Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0217

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 217/2006, nustatantis Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl leidimo valstybėms narėms laikinai leisti prekiauti sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų, taikymo taisykles (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 156–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 196 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 196 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 203 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/217/oj

9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 217/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl leidimo valstybėms narėms laikinai leisti prekiauti sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų, taikymo taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (2), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (3), ypač į jo 24 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (4), ypač į jo 38 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (5), ypač į jos 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB sėkla galima prekiauti tik jei ji atitinka minimalaus daigumo reikalavimus arba tais atvejais, kai turimos sėklos, atitinkančios daigumo reikalavimus, kiekis yra nepakankamas, Komisija leidžia ribotą laiką prekiauti nustatytais maksimaliais kiekiais sėklos, kuri neatitinka reikalavimų, numatytų šiose direktyvose minimalaus daigumo atžvilgiu.

(2)

Leidimų išdavimo procesas šiuo metu yra per lėtas.

(3)

Siekiant supaprastinti ir pagreitinti leidimų išdavimo tvarką ir užtikrinti, kad Komisija ir valstybės narės turėtų visą informaciją, būtiną įvertinti ir atsakyti į prašymą, manoma, kad Komisijos ir valstybių narių konsultavimosi tvarka būtų tinkama priemonė.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiame reglamente nustatomos taisyklės, taikomos valstybių narių prašymams dėl leidimo laikinai leisti prekiauti sėkla, kuri neatitinka minimalių daigumo reikalavimų, nustatytų:

a)

Direktyvos 66/401/EEB 17 straipsnio 1 dalyje;

b)

Direktyvos 66/402/EEB 17 straipsnio 1 dalyje;

c)

Direktyvos 2002/54/EB 24 straipsnio 1 dalyje;

d)

Direktyvos 2002/55/EB 38 straipsnio 1 dalyje ir

e)

Direktyvos 2002/57/EB 21 straipsnio 1 dalyje.

2.   Reglamentas netaikomas prekybai „elitinėmis sėklomis“, kaip apibrėžta direktyvose, nurodytose 1 dalyje.

2 straipsnis

1.   Valstybė narė, kuriai kyla tiekimo sunkumų ir kuri norėtų laikinai leisti prekiauti sėkla, kuri neatitinka minimalių daigumo reikalavimų (toliau – prašančioji valstybė narė), pateikia Komisijai prašymą su 3 straipsnyje nurodyta informacija. Be to, prašančioji valstybė narė praneša apie tai kitoms valstybėms narėms. Kiekviena valstybė narė paskiria kontaktinius centrus.

2.   Per 15 dienų po 1 dalyje numatyto pranešimo kitos valstybės narės gali pranešti Komisijai ir prašančiajai valstybei narei apie:

a)

turimų sėklų pasiūlymą, kuris padėtų įveikti laikinus tiekimo sunkumus; arba

b)

prieštaravimus, susijusius su prekyba sėkla, kuri neatitinka direktyvų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, reikalavimų.

3.   Prašančiosios valstybės narės prašyme nurodytas kiekis sėklų, dėl kurių jis buvo pateiktas, gali būti parduodamas visoje Bendrijoje, nesilaikant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų direktyvų reikalavimų, jeigu per 2 dalyje nurodytą laikotarpį prašančiajai (-iosioms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) ir Komisijai nebuvo pateikta pasiūlymų arba prieštaravimų, arba kai pasiūlymai pateikti ir prašančioji valstybė narė bei siūlančioji (-iosios) valstybė (-ės) narė (-ės) gali susitarti, kad pasiūlymai netinkami, išskyrus atvejį, kai per tą patį laikotarpį Komisija pranešė prašančiajai valstybei narei mananti, kad prašymas nepagrįstas.

Komisija palaiko ryšius su kiekvienos valstybės narės paskirtais kontaktiniais centrais ir savo tinklalapyje skelbia sąlygas, kurioms esant leidžiama prekiauti, įskaitant leidžiamą kiekį.

4.   Jeigu nevykdomos 3 dalyje nustatytos sąlygos, Komisija mano, kad prašymas nepagrįstas; Komisija informuoja kiekvienos valstybės narės paskirtus kontaktinius centrus.

Šis klausimas pateikiamas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniam komitetui ir, jei reikia, sprendimas, kuriuo patvirtinamas arba atmetamas prašymas, priimamas laikantis tvarkos, numatytos 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytose nuostatose.

3 straipsnis

Informacija, kurios reikalaujama pagal 2 straipsnio 1 dalį, yra apie:

a)

rūšis ir veisles, ypač jų duomenis, susijusius su ūkiniu vertingumu ir tinkamumu naudoti;

b)

numatomą minimalų daigumą;

c)

atitinkamus kiekius;

d)

kartu pateikiamus dokumentus, kuriuose paaiškinama prašymo priežastis;

e)

siūlomas prekybos vietas, nurodant tuos prašančiosios valstybės narės regionus, kuriuose susiduriama su sėklos tiekimo sunkumais;

f)

taikymo laikotarpis, kuriam prašoma leidimo.

4 straipsnis

Nepažeidžiant ženklinimo reikalavimų, numatytų 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose direktyvose, oficialioje sėklos etiketėje turi būti nurodyta, kad šios sėklos kategorija atitinka ne tokius griežtus reikalavimus, nei nustatytieji šiose direktyvose, bei turi būti pateikti sėklos minimalaus daigumo duomenys.

5 straipsnis

1.   Laikydamosi šiame reglamente nustatytų sąlygų valstybės narės leidžia tiekėjams tiekti į rinką sėklą, kurios atžvilgiu pagal 3 straipsnį buvo suteiktas leidimas. Jos gali reikalauti, kad tiekėjai prašytų leidimo iš anksto; išduoti leidimą gali būti atsisakyta, jei:

a)

yra pakankamai įrodymų, verčiančių abejoti, kad tiekėjas gali pateikti į rinką tokį kiekį sėklų, kokiam pateikti jis prašė leidimo; arba

b)

bendras kiekis, kuriam tiekėjas, laikydamasis leidžiančių nukrypti nuostatų, prašo leidimo, prilygs didžiausiam pagal 2 straipsnį Bendrijai leistinam kiekiui.

2.   Prašančioji valstybė narė koordinuoja darbą su kitomis valstybėmis narėmis siekdama užtikrinti, kad nebūtų viršytas bendras leistinas kiekis.

3.   Valstybės narės teikia viena kitai administracinę pagalbą taikant šį reglamentą. Jos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kontaktinius centrus, nurodytus 2 straipsnio 1 dalyje per vieną mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).

(2)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(3)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(4)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(5)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.


Top