EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1794

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (Tekstas svarbus EEE)

OL L 341, 2006 12 7, p. 3–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 312M, 2008 11 22, p. 165–178 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; panaikino 32013R0391

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1794/oj

7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1794/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija turi nustatyti bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą visoje Bendrijoje. Tuo tikslu tiesiogiai taikomas reglamentas yra tinkamiausia priemonė, kad bendrame Europos danguje būtų garantuotas vienodas bendrosios mokesčių sistemos taikymas.

(2)

Remiantis pagrindų reglamento 8 straipsnio 1 dalimi Eurokontrolė buvo įgaliota padėti Komisijai parengti bendrosios mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemos įgyvendinimo taisykles. Šis reglamentas grindžiamas pagal įgaliojimą parengta 2004 m. spalio 29 d. ataskaita.

(3)

Bendrosios mokesčių už oro navigacijos paslaugas, teikiamas visuose skrydžio etapuose, sistemos sukūrimas yra labai svarbus siekiant bendro Europos dangaus įgyvendinimo. Sistema turėtų padėti užtikrinti didesnį mokesčių oro erdvės naudotojams nustatymo, įvedimo ir mokėjimo vykdymo skaidrumą. Sistema taip pat turėtų skatinti saugų, efektyvų ir veiksmingą oro navigacijos paslaugų teikimą oro navigacijos paslaugų naudotojams, kurie finansuoja sistemą ir skatina integruotą paslaugų teikimą.

(4)

Siekiant bendro tikslo – pagerinti oro navigacijos paslaugų rentabilumą – mokesčių sistema turėtų skatinti rentabilumo ir veiklos efektyvumo stiprinimą.

(5)

Siekiant suteikti galimybę keleiviams naudotis oro susisiekimo tinklu, ypač mažesniais bei vidutinio dydžio, taip pat didesniais oro uostais, už priimtiną kainą, valstybės narės turėtų galėti visuose oro uostuose, aptarnaujamuose to paties oro eismo paslaugų teikėjo, arba, prireikus, keliose tokių oro uostų grupėse, taikyti vienodą mokesčių už terminalo paslaugas vienetinį tarifą, kad būtų padengtos visos terminalų paslaugų išlaidos.

(6)

Bendroji mokesčių sistema turėtų atitikti 1944 m. ICAO Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 15 straipsnį.

(7)

Kadangi dauguma valstybių narių yra 1981 m. vasario 12 d. Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys ir kadangi Bendrija pasirašė Prisijungimo prie pataisytos Eurokontrolės konvencijos protokolą, šiame reglamente numatytos taisyklės turėtų atitikti Eurokontrolės maršruto rinkliavų sistemą.

(8)

Mokesčių sistema turėtų leisti tinkamiausiai naudoti oro erdvę, atsižvelgiant į oro eismo srautus, ypač funkciniuose oro erdvės blokuose, nustatytuose pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) (3) 5 straipsnį.

(9)

Pagal prie oro erdvės reglamento pridėtą pareiškimą (4) Komisija iki 2008 m. parengs ataskaitą apie funkcinių oro erdvės blokų kūrimo patirtį. Rengdama ataskaitą Komisija įvertins sunkumus, galinčius kilti dėl to, kad funkciniame oro erdvės bloke taikomi skirtingi vienetiniai tarifai.

(10)

Būtina nustatyti reikalavimus dėl išsamios ir skaidrios mokamos informacijos pateikimo laiku oro erdvės naudotojų atstovams ir kompetentingoms institucijoms.

(11)

Mokesčių, ypač nustatytų lengviesiems orlaiviams, dydis neturėtų atimti noro naudotis įrenginiais ir paslaugomis, būtinais saugai arba naujiems metodams ir procedūroms diegti.

(12)

Mokesčių už terminalų oro navigacijos paslaugas formulė turėtų atspindėti kitokį tokių paslaugų pobūdį, palyginti su maršruto oro navigacijos paslaugomis.

(13)

Valstybės narės turėtų galėti bendrai nustatyti vienetinius tarifus, ypač kai mokesčių zonos apima daugiau negu vienos valstybės narės oro erdvę arba kai jos yra bendrosios maršruto rinkliavų sistemos šalys.

(14)

Siekiant didinti mokesčių sistemos veiksmingumą ir mažinti administravimo bei apskaitos darbo krūvį, valstybės narės turėtų galėti bendrai rinkti maršruto rinkliavas bendrojoje maršruto rinkliavų sistemoje, imdamos vieną mokestį už skrydį.

(15)

Svarbu stiprinti teisines priemones, būtinas užtikrinti, kad oro navigacijos paslaugų naudotojai neatidėliodami ir visiškai sumokėtų oro navigacijos mokesčius.

(16)

Mokesčių nustatymas ir taikymas oro erdvės naudotojams po konsultacijų su jais turėtų būti teisingas bei skaidrus. Tokie mokesčiai turėtų būti reguliariai persvarstomi.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, būtinos mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemai, kuri atitiktų Eurokontrolės maršruto rinkliavų sistemą, sukurti.

2.   Šis reglamentas taikomas oro navigacijos paslaugoms, teikiamoms oro eismo paslaugų teikėjų, paskirtų pagal Reglamento (EB) Nr. 550/2004 8 straipsnį, ir meteorologijos paslaugų teikėjų, jei jie paskirti pagal to reglamento 9 straipsnio 1 dalį, bendrajam oro eismui ICAO EUR ir AFI regionuose, kuriuose už oro navigacijos paslaugų teikimą yra atsakingos valstybės narės.

3.   Valstybės narės šį reglamentą gali taikyti oro navigacijos paslaugoms, teikiamoms kitų ICAO regionų oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos, jei jos apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.   Valstybės narės šį reglamentą gali taikyti oro navigacijos paslaugų teikėjams, gavusiems leidimą teikti oro navigacijos paslaugas be sertifikato pagal paslaugų teikimo reglamento 7 straipsnio 5 dalį.

5.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio reglamento oro navigacijos paslaugoms, teikiamoms oro uostuose, kuriuose įvykdoma mažiau negu 50 000 komercinių oro susisiekimo skrydžių per metus, neatsižvelgiant į maksimalią kilimo masę ir užimtų keleivių vietų skaičių, skrydžių skaičių apskaičiuojant sudedant pakilimus bei nusileidimus ir išvedant trijų paskutiniųjų metų vidurkį.

Valstybės narės apie tai praneša Komisijai. Komisija reguliariai skelbia atnaujintą oro uostų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą.

6.   Nepažeisdamos paslaugų teikimo reglamento 14 ir 15 straipsniuose nurodytų principų taikymo, valstybės narės gali nuspręsti neskaičiuoti terminalo mokesčių, kaip nurodyta šio reglamento 11 straipsnyje, ir nenustatyti terminalų vienetinių tarifų, kaip nurodyta šio reglamento 13 straipsnyje, jei oro navigacijos paslaugos teikiamos oro uostuose, kuriuose įvykdoma mažiau negu 150 000 komercinių oro susisiekimo skrydžių per metus, neatsižvelgiant į maksimalią kilimo masę ir keleivių vietų skaičių, skrydžių skaičių apskaičiuojant sudedant pakilimus ir nusileidimus ir išvedant trejų paskutiniųjų metų vidurkį.

Prieš priimdamos šį sprendimą valstybės narės konsultuodamosi su oro erdvės naudotojų atstovais atlieka įvertinimą, kokiu mastu laikomasi I priede numatytų sąlygų.

Galutinis valstybių narių vertinimas dėl sąlygų laikymosi bei sprendimas skelbiami ir pranešami Komisijai, pateikiant išsamų valstybės narės išvadų, įskaitant konsultacijų su naudotojais rezultatus, pagrindimą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos pagrindų reglamento 2 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

Be to, taikomos šios apibrėžtys:

a)

oro navigacijos paslaugų naudotojas – tai orlaivio operatorius skrydžio metu arba, jeigu operatorius nėra žinomas – orlaivio savininkas, jei jis neįrodo, kad tuo metu operatorius buvo kitas asmuo;

b)

oro erdvės naudotojų atstovas – tai bet kuris juridinis asmuo arba subjektas, atstovaujantis vienos arba kelių oro navigacijos paslaugų naudotojų kategorijų interesams;

c)

SPT – tai skrydžių pagal prietaisus taisyklės, kaip apibrėžta 1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (dešimtasis leidimas – 2005 m. liepos mėn.);

d)

VST – tai vizualiųjų skrydžių taisyklės, kaip apibrėžta 1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (dešimtasis leidimas – 2005 m. liepos mėn.);

e)

maršruto mokesčių zona – tai oro erdvės, už kurią nustatyta viena išlaidų bazė ir vienas vienetinis tarifas, tūris;

f)

terminalo mokesčių zona – tai oro uostas arba oro uostų grupė, už kuriuos yra nustatyta viena išlaidų bazė ir vienas vienetinis tarifas;

g)

komercinis oro susisiekimas – tai bet koks orlaivio eksploatavimas, susijęs su keleivių, krovinio arba pašto vežimu už atlygį arba nuomos mokestį.

3 straipsnis

Mokesčių sistemos principai

1.   Mokesčių sistema atspindi teikiant oro navigacijos paslaugas tiesiogiai arba netiesiogiai patirtas išlaidas.

2.   Maršruto paslaugų išlaidos finansuojamos iš maršruto rinkliavų, nustatytų oro navigacijos paslaugų naudotojams.

3.   Terminalų paslaugų išlaidos finansuojamos iš terminalo mokesčių, nustatytų oro navigacijos paslaugų naudotojams, ir (arba) kitų pajamų, įskaitant kryžmines subsidijas pagal Bendrijos teisę.

4.   2 ir 3 dalimis nepažeidžiamas tam tikriems oro navigacijos paslaugų naudotojams taikomų išlygų finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių pagal 9 straipsnį.

5.   Mokesčių sistemoje numatomas išlaidų bazių ir išlaidų paskirstymo įvairioms paslaugoms skaidrumas ir konsultacijos dėl jų.

4 straipsnis

Mokesčių zonų nustatymas

1.   Valstybės narės nustato mokesčių zonas oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos ir kurioje oro erdvės naudotojams teikiamos oro navigacijos paslaugos.

2.   Mokesčių zonos apibrėžiamos po konsultacijų su oro erdvės naudotojų atstovais pagal oro eismo kontrolės operacijas ir paslaugas.

3.   Maršruto mokesčių zona yra nuo žemės iki viršutinės oro erdvės imtinai, nepažeidžiant galimybės valstybei narei po konsultacijų su oro erdvės naudotojų atstovais nustatyti ypatingą zoną sudėtingos terminalo zonos atveju.

4.   Jei mokesčių zonos apima daugiau negu vienos valstybės narės oro erdvę, atitinkamos valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento laikymasis, jo vienodas taikymas atitinkamai oro erdvei. Apie tai jos praneša Komisijai ir Eurokontrolei.

II   SKYRIUS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDOS

5 straipsnis

Tinkamos paslaugos, įrenginiai ir veiklos rūšys

1.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, nurodyti 1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, nustato oro navigacijos paslaugų teikimo išlaidas, susijusias su įrenginiais ir paslaugomis, numatytomis ir įdiegtomis pagal ICAO Regioninį oro navigacijos planą (Europos regionas), mokesčių zonose, už kurias jie yra atsakingi.

Į šias išlaidas įtraukiamos pridėtinės administravimo, mokymo, studijų, testų ir bandymų bei mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos išlaidos, priskirtos šioms paslaugoms.

2.   Valstybės narės gali nustatyti šias teikiant oro navigacijos paslaugas patirtas išlaidas:

a)

atitinkamų nacionalinės valdžios institucijų išlaidas;

b)

pripažintų organizacijų, kaip nurodyta paslaugų teikimo reglamento 3 straipsnyje, išlaidas;

c)

išlaidas, patirtas dėl tarptautinių susitarimų.

3.   Nepažeidžiant kitų finansavimo šaltinių bei siekiant užtikrinti aukštą saugos, rentabilumo ir paslaugų teikimo lygį, mokesčiai gali būti naudojami finansavimui suteikti projektams, skirtiems padėti tam tikroms oro erdvės naudotojų ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjų kategorijoms siekiant gerinti kolektyvinę oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą pagal Bendrijos teisę.

6 straipsnis

Išlaidų skaičiavimas

1.   Pagal 5 straipsnį tinkamų paslaugų, įrenginių ir veiklos rūšių išlaidos nustatomos pagal sausio 1 d.–gruodžio 31 d. atskaitomybę, nurodytą paslaugų teikimo reglamento 12 straipsnyje. Tačiau neperiodinės išlaidos dėl tarptautinių apskaitos standartų diegimo gali būti paskirstomos ne ilgesniam negu 15 metų laikotarpiui.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos skirstomos į personalo išlaidas, kitas veiklos išlaidas, nusidėvėjimo išlaidas, kapitalo sąnaudas ir išimtines išlaidas, įskaitant sumokėtus negrąžinamus mokesčius ir muitus, bei visas kitas susijusias išlaidas.

Personalo išlaidas sudaro darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, užmokestis už viršvalandžius, darbdavių įmokos į socialinės apsaugos sistemas bei išlaidos pensijoms ir kitos išmokos.

Kitas veiklos išlaidas sudaro išlaidos, patirtos perkant prekes ir paslaugas, naudojamas oro navigacijos paslaugoms teikti, ypač iš trečiųjų šalių perkamų paslaugų, pvz., ryšių paslaugų, išorės personalo, pvz., konsultantų, bei medžiagų, energijos, komunalinių paslaugų, pastatų nuomos, įrangos ir įrenginių, priežiūros, draudimo ir kelionės išlaidos. Jei oro eismo paslaugų teikėjas perka kitas oro navigacijos paslaugas, paslaugų teikėjas faktines išlaidas šioms paslaugoms įtraukia į kitas veiklos išlaidas.

Nusidėvėjimo išlaidos yra susijusios su visu ilgalaikiu turtu, eksploatuojamu teikiant oro navigacijos paslaugas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal numatomą eksploatacijos trukmę, naudojant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, taikomą turto, kurio nusidėvėjimas skaičiuojamas, praeito laikotarpio išlaidoms. Jei turtas priklauso oro navigacijos paslaugų teikėjui, kuriam taikoma skatinamoji sistema, nurodyta 12 straipsnio 2 dalyje, vietoj praeito laikotarpio išlaidų apskaitos nusidėvėjimui skaičiuoti gali būti taikoma einamųjų išlaidų apskaita. Visu nusidėvėjimo laikotarpiu taikomas tas pats metodas.

Kapitalo sąnaudas sudaro šių daugiklių sandauga:

a)

vidutinės oro navigacijos paslaugų teikėjo naudojamo eksploatuojamo arba statomo ilgalaikio turto grynosios balansinės vertės ir vidutinės grynojo trumpalaikio turto, kurio reikia oro navigacijos paslaugoms teikti, vertės suma ir

b)

skolų palūkanų normos ir kapitalo pelningumo svertinis vidurkis.

Išimtinės išlaidos – tai per metus patirtos neperiodinės išlaidos, susijusios su oro navigacijos paslaugų teikimu.

3.   Taikant 2 dalies penktą pastraipą svertiniai koeficientai grindžiami finansavimo skolintu arba nuosavu kapitalu dalimi. Skolų palūkanų norma lygi vidutinei oro navigacijos paslaugų teikėjo skolų palūkanų normai. Nustatant kapitalo pelningumą atsižvelgiama į oro navigacijos paslaugų teikėjo finansinę riziką, remiantis nacionaline obligacijų palūkanų norma. Jei oro navigacijos paslaugų teikėjui taikoma skatinamoji sistema, nurodyta 12 straipsnio 2 dalyje, gali būti pridedama priemoka, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į konkrečią teikėjo prisiimamą finansinę riziką.

Jei turtas oro navigacijos paslaugų teikėjui nepriklauso, tačiau yra įtraukiamas skaičiuojant kapitalo sąnaudas, valstybės narės užtikrina, kad šios turto sąnaudos nebūtų atlyginamos dukart.

7 straipsnis

Išlaidų paskirstymas

1.   Pagal 5 straipsnį tinkamų paslaugų, įrenginių ir veiklos rūšių išlaidos skaidriai paskirstomos mokesčių zonoms, dėl kurių jos iš tiesų patirtos.

Jei išlaidos patirtos keliose skirtingose mokesčių zonose, jos paskirstomos proporcingai taikant skaidrią metodiką, kaip reikalaujama 8 straipsnyje.

2.   Terminalo paslaugų sąnaudos yra susijusios su šiomis paslaugomis:

a)

oro uosto kontrolės paslaugomis, oro uosto skrydžio informacijos paslaugomis, įskaitant oro eismo patariamąsias paslaugas ir įspėjimo signalų paslaugas;

b)

oro eismo paslaugomis, susijusiomis su orlaivių atvykimu ir išvykimu tam tikru atstumu nuo oro uosto, pagal eksploatacinius reikalavimus;

c)

tinkamu visų kitų oro navigacijos paslaugų sudedamųjų dalių skyrimu, kuris atspindi proporcingą paskirstymą tarp maršruto ir terminalo paslaugų.

3.   Maršruto paslaugų sąnaudos yra susijusios su išlaidomis, nurodytomis 1 dalyje, išskyrus 2 dalyje nurodytas išlaidas.

4.   Jei pagal 9 straipsnį skrydžiai pagal VST yra atleisti nuo mokesčių, oro navigacijos paslaugų teikėjas skrydžiams pagal VST suteiktas oro navigacijos paslaugų išlaidas nurodo atskirai nuo skrydžiams pagal SPT suteiktų paslaugų išlaidų. Šios išlaidos gali būti nustatomos taikant ribinių išlaidų metodą, atsižvelgiant į naudą skrydžiams pagal SPT dėl skrydžiams pagal VST suteiktų paslaugų.

8 straipsnis

Išlaidų bazės skaidrumas

1.   Nepažeisdami paslaugų teikimo reglamento 18 straipsnio, valstybės narės ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjai oro erdvės naudotojų atstovų prašymu organizuoja keitimąsi informacija su jais apie išlaidų bazes, planuojamas investicijas ir numatomą eismą. Jie skaidriai ne rečiau kaip kartą per metus oro erdvės naudotojų atstovams, Komisijai ir, kai taikoma, Eurokontrolei praneša apie atitinkamas 5 straipsnyje nustatytas išlaidas.

2.   1 dalyje nurodyta informacija pateikiama pagal ataskaitų lenteles ir išsamias taisykles, pateiktas II priede arba, jei valstybė narė priėmė 1 straipsnio 6 dalyje nurodytą sprendimą arba nurodė Komisijai, kad ji svarsto, ar priimti sprendimą, III priedo 1 dalyje.

III   SKYRIUS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO FINANSAVIMAS IŠ ORO NAVIGACIJOS MOKESČIŲ

9 straipsnis

Atleidimas nuo oro navigacijos mokesčių

1.   Valstybės narės nuo maršruto rinkliavų atleidžia:

a)

skrydžius, atliekamus orlaiviais, kurių leidžiama maksimali kilimo masė yra mažesnė negu dvi metrinės tonos;

b)

mišrius skrydžius pagal VST ir SPT mokesčių zonose, kuriose jie vykdomi tik pagal VST ir kuriose mokesčiai už skrydžius pagal VST neimami;

c)

skrydžius, vykdomus tik su oficialia misija vykstantiems valdančiam monarchui ir jo artimiausiems šeimos nariams, valstybėms vadovams, vyriausybės vadovams ir ministrams skraidinti; visais atvejais tai turi būti pagrindžiama atitinkamu statuso rodikliu skrydžio plane;

d)

paieškos ir gelbėjimo skrydžius, kuriuos vykdyti leido atitinkama kompetentinga institucija.

2.   Valstybės narės nuo maršruto rinkliavų gali atleisti:

a)

karinius skrydžius, atliekamus bet kurios šalies kariniais orlaiviais;

b)

mokomuosius skrydžius, atliekamus tik licencijai gauti arba pilotų kabinos ekipažui įvertinti, jei tai yra pagrįsta atitinkama pastaba skrydžio plane; skrydžiai turi būti vykdomi tik atitinkamos valstybės narės oro erdvėje; skrydžiai negali būti skirti keleiviams ir (arba) kroviniams vežti, pakeisti orlaivių buvimo vietą arba juos perkelti;

c)

skrydžius, atliekamus tik siekiant patikrinti arba išbandyti įrangą, naudojamą arba numatomą naudoti kaip antžemines pagalbines oro navigacijos priemones, išskyrus skrydžius atitinkamo orlaivio buvimo vietai pakeisti;

d)

skrydžius, kurie baigiami oro uoste, iš kurio orlaivis pakilo, ir kurių metu nebuvo tarpinių nusileidimų;

e)

skrydžius pagal VST;

f)

humanitarinės pagalbos skrydžius, kuriuos vykdyti leido atitinkama kompetentinga institucija;

g)

muitinės ir policijos skrydžius.

3.   Valstybės narės nuo terminalo mokesčių gali atleisti skrydžius, nurodytus 1 ir 2 dalyse.

4.   Skaičiuojant vienetinius tarifus į nuo mokesčių atleistų skrydžių išlaidas neatsižvelgiama.

Šias išlaidas sudaro:

a)

nuo mokesčių atleistų skrydžių pagal VST, kaip nurodyta 7 straipsnio 4 dalyje, sąnaudos ir

b)

nuo mokesčių atleistų skrydžių pagal SPT išlaidos, apskaičiuojamos kaip skrydžių pagal SPT išlaidų ir nuo mokesčių atleistų paslaugų vienetų skaičiaus dalies ir viso paslaugų vienetų skaičiaus sandauga; skrydžių pagal SPT sąnaudos lygios bendroms išlaidoms, atėmus skrydžių pagal VST sąnaudas.

Valstybės narės užtikrina, kad oro navigacijos paslaugų teikėjams būtų atlyginta už nuo mokesčių atleistiems skrydžiams suteiktas paslaugas.

10 straipsnis

Maršruto rinkliavų skaičiavimas

1.   Tam tikro skrydžio maršruto rinkliava tam tikroje maršruto mokesčių zonoje yra lygi šiai maršruto mokesčių zonai nustatyto vienetinio tarifo ir šio skrydžio maršruto paslaugos vienetų sandaugai.

2.   Nepažeidžiant valstybės narės skatinamosios sistemos, taikomos oro navigacijos paslaugų teikėjams, įgyvendinimo pagal 12 straipsnio 2 dalį, vienetinis tarifas maršruto mokesčių zonoje apskaičiuojamas numatomas išlaidas oro navigacijos paslaugoms padalijant iš numatomo atitinkamų metų maršruto paslaugų, už kurias imami mokesčiai, vienetų skaičiaus. Į numatomas išlaidas įtraukiamas likutis, susidaręs dėl pernelyg didelės ar per mažos ankstesniais metais gautos sumos.

3.   Maršruto paslaugos vienetai apskaičiuojami pagal IV priedą.

11 straipsnis

Terminalo mokesčių skaičiavimas

1.   Nepažeidžiant galimybės pagal 3 straipsnį terminalo oro navigacijos paslaugas finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių, tam tikro skrydžio terminalo mokestis tam tikroje terminalo mokesčių zonoje yra lygus šio skrydžio vienetinio tarifo, nustatyto šiai terminalo mokesčių zonai, ir terminalo paslaugos vienetų sandaugai.

2.   Nepažeidžiant valstybės narės skatinamosios sistemos, skirtos oro navigacijos paslaugų teikėjams, įgyvendinimo pagal 12 straipsnio 2 dalį, vienetinis tarifas terminalo mokesčių zonoje apskaičiuojamas numatomas išlaidas oro navigacijos paslaugoms padalijant iš numatomo atitinkamų metų terminalo paslaugų, už kurias imami mokesčiai, vienetų skaičiaus. Į numatomas išlaidas įtraukiamas likutis, susidaręs dėl pernelyg didelės ar per mažos ankstesniais metais gautos sumos.

3.   Terminalo paslaugos vienetai apskaičiuojami pagal V priedą.

12 straipsnis

Skatinamųjų priemonių sistemos

1.   Valstybės narės gali nustatyti arba patvirtinti skatinamųjų priemonių sistemas, kurias sudaro nediskriminuojančios ir skaidrios finansinės lengvatos ar nepalankios sąlygos, kuriomis siekiama padėti gerinti oro navigacijos paslaugų teikimą, sukuriamos skirtingai skaičiuojant mokesčius pagal 2 ir 3 dalis. Šios skatinamosios priemonės gali būti taikomos oro navigacijos paslaugų teikėjams ir (arba) oro erdvės naudotojams.

2.   Jei valstybė narė nusprendžia oro navigacijos paslaugų teikėjams taikyti skatinamąją sistemą, ji po 15 straipsnyje nurodytų konsultacijų iš anksto nustato sąlygas, pagal kurias ne ilgesnio negu penkerių metų laikotarpio kiekvienais metais nustatomas didžiausias vienetinio tarifo arba pajamų dydis. Šios sąlygos nustatomos atsižvelgiant į numatomą to laikotarpio išlaidų dydį (įskaitant kapitalo sąnaudas), taip pat gali būti nustatoma finansinė moduliacija (didesnė arba mažesnė už numatomas išlaidas), remiantis tam tikrais oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos aspektais, pavyzdžiui, našumas, paslaugos kokybė, tam tikrų projektų vykdymas, pasiektos gairės ar kompetencija arba bendradarbiavimo su kitais oro navigacijos paslaugų teikėjais mastas, siekiant atsižvelgti į tinklo poveikį.

3.   Jei valstybė narė nusprendžia oro navigacijos paslaugų naudotojams taikyti skatinamąją sistemą, įskaitant nakties laiko moduliacijas, ji po 15 straipsnyje nurodytų konsultacijų jų mokamiems mokesčiams taiko moduliaciją, kad būtų atsižvelgta į šių naudotojų pastangas siekiant tinkamiausio oro navigacijos paslaugų naudojimo, sumažinti bendras šių paslaugų išlaidas ir didinti jų našumą, ypač mažinant mokesčius pagal orlaivio įrangą, didinančią pajėgumą, arba atlyginant už nepatogumus, pasirinkus mažesnio eismo maršrutus.

Šios skatinamosios sistemos yra ribotos taikymo trukmės ir srities, ribojama jų suma. Dėl padidėjusio darbo našumo numatoma sutaupyti suma per pagrįstą laikotarpį atlygina bent skatinamųjų priemonių kainą. Sistema reguliariai persvarstoma dalyvaujant oro erdvės naudotojų atstovams.

4.   Skatinamąsias sistemas nustačiusios arba patvirtinusios valstybės narės stebi, kad šios skatinamosios sistemos būtų oro navigacijos paslaugų teikėjų tinkamai įgyvendinamos.

13 straipsnis

Mokesčių zonų vienetinių tarifų nustatymas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad vienetiniai tarifai kiekvienai mokesčių zonai būtų nustatomi kasmet. Jos taip pat gali užtikrinti, kad iš anksto būtų nustatomi kiekvienų ne ilgesnio negu penkerių metų laikotarpio metų vienetiniai tarifai.

2.   Nenumatytų didelių eismo arba išlaidų pokyčių atveju vienetiniai tarifai gali būti keičiami tais pačiais metais.

3.   Tam tikrais atvejais valstybės narės apie šiuos vienetinius tarifus praneša Komisijai ir Eurokontrolei.

14 straipsnis

Mokesčių rinkimas

1.   Valstybės narės mokesčius gali rinkti taikydamos vieną mokestį už skrydį.

2.   Oro navigacijos paslaugų naudotojai neatidėliodami ir visiškai sumoka visus oro navigacijos mokesčius.

3.   Valstybės narės užtikrina veiksmingą vykdymo priemonių taikymą. Šios priemonės gali būti paslaugų atsisakymas, orlaivių sulaikymas arba kitos vykdymo priemonės pagal taikomą teisę.

15 straipsnis

Mokesčių mechanizmo skaidrumas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad dėl mokesčių politikos būtų reguliariai konsultuojamasi su oro erdvės naudotojų atstovais. Tuo tikslu jos jiems suteikia būtiną informaciją apie savo mokesčių mechanizmą, kaip išdėstyta VI priede, arba, jei valstybė narė priėmė 1 straipsnio 6 dalyje nurodytą sprendimą kartu su III priedo 2 dalyje nurodyta būtina informacija, ir rengia veiksmingą bei skaidrų konsultacinį svarstymą, kad dalyvaujant atitinkamiems oro navigacijos paslaugų teikėjams pateiktų šią bei 8 straipsnyje nurodytą informaciją.

2.   Nepažeidžiant paslaugų teikimo reglamento 18 straipsnio, svarbūs dokumentai oro erdvės naudotojų atstovams, Komisijai, Eurokontrolei ir nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikiami prieš tris savaites iki konsultacinio svarstymo.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą priimami sprendimai būtų tinkamai pagrįsti ir kad jiems būtų taikoma veiksminga persvarstymo ir (arba) apskundimo tvarka.

17 straipsnis

Sąlygų reikalavimų laikymosi stebėsenai sudarymas

Oro navigacijos paslaugų teikėjai sudaro sąlygas nacionalinei priežiūros institucijai arba jos vardu veikiančiai pripažintai organizacijai atlikti patikras ir tyrimus, įskaitant apsilankymus vietoje. Minėtų institucijų įgalioti asmenys turi teisę:

a)

tikrinti atitinkamus apskaitos dokumentus, turto knygas, atsargas ir bet kokią kitą medžiagą, svarbią oro navigacijos mokesčiams nustatyti;

b)

paimti tokių dokumentų kopijas arba išrašus;

c)

vietoje paprašyti paaiškinimų žodžiu;

d)

patekti į atitinkamas patalpas, teritorijas arba transporto priemones.

Tokios patikros ir tyrimai atliekami valstybėje narėje, kurioje jos atliekamos, galiojančia tvarka.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Tačiau valstybės narės gali atidėti 9, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių taikymą maršruto mokesčiams iki 2008 m. sausio 1 d.

Valstybės narės gali atidėti 9 ir 11–15 straipsnių taikymą terminalo mokesčiams iki 2010 m. sausio 1 d.

Jei valstybės narės nusprendžia atidėti nuostatų taikymą pagal antrą ir trečią pastraipas, jos apie tai praneša Komisijai.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(4)  OL L 96, 2004 3 31, p. 25.


I PRIEDAS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORO UOSTUOSE, KURIEMS TAIKOMA 1 STRAIPSNIO 6 DALIS, SĄLYGŲ VERTINIMAS

Pagal 1 straipsnio 6 dalį vertinamos šios sąlygos:

1.

Kiek laisvai oro navigacijos paslaugų teikėjai gali teikti oro navigacijos paslaugas oro uostuose arba jų nebeteikti:

bet kokių didelių ekonominių kliūčių, kurios neleistų oro navigacijos paslaugų teikėjui siūlyti teikti oro navigacijos paslaugas arba jų nebeteikti, buvimas arba nebuvimas,

bet kokių didelių teisinių kliūčių, kurios neleistų oro navigacijos paslaugų teikėjui siūlyti teikti oro navigacijos paslaugas arba jų nebeteikti, buvimas arba nebuvimas,

sutarties galiojimo trukmė,

tvarkos, kuria vieno oro navigacijos paslaugų teikėjo turtas ir personalas gali būti perduoti kitam, buvimas.

2.

Kiek laisvai oro uostai gali nustatyti, kas teiks jų oro navigacijos paslaugas, įskaitant galimybę jas teikti patiems:

galimybė oro uostams pradėti patiems sau teikti oro navigacijos paslaugas arba jos nebuvimas,

teisinių, sutartinių ar praktinių kliūčių galimybei oro uostui pakeisti oro navigacijos paslaugų teikėją buvimas arba nebuvimas,

oro erdvės naudotojų atstovų vaidmuo oro navigacijos paslaugų teikėjo atrankos procese.

3.

Koks yra oro navigacijos paslaugų teikėjų, iš kurių oro uostai gali rinktis, pasirinkimas:

struktūrinio nelankstumo, apribojančio oro uostų galimybę veiksmingai rinktis oro navigacijos paslaugas, buvimas arba nebuvimas,

alternatyvių oro navigacijos paslaugų teikėjų, įskaitant galimybę oro uostams patiems sau teikti oro navigacijos paslaugas, buvimo, kuris leistų oro uostams rinktis oro navigacijos paslaugas, įrodymai.

4.

Kiek oro uostai patiria komercinį spaudimą mažinti sąnaudas arba kiek jiems taikomas skatinamosiomis priemonėmis pagrįstas reguliavimas:

ar oro uostai aktyviai konkuruoja, kad pritrauktų oro linijų verslą,

kurią oro navigacijos paslaugų mokesčio dalį sumoka oro uostai,

ar oro uostai veikia konkurencijos aplinkoje, ar taikomos ekonominės skatinamosios priemonės, skirtos kainų ribai nustatyti arba kitaip sąnaudų mažinimui skatinti.


II PRIEDAS

IŠLAIDŲ BAZĖS SKAIDRUMAS

1.   ATASKAITOS LENTELĖ

Valstybės narės ir oro navigacijos paslaugų teikėjai šią ataskaitos lentelę pildo apie kiekvieną mokesčių zoną, už kurią jie yra atsakingi.

Nurodomi faktiniai duomenys nuo (n – 3) metų iki (n – 1) metų ir planuojami (n) ir vėlesnių metų duomenys. Faktinės išlaidos nustatomos remiantis patvirtinta atskaitomybe. Planuojamos išlaidos nustatomos pagal verslo planą, kurio reikalaujama paslaugų teikimo reglamento 7 straipsnyje nurodytame sertifikate.

Išlaidos nustatomos nacionaline valiuta.

1   lentelė

Bendros išlaidos

 

Organizacija:

 

Mokesčių zona:

 

Metai n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Išsamūs duomenys pagal pobūdį

Personalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išimtinės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsamūs duomenys pagal paslaugas

Oro eismo valdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryšiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paieška ir gelbėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeronautikos informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologijos paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priežiūros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos valstybės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Papildoma informacija apie nacionalinės valiutos ir euro kursą

Valiutos kursas (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Papildoma informacija apie kapitalo sąnaudas

Vidutinis apyvartinis kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitant vidutinį ilgalaikį turtą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalo sąnaudos prieš mokesčius (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalo pelningumas (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinės skolų palūkanos (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   PAPILDOMA INFORMACIJA

Be to, valstybės narės ir oro navigacijos paslaugų teikėjai pateikia bent šią informaciją:

įrenginių arba paslaugų išlaidoms įvairioms oro navigacijos paslaugoms paskirstyti taikytos metodikos aprašymą pagal įrenginių ir paslaugų, nurodytų ICAO Regioniniame oro navigacijos plane (Europos regionas) (Dok. 7754), sąrašą ir šioms išlaidoms paskirstyti įvairioms mokesčių zonoms taikytos metodikos aprašymą,

(n – 1) metų planuotų ir faktinių duomenų skirtumų aprašymą ir paaiškinimą,

pagal verslo planą planuojamų penkerių metų išlaidų aprašymą ir paaiškinimą,

valstybių narių išlaidų („Kitos valstybės išlaidos“) aprašymą,

nusidėvėjimo išlaidoms skaičiuoti taikyto metodo (praeito laikotarpio ar einamųjų išlaidų) aprašymą ir paaiškinimą. Jei taikoma einamųjų išlaidų apskaita, pateikiami lyginamieji praeito laikotarpio išlaidų duomenys,

kapitalo sąnaudų pagrindimą, įskaitant turto bazės sudedamąsias dalis,

kiekvieno oro uosto išlaidų kiekvienai terminalo mokesčių zonai aprašymą; oro uostų, kuriuose įvykdoma mažiau negu 20 000 komercinių oro susisiekimo skrydžių per metus, skaičiuojamų kaip paskutiniųjų trejų metų vidurkis, atveju gali būti pateikiamos bendros išlaidos vienam oro uostui,

meteorologijos išlaidų išskyrimą į tiesiogines išlaidas ir „MET pagrindines išlaidas“, apibrėžiamas kaip išlaidos, susidarančios dėl pagalbinių meteorologijos įrenginių ir paslaugų, taip pat skirtos meteorologijos reikalavimams apskritai vykdyti. Jos apima bendrąją analizę ir prognozių rengimą, oro sąlygų stebėjimą radarais ir palydovais, paviršiaus ir viršutinės oro erdvės stebėjimo tinklus, meteorologijos ryšių sistemas, duomenų apdorojimo centrus ir pagalbinius pagrindinius mokslinius tyrimus, mokymą ir administravimą,

metodikos, taikytos bendroms MET išlaidoms ir MET pagrindinėms išlaidoms paskirstyti civilinei aviacijai ir įvairioms mokesčių zonoms, aprašymą.


III PRIEDAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL SKAIDRUMO TEIKIANT ORO NAVIGACIJOS PASLAUGAS ORO UOSTUOSE, KURIEMS TAIKOMA 1 STRAIPSNIO 6 DALIS

1.   ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

1.1.   Ataskaitos lentelė

Oro navigacijos paslaugų teikėjai šią ataskaitos lentelę pildo apie kiekvieną terminalo mokesčių zoną, už kurią jie yra atsakingi.

Nurodomi faktiniai duomenys nuo (n – 3) metų iki (n – 1) metų ir planuojami (n) bei vėlesnių metų duomenys. Faktinės išlaidos nustatomos remiantis patvirtinta atskaitomybe. Planuojamos išlaidos nustatomos pagal verslo planą, kurio reikalaujama sertifikate.

Išlaidos nustatomos nacionaline valiuta.

1   lentelė

Bendros išlaidos

 

Organizacija:

 

Mokesčių zona:

 

Metai n:


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n+3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Išsamūs duomenys pagal pobūdį

Personalas

 

 

 

 

 

Kitos veiklos išlaidos

 

 

 

 

Nusidėvėjimas

 

 

 

 

Kapitalo sąnaudos

 

 

 

 

Išimtinės išlaidos

 

 

 

 

Bendros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Papildoma informacija

Be to, oro navigacijos paslaugų teikėjai pateikia bent šią informaciją:

įrenginių arba paslaugų išlaidoms įvairioms oro navigacijos paslaugoms paskirstyti taikytos metodikos aprašymą pagal įrenginių arba paslaugų, nurodytų ICAO Regioniniame oro navigacijos plane (Europos regionas) (Dok. 7754) sąrašą,

planuotų ir faktinių metų (n – 1) nekonfidencialių duomenų skirtumų aprašymą ir paaiškinimą,

planuojamų penkerių metų nekonfidencialių išlaidų ir investicijų, susijusių su numatomu eismu, aprašymą ir paaiškinimą,

nusidėvėjimo išlaidoms skaičiuoti taikyto metodo (praeito laikotarpio arba einamųjų išlaidų) aprašymą ir paaiškinimą,

kapitalo sąnaudų paaiškinimą.

2.   ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ FINANSAVIMAS

Oro navigacijos paslaugų teikėjai pateikia šią informaciją apie kiekvieną terminalo mokesčių zoną:

būdo (-ų), kuriuo (-iais) finansuojamos oro navigacijos paslaugų išlaidos, aprašymą.


IV PRIEDAS

MARŠRUTO PASLAUGOS VIENETŲ SKAIČIAVIMAS

1.

Maršruto paslaugos vienetas apskaičiuojamas atstumo koeficientą padauginant iš atitinkamo orlaivio svorio koeficiento.

2.

Atstumo koeficientas apskaičiuojamas iš šimto padalijant kilometrų, nuskristų didžiojo rato trasa nuo įskridimo į mokesčių zonas iki išskridimo iš jų taško, skaičiaus pagal naujausią žinomą skrydžio planą, pateiktą atitinkamo orlaivio oro eismo srautui reguliuoti.

3.

Jei vieno skrydžio išskridimo ir įskridimo taškai mokesčių zonose sutampa, atstumo koeficientas yra lygus didžiojo rato trasos atstumui tarp šių taškų ir tolimiausio skrydžio plano taško.

4.

Atstumas, į kurį atsižvelgiama, sumažinamas 20 kilometrų už kiekvieną pakilimą ir nusileidimą valstybės narės teritorijoje.

5.

Svorio koeficientas, išreikštas skaičiumi šimtųjų dalių tikslumu, lygus dalmens, gauto iš penkiasdešimties padalijus maksimalios sertifikuotos orlaivio kilimo masės, nurodytos orlaivio operatoriaus pateiktame tinkamumo skristi sertifikate arba bet kokiame lygiaverčiame oficialiame dokumente, metrinių tonų skaičių, kvadratinei šakniai. Jei šis svoris nežinomas, imamas sunkiausio žinomo to paties tipo orlaivio svoris. Jei maksimalios sertifikuotos orlaivio kilimo masės yra kelios, imama didžiausia masė. Jei orlaivių operatorius skraido dviem arba daugiau orlaivių, kurie yra skirtingi to paties tipo variantai, kiekvienam to tipo orlaiviui taikomas visų jo to tipo orlaivių maksimalių kilimo masių vidurkis. Svorio koeficientas pagal orlaivio tipą ir operatorių skaičiuojamas ne rečiau kaip kartą per metus.


V PRIEDAS

TERMINALO PASLAUGOS VIENETŲ SKAIČIAVIMAS

1.

Terminalo paslaugos vienetas yra lygus atitinkamo orlaivio svorio koeficientui.

2.

Svorio koeficientas, išreikštas skaičiumi šimtųjų dalių tikslumu, lygus dalmeniui, gautam iš penkiasdešimties padalijus didžiausios patvirtintos maksimalios orlaivio kilimo masės, nurodytos IV priedo 5 punkte, metrinių tonų skaičių, pakeltam 0,7 laipsniu. Tačiau pereinamuoju laikotarpiu penkerius metus po to, kai pagal šį reglamentą buvo apskaičiuotas pirmasis terminalo vienetinis tarifas, šis laipsnio rodiklis yra lygus 0,5–0,9.


VI PRIEDAS

MOKESČIŲ MECHANIZMAS

1.   ATASKAITOS LENTELĖ

Valstybės narės šią ataskaitos lentelę pildo apie kiekvieną mokesčių zoną, už kurią jos yra atsakingos. Valstybės narės apie kiekvieną mokesčių zoną, už kurią jos yra atsakingos, taip pat pateikia 1 suvestinę lentelę. Jei mokesčių zona apima daugiau negu vienos valstybės narės oro erdvę, jos lentelę pildo bendrai 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Nurodomi faktiniai duomenys nuo (n – 3) metų iki (n – 1) metų ir planuojami (n) ir vėlesnių metų duomenys „Bendros išlaidos“ nustatomos kaip 1 lentelėje pateiktų visų bendrų išlaidų, kurios priskiriamos šiai mokesčių zonai, suma.

2   lentelė

Vienetinio tarifo skaičiavimas

 

Organizacija (-os):

 

Mokesčių zona:

 

Metai n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Vienetinis tarifas (eurais)

Bendros išlaidos (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo mokesčių atleistų skrydžių išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumos, perkeliamos į (n) metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš kitų šaltinių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos, už kurias imamas mokestis

Iš viso paslaugos vienetų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugų, už kurias imamas mokestis, vienetai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienetinis tarifas  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Vienetinis tarifas (nacionaline valiuta)

Valiutos kursas (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienetinis tarifas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Perkeltinas likutis (nacionaline valiuta)

Mokesčiai, už kuriuos sąskaitos pateikiamos naudotojams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinės bendros išlaidoss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš kitų šaltiniųces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinės nuo mokesčių atleistų skrydžių išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumos, perkeltos į (n) metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n) metų likutis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   PAPILDOMA INFORMACIJA

Be to, atitinkamos valstybės narės renka ir pateikia bent šią informaciją:

skirtingų mokesčių zonų nustatymo, ypač terminalo mokesčių zonų ir galimo oro uostų kryžminio subsidijavimo, aprašymą ir pagrindimą,

numatomų paslaugų, už kurias imamas mokestis, vienetų skaičiavimo aprašymą ir paaiškinimą,

metodikos, taikytos likučiui, susidariusiam dėl pernelyg didelės ar per mažos ankstesniais metais gautos sumos, susigrąžinti, aprašymą ir paaiškinimą,

atleidimo nuo mokesčių politikos ir susijusių išlaidų finansavimo priemonių aprašymą,

pajamų iš kitų šaltinių (jei jų yra) aprašymą,

oro navigacijos paslaugų teikėjams taikomų skatinamųjų priemonių, ypač taisyklių, kurias galima taikyti reguliavimo sąlygoms nustatyti vienetinių tarifų lygiu, aprašymą ir paaiškinimą. Veiklos tikslų ir taisyklių, pagal kurias į juos būtų atsižvelgiama nustatant didžiausius vienetinius tarifus, aprašymą ir paaiškinimą,

oro navigacijos paslaugų teikėjų planų, kuriais siekiama patenkinti numatomą paklausą ir įgyvendinti veiklos tikslus, aprašymą,

oro navigacijos paslaugų naudotojams taikomų skatinamųjų priemonių aprašymą ir paaiškinimą.


(1)  1 lentelėje pateiktų visų bendrų išlaidų, kurios priskirtos šiai mokesčių zonai, suma (jei tam tikros oro navigacijos paslaugos yra perkamos iš trečiųjų šalių, atsižvelgiama į metinių išlaidų kainą).

(2)  

Vienetinis tarifas

=

išlaidos, už kurias imamas mokestis/paslaugų, už kurias imamas mokestis, vienetai.


Top