Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1013

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 162, 27.6.2015, p. 33–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1013/oj

27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1013

2015 m. birželio 25 d.

kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (1), ypač į jo 14 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1277/2005 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 įgyvendinimo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje nuostatos. Tiek Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, tiek Reglamentas (EB) Nr. 111/2005, priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1277/2005, buvo iš dalies pakeisti ir į juos įtrauktos nuostatos dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 290 ir 291 straipsnius. Todėl naujos taisyklės turėtų būti priimtos pagal naujus įgaliojimus;

(2)

nors Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 yra susijęs su vidaus prekyba, o Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 – su tarptautine prekyba, daugelis nuostatų yra bendros jiems abiem. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, tikslinga priimti vieną įgyvendinimo aktą, apimantį abu reglamentus;

(3)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir nuoseklų šio reglamento nuostatų vykdymą, būtina pateikti komercinių patalpų apibrėžtį;

(4)

galiojančios nuostatos, susijusios su licencijų išdavimo procedūrinėmis taisyklėmis, prekybos stebėsenai vykdyti būtinos informacijos pateikimo procedūra ir forma, taip pat importo ir eksporto leidimų forma ir tvarkymu, yra veiksmingos, todėl iš esmės turėtų būti toliau taikomos pagal šį reglamentą;

(5)

registracijos pažymėjimų išdavimo ūkio subjektams ir naudotojams procedūrinės taisyklės, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 111/2005, turėtų atspindėti licencijų išdavimo taisykles;

(6)

tam, kad būtų užtikrinama duomenų kokybė ir nuoseklumas ir būtų galima išvengti į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę įtraukiamos informacijos dubliavimosi, kiekviena valstybė narė turėtų sukurti vieną bendrą informacinį punktą, kuris perduotų informaciją į duomenų bazę. Informacija turėtų būti perduodama nedelsiant. Informacija apie licenciją ar registracijos pažymėjimą turėtų apimti duomenis, kurių reikia norint nustatyti ūkio subjektą ar naudotoją, turintį licenciją ar registracijos pažymėjimą, taip pat atitinkamą (-as) cheminę (-es) medžiagą (-as). Informacija turėtų būti prieinama tik tiek, kiek valdžios institucijoms reikia pareigoms atlikti;

(7)

pagal pereinamojo laikotarpio taisykles turėtų būti leidžiama naudoti popierines formas, išduotas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos pagal ankstesnes taisykles, kol baigsis tokių popierinių formų atsargos;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos vienodos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 įgyvendinimo taisyklės, kiek tai susiję su ūkio subjektų ir naudotojų licencijavimu ir registravimu ir jų įtraukimu į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, ūkio subjektų prekybos stebėsenai vykdyti būtinos informacijos teikimu, taip pat eksporto ir importo leidimų išdavimu narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente sąvoka „komercinės patalpos“ reiškia ūkio subjekto kiekvienoje atskiroje vietoje turimą (-us) pastatą (-us) ir žemės sklypą (-us).

3 straipsnis

Licencijų išdavimo procedūra

1.   Ūkio subjektas ar naudotojas Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą licencijos paraišką kompetentingai institucijai pateikia elektroniniu būdu arba raštu, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės.

Paraiška laikoma išsamia, jeigu joje pateikiama visa informacija, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 (4) 3 straipsnio 2 dalies b punkte.

2.   Vertindama licencijos paraišką kompetentinga institucija taip pat gali atsižvelgti į ankstesnius paraišką teikiančio ūkio subjekto, turinčio įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (ĮEOV) statusą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (5) 5a straipsnyje, atžvilgiu atliktus vertinimus arba auditą tiek, kiek jie svarbūs nagrinėjant licencijos išdavimo sąlygas.

Nukrypdama nuo šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies kompetentinga institucija gali leisti ūkio subjektams, turintiems ĮEOV statusą, teikiant paraišką nepateikti visos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 3 straipsnio 2 dalies b punkte minimos informacijos.

3.   Kompetentinga institucija pirmiausia įvertina paraiškos išsamumą.

Jeigu laikoma, kad paraiška neišsami, kompetentinga institucija tai nurodo pareiškėjui ir jį paragina pateikti trūkstamą ar papildomą informaciją.

Jeigu laikoma, kad paraiška išsami, kompetentinga institucija pareiškėjui patvirtina gavusi išsamią paraišką.

4.   Kompetentinga institucija sprendimą išduoti naują licenciją ar jos neišduoti priima per 60 darbo dienų nuo išsamios naujos licencijos paraiškos gavimo dienos, o sprendimą dėl licencijos atnaujinimo priima per 30 darbo dienų.

5.   Bet koks sprendimas neišduoti licencijos turi būti pagrįstas ir apie jį pareiškėjui turi būti pranešta elektroniniu būdu arba raštu.

6.   Licencija gali apimti Reglamente (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 111/2005 nurodytas operacijas.

4 straipsnis

Licencijos taikymo sritis

Kompetentinga institucija gali išduoti licenciją:

a)

apimančią visas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ir visas operacijas kiekvienoje veiklos patalpoje arba

b)

apimančią visas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ir visas operacijas kiekvienoje valstybėje narėje.

5 straipsnis

Licencijos forma

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta licencija išduodama šio reglamento I priede nurodytos formos.

6 straipsnis

Vėlesni pakeitimai

Jeigu po licencijos išdavimo tos licencijos paraiškoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 3 straipsnio 9 dalyje nurodytą informaciją, pasikeitė, licencijos savininkas per 10 darbo dienų nuo tokio pasikeitimo apie jį elektroniniu būdu arba raštu praneša kompetentingai institucijai.

Jeigu po pasikeitimo toliau tenkinamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 3 straipsnyje nurodytos sąlygos ir pakeistina informacija nurodyta licencijoje, kompetentinga institucija atitinkamai iš dalies pakeičia licenciją.

7 straipsnis

Licencijų galiojimas, jo sustabdymas ir licencijų panaikinimas

1.   Jeigu pasibaigė licencijos galiojimas arba licencija buvo panaikinta, licencijos savininkas per 10 darbo dienų nuo galiojimo pabaigos arba panaikinimo dienos grąžina nebegaliojančią licenciją kompetentingai institucijai.

2.   Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia sustabdyti licencijos galiojimą arba panaikinti licenciją, toks sprendimas pateikiamas licencijos savininkui elektroniniu būdu arba raštu ir jame nurodomos licencijos galiojimo sustabdymo arba jos panaikinimo priežastys.

8 straipsnis

Specialios licencijos

Šio reglamento 3–7 straipsniai netaikomi Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalyje nurodytoms specialioms licencijoms.

9 straipsnis

Registracijos procedūra

1.   3, 4, 6 ir 7 straipsniai taikomi registracijos procedūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalį.

2.   Registracijos pažymėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalį išduodamas II priede nurodytos formos.

3.   Nukrypdama nuo 2 dalies, kompetentinga institucija gali išduoti registracijos pažymėjimus ant formos, išspausdintos iki šio reglamento įsigaliojimo dienos ir atitinkančius nacionalines taisykles, taikomas prieš įsigaliojant šiam reglamentui, kol baigsis jų atsargos.

4.   1, 2 ir 3 dalys netaikomos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalyje nurodytiems specialiems registracijos pažymėjimams.

10 straipsnis

Prekybos stebėsenai vykdyti būtina informacija

1.   Ūkio subjektai Reglamento (EB) Nr. 273/2004 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją pateikia elektroniniu būdu arba raštu, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 d., kiek tai susiję su to reglamento I priede išvardytomis 1 ir 2 kategorijų medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą.

2.   Ūkio subjektai Reglamento (EB) Nr. 111/2005 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją pateikia elektroniniu būdu arba raštu, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 d.

3.   Ūkio subjektas 1 ir 2 dalyse nurodytas metines ataskaitas teikia, net jeigu per atitinkamus metus nebuvo jokių sandorių.

11 straipsnis

Eksporto ir importo leidimai

1.   Eksporto ir importo leidimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 28 straipsnyje, turi būti šio reglamento atitinkamai III arba IV prieduose nustatytos formos.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, leidimo numeriui skirtas langelis gali būti kitokios formos, jeigu eksporto ar importo leidimas suteikiamas elektroninėmis priemonėmis.

2.   Išduodamos keturios eksporto leidimo kopijos, pažymėtos skaitmenimis nuo 1 iki 4. Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodanti institucija. Kopijos Nr. 2 ir Nr. 3 pridedamos prie į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos siuntos ir pateikiamos muitinės įstaigai, kurioje pildoma muitinės eksporto deklaracija, o vėliau – kompetentingoms institucijoms siuntos išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos vietoje. Kompetentinga institucija išvežimo vietoje kopiją Nr. 2 grąžina ją išdavusiai institucijai. Kopija Nr. 3 pridedama prie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų siuntos ir pateikiama importuojančios šalies kompetentingai institucijai. Kopiją Nr. 4 pasilieka eksportuotojas.

3.   Išduodamos keturios importo leidimo kopijos, pažymėtos skaitmenimis nuo 1 iki 4. Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodanti institucija. Kopiją Nr. 2 leidimą išduodanti kompetentinga institucija išsiunčia eksportuojančios šalies kompetentingai institucijai. Kopija Nr. 3 vežama su į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga nuo įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki importuotojo komercinių patalpų, o importuotojas šią kopiją siunčia leidimą išduodančiai institucijai. Kopiją Nr. 4 pasilieka importuotojas.

4.   Vienas eksporto arba importo leidimas negali apimti daugiau kaip dviejų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų.

5.   Leidimas išduodamas viena ar daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų. Jei leidimas teikiamas ne elektroninėmis priemonėmis, jis turi būti A4 formato ir ant jo turi būti atspausdintas rėminis ornamentinis fonas, kuris leidžia vizualiai atskirti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę.

6.   Valstybė narė gali spausdinti leidimo formas pati arba pavesti jas spausdinti savo patvirtintoms spaustuvėms. Pastaruoju atveju kiekvienoje leidimo formoje turi būti nurodyti šio patvirtinimo duomenys ir atspausdintas arba kitaip pažymėtas spaustuvės pavadinimas ir adresas ar ženklas, pagal kurį ją būtų galima atpažinti.

7.   Nukrypdama nuo 1–6 dalių, valstybė narė gali išduoti eksporto arba importo leidimą ant formos, išspausdintos iki šio reglamento įsigaliojimo dienos ir atitinkančios Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1277/2005, kol baigsis atsargos.

8.   Pagal supaprastintą procedūrą suteikti eksporto leidimai išduodami naudojant III priede nustatytos formos kopijas Nr. 1, 2 ir 4. Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodanti institucija. Kopiją Nr. 2 ir kopiją Nr. 4 pasilieka eksportuotojas. Kitoje kopijos Nr. 2 pusėje eksportuotojas nurodo per kiekvieną eksporto operaciją eksportuotos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir likusį kiekį. Kopija Nr. 2 pateikiama muitinės įstaigai, kai pildoma muitinės eksporto deklaracija. Ta muitinės įstaiga patvirtina duomenis ir grąžina kopiją Nr. 2 eksportuotojui.

9.   Ūkio subjektas muitinės deklaracijoje kiekvienai eksporto operacijai įrašo leidimo numerį ir žodžius „supaprastinta eksporto leidimų išdavimo procedūra“. Jeigu išvežimo muitinės įstaiga nėra išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos vieta, informacija turi būti nurodyta prie eksporto siuntos pridėtuose dokumentuose.

10.   Eksportuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagal supaprastintą procedūrą išduoto eksporto leidimo galiojimo pabaigos kopiją Nr. 2 grąžina ją išdavusiai institucijai.

12 straipsnis

Ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimas į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę

1.   Licenciją arba registracijos pažymėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 7 dalį gavusių ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimo į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę reikmėms kiekviena valstybė narė paskiria po vieną informacinį punktą ir jo kontaktinius duomenis pateikia Komisijai.

2.   Atsakingas informacinis punktas per 30 darbo dienų nuo licencijos arba registracijos pažymėjimo išdavimo perduoda atitinkamą informaciją elektroniniu būdu. Jei atitinkamas ūkio subjektas arba naudotojas praneša kompetentingai institucijai apie atitinkamos informacijos pakeitimus arba jeigu sustabdomas licencijos ar registracijos pažymėjimo galiojimas arba jie panaikinami, atsakingas informacinis punktas atnaujina informaciją per 30 darbo dienų nuo tos dienos, kurią patvirtina pakeitimus arba sustabdo licencijos arba registracijos pažymėjimo galiojimą arba juos panaikina.

3.   Komisija užtikrina, kad:

a)

informacijos perdavimas elektroniniu būdu būtų saugus;

b)

prieiga prie duomenų bazės būtų ribojama ir suteikiama tik valstybių narių paskirtiems pareigūnams ir Komisijos pareigūnams, atsakingiems už Europos duomenų bazę.

4.   Komisija ir kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad duomenų bazėje pateikta informacija apie ūkio subjektus ir naudotojus būtų naudojama tik paskirtų pareigūnų ir Komisijos pareigūnų oficialių pareigų reikmėms.

5.   Informacija apie ūkio subjektus ir naudotojus apima visą vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, licencijos arba registracijos pažymėjimo numerį, licencijos arba registracijos pažymėjimo galiojimo statusą, taip pat į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, kurias apima atitinkama licencija arba registracijos pažymėjimas, pavadinimą ir KN kodą.

6.   Komisija saugo informaciją apie licencijas ir registracijos pažymėjimus, kurie nustoja galioti arba yra panaikinami, duomenų bazėje bent trejus metus nuo galiojimo pabaigos arba panaikinimo dienos.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(2)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(3)  2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL L 202, 2005 8 3, p. 7).

(4)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 12).

(5)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).


I PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma.

3.

Informacija apie langelius:

 

1 langelis (Licencijos turėtojas). Gali būti papildomai įrašomi atsakingo pareigūno vardas ir pavardė.

 

3 langelis (galiojimo pradžia ir pabaiga). Nurodoma galiojimo terminas arba tai, ar licencijų turėtojai privalo ne rečiau kaip kas trejus metus įrodyti, kad sąlygos, kuriomis licencija buvo suteikta, tebėra tenkinamos.

 

4 langelis (į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos). Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta priede, arba, jeigu tai mišinys arba natūralus produktas, – jo ir bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, esančios mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta priede. Atitinkamai nurodomos druskos.

 

4 langelis (KN kodas). Be KN kodo galima papildomai įrašyti CAS numerį.

 

4 langelis (operacija). Nurodoma eksporto, importo ir (arba) kitokia tarpininkavimo veikla. Kalbant apie importą, jei reikia, nurodomos sandėliavimo, apdorojimo, perdirbimo, panaudojimo ir įprastų apdorojimo bei (arba) išleidimo į laisvą apyvartą formos. Operacijoms, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, nurodoma: sandėliavimo, gamybos, perdirbimo, prekybos, platinimo ir (arba) tarpininkavimo būdai.

 

4 langelis (komercinės patalpos). Jei kalbama apie Reglamento (EB) Nr. 111/2005 2 straipsnyje nurodytą tarpininkavimo veiklą, komercinių patalpų nurodyti nereikia.

4.

Valstybės narės gali numatyti langelius nacionaliniams tikslams. Langeliai turi būti pažymėti eilės numeriu ir didžiąja raide (pvz., 4A).

5.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


II PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma.

3.

Informacija apie langelius:

 

1 langelis (Registracijos pažymėjimo turėtojas). Gali būti papildomai įrašomi atsakingo pareigūno vardas ir pavardė.

 

3 langelis (galiojimo pradžia ir pabaiga). Nurodoma galiojimo pradžia ir, jei reikia, pabaiga.

 

4 langelis (į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos). Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta priede, arba, jeigu tai mišinys arba natūralus produktas, – jo ir bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, esančios mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta priede. Atitinkamai nurodomos druskos.

 

4 langelis (KN kodas). Be KN kodo galima papildomai įrašyti CAS numerį.

 

4 langelis (operacija). Nurodoma eksporto, importo ir (arba) kitokia tarpininkavimo veikla. Kalbant apie importą, jei reikia, nurodomos sandėliavimo, apdorojimo, perdirbimo, panaudojimo ir įprastų apdorojimo bei (arba) išleidimo į laisvą apyvartą formos. Operacijoms, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, nurodoma: sandėliavimo, gamybos, perdirbimo, prekybos, platinimo ir (arba) tarpininkavimo būdai.

 

4 langelis (komercinės patalpos). Jei kalbama apie Reglamento (EB) Nr. 111/2005 2 straipsnyje nurodytą tarpininkavimo veiklą, komercinių patalpų nurodyti nereikia.

4.

Valstybės narės gali numatyti langelius nacionaliniams tikslams. Langeliai turi būti pažymėti eilės numeriu ir didžiąja raide (pvz., 4A).

5.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Pastabos

I.

1.

Leidimas pildomas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Jeigu leidimas pildomas ranka, įrašai daromi rašalu ir rašoma didžiosiomis raidėmis.

2.

Paduodamas paraišką, pareiškėjas užpildo 1, 3, 5, 7, 9–19 langelius; tačiau informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 8 ir 10–13 ir 18 langeliuose, gali būti pateikta vėliau, jeigu paraiškos padavimo metu ji nėra žinoma. Šiuo atveju 18 langelyje nurodyta informacija įrašoma ne vėliau kaip prieš pateikiant eksporto deklaraciją, o papildoma informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 8 ir 10–13 langeliuose, pateikiama ne vėliau kaip prieš faktinį prekių išvežimą muitinės įstaigai arba kitai institucijai, esančiai išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos vietoje.

3.

1, 5, 7 ir 9 langeliai. Įrašomi visi vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

4.

5 langelis. Atitinkamai įrašomi trečiojoje šalyje esančio importuotojo importo leidimo dokumento (pvz., „neprieštaravimo rašto“, importo leidimo, kito trečiosios paskirties šalies pareiškimo) numeris.

5.

7 langelis. Įrašomi visų kitų su eksporto operacija susijusių ūkio subjektų, įskaitant vežėjus, tarpininkus ir muitinės agentus, visi vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

6.

9 langelis. Įrašomas asmens arba bendrovės, kuriai pristatomos prekės paskirties šalyje ir kurie nebūtinai yra galutiniai vartotojai, visas vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (telefonas, faksas, el. paštas).

7.

10 langelis. Atitinkamai įrašomi valstybės narės, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

8.

11 langelis. Atitinkamai įrašomi šalies, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

9.

12 langelis. Įrašomos visos transporto priemonės, kurios bus panaudotos (pavyzdžiui sunkvežimis, laivas, lėktuvas, traukinys ir pan.). Jeigu eksporto leidimas taikomas kelioms eksporto operacijoms, šio langelio pildyti nereikia.

10.

13 langelis. Pateikiama išsami informacija apie pasirinktą maršrutą.

11.

14a ir 14b langeliai. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, 4 kategorijos vaistų komercinis pavadinimas, siuntoje esančių vienetų skaičius, vienete esančių tablečių/ampulių skaičius, taip pat viename vienete (tabletėje/ampulėje) esančios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, arba, jeigu tai mišinys ar natūralus produktas, – pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir komercinis pavadinimas.

12.

15a ir 15b langeliai. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos 8 skaitmenų KN kodas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede.

13.

16a ir 16b langeliai. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

14.

19 langelis:

didžiosiomis raidėmis įrašomas pareiškėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) arba atitinkamai paraišką pasirašiusio jo įgalioto asmens vardas ir pavardė (pavadinimas),

pagal susijusios valstybės narės pavyzdžių nuostatas, pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas patvirtina, kad suinteresuotas asmuo savo paraiškoje pateikė išsamius ir tikslius duomenis. Nedarant poveikio galimybei taikyti nuostatas dėl baudų, ši deklaracija pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas prilygsta įsipareigojimui, kad:

deklaracijoje pateikta tiksli informacija,

visi prie jos pridėti bet kokie dokumentai yra autentiški,

laikomasi visų reikalavimų, keliamų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, eksportui.

tais atvejais, kai leidimas išduodamas taikant kompiuterinę procedūrą, šiame leidimo punkte pareiškėjo parašo gali nebūti, jeigu šis parašas yra pareiškime.

II.   (Supaprastinta eksporto leidimų išdavimo procedūra)

1.

Jeigu taikoma supaprastinta eksporto leidimų išdavimo procedūra, 7, 8, 10–13 ir 18 langelių pildyti nereikia.

2.

Kitoje kopijos Nr. 2 pusėje 24–27 langeliai turi būti užpildomi kiekvienai eksporto operacijai.

3.

23 langelis. Nurodomas leidžiamasis didžiausias kiekis ir grynas svoris. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

24 stulpelis. 1 dalyje nurodomas turimas kiekis ir 2 dalyje – dalinis eksporto kiekis. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

25 stulpelis. Nurodomas dalinis eksporto kiekis žodžiais.

26 langelis. Muitinės deklaracijos numeris ir data.

Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


IV PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Pastabos

1.

Leidimas pildomas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Jeigu leidimas pildomas ranka, įrašai daromi rašalu ir rašoma didžiosiomis raidėmis.

2.

1, 4, 6, 8 ir 11–16 langelius pareiškėjas užpildo paduodamas paraišką; tačiau informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 9 ir 10–15 langeliuose, gali būti pateikta vėliau. Tokiu atveju šią informaciją reikia pateikti vėliausiai iki įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją.

3.

1 ir 4 langeliai. Įrašomi visi vardai ir pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

4.

6 langelis. Įrašomi visų kitų su importo operacija susijusių ūkio subjektų, įskaitant vežėjus, tarpininkus ir muitinės agentus, visi vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

5.

8 langelis. Įrašomas visas galutinio gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Galutinis gavėjas ir importuotojas gali būti identiški.

6.

7 langelis. Įrašomas trečiosios šalies institucijos pavadinimas ir adresas (telefonas, faksas, el. paštas).

7.

9 langelis. Įrašomi valstybės narės, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

8.

10 langelis. Įrašomos visos transporto priemonės, kurios bus panaudotos (pavyzdžiui sunkvežimis, laivas, lėktuvas, traukinys ir pan.).

9.

11a ir 11b langeliai. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, 4 kategorijos vaistų komercinis pavadinimas, siuntoje esančių vienetų skaičius, vienete esančių tablečių/ampulių skaičius, taip pat viename vienete (tabletėje/ampulėje) esančios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, arba, jeigu tai mišinys ar natūralus produktas, – pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir komercinis pavadinimas.

10.

11a ir 11b langeliai. Tiksliai nurodoma medžiagos pakuotė (pavyzdžiui, 2 metalinės dėžės po 5 l kiekvienoje). Jeigu tai mišinys, natūralus produktas ar preparatas, nurodomas atitinkamas komercinis pavadinimas.

11.

12a ir 12b langelis. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos 8 skaitmenų KN kodas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede.

13a ir 13b langeliai. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

12.

16 langelis:

didžiosiomis raidėmis įrašomas pareiškėjo vardas ir pavardė arba atitinkamai paraišką pasirašiusio jo įgalioto asmens vardas ir pavardė,

pagal susijusių valstybių narių pavyzdžių nuostatas, pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas patvirtina, kad suinteresuotas asmuo savo paraiškoje pateikė išsamius ir tikslius duomenis. Nedarant poveikio galimybei taikyti nuostatas dėl baudų, ši deklaracija pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas prilygsta įsipareigojimui, kad:

pateikta tiksli informacija,

visi prie jos pridėti bet kokie dokumentai yra autentiški,

laikomasi visų kitų reikalavimų,

tais atvejais, kai leidimas išduodamas taikant kompiuterinę procedūrą, šiame leidimo punkte pareiškėjo parašo gali nebūti, jeigu šis parašas yra pareiškime.

13.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


Top