykdyti tik daugiapiločius skrydžius, kol, vykdant įgulos vado funkcijas, neišskraidoma 100 valandų;

3.

200 valandų maršrutinio skrydžio laiko, iš kurių bent 100 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado ar prižiūrimo įgulos vado funkcijas;

4.

30 valandų skrydžio pagal prietaisus laiko, iš kurių ne daugiau kaip 10 valandų gali būti treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas, ir

5.

100 valandų skrydžio naktį laiko vykdant įgulos vado ar antrojo piloto funkcijas.

Iš tų 1 000 valandų ne daugiau kaip 100 valandų gali sudaryti mokymas FSTD, iš kurių ne daugiau kaip 25 valandas gali sudaryti mokymas FNTP;

c)

taikant b punkte nurodytus skrydžio laiko reikalavimus, įskaitoma iki 50 % skrydžio lėktuvu laiko;

d)

b punkte nurodyta patirtis turi būti įgyta prieš laikant ATPL(H) gauti reikalingų įgūdžių patikrinimo egzaminą.

FCL.520.H   ATPL(H). Įgūdžių patikrinimas

Prašymo išduoti ATPL(H) teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį, įrodydamas gebąs vykdyti daugiapiločio sraigtasparnio įgulos vado funkcijas ir atlikti atitinkamas procedūras bei manevrus taip, kad būtų galima suteikti atitinkamas teises.

Įgūdžių patikrinimo egzaminas laikomas sraigtasparniu ar tinkamai patvirtintu to paties tipo sraigtasparnį atitinkančiu FFS.

G   SKYRIUS

SKRYDŽIO PAGAL PRIETAISUS KVALIFIKACIJA (IR)

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.600   IR. Bendrosios nuostatos

PPL, CPL, MPL ir ATPL turėtojas skrydžius lėktuvu, sraigtasparniu, dirižabliu ar jėgainės keliamu orlaiviu pagal IFR vykdo tik tuo atveju, jei jis turi atitinkamos orlaivių kategorijos IR, arba laikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą ar vykdydamas skrydį su instruktoriumi.

FCL.605   IR. Teisės

a)   IR turėtojui suteikiama teisė skristi orlaiviu pagal IFR ne mažesniame nei 200 pėdų (60 m) apsisprendimo aukštyje.

b)   Jei prašymo suteikti papildomas IR teises teikėjas turi kelių variklių orlaivio IR, baigia specialų mokymą ATO ir daugiapiločiu orlaiviu išlaiko įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlio 6 dalį, jam gali būti suteikiama teisė skristi mažesniame nei 200 pėdų (60 m) apsisprendimo aukštyje.

c)   IR turėtojas naudojasi savo teisėmis laikydamasis šios dalies 8 priedėlyje nurodytų sąlygų.

d)   Tik sraigtasparniui taikoma nuostata. Kad sraigtasparnio IR turėtojas galėtų naudotis daugiapiločių sraigtasparnių įgulos vado teisėmis vykdydamas skrydžius pagal IFR, jis privalo būti išskraidęs bent 70 valandų skrydžio pagal prietaisus laiko, iš kurių iki 30 valandų gali sudaryti treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas.

FCL.610   IR. Išankstinės sąlygos ir patirties įskaitymas

Prašymo suteikti IR teikėjas privalo:

a)

turėti:

1.

bent atitinkamos kategorijos orlaivio PPL ir

i)

teisę skraidyti naktį pagal FCL.810; arba

ii)

kitos kategorijos orlaivio ATPL; arba

2.

atitinkamos kategorijos orlaivio CPL;

b)

kaip lėktuvo, sraigtasparnio ar dirižablio įgulos vadas būti išskraidęs bent 50 valandų maršrutinio skrydžio laiko, iš kurių bent 10 valandų (dirižablio atveju – 20 valandų) turi būti išskraidytos atitinkamos kategorijos orlaiviu.

c)

Tik sraigtasparniui taikoma nuostata. ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ar CPL(H) integruotąjį mokymo kursą baigusiam prašymo teikėjui b punkto reikalavimas netaikomas.

FCL.615   IR. Teorijos žinios ir skrydžio mokymas

a)   Kursas. Prašymo suteikti IR teikėjas ATO privalo būti baigęs teorijos kursą ir baigia skrydžio mokymą. Šis kursas turi būti:

1.

integruotasis mokymo kursas, kurį sudaro mokymas IR gauti, pagal šios dalies 3 priedėlį; arba

2.

modulinis kursas pagal šio skyriaus 6 priedėlį.

b)   Egzaminai. Prašymo teikėjas privalo įrodyti turįs suteikiamas teises atitinkančias toliau nurodytų sričių teorijos žinias:

oro teisės;

bendrųjų žinių apie orlaivius (prietaisai),

skrydžio vykdymo ir stebėsenos,

žmogaus galimybių,

meteorologijos,

radijo navigacijos,

ryšio priemonių pagal IFR.

FCL.620   IR. Įgūdžių patikrinimas

a)   Prašymo suteikti IR teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 7 priedėlį, įrodydamas gebąs atlikti atitinkamas procedūras bei manevrus taip, kad būtų galima suteikti atitinkamas teises.

b)   Įgūdžių patikrinimo egzaminas, kurį išlaikius suteikiama kelių variklių orlaivio IR, laikomas kelių variklių orlaiviu. Įgūdžių patikrinimo egzaminas, kurį išlaikius suteikiama vieno variklio orlaivio IR, laikomas vieno variklio orlaiviu. Taikant šį punktą kelių variklių ašinės traukos lėktuvas laikomas vieno variklio lėktuvu.

FCL.625   IR. Galiojimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Galiojimas. IR galioja 1 metus.

b)   Pratęsimas.

1.

IR patvirtinama per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos.

2.

Prašymo teikėjas, neišlaikęs IR kvalifikacijos patikrinimo egzamino iki IR galiojimo pabaigos, negali naudotis šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis, kol neišlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzamino.

c)   Atnaujinimas. Jei IR baigia galioti, prašymo teikėjas, norėdamas atnaujinti savo teises, privalo:

1.

ATO baigti kvalifikacijos kėlimo mokymą, kad pasiektų tokį kvalifikacijos lygį, koks reikalingas norint išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzamino skrydžio pagal prietaisus elementą pagal šios dalies 9 priedėlį; ir

2.

išlaikyti atitinkamos kategorijos orlaivio valdymo kvalifikacijos patikrinimą pagal šios dalies 9 priedėlį.

d)   Jei IR nebuvo pratęsta ar atnaujinta per 7 paskutinius metus, jos turėtojas privalo perlaikyti skrydžio pagal prietaisus teorijos egzaminą ir įgūdžių patikrinimo egzaminą.

2   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su lėktuvo kategorija

FCL.625.A   IR(A). Pratęsimas

a)   Pratęsimas. Prašymo pratęsti IR(A) teikėjas:

1.

teikiantis šį prašymą kartu su prašymu pratęsti atitinkamos lėktuvų klasės ar tipo kvalifikaciją, privalo išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį;

2.

teikiantis šį prašymą ne kartu su prašymu pratęsti atitinkamos lėktuvų klasės ar tipo kvalifikaciją:

i)

jei teikiamas prašymas pratęsti vienpiločio lėktuvo valdymo kvalifikaciją – privalo išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlio 3b dalį ir su numatomu skrydžiu susijusias 1 dalies dalis; ir

ii)

jei teikiamas prašymas pratęsti kelių variklių lėktuvo valdymo kvalifikaciją – privalo išlaikyti vienpiločio lėktuvo valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlio 6 dalį, vykdydamas skrydį tik pagal prietaisus;

3.

taikant 2 papunktį gali būti naudojami atitinkamos klasės ar tipo lėktuvą atitinkantys FNTP II ar FFS, tačiau tokiu atveju kas antrą kartą kvalifikacijos patikrinimo egzaminas IR(A) pratęsti laikomas lėktuvu.

b)   Bendra patirtis įskaitoma pagal šios dalies 8 priedėlį.

3   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su sraigtasparnių kategorija

FCL.625.H   IR(H). Pratęsimas

a)   Prašymo pratęsti IR(H) teikėjas:

1.

teikiantis šį prašymą kartu su prašymu pratęsti atitinkamos sraigtasparnių klasės ar tipo kvalifikaciją, išlaiko atitinkamo tipo sraigtasparnio valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį;

2.

teikiantis šį prašymą ne kartu su prašymu pratęsti atitinkamo sraigtasparnio tipo kvalifikaciją, privalo išlaikyti tik atitinkamo tipo sraigtasparnio valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlio 5 dalį ir atitinkamas 1 dalies dalis. Šiuo atveju gali būti naudojami atitinkamo tipo sraigtasparnį atitinkantys FTD II/III ar FFS, tačiau kas antrą kartą kvalifikacijos patikrinimo egzaminas IR(H) pratęsti laikomas sraigtasparniu.

b)   Bendra patirtis įskaitoma pagal šios dalies 8 priedėlį.

FCL.630.H   IR(H). Teisės valdyti kelių variklių sraigtasparnį suteikimas, kai turima teisė valdyti vieno variklio sraigtasparnį

IR(H), kuria suteikiama teisė valdyti vieno variklio sraigtasparnį, turėtojas, norintis pirmą kartą gauti teisę valdyti kelių variklių sraigtasparnį, privalo:

a)

baigti ATO rengiamą mokymo kursą, kurį sudaro bent 5 valandos skrydžio su instruktoriumi pagal prietaisus laiko, iš kurių 3 valandas gali sudaryti mokymas FFS, FTD 2/3 arba FNPT II/III; ir

b)

išlaikyti skrydžio kelių variklių sraigtasparniu įgūdžių patikrinimo egzamino 5 dalį pagal šios dalies 9 priedėlį.

4   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su dirižablių kategorija

FCL.625.As   IR(As). Pratęsimas

Prašymo pratęsti IR(As) teikėjas:

a)

teikiantis šį prašymą kartu su prašymu pratęsti atitinkamos dirižablių klasės ar tipo kvalifikaciją, privalo išlaikyti atitinkamo tipo dirižablio valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį;

b)

teikiantis šį prašymą ne kartu su prašymu pratęsti atitinkamo dirižablio tipo kvalifikaciją, privalo išlaikyti dirižablio valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzamino 5 dalį ir su numatomu skrydžiu susijusius 1 dalies skirsnius pagal šios dalies 9 priedėlį. Šiuo atveju gali būti naudojami atitinkamo tipo dirižablį atitinkantys FTD 2/3 ar FFS, tačiau kas antrą kartą kvalifikacijos patikrinimo egzaminas IR(As) pratęsti laikomas dirižabliu.

H   SKYRIUS

ORLAIVIŲ KLASĖS IR TIPO KVALIFIKACIJA

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.700   Aplinkybės, kuriomis būtina orlaivių klasės ar tipo kvalifikacija

a)   Piloto licencijos (išskyrus LAPL, SPL ir BPL) turėtojas nevykdo jokių orlaivio piloto funkcijų, jei jis neturi galiojančios atitinkamos orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijos, išskyrus tuo atveju, kai jis laiko įgūdžių patikrinimo egzaminą, kvalifikacijos patikrinimo egzaminą orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijai atnaujinti arba yra mokomas skrydžio.

b)   Nepaisant a punkto, jei vykdomi skrydžiai, susiję su tam tikrų orlaivių tipų diegimu ar modifikavimu, pilotas gali turėti specialų kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą, kuriuo jam leidžiama vykdyti skrydžius. Šis leidimas taikomas tik tam tikriems skrydžiams.

c)   Nepažeidžiant a ir b punktų, jei vykdomi skrydžiai, susiję su tam tikrų orlaivių tipų diegimu ar modifikavimu, kurį pagal turimas teises vykdo projektavimo ar gamybos organizacijos, taip pat jei vykdomi mokomieji skrydžiai lakūno bandytojo kvalifikacijai gauti, pilotas gali turėti pagal FCL.820 dalį išduotą lakūno bandytojo kvalifikaciją, jei nėra įmanoma įvykdyti šio skyriaus reikalavimų.

FCL.705   Orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijos turėtojo teisės

Orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijos turėtojas turi teisę pilotuoti kvalifikacijoje nurodytos klasės ar tipo orlaivį.

FCL.710   Orlaivių klasės ir tipo kvalifikacija. Variantai

a)   Norėdamas įgyti papildomas teises valdyti tos pačios orlaivių klasės ar tipo kvalifikaciją atitinkantį kito varianto orlaivį, pilotas privalo baigti skirtumų mokymą ar supažindinamąjį mokymą. Jei siekiama valdyti orlaivio tipo kvalifikaciją atitinkantį kito varianto orlaivį, į skirtumų mokymą ar supažindinamąjį mokymą įtraukiami atitinkami elementai, apibrėžti pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse.

b)   Jei po skirtumų mokymo atitinkamo varianto orlaiviu nebuvo skraidyta 2 metus, norėdamas išlaikyti savo teises, pilotas privalo baigti papildomą skirtumų mokymą arba išlaikyti atitinkamo varianto orlaivio valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, išskyrus tuo atveju, kai orlaivio tipas ar variantas atitinka vieno stūmoklinio variklio orlaivio ar TMG klasės kvalifikaciją.

c)   Skirtumų mokymas įrašomas į piloto skraidymų knygelę ar lygiavertį dokumentą ir prireikus patvirtinamas instruktoriaus parašu.

FCL.725   Reikalavimai orlaivių klasės ir tipo kvalifikacijai gauti

a)   Mokymo kursas. Prašymo suteikti atitinkamos orlaivių klasės ar tipo kvalifikaciją teikėjas baigia ATO rengiamą mokymo kursą. Į orlaivio tipo kvalifikacijos mokymo kursą įtraukiami privalomi atitinkamo tipo mokymo elementai, kaip apibrėžta pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse.

b)   Teorijos egzaminai. Prašymo suteikti orlaivių klasės ar tipo kvalifikaciją teikėjas privalo išlaikyti ATO rengiamą teorijos egzaminą, įrodydamas turįs tos klasės ar tipo orlaiviui saugiai valdyti reikiamo lygio teorijos žinias.

1.

Daugiapiločio orlaivio teorijos egzaminas laikomas raštu, jį sudaro ne mažiau kaip 100 klausimų (kiekvienas su keliais atsakymo variantais), tinkamai paskirstytų pagal pagrindines kurso programos temas.

2.

Vienpiločio kelių variklių orlaivio teorijos egzaminas laikomas raštu; klausimų su keliais atsakymo variantais skaičius priklauso nuo orlaivio sudėtingumo.

3.

Vieno variklio orlaivio teorijos egzaminas laikomas žodžiu; jį per įgūdžių patikrinimą vykdo egzaminuotojas, siekdamas nustatyti, ar prašymo teikėjo teorijos žinių lygis yra tinkamas.

4.

Vienpiločio aukštos klasės lėktuvo teorijos egzaminas laikomas raštu, jį sudaro ne mažiau kaip 60 klausimų (kiekvienas su keliais atsakymo variantais), tinkamai paskirstytų pagal pagrindines kurso programos temas.

c)   Įgūdžių patikrinimas. Prašymo išduoti orlaivių klasės ar tipo kvalifikaciją teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį, įrodydamas turįs įgūdžius, kurių reikia atitinkamos klasės ar tipo orlaiviui saugiai valdyti.

Prašymo teikėjas įgūdžių patikrinimo egzaminą privalo išlaikyti per 6 mėnesius nuo orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijos mokymo kurso pradžios ir ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo išduoti orlaivių klasės ar tipo kvalifikaciją pateikimo dienos.

d)   Laikoma, kad prašymo teikėjas, turintis atitinkamo orlaivio tipo kvalifikaciją, kuria suteikiama teisė vykdyti vienpiločius arba daugiapiločius skrydžius, norintis įgyti teisę vykdyti kitos rūšies skrydžius to paties tipo orlaiviu, yra įvykdęs teorijos žinių reikalavimus.

e)   Nepaisant pirmesnių punktų, pagal FCL.820 dalį išduotą lakūno bandytojo kvalifikaciją turinčiam pilotui, dalyvavusiam skrydžio bandymuose, susijusiuose su atitinkamo tipo orlaivio projektavimu, sertifikavimu ar gamyba, ir per to tipo orlaivio skrydžio bandymus išskraidžiusiam 50 valandų bendro skrydžių laiko ar 10 valandų vykdant įgulos vado funkcijas, suteikiama teisė pateikti prašymą suteikti atitinkamo tipo kvalifikaciją, jei jis yra įvykdęs patirties reikalavimus ir išankstines sąlygas orlaivio tipo kvalifikacijai gauti, kaip nustatyta šio skyriaus nuostatose, taikomose atitinkamos kategorijos orlaiviui.

FCL.740   Orlaivių klasės ir tipo kvalifikacijos galiojimas ir atnaujinimas

a)   Orlaivių klasės ir tipo kvalifikacija galioja 1 metus, išskyrus vienpiločių vieno variklio orlaivių klasės kvalifikaciją, kuri galioja 2 metus, išskyrus tuo atveju, kai pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse nurodyta kitaip.

b)   Atnaujinimas. Jei orlaivių klasės ar tipo kvalifikacija baigia galioti, prašymo teikėjas privalo:

1.

prireikus baigti ATO rengiamą kvalifikacijos kėlimo mokymą, kad įgytų atitinkamos klasės ar tipo orlaiviui saugiai valdyti reikiamo lygio kvalifikaciją; ir

2.

išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šio skyriaus 9 priedėlį.

2   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su lėktuvo kategorija

FCL.720.A   Patirties reikalavimai ir išankstinės sąlygos orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijai gauti. Lėktuvai.

Jei pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse nenurodyta kitaip, prašymo suteikti orlaivių klasės ar tipo kvalifikaciją teikėjas, norėdamas gauti atitinkamą kvalifikaciją, turi įvykdyti šiuos patirties reikalavimus ir išankstines sąlygas:

a)

Vienpiločiai kelių variklių lėktuvai. Prašymo suteikti pirmąją vienpiločių kelių variklių lėktuvų klasės ar tipo kvalifikaciją teikėjas kaip lėktuvo įgulos vadas privalo būti išskraidęs bent 70 valandų.

b)

Vienpiločiai aukštos klasės nesudėtingi lėktuvai. Kad galėtų vykdyti mokomuosius skrydžius, prašymo suteikti pirmąją vienpiločių aukštos klasės lėktuvų klasės ar tipo kvalifikaciją teikėjas privalo:

1.

būti išskraidęs bent 200 valandų bendro skrydžio laiko, iš kurių 70 valandų turi būti išskraidytos vykdant lėktuvo įgulos vado funkcijas; ir

2.

i)

turėti pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad jis pakankamai gerai baigė ATO rengiamą papildomą teorijos kursą; arba

ii)

pagal šios dalies nuostatas būti išlaikęs teorijos egzaminus, kuriuos išlaikius išduodama ATPL(A); arba

iii)

kartu su licencija, išduota pagal šią dalį, turėti ATPL(A) ar CPL(A)/IR (įskaitomos ATPL(A) teorijos žinios), išduotą pagal Čikagos konvencijos 1 priedą;

3.

be to, pilotai, siekiantys įgyti teisę valdyti lėktuvą per daugiapiločius skrydžius, privalo įvykdyti d punkto 4 papunkčio reikalavimus.

c)

Vienpiločiai aukštos klasės sudėtingi lėktuvai. Prašymo išduoti pirmąją vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikaciją teikėjas privalo įvykdyti ne tik b papunkčio reikalavimus, bet ir G skyriuje nustatytus reikalavimus kelių variklių lėktuvo IR(A) gauti.

d)

Daugiapiločiai lėktuvai. Prašymo baigti pirmosios daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikacijos kursą teikėjas privalo mokytis pagal MPL mokymo kursą arba būti įvykdęs šiuos reikalavimus:

1.

būti išskraidęs bent 70 valandų skrydžio laiko kaip lėktuvo įgulos vadas;

2.

turėti kelių variklių lėktuvo IR(A);

3.

pagal šios dalies nuostatas privalo būti išlaikęs ATPL(A) teorijos egzaminus ir

4.

išskyrus tuo atveju, kai lėktuvo tipo kvalifikacijos kursas derinamas su MCC kursu:

i)

turėti pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad jis pakankamai gerai baigė lėktuvo MCC kursą; arba

ii)

turėti pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad jis pakankamai gerai baigė sraigtasparnio MCC kursą, ir kaip daugiapiločio sraigtasparnio pilotas būti išskraidęs daugiau kaip 100 valandų skrydžio laiko; arba

iii)

būti išskraidęs bent 500 valandų kaip daugiapiločio sraigtasparnio pilotas; arba

iv)

laikydamasis galiojančių skrydžio reikalavimų, būti išskraidęs bent 500 valandų daugiapiločio skrydžio laiko kaip vienpiločio kelių variklių lėktuvo, kuriuo vykdomi komercinio oro transporto skrydžiai, pilotas.

e)

Nepaisant d punkto, valstybė narė gali suteikti lėktuvo tipo kvalifikaciją su ribotomis daugiapiločio lėktuvo valdymo teisėmis, kuria suteikiama teisė jos turėtojui vykdyti kreiserinio skrydžio rezervinio antrojo piloto funkcijas, kai skrendama aukščiau nei FL 200, jei dviems kitiems įgulos nariams pagal d punktą suteikta lėktuvo tipo kvalifikacija.

f)

Papildomos daugiapiločio ir vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikacijos. Prašymo suteikti papildomą daugiapiločio ar vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikaciją teikėjas privalo turėti kelių variklių lėktuvo IR(A).

g)

Jei atitinkamai nurodyta pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse, lėktuvo tipo kvalifikacija suteikiamomis teisėmis iš pradžių gali būti leidžiama naudotis tik vykdant skrydžius prižiūrint instruktoriui. Skrydžiai prižiūrint instruktoriui įrašomi į piloto skraidymų knygelę ar lygiavertį dokumentą ir patvirtinamas instruktoriaus parašu. Šis apribojimas panaikinamas, kai pilotas įrodo, kad yra išskraidęs skrydžio prižiūrint instruktoriui laiką, kurį būtina išskraidyti pagal tinkamumo skraidyti duomenis.

FCL.725.A   Teorijos ir skrydžio mokymas orlaivių klasės ir tipo kvalifikacijai gauti. Lėktuvai

Jei pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse nenurodyta kitaip, taikomi šie reikalavimai:

a)

Vienpiločiai kelių variklių lėktuvai.

1.

Į teorijos kursą vienpiločių kelių variklių lėktuvų klasės kvalifikacijai gauti įtraukiamas bent 7 valandų skrydžio kelių variklių lėktuvu mokymas.

2.

Į skrydžio mokymo kursą vienpiločių kelių variklių lėktuvų klasės ar tipo kvalifikacijai gauti įtraukiamos bent 2 valandos 30 minučių skrydžio kelių variklių lėktuvu su instruktoriumi normaliomis sąlygomis laiko ir ne mažiau nei 3 valandos 30 minučių skrydžio su instruktoriumi laiko mokantis procedūrų, taikomų sugedus varikliui, ir asimetrinio skrydžio technikos.

b)

Skrydžiai virš jūros vienpiločiu lėktuvu. Į mokymo kursą skrydžių virš jūros vienpiločiu lėktuvu kvalifikacijai gauti įtraukiamas teorijos mokymas ir skrydžio mokymas. Į skrydžio mokymą lėktuvų klasės ar tipo kvalifikacijai, kuria suteikiama teisė vienpiločiu lėktuvu skraidyti virš jūros, gauti įtraukiamos bent 8 valandos skrydžio su instruktoriumi laiko, jei prašymo teikėjas turi atitinkamos lėktuvų klasės ar tipo kvalifikaciją, kuria suteikiama teisė skraidyti virš žemės, arba 10 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko, jei prašymo teikėjas tokios kvalifikacijos neturi.

FCL.730.A   Specialieji reikalavimai pilotams, besimokantiems pagal kursą nulinės skridos (ZFTT) tipo kvalifikacijai gauti. Lėktuvai

a)   Pilotas, dalyvaujantis mokyme pagal ZFTT kursą, daugiapiločiu turboreaktyviniu lėktuvu, sertifikuotu pagal CS-25 ar lygiaverčio tinkamumo skraidyti kodekso standartus, arba daugiapiločiu turbosraigtiniu lėktuvu, kurio didžiausia sertifikuota kilimo masė ne mažesnė kaip 10 tonų arba sertifikuota keleivių krėslų konfigūracija ne didesnė kaip 19 krėslų, privalo būti:

1.

išskraidęs bent 1 500 valandų skrydžio laiko ar perskridęs bent 250 maršruto sektorių, jei per mokymo kursą naudojamas CG, C ar tarpinio C lygio FFS;

2.

išskraidęs bent 500 valandų skrydžio laiko ar perskridęs bent 100 maršruto sektorių, jei per mokymo kursą naudojamas DG ar D lygio FFS.

b)   Jei pilotas po turbosraigtinio lėktuvo pradeda valdyti turboreaktyvinį lėktuvą arba po turboreaktyvinio lėktuvo pradeda valdyti turbosraigtinį lėktuvą, jis privalo baigti papildomą mokymą skrydžio imituokliu.

FCL.735.A   Daugianarės įgulos sąveikos mokymo kursas. Lėktuvai

a)   MCC mokymą sudaro bent:

1.

25 valandų teorijos mokymas ir pratimai; ir

2.

20 valandų praktinis MCC mokymas arba 15 valandų mokymas, jei pilotas mokinys mokosi pagal ATP integruotąjį mokymo kursą.

Vykdomas FNPT II MCC arba FFS mokymas. Jei MCC mokymas yra derinamas su pradiniu mokymu orlaivio tipo kvalifikacijai gauti, praktinis MCC mokymas gali būti sutrumpintas iki ne mažiau kaip 10 valandų, jei vykdant MCC ir orlaivio tipo kvalifikacijos mokymą naudojamas tas pats FFS.

b)   ATO parengtas MCC mokymo kursas turi būti baigtas per 6 mėn.

c)   Išskyrus tuo atveju, kai MCC kursas yra derinamas su orlaivio tipo kvalifikacijos kursu, prašymo teikėjui, išklausiusiam MCC mokymo kursą, išduodamas kurso baigimo pažymėjimas.

d)   Prašymo teikėjui, baigusiam bet kurios kitos kategorijos orlaivio MCC mokymą, a punkto 1 papunkčio reikalavimas netaikomas.

FCL.740.A   Orlaivių klasės ir tipo kvalifikacijos pratęsimas. Lėktuvai

a)   Kelių variklių lėktuvų klasės kvalifikacijos ir tipo kvalifikacijos pratęsimas. Prašymo teikėjas, siekiantis kelių variklių lėktuvų klasės kvalifikacijos ir tipo kvalifikacijos pratęsimo, privalo:

1.

per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį atitinkamos klasės ar tipo lėktuvu arba tos klasės ar tipo lėktuvą atitinkančiu FSTD; ir

2.

per kvalifikacijos galiojimo laiką perskristi bent:

i)

10 maršruto sektorių kaip atitinkamos klasės ar tipo lėktuvo pilotas; arba

ii)

1 maršruto sektorių kaip atitinkamos klasės ar tipo lėktuvo ar FSS pilotas kartu su egzaminuotoju. Šis maršruto sektorius gali būti perskristas per kvalifikacijos patikrinimą;

3.

2 papunkčio reikalavimas netaikomas pilotui, kuris dirba pagal galiojančius skrydžių reikalavimus patvirtintam komercinio oro transporto operatoriui ir yra išlaikęs operatoriaus rengiamą kvalifikacijos patikrinimo egzaminą kartu su kvalifikacijos patikrinimo egzaminu atitinkamos orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijai pratęsti;

4.

IR(A) (jei suteikta) pratęsimas gali būti derinamas su kvalifikacijos patikrinimo egzaminu atitinkamos orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijai pratęsti.

b)   Vienpiločio vieno variklio lėktuvo klasės kvalifikacijos pratęsimas.

1.

Vieno stūmoklinio variklio lėktuvų klasės kvalifikacija ir TMG kvalifikacija. Prašymo teikėjas, siekiantis vienpiločio vieno stūmoklinio variklio klasės lėktuvų kvalifikacijos ar TMG klasės kvalifikacijos pratęsimo, privalo:

i)

per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos išlaikyti atitinkamos klasės kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį; arba

ii)

per 12 mėnesių iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos atitinkamos klasės lėktuvu išskraidyti 12 valandų skrydžio laiko, įskaitant:

6 valandas kaip įgulos vadas,

12 kilimų ir tūpimų, ir

bent vienos valandos mokomąjį skrydį su skrydžio instruktoriumi (FI) arba orlaivių klasės kvalifikacijos instruktoriumi (CRI). Prašymo teikėjui šio skrydžio reikalavimas netaikomas, jei jis išlaikė orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą ar įgūdžių patikrinimo egzaminą bet kokios kitos klasės ar tipo lėktuvu;

2.

jei prašymo teikėjas turi skrydžių virš žemės vieno stūmoklinio variklio klasės lėktuvu kvalifikaciją ir TMG kvalifikaciją, jis gali įvykdyti 1 papunkčio reikalavimus bet kurios klasės orlaiviu, kad būtų pratęstos abi kvalifikacijos;

3.

Vienpiločiai vieno variklio turbosraigtiniai lėktuvai. Prašymo teikėjas, siekiantis vieno variklio turbosraigtinių lėktuvų klasės kvalifikacijos pratęsimo, per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos dalyvaujant egzaminuotojui privalo išlaikyti atitinkamos klasės kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį.

c)   Prašymo teikėjas, iki orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijos galiojimo pabaigos neišlaikęs visų kvalifikacijos patikrinimo egzamino dalių, šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis negali naudotis tol, kol neišlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzamino.

3   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su sraigtasparnių kategorija

FCL.720.H   Patirties reikalavimai ir išankstinės sąlygos orlaivio tipo kvalifikacijai gauti. Sraigtasparniai

Jei pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse nenurodyta kitaip, prašymo išduoti pirmąją sraigtasparnio tipo kvalifikaciją teikėjas įvykdo privalo įvykdyti šiuos patirties reikalavimus ir išankstines sąlygas:

a)

Daugiapiločiai sraigtasparniai. Prašymo baigti pirmosios daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikacijos kursą teikėjas:

1.

turi būti išskraidęs bent 70 valandų kaip sraigtasparnio įgulos vadas;

2.

išskyrus atvejus, kai sraigtasparnio tipo kvalifikacijos kursas yra derinamas su MCC kursu:

i)

privalo turėti pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad jis pakankamai gerai baigė sraigtasparnio MCC kursą, arba

ii)

kaip pilotas turi būti išskraidęs bent 500 valandų kaip daugiapiločio lėktuvo pilotas; arba

iii)

kaip pilotas turi būti išskraidęs bent 500 valandų vykdydamas daugiapiločius skrydžius kelių variklių sraigtasparniu;

3.

turi būti išlaikęs ATPL(H) teorijos egzaminus.

b)

Prašymo baigti pirmosios daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikacijos kursą teikėjui, išklausiusiam ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ar CPL(H) integruotąjį kursą, bet neįvykdžiusiam a punkto 1 papunkčio reikalavimo, tipo kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti tik antrojo piloto funkcijas. Šis apribojimas panaikinamas, kai pilotas:

1.

išskraido 70 valandų kaip sraigtasparnio įgulos vadas arba prižiūrimas sraigtasparnio įgulos vadas;

2.

kaip atitinkamo tipo sraigtasparnio įgulos vadas išlaiko daugiapiločio skrydžio įgūdžių patikrinimo egzaminą.

c)

Vienpilotis kelių variklių sraigtasparnis. Prašymo išklausyti pirmosios vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio tipo kvalifikacijos kursą teikėjas:

1.

prieš pradėdamas skrydžio mokymą:

i)

privalo būti išlaikęs ATPL(H) teorijos egzaminus; arba

ii)

privalo turėti ATO parengiamojo kurso baigimo pažymėjimą. Šį kursą sudaro šie ATPL(H) teorijos kurso dalykai:

bendrosios žinios apie orlaivius (sklandmuo/sistemos/jėgainė ir prietaisai/elektronika),

skrydžio vykdymas ir planavimas (masė ir pusiausvyra, charakteristikos);

2.

jei prašymo teikėjas nėra išklausęs integruotojo mokymo kurso, kurį išklausius suteikiama ATP(H)/IR ar CPL(H)/IR arba išduodama ATP(H), jis privalo būti išskraidęs bent 70 valandų kaip sraigtasparnio įgulos vadas.

FCL.735.H   Daugianarės įgulos sąveikos mokymo kursas. Sraigtasparniai

a)   MCC mokymo kursą sudaro bent:

1.

siekiant gauti MCC/IR:

i)

25 valandų teorijos mokymas ir pratimai; ir

ii)

20 valandų (arba 15 valandų, jei pilotas mokinys mokosi pagal ATP(H)/IR) integruotąjį mokymo kursą) praktinis MCC mokymas. Jei MCC mokymas yra derinamas su mokymu pirmajai daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikacijai gauti, praktinis MCC mokymas gali būti sutrumpintas iki ne mažiau kaip 10 valandų, jei per MCC mokymą ir mokymą tipo kvalifikacijai gauti naudojamas tas pats FSTD;

2.

siekiant gauti MCC/VFR:

i)

25 valandų teorijos mokymas ir pratimai; ir

ii)

15 valandų praktinis MCC mokymas arba 10 valandų mokymas, jei pilotas mokinys mokosi pagal ATP(H)/IR integruotąjį mokymo kursą. Jei MCC mokymas derinamas su pirmosios daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikacijos mokymu, praktinis MCC mokymas gali būti sutrumpintas iki ne mažiau kaip 7 valandų, jei per MCC mokymą ir sraigtasparnio tipo kvalifikacijos mokymą naudojamas tas pats FSTD.

b)   ATO parengtas MCC mokymo kursas turi būti baigtas per 6 mėn.

Naudojamas FNTP II ar III, tinkamas MCC, FTD 2/3 ar FFS.

c)   Išskyrus tuo atveju, kai MCC kursas derinamas su daugiapiločio skrydžio tipo kvalifikacijos kursu, MCC mokymo kursą baigusiam prašymo teikėjui išduodamas kurso baigimo pažymėjimas.

d)   Prašymo teikėjui, baigusiam bet kurios kitos kategorijos orlaivio MCC mokymo kursą, atitinkamais atvejais netaikomas a punkto 1 papunkčio i papunkčio arba a punkto 2 papunkčio i papunkčio reikalavimas.

e)   Prašymo baigti MCC/IR kursą teikėjui, išklausiusiam MCC/VFR mokymo kursą, a punkto 1 papunkčio i papunkčio reikalavimas netaikomas; jis privalo išklausyti 5 valandų praktinį mokymą, kurį baigus suteikiama MCC/IR.

FCL.740.H   Orlaivio tipo kvalifikacijos pratęsimas. Sraigtasparniai

a)   Pratęsimas. Prašymo teikėjas, siekiantis sraigtasparnio tipo kvalifikacijos pratęsimo, privalo:

1.

per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atitinkamo tipo sraigtasparniu arba to tipo sraigtasparnį atitinkančiu FSTD pagal šios dalies 9 priedėlį; ir

2.

per kvalifikacijos galiojimo laikotarpį bent 2 valandas išskraidyti kaip atitinkamo tipo sraigtasparnio pilotas. Į šias 2 valandas galima įskaičiuoti kvalifikacijos patikrinimo egzamino trukmę.

3.

Jei prašymo teikėjas turi daugiau kaip 1 vieno stūmoklinio variklio sraigtasparnio tipo kvalifikaciją, visos atitinkamos tipo kvalifikacijos gali būti pratęstos jam išlaikius tik 1 turimos tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą su sąlyga, kad per kvalifikacijos galiojimo laikotarpį jis kaip įgulos vadas kitų tipų sraigtasparniais išskraidė 2 valandas skrydžio laiko.

Kvalifikacijos patikrinimo egzaminas kiekvieną kartą laikomas kito tipo sraigtasparniu.

4.

Jei prašymo teikėjas turi daugiau kaip 1 vieno turbininio variklio sraigtasparnio, kurio didžiausia sertifikuota kilimo masė – ne daugiau kaip 3 175 kg, tipo kvalifikaciją, visos atitinkamos tipo kvalifikacijos gali būti pratęstos jam išlaikius tik 1 turimos tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, su sąlyga, kad jis išskraidė:

i)

300 valandų kaip sraigtasparnio įgulos vadas;

ii)

15 valandų kiekvieno tipo sraigtasparniu, kurio valdymo kvalifikaciją turi; ir

iii)

per kvalifikacijos galiojimo laikotarpį bent 2 valandas skrydžio laiko kiekvieno kito tipo sraigtasparniu, vykdydamas įgulos vado funkcijas.

Kvalifikacijos patikrinimo egzaminas kiekvieną kartą laikomas kito tipo sraigtasparniu.

5.

Piloto, sėkmingai išlaikiusio papildomos sraigtasparnio tipo kvalifikacijos įgūdžių patikrinimo egzaminą, atitinkamos bendrųjų grupių tipo kvalifikacijos pratęsiamos pagal 3 ir 4 papunkčius.

6.

IR(H) (jei suteikta) pratęsimas gali būti derinamas su tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminu.

b)   Prašymo teikėjas, iki sraigtasparnio tipo kvalifikacijos galiojimo pabaigos neišlaikęs visų kvalifikacijos patikrinimo egzamino dalių, šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis negali naudotis tol, kol neišlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzamino. Taikant a punkto 3 ir 4 papunkčius, prašymo teikėjas neturi teisės valdyti nei vieno tipo sraigtasparnio.

4   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su jėgainės keliamų orlaivių kategorija

FCL.720.PL   Patirties reikalavimai ir išankstinės sąlygos orlaivio tipo kvalifikacijai gauti. Jėgainės keliami orlaiviai

Jei pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse nenurodyta kitaip, prašymo suteikti pirmąją jėgainės keliamo orlaivio tipo kvalifikaciją teikėjas privalo įvykdyti šiuos patirties reikalavimus ir išankstines sąlygas:

a)

lėktuvo pilotas privalo:

1.

turėti CPL/IR(A) ir būti išklausęs ATPL teorijos kursą arba turėti ATPL(A);

2.

turėti MCC kurso baigimo pažymėjimą;

3.

būti išskraidęs daugiau kaip 100 valandų kaip daugiapiločio lėktuvo pilotas;

4.

būti baigęs skrydžio sraigtasparniu 40 valandų mokymą;

b)

sraigtasparnio pilotas privalo:

1.

turėti CPL/IR(H) ir būti išklausęs teorijos kursą, kurį išklausius išduodama ATPL, arba turėti ATPL/IR(H);

2.

turėti MCC kurso baigimo pažymėjimą;

3.

būti išskraidęs daugiau kaip 100 valandų kaip daugiapiločio sraigtasparnio pilotas;

4.

būti išklausęs skrydžio lėktuvu 40 valandų mokymą;

c)

pilotas, turintis teisę skraidyti ir lėktuvu, ir sraigtasparniu, privalo:

1.

turėti bent CPL(H);

2.

turėti IR ir būti išklausęs ATPL teorijos kursą arba turėti lėktuvo ar sraigtasparnio ATPL;

3.

turėti sraigtasparnio ar lėktuvo MCC kurso baigimo pažymėjimą;

4.

būti išskraidęs bent 100 valandų kaip daugiapiločio sraigtasparnio ar lėktuvo pilotas;

5.

atitinkamais atvejais būti baigęs 40 valandų skrydžio lėktuvu ar sraigtasparniu mokymą, jei pilotas neturi jokios skraidymo pagal ATPL ar daugiapiločiu orlaiviu patirties.

FCL.725.PL   Skrydžio mokymas tipo kvalifikacijai gauti. Jėgainės keliami orlaiviai

Mokymo kurso, kurį baigus suteikiama jėgainės keliamo orlaivio tipo kvalifikacija, skrydžio mokymo dalis turi būti baigta ir orlaiviu, ir orlaivį atitinkančiu bei šiuo tikslu tinkamai patvirtintu FSTD.

FCL.740.PL   Orlaivio tipo kvalifikacijos pratęsimas. Jėgainės keliami orlaiviai

a)   Pratęsimas. Prašymo teikėjas, siekiantis jėgainės keliamo orlaivio tipo kvalifikacijos pratęsimo, privalo:

1.

per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atitinkamo tipo jėgainės keliamu orlaiviu pagal šios dalies 9 priedėlį; ir

2.

per kvalifikacijos galiojimo laiką perskristi bent:

i)

10 maršruto sektorių kaip atitinkamo tipo jėgainės keliamo orlaivio pilotas; arba

ii)

1 maršruto sektorių kaip atitinkamo tipo jėgainės keliamo orlaivio ar FSS pilotas kartu su egzaminuotoju. Šis maršruto sektorius gali būti perskristas per kvalifikacijos patikrinimo egzaminą;

3.

2 papunkčio reikalavimas netaikomas pilotui, kuris dirba pagal galiojančius skrydžių reikalavimus patvirtintam komercinio oro transporto operatoriui ir yra išlaikęs operatoriaus rengiamą kvalifikacijos patikrinimo egzaminą kartu su kvalifikacijos patikrinimo egzaminu orlaivio tipo kvalifikacijai pratęsti.

b)   Prašymo teikėjas, iki orlaivio tipo kvalifikacijos galiojimo pabaigos neišlaikęs visų kvalifikacijos patikrinimo egzamino dalių, šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis negali naudotis tol, kol neišlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzamino.

5   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai, susiję su dirižablių kategorija

FCL.720.As   Išankstinės sąlygos orlaivio tipo kvalifikacijai gauti. Dirižabliai

Jei pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse nenurodyta kitaip, prašymo suteikti pirmąją dirižablio tipo kvalifikaciją teikėjas privalo įvykdyti šiuos patirties reikalavimus ir išankstines sąlygas:

a)

daugiapiločio dirižablio pilotas:

1.

privalo būti išskraidęs 70 valandų skrydžio laiko kaip dirižablio įgulos vadas;

2.

turėti pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad jis pakankamai gerai baigė dirižablio MCC kursą;

3.

prašymo teikėjui, neįvykdžiusiam 2 papunkčio reikalavimų, kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti tik antrojo piloto funkcijas. Šis apribojimas panaikinamas, kai pilotas kaip dirižablio įgulos vadas ar prižiūrimas dirižablio įgulos vadas išskraido 100 valandų skrydžio laiko.

FCL.735.As   Daugianarės įgulos sąveikos mokymo kursas. Dirižabliai

a)   MCC mokymą sudaro bent:

1.

12 valandų teorijos mokymas ir pratimai; ir

2.

5 valandų praktinis MCC mokymas;

3.

mokymas FNPT II ar III, tinkamu MCC, FTD 2/3 ar FFS.

b)   ATO parengtas MCC mokymo kursas turi būti išklausytas per 6 mėn.

c)   Išskyrus tuo atveju, kai MCC kursas derinamas su daugiapiločio skrydžio tipo kvalifikacijos kursu, MCC mokymo kursą baigusiam prašymo teikėjui išduodamas kurso baigimo pažymėjimas.

d)   Prašymo teikėjui, baigusiam bet kurios kitos kategorijos orlaivio MCC mokymą, a punkto reikalavimai netaikomi.

FCL.740.As   Orlaivio tipo kvalifikacijos pratęsimas. Dirižabliai

a)   Pratęsimas. Prašymo teikėjas, siekiantis dirižablio tipo kvalifikacijos pratęsimo, privalo:

1.

per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atitinkamo tipo dirižabliu pagal šios dalies 9 priedėlį; ir

2.

per kvalifikacijos galiojimo laikotarpį išskraidyti bent 2 valandas kaip atitinkamo tipo dirižablio pilotas. Į šias 2 valandas galima įskaičiuoti kvalifikacijos patikrinimo egzamino trukmę.

3.

IR(As) (jei suteikta) pratęsimas gali būti derinamas su kvalifikacijos patikrinimo egzaminu atitinkamos klasės ar tipo kvalifikacijai pratęsti.

b)   Prašymo teikėjas, iki dirižablio tipo kvalifikacijos galiojimo pabaigos neišlaikęs visų kvalifikacijos patikrinimo egzamino dalių, šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis negali naudotis tol, kol neišlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzamino.

I   SKYRIUS

PAPILDOMOS KVALIFIKACIJOS

FCL.800   Akrobatinio skraidymo kvalifikacija

a)   Lėktuvo, TMG ar sklandytuvo piloto licencijos turėtojas akrobatinius skrydžius atlieka tik tuo atveju, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją.

b)   Prašymo suteikti akrobatinio skraidymo kvalifikaciją teikėjas privalo:

1.

gavęs licenciją atitinkamos kategorijos orlaiviu kaip įgulos vadas būti išskraidęs bent 40 valandų skrydžio laiko, o sklandytuvu turi būti pakilęs 120 kartų;

2.

būti išklausęs ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:

i)

kvalifikaciją atitinkantį teorijos mokymą;

ii)

akrobatinio skraidymo mokymą, kurį sudaro bent 5 valandos skrydžio laiko arba 20 skrydžių atitinkamos kategorijos orlaiviu.

c)   Akrobatinio skraidymo kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti akrobatinius skrydžius tik tos kategorijos orlaiviu, kuriuo buvo baigtas skrydžio mokymas. Teisė vykdyti akrobatinius skrydžius ir kitos kategorijos orlaiviu suteikiama, jei pilotas turi tos kategorijos orlaivio licenciją ir tos kategorijos orlaiviu sėkmingai įvykdė bent 3 mokomuosius skrydžius su instruktoriumi, per kuriuos baigė visą akrobatinio skraidymo mokymo programą.

FCL.805   Sklandytuvų vilkimo ir plakatų vilkimo kvalifikacijos

a)   Piloto licencijos, kuria suteikiama teisė skraidyti lėktuvu ar TMG, turėtojas gali vilkti sklandytuvus ir plakatus tik tuo atveju, jei turi atitinkamą sklandytuvo ar plakatų vilkimo kvalifikaciją.

b)   Prašymo išduoti sklandytuvo vilkimo kvalifikaciją teikėjas:

1.

jei sklandytuvas velkamas lėktuvu, po licencijos išdavimo privalo būti lėktuvu išskraidęs bent 30 valandų skrydžio laiko kaip įgulos vadas ir bent 60 kartų pakilęs ir nutūpęs; jei sklandytuvas velkamas TMG, šie reikalavimai turi būti įvykdyti TMG;

2.

privalo būti išklausęs ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:

i)

vilkimo veiksmų ir procedūrų teorijos mokymą;

ii)

bent 10 mokomųjų skrydžių velkant sklandytuvą, įskaitant bent 5 skrydžius su instruktoriumi, ir

iii)

5 supažindinamuosius skrydžius sklandytuvu, kuris yra paleidžiamas orlaiviu; šis reikalavimas netaikomas LAPL(S) ar SPL turėtojams.

c)   Prašymo išduoti plakatų vilkimo kvalifikaciją teikėjas:

1.

po licencijos išdavimo kaip įgulos vadas lėktuvu ar TMG turi būti išskraidęs bent 100 valandų skrydžio laiko ir bent 200 kartų pakilęs ir nutūpęs. Bent 30 valandų skrydžio laiko turi būti išskraidyta lėktuvu, jei plakatas velkamas lėktuvu, arba TMG, jei plakatas velkamas TMG;

2.

privalo būti baigęs ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:

i)

vilkimo veiksmų ir procedūrų teorijos mokymą;

ii)

bent 10 mokomųjų skrydžių velkant plakatą, įskaitant bent 5 skrydžius su instruktoriumi.

d)   Sklandytuvų ir plakatų vilkimo kvalifikacija suteikiama teisė tokią veiklą vykdyti tik lėktuvu ar TMG, priklausomai nuo to, kokiu orlaiviu buvo mokoma skrydžio. Jei pilotas turi lėktuvo ar TMG licenciją ir sėkmingai įvykdė bent 3 mokomuosius skrydžius su instruktoriumi, per kuriuos baigė visą atitinkamą vilkimo vienu iš šių orlaivių mokymo programą, ši teisė taikoma ir tam orlaiviui.

e)   Kad sklandytuvų ar plakatų vilkimo kvalifikacijos turėtojas galėtų naudotis šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis, per paskutinius 24 mėnesius jis privalo būti bent 5 kartus vilkęs sklandytuvą ar plakatą.

f)   Pilotas, neįvykdęs e punkto reikalavimo, norėdamas vėl naudotis savo teisėmis, privalo atlikti trūkstamą vilkimų su instruktoriumi ar instruktoriui prižiūrint skaičių.

FCL.810   Skrydžio naktį kvalifikacija

a)   Lėktuvai, TMG, dirižabliai

1.

Jei lėktuvo, TMG ar dirižablio LAPL ar PPL turėtojas teikia prašymą leisti šia licencija suteikiamomis teisėmis naudotis naktį pagal VFR, jis privalo būti baigęs ATO rengiamą mokymo kursą. Šį kursą sudaro:

i)

teorijos mokymas;

ii)

bent 5 valandos skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu naktį laiko, įskaitant bent 3 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko, įskaitant bent 1 valandą navigacijos vykdant maršrutinį skrydį laiko ir bent vieną ne trumpesnį kaip 50 km maršrutinį skrydį su instruktoriumi bei 5 savarankiškus kilimus ir 5 savarankiškus tūpimus visiškai sustojant.

2.

Iki skrydžio naktį mokymo pabaigos LAPL turėtojas turi būti baigęs pradinį skrydžio pagal prietaisus mokymą, kurį baigus išduodama PPL.

3.

Jei prašymo teikėjas turi skrydžio virš žemės vieno stūmoklinio variklio lėktuvu klasės kvalifikaciją ir TMG klasės kvalifikaciją, 1 papunkčio reikalavimus jis gali įvykdyti bet kurios klasės orlaiviu arba abiejų klasių orlaiviais.

b)   Sraigtasparnis. Jei sraigtasparnio PPL turėtojas teikia prašymą leisti šia licencija suteikiamomis teisėmis naudotis skrendant naktį pagal VFR:

1.

gavęs licenciją kaip sraigtasparnio pilotas jis privalo būti išskraidęs bent 100 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 60 valandų, kurias jis išskraidė kaip sraigtasparnio įgulos vadas, ir bent 20 valandų maršrutinio skrydžio laiko;

2.

jis privalo būti baigęs ATO rengiamą mokymo kursą. Šis kursas turi būti baigtas per 6 mėnesius ir jį turi sudaryti:

i)

5 valandų teorijos mokymas;

ii)

10 valandų skrydžio sraigtasparniu pagal prietaisus su instruktoriumi laiko; ir

iii)

5 valandos skrydžio naktį laiko, įskaitant bent 3 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko, įskaitant bent 1 valandą navigacijos vykdant maršrutinį skrydį laiko ir bent 5 savarankiškus skrydžius ratu naktį. Per kiekvieną skrydį ratu būtina pakilti ir nutūpti.

3.

Taikant 2 papunkčio ii papunkčio reikalavimą, prašymo teikėjui, kuris turi ar turėjo lėktuvo ar TMG IR, įskaitomos 5 valandos.

c)   Oro balionai. Jei oro balionų LAPL ar BPL turėtojas teikia prašymą leisti šiomis licencijomis suteikiamomis teisėmis naudotis naktį pagal VFR, jis privalo įvykdyti bent 2 mokomuosius skrydžius naktį, kurių kiekvieno trukmė – bent 1 valanda.

FCL.815   Skrydžio virš kalnų kvalifikacija

a)   Teisės. Skrydžio virš kalnų kvalifikacijos turėtojui suteikiama teisė lėktuvu ar TMG vykdyti skrydžius kylant nuo tokio paviršiaus ir tūpiant ant tokio paviršiaus, nuo kurio kilti ir ant kurio tūpti reikia turėti atitinkamą kvalifikaciją, kurią suteikia valstybių narių paskirtos atitinkamos institucijos.

Pirmoji skrydžio virš kalnų kvalifikacija gali būti suteikta:

1.

orlaiviui su ratais valdyti suteikiant teisę tūpti ant paviršių ir kilti nuo paviršių, kurie nėra padengti sniegu, arba

2.

orlaiviui su slidėmis valdyti suteikiant teisę tūpti ant paviršių ir kilti nuo paviršių, kurie yra padengti sniegu;

3.

turint pirmąją kvalifikaciją gali būti suteiktos teisės valdyti orlaivį su ratais arba orlaivį su slidėmis, kai pilotas baigia atitinkamą papildomą supažindinamąjį kursą, įskaitant teorijos mokymą ir skrydžio mokymą, dalyvaujant skrydžio virš kalnų instruktoriui.

b)   Mokymo kursas. Prašymo suteikti skrydžio virš kalnų kvalifikaciją teikėjas per 24 mėnesius privalo būti baigęs ATO parengtą teorijos mokymą ir skrydžio mokymą. Šio kurso turinys turi atitikti suteikiamas teises.

c)   Įgūdžių patikrinimas. Baigęs mokymą prašymo teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą dalyvaujant skrydžio egzaminuotojui (FE), turinčiam teisę vykdyti šią funkciją. Įgūdžių patikrinimo egzaminą sudaro:

1.

žodinis teorijos egzaminas;

2.

6 tūpimai ant bent 2 skirtingų paviršių, ant kurių tūpti reikia skrydžio virš kalnų kvalifikacijos ir kurie nėra išvykimo paviršiai.

d)   Galiojimas. Skrydžio virš kalnų kvalifikacija galioja 24 mėn.

e)   Pratęsimas. Prašymo teikėjas, siekiantis skrydžio virš kalnų kvalifikacijos pratęsimo, privalo:

1.

per paskutinius 24 mėnesius būti bent 6 kartus nutūpęs kalnuose; arba

2.

būti išlaikęs kvalifikacijos patikrinimo egzaminą. Kvalifikacijos patikrinimo egzaminas turi atitikti c punkto reikalavimus.

f)   Atnaujinimas. Jei kvalifikacijos galiojimas baigiasi, prašymo teikėjas privalo įvykdyti e punkto 2 papunkčio reikalavimą.

FCL.820   Lakūno bandytojo kvalifikacija

a)   Lėktuvo ar sraigtasparnio piloto licencijos turėtojas įgulos vado funkcijas per 1 ar 2 kategorijos skrydžio bandymus, kaip apibrėžta 21 dalyje, vykdo tik tuo atveju, jei jis turi lakūno bandytojo kvalifikaciją.

b)   Įpareigojimas turėti a punkte nustatytą lakūno bandytojo kvalifikaciją taikomas tik vykdant skrydžio bandymus:

1.

sraigtasparniu, kuris yra sertifikuotas arba kurį ketinama sertifikuoti pagal CS-27 ar CS-29 arba lygiaverčių tinkamumo skraidyti kodeksų standartus; arba

2.

lėktuvu, kuris yra sertifikuotas ar kurį ketinama sertifikuoti pagal:

i)

CS-25 ar lygiaverčių tinkamumo skraidyti kodeksų standartus; arba

ii)

CS-23 ar lygiaverčių tinkamumo skraidyti kodeksų standartus, išskyrus lėktuvus, kurių didžiausia kilimo masė mažesnė kaip 2 000 kg.

c)   Lakūno bandytojo kvalifikacijos turėtojas turi teisę atitinkamos kategorijos orlaiviu:

1.

jei suteikta 1 kategorijos lakūno bandytojo kvalifikacija – kaip įgulos vadas ar antrasis pilotas atlikti visų kategorijų skrydžio bandymus, kaip apibrėžta 21 dalyje;

2.

jei suteikta 2 kategorijos lakūno bandytojo kvalifikacija:

i)

atlikti 1 kategorijos skrydžio bandymus, kaip apibrėžta 21 dalyje:

kaip antrasis pilotas, arba

kaip b punkto 2 papunkčio ii papunktyje nurodytų lėktuvų, išskyrus lėktuvus, kurie priskiriami prie vietinio susisiekimo orlaivių kategorijos arba kurių apskaičiuotasis smigimo greitis didesnis kaip 0,6 macho ar kurių didžiausia apatinė debesų riba didesnė kaip 25 000 pėdų, įgulos vadas;

ii)

kaip įgulos vadas ar antrasis pilotas atlikti visų kitų kategorijų skrydžio bandymus, kaip apibrėžta 21 dalyje;

3.

be to, 1 ir 2 kategorijos lakūno bandytojo kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti skrydžius, visų pirma susijusius su projektavimo ir gamybos organizacijų veikla pagal šių organizacijų turimas teises, kai nėra įmanoma laikytis H skyriaus reikalavimų.

d)   Prašymo suteikti pirmąją lakūno bandytojo kvalifikaciją teikėjas:

1.

privalo turėti bent atitinkamos kategorijos orlaivio CPL ir IR;

2.

atitinkamos kategorijos orlaiviu privalo būti išskraidęs bent 1 000 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 400 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas;

3.

turi būti baigęs ATO rengiamą mokymo kursą, kurį baigus suteikiama teisė valdyti numatomą orlaivį ir vykdyti atitinkamos kategorijos skrydžius. Mokymą sudaro bent šie dalykai:

skrydžio vykdymas,

stabilumas ir valdymas/valdomumas,

sistemos,

bandymų valdymas,

rizikos/saugos valdymas.

e)   Lakūno bandytojo kvalifikacijos turėtojui gali būti suteikiama papildoma teisė atlikti kitos kategorijos skrydžio bandymą ir valdyti kitos kategorijos orlaivį, kai kvalifikacijos turėtojas baigia ATO rengiamą papildomą mokymą.

J   SKYRIUS

INSTRUKTORIAI

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.900   Instruktoriaus pažymėjimas

a)   Bendrosios nuostatos. Asmuo vykdo:

1.

skrydžio orlaiviu mokymą tik tuo atveju, jei jis turi:

i)

piloto licenciją, išduotą ar pripažintą pagal šį reglamentą;

ii)

pagal šio skyriaus reikalavimus išduotą instruktoriaus pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti atitinkamą mokymą;

2.

kompleksinį skrydžio mokymą ar MCC mokymą, jei jis turi pagal šio skyriaus reikalavimus išduotą instruktoriaus pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti atitinkamą mokymą.

b)   Specialiosios sąlygos.

1.

Jei valstybėje narėje ar operatoriaus laivyne pradedamas naudoti naujas orlaivis, o laikytis šio skyriaus reikalavimų nėra įmanoma, kompetentinga institucija gali išduoti specialų pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti skrydžio mokymą. Tokiu pažymėjimu suteikiama teisė vykdyti tik mokomuosius skrydžius, kuriuos būtina vykdyti pradedant naudoti naujo tipo orlaivį; šis pažymėjimas bet kokiu atveju negali galioti ilgiau kaip 1 metus.

2.

Pagal b punkto 1 papunktį išduoto pažymėjimo turėtojas, ketinantis pateikti prašymą išduoti instruktoriaus pažymėjimą, privalo įvykdyti išankstines sąlygas ir pratęsimo reikalavimus, taikomus atitinkamos kategorijos instruktoriui. Nepaisant FCL.905.TRI dalies b punkto, pagal šį punktą ar papunktį išduotu TRI pažymėjimu suteikiama ir teisė vykdyti mokymą, kurį baigus išduodamas atitinkamo tipo TRI arba SFI pažymėjimas.

c)   Mokymas ne valstybių narių teritorijoje.

1.

Nepaisant a punkto, jeigu skrydžio mokymą vykdo ne valstybių narių teritorijoje esanti ATO, kompetentinga institucija gali išduoti instruktoriaus pažymėjimą prašymo teikėjui, turinčiam pagal Čikagos konvencijos 1 priedą trečiosios šalies išduotą piloto licenciją, jei prašymo teikėjas:

i)

turi licenciją, kvalifikaciją ar pažymėjimą, bent lygiavertį tam, kuriam išduoti jie turi teisę mokyti; bet kokiu atveju tai turi būti bent CPL;

ii)

yra įvykdęs šio skyriaus reikalavimus atitinkamam instruktoriaus pažymėjimui gauti;

iii)

kompetentingai institucijai įrodo pakankamai žinąs Europos aviacijos saugos taisykles, kad galėtų naudotis instruktoriaus teisėmis pagal šią dalį.

2.

Šiuo pažymėjimu suteikiama tik teisė:

i)

vykdyti skrydžio mokymą ne valstybių narių teritorijoje esančiose ATO;

ii)

mokyti skrydžio pilotus mokinius, pakankamai gerai mokančius kalbą, kuria vykdomas skrydžio mokymas.

FCL.915   Bendrosios išankstinės sąlygos ir reikalavimai instruktoriams

a)   Bendrosios nuostatos. Prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjas turi būti ne jaunesnis kaip 18 m.

b)   Papildomi reikalavimai skrydžio orlaiviu mokantiems instruktoriams. Prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjas ar instruktoriaus pažymėjimo turėtojas, turintis teisę mokyti skrydžio orlaiviu:

1.

privalo turėti bent licenciją ir, jei reikia, kvalifikaciją, kuriai išduoti ar suteikti jis ketina vykdyti skrydžio mokymą;

2.

jei jis nėra lakūnų bandytojų instruktorius:

i)

kaip atitinkamos klasės ar tipo orlaivio, kuriuo jis ketina mokyti skrydžio, pilotas privalo būti išskraidęs bent 15 valandų skrydžio laiko, iš kurių, jei taikoma, 7 valandas gali sudaryti mokymasis tos klasės ar tipo orlaivį atitinkančiu FSTD; arba

ii)

atitinkamos klasės ar tipo orlaiviu išlaikė atitinkamos kategorijos instruktoriaus gebėjimų vertinimo egzaminą;

3.

turi teisę per tokį skrydžio mokymą vykdyti orlaivio įgulos vado funkcijas.

c)   Patirties įskaitymas siekiant gauti kitas kvalifikacijas ir kvalifikacijos pratęsimo.

1.

Prašymo išduoti kitą instruktoriaus pažymėjimą teikėjui gali būti įskaityti mokymo ir mokymosi įgūdžiai, parodyti siekiant gauti turimą instruktoriaus pažymėjimą.

2.

Taikant visų instruktoriaus pažymėjimų pratęsimo reikalavimus, įskaitomos valandos, kurias prašymo teikėjas išskraidė kaip egzaminuotojas per įgūdžių patikrinimo ar kvalifikacijos patikrinimo egzaminus.

FCL.920   Instruktoriaus gebėjimai ir vertinimas

Visi instruktoriai mokomi, kad įgytų šiuos gebėjimus:

parengti mokymo medžiagą,

sukurti mokymuisi palankią atmosferą,

perteikti žinias,

integruoti grėsmės ir klaidų valdymą (TEM) ir įgulos išteklių valdymą,

tinkamai organizuoti laiką, kad būtų pasiekti mokymo tikslai,

palengvinti mokymąsi,

vertinti mokinio rezultatus,

stebėti ir peržiūrėti pažangą,

vertinti treniruotes,

teikti rezultatų ataskaitas.

FCL.925   Papildomi reikalavimai, taikomi instruktoriui, vykdančiam MPL gauti būtiną mokymą

a)   Instruktorius, vykdantis MPL gauti būtiną mokymą:

1.

privalo būti sėkmingai baigęs ATO rengiamą MPL instruktoriaus mokymo kursą; ir

2.

be to, norėdamas vykdyti MPL integruotojo kurso bazinių įgūdžių, vidutinio sudėtingumo įgūdžių ir sudėtingų įgūdžių mokymą:

i)

privalo turėti daugiapiločių skrydžių patirties; ir

ii)

privalo būti baigęs pradinį įgulos išteklių valdymo mokymą, kurį rengia komercinio oro transporto operatorius, patvirtintas pagal galiojančius skrydžio reikalavimus.

b)   MPL instruktoriaus mokymo kursas

1.

MPL instruktoriaus mokymo kursą sudaro bent 14 valandų mokymas.

Baigęs mokymo kursą, prašymo teikėjas privalo laikyti instruktoriaus gebėjimų vertinimo egzaminą ir įrodyti išmanąs gebėjimais pagrįstą mokymo metodą.

2.

Per vertinimo egzaminą prašymo teikėjas privalo praktiškai parodyti, kaip per atitinkamą MPL gauti būtino mokymo kurso etapą jis moko skrydžio. Šį vertinimo egzaminą vykdo egzaminuotojas, kurio kvalifikacija atitinka K skyriaus reikalavimus.

3.

MPL gauti būtiną mokymo kursą sėkmingai baigusiam prašymo teikėjui ATO išduoda MPL instruktoriaus kvalifikacijos pažymėjimą.

c)   Kad išlaikytų šiuo pažymėjimu suteikiamas teises, instruktorius per paskutinius 12 mėnesių, vesdamas MPL gauti būtiną mokymo kursą, privalo būti:

1.

įvykdęs 1 treniruotę imituokliu, kurios trukmė – bent 3 valandos; arba

2.

įvykdęs 1 skrydžio treniruotę, per kurią bent 2 kartus pakylama bei nutupiama ir kurios trukmė – bent 1 valanda.

d)   Kad instruktorius, neįvykdęs šios dalies c punkto reikalavimų, galėtų naudotis teise vykdyti MPL gauti būtiną skrydžio mokymą, jis privalo:

1.

baigti ATO rengiamą kvalifikacijos kėlimo mokymą, kad įgytų tokių įgūdžių, kokių reikia instruktoriaus gebėjimų vertinimo egzaminui išlaikyti; ir

2.

išlaikyti instruktoriaus gebėjimų vertinimo egzaminą, kaip nustatyta b punkto 2 papunktyje.

FCL.930   Mokymo kursas

Prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjas privalo būti baigęs ATO rengiamą teorijos kursą ir skrydžio mokymą. Mokymo kursą sudaro šioje dalyje nurodyti konkretūs elementai, skirti kiekvienos kategorijos instruktoriams, ir FCL.920 dalyje nurodyti elementai.

FCL.935   Gebėjimų vertinimas

a)   Išskyrus tuo atveju, kai teikiamas prašymas išduoti daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus (MCCI), kompleksinio mokymo instruktoriaus (STI), skrydžio virš kalnų kvalifikacijos instruktoriaus (MI) ir lakūnų bandytojų instruktoriaus (FTI) pažymėjimą, prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjas privalo išlaikyti atitinkamos kategorijos orlaivio valdymo įgūdžių vertinimo egzaminą, kad egzaminuotojui, kurio kvalifikacija atitinka K skyriaus reikalavimus, įrodytų gebąs išmokyti pilotą mokinį tiek, kad šis gautų atitinkamą licenciją, pažymėjimą ar kvalifikaciją.

b)   Vertinimo egzaminą sudaro:

1.

FCL.920 dalyje aprašytų įgūdžių parodymas per priešskrydinių bei poskrydinių procedūrų ir teorijos mokymą;

2.

žodiniai teorijos egzaminai ant žemės, priešskrydinis bei poskrydinis instruktažas ir skrydžio įgūdžių parodymas atitinkamos klasės ar tipo orlaiviu arba FSTD;

3.

pratimai, tinkami instruktoriaus gebėjimams įvertinti.

c)   Vertinimo egzaminas laikomas tos pačios klasės ar tipo orlaiviu arba FSTD, koks naudojamas per skrydžio mokymą.

d)   Jei siekiant instruktoriaus pažymėjimo pratęsimo reikia išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą, prašymo teikėjas, kuris iki instruktoriaus pažymėjimo galiojimo pabaigos neišlaiko šio egzamino, negali naudotis šiuo pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, kol sėkmingai išlaiko šį egzaminą.

FCL.940   Instruktoriaus pažymėjimo galiojimas

Nepažeidžiant FCL.900 dalies b punkto 1 papunkčio, instruktoriaus pažymėjimas, išskyrus MI pažymėjimą, galioja 3 metus.

2   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai skrydžio instruktoriui (FI)

FCL.905.FI   FI. Teisės ir sąlygos

FI turi teisę vykdyti skrydžio mokymą, kurį baigus:

a)

išduodama, pratęsiama ar atnaujinama atitinkamos kategorijos orlaivio PPL, SPL, BPL ir LAPL;

b)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama vienpiločių vieno variklio orlaivių, išskyrus vienpilotį aukštos klasės sudėtingą lėktuvą, klasės ir tipo kvalifikacija; suteikiamos, pratęsiamos ar atnaujinamos papildomos su oro balionų klase bei grupe ir sklandytuvų klase susijusios teisės;

c)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama vienpiločio ar daugiapiločio dirižablio tipo kvalifikacija;

d)

išduodama, pratęsiama ar atnaujinama atitinkamos kategorijos orlaivio CPL, jei FI tos kategorijos orlaiviu išskraidė bent 500 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 200 valandų skrydžio mokymą;

e)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama skrydžio naktį kvalifikacija, jei FI:

1.

turi teisę atitinkamos kategorijos orlaiviu skristi naktį;

2.

FI, kurio kvalifikacija atitinka tolesnio i punkto reikalavimus, įrodė gebąs mokyti skrydžio naktį; ir

3.

įvykdė FCL.060 dalies b punkto 2 papunktyje nurodytą skrydžio naktį patirties reikalavimą;

f)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama vilkimo ar akrobatinio skraidymo kvalifikacija, jei turimos tokios teisės ir jei FI, kurio kvalifikacija atitinka tolesnio i punkto reikalavimus, įrodė gebąs vykdyti atitinkamai kvalifikacijai suteikti būtiną mokymą;

g)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama atitinkamos kategorijos orlaivio IR, jei FI:

1.

pagal IFR išskraidė bent 200 valandų skrydžio laiko, iš kurių iki 50 valandų gali būti FSS, FTD 2/3 ar FNPT II imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas;

2.

kaip pilotas mokinys baigė IRI mokymo kursą ir išlaikė IRI pažymėjimui gauti būtiną gebėjimų vertinimo egzaminą; ir

3.

be to:

i)

jei tai taikoma kelių variklių lėktuvui – įvykdė reikalavimus CRI pažymėjimui gauti;

ii)

jei tai taikoma kelių variklių sraigtasparniui – įvykdė reikalavimus TRI pažymėjimui gauti;

h)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama vienpiločio kelių variklių orlaivio, išskyrus vienpilotį aukštos klasės sudėtingą lėktuvą, klasės ar tipo kvalifikacija, jei FI:

1.

jei tai taikoma lėktuvui – įvykdė išankstines sąlygas mokytis pagal CRI mokymo kursą, nustatytas FCL.915.CRI dalies a punkte, ir FCL.930.CRI ir FCL935 dalių reikalavimus;

2.

jei tai taikoma sraigtasparniui – įvykdė FCL.910.TRI dalies c punkto 1 papunkčio reikalavimus ir išankstines sąlygas mokytis pagal TRI(H) mokymo kursą, nustatytas FCL.915.TRI dalies a punkto 2 papunktyje;

i)

išduodamas, pratęsiamas ar atnaujinamas FI, IRI, CRI, STI ar MI pažymėjimas, jei FI:

1.

išskraidė:

i)

FI(S) pažymėjimo atveju – bent 50 valandų skrydžio laiko ar bent 150 kartų pakilo mokydamas skrydžio sklandytuvu;

ii)

FI(B) pažymėjimo atveju – bent 50 valandų skrydžio laiko ar bent 50 kartų pakilo mokydamas skrydžio oro balionu;

iii)

visais kitais atvejais – bent 500 valandų mokydamas skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu;

2.

atitinkamos kategorijos orlaiviu išlaikė gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį, skrydžio instruktoriui egzaminuotojui (FIE) įrodydamas gebąs vykdyti FI pažymėjimui gauti būtiną mokymą;

j)

išduodama, pratęsiama ar atnaujinama MPL, jei FI:

1.

norėdamas vykdyti mokymo pagrindinį skrydžio etapą, kaip lėktuvo pilotas išskraidė bent 500 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 200 valandų skrydžio mokymą;

2.

norėdamas vykdyti pagrindinį mokymo etapą:

i)

privalo turėti kelių variklių lėktuvo IR ir teisę vykdyti IR gauti būtiną mokymą; ir

ii)

privalo būti išskraidęs bent 1 500 valandų daugiapiločio skrydžio laiko;

3.

jei skrydžio instruktorius jau turi teisę vesti ATP(A) ar CPL(A)/IR integruotuosius mokymo kursus, vietoj 2 papunkčio ii papunkčio reikalavimo gali būti leidžiama baigti struktūrinį mokymo kursą, kurį sudaro:

i)

MCC kvalifikacija;

ii)

MPL kurso 3-iojo etapo 5 skrydžio pamokų stebėjimas;

iii)

MPL kurso 4-ojo etapo 5 skrydžio pamokų stebėjimas;

iv)

5 operatoriaus vykdomų periodinių maršrutinio skrydžio pamokų stebėjimas;

v)

MCCI mokymo kurso turinys.

Šiuo atveju FI pirmąsias 5 mokymo pamokas veda prižiūrimas TRI(A), MCCI(A) ar SFI(A), turinčio teisę vykdyti MPL gauti būtiną skrydžio mokymą.

FCL.910.FI   FI. Teisių apribojimas

a)   FI turi teisę mokyti skrydžio tik prižiūrint FI, kuris turi teisę mokyti skrydžio tos pačios kategorijos orlaiviu ir kurį šias funkcijas vykdyti paskyrė ATO, šiais atvejais:

1.

siekiant išduoti PPL, SPL, BPL ir LAPL;

2.

per visus PPL lygmens integruotuosius mokymo kursus, kai mokoma skrydžio lėktuvu ir sraigtasparniu;

3.

siekiant suteikti vienpiločių vieno variklio orlaivių klasės ir tipo kvalifikaciją, taip pat papildomas su oro balionų klase bei grupe ir sklandytuvo klase susijusias teises;

4.

siekiant suteikti skrydžio naktį, vilkimo ir akrobatinio skraidymo kvalifikaciją.

b)   Mokydamas skrydžio prižiūrint kitam FI pagal a punktą, FI neturi teisės leisti pilotui mokiniui vykdyti pirmųjų savarankiškų skrydžių ir pirmųjų savarankiškų maršrutinių skrydžių.

c)   a ir b punktuose nurodyti apribojimai FI pažymėjime panaikinami, jei FI:

1.

turintis FI(A) – mokydamas skrydžio lėktuvu ar TMG išskraidė bent 100 valandų ir prižiūrėjo bent 25 savarankiškus pilotų mokinių skrydžius;

2.

turintis FI(H) – mokydamas skrydžio sraigtasparniu išskraidė bent 100 valandų ir prižiūrėjo bent 25 savarankiškas pilotų mokinių skrydžio treniruotes;

3.

turintis FI(As), FI(S) ir FI(B) – išskraidė bent 15 valandų skrydžio laiko ar 50 kartų pakilo mokydamas skrydžio; per šį mokymą turi būti išdėstyta visa skrydžio mokymo programa, kurią baigus išduodama atitinkamos orlaivio kategorijos PPL(As), SPL ar BPL.

FCL.915.FI   FI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti FI pažymėjimą teikėjas:

a)

siekiantis gauti FI(A) ar FI(H) pažymėjimą:

1.

privalo būti baigęs bent 10 valandų skrydžio pagal prietaisus atitinkamos kategorijos orlaiviu mokymą, iš kurių ne daugiau kaip 5 valandas gali sudaryti FSTD imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas;

2.

kaip atitinkamos kategorijos orlaivio įgulos vadas privalo būti išskraidęs 20 valandų maršrutinio skrydžio pagal VFR laiko; ir

b)

be to, siekiantis gauti FI(A) pažymėjimą:

1.

privalo turėti bent CPL(A); arba

2.

privalo turėti bent PPL(A) ir:

i)

privalo būti įvykdęs CPL teorijos žinių reikalavimus, išskyrus tuo atveju, kai FI(A) vykdo tik LAPL(A) gauti būtiną mokymą; ir

ii)

lėktuvu ar TMG privalo būti išskraidęs bent 200 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 150 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas;

3.

vieno stūmoklinio variklio lėktuvu privalo būti išskraidęs bent 30 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 5 valandos turi būti išskraidytos per 6 mėnesius iki parengiamojo skrydžio bandymo, nustatyto FCL.930.FI dalies a punkte;

4.

privalo būti įvykdęs maršrutinį skrydį pagal VFR kaip įgulos vadas, įskaitant bent 540 km (300 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį 2 skirtinguose aerodromuose nutupiama visiškai sustojant;

c)

be to, siekiantis gauti FI(H) pažymėjimą, kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 250 valandų bendro skrydžio laiko, iš kurių:

1.

bent 100 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas, jei prašymo teikėjas turi bent CPL(H); arba

2.

bent 200 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas, jei prašymo teikėjas turi bent PPL(H) ir yra įvykdęs teorijos žinių reikalavimus CPL gauti;

d)

siekiantis gauti FI(As) pažymėjimą, kaip dirižablio įgulos vadas privalo būti išskraidęs 500 valandų skrydžio laiko, iš kurių 400 valandų turi būti išskraidytos vykdant CPL(As) turinčio įgulos vado funkcijas;

e)

siekiantis gauti FI(S) pažymėjimą, privalo būti išskraidęs 100 valandų skrydžio laiko ir 200 kartų pakilęs kaip sklandytuvo įgulos vadas. Be to, jei prašymo teikėjas nori mokyti skrydžio TMG, jis privalo būti išskraidęs 30 valandų skrydžio laiko kaip TMG įgulos vadas ir TMG išlaikęs papildomą gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį, dalyvaujant FI, kurio kvalifikacija atitinka FCL.905.FI dalies j punkto reikalavimus;

f)

siekiantis gauti FI(B) pažymėjimą, kaip oro baliono įgulos vadas privalo būti išskraidęs 75 valandas skrydžio laiko, iš kurių bent 15 valandų turi būti išskraidytos tokios klasės oro balionu, kokiu bus mokoma skrydžio.

FCL.930.FI   FI. Mokymo kursas

a)   Prašymo išduoti FI pažymėjimą teikėjas per 6 mėnesius iki kurso pradžios, dalyvaujant FI, kurio kvalifikacija atitinka FCl.905.FI dalies i punkto reikalavimus, privalo būti sėkmingai atlikęs specialų parengiamąjį skrydžio bandymą, kad būtų įvertintas jo gebėjimas vesti kursą. Parengiamasis skrydžio bandymas turi būti pagrįstas atitinkamos orlaivių klasės ir tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminu pagal šios dalies 9 priedėlį.

b)   FI mokymo kursą sudaro:

1.

25 valandų mokymas ir mokymasis;

2.

i)

kai siekiama gauti FI(A), FI(H) ir FI(As) pažymėjimą, bent 100 valandų teorijos mokymas, įskaitant pažangos patikrinimo egzaminą;

ii)

kai siekiama gauti FI(B) ar FI(S) pažymėjimą, bent 30 valandų teorijos mokymas, įskaitant pažangos patikrinimo egzaminą;

3.

i)

kai siekiama gauti FI(A) ir FI(H) pažymėjimą, bent 30 valandų skrydžio mokymas, iš kurių 25 valandos turi būti išskraidytos su instruktoriumi, o iš jų 5 valandos gali būti mokymosi FFS, FNTP I ar FNTP II arba FTD 2/3 laikas;

ii)

kai siekiama gauti FI(As) pažymėjimą, bent 20 valandų skrydžio mokymas, iš kurių 15 valandų turi būti išskraidytos su instruktoriumi;

iii)

kai siekiama gauti FI(S) pažymėjimą, bent 6 valandų skrydžio mokymas ar 20 mokomųjų kilimų;

iv)

kai siekiama gauti FI(S) pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio TMG, bent 6 valandos turi būti išskraidytos TMG su instruktoriumi;

v)

kai siekiama gauti FI(B) pažymėjimą, bent 3 valandų skrydžio mokymas, įskaitant 3 mokomuosius kilimus.

Pilotui, teikiančiam prašymą išduoti kitos kategorijos orlaivio FI pažymėjimą:

1.

kuris turi ar turėjo FI(A), FI(H) ar FI(As) pažymėjimą, taikant b punkto 2 papunkčio i papunkčio reikalavimą, įskaitomos 55 valandos, o taikant b punkto 2 papunkčio ii papunkčio reikalavimus, įskaitoma 18 valandų.

FCL.940.FI   FI. Pratęsimas ir atnaujinimas

a)   FI pažymėjimo turėtojas, siekiantis jo pratęsimo, privalo įvykdyti 2 iš šių 3 reikalavimų:

1.

išskraidyti toliau nurodytą skrydžio laiką:

i)

jei siekiama FI(A) ir FI(H) pažymėjimų pratęsimo, FI pažymėjimo turėtojas per pažymėjimo galiojimo laikotarpį kaip FI, TRI, CRI, IRI, MI ar egzaminuotojas mokydamas skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu privalo būti išskraidęs bent 50 valandų skrydžio laiko. Jei siekiama pratęsti teisę vykdyti IR gauti būtiną mokymą, iš šių valandų 10 valandų turi sudaryti IR gauti būtinas skrydžio mokymas, kuris turi būti baigtas per 12 mėnesių iki FI pažymėjimo galiojimo pabaigos;

ii)

jei siekiama FI(As) pažymėjimo pratęsimo, FI pažymėjimo turėtojas per pažymėjimo galiojimo laikotarpį kaip FI, IRI ar egzaminuotojas mokydamas skrydžio dirižabliu privalo būti išskraidęs bent 20 valandų skrydžio laiko. Jei siekiama pratęsti teisę vykdyti IR gauti būtiną mokymą, iš šių valandų 10 valandų turi sudaryti IR gauti būtinas skrydžio mokymas, kuris turi būti baigtas per 12 mėnesių iki FI pažymėjimo galiojimo pabaigos;

iii)

jei siekiama FI(S) pažymėjimo pratęsimo, FI pažymėjimo turėtojas per pažymėjimo galiojimo laikotarpį kaip FI ar egzaminuotojas mokydamas skrydžio sklandytuvu, motorizuotuoju sklandytuvu ar TMG privalo būti išskraidęs bent 30 valandų skrydžio laiko arba 60 kartų pakilęs;

iv)

jei siekiama FI(B) pažymėjimo pratęsimo, FI pažymėjimo turėtojas per pažymėjimo galiojimo laikotarpį kaip FI ar egzaminuotojas mokydamas skrydžio oro balionu privalo būti išskraidęs bent 6 valandas skrydžio laiko;

2.

per FI pažymėjimo galiojimo laikotarpį privalo dalyvauti instruktoriaus kvalifikacijos kėlimo seminare;

3.

per 12 mėnesių iki FI pažymėjimo galiojimo pabaigos dienos privalo išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį.

b)   Bent kas antrą kartą siekdamas FI(A) arba FI(H) pažymėjimo pratęsimo ar kas trečią kartą siekdamas F(As), F(S) ir F(B) pažymėjimo pratęsimo, pažymėjimo turėtojas privalo išlaikyti gebėjimų patikrinimą pagal FCL.935 dalį.

c)   Atnaujinimas. Jei FI pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas per 12 mėnesių iki atnaujinimo privalo:

1.

dalyvauti instruktoriaus kvalifikacijos kėlimo seminare;

2.

išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį.

4   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriui (TRI)

FCL.905.TRI   TRI. Teisės ir sąlygos

TRI turi teisę vykdyti mokymą:

a)

kurį baigus pratęsiama ir atnaujinama IR, jei TRI turi galiojančią IR;

b)

kurį baigus išduodamas TRI ar SFI pažymėjimas, jei TRI pažymėjimo turėtojas 3 metus vykdo TRI funkcijas; ir

c)

jei instruktorius turi vienpiločio lėktuvo TRI pažymėjimą (TRI(SPA)):

1.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikacija, jei prašymo teikėjas siekia teisės vykdyti vienpiločius skrydžius.

TRI(SPA) pažymėjimu gali būti suteikiamos papildomos teisės vykdyti skrydžio mokymą vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikacijai, kuria suteikiama teisė vykdyti daugiapiločius skrydžius, gauti, jei TRI:

i)

turi MCCI pažymėjimą; arba

ii)

turi ar turėjo daugiapiločio lėktuvo TRI pažymėjimą;

2.

turi teisę vykdyti MPL gauti būtino kurso pagrindinį mokymo etapą, jei jam suteiktos teisės mokyti daugiapiločio skrydžio, ir turi ar turėjo FI(A) ar IRI(A) pažymėjimą;

d)

jei instruktorius turi daugiapiločio lėktuvo TRI pažymėjimą:

1.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiamos, pratęsiamos ir atnaujinamos šios orlaivio tipo kvalifikacijos:

i)

daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikacija;

ii)

vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikacija, jei prašymo teikėjas siekia teisės vykdyti daugiapiločius skrydžius;

2.

jis turi teisę vykdyti MCC mokymą;

3.

jis turi teisę vykdyti MPL gauti būtino kurso bazinių įgūdžių, vidutinio sudėtingumo įgūdžių ir sudėtingų įgūdžių mokymo etapus, jei jis turi ar turėjo FI(A) ar IRI(A) pažymėjimą;

e)

jei TRI turi sraigtasparnio TRI pažymėjimą:

1.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama sraigtasparnio tipo kvalifikacija;

2.

jis turi teisę vykdyti MCC mokymą, jei turi daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikaciją;

3.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus vieno variklio sraigtasparnio IR(H) kvalifikacija pakeičiama į kelių variklių sraigtasparnio IR(H) kvalifikaciją;

f)

jei instruktorius turi TRI pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio jėgainės keliamu orlaiviu:

1.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama jėgainės keliamo orlaivio tipo kvalifikacija;

2.

jis turi teisę vykdyti MCC mokymą.

FCL.910.TRI   TRI. Teisių apribojimas

a)   Bendrosios nuostatos. Jei atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtinas mokymas vykdomas tik FFS, TRI turi teisę mokyti tik FFS.

Šiuo atveju TRI gali mokyti maršrutinio skrydžio prižiūrimas kito instruktoriaus, jei į orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus mokymo kursą buvo įtrauktas atitinkamas papildomas mokymas.

b)   Lėktuvo ir jėgainės keliamo orlaivio TRI pažymėjimas (TRI(A)) ir (TRI(PL)). Šiuo pažymėjimu suteikiama teisė mokyti skrydžio tik tokio tipo lėktuvu ar jėgainės keliamu orlaiviu, kokiu buvo vykdomas mokymas ir laikomas gebėjimų vertinimo egzaminas. TRI suteikiamos papildomos teisės mokyti skrydžio kito tipo lėktuvu ar jėgainės keliamu orlaiviu, jei jis:

1.

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo orlaiviu perskrido bent 15 maršruto sektorių (įskaitant kilimus ir tūpimus), iš kurių 7 sektoriai gali būti perskristi FFS;

2.

baigė atitinkamo TRI mokymo kurso techninio mokymo ir skrydžio mokymo dalis;

3.

išlaikė atitinkamas gebėjimų vertinimo egzamino dalis pagal FCL.935 dalį, FIE ar TRI, kurio kvalifikacija atitinka K skyriaus reikalavimus, įrodydamas gebąs pilotą išmokyti (įskaitant priešskrydinį, poskrydinį ir teorijos mokymą) tiek, kad jis galėtų gauti atitinkamo orlaivio tipo kvalifikaciją.

c)   Sraigtasparnio TRI pažymėjimas (TRI(H))

1.

TRI(H) pažymėjimu suteikiama teisė mokyti skrydžio tik tokio tipo sraigtasparniu, kokiu buvo išlaikytas TRI pažymėjimui gauti būtinas įgūdžių patikrinimo egzaminas. TRI suteikiamos papildomos teisės mokyti skrydžio kito tipo sraigtasparniu, jei jis:

i)

atitinkamo tipo sraigtasparniu ar tą tipą atitinkančiu FSTD baigė atitinkamą TRI mokymo kurso techninę dalį;

ii)

įvykdė bent 2 valandų skrydžio atitinkamo tipo orlaiviu mokymą, prižiūrimas tinkamą kvalifikaciją turinčio TRI(H); ir

iii)

išlaikė atitinkamas gebėjimų vertinimo egzamino dalis pagal FCL.935 dalį, FIE ar TRI, kurio kvalifikacija atitinka K skyriaus reikalavimus, įrodydamas gebąs pilotą išmokyti (įskaitant priešskrydinį, poskrydinį ir teorijos mokymą) tiek, kad jam būtų suteikta sraigtasparnio tipo kvalifikacija;

2.

kad TRI(H) pažymėjimu būtų suteikiama ne tik teisė mokyti skrydžio vienpiločiu sraigtasparniu, bet ir teisė mokyti skrydžio to paties tipo daugiapiločiu sraigtasparniu, pažymėjimo turėtojas to paties tipo daugiapiločiu sraigtasparniu privalo būti išskraidęs bent 100 valandų skrydžio laiko.

d)   Nepaisant pirmesnių punktų, TRI pažymėjimo turėtojui, kuriam atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacija suteikta pagal FCL.725 dalies e punktą, gali būti suteikiama teisė mokyti skrydžio naujojo tipo orlaiviu.

FCL.915.TRI   TRI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti TRI pažymėjimą teikėjas:

a)

privalo turėti atitinkamos kategorijos orlaivio CPL, MPL ar ATPL;

b)

siekiantis gauti TRI(MPA) pažymėjimą:

1.

kaip daugiapiločio lėktuvo pilotas privalo būti išskraidęs 1 500 valandų skrydžio laiko; ir

2.

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo lėktuvu kaip įgulos vadas ar antrasis pilotas privalo būti perskridęs 30 maršruto sektorių (įskaitant kilimus ir tūpimus), iš kurių 15 sektorių gali būti perskristi tą tipą atitinkančiu FFS;

c)

siekiantis gauti TRI(SPA) pažymėjimą:

1.

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo lėktuvu kaip įgulos vadas turi būti perskridęs 30 maršruto sektorių (įskaitant kilimus ir tūpimus), iš kurių 15 sektorių gali būti perskristi tą tipą atitinkančiu FFS; ir

2.

i)

kaip atitinkamo tipo lėktuvo pilotas turi būti išskraidęs bent 500 valandų skrydžio laiko, iš kurių 30 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas; arba

ii)

privalo turėti ar būti turėjęs kelių variklių lėktuvo FI pažymėjimą su IR(A) teisėmis;

d)

siekiantis gauti TRI(H) pažymėjimą:

1.

kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio vienpiločiu vieno variklio sraigtasparniu, kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 250 valandų skrydžio laiko;

2.

kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio vienpiločiu kelių variklių sraigtasparniu, kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 500 valandų skrydžio laiko, iš kurių 100 valandų turi būti išskraidytos vykdant vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio įgulos vado funkcijas;

3.

kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio daugiapiločiu sraigtasparniu, kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 1 000 valandų skrydžio laiko, įskaitant:

i)

350 valandų skrydžio laiko kaip daugiapiločio sraigtasparnio pilotas; arba

ii)

prašymo teikėjas, turintis vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio TRI(H) pažymėjimą, to tipo sraigtasparniu kaip pilotas privalo būti išskraidęs 100 valandų daugiapiločio skrydžio laiko;

4.

laikoma, kad FI(H) pažymėjimo turėtojas yra visiškai įvykdęs 1 ir 2 papunkčių reikalavimus, susijusius su atitinkamu vienpiločiu sraigtasparniu;

e)

siekiantis gauti TRI(PL) pažymėjimą:

1.

privalo būti išskraidęs 1 500 valandų skrydžio laiko kaip daugiapiločio lėktuvo, jėgainės keliamo orlaivio ar daugiapiločio sraigtasparnio pilotas; ir

2.

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo jėgainės keliamu orlaiviu kaip įgulos vadas ar antrasis pilotas privalo būti perskridęs 30 maršruto sektorių (įskaitant kilimus ir tūpimus), iš kurių 15 sektorių gali būti perskristi tą tipą atitinkančiu FFS.

FCL.930.TRI   TRI. Mokymo kursas

a)   TRI mokymo kursą sudaro bent:

1.

25 valandų mokymas ir mokymasis;

2.

10 valandų techninis mokymas, įskaitant techninių žinių kartojimą, pamokų planų rengimą ir gebėjimų mokyti klasėje ir (arba) imituokliu tobulinimą;

3.

5 valandų skrydžio atitinkamo tipo vienpiločiu orlaiviu ar tą orlaivį atitinkančiu imituokliu mokymas ir 10 valandų skrydžio daugiapiločiu orlaiviu ar tą orlaivį atitinkančiu imituokliu mokymas.

b)   Laikoma, kad prašymo teikėjas, turintis ar turėjęs instruktoriaus pažymėjimą, yra visiškai įvykdęs a punkto 1 papunkčio reikalavimą.

c)   Laikoma, kad prašymo išduoti TRI pažymėjimą teikėjas, turintis atitinkamo tipo orlaivio SFI pažymėjimą, yra visiškai įvykdęs šio dalies reikalavimus TRI pažymėjimui gauti, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio tik imituokliu.

FCL.935.TRI   TRI. Gebėjimų vertinimas

Jei TRI gebėjimų vertinimo egzaminas laikomas FFS, TRI pažymėjimu suteikiama teisė mokyti skrydžio tik FFS.

Šis apribojimas panaikinamas, kai TRI gebėjimų vertinimo egzaminą išlaiko orlaiviu.

FCL.940.TRI   TRI. Pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Pratęsimas

1.

Lėktuvai. Prašymo pratęsti TRI(A) pažymėjimą teikėjas per 12 mėnesių iki šio pažymėjimo galiojimo pabaigos privalo įvykdyti 1 iš šių 3 reikalavimų:

i)

vesti vieną iš šių viso orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtino mokymo kurso dalių: bent 3 valandų treniruotę imituokliu arba vieną bent 1 valandos skrydžio treniruotę, per kurią bent 2 kartus pakylama ir nusileidžiama;

ii)

baigti ATO rengiamą TRI kvalifikacijos kėlimo mokymą;

iii)

išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį.

2.

Sraigtasparniai ir jėgainės keliami orlaiviai. Prašymo pratęsti TRI(H) arba TRI(PL) pažymėjimą teikėjas per TRI pažymėjimo galiojimo laikotarpį privalo įvykdyti 2 iš šių 3 reikalavimų:

i)

kiekvieno tipo orlaiviu, kuriuo instruktorius turi teisę mokyti skrydžio, ar tą tipą atitinkančiu FSTD, mokydamas skrydžio jis privalo būti išskraidęs 50 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 15 valandų turi būti išskraidytos per 12 mėnesių iki TRI pažymėjimo galiojimo pabaigos.

Kai siekiama TRI(PL) pažymėjimo pratęsimo, šios skrydžio mokymo valandos turi būti išskraidytos vykdant TRI, orlaivio tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE), kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) ar kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE) pareigas. Kai siekiama TRI(H) pažymėjimo pratęsimo, atsižvelgiama ir į laiką, išskraidytą vykdant FI, skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI), kompleksinio mokymo instruktoriaus (STI) ar bet kokios kitos srities egzaminuotojo pareigas;

ii)

baigti ATO rengiamą TRI kvalifikacijos kėlimo mokymą;

iii)

išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį.

3.

Bent kas antrą kartą siekdamas TRI pažymėjimo pratęsimo, pažymėjimo turėtojas privalo išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį.

4.

Jei asmuo turi TRI pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio daugiau kaip vieno tos pačios kategorijos tipo orlaiviu, ir išlaikė gebėjimų mokyti skrydžio vienu iš šių tipų orlaiviu vertinimo egzaminą, pratęsiamas ir kitų tos pačios kategorijos tipų orlaiviams taikomas turimas TRI pažymėjimas.

5.

Specialieji reikalavimai, taikomi siekiant TRI(H) pratęsimo. Laikoma, kad TRI(H) pažymėjimo turėtojas, turintis atitinkamo sraigtasparnio tipo FI(H) pažymėjimą, yra įvykdęs visus pirmesnio a punkto reikalavimus. Šiuo atveju TRI(H) pažymėjimas galioja iki FI(H) pažymėjimo galiojimo pabaigos.

b)   Atnaujinimas

1.

Lėktuvai. Jei TRI(A) pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas:

i)

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo orlaiviu privalo būti perskridęs bent 30 maršruto sektorių (įskaitant kilimus ir tūpimus), iš kurių ne daugiau kaip 15 sektorių gali būti perskristi skrydžio imituokliu;

ii)

privalo būti baigęs atitinkamas patvirtintos ATO rengiamo TRI mokymo kurso dalis;

iii)

per visą atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtiną kursą privalo įvykdyti bent 3 valandų skrydžio mokymą atitinkamo tipo lėktuvu prižiūrint TRI(A).

2.

Sraigtasparniai ir jėgainės keliami orlaiviai. Jei TRI(H) ar TRI(PL) pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas per 12 mėnesių iki jo atnaujinimo privalo:

i)

baigti ATO rengiamą TRI kvalifikacijos kėlimo mokymą, į kurį turi būti įtraukti atitinkami TRI mokymo kurso elementai; ir

ii)

išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą kiekvieno tipo orlaiviu, kurio skrydžio mokymo teises siekiama atnaujinti, pagal FCL.935 dalį.

5   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai orlaivių klasės kvalifikacijos instruktoriui (CRI)

FCL.905.CRI   CRI. Teisės ir sąlygos

a)   CRI turi teisę vykdyti mokymą:

1.

kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama vienpiločių neaukštos klasės nesudėtingų lėktuvų klasės ar tipo kvalifikacija, jei prašymo teikėjas siekia teisės vykdyti vienpiločius skrydžius;

2.

kurį baigus suteikiama vilkimo ar akrobatinio skraidymo atitinkamos kategorijos orlaiviu kvalifikacija, jei CRI turi atitinkamą kvalifikaciją ir jei FI, kurio kvalifikacija atitinka FCL.905.FI dalies i punkto reikalavimus, įrodė gebąs vykdyti tokį mokymą.

b)   CRI suteikiama teisė mokyti skrydžio tik tokios klasės ar tipo lėktuvu, kokiu buvo išlaikytas instruktoriaus gebėjimų vertinimo egzaminas. CRI suteikiamos teisės mokyti skrydžio kitų klasių ar tipų lėktuvais, jei jis per paskutinius 12 mėnesių:

1.

atitinkamos klasės ar tipo lėktuvu kaip įgulos vadas išskraidė 15 valandų skrydžio laiko;

2.

įvykdė vieną mokomąjį skrydį sėdėdamas dešiniajame krėsle ir prižiūrimas kito CRI ar FI, turinčio teisę vykdyti mokyti skrydžio tos klasės ar tipo lėktuvu ir sėdinčio kito piloto krėsle.

FCL.915.CRI   CRI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti CRI pažymėjimą teikėjas:

a)

kelių variklių lėktuvu turi būti išskraidęs bent:

1.

500 valandų skrydžio laiko kaip lėktuvo pilotas;

2.

30 valandų skrydžio atitinkamos klasės ar tipo lėktuvu laiko kaip įgulos vadas;

b)

vieno variklio lėktuvu turi būti išskraidęs bent:

1.

300 valandų skrydžio laiko kaip lėktuvo pilotas;

2.

30 valandų skrydžio atitinkamos klasės ar tipo lėktuvu laiko kaip įgulos vadas.

FCL.930.CRI   CRI. Mokymo kursas

a)   Mokymo kursą, kurį baigus išduodamas CRI pažymėjimas, sudaro bent:

1.

25 valandų mokymas ir mokymasis;

2.

10 valandų techninis mokymas, įskaitant techninių žinių kartojimą, pamokų planų rengimą ir gebėjimų mokyti klasėje ir (arba) imituokliu tobulinimą;

3.

5 valandų skrydžio kelių variklių lėktuvu mokymas arba 3 valandų skrydžio vieno variklio lėktuvu mokymas, kurį vykdo FI(A), kurio kvalifikacija atitinka FCL.905.FI dalies i punkto reikalavimus.

b)   Laikoma, kad prašymo teikėjas, turintis ar turėjęs instruktoriaus pažymėjimą, yra visiškai įvykdęs a punkto 1 papunkčio reikalavimą.

FCL.940.CRI   CRI. Pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Prašymo pratęsti CRI pažymėjimą teikėjas per 12 mėnesių iki CRI pažymėjimo galiojimo pabaigos:

1.

kaip CRI privalo būti įvykdęs bent 10 valandų skrydžio mokymą. Jei prašymo teikėjui CRI pažymėjimu suteikiama teisė mokyti skrydžio ir vieno variklio, ir kelių variklių lėktuvu, mokant skrydžio vieno variklio lėktuvu ir kelių variklių lėktuvu turi būti išskraidyta po lygiai valandų; arba

2.

privalo būti baigęs ATO rengiamą CRI kvalifikacijos kėlimo mokymą; arba

3.

turi būti išlaikęs gebėjimų mokyti skrydžio atitinkamai vieno variklio lėktuvu ar kelių variklių lėktuvu vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį.

b)   CRI pažymėjimo turėtojas, bent kas antrą kartą siekdamas TRI pažymėjimo pratęsimo, privalo įvykdyti a punkto 3 papunkčio reikalavimą.

c)   Atnaujinimas. Jei CRI pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas per 12 mėnesių iki atnaujinimo privalo:

1.

baigti ATO rengiamą CRI kvalifikacijos kėlimo mokymą;

2.

išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį.

6   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai skrydžio pagal prietaisus instruktoriui (IRI)

FCL.905.IRI   IRI. Teisės ir sąlygos

a)   CRI suteikiama teisė vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama atitinkamos kategorijos orlaivio IR.

b)   Specialieji MPL gauti būtino mokymo kurso reikalavimai. IRI(A) pažymėjimo turėtojas, siekiantis vykdyti MPL gauti būtino mokymo kurso pagrindinį mokymo etapą:

1.

privalo turėti kelių variklių lėktuvo IR; ir

2.

privalo būti išskraidęs bent 1 500 valandų daugiapiločio skrydžio laiko;

3.

jei skrydžio instruktorius jau turi teisę vesti ATP(A) ar CPL(A)/IR integruotuosius mokymo kursus, vietoj b punkto 2 papunkčio reikalavimo gali būti leidžiama baigti FCL.905.FI dalies j punkto 3 papunktyje nurodytą mokymo kursą.

FCL.915.IRI   IRI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti IRI pažymėjimą teikėjas:

a)

siekiantis gauti IRI(A) pažymėjimą:

1.

privalo būti išskraidęs bent 800 valandų skrydžio laiko pagal IFR, iš kurių bent 400 valandų turi būti išskraidytos lėktuvu; ir

2.

jei prašymo teikėjas siekia gauti IRI(A) pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio kelių variklių lėktuvu, jis privalo įvykdyti FCL.915.CRI dalies a punkto reikalavimus;

b)

siekiantis gauti IRI(H) pažymėjimą:

1.

privalo būti išskraidęs bent 500 valandų skrydžio pagal IFR laiko, iš kurių bent 250 valandų turi būti realaus skrydžio pagal prietaisus sraigtasparniu laikas; ir

2.

jei prašymo teikėjas siekia gauti IRI(H) pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio daugiapiločiu sraigtasparniu, jis privalo įvykdyti FCL.905.FI dalies g punkto 3 papunkčio ii papunkčio reikalavimus;

c)

siekiantis gauti IRI(As) pažymėjimą, turi būti išskraidęs bent 300 valandų skrydžio laiko pagal IFR, iš kurių bent 100 valandų turi būti skrydžio dirižabliu pagal prietaisus laikas.

FCL.930.IRI   IRI. Mokymo kursas

a)   Mokymo kursą, kurį baigus išduodamas IRI pažymėjimas, sudaro bent:

1.

25 valandų mokymas ir mokymasis;

2.

10 valandų techninis mokymas, įskaitant prietaisų teorijos kartojimą, pamokų planų rengimą ir gebėjimų mokyti klasėje tobulinimą;

3.

i)

kai siekiama gauti IRI(A) – bent 10 valandų skrydžio mokymas lėktuvu, FSS, FTD 2/3 ar FNTP II. FI(A) pažymėjimą turinčiam prašymo teikėjui šis reikalavimas sumažinamas iki 5 valandų;

ii)

kai siekiama gauti IRI(H) – bent 10 valandų skrydžio mokymas sraigtasparniu, FSS, FTD 2/3 ar FNTP II/III;

iii)

kai siekiama gauti IRI(As) – bent 10 valandų skrydžio mokymas dirižabliu, FSS, FTD 2/3 ar FNTP II.

b)   Skrydžio mokymą vykdo FI, kurio kvalifikacija atitinka FCL.905.FI dalies i punkto reikalavimus.

c)   Laikoma, kad prašymo teikėjas, turintis ar turėjęs instruktoriaus pažymėjimą, yra visiškai įvykdęs a punkto 1 papunkčio reikalavimą.

FCL.940.IRI   IRI. Pratęsimas ir atnaujinimas

IRI pažymėjimo turėtojas, siekdamas IRI pažymėjimo pratęsimo ir atnaujinimo, privalo įvykdyti FI pažymėjimo pratęsimo ir atnaujinimo reikalavimus pagal FCL.940.FI dalį.

7   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai kompleksinio skrydžio instruktoriui (SFI)

FCL.905.SFI   SFI. Teisės ir sąlygos

SFI turi teisę vykdyti kompleksinio skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu mokymą:

a)

kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama IR, jei jis turi atitinkamos kategorijos orlaivio IR ir yra baigęs IRI mokymo kursą; ir

b)

jei instruktorius turi vienpiločio lėktuvo SFI pažymėjimą (SFI(SPA)):

1.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikacija, jei prašymo teikėjas siekia teisės vykdyti vienpiločius skrydžius.

SFI(SPA) pažymėjimu gali būti suteikiamos teisės vykdyti mokymą vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikacijai, kuria suteikiama teisė vykdyti daugiapiločius skrydžius, gauti, jei SFI:

i)

turi MCCI pažymėjimą; arba

ii)

turi ar yra turėjęs daugiapiločio lėktuvo TRI pažymėjimą; ir

2.

jei SFI(SPA) buvo suteikta teisė mokyti daugiapiločio skrydžio pagal 1 papunktį, CRI turi teisę:

i)

vykdyti MCC mokymą;

ii)

vykdyti MPL gauti būtino kurso pagrindinį mokymo etapą;

c)

jei instruktorius turi SFI pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio daugiapiločiu lėktuvu:

1.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiamos, pratęsiamos ir atnaujinamos šios tipo kvalifikacijos:

i)

daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikacijos;

ii)

vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo tipo kvalifikacija, jei prašymo teikėjas siekia teisės vykdyti daugiapiločius skrydžius;

2.

jis turi teisę vykdyti MCC mokymą;

3.

jis turi teisę vykdyti MPL gauti būtino mokymo kurso bazinių įgūdžių, vidutinio sudėtingumo įgūdžių ir sudėtingų įgūdžių mokymo etapus, jei turi ar turėjo FI(A) ar IRI(A) pažymėjimą;

d)

jei instruktorius turi sraigtasparnio SFI pažymėjimą:

1.

jis turi teisę vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama sraigtasparnio tipo kvalifikacija;

2.

jis turi teisę vykdyti MCC mokymą, jei TRI turi teisę mokyti skrydžio daugiapiločiu sraigtasparniu.

FCL.910.SFI   SFI. Teisių apribojimas

SFI turi teisę mokyti skrydžio tik tokį orlaivio tipą atitinkančiu FTD 2/3 ar FFS, kokiu buvo vedamas SFI mokymo kursas.

Gali būti suteikiama papildoma teisė mokyti skrydžio kitus tos pačios kategorijos orlaivio tipus atitinkančiu FSTD, jei pažymėjimo turėtojas:

a)

pakankamai gerai baigė atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtino kurso dalį, per kurią naudojamas imituoklis; ir

b)

prižiūrimas TRI, turinčio teisę vykdyti šią funkciją, ir šiam priimtinu būdu vedė visą atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtiną kursą, per kurį atitinkamo tipo orlaiviu įvykdė bent 3 valandų skrydžio mokymą, susijusį su SFI pareigomis.

FCL.915.SFI   SFI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti SFI pažymėjimą teikėjas:

a)

privalo turėti ar būti turėjęs atitinkamos kategorijos orlaivio CPL, MPL ar ATPL;

b)

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo orlaivį atitinkančiu FFS privalo būti išlaikęs atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą; ir

c)

be to, prašymo išduoti daugiapiločio lėktuvo SFI(A) pažymėjimą ar SFI(PL) pažymėjimą teikėjas:

1.

privalo būti išskraidęs bent 1 500 valandų skrydžio laiko kaip daugiapiločio lėktuvo pilotas arba, jei taikoma, kaip jėgainės keliamo orlaivio pilotas;

2.

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos kaip pilotas ar stebėtojas:

i)

atitinkamo tipo orlaivio įgulos kabinoje perskrido bent 3 maršruto sektorius; arba

ii)

atitinkamo tipo orlaivio įgulos kabinoje skrydžio imituokliu dalyvavo bent 2 maršrutinio skrydžio treniruotėse, kurias vedė kvalifikuota skrydžio įgula. Šias treniruotes imituokliu sudaro 2 skrydžiai, kurių trukmė – bent 2 valandos (kiekvienas skrydis turi būti atliekamas tarp dviejų skirtingų aerodromų), atitinkamas priešskrydinis planavimas ir piloto apklausa po skrydžio;

d)

be to, prašymo išduoti vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo SFI(A) pažymėjimą teikėjas:

1.

privalo būti išskraidęs bent 500 valandų skrydžio laiko kaip vienpiločio lėktuvo įgulos vadas;

2.

privalo turėti ar būti turėjęs kelių variklių lėktuvo IR(A); ir

3.

privalo būti įvykdęs c punkto 2 papunkčio reikalavimus;

e)

be to, prašymo išduoti SFI(H) pažymėjimą teikėjas:

1.

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos kaip pilotas ar stebėtojas atitinkamo tipo orlaivio įgulos kabinoje privalo būti išskraidęs bent 1 valandą skrydžio laiko; ir

2.

prašymo išduoti daugiapiločio sraigtasparnio SFI(H) teikėjas kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs bent 1 000 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 350 valandų turi būti išskraidytos vykdant daugiapiločio sraigtasparnio piloto funkcijas;

3.

prašymo išduoti vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio SFI(H) teikėjas kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 500 valandų skrydžio laiko, iš kurių 100 valandų turi būti išskraidytos vykdant vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio įgulos vado funkcijas;

4.

prašymo išduoti vienpiločio vieno variklio sraigtasparnio SFI(H) teikėjas kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 250 valandų skrydžio laiko.

FCL.930.SFI   SFI. Mokymo kursas

a)   SFI mokymo kursą sudaro:

1.

atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtino kurso FSTD dalis;

2.

TRI mokymo kurso turinys.

b)   Laikoma, kad atitinkamo tipo orlaivio TRI pažymėjimą turintis SFI pažymėjimo turėtojas yra įvykdęs visus šios dalies reikalavimus.

FCL.940.SFI   SFI. Pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Pratęsimas. Prašymo pratęsti SFI pažymėjimą teikėjas per SFI pažymėjimo galiojimo laikotarpį privalo įvykdyti 2 iš šių 3 reikalavimų:

1.

kaip instruktorius ar egzaminuotojas FSTD privalo būti įvykdęs 50 valandų skrydžio mokymą, iš kurių bent 15 valandų mokymas turi būti įvykdytas per 12 mėnesių iki SFI pažymėjimo galiojimo pabaigos;

2.

privalo būti baigęs ATO rengiamą SFI kvalifikacijos kėlimo mokymą;

3.

privalo būti išlaikęs atitinkamas gebėjimų vertinimo egzamino dalis pagal FCL.935 dalį.

b)   Be to, prašymo teikėjas FFS privalo būti išlaikęs atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijoms (atitinkančioms orlaivių, kuriais prašymo teikėjas turi teisę mokyti skrydžio, tipus) gauti būtinus kvalifikacijos patikrinimo egzaminus.

c)   SFI pažymėjimo turėtojas, bent kas antrą kartą siekdamas SFI pažymėjimo pratęsimo, privalo įvykdyti a punkto 3 papunkčio reikalavimą.

d)   Atnaujinimas. Jei SFI pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos privalo:

1.

baigti SFI mokymo kurso dalį, per kurią naudojamas imituoklis;

2.

įvykdyti a punkto 2 ir 3 papunkčių reikalavimus.

8   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai daugianarės įgulos sąveikos instruktoriui (MCCI)

FCL.905.MCCI   MCCI. Teisės ir sąlygos

a)   MCCI turi teisę vykdyti skrydžio mokymą per:

1.

MCC kurso praktinę dalį, jei MCC kursas nėra vedamas kartu su atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtinu mokymu; ir

2.

MCCI(A) turintis instruktorius turi teisę vykdyti MPL gauti būtino integruotojo mokymo kurso pagrindinį mokymo etapą, jei turi ar turėjo FI(A) ar IRI(A) pažymėjimą.

FCL.910.MCCI   Daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus teisių apribojimas

Daugianarės įgulos sąveikos instruktorius turi teisę mokyti skrydžio FNPT II/III MCC, FTD 2/3 ar FFS, kuris buvo naudojamas per MCCI mokymo kursą.

Gali būti suteikiama papildoma teisė mokyti skrydžio kitų tipų orlaivius atitinkančiais FSTD, jei pažymėjimo turėtojas to tipo FNPT II/III MCC, FTD 2/3 ar FFS baigė MCCI kurso praktinį mokymą.

FCL.915.MCCI   MCCI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti MCCI pažymėjimą teikėjas:

a)

privalo turėti ar būti turėjęs atitinkamos kategorijos orlaivio CPL, MPL ar ATPL;

b)

būti išskraidęs:

1.

kaip lėktuvo, dirižablio ar jėgainės keliamo orlaivio pilotas – bent 1 500 valandų daugiapiločio skrydžio laiko;

2.

kaip sraigtasparnio pilotas – bent 1 000 valandų daugiapiločio skrydžio laiko, iš kurių bent 350 valandų turi būti išskraidytos daugiapiločiu sraigtasparniu.

FCL.930.MCCI   Daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus mokymo kursas

a)   Mokymo kursą, kurį baigus išduodamas MCCI pažymėjimas, sudaro bent:

1.

25 valandų mokymas ir mokymasis;

2.

techninis mokymas, susijęs su tokio tipo FSTD, kokiu prašymo teikėjas ketina vykdyti mokymą;

3.

3 valandų praktinis mokymas, kuris gali būti skrydžio mokymas ar MCC mokymas atitinkamu FNPT II/III MCC, FTD 2/3 ar FFS prižiūrint tipo kvalifikacijos instruktoriui, kompleksinio skrydžio instruktoriui ar daugianarės įgulos sąveikos instruktoriui, kurį šioms funkcijoms vykdyti paskyrė ATO. Į šias skrydžio mokymo prižiūrint instruktoriui valandas įtraukiamas prašymo teikėjo gebėjimų patikrinimas pagal FCL.920 dalį.

b)   Laikoma, kad prašymo teikėjas, turintis ar turėjęs FI, TRI, CRI, IRI ar SFI pažymėjimą, visiškai įvykdė a punkto 1 papunkčio reikalavimą.

FCL.940.MCCI   Daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus pažymėjimo pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Prašymo teikėjas, siekiantis pratęsti MCCI pažymėjimą, per paskutinius 12 MCCI pažymėjimo galiojimo mėnesių atitinkamo tipo FNPT II/III, FTD 2/3 ar FFS turi būti įvykdęs FCL.930.MCCI dalies a punkto 3 papunkčio reikalavimus.

b)   Atnaujinimas. Jei MCCI pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas atitinkamo tipo FNPT II/III MCC, FTD 2/3 ar FFS turi įvykdyti FCL.930.MCCI dalies a punkto 2 ir 3 papunkčių reikalavimus.

9   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai kompleksinio mokymo instruktoriui (STI)

FCL.905.STI   STI. Teisės ir sąlygos

a)   STI turi teisę vykdyti skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu kompleksinį mokymą, kurį baigus:

1.

išduodama licencija;

2.

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama vienpiločio orlaivio, išskyrus vienpilotį aukštos klasės sudėtingą lėktuvą, IR ir vienpiločio orlaivio, išskyrus vienpilotį aukštos klasės sudėtingą lėktuvą, klasės ar tipo kvalifikacija.

b)   Papildomos STI(A) pažymėjimu suteikiamos teisės. STI(A) pažymėjimu suteikiama teisė vykdyti kompleksinį skrydžio mokymą per MPL integruotojo mokymo kurso pagrindinių skrydžio įgūdžių mokymą.

FCL.910.STI   STI. Teisių apribojimas

STI turi teisę mokyti skrydžio FNPT II/III, FTD 2/3 ar FFS, kuris buvo naudojamas per STI mokymo kursą.

Gali būti suteikiama papildoma teisė mokyti skrydžio kitų tipų orlaivius atitinkančiu FSTD, jei pažymėjimo turėtojas:

a)

atitinkamo tipo orlaiviu baigė TRI mokymo kurso FFS dalį;

b)

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo orlaivį atitinkančiu FFS išlaikė tam tikro orlaivio tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą;

c)

prižiūrimas skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo per atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtiną mokymo kursą vedė bent vieną atitinkamo tipo orlaivį atitinkančio FSTD treniruotę, susijusią su STI pareigomis, kurios trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

FCL.915.STI   STI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti STI pažymėjimą teikėjas:

a)

3 metus iki prašymo pateikimo dienos privalo turėti ar būti turėjęs piloto licenciją ir teisę mokyti, būtiną numatomiems kursams vesti;

b)

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos FNPT privalo būti išlaikęs atitinkamos orlaivių klasės ar orlaivio tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą.

Prašymo išduoti STI(A) pažymėjimą teikėjas, norintis mokyti tik BITD, privalo atlikti tik pratimus, kurie atliekami per PPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą;

c)

be to, prašymo išduoti STI(H) teikėjas per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos kaip stebėtojas atitinkamo tipo sraigtasparnio įgulos kabinoje privalo būti išskraidęs bent 1 valandą skrydžio laiko.

FCL.930.STI   STI mokymo kursas

a)   STI mokymo kursą sudaro bent 3 valandų skrydžio mokymas, susijęs su STI pareigomis, vykdomas FFS, FTD 2/3 ar FNPT II/III prižiūrint FIE. Į šias skrydžio mokymo prižiūrint instruktoriui valandas įtraukiamas pagal FCL.920 dalį prašymo teikėjo laikyto gebėjimų vertinimo egzamino laikas.

Prašymo išduoti STI(A) pažymėjimą teikėjas, norintis mokyti tik BITD, privalo baigti skrydžio mokymą BITD.

b)   Į prašymo išduoti STI(H) teikėjo mokymo kursą įtraukiama ir atitinkamo TRI kurso FFS dalis.

FCL.940.STI   STI. Pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Pratęsimas. Prašymo pratęsti STI pažymėjimą teikėjas per paskutinius 12 STI pažymėjimo galiojimo mėnesių privalo:

1.

būti įvykdęs bent 3 valandų skrydžio mokymą FFS, FNPTII/II ar BITD, kuris yra viso CPL, IR, PPL arba klasės ar tipo kvalifikacijai gauti būtino kurso dalis; ir

2.

FFS, FTD 2/3 ar FNPT II/III, kuriuo paprastai vykdomas skrydžio mokymas, išlaikyti atitinkamos orlaivio klasės ar orlaivių tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal atitinkamas šios dalies 9 priedėlio dalis.

STI(A) pažymėjimo turėtojas, vykdantis tik mokymą BITD, per kvalifikacijos patikrinimo egzaminą privalo atlikti tik pratimus, kurie atliekami per PPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą.

b)   Atnaujinimas. Jei STI pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas privalo:

1.

baigti ATO rengiamą STI kvalifikacijos kėlimo mokymą;

2.

FFS, FTD 2/3 ar FNPT II/III, kuriuo paprastai vykdomas skrydžio mokymas, išlaikyti atitinkamos orlaivio klasės ar tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal atitinkamas šios dalies 9 priedėlio dalis.

STI(A) pažymėjimo turėtojas, vykdantis tik mokymą BITD, per kvalifikacijos patikrinimo egzaminą privalo atlikti tik pratimus, kurie atliekami per PPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimą.

3.

Per visą CPL, IR, PPL arba atitinkamos orlaivių klasės ar orlaivių tipo kvalifikacijai gauti būtiną kursą privalo vykdyti bent 3 valandų skrydžio mokymą prižiūrint FI, CRI(A), IRI ar TRI(H), kurį šioms funkcijoms vykdyti paskyrė ATO. Bent 1 valandą skrydžio mokymo turi prižiūrėti FIE(A).

10   SKIRSNIS

Skrydžio virš kalnų kvalifikacijos instruktorius (MI)

FCL.905.MI   MI. Teisės ir sąlygos

MI turi teisę vykdyti skrydžio mokymą, kurį baigus išduodama skrydžio virš kalnų kvalifikacija.

FCL.915.MI   MI pažymėjimas. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti MI pažymėjimą teikėjas privalo turėti:

a)

FI, CRI ar TRI pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė mokyti skrydžio vienpiločiu lėktuvu;

b)

skrydžio virš kalnų kvalifikaciją.

FCL.930.MI   MI mokymo kursas

a)   Į MI mokymo kursą įtraukiamas prašymo teikėjo gebėjimų vertinimo egzaminas pagal FCL.920 dalį.

b)   Prieš pradėdamas lankyti kursą, prašymo teikėjas privalo būti atlikęs parengiamąjį skrydžio bandymą dalyvaujant FI pažymėjimą turinčiam MI, kad būtų galima įvertinti prašymo teikėjo patirtį ir gebėjimą vesti mokymo kursą.

FCL.940.MI   MI pažymėjimo galiojimas

MI pažymėjimas galioja tol, kol galioja FI, TRI ar CRI pažymėjimas.

11   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai lakūnų bandytojų instruktoriui (FTI)

FCL.905.TRI   FTI. Teisės ir sąlygos

a)   FTI turi teisę vykdyti skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu mokymą:

1.

kurį baigus suteikiama 1 ar 2 kategorijos lakūno bandytojo kvalifikacija, jei instruktorius turi atitinkamos kategorijos lakūno bandytojo kvalifikaciją;

2.

kurį baigus išduodamas FTI pažymėjimas, kuriuo suteikiama teisė vykdyti atitinkamos kategorijos lakūno bandytojo kvalifikacijai gauti būtiną skrydžio mokymą, jei instruktorius turi bent 2 metų tokio mokymo patirtį.

b)   1 kategorijos lakūno bandytojo kvalifikaciją turinčiam FTI suteikiama teisė vykdyti 2 kategorijos lakūno bandytojo kvalifikacijai gauti būtiną skrydžio mokymą.

FCL.915.FTI   FTI. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti FTI pažymėjimą teikėjas privalo:

a)

turėti pagal FCL.820 dalį suteiktą lakūno bandytojo kvalifikaciją;

b)

būti išskraidęs bent 200 valandų 1 ar 2 kategorijos skrydžio bandymų laiko.

FCL.930.FTI   FTI. Mokymo kursas

a)   Mokymo kursą, kurį baigus išduodamas FTI pažymėjimas, sudaro bent:

1.

25 valandų mokymas ir mokymasis;

2.

10 valandų techninis mokymas, įskaitant techninių žinių kartojimą, pamokų planų rengimą ir gebėjimų mokyti klasėje ir (arba) imituokliu tobulinimą;

3.

5 valandų praktinis skrydžio mokymas prižiūrint FTI, kurio kvalifikacija atitinka FCL.905.FTI dalies b punkto reikalavimus. Į šias skrydžio mokymo valandas įtraukiamas prašymo teikėjo gebėjimų vertinimo egzaminas pagal FCL.920 dalį.

b)   Patirties įskaitymas

1.

Laikoma, kad instruktoriaus pažymėjimą turintis ar turėjęs prašymo teikėjas yra visiškai įvykdęs a punkto 1 papunkčio reikalavimą.

2.

Be to, laikoma, kad FI ar TRI pažymėjimą turintis ar turėjęs prašymo teikėjas yra visiškai įvykdęs a punkto 2 papunkčio reikalavimus.

FCL.940.FTI   Skrydžio bandymo instruktoriaus pažymėjimo pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Pratęsimas. Prašymo pratęsti FTI pažymėjimą teikėjas per FTI pažymėjimo galiojimo laikotarpį privalo įvykdyti 1 iš šių reikalavimų:

1.

išskraidyti toliau nurodytą skrydžio laiką:

i)

bent 50 valandų skrydžio bandymų laiko, iš kurių bent 15 valandų turi būti išskraidytos per 12 mėnesių iki FTI pažymėjimo galiojimo pabaigos; ir

ii)

turi būti išskraidęs bent 5 valandas mokomųjų skrydžio bandymų laiko turi būti išskraidytos per 12 mėnesių iki FTI pažymėjimo galiojimo pabaigos; arba

2.

baigti ATO rengiamą FTI kvalifikacijos kėlimo mokymą; Kvalifikacijos kėlimo mokymas turi būti pagrįstas FTI mokymo kurso praktinio skrydžio mokymo elementu pagal FCL.930.FTI dalies a punkto 3 papunktį ir į jį turi būti įtrauktas bent 1 mokomasis skrydis prižiūrint FTI, kurio kvalifikacija atitinka FCL.905.FTI dalies b punkto reikalavimus.

b)   Atnaujinimas. Jei FTI pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas privalo baigti ATO rengiamą FTI kvalifikacijos kėlimo mokymą. Kvalifikacijos kėlimo mokymas privalo atitikti bent FCL.930.FTI dalies a punkto 3 papunkčio reikalavimus.

K   SKYRIUS

EGZAMINUOTOJAI

1   SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

FCL.1000   Egzaminuotojo pažymėjimas

a)   Bendrosios nuostatos. Egzaminuotojo pažymėjimo turėtojas privalo:

1.

turėti licenciją, pažymėjimą ar kvalifikaciją, lygiavertį tam, kuriam išduoti ar suteikti jie turi teisę vykdyti įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus, taip pat vykdyti atitinkamą mokymą;

2.

turėti teisę per orlaivyje vykdomą įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminą vykdyti orlaivio įgulos vado funkcijas.

b)   Specialiosios sąlygos.

1.

Jei valstybėje narėje ar operatoriaus laivyne pradedamas naudoti naujas orlaivis, bet nėra įmanoma laikytis šio skyriaus reikalavimų, kompetentinga institucija gali išduoti specialų pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus. Tokiu pažymėjimu suteikiama teisė vykdyti tik įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus norint pradėti naudoti naujo tipo orlaivį, o pažymėjimas jokiu atveju negali galioti daugiau kaip 1 metus.

2.

Pagal b punkto 1 papunktį išduoto pažymėjimo turėtojas, ketinantis teikti prašymą išduoti egzaminuotojo pažymėjimą, privalo įvykdyti išankstines sąlygas ir pratęsimo reikalavimus, taikomus atitinkamos kategorijos egzaminuotojui.

c)   Ne valstybių narių teritorijoje laikomi egzaminai.

1.

Nepaisant a punkto, jei įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus vykdo ne valstybių narių teritorijoje esanti ATO, kompetentinga valstybės narės institucija egzaminuotojo pažymėjimą gali išduoti prašymo teikėjui, turinčiam trečiosios šalies pagal ICAO 1 priedą išduotą piloto licenciją, jei jis:

i)

turi licenciją, pažymėjimą ar kvalifikaciją, bent lygiavertį tam, kuriam išduoti ar suteikti jie turi teisę vykdyti įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo arba gebėjimų vertinimo egzaminą; bet kokiu atveju tai turi būti bent CPL;

ii)

yra įvykdęs šio skyriaus reikalavimus atitinkamam egzaminuotojo pažymėjimui gauti; ir

iii)

kompetentingai institucijai įrodo pakankamai žinąs Europos aviacijos saugos taisykles, kad galėtų naudotis instruktoriaus teisėmis pagal šią dalį.

2.

1 papunktyje nurodytu pažymėjimu suteikiama teisė vykdyti tik įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus:

i)

ne valstybių narių teritorijoje; ir

ii)

skirtus pilotams, pakankamai gerai mokantiems kalbą, kuria vykdomas patikrinimo egzaminas.

FCL.1005   Teisių apribojimas asmeninių interesų atveju

Egzaminuotojas negali vykdyti:

a)

prašymo išduoti licenciją ar pažymėjimą arba suteikti kvalifikaciją teikėjo įgūdžių patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino:

1.

jei egzaminuotojas prašymo teikėją mokė skrydžio pastarajam siekiant gauti licenciją, kvalifikaciją ar pažymėjimą, kurių siekiant laikomas įgūdžių patikrinimo arba kvalifikacijos patikrinimo egzaminas; arba

2.

jei egzaminuotojas atsakingas už rekomendaciją laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal FCL.030 dalies b punktą;

b)

įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, jei egzaminuotojas mano, kad gali būti neobjektyvus.

FCL.1010   Egzaminuotojui taikomos išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti egzaminuotojo pažymėjimą teikėjas įrodo:

a)

turįs atitinkamas žinias, kvalifikaciją ir patirtį, susijusius su egzaminuotojo teisėmis;

b)

kad per paskutinius 3 metus už pagrindinio reglamento ir jo įgyvendinimo taisyklių nesilaikymą jam nebuvo taikyta jokių sankcijų, įskaitant bet kurios jo licencijos ar pažymėjimo, išduoto pagal šią dalį, arba kvalifikacijos, suteiktos pagal šią dalį, galiojimo sustabdymą, apribojimą ar panaikinimą.

FCL.1015   Egzaminuotojo kvalifikacijos standartizavimas

a)   Prašymo išduoti egzaminuotojo pažymėjimą teikėjas privalo baigti kompetentingos institucijos ar ATO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą standartizavimo kursą.

b)   Standartizavimo kursą sudaro teorijos bei praktinių įgūdžių mokymas ir į jį įtraukiami bent šie elementai:

1.

įvykdomi 2 įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminai, kuriuos išlaikius išduodama licenciją ar pažymėjimas arba suteikiama kvalifikacija, dėl kurių prašymo teikėjas nori gauti teisę vykdyti egzaminus;

2.

mokymas apie atitinkamus šios dalies reikalavimus ir atitinkamus skrydžio vykdymo reikalavimus, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų vykdymo mokymas, egzaminų patvirtinimas dokumentais ir ataskaitų teikimas;

3.

informavimas apie nacionalines administracines procedūras, asmens duomenų apsaugos reikalavimus, atsakomybę, nelaimingų atsitikimų draudimą ir mokesčius.

c)   Egzaminuotojo pažymėjimo turėtojas neturi teisės vykdyti prašymo teikėjo įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzamino, jei prašymo teikėjo kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, išskyrus tuo atveju, kai:

1.

egzaminuotojo pažymėjimo turėtojas prašymo teikėjo kompetentingai institucijai pranešė apie savo ketinimą vykdyti įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminą ir apie savo, kaip egzaminuotojo, turimas teises;

2.

egzaminuotojo pažymėjimo turėtojas buvo prašymo teikėjo kompetentingos institucijos informuotas apie b punkto 3 papunktyje nurodytus elementus.

FCL.1020   Egzaminuotojo gebėjimų vertinimas

Prašymo išduoti egzaminuoto pažymėjimą teikėjas privalo parodyti savo gebėjimus kompetentingos institucijos inspektoriui ar vyresniajam egzaminuotojui, kurį šią funkciją vykdyti paskyrė kompetentinga institucija, atsakinga už egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą, kaip egzaminuotojas vykdydamas įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminą, kurio vykdymo teisę jis siekia gauti, įskaitant instruktažą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo, gebėjimų vertinimo egzaminą, taip pat tikrinamojo asmens vertinimą, piloto apklausą po skrydžio ir dokumentų rengimą.

FCL.1025   Egzaminuotojo pažymėjimo galiojimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)   Galiojimas. Egzaminuotojo pažymėjimas galioja 3 metus.

b)   Pratęsimas. Egzaminuotojo pažymėjimas pratęsiamas, jei per pažymėjimo galiojimo laikotarpį jo turėtojas:

1.

kiekvienais metais įvykdė bent 2 įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus;

2.

per paskutinius pažymėjimo galiojimo metus lankė kompetentingos institucijos ar ATO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminuotojo kvalifikacijos kėlimo seminarą;

3.

vieną iš įgūdžių patikrinimo ar kvalifikacijos patikrinimo egzaminų, vykdytų per paskutinius pažymėjimo galiojimo metus pagal 1 papunktį, įvertino kompetentingos institucijos inspektorius ar vyresnysis egzaminuotojas, kurį šią funkciją vykdyti paskyrė kompetentinga institucija, atsakinga už egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą.

4.

Jei prašymo pratęsti egzaminuotojo pažymėjimą teikėjas turi teisę vykdyti daugiau kaip vienos kategorijos egzaminuotojo funkcijas, visos egzaminuotojo teisės gali būti kartu pratęstos, jei prašymo teikėjas įvykdo b punkto 1 ir 2 papunkčių ir FCL.1020 dalies reikalavimus, taikomus vienai iš turimų egzaminuotojo pažymėjimo kategorijų, ir jei tam pritaria kompetentinga institucija.

c)   Atnaujinimas. Jei pažymėjimas baigia galioti, prašymo teikėjas, norėdamas vėl pradėti naudotis pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, privalo įvykdyti b punkto 2 papunkčio ir FCL.1020 dalies reikalavimus.

d)   Egzaminuotojo pažymėjimas pratęsiamas ar atnaujinamas tik tada, jei prašymo teikėjas įrodo, kad jis nuolat vykdo FCL.1010 ir FCL.1030 dalių reikalavimus.

FCL.1030   Įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų vykdymas

a)   Vykdydamas įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus, egzaminuotojas:

1.

užtikrina, kad su prašymo teikėju būtų galima bendrauti be kalbos kliūčių;

2.

patikrina, ar prašymo teikėjas įvykdė visus šioje dalyje nurodytus kvalifikacijos, mokymo ir patirties reikalavimus, būtinus licencijai, kvalifikacijai ar pažymėjimui, dėl kurių laikomas įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminas, gauti, pratęsti ar atnaujinti;

3.

prašymo teikėjui praneša apie ne visos, netikslios ar klaidingos informacijos apie jų mokymą ir skraidymo patirtį pateikimo padarinius.

b)   Pasibaigus įgūdžių patikrinimo ar kvalifikacijos patikrinimo egzaminui egzaminuotojas:

1.

prašymo teikėjui praneša apie patikrinimo egzamino rezultatus. Jei egzaminas išlaikomas iš dalies arba neišlaikomas, egzaminuotojas prašymo teikėjui praneša, kad pastarasis negali naudotis kvalifikacija suteikiamomis teisėmis, kol visiškai išlaikys patikrinimo egzaminą. Egzaminuotojas išsamiai nurodo visus tolesnius mokymo reikalavimus ir paaiškina apie prašymo teikėjo teisę teikti apeliaciją;

2.

jei išlaikomas kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminas, būtinas licencijai pratęsti ar atnaujinti, patvirtina prašymo teikėjo licenciją ar pažymėjimą joje nurodydamas naują kvalifikacijos ar pažymėjimo galiojimo pabaigos datą, jei už prašymo teikėjo licenciją atsakinga kompetentinga institucija specialiai paskiria jį vykdyti šią funkciją;

3.

prašymo teikėjui pateikia pasirašytą įgūdžių patikrinimo ar kvalifikacijos patikrinimo egzamino ataskaitą, o ataskaitos kopijas nedelsdamas pateikia už prašymo teikėjo licenciją atsakingai kompetentingai institucijai ir egzaminuotojo pažymėjimą išdavusiai kompetentingai institucijai. Ataskaitoje turi būti:

i)

pareiškimas, kad prašymo teikėjas egzaminuotojui pateikė informaciją apie savo patirtį ir mokymą ir kad egzaminuotojas nustatė, jog patirtis ir mokymas atitinka taikytinus šios dalies reikalavimus;

ii)

patvirtinimas, kad atlikti visi būtini manevrai ir pratimai, taip pat, jei taikoma, informacija apie žodinį teorijos egzaminą. Jei neišlaikomas koks nors egzamino elementas, egzaminuotojas įrašo tokio vertinimo priežastis;

iii)

įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminai rezultatai.

c)   Egzaminuotojas šiuos įrašus ir visą išsamią informaciją apie vykdytus įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus ir jų rezultatus saugo 5 metus.

d)   Už egzaminuotojo pažymėjimą atsakingai kompetentingai institucijai ar už prašymo teikėjo licenciją atsakingai kompetentingai institucijai paprašius egzaminuotojas pateikia visus įrašus ir ataskaitas, taip pat visą kitą informaciją, kurią būtina pateikti kontrolės tikslais.

2   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai skrydžio egzaminuotojui (FE)

FCL.1005.FE   FE. Teisės ir sąlygos

a)   FE(A). Skrydžio lėktuvu egzaminuotojo (FE(A)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti:

1.

PPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, taip pat atitinkamai vienpiločių orlaivių, išskyrus vienpilotį aukštos klasės sudėtingą orlaivį, klasės ar tipo kvalifikacijai gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip lėktuvo ar TMG pilotas išskraidė bent 1 000 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 250 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą;

2.

CPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, taip pat atitinkamai vienpiločių orlaivių, išskyrus vienpilotį aukštos klasės sudėtingą orlaivį, klasės ar tipo kvalifikacijai gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip lėktuvo ar TMG pilotas išskraidė bent 2 000 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 250 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą;

3.

LAPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, jei egzaminuotojas kaip lėktuvo ar TMG pilotas išskraidė bent 500 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 100 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą;

4.

skrydžio virš kalnų kvalifikacijai gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, jei egzaminuotojas kaip lėktuvo ar TMG pilotas išskraidė bent 500 valandų skrydžio laiko, bent 500 kartų pakildamas ir nutūpdamas, per skrydžio virš kalnų kvalifikacijai gauti būtiną mokymą.

b)   FE(H). Skrydžio sraigtasparniu egzaminuotojo (FE(H)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti:

1.

PPL(H) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, taip pat atitinkamai vienpiločio vieno variklio sraigtasparnio tipo kvalifikacijai, kuri įrašoma į PPL(H), gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip sraigtasparnio pilotas išskraidė bent 1 000 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 250 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą;

2.

CPL(H) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, taip pat atitinkamai vienpiločio vieno variklio sraigtasparnio tipo kvalifikacijai, kuri įrašoma į CPL(H), gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip sraigtasparnio pilotas išskraidė bent 2 000 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 250 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą;

3.

vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio tipo kvalifikacijai, kuri įrašoma į PPL(H) ar CPL(H), gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas įvykdė 1 ir 2 papunkčių reikalavimus ir turi CPL(H) ar ATPL(H), o jei taikoma – IR(H);

4.

LAPL(H) gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip sraigtasparnio pilotas išskraidė bent 500 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 150 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą.

c)   FE(As). Skrydžio dirižabliu egzaminuotojo (FE(As)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti PPL(As) ir CPL(As) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, taip pat atitinkamai dirižablio tipo kvalifikacijai gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip dirižablio pilotas išskraidė bent 500 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 100 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą.

d)   FE(S). Skrydžio sklandytuvu egzaminuotojo (FE(S)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti:

1.

SPL ir LAPL(S) gauti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip sklandytuvo ar motorizuotojo sklandytuvo pilotas išskraidė 300 valandų skrydžio laiko, įskaitant 150 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą, ar 300 kilimų, atliktų vykdant skrydžio mokymą;

2.

kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, kurį išlaikius SPL suteikiama papildoma teisė vykdyti komercinius skrydžius, jei egzaminuotojas kaip sklandytuvo ar motorizuotojo sklandytuvo pilotas išskraidė 300 valandų skrydžio laiko, įskaitant 90 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą;

3.

kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, kurį išlaikius SPL ar LAPL(S) suteikiama teisė valdyti TMG, jei egzaminuotojas kaip sklandytuvo ar motorizuotojo sklandytuvo pilotas išskraidė 300 valandų skrydžio laiko, įskaitant 50 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio TMG mokymą.

e)   FE(B). Skrydžio oro balionu egzaminuotojo (FE(B)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti:

1.

BPL ir LAPL(B) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, taip pat įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, kuriuos išlaikius suteikiama teisė skraidyti kitos klasės ar grupės oro balionu, jei egzaminuotojas kaip oro baliono pilotas išskraidė 250 valandų skrydžio laiko, įskaitant 50 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio mokymą;

2.

kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, kurį išlaikius BPL suteikiama teisė vykdyti komercinius skrydžius, jei egzaminuotojas kaip oro baliono pilotas išskraidė 300 valandų skrydžio laiko, iš kurių 50 valandų išskraidė tos pačios grupės balionu, kuriuo siekiama vykdyti komercinius skrydžius. Iš 300 valandų skrydžio laiko 50 valandų turi būti išskraidytos vykdant skrydžio mokymą.

FCL.1010.FE   FE. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti FE pažymėjimą teikėjas privalo turėti:

atitinkamos kategorijos orlaivio FI pažymėjimą.

3   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai tipo kvalifikacijos egzaminuotojui (TRE)

FCL.1005.TRE   TRE. Teisės ir sąlygos

a)   TRE(A) ir TRE(PL). Lėktuvo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE(A)) arba jėgainės keliamo orlaivio tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE(PL)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti:

1.

pirmajai lėktuvo ar jėgainės keliamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą;

2.

atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai ir IR pratęsti ar atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą;

3.

ATPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą;

4.

MPL gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, jei egzaminuotojas įvykdė FCL.925 dalies reikalavus;

5.

gebėjimų vertinimo egzaminą, kurį išlaikius išduodamas, pratęsiamas ar atnaujinamas atitinkamos kategorijos orlaivio TRI ar SFI pažymėjimas, jei egzaminuotojas TRE funkcijas vykdo bent 3 metus.

b)   TRE(H). TRE(H) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti:

1.

sraigtasparnio tipo kvalifikacijai suteikti, pratęsti ir atnaujinti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus;

2.

kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, kurį išlaikius pratęsiama arba atnaujinama IR, arba IR(H) turėtojui suteikiama papildoma teisė valdyti ne tik vieno, bet ir kelių variklių sraigtasparnį, jei TRE(H) pažymėjimo turėtojas turi galiojančią IR(H);

3.

ATPL(H) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą;

4.

TRI(H) ar SFI(H) pažymėjimui išduoti, pratęsti ar atnaujinti būtiną gebėjimų patikrinimo egzaminą, jei egzaminuotojas TRE funkcijas vykdo bent 3 metus.

FCL.1010.TRE   TRE. Išankstinės sąlygos

a)   TRE(A) ir TRE(PL). Prašymo išduoti TRE(A) ir TRE(PL) pažymėjimą teikėjas:

1.

teikiantis prašymą išduoti daugiapiločio lėktuvo ar jėgainės keliamo orlaivio TRE, atitinkamai kaip daugiapiločio lėktuvo ar jėgainės keliamo orlaivio pilotas privalo būti išskraidęs 1 500 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 500 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas;

2.

teikiantis prašymą išduoti vienpiločio aukštos klasės sudėtingo lėktuvo TRE, kaip vienpiločio lėktuvo pilotas privalo būti išskraidęs 500 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 200 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas;

3.

privalo turėti atitinkamo tipo orlaivio CPL ar ATPL ir TRI pažymėjimą;

4.

kuriam TRE pažymėjimas išduodamas pirmą kartą, kaip TRI, FI ar SFI mokydamas skrydžio atitinkamo tipo orlaiviu ar tą tipą atitinkančiu FSTD išskraidė bent 50 valandų skrydžio laiko.

b)   TRE(H). Prašymo išduoti TRE(H) teikėjas:

1.

privalo turėti TRI(H) pažymėjimą arba, teikdamas prašymą išduoti vienpiločio vieno variklio sraigtasparnio TRE, galiojantį atitinkamo tipo sraigtasparnio FI(H) pažymėjimą;

2.

kuriam TRE pažymėjimas išduodamas pirmą kartą, kaip TRI, FI ar SFI mokydamas skrydžio atitinkamo tipo sraigtasparniu ar tą tipą atitinkančiu FSTD privalo būti išskraidęs 50 valandų skrydžio laiko;

3.

teikiantis prašymą išduoti daugiapiločio sraigtasparnio TRE, privalo turėti CPL(H) arba ATPL(H) ir kaip daugiapiločio sraigtasparnio pilotas būti išskraidęs 1 500 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 500 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas;

4.

teikiantis prašymą išduoti vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio TRE:

i)

kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 1 000 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 500 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas;

ii)

privalo turėti CPL(H) ar ATPL(H) ir, jei taikoma, galiojančią IR(H);

5.

teikiantis prašymą išduoti vienpiločio vieno variklio sraigtasparnio TRE:

i)

kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 750 valandų skrydžio laiko, iš kurių bent 500 valandų turi būti išskraidytos vykdant įgulos vado funkcijas;

ii)

privalo turėti profesionalaus sraigtasparnio piloto licenciją;

6.

kad TRE(H) pažymėjimu būtų suteikta ne tik teisė vykdyti vienpiločio kelių variklių sraigtasparnio tipo kvalifikacijai gauti būtiną patikrinimo egzaminą, bet ir teisė vykdyti ir to paties tipo daugiapiločio kelių variklių sraigtasparnio tipo kvalifikacijai gauti būtiną patikrinimo egzaminą, TRE(H) pažymėjimo turėtojas to paties tipo sraigtasparniu privalo būti išskraidęs bent 100 valandų daugiapiločio skrydžio laiko;

7.

jei teikiamas prašymas išduoti pirmąjį TRE pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti daugiapiločio kelių variklių sraigtasparnio tipo kvalifikacijai gauti būtiną patikrinimo egzaminą, gali būti laikoma, kad prašymo teikėjas yra įvykdęs b punkto 3 papunktyje nurodytą 1 500 valandų skrydžio daugiapiločiu sraigtasparniu reikalavimą, jei jis kaip to paties tipo daugiapiločio sraigtasparnio įgulos vadas išskraidė 500 valandų skrydžio laiko.

4   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai atitinkamos orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojui (CRE)

FCL.1005.CRE   CRE. Teisės

CRE turi teisę vykdyti šiuos su vienpiločiu lėktuvu, išskyrus vienpilotį aukštos klasės sudėtingą lėktuvą, susijusius patikrinimo egzaminus:

a)

orlaivių klasės ir tipo kvalifikacijoms gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą;

b)

kvalifikacijos patikrinimo egzaminą:

1.

orlaivių klasės ir tipo kvalifikacijoms pratęsti ar atnaujinti;

2.

IR pratęsti ir atnaujinti, jei CRE įvykdė FCL.1010.IRE dalies a punkto reikalavimus.

FCL.1010.CRE   CRE. Išankstinės sąlygos

Prašymo išduoti CRE pažymėjimą teikėjas privalo:

a)

turėti arba būti turėjęs vienpiločio orlaivio CPL(A), MPL(A) ar ATPL(A) ir turėti PPL(A);

b)

turėti atitinkamos klasės ar tipo orlaivio CRI pažymėjimą;

c)

kaip lėktuvo pilotas būti išskraidęs 500 valandų skrydžio laiko.

5   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojui (IRE)

FCL.1005.IRE   IRE. Teisės

IRE pažymėjimo turėtojui suteikiama teisė vykdyti egzaminą IR gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą ir IR pratęsti ar atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą.

FCL.1010.IRE   IRE. Išankstinės sąlygos

a)   IRE(A). Prašymo išduoti lėktuvo IRE pažymėjimą teikėjas privalo turėti IRI(A) pažymėjimą ir būti išskraidęs:

1.

2 000 valandų skrydžio laiko kaip lėktuvo pilotas; ir

2.

450 valandų skrydžio laiko pagal IFR, iš kurių 250 valandų turi būti išskraidytos vykdant instruktoriaus pareigas.

b)   IRE(H). Prašymo išduoti sraigtasparnio IRE pažymėjimą teikėjas privalo turėti IRI(H) pažymėjimą ir būti išskraidęs:

1.

2 000 valandų skrydžio laiko kaip sraigtasparnio pilotas; ir

2.

300 valandų skrydžio pagal prietaisus sraigtasparniu laiko, iš kurių 200 valandų turi būti išskraidytos vykdant instruktoriaus pareigas.

c)   IRE(As). Prašymo išduoti dirižablio IRE pažymėjimą teikėjas privalo turėti IRI(As) pažymėjimą ir būti išskraidęs:

1.

500 valandų skrydžio laiko kaip dirižablio pilotas; ir

2.

100 valandų skrydžio pagal prietaisus dirižabliu laiko, iš kurių 50 valandų turi būti išskraidytos vykdant instruktoriaus pareigas.

6   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai kompleksinio skrydžio egzaminuotojui (SFE)

FCL.1005.SFE   SFE. Teisės ir sąlygos

a)   SFE(A) ir SFE(PL). Lėktuvo ir jėgainės keliamo orlaivio kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE(A) ir SFE(PL)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti FFS:

1.

daugiapiločio lėktuvo ar jėgainės keliamo orlaivio tipo kvalifikacijai gauti, pratęsti ar atnaujinti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus;

2.

IR pratęsti ar atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, jei SFE įvykdė FCL.1010.IRE dalyje nurodytus atitinkamos kategorijos orlaiviui taikomus reikalavimus;

3.

ATPL(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą;

4.

MPL gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą, jei egzaminuotojas įvykdė FCL.925 dalies reikalavimus;

5.

atitinkamos kategorijos orlaivio SFI pažymėjimui, gauti, pratęsti ar atnaujinti būtiną gebėjimų vertinimo egzaminą, jei egzaminuotojas SFE funkcijas vykdo bent 3 metus.

b)   SFE(H). Sraigtasparnio kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE(H)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti FFS:

1.

sraigtasparnio tipo kvalifikacijai gauti, pratęsti ir atnaujinti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus; ir

2.

IR pratęsti ir atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, jei SFE įvykdė FCL.1010.IRE dalies b punkto reikalavimus;

3.

ATPL(H) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą;

4.

SFI(H) pažymėjimui gauti, pratęsti ar atnaujinti būtinus gebėjimų patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas SFE funkcijas vykdo bent 3 metus.

FCL.1010.SFE   SFE. Išankstinės sąlygos

a)   SFE(A). Prašymo išduoti SFE(A) pažymėjimą teikėjas:

1.

privalo turėti ar būti turėjęs lėktuvo ATPL(A), lėktuvo klasės ar tipo kvalifikaciją ir lėktuvo SFI(A) pažymėjimą;

2.

privalo būti išskraidęs bent 1 500 valandų skrydžio laiko kaip daugiapiločio lėktuvo pilotas;

3.

kuriam SFE pažymėjimas išduodamas pirmą kartą, kaip SFI(A) pažymėjimo turėtojas mokydamas kompleksinio skrydžio atitinkamo tipo lėktuvu privalo būti išskraidęs bent 50 valandų skrydžio laiko.

b)   SFE(H). Prašymo išduoti SFE(H) pažymėjimą teikėjas:

1.

privalo turėti ar būti turėjęs sraigtasparnio ATPL(H), sraigtasparnio tipo kvalifikaciją ir sraigtasparnio SFI(H) pažymėjimą;

2.

privalo būti išskraidęs bent 1 000 valandų skrydžio laiko kaip daugiapiločio sraigtasparnio pilotas;

3.

kuriam SFE pažymėjimas išduodamas pirmą kartą, kaip SFI(H) pažymėjimo turėtojas mokydamas kompleksinio skrydžio atitinkamo tipo sraigtasparniu privalo būti išskraidęs bent 50 valandų skrydžio laiko.

7   SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai skrydžio instruktoriui egzaminuotojui (FIE)

FCL.1005.FIE   FIE. Teisės ir sąlygos

a)   FIE(A). Lėktuvo skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE(A)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti vienpiločio lėktuvo FI(A), CRI(A), IRI(A) ir TRI(A) pažymėjimui gauti, pratęsti ar atnaujinti būtiną gebėjimų vertinimo egzaminą, jei jis turi atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą.

b)   FIE(H). Sraigtasparnio skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE(H)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti vienpiločio sraigtasparnio FI(H), IRI(H) ir TRI(H) pažymėjimui gauti, pratęsti ar atnaujinti būtiną gebėjimų vertinimo egzaminą, jei jis turi atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą.

c)   FIE(As), FIE(S) ir FIE(B). Dirižablio, sklandytuvo ir oro baliono skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE(As), FIE(S) ir FIE(B)) pažymėjimo turėtojas turi teisę vykdyti atitinkamos kategorijos orlaivio instruktoriaus pažymėjimui gauti, pratęsti ar atnaujinti būtiną gebėjimų vertinimo egzaminą, jei jis turi atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą.

FCL.1010.FIE   FIE. Išankstinės sąlygos

a)   FIE(A). Prašymo išduoti FIE(A) pažymėjimą teikėjas:

norintis vykdyti gebėjimų vertinimo egzaminą:

1.

privalo turėti atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą, jei taikoma;

2.

kaip lėktuvo ar TMG pilotas privalo būti išskraidęs 2 000 valandų skrydžio laiko; ir

3.

mokydamas prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjus privalo būti išskraidęs bent 100 valandų skrydžio laiko.

b)   FIE(H). Prašymo išduoti FIE(H) pažymėjimą teikėjas:

1.

privalo turėti atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą, jei taikoma;

2.

kaip sraigtasparnio pilotas privalo būti išskraidęs 2 000 valandų skrydžio laiko;

3.

mokydamas prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjus privalo būti išskraidęs bent 100 valandų skrydžio laiko.

c)   FIE(As). Prašymo išduoti FIE(As) pažymėjimą teikėjas:

1.

kaip dirižablio pilotas privalo būti išskraidęs 500 valandų skrydžio laiko;

2.

mokydamas prašymo išduoti FI(As) pažymėjimą teikėjus privalo būti išskraidęs bent 20 valandų skrydžio laiko;

3.

privalo turėti atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą.

d)   FIE(S). Prašymo išduoti FIE(S) pažymėjimą teikėjas:

1.

privalo turėti atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą;

2.

kaip sklandytuvo ar motorizuotojo sklandytuvo pilotas privalo būti išskraidęs 500 valandų skrydžio laiko;

3.

privalo būti:

i)

išskraidęs 10 valandų skrydžio laiko ar atlikęs 30 kartų pakilęs TMG mokydamas prašymo išduoti TMG instruktoriaus pažymėjimą teikėjus, jei prašymo išduoti FIE(S) teikėjas nori vykdyti TMG gebėjimų vertinimo egzaminą;

ii)

visais kitais atvejais privalo būti išskraidęs 10 valandų ar 30 kartų pakilęs mokydamas prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjus.

e)   FIE(B). Prašymo išduoti FIE(B) pažymėjimą teikėjas:

1.

privalo turėti atitinkamą instruktoriaus pažymėjimą;

2.

kaip oro baliono pilotas privalo būti išskraidęs 350 valandų skrydžio laiko;

3.

mokydamas prašymo išduoti instruktoriaus pažymėjimą teikėjus privalo būti išskraidęs 10 valandų skrydžio laiko.

1 priedėlis

Teorijos žinių įskaitymas

A.   TEORIJOS ŽINIŲ ĮSKAITYMAS IŠDUODANT KITOS KATEGORIJOS ORLAIVIO PILOTO LICENCIJĄ. PAPILDOMO MOKYMO IR EGZAMINŲ REIKALAVIMAI

1.   LAPL, PPL, BPL ir SPL

1.1.

Išduodant LAPL, kitos kategorijos orlaivio LAPL turėtojui visiškai įskaitomos FCL.120 dalies a punkte nurodytų bendrųjų dalykų teorijos žinios.

1.2.

Nepažeidžiant pirmesnio punkto nuostatų, išduodant LAPL, PPL, BPL ar SPL, kitos kategorijos orlaivio piloto licencijos turėtojas privalo baigti teorijos mokymo kursą ir išlaikyti šių dalykų tinkamo lygio teorijos egzaminus:

skrydžio principų,

skrydžio procedūrų,

skrydžio vykdymo ir planavimo,

bendrųjų žinių apie orlaivius, navigacijos.

1.3.

Išduodant PPL, BPL ar SPL laikoma, kad tos pačios kategorijos orlaivio LAPL turėtojas yra visiškai įvykdęs teorijos mokymo ir egzaminų reikalavimus.

2.   CPL

2.1.

Prašymo išduoti CPL teikėjas, turintis kitos kategorijos orlaivio CPL, išklauso patvirtintą papildomo teorijos mokymo kursą, kuriame atsižvelgiama į mokymo programų skirtingų kategorijų orlaivių CPL išduoti skirtumus.

2.2.

Prašymo teikėjas, kaip nustatyta šioje dalyje, privalo išlaikyti atitinkamos kategorijos orlaivio šių dalykų teorijos egzaminus:

 

021 Bendrosios žinios apie orlaivius. Sklandmuo ir sistemos, elektros įranga, jėgainė, avarinė įranga;

 

022 Bendrosios žinios apie orlaivius. Prietaisai,

 

032/034 Lėktuvo (arba sraigtasparnio) charakteristikos,

 

070 Skrydžio procedūros, ir

 

080 Skrydžio principai.

2.3.

Laikoma, kad prašymo išduoti CPL teikėjas, išlaikęs tos pačios kategorijos orlaivių IR teorijos egzaminus, yra įvykdęs šių dalykų teorijos žinių reikalavimus:

žmogaus galimybių,

meteorologijos.

3.   ATPL

3.1.

Prašymo išduoti ATPL teikėjas, turintis kitos kategorijos orlaivio ATPL, turi būti išklausęs ATO rengiamą papildomo teorijos mokymo kursą, kuriame atsižvelgiama į mokymo programų skirtingų kategorijų orlaivių ATPL išduoti skirtumus.

3.2.

Prašymo teikėjas, kaip nustatyta šioje dalyje, privalo išlaikyti atitinkamos kategorijos orlaivio šių dalykų teorijos egzaminus:

 

021 Bendrosios žinios apie orlaivius. Sklandmuo ir sistemos, elektros įranga, jėgainė, avarinė įranga;

 

022 Bendrosios žinios apie orlaivius. Prietaisai,

 

032 Skrydžio charakteristikos,

 

070 Skrydžio procedūros, ir

 

080 Skrydžio principai.

3.3.

Laikoma, kad prašymo išduoti ATPL(A) teikėjas, išlaikęs atitinkamus CPL(A) teorijos egzaminus, yra įvykdęs ryšio priemonių pagal VFR teorijos žinių reikalavimus.

3.4.

Laikoma, kad prašymo išduoti ATPL(H) teikėjas, išlaikęs atitinkamus CPL(H) teorijos egzaminus, yra įvykdęs šių dalykų teorijos žinių reikalavimus:

oro teisės,

skrydžio sraigtasparniu principų,

ryšio priemonių pagal VFR.

3.5.

Laikoma, kad prašymo išduoti ATPL(A) teikėjas, išlaikęs atitinkamus IR(A) teorijos egzaminus, yra įvykdęs ryšio priemonių pagal IFR teorijos žinių reikalavimus.

3.6.

Laikoma, kad prašymo išduoti ATPL(H) teikėjas, turintis IR(H) ir išlaikęs atitinkamus CPL(H) teorijos egzaminus, yra įvykdęs šių dalykų teorijos žinių reikalavimus:

skrydžio sraigtasparniu principų,

ryšio priemonių pagal VFR.

4.   IR

4.1.

Laikoma, kad prašymo išduoti IR teikėjas, išlaikęs atitinkamus tos pačios kategorijos orlaivio CPL teorijos egzaminus, yra įvykdęs šių dalykų teorijos žinių reikalavimus:

žmogaus galimybių,

meteorologijos.

4.2.

Prašymo išduoti IR(H) teikėjas, išlaikęs atitinkamus ATPL(H) VFR teorijos egzaminus, privalo išlaikyti šių dalykų egzaminus:

oro teisės,

skrydžio planavimo ir skrydžio stebėsenos,

radijo navigacijos,

ryšio priemonių pagal IFR.

2 priedėlis

Kalbos mokėjimo vertinimo skalė. Eksperto, tobulas ir darbinis kalbos mokėjimo lygiai

Lygis

Tarimas

Struktūra

Žodynas

Sklandumas

Supratimas

Bendravimas

Eksperto

(6 lygis)

Tarimas, kirčiavimas, kalbėjimo ritmas ir intonacija, nors jiems daro įtakos gimtoji kalba ar dialektas, beveik niekada netrukdo lengvai suprasti.

Nuolat tinkamai vartoja pagrindines ir sudėtingas gramatines struktūras ir sakinių tipus.

Žodynas pakankamai turtingas ir tikslus, kad būtų galima suprantamai bendrauti įvairiomis žinomomis ir nežinomomis temomis. Vartoja frazeologizmus, stilistinius atspalvius ir tinkamą registrą.

Kalba laisvai ir be ypatingų pastangų ilgą laiką. Kalba paįvairinama stilistiškai, pavyzdžiui, pabrėžiant mintį.

Spontaniškai vartoja tinkamus jungiamuosius žodelius ir jungtukus.

Dažniausiai tiksliai supranta beveik bet kokį kontekstą, įskaitant lingvistinių ir kultūrinių subtilybių supratimą.

Lengvai bendrauja beveik visose situacijose. Priima žodines replikas ir nekalbinius signalus ir tinkamai į juos reaguoja.

Tobulas

(5 lygis)

Tarimas, kirčiavimas, kalbėjimo ritmas ir intonacija, nors jiems daro įtakos gimtoji kalba ar dialektas, retai trukdo lengvai suprasti.

Dažniausiai tinkamai vartoja pagrindines gramatines struktūras ir sakinių tipus. Stengiasi vartoti sudėtingas struktūras, tačiau daro klaidų, kurios kartais iškreipia prasmę.

Žodynas pakankamai turtingas ir tikslus, kad būtų galima suprantamai bendrauti bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis. Perfrazuoja nuosekliai ir tiksliai. Retkarčiais vartoja frazeologizmus.

Gali ilgai kalbėti palyginti laisvai žinomomis temomis, bet kalboje trūksta stiliaus įvairovės. Gali vartoti tinkamus jungiamuosius žodelius ir jungtukus.

Tiksliai supranta pokalbį bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis ir dažniausiai tiksliai supranta sudėtingą kalbą, kalbą sudėtingoje situacijoje arba įvykiams pakrypus netikėta linkme.

Supranta įvairias tarmes (dialektą ir (arba) akcentą) ir registrus.

Atsako iškart, tinkamai ir informatyviai. Veiksmingai palaiko kalbėtojo ir klausytojo dialogą.

Darbinis

(4 lygis)

Tarimas, kirčiavimas, kalbėjimo ritmas ir intonacija yra paveikti gimtosios kalbos ar dialekto, tačiau tai tik kartais trukdo lengvai suprasti.

Kūrybingai ir dažniausiai tinkamai vartoja pagrindines gramatines struktūras ir sakinių tipus. Neįprastose arba netikėtose situacijose gali daryti klaidų, tačiau jos retai iškreipia prasmę.

Žodynas dažniausiai pakankamai turtingas ir tikslus, kad būtų galima suprantamai bendrauti bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis.

Dažnai gali sėkmingai perfrazuoti, ypač neįprastose arba nenumatytose situacijose, kai pritrūksta žodžių.

Vartoja ilgesnius junginius deramu tempu.

Pereinant nuo išmoktų arba šabloniškų posakių prie spontaniško pokalbio, kartais gali kalbėti nesklandžiai, bet tai netrukdo veiksmingai bendrauti. Gali ribotai vartoti jungiamuosius žodelius ir jungtukus. Jungiamieji žodeliai neblaško dėmesio.

Beveik visada tiksliai supranta pokalbį bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis, kai akcentas arba tarmė yra pakankamai žinomi tarptautinei bendruomenei.

Gali lėčiau suprasti sudėtingą kalbą, kalbą sudėtingoje situacijoje arba įvykiams pakrypus netikėta linkme, gali reikėti paaiškinimo.

Paprastai atsako iškart, tinkamai ir informatyviai.

Pradeda ir palaiko pokalbį net tada, kai įvykiai pakrypsta netikėta linkme. Tinkamai sprendžia akivaizdžius nesusipratimus – pasitikslina, patvirtina ar išsiaiškina.

Pastaba. 2 priedėlio pirminė teksto versija perkelta į AMC, taip pat žr. aiškinamąjį raštą.

3 priedėlis

Mokymo kursai CPL ir ATPL gauti

1.

Šiame priedėlyje aprašomi įvairių tipų mokymo kursų, kuriuos baigus išduodama CPL ar ATPL (su IR ir be IR), reikalavimai.

2.

Prašymo teikėjas, kuris per mokymo kursą nori pereiti į kitą ATO, kreipiasi į kompetentingą instituciją, kad ji oficialiai įvertintų, kiek mokymo valandų dar reikia.

A.   ATP integruotasis kursas. Lėktuvai

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

ATP(A) integruotojo kurso paskirtis – išmokyti pilotą tiek, kad jis galėtų skraidyti kaip komerciniame oro transporte naudojamų daugiapiločių kelių variklių lėktuvų antrasis pilotas ir gauti CPL(A)/IR.

2.

Prašymo teikėjas, norintis baigti ATP(A) integruotąjį kursą, visus mokymo etapus privalo baigti per vieną nepertraukiamą ATO rengiamą mokymo kursą.

3.

Prašymo teikėjas gali būti priimtas į mokymo kursą kaip neturintis patirties arba kaip PPL(A) ar PPL(H), išduotos pagal Čikagos konvencijos 1 priedą, turėtojas. Jei stojantysis yra PPL(A) ar PPL(H) turėtojas, įskaitoma 50 %, bet ne daugiau kaip 40 valandų arba, jei prašymo teikėjas turi skrydžio lėktuvu naktį kvalifikaciją, ne daugiau kaip 45 valandos iki kurso pradžios išskraidyto skrydžio laiko, iš kurių iki 20 valandų gali būti įskaityta skrydžio su instruktoriumi laiko.

4.

Kursą sudaro:

a)

teorijos mokymas, atitinkantis ATPL(A) gauti reikalingą žinių lygį;

b)

vizualiojo skrydžio ir skrydžio pagal prietaisus mokymas; ir

c)

skrydžių daugiapiločiu lėktuvu MCC mokymas.

5.

Viso ATP(A) kurso nebaigęs ar jo užbaigti negalėjęs prašymo teikėjas gali kreiptis į kompetentingą instituciją, kad ji leistų laikyti teorijos ir praktinių įgūdžių patikrinimo egzaminus mažesnių teisių licencijai ir IR gauti, jei įvykdyti taikomi reikalavimai.

TEORIJOS ŽINIOS

6.

ATP(A) teorijos kursą sudaro bent 750 valandų mokymas.

7.

MCC kursą sudaro bent 25 valandų teorijos mokymas ir pratimai.

TEORIJOS EGZAMINAS

8.

Prašymo teikėjas įrodo turįs ATPL(A) turėtojui suteikiamas teises atitinkančio lygio žinias.

SKRYDŽIO MOKYMAS

9.

Skrydžio mokymą, išskyrus mokymą orlaivio tipo kvalifikacijai gauti, sudaro, įskaitant visus pažangos patikrinimo egzaminus, iš viso bent 195 valandos, iš kurių iki 55 valandų gali būti treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas. Per visą 195 valandų mokymą prašymo teikėjas privalo išskraidyti bent:

a)

95 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko, iš kurių iki 55 valandų gali būti treniruokliu imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas;

b)

70 valandų vykdydamas įgulos vado funkcijas, įskaitant skrydžio pagal VFR ir skrydžio pagal prietaisus laiką, išskraidytą vykdant piloto mokinio įgulos vado (SPIC) funkcijas. Į skrydžio vykdant įgulos vado funkcijas laiką gali būti įskaitoma ne daugiau kaip 20 valandų skrydžio pagal prietaisus laiko, išskraidyto vykdant SPIC funkcijas;

c)

50 valandų maršrutinio skrydžio vykdant įgulos vado funkcijas, įskaitant bent 540 km (300 jūrmylių) maršrutinį skrydį pagal VFR, per kurį dviejuose ne išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant;

d)

5 valandas skrydžio naktį laiko; jas sudaro 3 valandos skrydžio su instruktoriumi laiko, įskaitant bent 1 valandą navigacijos maršrutu laiko ir 5 savarankiškus kilimus bei 5 savarankiškus tūpimus iki visiškai sustojant ir

e)

115 valandų skrydžio pagal prietaisus laiko, kurias sudaro bent:

1.

20 valandų vykdant SPIC funkcijas;

2.

15 valandų MCC, kurios gali būti treniravimosi FFS ar FNPT II valandos;

3.

50 valandų skrydžio pagal prietaisus mokymas, iš kurių:

i)

iki 25 valandų gali būti treniruokliu FNPT I imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas; arba

ii)

iki 40 valandų gali būti treniruokliu FNPT II, FTD 2 ar FFS imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas, iš kurių iki 10 valandų gali būti mokymosi FNPT I laikas.

Prašymo teikėjui, turinčiam bazinio skrydžio pagal prietaisus modulio kurso baigimo pažymėjimą, į privalomą skrydžio pagal prietaisus mokymo laiką įskaitoma iki 10 valandų. Mokymosi BITD valandos neįskaitomos;

f)

5 valandas bent 4 asmenims skraidinti sertifikuotu lėktuvu, turinčiu kintamojo menčių posvyrio kampo orsraigtį ir įtraukiamąją važiuoklę.

ĮGŪDŽIŲ PATI