Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0433

2007/433/EB: 2007 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimas dėl laikinų skubių priemonių užkirsti kelią Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2496)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 276 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/433/oj

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/66


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 18 d.

dėl laikinų skubių priemonių užkirsti kelią Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2496)

(2007/433/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečią sakinį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB jei, valstybės narės nuomone, kyla pavojus, kad į jos teritoriją gali būti įvežtas ir joje gali išplisti šios direktyvos I arba II priede nenurodytas kenksmingas organizmas, ji gali laikinai imtis papildomų priemonių nuo gresiančio pavojaus apsisaugoti.

(2)

2006 m. birželio 16 d. Ispanija informavo valstybes nares ir Komisiją, kad dėl anamorfinio pavidalo grybo Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, dar vadinamo Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, buvimo miško dauginamojoje medžiagoje Pirėnų pusiasalio šiaurinėje dalyje ji 2006 m. gegužės 26 d. priėmė oficialias priemones pagal nacionalinę likvidavimo ir kontrolės programą siekdama užkirsti kelią tolesniam šio organizmo įvežimui į jos teritoriją ir išplitimui joje.

(3)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (toliau – nurodytas organizmas) nenurodytas Direktyvos 2000/29/EB I ar II priede. Tačiau kenkėjų keliamos rizikos vertinimo, pagrįsto turimais ribotais moksliniais duomenimis, ataskaita parodė, kad nurodytas organizmas gali turėti didelės įtakos Pinus spp. medžių nunykimui ir padaryti didelę žalą Pseudotsuga menziesii rūšies medžiams. Šie augalai yra labai paplitę Europoje, o kai kurių rūšių augalai yra labai neatsparūs. Todėl būtina nedelsiant imtis laikinųjų priemonių užkirsti kelią nurodyto organizmo įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje.

(4)

Šiame sprendime nustatytas priemones reikia taikyti atsižvelgiant į nurodyto organizmo įvežimą ir plitimą, užkrėstų Bendrijos teritorijų nustatymą bei nurodyto organizmo kontrolę šiose teritorijose, nurodytų augalų, įskaitant sėklas, importą, auginimą ir gabenimą Bendrijoje ir nurodyto organizmo buvimo ar ilgalaikio išnykimo valstybėse narėse tyrimą.

(5)

Šių priemonių rezultatus reikia reguliariai vertinti 2007 ir 2008 m., visų pirma remiantis valstybių narių pateikiama informacija. Galimybė imtis tolesnių priemonių bus apsvarstyta atsižvelgiant į šių vertinimų rezultatus.

(6)

Jei reikia, valstybės narės turi pritaikyti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus.

(7)

Šių priemonių taikymo rezultatus reikėtų persvarstyti iki 2008 m. balandžio 1 d.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

1)

nurodytas organizmas – tai Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell;

2)

nurodyti augalai – tai Pinus L. genties ir Pseudotsuga menziesii rūšies augalai, skirti sodinimui, įskaitant dauginimui naudojamas sėklas ir kankorėžius;

3)

auginimo vieta – tai:

bet kokios patalpos ar laukų grupė, naudojamos kaip vienas augalų auginimo padalinys; jam gali priklausyti auginimo vietos, kurios fitosanitariniais tikslais administruojamos atskirai, arba

nustatytas ribas turintis miško medynas.

2 straipsnis

Kovos su nurodytu organizmu priemonės

Draudžiama įvežti į Bendriją ir joje platinti nurodytą organizmą.

3 straipsnis

Nurodytų augalų importas

Nurodytus augalus galima įvežami į Bendriją tik jei:

a)

jie atitinka I priedo I dalyje nustatytus reikalavimus, ir

b)

įvežant į Bendriją augalus jie patikrinami ir prireikus ištiriami, ar neužkrėsti nurodytu organizmu pagal Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 1 dalį, ir nustatoma, kad augalai nėra užkrėsti.

4 straipsnis

Nurodytų augalų vežimas Bendrijos teritorijoje

Nepažeidžiant šio sprendimo II priedo II dalies nuostatų, nurodytus augalus, kurie yra Bendrijos kilmės arba kurie importuojami į Bendriją pagal šio sprendimo 3 straipsnį, galima vežti Bendrijos teritorijoje, tik jeigu jie atitinka I priedo II dalyje nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Tikrinimas ir pranešimai

1.   Valstybės narės atlieka oficialius metinius tyrimus dėl nurodyto organizmo buvimo arba užsikrėtimo organizmu įrodymų jų teritorijose.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 2 dalies nuostatų, iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama apie šių tikrinimų rezultatus kartu pateikiant 6 straipsnyje minėtų demarkuotų zonų sąrašus ir II priedo II dalyje nurodytas priemones.

2.   Apie bet kokį įtariamą ar patvirtintą augalų užsikrėtimą nurodytu organizmu nedelsiant pranešama atsakingoms oficialioms įstaigoms.

6 straipsnis

Demarkuotų zonų nustatymas

Kai nurodyto organizmo buvimas teritorijoje patvirtinamas 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų tyrimų rezultatais ar 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu pranešimu, arba įrodomas kitais būdais, valstybės narės nustato demarkuotas zonas ir imasi oficialių priemonių, kaip nustatyta II priedo I ir II dalyse.

7 straipsnis

Reikalavimų laikymasis

Valstybės narės, jei būtina, iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė, siekdamos apsisaugoti nuo nurodyto organizmo įvežimo ir išplitimo, kad šios priemonės atitiktų šio sprendimo reikalavimus, ir nedelsdamos apie jas informuoja Komisiją.

8 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 31 d.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).


I PRIEDAS

ŠIO SPRENDIMO 3 IR 4 STRAIPSNIUOSE NURODYTOS SKUBIOS PRIEMONĖS

I.   Specialūs importo reikalavimai

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 1 punkto, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktų, IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ir 17 punktų nuostatų, trečiųjų šalių kilmės nurodyti augalai vežami kartu su Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalyje nurodytu sertifikatu, kurio skyrelyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, kad nurodyti augalai kilę iš auginimo vietos, kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, ir

a)

visą augimo laikotarpį buvo auginami šalyse, kuriose nebuvo aptiktas nurodytas organizmas, arba

b)

visą augimo laikotarpį buvo auginami kenkėjais neužkrėstoje teritorijoje, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų. Kenkėjais neužkrėstos teritorijos pavadinimas turi būti paminėtas skyrelyje „kilmės šalis“, arba

c)

augalai kilę iš auginimo vietos, kurioje per oficialius patikrinimus dvejų metų laikotarpiu prieš eksportą nebuvo aptikta nurodyto organizmo požymių, ir prieš pat eksportą augalai buvo ištirti.

II.   Vežimo sąlygos

Nepažeidžiant šio sprendimo II priedo II dalies nuostatų ir Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktų, IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ir 17 punktų bei V priedo A dalies I skirsnio 2.1 punkto ir II skirsnio 1.1 punkto nuostatų, visus nurodytus augalus, kurie yra Bendrijos kilmės arba kurie importuojami į Bendriją pagal šio sprendimo 3 straipsnį, išskyrus mažą augalų kiekį, skirtą naudoti savininkui arba gavėjui nekomerciniais tikslais tik tuo atveju, jei nėra minėto organizmo išplitimo pavojaus, galima vežti Bendrijos teritorijoje tik kartu su augalo pasu, kuris buvo parengtas ir išduotas remiantis Direktyvos 92/105/EEB (1) nuostatomis, ir:

a)

visą auginimo laikotarpį arba nuo įvežimo į Bendriją augalai buvo auginami auginimo vietoje valstybėje narėje, kurioje organizmas nebuvo aptiktas, arba

b)

visą augimo laikotarpį arba nuo jų įvežimo į Bendriją augalai buvo auginami auginimo vietoje kenkėjais neužkrėstoje teritorijoje, kurią nustatė atsakinga oficiali institucija valstybėje narėje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

c)

augalai kilę iš auginimo vietos, kurioje per oficialius patikrinimus dvejų metų laikotarpiu prieš vežimą nebuvo aptikta nurodyto organizmo požymių, ir prieš pat vežimą augalai buvo ištirti.


(1)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/17/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 23).


II PRIEDAS

ŠIO SPRENDIMO 6 STRAIPSNYJE MINĖTOS SKUBIOS PRIEMONĖS

I.   Demarkuotų zonų nustatymas

1.

6 straipsnyje nurodytas demarkuotas zonas sudaro šios dalys:

a)

užkrėsta teritorija, kurioje buvo patvirtintas nurodyto organizmo buvimas ir kuri apima visus nurodytus augalus, turinčius nurodyto organizmo sukeltų požymių, ir

b)

buferinė zona, besitęsianti ne mažiau kaip 1 km už užkrėstos zonos.

Jei kelios buferinės zonos persidengia arba geografiškai yra arti viena kitos, nustatoma platesnė demarkuota zona, apimanti atitinkamas demarkuotas zonas ir teritorijas tarp jų.

2.

Nustatant tikslias 1 punkte nurodytų zonų ribas, atsižvelgiama į pagrįstus mokslinius principus, nurodyto organizmo bei jo pernešėjų biologinius ypatumus, užkrato išplitimo lygį, metų laiką ir į konkretų nurodytų augalų išsidėstymą atitinkamoje valstybėje narėje.

3.

Jei nurodytas organizmas aptinkamas už užkrėstos zonos ribų, demarkuotos zonos ribos atitinkamai persvarstomos.

4.

Jei, remiantis 5 straipsnio 1 dalyje nurodytais metiniais tyrimais, kurioje nors demarkuotoje zonoje nurodytas organizmas neaptinkamas bent dvejus metus iš eilės, ši zona panaikinama, o šio priedo II dalyje nurodytos priemonės nebėra būtinos.

II.   Demarkuotose zonose taikomos priemonės

6 straipsnyje nurodytos oficialios priemonės, kurių reikia imtis demarkuotose zonose, apima mažiausiai:

tinkamas nurodyto organizmo naikinimo priemones,

intensyvią stebėseną, vykdomą siekiant nustatyti nurodyto organizmo buvimą atliekant atitinkamus patikrinimus.


Top