EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0111-20160921

Consolidated text: Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 2004 m. gruodžio 22 d. nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/2016-09-21

2005R0111 — LT — 21.09.2016 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2005

2004 m. gruodžio 22 d.

nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp ►M1  Sąjungos ◄ ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

(OL L 022 2005.1.26, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d.

  L 330

30

10.12.2013

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1443 2016 m. birželio 29 d.

  L 235

6

1.9.2016
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2005

2004 m. gruodžio 22 d.

nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp ►M1  Sąjungos ◄ ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklesI SKYRIUS

DALYKAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato prekybos tarp ►M1  Sąjungos ◄ ir trečiųjų šalių tam tikromis medžiagomis, naudojamomis neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai (toliau – narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai)), stebėsenos taisykles, siekiant užkirsti kelią neteisėtam tokių medžiagų naudojimui. Reglamentas yra taikomas importui, eksportui bei tarpininkavimo veiklai.

Šis reglamentas neriboja kitų sričių, susijusių su prekyba tarp ►M1  Sąjungos ◄ ir trečiųjų šalių, specialių taisyklių.

2 straipsnis

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

▼M1

a) „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ – bet kuri priede nurodyta medžiaga, kuri gali būti naudojama neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius ir natūralius produktus, tačiau neįskaitant mišinių ir natūralių produktų, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir kurie pagaminti taip, kad į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų nebūtų galima lengvai panaudoti arba išgauti greitai pritaikomomis arba ekonomiškai prieinamomis priemonėmis, vaistus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB ( 1 ) 1 straipsnio 2 punkte, ir veterinarinius vaistus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB ( 2 ) 1 straipsnio 2 punkte, išskyrus priede išvardytus vaistus bei veterinarinius vaistus;

▼B

b) „į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga“ – bet kuri medžiaga, kuri, nors ir nenurodyta priede, identifikuojama kaip naudota neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai;

▼M1

c) „importas“ – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, turinčių ne Sąjungos prekių statusą, patekimas į Sąjungos muitų teritoriją, įskaitant jų laikinąjį saugojimą, padėjimą į laisvąją zoną ar laisvąjį sandėlį, pateikimą sąlyginio neapmokestinimo procedūrai ir išleidimą į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ( 3 );

▼B

d) „eksportas“ – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimas iš ►M1  Sąjungos ◄ muitų teritorijos, įskaitant į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimą, kuriam privaloma muitinės deklaracija, taip pat į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimas po jų saugojimo I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, kaip tai apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92;

e) „tarpininkavimo veikla“ – bet kurie veiksmai, kuriais siekiama suorganizuoti į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pirkimą-pardavimą ar tiekimą, kuriuos atlieka bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis tikslą tarp dviejų šalių sudaryti susitarimą, ar veikiantis bent vienos iš šių šalių naudai, neįgydamas tokių medžiagų valdymo bei nekontroliuodamas tokio sandorio vykdymo; šis sąvokos apibrėžimas taip pat apima bet kuriuos veiksmus, kuriuos atlieka bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įsisteigęs ►M1  Sąjungoje ◄ , ir kurie apima į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pirkimą-pardavimą ar tiekimą, šių medžiagų neįvežant į ►M1  Sąjungos muitų teritoriją ◄ ;

f) „operacijų vykdytojas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importe, eksporte, ar tarpininkavimo veikloje, įskaitant muitinės deklaracijų pateikimo veiklą klientų naudai vykdančius asmenis, dirbančius savarankiškai, kai tai yra tų asmenų pagrindinis darbas arba papildoma veikla, susijusi su kitu darbu;

g) „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, dažniausiai atsakingas už eksporto veiklą, ekonominiais ir teisiniais ryšiais susijęs su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir gavėju bei prireikus pateikiantis muitinės deklaraciją ar kurio vardu pateikiama muitinės deklaracija;

h) „importuotojas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, dažniausiai atsakingas už importo veiklą, ekonominiais ir teisiniais ryšiais susijęs su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir siuntėju bei prireikus pateikiantis muitinės deklaraciją ar kurio vardu pateikiama muitinės deklaracija;

i) „galutinis gavėjas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam pristatomos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos; šis asmuo nebūtinai yra galutinis vartotojas;

▼M1

j) „natūralus produktas“ – organizmas arba jo dalis bet kuriuo pavidalu, arba bet kokios gamtoje randamos medžiagos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ( 4 ) 3 straipsnio 39 punkte;

▼B

k) „Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba“ – 1961 m. Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija, pataisyta pagal 1972 m. protokolą, įkurta valdyba.II SKYRIUS

PREKYBOS STEBĖSENA1 SKIRSNIS

Dokumentai ir ženklinimas

3 straipsnis

▼M1

Visa į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, importo, eksporto, ar tarpininkavimo veikla turi būti operacijų vykdytojo pagrįsta muitinės ir komerciniais dokumentais, tokiais kaip bendrosios deklaracijos, muitinės deklaracijos, sąskaitos faktūros, krovinių deklaracijos, transporto ir kiti vežimo dokumentai.

▼B

Dokumentuose nurodoma tokia informacija:

a) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede, po to nurodant terminą „DRUG PRECURSORS“;

b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris bei, jei tai yra mišinys ar natūralus produktas, jame esančios bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, svoris ir, jei žinoma, procentinė dalis ir

c) eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, kai taikytina, asmens, vykdančio tarpininkavimo veiklą pavadinimai (vardai, pavardės) ir adresai.

4 straipsnis

Dokumentai, paminėti 3 straipsnyje, operacijų vykdytojų saugomi trejus metus pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo vykdoma veikla. Dokumentai turi būti sutvarkyti popieriuje ar elektronine forma tokiu būdu, kad kompetentingų institucijų prašymu jie būtų lengvai prieinami patikrinti. Dokumentai gali būti pateikti naudojantis vaizdo priemone ar kita duomenų laikmena, laikantis sąlygos, kad duomenys, juos paruošus skaityti, atitiktų dokumentų išvaizdą ir turinį, būtų bet kuriuo metu prieinami, galėtų būti skaitomi nedelsiant ir juos būtų galima analizuoti automatinėmis priemonėmis.

▼M1

5 straipsnis

Operacijų vykdytojai užtikrina, kad ant bet kurios pakuotės, kurioje yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, būtų pritvirtintos etiketės, kuriose nurodomas priede nurodytas jų pavadinimas arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, priede nurodytas pavadinimas. Operacijų vykdytojai gali papildomai pritvirtinti savo įprastines etiketes.

▼B2 SKIRSNIS

Operacijų vykdytojų licencijavimas ir registravimas

6 straipsnis

▼M1

1.  Jei nenumatyta kitaip, išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik ta veikla, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 1 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, turi turėti licenciją. Licenciją išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas, kompetentinga valdžios institucija.

Spręsdama, ar išduoti licenciją, kompetentinga valdžios institucija atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir patikimumą, visų pirma į tai, ar nėra padaryta rimtų pažeidimų ar pakartotinių pažeidimų teisės aktų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje ir ar nėra užregistruota rimtos nusikalstamos veikos.

Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išdėstomos licencijų išdavimo sąlygos ir nustatomi atvejai, kuriais licencijos nereikalaujama.

▼B

2.  Kompetentingos institucijos gali licenciją sustabdyti ar panaikinti bet kuriuo atveju, jei sąlygos, kurioms esant licencija buvo išduota, nebevykdomos ar kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų neteisėto naudojimo rizika.

▼M1

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato licencijų pavyzdį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1

7 straipsnis

1.  Jei nenumatyta kitaip, išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik ta veikla, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 2 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, arba eksporto veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 3 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, turi turėti registracijos pažymėjimą. Registracijos pažymėjimą išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas, kompetentinga valdžios institucija.

Spręsdama, ar išduoti registracijos pažymėjimą, kompetentinga valdžios institucija atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir patikimumą, visų pirma, į tai, ar nėra padaryta rimtų pažeidimų ar pakartotinių pažeidimų teisės aktų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje ir ar nėra užregistruota rimtos nusikalstamos veikos.

Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išdėstomos registracijos pažymėjimų išdavimo sąlygos ir nustatomi atvejai, kuriais registracijos pažymėjimo nereikalaujama.

2.  Kompetentinga valdžios institucija gali sustabdyti ar panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą, kai nebetenkinamos sąlygos, kuriomis jis buvo išduotas, arba kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad kyla neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo rizika.

8 straipsnis

1.  Kai į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos patenka į Sąjungos muitų teritoriją siekiant jas iškrauti ar pervežti, laikinai saugoti, saugoti I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, ar siekiant joms taikyti išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, kompetentingų institucijų prašymu operacijų vykdytojas turi įrodyti teisėtus tikslus.

2.  Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi teisėtų sandorio tikslų įrodymo kriterijai, ir taip užtikrinama, kad kompetentingos valdžios institucijos galėtų stebėti visą į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų judėjimą Sąjungos muitų teritorijoje ir kad neteisėto naudojimo rizika būtų kuo labiau sumažinta.

▼B3 SKIRSNIS

Informacijos teikimas

▼M1

9 straipsnis

1.  Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai kompetentingoms institucijoms nedelsdami praneša apie visas aplinkybes, tokias kaip su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis susiję neįprasti užsakymai ir sandoriai, rodantys, kad tokios medžiagos, kurias siekiama importuoti, eksportuoti ar dėl jų tarpininkauti, gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

Tuo tikslu operacijų vykdytojai pateikia visą turimą informaciją, pavyzdžiui:

a) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą;

b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir svorį;

c) eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, atitinkamais atvejais, asmens, vykdančio tarpininkavimo veiklą, pavadinimus (vardus, pavardes) ir adresus.

Ta informacija renkama tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui.

2.  Operacijų vykdytojai pateikia kompetentingoms valdžios institucijoms informacijos apie eksporto, importo ar tarpininkavimo veiklą santrauką.

Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kokios informacijos kompetentingoms valdžios institucijoms reikia tai veiklai stebėti.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato tokios informacijos teikimo, įskaitant, atitinkamais atvejais, informacijos elektroniniu pavidalu teikimo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 ( 5 ) įsteigtai Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazei (toliau – Europos duomenų bazė), procedūros taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

10 straipsnis

1.  Siekiant palengvinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių kompetentingų institucijų, ►M1  Sąjungoje ◄ įsisteigę operacijų vykdytojai ir chemijos pramonė, pasikonsultavę su valstybėmis narėmis, nustato ir atnaujina gaires, pirmiausia susijusias su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis.

2.  Šiose gairėse pirmiausia pateikiama:

a) informacija, kaip nustatyti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti;

b) reguliariai atnaujinamas į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas, siekiant pramonei savanoriškumo pagrindu stebėti prekybą tokiomis medžiagomis.

3.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad šios gairės reguliariai platinamos laikantis šių gairių tikslų.

▼M1

4.  Kad būtų greitai reaguojama į naujas neteisėto medžiagų naudojimo tendencijas, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir Komisija gali pasiūlyti į 2 dalies b punkte nurodytą sąrašą įtraukti į oficialų sąrašą neįtrauktą medžiagą, siekiant laikinai stebėti prekybą ja. Išsamios sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis medžiagos įtraukiamos į sąrašą arba išbraukiamos iš jo, pateikiami 1 dalyje nurodytose gairėse.

5.  Jei manoma, kad pramonės vykdomos savanoriškos stebėsenos neužtenka norint užkirsti kelią į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos naudojimui narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms neteisėtai gaminti, Komisija pagal 30b straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga įtraukiama į priedą.

▼B4 SKIRSNIS

Išankstinis pranešimas apie eksportą

11 straipsnis

▼M1

1.  Apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 1 ir 4 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto atvejus ir apie į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto į tam tikras paskirties šalis atvejus kompetentingos Sąjungos institucijos pagal Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 10 dalį paskirties šalies kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia išankstinį pranešimą apie eksportą. Komisijai pagal šio reglamento 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto paskirties šalių sąrašai, siekiant kuo labiau sumažinti neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo riziką.

▼B

Paskirties šaliai suteikiamas 15 darbo dienų laikotarpis atsakyti, kuriam pasibaigus eksporto valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti eksportuoti, jei iš paskirties šalies kompetentingų institucijų negaunamas pranešimas, rodantis, kad šis eksportas gali būti skirtas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

2.  Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, apie kurias reikia pranešti pagal 1 dalį, atveju, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos prieš tokių medžiagų eksportą pateikia 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją paskirties šalies kompetentingoms institucijoms.

Tokią informaciją pateikianti institucija reikalauja, kad informaciją gaunanti trečiosios šalies institucija bet kokią prekybos, verslo, komercinę ar profesinę paslaptį arba prekybos procesą laikytų konfidencialiais.

▼M1

3.  Kompetentingos valdžios institucijos gali taikyti supaprastintas išankstinio pranešimo apie eksportą procedūras, jeigu jos yra įsitikinusios, kad tai nesukels neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo rizikos. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tokios procedūros ir bendri kompetentingų valdžios institucijų taikytini kriterijai.

▼B5 SKIRSNIS

Eksporto leidimas

12 straipsnis

1.  Eksporto leidimas yra reikalingas į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportui, kai turi būti įforminta muitinės deklaracija, įskaitant į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportą, kai jos išvežamos iš ►M1  Sąjungos muitų teritorijos ◄ po jų laikymo I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje ne mažiau kaip 10 dienų.

Eksporto leidimas nebūtinas, jeigu į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos reeksportuojamos per 10 dienų nuo tada, kai joms buvo pradėta taikyti sąlyginio neapmokestinimo procedūra ar jos buvo laikomos II kontrolės tipo laisvojoje zonoje.

▼M1

Tačiau į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 3 kategorijoje išvardytų medžiagų eksporto leidimas yra reikalingas tik tada, kai reikalingas išankstinis pranešimas apie eksportą.

▼B

2.  Eksporto leidimus išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos.

13 straipsnis

1.  Prašyme išduoti 12 straipsnyje nurodytus eksporto leidimus nurodoma ši būtiniausia informacija:

a) eksportuotojo, trečiosios šalies importuotojo, bet kurio kito operacijų vykdytojo, dalyvaujančio eksporto operacijoje ar vežime, bei galutinio gavėjo pavadinimai ir adresai;

b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede;

c) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris bei, jei tai yra mišinys ar natūralus produktas, jame esančios bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, svoris ir, jei žinoma, procentinė dalis;

d) duomenys apie gabenimą, tokie kaip planuojama išsiuntimo data, vežimo būdas, muitinės įstaigos, kurioje bus pateikta muitinės deklaracija, pavadinimas, ir, jei šiame etape žinoma, – transporto priemonės identifikavimas, maršrutas, numatoma išvykimo iš ►M1  Sąjungos muitų teritorijos ◄ vieta ir įvažiavimo į importuojančią šalį vieta;

e) 17 straipsnyje nurodytais atvejais – paskirties šalies išduoto importo leidimo kopija; ir

f) 6 ir 7 straipsniuose nurodytas licencijos arba registracijos numeris.

▼M1

Prašyme išduoti eksporto leidimą į oficialų sąrašą įtrauktoms priedo 4 kategorijoje išvardytoms medžiagoms eksportuoti pateikiama bent jau informacija, nurodyta pirmos pastraipos a–e punktuose.

▼B

2.  Sprendimas dėl eksporto leidimo prašymo priimamas per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią kompetentinga institucija nusprendžia, jog yra pateikti visi dokumentai.

Šis laikotarpis pratęsiamas, jei 17 straipsnyje nurodytais atvejais kompetentingos institucijos yra priverstos teirautis daugiau informacijos pagal to straipsnio antrąją pastraipą.

14 straipsnis

1.  Jei duomenys apie maršrutą ir transporto priemones prašyme nenurodomi, eksporto leidime nurodoma, kad operacijų vykdytojas turi pateikti šiuos duomenis išvykimo muitinės įstaigai ar kitoms kompetentingoms institucijoms išvykimo iš ►M1  Sąjungos muitų teritorijos ◄ vietoje prieš fizinį prekių krovinio išvykimą. Tokiais atvejais išduodant eksporto leidimą daromas atitinkamas įrašas.

Kai eksporto leidimas pateikiamas muitinės įstaigai kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra leidimą išdavusi institucija, pareikalavus eksportuotojas pateikia leidime esančios visos arba dalies informacijos patvirtintą vertimą.

2.  Eksporto leidimas pateikiamas muitinės įstaigai, kurioje pateikiama muitinės deklaracija, arba, kai muitinės deklaracija nepateikiama, – išvykimo muitinės įstaigai ar kitoms kompetentingoms institucijoms išvykimo iš ►M1  Sąjungos muitų teritorijos ◄ vietoje. Leidimas turi lydėti krovinį į trečiąją paskirties šalį.

Išvykimo muitinės įstaiga ar kitos kompetentingos institucijos išvykimo iš ►M1  Sąjungos muitų teritorijos ◄ vietoje nurodo leidime visus būtinus duomenis, paminėtus 13 straipsnio 1 dalies d punkte ir ant jo uždeda savo antspaudą.

15 straipsnis

Nepažeidžiant priemonių, priimtų pagal 26 straipsnio 3 dalį, gali būti atsisakyta išduoti eksporto leidimą, jei:

a) pagal 13 straipsnio 1 dalį pateikti duomenys neišsamūs;

b) yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad pagal 13 straipsnio 1 dalį pateikti duomenys yra suklastoti arba neteisingi;

c) 17 straipsnyje minimais atvejais nustatoma, kad paskirties šalies kompetentingos institucijos neišdavė leidimo į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importui, arba

d) yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

16 straipsnis

Kompetentingos institucijos gali sustabdyti eksporto leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

17 straipsnis

Visais atvejais, kai pagal susitarimą tarp ►M1  Sąjungos ◄ ir trečiosios šalies, atitinkamų medžiagų eksporto leidimai neišduodami, kol tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos neišdavė importo leidimo, Komisija praneša valstybės narės kompetentingoms institucijoms trečiosios šalies kompetentingos institucijos pavadinimą ir adresą, kartu pateikdama iš jos gautą operatyvinę informaciją.

Valstybių narių kompetentingos institucijos įsitikina, ar toks importo leidimas autentiškas, prireikus paprašydamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtinimo.

18 straipsnis

Eksporto leidimo galiojimo laikotarpis, per kurį prekės turi būti išvežtos iš ►M1  Sąjungos muitų teritorijos ◄ , neviršija šešių mėnesių nuo eksporto leidimo išdavimo dienos. Išimtinėmis aplinkybėmis, pagal prašymą galiojimo laikotarpis gali būti pratęsiamas.

▼M1

19 straipsnis

Kompetentingos valdžios institucijos gali taikyti supaprastintas eksporto leidimo išdavimo procedūras, jeigu jos yra įsitikinusios, kad tai nesukels neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo rizikos. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tokios procedūros ir bendri kompetentingų valdžios institucijų taikytini kriterijai.

▼B6 SKIRSNIS

Importo leidimas

20 straipsnis

Į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 1 kategorijoje išvardintų medžiagų importui privalomas importo leidimas. Importo leidimas gali būti išduodamas tik ►M1  Sąjungoje ◄ įsisteigusiam operacijos vykdytojui. Importo leidimą išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs importuotojas, kompetentingos institucijos.

▼M1

Tačiau toks importo leidimas nereikalaujamas, kai pirmoje pastraipoje nurodytos medžiagos yra iškraunamos arba perkraunamos, laikinai saugomos, laikomos I kontrolės tipo laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje, arba joms taikoma išorinio Sąjungos tranzito procedūra.

▼B

21 straipsnis

1.  Prašyme išduoti 20 straipsnyje nurodytus importo leidimus nurodoma ši būtiniausia informacija:

a) importuotojo, trečiosios šalies eksportuotojo, bet kurio kito susijusio operacijos vykdytojo ir galutinio gavėjo pavadinimai ir adresai;

b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede;

c) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris bei, jei tai yra mišinys ar natūralus produktas, jame esančios bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, svoris ir, jei žinoma, procentinė dalis;

d) jei žinoma, duomenys apie gabenimą, tokie kaip gabenimo būdas bei transporto priemonė, numatyta importo veiklos data ir vieta, ir

e) 6 ir 7 straipsniuose nurodytas licencijos arba registracijos numeris.

2.  Sprendimas dėl importo leidimo prašymo priimamas per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią kompetentinga institucija nusprendžia, jog yra pateikti visi dokumentai.

22 straipsnis

Importo leidimas lydi krovinį nuo jo įvežimo į ►M1  Sąjungos muitų teritoriją ◄ vietos iki importuotojo arba galutinio gavėjo patalpų.

Importo leidimas pateikiamas muitinės įstaigai, kai į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos deklaruojamos muitinės procedūrai.

Kai importo leidimas pateikiamas muitinės įstaigai kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra leidimą išdavusi institucija, pareikalavus importuotojas pateikia bet kokį leidime esančios visos arba dalies informacijos patvirtintą vertimą.

23 straipsnis

Nepažeidžiant priemonių, priimtų pagal 26 straipsnio 3 dalį, gali būti atsisakyta išduoti importo leidimą, jei:

a) pagal 21 straipsnio 1 dalį pateikti duomenys neišsamūs;

b) yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad pagal 21 straipsnio 1 dalį prašyme pateikti duomenys yra suklastoti arba neteisingi;

c) yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

24 straipsnis

Kompetentingos institucijos gali sustabdyti importo leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

25 straipsnis

Importo leidimo galiojimo laikotarpis, per kurį į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos turi būti įvežtos į ►M1  Sąjungos ◄ muitų teritoriją, neviršija šešių mėnesių nuo importo leidimo išdavimo datos. Išimtinėmis aplinkybėmis, pagal prašymą galiojimo laikotarpis gali būti pratęsiamas.III SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ ĮGALIOJIMAI

26 straipsnis

▼M1

1.  Nedarant poveikio 11–25 straipsniams ir šio straipsnio 2 ir 3 dalims, kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į Sąjungos muitų teritoriją arba jas iš jos išvežti, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

▼B

2.  Kompetentingos institucijos sulaiko į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas arba sustabdo jų išleidimą laikotarpiui, reikalingam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų identifikavimui arba patikrinimui, ar laikomasi šiuo reglamentu nustatytų taisyklių.

3.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų, kad kompetentingos institucijos visų pirma:

a) gautų informaciją apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis medžiagomis susijusias operacijas;

b) patektų į operacijų vykdytojų verslo patalpas siekiant gauti pažeidimų įrodymų;

c) nustatytų, kad buvo neteisėtai panaudotos arba bandyta taip panaudoti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas.

▼M1

3a.  Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų krovinius į Sąjungos muitų teritoriją arba juos iš jos išvežti, jeigu yra pakankamai įrodymų, kad tos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

Kompetentinga valdžios institucija nedelsdama informuoja apie tai kitų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas ir Komisiją pagal 27 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Tos medžiagos laikomos medžiagomis, kurias siūloma įtraukti į 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą.

3b.  Kiekviena valstybė narė gali priimti priemones, kurios būtinos, kad jos kompetentingos valdžios institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, visų pirma, siekiant:

a) gauti informacijos apie visus į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis medžiagomis susijusias operacijas;

b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, įrodymų.

▼B

4.  Siekdamos užkirsti kelią konkrečiai rizikai, susijusiai su galimu šių medžiagų neteisėtu naudojimu laisvosiose zonose bei kitose padidintos rizikos vietose, tokiose kaip muitinės sandėliai, valstybės narės užtikrina veiksmingą tokiose vietose atliekamų operacijų kontrolę visose šios veiklos srityse ir garantuoja, kad ji bus atliekama taip pat griežtai kaip ir visose kitose muitų teritorijos dalyse.

5.  Kompetentingos institucijos gali reikalauti operacijų vykdytojų sumokėti mokestį už licencijų, registracijos pažymėjimų ir leidimų išdavimą. Šie mokesčiai renkami be diskriminacijos ir neviršija apytikslių prašymo tvarkymo išlaidų.IV SKYRIUS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

27 straipsnis

Siekiant taikyti šį reglamentą ir nepažeidžiant 30 straipsnio, mutatis mutandis taikomos Reglamento (EB) Nr. 515/97 nuostatos. Pagal minėto reglamento 2 straipsnio 2 dalį kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša korespondentėmis paskirtų kompetentingų institucijų pavadinimus.V SKYRIUS

▼M1

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

28 straipsnis

Be 26 straipsnyje nurodytų priemonių, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais, jei būtina, nustatomos priemonės, skirtos veiksmingai prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėsenai užtikrinti, visų pirma priemonės dėl eksporto ir importo leidimo formų sudarymo ir naudojimo, siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1 —————

▼M1

30 straipsnis

1.  Komisijai padeda Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 ( 6 ).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

▼M1

30a straipsnis

Komisijai pagal šio reglamento 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais jo priedas priderinamas prie naujų neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų, visų pirma medžiagų, kurias nesunku paversti į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pirmtakų (prekursorių) naudojimo tendencijų ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų konvencijos priedo lentelių pakeitimą.

30b straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 7 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 19 ir 30a straipsniuose bei 32 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gruodžio 30 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 7 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 19 ir 30a straipsniuose bei 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 6 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 7 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 1 ir 3 dalis, 19 ir 30a straipsnius bei 32 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

▼BVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

▼M1

32 straipsnis

1.  Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos pasitelkusios Europos duomenų bazę elektroniniu pavidalu laiku perduoda Komisijai visą svarbią informaciją apie šiame reglamente nustatytų stebėsenos priemonių įgyvendinimą, visų pirma, informaciją apie medžiagas, naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, jų neteisėto naudojimo ir neteisėtos gamybos metodus, bei teisėtą prekybą jomis.

2.  Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija susijusios sąlygos ir reikalavimai.

3.  Remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, įvertina šio reglamento veiksmingumą ir, laikydamasi Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 12 dalies, parengia metinį pranešimą, kurį pateikia Tarptautinei narkotikų kontrolės valdybai.

4.  Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą ir veikimą, visų pirma apie galimą poreikį imtis papildomų veiksmų stebint ir kontroliuojant įtartinus sandorius dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų.

▼M1

32a straipsnis

Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir Komisija, laikydamosi Europos duomenų bazės naudojimui taikomų sąlygų, naudojasi ja šiais tikslais:

a) sudaryti palankesnes sąlygas perduoti informaciją pagal 32 straipsnio 1 dalį ir teikti pranešimus Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybai pagal 32 straipsnio 3 dalį;

b) tvarkyti Europos operacijų vykdytojų, kuriems išduota licencija arba registracijos pažymėjimas, registrą;

c) sudaryti operacijų vykdytojams sąlygas elektroniniu pavidalu teikti kompetentingoms valdžios institucijoms informaciją apie eksportą, importą ar tarpininkavimo veiklą pagal 9 straipsnio 2 dalį.

▼M1

33 straipsnis

1.  Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos asmens duomenis tvarko vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB ( 7 ), prižiūrint valstybės narės priežiūros institucijai, nurodytai tos direktyvos 28 straipsnyje.

2.  Komisija asmens duomenis tvarko, taip pat Europos duomenų bazės tikslais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ( 8 ), prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

3.  Šio reglamento tikslais netvarkomos jokios ypatingų duomenų kategorijos, nurodytos Direktyvos Nr. 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje.

4.  Šio reglamento tikslais renkami asmens duomenys toliau netvarkomi tokiu būdu, kuris prieštarautų Direktyvai Nr. 95/46/EB arba Reglamentui (EB) Nr. 45/2001, ir nelaikomi ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

5.  Valstybės narės ir Komisija netvarko asmens duomenų tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su 32a straipsnyje nustatytais tikslais.

Nedarant poveikio Direktyvos 95/46/EB 13 straipsniui, pagal šį reglamentą gauti arba tvarkomi asmens duomenys naudojami tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui.

▼B

34 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3677/90 panaikinamas nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

35 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d. Tačiau 6 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 1 ir 3 dalys, 12 straipsnio 1 dalis, 19, 28 ir 30 straipsniai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, siekiant sudaryti sąlygas šiuose straipsniuose numatytoms priemonėms priimti. Tokios priemonės įsigalioja ne anksčiau nei 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS▼M1

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

▼M1

1 kategorija

▼B

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS Nr. (2)

1-Fenil-2-propanonas

Fenilacetonas

2914 31 00

103-79-7

N-acetilantranilo rūgštis

2-Acetilaminobenzenkarboksi rūgštis

2924 23 00

89-52-1

Izosafrolas (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Metilendioksifenilpropan-2-onas

1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas

2932 92 00

4676-39-5

Piperonalis

 

2932 93 00

120-57-0

Safrolas

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrinas

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrinas

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrinas

 

►M1  2939 44 00  ◄

14838-15-4

Ergometrinas

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotaminas

 

2939 62 00

113-15-5

Lizergo rūgštis

 

2939 63 00

82-58-6

▼M1

ALFA-fenilacetoacetonitrilas

 

2926 90 95

4468–48–8

▼M2

(1R,2S)-(-)-chlorefedrinas

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chlorefedrinas

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinas

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinas

 

2939 99 00

771434-80-1

▼B

Šioje kategorijoje išvardintų medžiagų erdvinės izomerinės formos, jei jos nėra katinas (3) ir jei tokios formos gali egzistuoti.

Šioje lentelėje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jos nėra katino druskos.

(1)   OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(2)   CAS Nr. yra „Chemines medžiagas registruojančios tarnybos registro numeris“, kuris yra kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai paskirtas unikalus skaitmeninis kodas. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Turi būti suprantama, kad pirmiau minėtų medžiagų druskų CAS numeriai bus kitokie, nei čia pateikta.

(3)   Dar vadinamas (+)-norpseudoefedrinu, KN kodas 2939 43 00 , CAS Nr. 492-39-7.2 kategorija

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS Nr. (2)

Acto rūgšties anhidridas

 

2915 24 00

108-24-7

Fenilacto rūgštis

 

2916 34 00

103-82-2

Antranilo rūgštis

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidinas

 

2933 32 00

110-89-4

Kalio permanganatas

 

2841 61 00

7722-64-7

Šioje kategorijoje išvardintų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.

(1)   OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(2)   CAS Nr. yra „Chemines medžiagas registruojančios tarnybos registro numeris“, kuris yra kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai paskirtas unikalus skaitmeninis kodas. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Turi būti suprantama, kad pirmiau minėtų medžiagų druskų CAS numeriai bus kitokie, nei čia pateikta.3 kategorija

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS Nr. (2)

Druskos rūgštis

Vandenilio chloridas

2806 10 00

7647-01-0

Sulfato rūgštis

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluenas

 

2902 30 00

108-88-3

Etileteris

Dietileteris

2909 11 00

60-29-7

Acetonas

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletilketonas

Butanonas

2914 12 00

78-93-3

Šioje lentelėje išvardintų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jos nėra druskos rūgšties ir sulfato rūgšties druskos.

(1)   OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(2)   CAS Nr. yra „Chemines medžiagas registruojančios tarnybos registro numeris“, kuris yra kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai paskirtas unikalus skaitmeninis kodas. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Turi būti suprantama, kad pirmiau minėtų medžiagų druskų CAS numeriai bus kitokie, nei čia pateikta.

▼M14 kategorija

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra efedrino arba jo druskų

Sudėtyje yra efedrino arba jo druskų

3003 40 20

3004 40 20

Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra pseudoefedrino arba jo druskų

Sudėtyje yra pseudoefedrino (INN) arba jo druskų

3003 40 30

3004 40 30( 1 ) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

( 2 ) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1).

( 3 ) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

( 4 ) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

( 5 ) 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL L 47, 2004 2 18, p. 1).

( 6 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

( 7 ) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

( 8 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Top