EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0005

2016 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/5, kuriuo dėl esminių aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (Tekstas svarbus EEE)

OL L 3, 2016 1 6, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/5/oj

6.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 3/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/5

2016 m. sausio 5 d.

kuriuo dėl esminių aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 6 straipsnio 1 dalį gaminiai, dalys ir prietaisai turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus, nustatytus nuo 2011 m. lapkričio 17 d. taikomuose Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 16 priedo I ir II tomuose, išskyrus to priedo priedėlius. Sąjungos teisėje šie reikalavimai įgyvendinami Komisijos reglamentu (ES) Nr. 748/2012 (2);

(2)

Čikagos konvencijos 16 priedo I ir II tomai 2014 m. buvo iš dalies pakeisti – į juos įrašyti nauji triukšmo standartai;

(3)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės yra grindžiamos nuomone, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 straipsnio 1 dalį pateikė Europos aviacijos saugos agentūra;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.18 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

Triukšmo reikalavimai, taikomi išduodant orlaivio tipo pažymėjimą, nustatomi pagal Čikagos konvencijos 16 priedo I tomo II dalies 1 skyriaus nuostatas ir:

1.

jei tai yra ikigarsiniai lėktuvai, pagal I tomo II dalies 2, 3, 4 ir 14 skyrių taikytinas nuostatas;

2.

jei tai yra sraigtiniai lėktuvai, pagal I tomo II dalies 3, 4, 5, 6, 10 ir 14 skyrių taikytinas nuostatas;

3.

jei tai yra sraigtasparniai, pagal I tomo II dalies 8 ir 11 skyrių taikytinas nuostatas;

4.

jei tai yra viršgarsiniai lėktuvai, pagal I tomo II dalies 12 skyriaus taikytinas nuostatas, ir

5.

jei tai yra orlaiviai su kreipiamaisiais sraigtais, pagal I tomo II dalies 13 skyriaus taikytinas nuostatas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 13, p. 1.

(2)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).


Top