Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0757

2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimas dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 3380)

OJ L 252, 20.9.2002, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 89 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 89 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 11 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/757/oj

32002D0757Oficialusis leidinys L 252 , 20/09/2002 p. 0037 - 0039


Komisijos sprendimas

2002 m. rugsėjo 19 d.

dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 3380)

(2002/757/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/36/EB [2], ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečią sakinį,

kadangi:

(1) Jei, valstybės narės nuomone, kyla pavojus, kad į jos teritoriją gali būti įvežtas ir paskleistas Direktyvos 2000/29/EB I arba II priede nenurodytas kenksmingas organizmas, ji gali laikinai imtis papildomų priemonių nuo gresiančio pavojaus apsiginti.

(2) Jungtinė Karalystė 2002 m. balandžio 29 d. pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., toliau – kenksmingas organizmas, protrūkius jos teritorijoje ir 2002 m. gegužės 13 d. patvirtino papildomas priemones, skirtas apsaugoti Bendriją nuo šio kenksmingo organizmo įvežimo ir paskleidimo joje. Be to, 2002 m. balandžio 29 d. apie minimo organizmo protrūkius savo teritorijose paskelbė Nyderlandai ir Vokietija.

(3) Šiuo metu minimas kenksmingas organizmas į Direktyvos 2000/29/EB I arba II priedus neįtrauktas. Tačiau turima moksline informacija pagrįsta preliminari kenkėjų rizikos analizė parodė, kad šio kenksmingo organizmo žalingas poveikis Bendrijos augalų sveikatai gali būti svarbus, ypač tik Jungtinėse Amerikos Valstijose esančių neeuropinių izoliatų – Bendrijos ąžuolams ir europinių izoliatų – dekoratyviniams augalams, pvz., Rhododendron spp. ir Viburnum spp. Valstybių narių susijusių tarnybų buvo paprašyta tęsti mokslinį darbą apie neeuropinių izoliatų Bendrijos ąžuolams keliamą pavojų, kenksmingo organizmo epidemiologiją ir galimus (parazitų) šeimininkus.

(4) Todėl būtina imtis laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių prieš minimo kenksmingo organizmo įvežimą į Bendriją ir paplitimą joje.

(5) Šios priemonės turėtų būti taikomos apsaugant Bendriją nuo kenksmingo organizmo įvežimo arba jo paplitimo, žinomų kenksmingų organizmų apniktų augalų auginimo bei judėjimo Bendrijoje, kenksmingo organizmo kontrolei ir bendresnio pobūdžio Bendrijoje esančio kenksmingo organizmo priežiūrai arba nuolatinei tokios priežiūros stokai. Tačiau šių priemonių nebūtina taikyti Rhododendron simsii Planch, išskyrus vaisius ir sėklas, nes iš turimos informacijos aišku, kad šiems augalams minėtas kenksmingas organizmas įtakos nedaro.

(6) Pirmiau minėtų priemonių rezultatai i bus reguliariai vertinami 2002 ir 2003 metais, ypač remiantis informacija, kurią turi pateikti valstybės narės. Atsižvelgiant į to vertinimo rezultatus ir valstybių narių pateiktą mokslinę nuomonę, bus svarstomos galimos tolesnės priemonės.

(7) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime:

1) "kenksmingas organizmas" – tai Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.;

2) "neatsparūs (kenkėjams) augalai" – tai Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., išskyrus Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. ir Viburnum spp. L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas;

3) "neatspari mediena" – tai Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) ir Quercus spp. mediena;

4) "neatspari žievė" – tai Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) ir Quercus spp. žievė.

2 straipsnis

Į Bendriją draudžiama įvežti ir joje platinti neeuropinius arba europinius kenksmingo organizmo izoliatus.

3 straipsnis

1. Neatsparius augalus ir neatsparią medieną į Bendrijos teritoriją galima įvežti tik tada, kai ji atitinka šio sprendimo priedo 1a punkte ir 2 punkte nustatytas neparastąsias fitosanitarines priemones ir kai, remiantis Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies a punkto nuostata, įvežant į Bendriją atliekamas patikrinimas, kurio metu nustatoma, kad juose nėra kenksmingo organizmo neeuropinių izoliatų.

2. Šio sprendimo priedo 1a punkto ir 2 punkto nuostatos taikomos Bendrijai skirtiems, Jungtinėse Amerikos Valstijose užaugusiems neatspariems augalams ir neatspariai medienai, išvežamiems nuo 2002 m. lapkričio 1 d. imtinai.

3. IV priedo I skirsnio 3 punkto A dalyje nustatytos priemonės, taikomos Quercus L. medienai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, įskaitant nebeturinčią natūralios rąsto formos, netaikomos šio sprendimo priedo 2 punkto b papunkčio reikalavimus atitinkančiai neatspariai Quercus L. medienai.

4. Nuo 2002 m. lapkričio 1 d. į Bendriją iš trečiųjų šalių, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas, įvežti Rhododendron spp. augalai, išskyrus Rhododendron simsii Planch ir Viburnum spp. bei vaisius ir sėklas, gali joje judėti tik tada, jei vežami kartu su augalų pasu, paruoštu ir išduotu remiantis Komisijos direktyva 92/105/EEB [3].

4 straipsnis

Į Bendriją neleidžiama įvežti neatsparios žievės iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

5 straipsnis

Nuo 2002 m. lapkričio 1 d. Bendrijoje užaugusių Rhododendron spp. augalų, išskyrus Rhododendron simsii Planch ir Viburnum spp. bei vaisius ir sėklas, negalima išvežti iš jų augimo vietos, jei jie neatitinka šio sprendimo priedo 3 punkte nustatytų sąlygų. Šių augalų augintojai registruojami laikantis Tarybos direktyvos 92/90/EEB [4] nuostatų.

6 straipsnis

1. Valstybės narės atlieka oficialius tyrimus dėl kenksmingo organizmo jų teritorijoje, kad nustatytų, ar yra užkrėtimo kenksmingu organizmu įrodymų.

2. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies nuostatų, iki 2003 m. lapkričio 1 d. apie šių tyrimų rezultatus pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

7 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2002 m. spalio 31 d. suderina patvirtintas sprendimą atitinkančias priemones, kurios padėtų apsisaugoti nuo kenksmingo organizmo įvežimo ir jo paplitimo, bei nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

8 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d. šį sprendimą būtina apsvarstyti i iš naujo.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. rugsėjo 19 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

[2] OL L 116, 2002 5 3, p. 16.

[3] OL L 4, 1993 1 8, p. 22.

[4] OL L 344, 1992 11 26, p. 38.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1a. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 2 punkto, IV priedo A dalies 1, 11.1, 39 ir 40 punktų, Junginėse Amerikos Valstijose užaugę neatsparūs augalai vežami su Direktyvos 2000/29/EB 7 arba 8 straipsnyje nurodytu sertifikatu:

a) kuriame nurodyta, kad jie yra užaugę kenksmingo organizmo neapimtose teritorijose. Rajono pavadinimas nurodomas sertifikato skyrelyje "kilmės vieta"; arba

b) kuris išduotas oficialiai patvirtinus, kad augimo vietoje atlikus oficialius patikrinimus, įskaitant laboratorinius įtartinų požymių tyrimus, atliekamus nuo paskutiniojo vegetacijos ciklo pradžios, kenksmingų organizmų neeuropinių izoliatų ant neatsparių augalų nerasta.

Be to, sertifikatas išduodamas tik po to, kai, prieš išsiuntimą paėmus tipinius augalų ėminius ir juos patikrinus, nerandama kenksmingo organizmo neeuropinių izoliatų. Sertifikato skyrelyje "papildoma deklaracija" įrašoma: "Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. neeuropinių izoliatų nerasta".

1b. Įvežti 1a punkte nurodyti neatsparūs augalai Bendrijoje gali būti pervežami tik su augalų pasu, išduotu laikantis Direktyvos 92/105/EEB nuostatų, patvirtinančių 3 straipsnio 1 dalyje minimus patikrinimus.

2. Neatspari mediena iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Bendriją gali būti importuojama tik kartu su Direktyvos 2000/29/EB 7 arba 8 straipsnyje nurodytu sertifikatu:

a) kuriame nurodyta, kad jie yra užaugę kenksmingo organizmo neapimtose teritorijose. Rajono pavadinimas nurodomas sertifikato skyrelyje "kilmės vieta"; arba

b) kuris išduotas oficialiai patikrinus ir įsitikinus, kad nulupta medienos žievė ir:

i) kad ji jau nebeturi apvalaus rąsto formos arba

ii) kad vanduo sudaro ne daugiau kaip 20 % medienos sausosios medžiagos, arba

iii) kad mediena buvo dezinfekuota karštu oru arba karštu vandeniu;

arba

c) jei, importuojant pjautinę medieną su žievės likučiais arba be jų, pagal dabartinę komercinę praktiką ant jos arba jos pakuotės nurodytas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas "išdžiovinta krosnyje", "KD" įrodo, kad ji gamybos proceso metu buvo išdžiovinta iki 20 % drėgnumo, išreikšto sausosios medžiagos procentais, taikant atitinkamą laiką ir temperatūrą.

3. Bendrijoje užaugę Rhododendron spp. augalai, išskyrus Rhododendron simsii Planch ir Viburnum spp. bei vaisius ir sėklas, gali būti išvežti iš augimo vietos tik su šio priedo 1 punkte minimu augalų pasu ir tik tada, kai:

a) jie yra iš kenksmingo organizmo neeuropiniais izoliatais neapimtų rajonų arba

b) oficialių patikrinimų metų nuo paskutiniojo pilno vegetacijos ciklo pradžios augimo vietoje ant pirmiau minėtų augalų nepastebėta jokių kenksmingo organizmo neeuropinių izoliatų požymių, įskaitant laboratorinius įtariamų požymių tyrimus, atliekamus bent vieną kartą, kai augalai yra aktyvaus augimo stadijoje, arba

c) kai augimo vietoje ant minėtų augalų randama kenksmingo organizmo neeuropinių izoliatų požymių, taikomos atitinkamos procedūros, kurių tikslas – likviduoti kenksmingą organizmą, vadinasi, sunaikinti užkrėstąjį ir visus 2 m atstumu nuo jo esančius neatsparius augalus, ir

- turint omenyje visus neatsparius augalus, esančius 10 m spinduliu nuo užkrėstų augalų, ir visus užkrėstame sklype likusius augalus – augimo vietoje išsaugoti augalai ne mažiau kaip du kartus per tris mėnesius nuo infekcijos nustatymo, kai augalai būna aktyvaus augimo stadijoje, buvo papildomai patikrinti ir kenksmingų organizmų juose nerasta,

- visi kiti gamybos vietoje esantys neatsparūs augalai po infekcijos nustatymo buvo dar kartą intensyviai tikrinami ir kenksmingų organizmų juose nerasta.

--------------------------------------------------

Top