Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0054-20170401

Tarybos direktyva 2002/54/EB 2002 m. birželio 13 d. dėl prekybos runkelių sėkla

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/2017-04-01

02002L0054 — LT — 01.04.2017 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 2002/54/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos runkelių sėkla

(OL L 193 2002.7.20, p. 12)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS DIREKTYVA 2003/61/EB 2003 m. birželio 18 d.

  L 165

23

3.7.2003

►M2

TARYBOS DIREKTYVA 2004/117/EB 2004 m. gruodžio 22 d.

  L 14

18

18.1.2005

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/317 Tekstas svarbus EEE 2016 m. kovo 3 d.

  L 60

72

5.3.2016
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 2002/54/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos runkelių sėkla1 straipsnis

Ši direktyva taikoma parduoti skirtos runkelių sėklos auginimui ir jos pardavimui Bendrijoje.

Ji netaikoma runkelių sėklai, kurią ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

1.  Šioje direktyvoje:

a) „prekyba“: pardavimas, turėjimas ketinant parduoti, pasiūlyti pirkti ir kitoks realizavimas, tiekimas ar perdavimas trečiosioms šalims, siekiant komercinio sėklos panaudojimo, už atlygį arba nemokamai.

Sėklos pardavimas nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytas operacijas, nelaikomas prekyba:

 sėklos tiekimas oficialiems bandymams ir inspektavimo institucijoms,

 sėklos tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamos sėklos savininku.

Sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms žemės ūkio žaliavoms, skirtoms pramonės tikslams, auginti arba sėklai tuo tikslu dauginti, nelaikomas prekyba, jei paslaugų teikėjas netampa nei taip tiekiamos sėklos, nei derliaus produkcijos savininku. Sėklos tiekėjas pateikia sertifikavimo institucijai su paslaugų teikėju sudarytos sutarties atitinkamų dalių kopiją, įskaitant standartus ir reikalavimus, kuriuos atitinka tiekiama sėkla.

Šios nuostatos taikymo sąlygos nustatomos 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

b) „runkeliai“: Beta vulgaris L. rūšies cukriniai arba pašariniai runkeliai;

c) „elitinė sėkla“: sėkla

i) išauginta selekcininko atsakomybe pagal nustatytą veislės palaikymo metodiką;

ii) skirta „sertifikuotai sėklai“ auginti;

iii) pagal 5 straipsnio nuostatas atitinkanti I priede išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; ir

▼M2

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, IB priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

d) „sertifikuota sėkla“: sėkla

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos;

ii) skirta runkeliams auginti;

iii) pagal 5 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti I priede išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

▼M2

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

e) „vienadaigė sėkla“: genetiškai vienadaigė sėkla;

f) „tiksliam sėjimui skirta sėkla“: sėkla, skirta naudoti tikslaus sėjimo sėjamosiose, kuriomis pasėjus pagal I priedo B dalies 3 punkto b papunkčio bb ir cc išauga pavieniai sėjinukai;

g) „oficialios priemonės“: priemonės, kurių imasi

i) valstybinės institucijos arba

ii) bet kuris pagal viešąją ar privatinę teisę veikiantis juridinis asmuo valstybės atsakomybe; arba

iii) jei tai papildoma veikla, kurią taip pat kontroliuoja valstybė – bet kuris tam tikslui atitinkamai prisaikdintas fizinis asmuo;

jei tokios priemonės ii ir iii įtraukose minimiems asmenims nesuteikia asmeninės naudos;

h) „mažos EB pakuotės“: pakuotės, kuriose yra šios sertifikuotos sėklos:

i) vienadaigės arba tiksliam sėjimui skirtos sėklos – ne daugiau kaip 100 000 vnt. sėklų kamuolėlių arba ne daugiau kaip 2,5 kg sėklos, neskaitant atitinkamai granuliuotų pesticidų masės, dražė ar kitų kietų priedų;

ii) kitos sėklos, išskyrus vienadaigę ar tiksliam sėjimui skirtą sėklą – ne daugiau kaip 10 kg, neskaitant atitinkamai granuliuotų pesticidų masės, dražė ar kitų kietų priedų.

2.  Įvairios veislių rūšys, įskaitant komponentus, kuriuos galima sertifikuoti pagal šios direktyvos nuostatas, gali būtų nustatomos ir apibrėžiamos 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼M2

3.  Atliekant tyrimus esant oficialiai priežiūrai, minimus 1 dalies c punkto iv papunktyje ir 1 dalies d punkto iv papunktyje, laikomasi šių reikalavimų:

A. Aprobavimas

a) Inspektoriai:

i) turi būtiną techninę kvalifikaciją;

ii) negauna asmeninės naudos, susijusios su patikrinimų vykdymu;

iii) turi atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucijos išduotą oficialią licenciją, kurioje nurodoma, kad inspektoriai buvo prisaikdinti arba pateikiamas inspektorių pasirašytas raštiškas pareiškimas, kuriuo įsipareigojama laikytis oficialius patikrinimus reglamentuojančių taisyklių;

iv) atlieka tyrimus esant oficialiai priežiūrai pagal oficialiems tyrimams taikomas taisykles.

b) Sėkliniai augalai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios oficiali a posteriori kontrolė yra atlikta ir šios kontrolės rezultatai yra patenkinami.

c) Sėklinių augalų dalį tikrina oficialiai paskirti inspektoriai. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %.

d) Oficialiai a posteriori kontrolei ir atitinkamais atvejais oficialiam sėklos laboratoriniam tyrimui dėl veislės tapatumo ir grynumo imama sėklinių augalų sėklos partijų mėginių dalis.

e) Valstybė narė nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkto iii papunktyje minėtą oficialią licenciją turinčių inspektorių, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles, licencijų panaikinimą. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

B. Sėklos tyrimai

a) Sėklos tyrimus atlieka sėklos tyrimų laboratorijos, kurias šiuo tikslu įgaliojo atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija b–d punktuose nustatytomis sąlygomis;

b) Sėklos tyrimų laboratorija turi sėklos tyrimų vadovą, kuris tiesiogiai atsako už laboratorijos techninę veiklą ir turi būtiną techninio vadovavimo sėklos tyrimų laboratorijai kvalifikaciją.

Sėklos tyrimų laborantai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos tyrimų laborantams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Laboratorija įkuriama patalpose ir turi įrangą, kurias sėklos sertifikavimo institucija oficialiai laiko tinkamomis sėklai tirti pagal įgaliojimo taikymo sritį.

Laboratorijoje sėkla tiriama remiantis dabartiniais tarptautiniais metodais;

c) Sėklos tyrimų laboratorija yra:

i) nepriklausoma laboratorija

arba

ii) sėklos bendrovei priklausanti laboratorija.

Atveju, minimu ii papunktyje, laboratorija gali tirti tik sėklos partijas, pagamintas sėklos bendrovės, kuriai laboratorija priklauso, vardu, išskyrus atvejus, kai ta sėklos bendrovė, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Laboratorijos atliekamus sėklos tyrimus tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficialaus sėklos tyrimo metu patikrinama dalis oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė nei 5 %.

f) Valstybė narė patvirtina taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotoms sėklos tyrimų laboratorijoms, kurios yra kaltos tyčia arba dėl neatsargumo pažeidusios oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

▼B

4.  Tolesnės priemonės, taikomos oficialiai prižiūrint atliekamiems patikrinimams, gali būti tvirtinamos 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼M2 —————

▼B

3 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad runkelių sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs patikrinimai būtų atliekami pagal esamus tarptautinius metodus, jei tokių metodų yra.

4 straipsnis

Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies, valstybės narės numato, kad:

 iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų selekcinę sėklą ir

 užaugintą, perdirbti parduodamą, jei užtikrinamas sėklos tapatumas, sėklą būtų galima pateikti į rinką.

5 straipsnis

Nukrypdamos nuo 3 straipsnio nuostatų, valstybės narės gali:

a) leisti oficialiai sertifikuoti elitinę sėklą, kuri neatitinka I priede išdėstytų daigumo reikalavimų ir ja prekiauti; šiuo tikslu imamasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų konkretų daigumą, kurį pardavimo tikslais jis nurodo specialioje etiketėje, kurioje yra jo pavardė ar pavadinimas ir adresas bei sėklos partijos identifikavimo kodas;

b) siekiant, kad būtų galima greitai gauti sėklos, leisti oficialiai sertifikuoti ar parduoti „elitinę sėklą“ ar „sertifikuotą sėklą“ pirmam pirkėjui, nepaisant to, kad nėra baigtas oficialus patikrinimas, ar laikomasi I priede nustatytų daigumo reikalavimų. Sertifikuojama tik pateikus preliminarią analitinę ataskaitą apie sėklą, jei nurodoma pirmo gavėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas; imamasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų preliminarioje ataskaitoje nurodytą daigumą; šis daigumas pardavimo tikslais nurodomas specialioje etiketėje, kurioje yra tiekėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas bei sėklos partijos identifikavimo kodas.

Šios nuostatos netaikomos iš trečiųjų šalių importuotai sėklai, išskyrus atvejus, kai dauginimo už Bendrijos ribų atžvilgiu 22 straipsnyje yra numatyta kitaip.

Valstybės narės, pasinaudojančios a arba b punktuose numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, viena kitai teikia administracinę kontrolės paramą.

6 straipsnis

1.  Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies, valstybės narės savo teritorijoje gali leisti gamintojams pateikti į rinką:

a) nedidelį sėklos kiekį moksliniais tikslais ar selekciniam darbui;

b) atitinkamą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių įtraukimo į katalogą atitinkamoje valstybėje narėje yra paduota paraiška.

Genetiškai modifikuotai medžiagai toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Dėl šios priežasties atliekant pavojaus aplinkai įvertinimą atitinkamai taikomos Direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio 4 dalies nuostatos.

2.  Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami 1 dalies b punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl pakuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis valstybės narės gali suteikti tokius leidimus, nustatomos 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.  Leidimai, kuriuos valstybės narės savo teritorijoje suteikė gamintojams 1 dalyje numatytais tikslais iki 1998 m. gruodžio 14 d, lieka galioti tol, kol bus priimtos 2 dalyje minimos nuostatos. Paskui visi tokie leidimai suteikiami laikantis pagal 2 dalį priimtų nuostatų.

7 straipsnis

Valstybės narės gali taikyti papildomus arba griežtesnius reikalavimus jų teritorijoje išaugintos sėklos sertifikavimui, negu nurodyti I priede.

8 straipsnis

Valstybės narės numato, kad genealoginių komponentų aprašymas, kurio gali būti reikalaujama, selekcininko prašymu būtų laikomas konfidencialiu.

9 straipsnis

▼M2

1.  Valstybės narės reikalauja, kad siekiant patikrinti veisles ir ištirti sertifikavimui skirtą sėklą, mėginiai būtų imami oficialiai arba esant oficialiai priežiūrai pagal atitinkamus metodus. Tačiau kontrolės pagal 25 straipsnis tikslais sėklos mėginiai imami oficialiai.

▼M2

1a.  Atliekant sėklos mėginių ėmimą esant oficialiai priežiūrai pagal 1 dalį, laikomasi šių reikalavimų:

a) Sėklos mėginius ima sėklos mėginių ėmėjai, kuriuos šiuo tikslu įgaliojo atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija b, c ir d punktuose nustatytomis sąlygomis.

b) Sėklos mėginių ėmėjai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos mėginių ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Jie ima sėklos mėginius remdamiesi dabartiniais tarptautiniais metodais.

c) Sėklos mėginių ėmėjai yra:

i) nepriklausomi fiziniai asmenys;

ii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie neužsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomi asmenys,

arba

iii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie užsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomi asmenys.

Atveju, minimu iii papunktyje, sėklos mėginių ėmėjas gali imti mėginius tik iš sėklos partijų, pagamintų jo darbdavio vardu, išskyrus atvejus, kai jo darbdavys, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Sėklos mėginių ėmėjų atliekamą ėmimą tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija. Imant mėginius automatiniu būdu turi būti laikomasi tinkamų procedūrų ir tai atliekama oficialiai prižiūrint.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficialūs sėklos mėginių ėmėjai patikrina dalį oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikavimui, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė nei 5 %. Šis kontrolinių mėginių ėmimas netaikomas mėginių ėmimui automatiniu būdu.

Valstybės narės palygina oficialiai paimtus sėklos mėginius su tos pačios sėklos partijos mėginiais, paimtais esant oficialiai priežiūrai.

f) Valstybė narė nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotiems sėklų mėginių ėmėjams, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju sėklos, kurios mėginiai buvo paimti, sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

1b.  Tolesnės priemonės, taikomos atliekamam sėklos mėginių ėmimui esant oficialiai priežiūrai, gali būti tvirtinamos 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼B

2.  Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui mėginiai imami iš vienarūšių partijų; didžiausias partijos svoris ir mažiausias mėginio svoris yra nurodyti II priede.

10 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitine sėkla ir sertifikuota sėkla būtų prekiaujama tik pakankamai vienarūšėmis partijomis ir uždarytose pakuotėse, kurios turėtų atitinkamai pagal 11 ir 12 ar 13 straipsnius numatytą uždarymo sistemą ir žymenis.

2.  Valstybės narės prekybai galutiniam vartotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

11 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos, išskyrus atvejus, kai šios kategorijos sėkla yra mažose EB pakuotėse, pakuotės būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrint uždaromos taip, kad jas atidarant uždarymo sistema būtų sugadinama arba kad ant 12 straipsnyje numatytos oficialios etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai.

Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistemą sudaro bent jau oficiali etiketė arba pritvirtinta oficiali plomba.

Antrojoje pastraipoje numatytos priemonės nebūtinos, jeigu naudojama vienkartinio uždarymo sistema.

28 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatoma, ar konkreti uždarymo sistema atitinka šios dalies nuostatas.

2.  Valstybės narės reikalauja, kad, išskyrus mažas EB pakuotes, pakuotės būtų vieną ar daugiau kartų iš naujo uždaromos tik oficialiai arba oficialiai prižiūrint. Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 12 straipsnį būtinoje etikėje nurodoma uždarymo faktas, uždarymo data ir už tai atsakinga institucija.

3.  Valstybės narės reikalauja, kad mažos EB pakuotės būtų uždaromos taip, kad atidarant pakuotę uždarymo sistema būtų sugadinama arba ant etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai. 28 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatoma, ar konkreti uždarymo sistema atitinka šios dalies nuostatas. Pakuotės vieną ar daugiau kartų iš naujo uždaromos tik oficialiai prižiūrint.

12 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos, išskyrus atvejus, kai šios kategorijos sėkla yra mažose EB pakuotėse, pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka III priedo A dalyje nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, o sertifikuota sėkla – mėlyna. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jei 5 straipsnio a punkte numatytais atvejais elitinė sėkla neatitinka I priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti numatytą informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pat spalvos kaip etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informaciją, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal III priedo A (I) dalies 3, 5 ir 6, 11 ir 12 punktus. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė ar etiketė iš neplyštančios medžiagos.

13 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad mažų EB pakuočių:

a) išorinėje pusėje pagal III priedo B dalį būtų pritvirtinta tiekėjo etiketė, išspausdintas pranešimas ar uždėtas spaudas viena iš oficialių Bendrijos kalbų; jeigu pakuotės yra skaidrios, ši etiketė gali būti įdedama viduje, jei ji bus aiškiai matoma ir perskaitoma per pakuotę; elitinė sėkla ženklinama baltos, o sertifikuota sėkla – mėlynos spalvos etikete;

b) išorinėje tiekėjo etiketės, numatytos a punkte, pusėje būtų nurodytas oficialiai suteiktas serijos numeris; jei naudojama oficiali klijuojama etiketė, elitinei sėklai ji turi būti baltos, o sertifikuotai sėklai – mėlynos spalvos; minėto serijos numerio pritvirtinimo būdai gali būti nustatyti 28 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad oficialia klijuojama etikete, kurioje nurodyta visa ar dalis III priedo B dalyje numatytos informacijos, būtų ženklinamos jų teritorijoje supakuotos mažos EB pakuotės; jei tokioje etiketėje nurodoma informacija, nereikalaujama taikyti 1 dalies a punkte numatyto žymėjimo.

14 straipsnis

Valstybės narės gali numatyti, kad pageidaujant sertifikuotos sėklos mažos EB pakuotės būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrint uždaromos ir žymimos pagal 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį.

15 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad sertifikuotos sėklos mažų pakuočių sėklos tapatumą būtų galima patikrinti būtent skirstant sėklos partijas. Šiuo tikslu jos gali reikalauti, kad jų teritorijoje suskirstytos mažos pakuotės būtų uždaromos oficialiai arba oficialiai prižiūrint.

16 straipsnis

1.  28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad tam tikrais šioje direktyvoje nenumatytais atvejais elitinės sėklos ar bet kurios rūšies sertifikuotos sėklos pakuotės būtų paženklintos tiekėjo etikete (tai gali būti nuo oficialios etiketės atskirta etiketė arba tiekėjo informacija, išspausdinta ant pačios pakuotės). Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, nustatomi 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.  1 dalyje minima etiketė sudaroma taip, kad jos nebūtų galima supainioti su 12 straipsnyje minima oficialia etikete.

17 straipsnis

Genetiškai modifikuotos veislės sėklos etiketėje ar dokumente, oficialiuose ar neoficialiuose, kuri tvirtinama arba kurie pridedami prie sėklos partijos, pagal šios direktyvos nuostatas aiškiai nurodoma, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

18 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį elitinės sėklos ar sertifikuotos sėklos cheminį apdorojimą būtų nurodyta oficialioje etiketėje arba tiekėjo etiketėje bei ant pakuotės ar jos viduje.

19 straipsnis

Ieškant tobulesnių tam tikrų šioje direktyvoje nustatytų nuostatų alternatyvų, gali būti nuspręsta organizuoti laikinus eksperimentus, atliekamus nurodytomis sąlygomis Bendrijos lygiu pagal 28 straipsnio 2 dalyje minimas nuostatas.

Tokius eksperimentus atliekančios valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įpareigojimų. Šio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis tomis nuostatomis, kurioms jis taikomas. Eksperimentai trunka ne ilgiau kaip septynerius metus.

20 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad sėklai, kuri pateikiama į rinką pagal šios direktyvos nuostatas, privalomai ar savo nuožiūra nebūtų taikomi jokie kiti prekybos apribojimai dėl jos požymių, tyrimo reikalavimų, žymėjimo ir uždarymo, negu nustatyti šioje ar kitose direktyvose.

21 straipsnis

Selekcinė iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėkla gali būti pateikiama į rinką pagal 4 straipsnio pirmąją įtrauką šiomis sąlygomis:

a) ji turi būti oficialiai patikrinta kompetentingos sertifikavimo įstaigos pagal nuostatas, taikomas elitinės sėklos sertifikavimui;

b) ji turi būti supakuota pagal šios direktyvos nuostatas ir

c) jos pakuotės turi būti paženklintos oficialia etikete, kurioje nurodoma bent jau ši informacija:

 sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų skiriamieji trumpiniai,

 partijos identifikavimo kodas,

 uždarymo metai ir mėnuo arba

 paskutinio oficialiaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo,

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių, arba jos bendruoju pavadinimu, arba abiem pavadinimais; nuorodant, ar tai cukrinis runkelis ar pašarinis runkelis,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 aprašymas „superelitinė sėkla“,

 „sertifikuotos sėklos“ ankstesnių reprodukcijų skaičius.

Naudojama baltos spalvos etiketė su įstriža purpurine linija.

22 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad runkelių sėkla:

 užauginta tiesiogiai iš vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotos elitinės sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos pagal 23 straipsnio 1 dalies b punktą, ir

 nuimta kitoje valstybėje narėje,

gavus prašymą ir nepažeidžiant Direktyvos 2002/53/EB nuostatų, oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla bet kurioje valstybėje narėje, jei atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis I priedo A dalyje nustatytus reikalavimus, keliamus atitinkamai kategorijai, ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka I priedo B dalyje išdėstytus tai pačiai kategorijai keliamus reikalavimus.

Jei tokiais atvejais sėkla išauginama tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėklos, valstybės narės taip pat gali leisti oficialiai sertifikuoti elitinę sėklą, jei laikomasi tai kategorijai keliamų reikalavimų.

2.  Bendrijoje nuimta runkelių sėkla, kurią ketinama sertifikuoti pagal 1 dalį:

 pakuojama ir ženklinama oficialia etikete, atitinkančia IV priedo A ir B dalyse nustatytus reikalavimus pagal 11 straipsnio 1 dalį, ir

 prie jos pridedamas IV priedo C dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantis oficialus dokumentas.

Pirmosios pastraipos nuostatų dėl pakavimo ir ženklinimo galima nesilaikyti, jei už aprobavimą, sėklos, kuri nėra galutinai sertifikuota, sertifikavimo dokumentų sudarymą ir už sertifikavimą yra atsakingos tos pačios institucijos arba jei jos sutinka dėl netaikymo.

▼M2

3.  Valstybės narės taip pat numato, kad trečiojoje šalyje nuimta runkelių sėkla gavus prašymą taip pat gali būti oficialiai sertifikuojama, jei:

a) ji užauginta tiesiogiai iš vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotos elitinės sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos pagal 23 straipsnio 1 dalies b punktą;

b) atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis pagal 23 straipsnio 1 dalies a punktą priimtame sprendime dėl lygiavertiškumo nustatytas sąlygas, keliamas atitinkamai kategorijai;

c) oficialiai ištyrus nustatyta, kad I priedo B dalyje nustatytos tai pačiai kategorijai taikomos sąlygos yra įvykdytos.

▼B

23 straipsnis

1.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar:

a) 22 straipsnyje nurodytu atveju trečiojoje šalyje atliktas aprobavimas atitinka I priedo A dalyje nustatytus reikalavimus;

▼M2

b) trečiojoje šalyje nuimta runkelių sėkla, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos dėl jos požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, šiais atžvilgiais yra lygiavertė sėklai, nuimtai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos nuostatas.

▼B

2.  1 dalis taip pat taikoma bet kuriai naujai valstybei narei nuo jos įstojimo dienos iki tos dienos, kurią jos priimti įstatymai ir kiti teisės aktai įgyvendina šią direktyvą.

24 straipsnis

1.  Siekiant panaikinti laikinus bendro pobūdžio elitinės ar sertifikuotos sėklos tiekimo sunkumus, atsirandančius Bendrijoje, kurių kitaip negalima įveikti, 28 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta, kad tam tikrą laikotarpį valstybės narės leidžia Bendrijoje prekiauti sėklos, priklausančios kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, arba veislių, kurios nėra įtrauktos į „Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą“ ar valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, sėklos kiekiais, reikalingais tiekimo sunkumams įveikti.

2.  Konkrečios veislės kategorijos sėkla ženklinama tai kategorijai nustatyta oficialia etikete; veislių, kurios nėra įtrauktos į pirmiau minėtus katalogus, sėkla ženklinama rudos spalvos oficialia etikete. Etiketėje visuomet nurodoma, kad atitinkama sėkla priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

3.  1 dalies taikymo taisyklės gali būti priimamos 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

25 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs prekybos runkelių sėkla patikrinimai būtų atliekami vykdant bent jau atsitiktinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų.

2.  Nepažeisdamos laisvo sėklos judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant didesnius kaip du kilogramai iš trečiųjų šalių importuotos sėklos kiekius, joms būtų pateikti šie duomenys:

a) rūšis;

b) veislė;

c) kategorija;

d) šalis gamintoja ir oficiali inspektavimo institucija;

e) siunčianti šalis;

f) importuotojas;

g) sėklos kiekis.

Šių duomenų pateikimo būdas gali būti nustatomas 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼M1

26 straipsnis

1.  Bendrijos lyginamieji tyrimai ir bandymai atliekami Bendrijoje siekiant atlikti runkelių sėklos, pateiktos į rinką pagal privalomas arba savo nuožiūra taikomas šios direktyvos nuostatas, paimtų mėginių vegetacinius tyrimus. Gali būti atliekami šie lyginamieji tyrimai ir bandymai:

 trečiosiose šalyse nuimtos sėklos,

 ekologinei žemdirbystei tinkančios sėklos,

 sėklos, parduodamos dėl apsaugos vietoje ir subalansuoto genetinių išteklių naudojimo.

2.  Šie lyginamieji tyrimai ir bandymai naudojami sertifikavimo techniniams metodams derinti ir patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėkla.

3.  28 straipsnio 2 dalyje minima tvarka Komisija imasi būtinų priemonių lyginamiesiems tyrimams ir bandymams atlikti. 28 straipsnio 1 dalyje minimam Komitetui Komisija praneša apie technines priemones dėl tyrimų ir bandymų atlikimo bei jų rezultatus.

4.  Bendrija gali daryti finansinį įnašą į 1 ir 2 dalyse numatytų tyrimų ir bandymų atlikimą.

Finansinis įnašas neviršija biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

5.  Tyrimai ir bandymai, kuriems gali būti daromas Bendrijos finansinis įnašas, bei išsamios finansinio įnašo darymo taisyklės nustatomos 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

6.  1 ir 2 dalyse numatytus tyrimus ir bandymus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

▼B

27 straipsnis

Priedų turinio daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, tvirtinami 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

28 straipsnis

1.  Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimo 66/399/EEB ( 1 ) 1 straipsniu.

2.  Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas – vienas mėnuo.

3.  Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles.

29 straipsnis

Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų nuostatų, pateisinamų dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos arba pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos.

30 straipsnis

1.  28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti konkretūs reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į pokyčius šiose srityse:

a) sąlygas, kai gali būti prekiaujama chemiškai apdorota sėkla;

b) sąlygas, kai gali būti prekiaujama sėkla, kai tai susiję su apsauga vietoje ir subalansuotu genetinių išteklių naudojimu, įskaitant rūšių, kurioms priskiriamos Direktyvos 2002/53/EB 1 straipsnyje išvardytos rūšys, sėklos mišinius, kurios siejamos su konkrečiomis natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis bei kurioms gresia genetinis nuskurdimas;

c) sąlygas, kai gali būti prekiaujama ekologiniam auginimui tinkančia sėkla.

2.  1 dalies b punkte minimi konkretūs reikalavimai visų pirma apima šiuos aspektus:

a) šių rūšių sėklos kilmė yra žinoma ir kiekvienoje valstybėje narėje patvirtinta atitinkamos institucijos prekybai sėkla nurodytose teritorijose;

b) atitinkamus kiekybinius apribojimus.

▼M2

30a straipsnis

Laikantis 28 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos valstybė narė, pateikusi prašymą, gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo įpareigojimo taikyti šios direktyvos nuostatas, išskyrus 20 straipsnį, jei jos teritorijoje runkelių auginimas ir prekyba runkelių sėkla turi nedidelę ekonominę vertę.

▼B

31 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų vidaus teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

Komisija apie tai paneša kitoms valstybėms narėms.

32 straipsnis

Ne vėliau kaip 2004 m. vasario 1 d. Komisija pateikia išsamų Direktyvos 98/96/EB 1 straipsnyje nustatytos sertifikavimo tvarkos supaprastinimo įvertinimą. Šiame įvertinime visų pirma atsižvelgiama į galimą poveikį sėklos kokybei.

33 straipsnis

1.  Direktyva 66/400/EEB su pakeitimais, padarytais V priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su V priedo B dalyje nustatytais minėtų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę galutiniais terminais.

2.  Nuorodos į tas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal VI priede pateiktą koreliacinę lentelę.

34 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

35 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMAI

A.   Pasėliai

1.

Lauke augintas priešsėlis turi derėti prie Beta vulgaris veislės pasėlių sėklos auginimo, o lauke neturi augti tokie iš priešsėlio savaime įsisėję augalai.

2.

Pasėliai yra pakankamai tapačios ir grynos veislės.

3.

Sėklos augintojas sertifikavimo institucijai patikrinti pateikia visas atitinkamos veislės sėklos reprodukcijas.

4.

Visų kategorijų sertifikuota sėkla oficialiai arba oficialiai prižiūrint aprobuojama ne mažiau kaip vieną kartą, o elitinė sėkla oficialiai aprobuojama ne mažiau kaip du kartus, vieną kartą – gumbai, esantys kaupuose, kitą kartą – vaisius brandinantys augalai.

5.

Lauko kultūrinė būklė ir pasėlių augimo tarpsnis leidžia atitinkamai patikrinti veislės tapatumą ir grynumą.

6.

Mažiausias atstumas nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių:Pasėliai

Mažiausias atstumas

1.

Auginant elitinę sėklą:

 

–  nuo bet kokio Betagenties žiedadulkių šaltinio

1 000 m

2.

Auginant sertifikuotą sėklą:

 

a)  cukrinių runkelių:

 

–  nuo bet kokių toliau neišvardytų Betagenties žiedadulkių šaltinių

1 000 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas arba vienas iš būsimų apdulkintojų yra diploidas, nuo tetraploidinių cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių

600 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas yra išimtinai triploidas, nuo diploidinių cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių

600 m

–  nuo cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių, kurių ploidiškumas nežinomas

600 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas arba vienas iš būsimų apdulkintojų yra diploidas, nuo diploidinių cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių

300 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas yra išimtinai triploidas, nuo triploidinių cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių

300 m

–  tarp dviejų cukrinių runkelių sėklų auginimo laukų, kuriuose nenaudojamas vyriškasis sterilumas

300 m

b)  pašarinių runkelių:

 

–  nuo bet kokių toliau neišvardytų Betagenties žiedadulkių šaltinių

1 000 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas arba vienas iš apdulkintojų yra diploidas, nuo tetraploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinių

600 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas yra išimtinai triploidas, nuo diploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinių

600 m

–  nuo pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinių, kurių ploidiškumas nežinomas

600 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas arba vienas iš apdulkintojų yra diploidas, nuo diploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinių

300 m

–  jeigu būsimas apdulkintojas yra išimtinai triploidas, nuo triploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinių

300 m

–  tarp dviejų pašarinių runkelių sėklų auginimo laukų, kuriuose nenaudojamas vyriškasis sterilumas

300 m

Šių atstumų galima nesilaikyti, jei yra pakankamai apsisaugota nuo nepageidaujamo svetimo apdulkinimo. Tą patį dulkintoją naudojančių sėklinių augalų izoliuoti nebūtina.

Tiek sėklinių augalų sėklas auginančių, tiek žiedadulkes barstančių komponentų ploidiškumas nustatomas remiantis bendruoju žemės ūkio augalų veislių katalogu, sudarytu pagal Direktyvą 2002/53/EB, arba pagal tą direktyvą sudarytais nacionaliniais veislių katalogais. Jei ši informacija apie veisles nepateikiama, laikoma, kad ploidiškumas nežinomas ir nustatomas ne mažesnis kaip 600 m izoliacinis atstumas.

B.   Sėkla

1.

Sėkla yra pakankamai tapačios ir grynos veislės.

2.

Sėklos vertingumą mažinančių ligų yra kuo mažiau.

3.

Sėkla atitinka šiuos reikalavimus:

a)

  

Mažiausias laboratorinis švarumas ( % pagal svorį) (1)

Mažiausias daigumas ( % daigynų arba grynų sėklų)

Didžiausias drėgnumas ( % pagal svorį) (1)

aa)  cukriniai runkeliai

–  vienadaigė sėkla

97

80

15

–  tiksliam sėjimui skirta sėkla

97

75

15

–  daugiadaigė sėkla veislės su daugiau kaip 85 % diploidų

97

73

15

–  kitos sėklos

97

68

15

bb)  pašariniai runkeliai

–  daugiadaigių sėklų veislės su daugiau kaip 85 % diploidų, vienadaigės sėklos, precizinės sėklos

97

73

15

–  kitos sėklos

97

68

15

Kitų sėklų procentas pagal svorį neviršija 0,3.

(1)   Tam tikrais atvejais neįskaitant granuliuotų pesticidų, dražė ar kitų kietų priedų.

b) specialūs reikalavimai vienadaigei sėklai ir tiksliam sėjimui skirtai sėklai:

aa) vienadaigė sėkla:

ne mažiau kaip 90 % sudygusių sėklų kamuolėlių yra vienadaigiai.

Sėklų kamuolėlių, dygstančių trimis ar daugiau daigų, skaičius neviršija 5 % skaičiuojant sudygusius sėklos kamuolėlius;

bb) tiksliam sėjimui skirta cukrinių runkelių sėkla:

Ne mažiau kaip 70 % sudygusių sėklų kamuolėlių yra vienadaigiai. Sėklų kamuolėlių, dygstančių trimis ar daugiau daigų, skaičius neviršija 5 % skaičiuojant sudygusius sėklos kamuolėlius;

cc) tiksliam sėjimui skirta pašarinių runkelių sėkla:

Veislių, kurias sudaro daugiau kaip 85 % diploidų, ne mažiau kaip 58 % sudygusių sėklos kamuolėlių yra vienadaigiai. Kitų sėklų atveju ne mažiau kaip 63 % sudygusių sėklų kamuolėlių yra vienadaigiai. Sėklų kamuolėlių, dygstančių trimis ar daugiau daigų, skaičius neviršija 5 % skaičiuojant sudygusius sėklos kamuolėlius;

dd) „elitinės sėklos“ kategorijai priklausančioje sėkloje inertinės medžiagos kiekis pagal svorį neviršija 1,0 %. „Sertifikuotos sėklos“ kategorijai priklausančioje sėkloje inertinės medžiagos kiekis pagal svorį neviršija 0,5 %. Abiejų kategorijų dražuotos sėklos atitiktis tam tikriems reikalavimams nustatoma tiriant paimtus perdirbtos sėklos, kuri yra iš dalies nulukštenta (šlifuota arba kalibruota), bet dar nedražuota, mėginius pagal 9 straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant dražuotos sėklos mažiausio laboratorinio švarumo oficialaus tyrimo;

c) kiti specialūs reikalavimai:

Valstybės narės užtikrina, kad runkelių sėkla nebūtų įvežama į zonas, kurios pagal atitinkamą Bendrijos tvarką pripažįstamos „rizomanija neužkrėstomis zonomis“, jei inertinės medžiagos kiekis pagal svorį neviršija 0,5 %.
II PRIEDAS

Didžiausias sėklos partijos svoris – 20 metrinių tonų.

Mažiausias mėginio svoris – 500 gramų.

Didžiausias partijos svoris neviršijamas daugiau kaip 5 %.
III PRIEDAS

ŽYMĖJIMAS

A.   Oficiali etiketė

I.   Pateiktina informacija

1.

„EB taisyklės ir standartai“.

2.

Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai.

▼M3

2a.

Oficialiai suteiktas serijos numeris.

▼B

3.

Partijos identifikavimo kodas.

4.

Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta … (metai ir mėnuo)“ arba

paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo, nurodyti taip: „mėginiai imti … (metai ir mėnuo)“.

5.

Rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių, arba jos bendruoju pavadinimu, arba abiem pavadinimais; nurodoma, ar tai cukrinis runkelis ar pašarinis runkelis.

6.

Veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis.

7.

Kategorija.

8.

Užauginusi šalis.

9.

Deklaruojama neto arba bruto masė arba deklaruojamas kamuolėlių ar grynų sėklų skaičius.

10.

Kai nurodoma masė ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, nurodoma priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų masės ir bendros masės.

11.

Vienadaigei sėklai: žodis „vienadaigė“.

12.

Tiksliam sėjimui skirtai sėklai: žodžiai „skirta tiksliam sėjimui“.

13.

Kai pakartotinai tiriamas daigumas, gali būti užrašomi žodžiai „pakartotinai ištirta … (metai ir mėnuo)“ ir nurodoma už šį pakartotiną tyrimą atsakinga tarnyba. Ši informacija gali būti pateikiama prie oficialios etiketės pritvirtintame oficialiame lipduke.

II.   Mažiausi matmenys

110 × 67 mm.

B.   Tiekėjo etiketė arba informacija ant pakuotės (mažos EB pakuotės)

Pateiktina informacija

1.

„Maža EB pakuotė“.

2.

Už žymėjimą atsakingo tiekėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo ženklas.

3.

Oficialiai suteiktas serijinis numeris.

4.

Serijinį numerį suteikusi tarnyba ir valstybės narės pavadinimas arba jų inicialai.

5.

Identifikavimo kodas, jei pagal oficialų serijinį numerį partijos neįmanoma identifikuoti.

6.

Rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis, nurodant, ar tai cukrinis runkelis, ar pašarinis runkelis.

7.

Veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis.

8.

„Kategorija“.

9.

Neto arba bruto masė arba kamuolėlių ar grynų sėklų skaičius.

10.

Kai nurodoma masė ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, nurodoma priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų masės ir bendros masės.

11.

Vienadaigei sėklai: žodis „vienadaigė“.

12.

Tiksliam sėjimui skirtai sėklai: žodžiai „skirta tiksliam sėjimui“.
IV PRIEDAS

ETIKETĖ IR DOKUMENTAS, NUMATOMAS GALUTINAI NESERTIFIKUOTAI SĖKLAI, NUIMTAI KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE

A.   Informacija, kuri turi būti pateikta etiketėje

 už aprobavimą atsakinga institucija ir valstybė narė arba jų inicialai,

▼M3

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼B

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių, arba jos bendruoju pavadinimu, arba abiem pavadinimais; nurodant, ar tai cukrinis runkelis ar pašarinis runkelis,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 kategorija,

 lauko ar partijos identifikavimo kodas,

 deklaruojama neto arba bruto masė,

 žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“.

B.   Etiketės spalva

Naudojama pilka etiketė.

C.   Informacija, kuri turi būti pateikiama dokumente

 dokumentą išduodanti institucija,

▼M3

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼B

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių, arba jos bendruoju pavadinimu, arba abiem pavadinimais; nurodant, ar tai cukrinis runkelis ar pašarinis runkelis,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 kategorija,

 laukui apsėti naudotos sėklos identifikavimo kodas ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas,

 lauko ar partijos identifikavimo kodas,

 dokumente nurodytai partijai auginti įdirbtas žemės plotas,

 nuimtos sėklos kiekis ir pakuočių skaičius,

 patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus,

 atitinkamais atvejais – preliminarios sėklos analizės rezultatai.
V PRIEDAS

A DALIS   PANAIKINTOJI DIREKTYVA IR JOS VĖLESNI PAKEITIMAI

(minimi 33 straipsnyje)Direktyva 66/400/EEB (OL 125, 1966 7 11, p. 2290/66)

 

Tarybos Direktyva 69/61/EEB (OL L 48, 1969 2 26, p. 4)

 

Tarybos Direktyva 71/162/EEB (OL L 87, 1971 4 17, p. 24)

tik 1 straipsnis

Tarybos Direktyva 72/274/EEB (OL L 171, 1972 7 29, p. 37)

tik dėl nuorodų į Direktyvos 66/400/EEB 1 ir 2 straipsnio nuostatas

Tarybos Direktyva 72/418/EEB (OL L 287, 1972 12 26, p. 22)

tik 1 straipsnis

Tarybos Direktyva 73/438/EEB (OL L 356, 1973 12 27, p. 79)

tik 1 straipsnis

Tarybos Direktyva 75/444/EEB (OL L 196, 1975 7 26, p. 6)

tik 1 straipsnis

Komisijos Direktyva 76/331/EEB (OL L 83, 1976 3 30, p. 34)

 

Tarybos Direktyva 78/55/EEB (OL L 16, 1978 1 20, p. 23)

tik 1 straipsnis

Tarybos Direktyva 78/692/EEB (OL L 236, 1978 8 26, p. 13)

tik 1 straipsnis

Komisijos Direktyva 87/120/EEB (OL L 49, 1987 2 18, p. 39)

tik 1 straipsnis

Komisijos Direktyva 88/95/EEB (OL L 56, 1988 3 2, p. 42)

 

Tarybos Direktyva 88/332/EEB (OL L 151, 1988 6 17, p. 82)

tik 1 straipsnis

Tarybos Direktyva 88/380/EEB (OL L 187, 1988 7 16, p. 31)

tik 1 straipsnis

Tarybos Direktyva 90/654/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 48)

tik dėl nuorodų į Direktyvos 66/400/EEB 2 straipsnio ir II priedo I antraštinės dalies 1 dalies a punkto nuostatas

Tarybos Direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10)

tik 1 straipsnio 1 dalis

Tarybos Direktyva 98/95/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 1)

tik 1 straipsnis ir 9 straipsnio 2 dalis

Tarybos Direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27)

tik 1 straipsnis, 8 straipsnio 2 dalis ir į 9 straipsnį

B DALIS   PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ GALUTINIAI TERMINAI

(minimi 33 straipsnyje)Direktyva

Galutinis perkėlimo terminas

Direktyva 66/400/EEB

1968 m. liepos 1 d. (14 straipsnio 1 dalis)

1969 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) (1) (2)

Direktyva 69/61/EEB

1969 m. liepos 1 d. (3)

Direktyva 71/162/EEB

1970 m. liepos 1 d. (1 straipsnio 3 dalis)

1972 m. liepos 1 d. (1 straipsnio 1 dalis)

1971 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) (1)

Direktyva 72/274/EEB

1972 m. liepos 1 d. (1 straipsnis)

1973 m. sausio 1 d. (2 straipsnis)

Direktyva 72/418/EEB

1973 m. liepos 1 d.

Direktyva 73/438/EEB

1973 m. liepos 1 d. (1 straipsnio 1 dalis)

1974 m. sausio 1 d. (1 straipsnio 2 dalis)

Direktyva 75/444/EEB

1977 m. liepos 1 d.

Direktyva 76/331/EEB

1978 m. liepos 1 d. (1 straipsnis)

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

Direktyva 78/55/EEB

1979 m. liepos 1 d.

Direktyva 78/692/EEB

1977 m. liepos 1 d. (1 straipsnis)

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

Direktyva 87/120/EEB

1988 m. liepos 1 d.

Direktyva 88/95/EEB

1988 m. liepos 1 d.

Direktyva 88/332/EEB

 

Direktyva 88/380/EEB

1992 m. liepos 1 d. (1 straipsnio 8 dalis)

1990 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

Direktyva 90/654/EEB

 

Direktyva 96/72/EB

1997 m. liepos 1 d. (3)

Direktyva 98/95/EB

2000 m. vasario 1 d. (Klaidų atitaisymas, OL L 126, 1999 5 20, p. 23)

Direktyva 98/96/EB

2000 m. vasario 1 d.

(1)   Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei 14 straipsnio 1 daliai – 1973 m. liepos 1 d., kitoms nuostatoms dėl elitinės sėklos – 1974 m. liepos 1 d. ir kitoms nuostatoms – 1976 m. liepos 1 d.

(2)   1986 m. sausio 1 d. – Graikijai, 1986 m. kovo 1 d. – Ispanijai, 1991 m. sausio 1 d. – Portugalijai ir 1995 m. sausio 1 d. – Austrijai, Suomijai ir Švedijai.

(3)   Likusios etikečių, pažymėtų santrumpa „EEB“ atsargos, gali būti naudojamos iki 2001 m. gruodžio 31 d.
VI PRIEDASKORELIACINĖ LENTELĖ

Direktyva 66/400/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnio pirmoji pastraipa

18 straipsnis

1 straipsnio antroji pastraipa

1a straipsnis

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies A antraštinė dalis

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies B antraštinės dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies B antraštinės dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies B antraštinės dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies B antraštinės dalies d punktas

2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 dalies C antraštinės dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies C antraštinės dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies C antraštinės dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies C antraštinės dalies d punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunkčio pirmoji įtrauka

2 straipsnio 1 dalies C antraštinės dalies d punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunkčio antroji įtrauka

2 straipsnio 1 dalies D antraštinė dalis

2 straipsnio 1 dalies e punktas

2 straipsnio 1 dalies E antraštinė dalis

2 straipsnio 1 dalies f punktas

2 straipsnio 1 dalies F antraštinės dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies F antraštinės dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies F antraštinės dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies G antraštinės dalies pirmoji įtrauka

2 straipsnio 1 dalies h punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies G antraštinės dalies antroji įtrauka

2 straipsnio 1 dalies h punkto ii papunktis

2 straipsnio 1a dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalies i punktas

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos a punktas

2 straipsnio 3 dalies i punkto a papunktis

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos a punkto i papunktis

2 straipsnio 3 dalies i punkto b papunktis

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos a punkto ii papunktis

2 straipsnio 3 dalies i punkto c papunktis

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos a punkto iii papunktis

2 straipsnio 3 dalies i punkto d papunktis

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos a punkto iv papunktis

2 straipsnio 3 dalies ii punktas

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos b punktas

2 straipsnio 3 dalies iii punktas

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos c punktas

2 straipsnio 3 dalies iv punktas

2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos d punktas

2 straipsnio 3 dalies v punktas

2 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 4 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

4a straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

11a straipsnis

13 straipsnis

11b straipsnis

14 straipsnis

11c straipsnis

15 straipsnis

12 straipsnis

16 straipsnis

12a straipsnis

17 straipsnis

13 straipsnis

18 straipsnis

13a straipsnis

19 straipsnis

14 straipsnio 1 dalis

20 straipsnis

14a straipsnis

21 straipsnis

15 straipsnis

22 straipsnis

16 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

23 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 4 dalis

17 straipsnis

24 straipsnis

19 straipsnis

25 straipsnis

20 straipsnis

26 straipsnis

21a straipsnis

27 straipsnis

21 straipsnis

28 straipsnis

22 straipsnis

29 straipsnis

22 straipsnio 1 dalis

30 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 2 dalies i punktas

30 straipsnio 2 dalies a punktas

22 straipsnio 2 dalies ii punktas

30 straipsnio 2 dalies b punktas

31 straipsnis (1)

32 straipsnis (2)

33 straipsnis

34 straipsnis

35 straipsnis

I PRIEDO A dalies 01 punktas

I PRIEDO A dalies 1 punktas

I PRIEDO A dalies 1 punktas

I PRIEDO A dalies 2 punktas

I PRIEDO A dalies 2 punktas

I PRIEDO A dalies 3 punktas

I PRIEDO A dalies 3 punktas

I PRIEDO A dalies 4 punktas

I PRIEDO A dalies 4 punktas

I PRIEDO A dalies 5 punktas

I PRIEDO A dalies 5 punktas

I PRIEDO A dalies 6 punktas

I PRIEDO B dalies 1 punktas

I PRIEDO B dalies 1 punktas

I PRIEDO B dalies 2 punktas

I PRIEDO B dalies 2 punktas

I PRIEDO B dalies 3 punkto a papunktis

I PRIEDO B dalies 3 punkto a papunktis

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio aa pastraipa

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio aa pastraipa

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio aa pastraipos a papunktis

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio bb pastraipa

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio bb pastraipa

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio cc pastraipa

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio cc pastraipa

I PRIEDO B dalies 3 punkto b papunkčio dd pastraipa

I PRIEDO B dalies 3 punkto c papunktis

I PRIEDO B dalies 3 punkto c papunktis

II PRIEDAS

II PRIEDAS

III PRIEDO A dalies I punkto 1 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 1 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 2 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 2 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 3 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 3 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 3a pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 4 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 4 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 5 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 5 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 6 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 6 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 7 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 7 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 8 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 8 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 9 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 9 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 10 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 10 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 11 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 11 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 12 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 12 pastraipa

III PRIEDO A dalies I punkto 13 pastraipa

III PRIEDO A dalies II punktas

III PRIEDO A dalies II punktas

III PRIEDO B dalis

III PRIEDO B dalis

IV PRIEDAS

IV PRIEDAS

V PRIEDAS

VI PRIEDAS

(1)   98/95/EB 9 straipsnio 2 dalis ir 98/96/EB 8 straipsnio 2 dalis.

(2)   98/96/EB 9 straipsnis.( 1 ) OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.

Top