Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0403

2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/1593

OJ L 74, 19.3.2016, p. 8–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj

19.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/403

2016 m. kovo 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, nustatantį bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančią Direktyvą 88/599/EEB (2), ypač į jos 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalies b punkte reikalaujama, kad Komisija parengtų sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, be nustatytųjų to reglamento IV priede, dėl kurių kelių transporto įmonė ar transporto vadybininkas gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašą;

(2)

šiuo tikslu Komisija turėtų nustatyti pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkius sužalojimus jie gali sukelti, ir numatyti pažeidimų dažnumo ribą, kurią viršijus pakartotiniai pažeidimai laikomi sunkesniais;

(3)

į sudarytiną sunkių pažeidimų kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašą turėtų būti įtraukti Sąjungos taisyklių pažeidimai, susiję su Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis sritimis;

(4)

nustatydamos, kurias įmones, laikomas keliančiomis didesnį pavojų, tikslinga tikrinti prioritetine tvarka, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 12 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės turėtų atsižvelgti į informaciją apie tuos pažeidimus;

(5)

priemonės, kurias reikia priimti, yra būtinos siekiant užtikrinti skaidrumą, sąžiningumą ir teisinį tikrumą vertinant pažeidimų sunkumą ir jų poveikį nepriekaištingai transporto įmonės ar transporto vadybininko reputacijai;

(6)

tačiau valstybės narės kompetentinga institucija turi pati atlikti nuodugnią nacionalinę administracinę procedūrą, per kurią nustatoma, ar konkrečiu atveju nepriekaištingos reputacijos praradimas būtų proporcinga priemonė. Prireikus per tokią nacionalinę nagrinėjimo procedūrą turėtų būti atliekami patikrinimai atitinkamos įmonės patalpose. Vertindamos reputacijos nepriekaištingumą, valstybės narės turėtų išnagrinėti įmonės, jos vadybininkų ir visų kitų susijusių asmenų veiksmus;

(7)

suderinta sunkių pažeidimų klasifikacija turėtų būti padėtas pagrindas kiekvienos valstybės narės pagal Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnį nustatytai nacionalinei rizikos įvertinimo sistemai papildyti, kad būtų apimami visi Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti sunkūs Sąjungos kelių transporto taisyklių pažeidimai, kurie gali neigiamai paveikti nepriekaištingą transporto įmonės ar transporto vadybininko reputaciją;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad valstybės narės ne vėliau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d. turėtų įtraukti tuos sunkius pažeidimus į nacionalinį elektroninį kelių transporto įmonių registrą. Todėl suderintos pažeidimų klasifikacijos nustatymas yra svarbus žingsnis į priekį siekiant užtikrinti sąžiningą įmonių konkurenciją, darnesnį reikalavimų vykdymo užtikrinimą ir veiksmingą Europos kelių transporto įmonių registro informacijos mainų sistemos veikimą;

(9)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją, reikia nustatyti bendrą metodą, pagal kurį apskaičiuojamas pažeidimų dažnumas, kurį viršijus valstybės narės, kurioje įsisteigusi įmonė, kompetentinga institucija pakartotinius pažeidimus laiko sunkesniais. Dėl tokių pakartotinių pažeidimų gali būti pradėta nacionalinė administracinė procedūra, po kurios, jei taip savo nuožiūra nusprendžia kompetentinga institucija, vežėjas gali prarasti nepriekaištingą reputaciją;

(10)

paprastai dažnumas turėtų būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, laiką ir vidutinį vairuotojų skaičių. Nustatoma dažnumo riba laikoma aukščiausia, paliekant valstybėms narėms galimybę taikyti žemesnes ribas, numatytas jų nacionalinėse administracinėse nepriekaištingos reputacijos vertinimo procedūrose;

(11)

siekiant užtikrinti teisinį nuoseklumą ir skaidrumą, taip pat būtina iš dalies pakeisti Direktyvos 2006/22/EB III priedą – tam tikrų jame nustatytų pažeidimų sunkumo lygis turi būti pakeistas atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede pateiktą sunkiausių pažeidimų sąrašą;

(12)

sunkių pažeidimų kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašas buvo sudarytas konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir Sąjungos suinteresuotaisiais subjektais, o sunkumo lygiai buvo nustatyti remiantis geriausia atitinkamų teisės aktų nuostatų laikymosi užtikrinimo valstybėse narėse praktika ir patirtimi. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede nustatyti sunkiausi pažeidimai buvo orientacinė viršutinė riba nustatant kitų atitinkamų pažeidimų sunkumo lygį;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 (3) 18 straipsnio 1 dalį įsteigto Kelių transporto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas šio reglamento I priede pateikiamas bendras sunkių Sąjungos komercinio kelių transporto taisyklių pažeidimų, be nustatytųjų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašas.

2.   Šio reglamento II priede nustatomas didžiausias pažeidimų dažnumas, kurį viršijus pakartotiniai sunkūs pažeidimai laikomi sunkesniais; jis nustatomas atsižvelgiant į vairuotojų, dalyvaujančių transporto veikloje, kuriai vadovauja transporto vadybininkas, skaičių.

3.   Atlikdamos nacionalines administracines nepriekaištingos reputacijos vertinimo procedūras, valstybės narės atsižvelgia į 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją apie sunkius pažeidimus.

2 straipsnis

Direktyvos 2006/22/EB III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento III priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 300, 2009 11 14, p. 51.

(2)  OL L 102, 2006 4 11, p. 35.

(3)  1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 370, 1985 12 31, p. 8).


I PRIEDAS

Sunkių pažeidimų klasifikacija

(Nurodyta 1 straipsnyje)

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomos sunkių Sąjungos komercinio kelių transporto taisyklių pažeidimų kategorijos ir rūšys – pažeidimai suskirstyti į tris sunkumo kategorijas pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkius sužalojimus jie gali sukelti.

1.   Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006  (1) pažeidimų grupės (vairavimo ir poilsio trukmė)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMO RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS (2)

SSP

LSP

SP

Ekipažas

1.

5 str. 1 dalis

Reikalavimo dėl minimalaus konduktorių amžiaus nepaisymas

 

 

X

Vairavimo trukmė

2.

6 str. 1 dalis

Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas, jei trukmės neleidžiama pailginti iki 10 h

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h

13 h 30 min < …

be pertraukos/poilsio

X

 

 

5.

Pailgintos vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas, jei trukmę leidžiama pailginti

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h < …

 

X

 

7.

Kasdienės vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h

15 h < …

be pertraukos/poilsio

X

 

 

8.

6 str. 2 dalis

Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas

60 h < … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

10.

Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas 25 % ar daugiau

70 h ≤ …

X

 

 

11.

6 str. 3 dalis

Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112 h 30 min

 

X

 

13.

Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas ne mažiau kaip 25 % dvi savaites paeiliui

112 h 30 min ≤ …

X

 

 

Pertraukos

14.

7 str.

4,5 h nepertraukiamo vairavimo trukmės iki darant pertrauką viršijimas

5 h ≤ …< 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Poilsio laikotarpiai

16.

8 str. 2 dalis

Nepakankamas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 11 h, jei kasdienio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti

8 h 30 min ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8 h 30 min

 

X

 

18.

Nepakankamas sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h, jei laikotarpį leidžiama sutrumpinti

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Nepakankami padalyto kasdienio poilsio laikotarpiai – mažiau kaip 3 h + 9 h

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

8 str. 5 dalis

Nepakankamas su porininku dirbančio vairuotojo kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

8 str. 6 dalis

Nepakankamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 24 h

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

…< 20 h

 

X

 

26.

Nepakankamas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 45 h, jei kassavaitinio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28.

8 str. 6 dalis

Šešių 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo 12 parų taisyklės

29.

8 str. 6a dalis

Dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

30.

8 str. 6a dalies b punkto ii papunktis

Kassavaitinio poilsio laikotarpis pradėtas po dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

… ≤ 65 h

 

X

 

31.

8 str. 6a dalies d punktas

Ilgesnis kaip 3 h vairavimo be pertraukos laikotarpis laikotarpiu nuo 22:00 iki 6:00, jei dirbama be porininko

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

4,5 h ≤ …

 

X

 

Darbo organizavimas

32.

10 str. 1 dalis

Atlyginimo dydžio susiejimas su nuvažiuotu atstumu arba vežamų krovinių kiekiu

 

X

 

33.

10 str. 2 dalis

Neorganizuotas arba netinkamai organizuotas vairuotojo darbas; vairuotojui neduoti arba netinkamai duoti nurodymai, būtini, kad jis galėtų laikytis teisės aktų

 

X

 

2.   Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014  (3) pažeidimų grupės (tachografas)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

Tachografo įrengimas

1.

3 str. 1 dalis ir 22 str.

Neįrengtas arba nenaudojamas patvirtinto tipo tachografas (pvz.: nėra tachografo, kurį turi įrengti kompetentingos valstybės narės institucijos patvirtintas montuotojas, dirbtuvės ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas yra be būtinų plombų, kurias turi uždėti arba pakeisti patvirtintas montuotojas, dirbtuvė ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas be įrengimo plokštelės)

X

 

 

Tachografo, vairuotojo kortelės arba registracijos lapo naudojimas

2.

23 str. 1 dalis

Naudojamas patvirtintose dirbtuvėse nepatikrintas tachografas

 

X

 

3.

27 str.

Vairuotojas turi ir (arba) naudoja daugiau kaip vieną vairuotojo kortelę

 

X

 

4.

Vairuojama naudojant suklastotą vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės)

X

 

 

5.

Vairuojama naudojant kitam vairuotojui priklausančią vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės)

X

 

 

6.

Vairuojama naudojant vairuotojo kortelę, kuri buvo gauta pateikus melagingas deklaracijas ir (arba) suklastotus dokumentus (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės)

X

 

 

7.

32 str. 1 dalis

Tachografas neveikia taip, kaip turėtų (pvz.: tachografas nėra tinkamai patikrintas, kalibruotas ir užplombuotas)

 

X

 

8.

32 str. 1 dalis ir 33 str. 1 dalis

Tachografas naudojamas netinkamai (pvz.: tyčinis, savanoriškas arba primestinis piktnaudžiavimas, nėra nurodymų, kaip tinkamai naudoti, ir kt.)

 

X

 

9.

32 str. 3 dalis

Klastojimo įtaiso, kuriuo galima pakeisti tachografo įrašus, naudojimas

X

 

 

10.

Registracijos lapuose įrašytų, tachografe ir (arba) vairuotojo kortelėje saugomų ir iš tachografo arba kortelės perkeliamų duomenų klastojimas, nuslėpimas arba naikinimas

X

 

 

11.

33 str. 2 dalis

Įmonėje nesaugomi registracijos lapai, spaudiniai ir perkelti duomenys

 

X

 

12.

Neužtikrinama, kad užregistruoti ir saugomi duomenys būtų prieinami bent vienerius metus

 

X

 

13.

34 str. 1 dalis

Netinkamas registracijos lapų ir (arba) vairuotojo kortelės naudojimas

 

X

 

14.

Registracijos lapų arba vairuotojo kortelės išėmimas be leidimo, turintis įtakos atitinkamų duomenų registravimui

 

X

 

15.

Registracijos lapas arba vairuotojo kortelė naudojami ilgesnį nei numatyta laiką, ir duomenys prarandami

 

X

 

16.

34 str. 2 dalis

Naudojami sutepti arba sugadinti registracijos lapai arba vairuotojo kortelė, o duomenys neįskaitomi

 

X

 

17.

34 str. 3 dalis

Nedaromi įrašai ranka, kai to reikalaujama

 

X

 

18.

34 str. 4 dalis

Netinkamo registracijos lapo naudojimas arba vairuotojo kortelės įdėjimas į kitai kortelei skirtą angą (kai dirbama su porininku)

 

 

X

19.

34 str. 5 dalis

Netinkamas perjungimo mechanizmo naudojimas

 

X

 

Informacijos pateikimas

20.

36 str.

Atsisakymas būti patikrintam

 

X

 

21.

36 str.

Negalėjimas pateikti einamosios paros ir paskutinių 28 parų įrašų

 

X

 

22.

Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės įrašų, jei vairuotojas kortelę turi

 

X

 

23.

36 str.

Negalėjimas pateikti einamąją parą ir paskutines 28 paras ranka padarytų įrašų ir spaudinių

 

X

 

24.

36 str.

Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės, jei vairuotojas kortelę turi

 

X

 

Gedimai

25.

37 str. 1 dalis ir 22 str. 1 dalis

Tachografą remontavo ne patvirtintas montuotojas ar dirbtuvės

 

X

 

26.

37 str. 2 dalis

Vairuotojas nepažymėjo visos reikalaujamos informacijos laikotarpiais, kai tachografas netinkamas naudoti arba blogai veikia ir dėl to neregistruoja duomenų

 

X

 

3.   Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB  (4) pažeidimų grupės (darbo laiko taisyklės)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMO RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

Maksimalus savaitės darbo laikas

1.

4 str.

Maksimalaus savaitės darbo laiko – 48 h – viršijimas, jei galimybės pailginti jį iki 60 h jau išnaudotos

56 h ≤ … 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Maksimalaus savaitės darbo laiko – 60 h – viršijimas, jei netaikoma 8 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata

65 h ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70 h ≤ …

 

X

 

Pertraukos

5.

5 str. 1 dalis

Nepakankamas privalomos pertraukos laikas, kai darbo laikas 6–9 h

10 min <… ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Nepakankamas privalomos pertraukos laikas, kai darbo laikas daugiau kaip 9 h

20 min < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Naktinis darbas

9.

7 str. 1 dalis

Kasdienis darbo laikas per kiekvieną 24 h laikotarpį, kai dirbama naktį, jei netaikoma 8 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata

11 h ≤ … < 13 h

 

 

X

10.

13 h < …

 

X

 

Registravimo duomenys

11.

9 str.

Darbdaviai klastoja darbo laiko registravimo duomenis arba atsisako pateikti juos inspektoriui

 

X

 

12.

Įdarbinti ir (arba) savarankiškai dirbantys vairuotojai klastoja registravimo duomenis arba atsisako pateikti juos inspektoriui

 

X

 

4.   Tarybos direktyvos 96/53/EB  (5) pažeidimų grupės (masės ir matmenų taisyklės)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMO RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

Masė

1.

1 str.

Viršijama didžiausia leidžiamoji N3 kategorijos transporto priemonių masė

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Viršijama didžiausia leidžiamoji N2 kategorijos transporto priemonių masė

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Ilgis

7.

1 str.

Viršijamas didžiausias leidžiamasis ilgis

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Plotis

9.

1 str.

Viršijamas didžiausias leidžiamasis plotis

2,65 m ≤ … < 3,10 m

 

 

X

10.

3,10 m ≤ …

 

X

 

5.   Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES  (6) (periodinė techninė apžiūra) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/47/ES  (7) (techninis patikrinimas kelyje) pažeidimų grupės

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMO RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

Techninė apžiūra

1.

Direktyvos 2014/45/ES 8 ir 10 str. ir Direktyvos 2014/47/ES 7 str. 1 dalis

Važiavimas neturint galiojančio ES teisės aktuose reikalaujamo sėkmingos techninės apžiūros liudijimo

X

 

 

2.

Direktyvos 2014/47/ES 12 str. 2 dalis

Neužtikrinama, kad transporto priemonė būtų saugi ir geros techninės būklės, todėl atsiranda labai didelių stabdžių sistemos, vairo mechanizmo trauklių, ratų ir (arba) padangų, pakabos ar važiuoklės trūkumų, kurie sukeltų tokią tiesioginę grėsmę kelių eismo saugumui, kad transporto priemonę nusprendžiama sulaikyti

X

 

 

Direktyvos 2014/47/ES dėl komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje II priede pateikta detali techninių trūkumų, pagal sunkumo lygį suskirstytų į nedidelius, didelius ir pavojingus trūkumus, klasifikacija. Šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje pateiktos šių terminų apibrėžtys:

a)

nedideli trūkumai, neturintys didelio poveikio transporto priemonės saugai ar poveikio aplinkai, ir kiti nežymūs neatitikties faktai;

b)

dideli trūkumai, dėl kurių gali pablogėti transporto priemonės sauga ar kurie gali daryti poveikį aplinkai arba dėl kurių gali kilti pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, ir kiti svarbesni neatitikties faktai;

c)

pavojingi trūkumai, dėl kurių kyla tiesioginis ir neišvengiamas pavojus kelių eismo saugai ar daromas poveikis aplinkai.

Nustatoma tokia techninės apžiūros direktyvų nuostatų pažeidimų lygių ir Direktyvos 2014/47/ES II priede pateiktos trūkumų klasifikacijos atitiktis: SP = dideli trūkumai; LSP = pavojingi trūkumai; SSP = vairavimas esant trūkumams, kurie kelia tiesioginį pavojų kelių eismo saugai; nedideli trūkumai būtų tolygūs nedideliems pažeidimams.

6.   Tarybos direktyvos 92/6/EEB  (8) pažeidimų grupės (greičio ribotuvai)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

1.

2 ir 3 str.

Neįrengtas greičio ribotuvas

X

 

 

2.

5 str.

Greičio ribotuvas neatitinka taikomų techninių reikalavimų

 

X

 

3.

5 str.

Greičio ribotuvas įrengtas ne patvirtintose dirbtuvėse

 

 

X

4.

 

Naudojamas klastojimo įtaisas, kuriuo galima klastoti greičio ribotuvo duomenis, arba naudojamas duomenis klastojantis greičio ribotuvas

X

 

 

7.   Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB  (9) pažeidimų grupės (vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

Mokymas ir vairuotojo pažymėjimas

1.

3 str.

Krovinių ar keleivių vežimas neįgijus privalomos pradinės kvalifikacijos ir (arba) nelankius privalomo periodinio mokymo kursų

 

X

 

2.

10 str. ir II priedas

Vairuotojas negali pateikti nacionalinės teisės aktuose reikalaujamos galiojančios kvalifikacinės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo (pvz.: pametė, pamiršo, kortelė ar pažymėjimas apgadinti, neįskaitomi)

 

 

X

8.   Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB  (10) pažeidimų grupės (vairuotojo pažymėjimo reikalavimai)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

1.

Direktyvos 2006/126/EB 1 ir 4 str.

Keleivių ar krovinių vežimas neturint galiojančio vairuotojo pažymėjimo

X

 

 

2.

1 str.

I priedas

Apgadinto ar neįskaitomo arba bendro modelio neatitinkančio vairuotojo pažymėjimo naudojimas

 

 

X

9.   Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB  (11) pažeidimų grupės (pavojingų krovinių vežimas keliais)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

1.

Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnis

Draudžiamų vežti pavojingų krovinių vežimas

X

 

 

2.

Pavojingų krovinių vežimas draudžiamoje arba nepatvirtintoje talpykloje, taip sukeliant tokį pavojų gyvybei ar aplinkai, kad transporto priemonę nusprendžiama sulaikyti

X

 

 

3.

Pavojingų krovinių vežimas nenurodant ant transporto priemonės, kad vežami pavojingi kroviniai, ir taip sukeliant tokį pavojų gyvybei ar aplinkai, kad transporto priemonę nusprendžiama sulaikyti

X

 

 

4.

Pavojingų medžiagų nuotėkis

 

X

 

5.

Nesupakuotų krovinių vežimas netinkamos konstrukcijos konteineryje

 

X

 

6.

Krovinių vežimas atitinkamo patvirtinimo sertifikato neturinčia transporto priemone

 

X

 

7.

Transporto priemonė nebeatitinka patvirtinimo standartų ir kelia tiesioginį pavojų

 

X

 

8.

Nesilaikoma krovinio tvirtinimo ir sukrovimo taisyklių

 

X

 

9.

Nesilaikoma mišriojo pakuočių pakrovimo taisyklių

 

X

 

10.

Nesilaikoma nuostatų, kuriomis apribojamas vienu transporto vienetu gabenamas kiekis, įskaitant nuostatas dėl leidžiamojo cisternų arba pakuočių užpildymo laipsnių

 

X

 

11.

Nepateikiama su vežama medžiaga susijusi informacija (pvz., JT numeris, tikslus krovinio pavadinimas, pakuočių grupė), kuria remiantis būtų galima nustatyti pažeidimo sunkumo lygį

 

X

 

12.

Vairuotojas neturi galiojančio profesinio mokymo pažymėjimo

 

X

 

13.

Naudojamasi liepsna arba nesaugiu šviesos šaltiniu

 

X

 

14.

Nesilaikoma draudimo rūkyti

 

X

 

15.

Transporto priemonė netinkamai prižiūrima arba netinkamai pastatyta

 

 

X

16.

Transporto vienetą sudaro daugiau kaip viena priekaba arba puspriekabė

 

 

X

17.

Transporto priemonė nebeatitinka patvirtinimo standartų, tačiau nekelia tiesioginio pavojaus

 

 

X

18.

Transporto priemonėje nėra reikalaujamų tinkamų naudoti gesintuvų

 

 

X

19.

Transporto priemonėje nėra ADR arba raštiškose instrukcijose reikalaujamos įrangos

 

 

X

20.

Paketų vežimas pažeistose pakuotėse, vidutinės talpos konteineriuose arba didelės talpos pakuotėse arba pažeistų neišvalytų tuščių pakuočių vežimas

 

 

X

21.

Supakuotų krovinių vežimas netinkamos konstrukcijos konteineryje

 

 

X

22.

Netinkamai uždarytos cisternos arba konteinerinės cisternos (įskaitant tuščias neišvalytas cisternas)

 

 

X

23.

Netinkamas transporto priemonės ir (arba) talpyklos ženklinimas, žymėjimas ar žymėjimas lentelėmis

 

 

X

24.

Neturima ADR reikalavimus atitinkančių raštiškų instrukcijų arba raštiškos instrukcijos yra nesusijusios su vežamu kroviniu

 

 

X

Komisijos direktyvos 2004/112/EB (12), kuria adaptuojama Tarybos direktyva 95/50/EB (13) dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų, II priede pateikta detali atitinkamų nuostatų pažeidimų klasifikacija, kurioje pažeidimai pagal jų sunkumo lygį suskirstyti į tris rizikos kategorijas: I rizikos kategoriją, II rizikos kategoriją ir III rizikos kategoriją.

Nustatoma tokia minėtų nuostatų pažeidimų lygių ir Direktyvos 2004/112/EB II priede numatytų rizikos kategorijų atitiktis: I rizikos kategorija = LSP (išskyrus pažeidimus, kurie Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede jau priskirti prie SSP), II rizikos kategorija = SP. III rizikos kategorijos pažeidimai tolygūs nedideliems pažeidimams.

Ši lentelė apima tik tuos pažeidimus, už kuriuos visiškai arba iš dalies atsako vežėjas. Vežėjo atsakomybės už pažeidimą lygis vertinamas pagal valstybės narės nacionalinę vykdymo užtikrinimo procedūrą.

10.   Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009  (14) pažeidimų grupės (patekimas į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

Bendrijos licencija

1.

3 str.

Krovinių vežimas neturint galiojančios Bendrijos licencijos (t. y. licencija neišduota, suklastota, panaikinta, nebegaliojanti ir pan.)

X

 

 

2.

4 str.

Krovinių vežimo įmonė arba vairuotojas negali pateikti inspektoriui galiojančios Bendrijos licencijos arba galiojančios patvirtintos jos kopijos (t. y. Bendrijos licencija arba patvirtinta jos kopija pamesta, pamiršta, sugadinta ir pan.)

 

X

 

Vairuotojo liudijimas

3.

3 ir

5 str.

Krovinių vežimas neturint galiojančio vairuotojo liudijimo (t. y. vairuotojo liudijimas neišduotas, suklastotas, panaikintas, nebegaliojantis ir pan.)

 

X

 

4.

Vairuotojas arba krovinių vežimo įmonė negali pateikti inspektoriui galiojančio vairuotojo liudijimo arba galiojančios patvirtintos jo kopijos (t. y. vairuotojo liudijimas arba patvirtinta jo kopija pamestas (-a), pamirštas (-a), apgadintas (-a) ir pan.)

 

 

X

11.   Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1073/2009  (15) pažeidimų grupės (patekimas į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

Bendrijos licencija

1.

4 str.

Keleivių vežimas neturint galiojančios Bendrijos licencijos (t. y. licencija neišduota, suklastota, panaikinta, nebegaliojanti ir pan.)

X

 

 

2.

4 str. 3 dalis

Vežėjas arba vairuotojas negali pateikti inspektoriui galiojančios Bendrijos licencijos arba galiojančios patvirtintos jos kopijos (t. y. licencija arba patvirtinta jos kopija pamesta, pamiršta, apgadinta ir pan.)

 

X

 

Leidimas teikti reguliarias paslaugas

3.

5 ir 6 str.

Reguliarių paslaugų teikimas neturint galiojančio leidimo (t. y. leidimas neišduotas, suklastotas, panaikintas, nebegaliojantis, netinkamai naudojamas ir pan.)

 

X

 

4.

19 str.

Vairuotojas negali pateikti inspektoriui leidimo (t. y. leidimas pamestas, pamirštas, apgadintas ir pan.)

 

 

X

5.

5 ir 6 str.

Teikiant reguliarias paslaugas valstybėje narėje sustojimo vietos neatitinka išduotame leidime nurodytų vietų

 

 

X

Vienkartinių ir kitų paslaugų, kurioms leidimas nereikalingas, kelionės lapas

6.

12 str.

Vairavimas neturint reikalingo kelionės lapo (t. y. kelionės lapas nesurašytas, suklastotas, jame nėra reikalaujamos informacijos ir kt.)

 

 

X

12.   Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005  (16) pažeidimų grupės (gyvūnų vežimas)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

1.

I priedo II skyrius

Pertvaros nepakankamai tvirtos, kad atlaikytų gyvūnų svorį

 

X

 

2.

I priedo III skyrius

Naudojamos pakrovimo ar iškrovimo rampos, kurių paviršius slidus, kurios neturi šoninių apsaugų arba yra per stačios

 

 

X

3.

Naudojamos keliamosios platformos ar viršutinės platformos, kurios neturi apsauginių bortelių, skirtų užtikrinti, kad per pakrovimo ar iškrovimo operacijas gyvūnai neiškristų ar nepabėgtų

 

 

X

4.

7 str.

Nesuteiktas patvirtinimas dėl transporto priemonės tinkamumo vežti tolimais atstumais arba vežti konkrečios rūšies gyvūnams

 

 

X

5.

4, 5 ir 6 str.

Vežimas neturint galiojančių reikalaujamų dokumentų, kelionės žurnalo arba vežėjo leidimo ar kompetencijos pažymėjimo

 

 

X


(1)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

(2)  SSP – sunkiausias pažeidimas, LSP – labai sunkus pažeidimas, SP – sunkus pažeidimas.

(3)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

(4)  2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

(5)  1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59). Direktyva iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719 (OL L 115, 2015 5 6, p. 1), kuri į valstybių narių nacionalinę teisę perkeliama iki 2017 m. gegužės 7 d.

(6)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).

(7)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 134).

(8)  1992 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėse Bendrijoje (OL L 57, 1992 3 2, p. 27).

(9)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).

(10)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, 2006 12 30, p. 18).

(11)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).

(12)  2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyva 2004/112/EB, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (OL L 367, 2004 12 14, p. 23).

(13)  1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyva 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (OL L 249, 1995 10 17, p. 35).

(14)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

(15)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

(16)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1).


II PRIEDAS

Sunkių pažeidimų dažnumas

1.

Pakartotinius I priede išvardytus sunkius (SP) ir labai sunkius (LSP) pažeidimus valstybės narės, kurioje įsisteigusi įmonė, kompetentinga institucija laiko sunkesniais. Apskaičiuodamos pakartotinių pažeidimų dažnumą, valstybės narės atsižvelgia į šiuos veiksnius:

a)

pažeidimo sunkumą (SP arba LSP);

b)

laiką (bent vieni metai nuo patikrinimo dienos);

c)

vairuotojų, dalyvaujančių transporto veikloje, kuriai vadovauja transporto vadybininkas, skaičių (vidutinis skaičius per metus).

2.

Atsižvelgiant į kelių eismo saugai galimą sukelti pavojų, nustatomas toks didžiausias sunkių pažeidimų dažnumas, kurį viršijus pažeidimai turėtų būti laikomi sunkesniais:

3 SP vienam vairuotojui per metus

=

1 LSP;

3 LSP vienam vairuotojui per metus

=

pradedama nacionalinė nepriekaištingos reputacijos vertinimo procedūra.

3.

Vienam vairuotojui per metus tenkantis pažeidimų skaičius – tai vidurkis, apskaičiuojamas padalijus bendrą visų to paties sunkumo lygio (SP arba LSP) pažeidimų skaičių iš vidutinio atitinkamais metais dirbusių vairuotojų skaičiaus. Šioje dažnumo apskaičiavimo formulėje numatyta aukščiausia sunkių pažeidimų riba, kurią viršijus pažeidimai laikomi sunkesniais. Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes ribas, jei tai numatyta jų nacionalinėse administracinėse nepriekaištingos reputacijos vertinimo procedūrose.


III PRIEDAS

Direktyvos 2006/22/EB III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

1.   Reglamento (EB) Nr. 561/2006 pažeidimų grupės

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMO RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS (1)

SSP

LSP

SP

NP

A

Ekipažas

A1

5 str. 1 dalis

Reikalavimo dėl minimalaus konduktorių amžiaus nepaisymas

 

 

X

 

B

Vairavimo trukmė

B1

6 str. 1 dalis

Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas, jei trukmės neleidžiama pailginti iki 10 h

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h

13 h 30 min ≤ …

be pertraukos/poilsio

X

 

 

 

B5

Pailgintos vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas, jei trukmę leidžiama pailginti

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Kasdienės vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h

15 h ≤ …

be pertraukos/poilsio

X

 

 

 

B9

6 str. 2 dalis

Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B12

Kassavaitinio vairavimo trukmės viršijimas 25 % ar daugiau

70 h ≤ …

X

 

 

 

B13

6 str. 3 dalis

Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30 min

 

X

 

 

B16

Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui 25 % ar daugiau

112 h 30 min ≤ …

X

 

 

 

C

Pertraukos

C1

7 str.

4,5 h nepertraukiamo vairavimo trukmės iki darant pertrauką viršijimas

4 h 30 min < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Poilsio laikotarpiai

D1

8 str. 2 dalis

Nepakankamas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 11 h, jei kasdienio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 min ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30 min

 

X

 

 

D4

Nepakankamas sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h, jei laikotarpį leidžiama sutrumpinti

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Nepakankami padalyto kasdienio poilsio laikotarpiai – mažiau kaip 3 h + 9 h

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

8 str. 5 dalis

Nepakankamas su porininku dirbančio vairuotojo kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

8 str. 6 dalis

Nepakankamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 24 h

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Nepakankamas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 45 h, jei kassavaitinio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

8 str. 6 dalis

Šešių 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo 12 parų taisyklės

E1

8 str. 6a dalis

Dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

8 str. 6a dalies b punkto ii papunktis

Kassavaitinio poilsio laikotarpis pradėtas po dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

8 str. 6a dalies d punktas

Ilgesnis kaip 3 h vairavimo be pertraukos laikotarpis laikotarpiu nuo 22:00 iki 6:00, jei dirbama be porininko

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Darbo organizavimas

F1

10 str. 1 dalis

Atlyginimo dydžio susiejimas su nuvažiuotu atstumu arba vežamų krovinių kiekiu

 

X

 

 

F2

10 str. 2 dalis

Neorganizuotas arba netinkamai organizuotas vairuotojo darbas; vairuotojui neduoti arba netinkamai duoti nurodymai, būtini, kad jis galėtų laikytis teisės aktų

 

X

 

 

2.   Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014  (2) pažeidimų grupės (tachografas)

Nr.

TEISINIS PAGRINDAS

PAŽEIDIMŲ RŪŠIS

SUNKUMO LYGIS

SSP

LSP

SP

NP

G

Tachografo įrengimas

G1

3 str. 1 dalis ir 22 str. 2 dalis

Neįrengtas ir nenaudojamas patvirtinto tipo tachografas (pvz.: nėra tachografo, kurį turi įrengti kompetentingos valstybės narės institucijos patvirtintas montuotojas, dirbtuvės ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas yra be būtinų plombų, kurias turi uždėti arba pakeisti patvirtintas montuotojas, dirbtuvės ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas be įrengimo plokštelės)

X

 

 

 

H

Tachografo, vairuotojo kortelės arba registracijos lapo naudojimas

H1

23 str. 1 dalis

Naudojamas patvirtintose dirbtuvėse nepatikrintas tachografas

 

X

 

 

H2

27 str.

Vairuotojas turi ir (arba) naudoja daugiau kaip vieną vairuotojo kortelę

 

X

 

 

H3

Vairuojama naudojant suklastotą vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės)

X

 

 

 

H4

Vairuojama naudojant kitam vairuotojui priklausančią vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės)

X

 

 

 

H5

Vairuojama naudojant vairuotojo kortelę, kuri buvo gauta pateikus melagingas deklaracijas ir (arba) suklastotus dokumentus (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės)

X

 

 

 

H6

32 str. 1 dalis

Tachografas neveikia taip, kaip turėtų (pvz.: tachografas nėra tinkamai patikrintas, kalibruotas ir užplombuotas)

 

X

 

 

H7

32 str. 1 dalis ir 33 str. 1 dalis

Tachografas naudojamas netinkamai (pvz.: tyčinis, savanoriškas arba primestinis piktnaudžiavimas, nėra nurodymų, kaip tinkamai naudoti, ir kt.)

 

X

 

 

H8

32 str. 3 dalis

Klastojimo įtaiso, kuriuo galima pakeisti tachografo įrašus, naudojimas

X

 

 

 

H9

Registracijos lapuose įrašytų, tachografe ir (arba) vairuotojo kortelėje saugomų ir iš tachografo arba kortelės perkeliamų duomenų klastojimas, nuslėpimas arba naikinimas

X

 

 

 

H10

33 str. 2 dalis

Įmonėje nesaugomi registracijos lapai, spaudiniai ir perkelti duomenys

 

X

 

 

H11

Neužtikrinama, kad užregistruoti ir saugomi duomenys būtų prieinami bent vienus metus

 

X

 

 

H12

34 str. 1 dalis

Netinkamas registracijos lapų ir (arba) vairuotojo kortelės naudojimas

 

X

 

 

H13

Registracijos lapų arba vairuotojo kortelės išėmimas be leidimo, turintis įtakos atitinkamų duomenų registravimui

 

X

 

 

H14

Registracijos lapas arba vairuotojo kortelė naudojami ilgesnį nei numatyta laiką, ir duomenys prarandami

 

X

 

 

H15

34 str. 2 dalis

Naudojami sutepti arba apgadinti registracijos lapai ar vairuotojo kortelė, o duomenys neįskaitomi

 

X

 

 

H16

34 str. 3 dalis

Nedaromi įrašai ranka, kai to reikalaujama

 

X

 

 

H17

34 str. 4 dalis

Netinkamo registracijos lapo naudojimas arba vairuotojo kortelės įdėjimas į kitai kortelei skirtą angą (kai dirbama su porininku)

 

 

X

 

H18

34 str. 5 dalis

Netinkamas perjungimo mechanizmo naudojimas

 

X

 

 

I

Informacijos teikimas

I1

36 str.

Atsisakymas būti patikrintam

 

X

 

 

I2

36 str.

Negalėjimas pateikti einamosios paros ir paskutinių 28 dienų įrašų

 

X

 

 

I3

Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės įrašų, jei vairuotojas kortelę turi

 

X

 

 

I4

36 str.

Negalėjimas pateikti einamąją parą ir paskutines 28 dienas ranka padarytų įrašų ir spaudinių

 

X

 

 

I5

36 str.

Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės, jei vairuotojas kortelę turi

 

X

 

 

J

Gedimai

J1

37 str. 1 dalis ir 22 str. 1 dalis

Tachografą remontavo ne patvirtintas montuotojas ar dirbtuvės

 

X

 

 

J2

37 str. 2 dalis

Vairuotojas nepažymėjo visos reikalaujamos informacijos laikotarpiais, kai tachografas netinkamas naudoti arba blogai veikia ir dėl to neregistruoja duomenų

 

X“

 

 


(1)  SSP – sunkiausi pažeidimai, LSP – labai sunkūs pažeidimai, SP – sunkūs pažeidimai. NP – nedideli pažeidimai.

(2)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).


Top