Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0085

2018 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/85, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 92)

C/2018/0092

OJ L 16, 20.1.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/85/oj

20.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/85

2018 m. sausio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 92)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2000/29/EB nustatytos apsaugos priemonės nuo augalams ar augaliniams produktams kenksmingųjų organizmų įvežimo į Sąjungą ir išplitimo joje;

(2)

Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16 punkte nustatyti specialūs reikalavimai, taikomi Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf augalų ir jų hibridų vaisių įvežimui į Sąjungą ir gabenimui joje;

(3)

Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2017/1279 (2) į Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnį įterptas 16.4 punkto e papunktis. Tame papunktyje nustatytos apsaugos priemonės nuo kenksmingųjų organizmų Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, kiek tai susiję su pramoniniam perdirbimui skirtais Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų vaisiais, išskyrus Citrus aurantium L. ir Citrus latifolia Tanaka augalų vaisius (toliau – nurodytieji vaisiai);

(4)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/715 (3) nustatytos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ir kurios taikomos nurodytiesiems vaisiams, jei jie yra iš Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus;

(5)

Nurodytuosius vaisius iš Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos arba Urugvajaus, skirtus tik gaminti sultims pramoniniu būdu, reikėtų toliau leisti įvežti į Sąjungą ir joje gabenti laikantis specialių reikalavimų, nustatytų Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/715 III antraštinėje dalyje, ir nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.4 punkto e papunkčio. Tai yra būtina siekiant užtikrinti nuoseklią Sąjungos teritorijos fitosanitarinę apsaugą nuo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, esančio ant nurodytųjų vaisių iš šių trečiųjų šalių, patekimo;

(6)

Įgyvendinimo direktyva (ES) 2017/1279 į Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnį įterptas 16.6 punktas. To punkto nuostatomis nustatytos apsaugos priemonės nuo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), kiek tai susiję su tam tikrų rūšių Citrus L. augalų vaisiais iš Afrikos žemyno šalių. Siekiant užtikrinti Sąjungos teritorijos fitosanitarinę apsaugą nuo kenksmingųjų organizmų Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) patekimo, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 turėtų būti taikomas nepažeidžiant tų nuostatų;

(7)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/715 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 ir 16.6 punktuose nustatytų reikalavimų.“

2)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Nurodytųjų vaisių, skirtų tik gaminti sultims pramoniniu būdu, įvežimas į Sąjungą ir gabenimas joje

1.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.4 punkto e papunkčio, nurodytieji vaisiai iš Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ar Urugvajaus, skirti tik gaminti sultims pramoniniu būdu, įvežami į Sąjungą ir joje gabenami pagal šio sprendimo 9–17 straipsnius.

2.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 ir 16.6 punktuose nustatytų reikalavimų.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2017 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2017/1279, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–V priedai (OL L 184, 2017 7 15, p. 33).

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (OL L 125, 2016 5 13, p. 16).


Top