EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1072

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OL L 300, 2009 11 14, p. 72–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1072/oj

14.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/72


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1072/2009

2009 m. spalio 21 d.

dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1992 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 881/92 dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas (3), 1993 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3118/93, nustatantis sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali teikti krovinių vežimo nacionaliniais keliais paslaugas valstybėje narėje (4), ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/94/EB dėl tam tikroms krovinių vežimo keliais rūšims taikomų bendrųjų taisyklių nustatymo (5) turi būti iš esmės pakeisti. Siekiant aiškumo ir paprastumo tų teisės aktų tekstai turėtų būti išdėstyti nauja redakcija ir sujungti į vieną reglamentą.

(2)

Įgyvendinant bendrą transporto politiką numatyta, inter alia, nustatyti bendras taisykles, reglamentuojančias patekimą į rinką verčiantis tarptautiniu krovinių vežimu keliais Bendrijoje, ir sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali valstybėje narėje teikti transporto paslaugas. Tos taisyklės turi prisidėti prie sklandaus transporto vidaus rinkos veikimo.

(3)

Siekiant sukurti nuoseklią tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu per Bendrijos teritoriją sistemą, šis reglamentas turėtų būti taikomas bet kokiam tarptautiniam vežimui Bendrijos teritorijoje. Vežant iš valstybių narių į trečiąsias šalis, dažniausiai taikomi valstybių narių ir tų trečiųjų šalių dvišaliai susitarimai. Dėl to šis reglamentas neturėtų būti taikomas reiso daliai, vykdomai valstybės narės, kurioje pakraunama ar iškraunama, teritorijoje tol, kol Bendrija su atitinkamomis trečiosiomis šalimis nesudarys reikiamų susitarimų. Tačiau reglamentas turėtų būti taikomas valstybės narės, per kurią vykstama tranzitu, teritorijoje.

(4)

Bendros transporto politikos nustatymas reiškia, kad asmeniui, teikiančiam transporto paslaugas, panaikinami visi apribojimai dėl jo nacionalinės priklausomybės arba dėl to, kad jis yra įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje bus teikiamos paslaugos.

(5)

Kad tai būtų pasiekta sklandžiai ir lanksčiai, iki nėra užbaigtas krovinių vežimo kelių transportu rinkos derinimas ir įgyvendinta galutinė sistema reikia numatyti pereinamojo laikotarpio kabotažo tvarką.

(6)

Palaipsniui sukuriant Europos bendrąją rinką turėtų būti panaikinti patekimo į valstybių narių vidaus rinkas apribojimai. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į kontrolės priemonių veiksmingumą ir įdarbinimo sąlygų vykdant šią profesinę veiklą raidą bei taisyklių suderinimą, inter alia, vykdymo užtikrinimo ir kelių naudotojo mokesčių bei socialinių ir saugos teisės aktų srityse. Komisija turėtų atidžiai stebėti rinkos padėtį ir pirmiau minėtą taisyklių derinimą ir prireikus pasiūlyti dar labiau atverti vidaus kelių transporto rinkas, įskaitant kabotažo rinką.

(7)

Pagal Direktyvą 2006/94/EB tam tikram vežimo rūšių skaičiui netaikoma Bendrijos leidimų ar bet kokių kitų vežimo leidimų sistema. Pagal šiuo reglamentu nustatytus rinkos organizavimo principus kai kurioms vežimo rūšims dėl jų specifinio pobūdžio turėtų būti toliau leidžiama netaikyti Bendrijos licencijų ir visų kitų vežimo leidimų sistemos.

(8)

Vežant krovinius transporto priemonėmis, kurių didžiausias leistinas pakrautas svoris yra tarp 3,5 ir 6 tonų, pagal Direktyvą 2006/94/EB buvo netaikomas reikalavimas turėti Bendrijos licenciją. Tačiau Bendrijos taisyklės kelių transportu vežant krovinius apskritai taikomos transporto priemonėms, kurių didžiausia leistina pakrauta masė yra didesnė nei 3,5 tonos. Todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti suderintos su bendrąja Bendrijos vežimo kelių transportu taisyklių taikymo sritimi ir jomis turėtų būti nustatoma išimtis tik transporto priemonėms, kurių didžiausia leistina pakrauta masė yra ne didesnė nei 3,5 tonos.

(9)

Tarptautinis krovinių vežimas keliais turėtų būti leidžiamas tik turint Bendrijos licenciją. Siekiant, kad vykdymą užtikrinančioms valdžios institucijoms būtų lengviau vykdyti veiksmingą kontrolę, ypač kai ji vykdoma ne vežėjo įsisteigimo valstybėje narėje, turėtų būti reikalaujama, kad vežėjai kiekvienoje savo transporto priemonėje turėtų patvirtintą Bendrijos licencijos kopiją. Todėl reikia nustatyti išsamesnes Bendrijos licencijos ir jos patvirtintų kopijų sudedamųjų dalių išdėstymo ir kitas jų ypatybes apibūdinančius reikalavimus.

(10)

Patikrinimai keliuose turėtų būti atliekami nediskriminuojant – tiesiogiai ar netiesiogiai – vežėjų kelių transportu jų nacionalinės priklausomybės, šalies, kurioje jie įsisteigę, arba transporto priemonės registracijos pagrindu.

(11)

Reikėtų nustatyti Bendrijos licencijų išdavimą ir jų panaikinimą reglamentuojančias sąlygas bei vežimo rūšis, kurioms reikalingos licencijos, tų licencijų galiojimo trukmę ir išsamias jų naudojimo taisykles.

(12)

Taip pat turėtų būti nustatytas vairuotojo liudijimas, siekiant valstybėms narėms suteikti galimybę veiksmingai patikrinti, ar trečiųjų šalių vairuotojai įdarbinti teisėtai ir ar jie dirba už vežimo operaciją atsakingam vežėjui.

(13)

Vežėjams, kurie turi Bendrijos licencijas, nurodytas šiame reglamente, ir vežėjams, turintiems teisę verstis tam tikromis tarptautinio krovinių vežimo operacijomis, pagal šį reglamentą turėtų būti laikinai leidžiama atlikti vidaus vežimus kitoje valstybėje narėje, neturint joje registruotos buveinės ar kito padalinio. Kai atliekamos tokios kabotažo operacijos, joms turėtų būti taikomi Bendrijos teisės aktai, tokie kaip 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (6), ir priimančiojoje valstybėje narėje galiojantys nacionalinės teisės aktai konkrečiose srityse.

(14)

Reikėtų priimti nuostatas, leidžiančias imtis reikiamų priemonių transporto rinkas paveikus dideliems sutrikimams. Tuo tikslu ir reikalingiems statistiniams duomenims surinkti būtina nustatyti tinkamą sprendimų priėmimo tvarką.

(15)

Nedarant poveikio Sutarties nuostatoms dėl įsisteigimo teisės, kabotažo operacijos yra vežėjų teikiamų paslaugų valstybėje narėje, kurioje jie nėra įsisteigę, pavyzdžiu ir jos neturėtų būti draudžiamos, jei jos nėra atliekamos kaip nuolatinė ar tęstinė veikla toje valstybėje narėje. Siekiant padėti užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi, reikėtų aiškiau apibrėžti kabotažo operacijų dažnumą ir laikotarpį, kurį jos gali būti atliekamos. Anksčiau tokias nacionalines vežimo paslaugas buvo leidžiama teikti laikinai. Praktiškai būdavo sunku nustatyti, kokias paslaugas leidžiama teikti. Todėl reikia nustatyti aiškias ir lengvai įgyvendinamas taisykles.

(16)

Šis reglamentas nedaro poveikio 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyvos 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (7) nuostatoms, susijusioms su krovinių įvežimu ir išvežimu kelių transportu, kai tai sudaro vieną iš kombinuoto vežimo kelionės atkarpų. Vežimas kelių transportu priimančiosios valstybės narės viduje, kuris nesudaro kombinuoto transporto operacijos dalies pagal Direktyvą 92/106/EEB, patenka į kabotažo operacijų apibrėžtį ir atitinkamai jam turėtų būti taikomi šio reglamento reikalavimai.

(17)

Kabotažo operaciją atliekančioms transporto įmonėms taikomos 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (8) nuostatos.

(18)

Siekdamos vykdyti veiksmingą kabotažo operacijų kontrolę, priimančiųjų valstybių narių vykdymą užtikrinančios valdžios institucijos turėtų turėti prieigą bent jau prie važtaraščių ir tachografų duomenų pagal 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (9).

(19)

Valstybės narės turėtų teikti vienos kitoms abipusę pagalbą, užtikrinančią sklandų šio reglamento taikymą.

(20)

Reikėtų kiek įmanoma sumažinti administracinių formalumų taikymą neatsisakant kontrolės priemonių ir sankcijų, laiduojančių tinkamą šio reglamento taikymą ir veiksmingą jo įgyvendinimą. Todėl galiojančios taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos licencijų panaikinimą, turėtų būti suformuluotos aiškiau ir sugriežtintos. Dabartinės taisyklės turėtų būti priderintos, kad būtų įmanoma veiksmingai taikyti sankcijas už priimančioje valstybėje narėje padarytus sunkius pažeidimus. Sankcijos turėtų būti nediskriminuojančios ir proporcingos pažeidimo sunkumui. Turėtų būti numatyta galimybė apskųsti bet kurias pritaikytas sankcijas.

(21)

Valstybės narės į jų nacionalinį elektroninį vežimo kelių transportu įmonių registrą turėtų įrašyti visus vežėjų padarytus sunkius pažeidimus, dėl kurių vežėjams buvo pritaikyta sankcija.

(22)

Siekiant palengvinti ir sustiprinti keitimąsi informacija tarp nacionalinių valdžios institucijų, valstybės narės reikiama informacija turėtų keistis pasitelkdamos nacionalinius kontaktinius punktus, įsteigtus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles (10).

(23)

Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (11).

(24)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti su technikos pažanga šio reglamento I, II ir III priedus. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(25)

Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, reikalingų šiam reglamentui įgyvendinti, ypač tų, kurios užtikrintų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas.

(26)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti nuoseklią tarptautinio krovinių vežimo keliais sistemą visoje Bendrijoje, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį.

2.   Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis netaikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.

3.   Kol nesudaryti 2 dalyje nurodyti susitarimai, šis reglamentas neturi poveikio:

a)

vežimo iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai nuostatoms, įtrauktoms į valstybių narių ir tų trečiųjų šalių sudarytus dvišalius susitarimus;

b)

vežimo iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai nuostatoms, kurios įtrauktos į valstybių narių sudarytus dvišalius susitarimus ir kurios, remdamosi dvišaliais leidimais arba liberalizavimo susitarimais, leidžia toje valstybėje neįsisteigusiems vežėjams valstybėje narėje pakrauti ir iškrauti krovinius.

4.   Šis reglamentas taikomas krovinių vidaus vežimui keliais, kurį laikinai vykdo vežėjas nerezidentas, kaip nustatyta III skyriuje.

5.   Šioms vežimo rūšims ir nepakrautų transporto priemonių reisams, susijusiems su tokiu vežimu, nereikalinga Bendrijos licencija ir netaikomi jokie kiti vežimo leidimai:

a)

pašto siuntų vežimui kaip universaliajai paslaugai;

b)

sugadintų ir avarijas patyrusių transporto priemonių vežimui;

c)

krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 3,5 tonų;

d)

krovinio vežimui motorinėmis transporto priemonėmis laikantis šių sąlygų:

i)

vežamas krovinys yra įmonės nuosavybė arba yra tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas;

ii)

reiso tikslas yra krovinio vežimas savo reikmėms į ar iš įmonės arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų;

iii)

krovinį vežančias motorines transporto priemones vairuoja pagal sutartinę prievolę įmonės įdarbintas ar jai suteiktas personalas;

iv)

krovinį vežančios transporto priemonės yra įmonės nuosavybė, yra įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos, laikantis 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (12) nustatytų sąlygų; ir

v)

toks vežimas yra tik pagalbinė įmonės veikla;

e)

vaistų, prietaisų, įrenginių ir kitų gaminių, reikalingų medicininei pagalbai teikti vykdant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju, vežimui.

Pirmos pastraipos d punkto iv papunktis netaikomas transporto priemonėms, kurios pakeitė įprastai naudojamas, tačiau trumpam sugedusias transporto priemones.

6.   5 dalies nuostatos neturi įtakos sąlygoms, pagal kurias valstybės narės leidžia savo piliečiams užsiimti toje dalyje nurodyta veikla.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios apibrėžtys:

1.

transporto priemonė – valstybėje narėje įregistruota motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bent motorinė priemonė yra registruota valstybėje narėje, naudojami tik kroviniams vežti;

2.

tarptautinis vežimas – tai:

a)

pakrautos transporto priemonės reisas, kai išvykimo ir atvykimo punktai yra dviejose skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertant arba nekertant vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

b)

pakrautos transporto priemonės reisas iš vienos valstybės narės į trečiąją šalį arba atvirkščiai, tranzitu kertant arba nekertant vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

c)

pakrautos transporto priemonės reisas tarp trečiųjų šalių tranzitu kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas; ar

d)

nepakrautos transporto priemonės reisas, susijęs su a, b ir c punktuose nurodytomis transporto operacijomis;

3.

priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje veikia ne joje įsisteigęs vežėjas;

4.

vežėjas nerezidentas – ne valstybėje narėje, kurioje vykdoma veikla, o kitoje valstybėje narėje įsisteigusi krovinių vežimo kelių transportu įmonė;

5.

vairuotojas – transporto priemonę net ir trumpą laikotarpį vairuojantis bet kuris asmuo arba joje vežamas asmuo, kuris kaip savo pareigų dalį, prireikus, gali vairuoti transporto priemonę;

6.

kabotažo operacijos – priimančioje valstybėje narėje už atlygį laikinai vykdomas vidaus vežimas pagal šį reglamentą;

7.

sunkus Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimas – pažeidimas, dėl kurio gali būti prarasta gera reputacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, ir (arba) laikinai sustabdytas Bendrijos licencijos galiojimas arba ji galutinai panaikinta.

II SKYRIUS

TARPTAUTINIS VEŽIMAS

3 straipsnis

Bendras principas

Tarptautinis vežimas vykdomas turint Bendrijos licenciją ir, jei vairuotojas yra trečiosios šalies pilietis – vairuotojo liudijimą.

4 straipsnis

Bendrijos licencija

1.   Vadovaudamasi šiuo reglamentu, valstybė narė Bendrijos licencijas išduoda bet kuriam už atlygį keliais krovinius vežančiam vežėjui, kuris:

a)

yra įsisteigęs toje valstybėje narėje remiantis Bendrijos teisės aktais ir tos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais; ir

b)

laikantis Bendrijos teisės aktų ir tos valstybės narės nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių leidimą verstis vežėjo kelių transportu verslu, įsisteigimo valstybėje narėje turi teisę užsiimti tarptautiniu krovinių vežimu keliais.

2.   Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos Bendrijos licenciją išduoda atnaujinamiems ne ilgesniems kaip dešimties metų laikotarpiams.

Bendrijos licencijos ir patvirtintos kopijos, išduotos iki šio reglamento taikymo pradžios, galioja, kol pasibaigia jų galiojimo laikas.

Komisija Bendrijos licencijos galiojimo laikotarpį suderina su technikos pažanga, visų pirma su kelių transporto įmonių nacionaliniais elektroniniais registrais, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 15 straipsnyje. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Įsisteigimo valstybė narė išduoda vežėjui Bendrijos licencijos originalą, kurį turi saugoti vežėjas, bei tam tikrą patvirtintų kopijų skaičių, kuris turi atitikti Bendrijos licenciją turinčio vežėjo naudojamų tiek nuosavų, tiek ir, pavyzdžiui, pirkimo išsimokėtinai, nuomos ar išperkamosios nuomos pagrindu valdomų transporto priemonių skaičiui.

4.   Bendrijos licencija ir patvirtintos jos kopijos atitinka II priede nustatytą modelį, kuriame taip pat yra išdėstytos jų naudojimo sąlygos. Jose turi būti bent du iš I priede išvardytų apsaugos požymių.

Komisija derina I ir II priedus su technikos pažanga. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

5.   Bendrijos licencija ir patvirtintos jos kopijos pažymimos šiuos dokumentus išduodančios valdžios institucijos antspaudu bei parašu ir turi serijos numerį. Bendrijos licencijos ir patvirtintų jos kopijų serijos numeriai įtraukiami į nacionalinio elektroninio kelių transporto įmonių registro dalį, skirtą su vežėjais susijusiems duomenims.

6.   Bendrijos licencija išduodama vežėjo vardu ir negali būti perleidžiama. Patvirtinta Bendrijos licencijos kopija laikoma kiekvienoje vežėjo transporto priemonėje ir yra pateikiama bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui pareikalavus.

Transporto priemonių junginių atveju patvirtinta licencijos kopija yra motorinėje transporto priemonėje. Ji apima transporto priemonių junginį net ir tada, kai priekaba arba puspriekabė nėra įregistruotos šią licenciją turinčio vežėjo vardu ar jis neturi leidimo jų naudoti keliuose, o taip pat ir tada, kai jos įregistruotos ar jas leidžiama naudoti keliuose kitoje valstybėje.

5 straipsnis

Vairuotojo liudijimas

1.   Pagal šį reglamentą vairuotojo liudijimą valstybė narė išduoda bet kuriam vežėjui, kuris:

a)

turi Bendrijos licenciją; ir

b)

toje valstybėje narėje teisėtai įdarbina vairuotoją, kuris nėra nei valstybės narės pilietis, nei ilgalaikis gyventojas, kaip apibrėžta 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvoje 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (13), arba teisėtai naudojasi vairuotojo, kuris nėra nei valstybės narės pilietis, nei ilgalaikis gyventojas, kaip apibrėžta toje direktyvoje, paslaugomis, ir kurio paslaugomis tas vežėjas naudojasi pagal tos valstybės narės įdarbinimo ir profesinio mokymo sąlygas, nustatytas:

i)

įstatymais ir kitais teisės aktais; ir, jei taikoma;

ii)

kolektyvinėmis sutartimis, sudarytomis pagal toje valstybėje narėje taikomas taisykles.

2.   Vairuotojo liudijimą vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos Bendrijos licencijos turėtojo prašymu išduoda kiekvienam jo teisėtai įdarbintam vairuotojui, kuris nėra nei valstybės narės pilietis, nei ilgalaikis gyventojas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/109/EB, arba kiekvienam vairuotojui, kuris nėra nei valstybės narės pilietis, nei ilgalaikis gyventojas, kaip apibrėžta toje direktyvoje, ir kurio paslaugomis tas vežėjas naudojasi. Kiekvienas vairuotojo liudijimas patvirtina, kad jame nurodytas vairuotojas yra įdarbintas pagal 1 dalyje nustatytas sąlygas.

3.   Vairuotojo liudijimas atitinka III priede nustatytą modelį. Jame turi būti bent du iš I priede išvardytų apsaugos požymių.

4.   Komisija derina III priedą su technikos pažanga. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

5.   Vairuotojo liudijimas pažymimas jį išdavusios valdžios institucijos antspaudu bei parašu ir turi serijos numerį. Vairuotojo liudijimo serijos numeris gali būti įtrauktas į nacionalinio elektroninio kelių transporto įmonių registro dalį, skirtą su vežėju, kuris tą liudijimą įteikia jame nurodytam vairuotojui, susijusiems duomenims.

6.   Vairuotojo liudijimas priklauso vežėjui, kuris liudijimą įteikia jame nurodytam vairuotojui, kai pastarasis transporto priemonę vairuoja naudodamasis tam vežėjui išduota Bendrijos licencija. Patvirtinta vairuotojo liudijimo, išduoto vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų, kopija saugoma vežėjo buveinėje. Vairuotojo liudijimas pateikiamas jo pareikalavusiam bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui.

7.   Vairuotojo liudijimas išduodamas jį išduodančios valstybės narės nustatytam laikotarpiui – ne ilgiau kaip penkeriems metams. Vairuotojų liudijimai, išduoti iki šio reglamento taikymo pradžios, galioja, kol pasibaigia jų galiojimo laikas.

Vairuotojo liudijimas galioja tol, kol yra vykdomos sąlygos, pagal kurias jis yra išduotas. Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad nustojus vykdyti tas sąlygas, vežėjas nedelsiant liudijimą grąžintų jį išdavusiai valdžios institucijai.

6 straipsnis

Sąlygų tikrinimas

1.   Vežėjui pateikus paraišką Bendrijos licencijai gauti ar paraišką Bendrijos licencijai pratęsti pagal 4 straipsnio 2 dalį, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos tikrina, ar vežėjas atitinka, ar tebeatitinka 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos, kiekvienais metais atlikdamos patikrinimus, kuriais patikrinama ne mažiau kaip 20 % toje valstybėje narėje išduotų galiojančių vairuotojų liudijimų, reguliariai tikrina, ar tebesilaikoma 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, pagal kurias buvo išduotas vairuotojo liudijimas.

7 straipsnis

Atsisakymas išduoti Bendrijos licenciją ir vairuotojo liudijimą ir jų panaikinimas

1.   Jei 4 straipsnio 1 dalyje arba 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos, priimdamos motyvuotą sprendimą, atmeta paraišką Bendrijos licencijai gauti ar jos galiojimui pratęsti ar vairuotojo liudijimui gauti.

2.   Kompetentingos valdžios institucijos panaikina Bendrijos licenciją arba vairuotojo liudijimą, jei jo turėtojas:

a)

nebesilaiko 4 straipsnio 1 dalyje arba 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų; arba

b)

paraiškoje Bendrijos licencijai arba vairuotojo liudijimui gauti pateikia klaidingus duomenis.

III SKYRIUS

KABOTAŽAS

8 straipsnis

Bendras principas

1.   Bet kuriam vežėjui, vežančiam krovinius už atlygį ir turinčiam Bendrijos licenciją, kurio vairuotojas, jei jis yra trečiosios šalies pilietis, turi šiame skyriuje nustatytas sąlygas atitinkantį vairuotojo liudijimą, šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis leidžiama vykdyti kabotažo operacijas.

2.   Jeigu atvykstamojo tarptautinio vežimo kroviniai buvo nuvežti į paskirties vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams, užbaigusiems tarptautinį vežimą iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, ta pačia transporto priemone, o transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone – leidžiama atlikti ne daugiau nei tris kabotažo operacijas. Krovinys, atliekant kabotažo operaciją ir prieš išvažiuojant iš priimančiosios valstybės narės, paskutinį kartą iškraunamas per septynias dienas nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, vykdyto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą.

Per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį vežėjai gali atlikti keletą ar visas kabotažo operacijas, kurias leidžiama atlikti pagal tą pastraipą, bet kurioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad vienoje valstybėje narėje atliekama viena kabotažo operacija ir ji atliekama per tris dienas nuo atvykimo nepakrauta transporto priemone į tą valstybę narę.

3.   Krovinių vidaus vežimo kelių transportu paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas nerezidentas, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik tuomet, kai vežėjas gali pateikti aiškių atvykstamojo tarptautinio vežimo ir kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje viena po kitos atliktų kabotažo operacijų įrodymų.

Pirmoje pastraipoje nurodytuose įrodymuose pateikiama ši informacija apie kiekvieną operaciją:

a)

siuntėjo pavadinimas, adresas ir parašas;

b)

vežėjo pavadinimas, adresas ir parašas;

c)

krovinio gavėjo pavadinimas ir adresas, jo parašas ir krovinio pristatymo data (gavus krovinį);

d)

krovinio perdavimo vieta ir data bei krovinio paskirties vieta;

e)

krovinio pobūdžio ir taikyto pakavimo metodo aprašymas įprastais žodžiais, o jei tai pavojingas krovinys – visuotinai pripažintas jo aprašymas, pakuotės vienetų skaičius, specialūs pakuočių žymenys ir numeriai;

f)

bendra krovinio masė su įpakavimu arba kitais mato vienetais nurodytas krovinio kiekis;

g)

motorinės transporto priemonės ir priekabos valstybiniai numeriai.

4.   Nebūtina pateikti jokių papildomų dokumentų, įrodančių, kad įvykdytos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

5.   Bet kuriam vežėjui pagal įsisteigimo valstybės narės teisės aktus turinčiam teisę už atlygį vykdyti krovinių vežimo keliais operacijas, nurodytas 1 straipsnio 5 dalies a, b ir c punktuose, šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis leidžiama atitinkamai atlikti tos pačios rūšies kabotažo operacijas arba kabotažo operacijas naudojant tos pačios kategorijos transporto priemones.

6.   Vežimo rūšių, nurodytų 1 straipsnio 5 dalies d ir e punktuose, leidimų verstis kabotažu išdavimas yra neribojamas.

9 straipsnis

Kabotažo operacijoms taikomos taisyklės

1.   Jei Bendrijos teisės aktai nenumato kitaip, kabotažo operacijos atliekamos pagal priimančioje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius:

a)

vežimo sutarties sąlygas;

b)

kelių transporto priemonių svorį ir matmenis;

c)

reikalavimus, taikomus tam tikrų kategorijų krovinių, ypač, pavojingų krovinių, greitai gendančių produktų ir gyvūnų, vežimui;

d)

vairavimo laiką ir poilsio trukmę;

e)

transporto paslaugoms taikomą pridėtinės vertės mokestį (PVM).

Pirmos pastraipos b punkte nurodytas svoris ir matmenys tam tikrais atvejais gali viršyti vežėjo įsisteigimo valstybėje narėje taikomus apribojimus, bet jie jokiu būdu negali viršyti priimančios valstybės narės vidaus kelių eismui nustatytų ribų arba 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 96/53/EB, nustatančios tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (14), 6 straipsnio 1 dalyje nurodytuose įrodymuose nustatytų techninių charakteristikų.

2.   1 dalyje nurodytų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas valstybė narė vežėjams nerezidentams taiko tomis pačiomis sąlygomis, kokiomis jos taikomos priimančioje valstybėje narėje įsisteigusiems vežėjams, kad taip būtų užkirstas kelias bet kokiam diskriminavimui dėl nacionalinės priklausomybės ar įsisteigimo vietos.

10 straipsnis

Apsaugos procedūra

1.   Dėl kabotažo atsiradus dideliems nacionalinės transporto rinkos sutrikimams kuriame nors geografiniame regione arba jiems padidėjus dėl jo, valstybė narė gali šiuo klausimu kreiptis į Komisiją, kad pastaroji patvirtintų apsaugos priemones, ir pateikia Komisijai reikiamą informaciją bei jai praneša apie priemones, kurių ji ketina imtis vežėjų rezidentų atžvilgiu.

2.   1 dalies tikslais:

didelis nacionalinės transporto rinkos sutrikimas kuriame nors geografiniame regione – rinkai specifinių problemų egzistavimas, kai susidaro didelė ir potencialiai ilgalaikė paklausą viršijanti pasiūla, kelianti pavojų finansiniam stabilumui ir daugelio vežėjų išlikimui,

geografinis regionas – visą valstybės narės teritoriją ar jos dalį apimantis ar į visą kitų valstybių narių teritoriją ar jos dalį išsiplėtęs regionas.

3.   Komisija, remdamasi atitinkamais duomenimis, išnagrinėja padėtį ir, pasikonsultavusi su 15 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, per vieną mėnesį nuo valstybės narės prašymo gavimo nusprendžia, ar apsaugos priemonės yra būtinos, ir, jei jos būtinos, jas patvirtina.

Tokiomis priemonėmis gali būti laikinas šio reglamento netaikymas atitinkamai teritorijai.

Pagal šį straipsnį patvirtintos priemonės galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o jų galiojimas gali būti vieną kartą pratęstas dar vienam tokiam laikotarpiui.

Komisija nedelsdama praneša valstybėms narėms ir Tarybai apie pagal šią dalį priimtą sprendimą.

4.   Jei Komisija nusprendžia patvirtinti apsaugos priemones, susijusias su viena ar keliomis valstybėmis narėmis, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos privalo imtis lygiaverčių priemonių vežėjų rezidentų atžvilgiu ir apie jas pranešti Komisijai. Tos priemonės pradedamos taikyti ne vėliau už Komisijos patvirtintas apsaugos priemones.

5.   Bet kuri valstybė narė gali pateikti Tarybai svarstyti Komijos pagal 3 dalį priimtą sprendimą per 30 dienų nuo pranešimo apie jį gavimo dienos. Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, per 30 dienų nuo tokio kreipimosi arba kelių valstybių narių kreipimosi atveju – nuo pirmojo kreipimosi – gali priimti kitokį sprendimą.

Tarybos sprendimu nustatytoms priemonėms taikomas 3 dalies trečioje pastraipoje nustatytas galiojimo laikotarpis. Atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos privalo imtis lygiaverčių priemonių vežėjų rezidentų atžvilgiu ir apie jas pranešti Komisijai. Jei Taryba per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepriima sprendimo, Komisijos sprendimas tampa galutiniu.

6.   Jei Komisija mano, kad 3 dalyje nurodytų priemonių galiojimą reikia pratęsti, ji pateikia pasiūlymą Tarybai, kuri priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.

IV SKYRIUS

ABIPUSĖ PAGALBA IR SANKCIJOS

11 straipsnis

Abipusė pagalba

Valstybės narės, teikia viena kitai pagalbą užtikrinančią šio reglamento taikymą ir stebėseną. Jos keičiasi informacija pasitelkdamos nacionalinius kontaktinius punktus, įsteigtus pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 18 straipsnį.

12 straipsnis

Įsisteigimo valstybės narės už pažeidimus taikomos sankcijos

1.   Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos imasi atitinkamų veiksmų šiam klausimui spręsti, tarp kurių gali būti įspėjimas, jei tai numatyta pagal nacionalinę teisę, ir dėl to gali tekti, inter alia, skirti tokias administracines sankcijas:

a)

laikinai sustabdyti kelių arba visų patvirtintų Bendrijos licencijos kopijų galiojimą arba jas panaikinti;

b)

laikinai sustabdyti Bendrijos licencijos galiojimą arba ją panaikinti.

Šios sankcijos gali būti nustatytos priėmus galutinį sprendimą šiuo klausimu, ir jas nustatant atsižvelgiama į Bendrijos licenciją turinčio vežėjo padaryto pažeidimo sunkumą bei į bendrą patvirtintų tos licencijos kopijų, kurias jis naudoja tarptautiniam vežimui, skaičių.

2.   Sunkiai pažeidus vairuotojo liudijimų naudojimo bet kurias taisykles, vežėjo, kuris padarė tuos pažeidimus, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos taiko atitinkamas sankcijas, kaip antai:

a)

sustabdo vairuotojo liudijimų išdavimą;

b)

panaikina vairuotojo liudijimus;

c)

vairuotojo liudijimus išduoda taikydamos papildomas sąlygas siekiant užkirsti kelią netinkamam vairuotojo liudijimų naudojimui;

d)

laikinai sustabdo kelių arba visų patvirtintų Bendrijos licencijos kopijų galiojimą arba jas visiškai panaikina;

e)

laikinai sustabdo Bendrijos licencijos galiojimą arba ją panaikina.

Sankcijos gali būti nustatytos priėmus galutinį sprendimą šiuo klausimu, o jas nustatant atsižvelgiama į Bendrijos licenciją turinčio vežėjo padaryto pažeidimo sunkumą.

3.   Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per šešias savaites nuo jų galutinio sprendimo šiuo klausimu, praneša valstybės narės, kurioje buvo nustatytas pažeidimas, kompetentingoms valdžios institucijoms, ar buvo paskirta kuri nors iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų sankcijų, ir jei buvo – tai kuri.

Jei tokios sankcijos nebuvo skirtos, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nurodo to priežastis.

4.   Kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad tam vežėjui paskirtų sankcijų visuma būtų proporcinga pažeidimui ar pažeidimams, už kuriuos jos buvo paskirtos, ir atsižvelgia į visas sankcijas, paskirtas už tą patį pažeidimą valstybėje narėje, kurioje tas pažeidimas buvo nustatytas.

5.   Vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali pagal savo nacionalinius įstatymus iškelti bylą tam vežėjui kompetentingame nacionaliniame teisme. Apie tokius sprendimus jos praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad vežėjai turėtų teisę apskųsti taikant šį straipsnį paskirtas bet kurias administracines sankcijas.

13 straipsnis

Priimančiosios valstybės narės už pažeidimus taikomos sankcijos

1.   Jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos sužino apie šio reglamento arba Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkius pažeidimus, kuriuos padaro vežėjas nerezidentas, valstybė narė, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, kiek įmanoma greičiau, ir ne vėliau nei per šešias savaites nuo galutinio sprendimo šiuo klausimu, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms perduoda šią informaciją:

a)

pažeidimo aprašymą, jo padarymo dieną ir laiką;

b)

pažeidimo kategoriją, tipą ir sunkumą; ir

c)

paskirtas ir pritaikytas sankcijas.

Priimančiosios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų pagal 12 straipsnį skirti administracines sankcijas.

2.   Nedarant poveikio bet kuriam baudžiamajam persekiojimui, priimančiosios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali taikyti sankcijas vežėjams nerezidentams, kurie, atlikdami jos teritorijoje kabotažo operaciją, pažeidė šį reglamentą arba nacionalinius ar Bendrijos kelių transporto teisės aktus. Sankcijos skiriamos nediskriminuojant vežėjų. Tomis sankcijos gali, inter alia, būti įspėjimas arba, padarius sunkų pažeidimą, laikinas uždraudimas vykdyti kabotažo operacijas priimančiosios valstybės narės, kurioje tas pažeidimas buvo padarytas, teritorijoje.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad vežėjai turėtų teisę apskųsti taikant šį straipsnį jiems paskirtas bet kurias administracines sankcijas.

14 straipsnis

Įrašymas į nacionalinį elektroninį registrą

Valstybės narės užtikrina, kad apie jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų padarytus sunkius Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimus, už kuriuos bet kuri valstybė narė paskiria sankciją, ir apie tai, kad Bendrijos licencijos ar jos patvirtintos kopijos galiojimas yra laikinai sustabdytas ar ji galutinai panaikinta, būtų įrašoma į nacionalinį vežimo kelių transportu įmonių elektroninį registrą. Registro įrašai, kuriais nurodomas laikinas Bendrijos licencijos galiojimo sustabdymas arba galutinis panaikinimas, duomenų bazėje laikomi dvejus metus, laikino galiojimo sustabdymo atveju skaičiuojant nuo galiojimo sustabdymo termino pabaigos, arba galutinio panaikinimo atveju – nuo panaikinimo dienos.

V SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 18 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas.

2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

16 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles, reglamentuojančias sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinančių, kad tos jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 4 d. praneša Komisijai apie minėtas nuostatas bei nedelsdamos informuoja apie bet kuriuos vėliau padarytus pakeitimus.

Valstybės narės užtikrina, kad visos tokios priemonės būtų taikomos nediskriminuojant vežėjų dėl nacionalinės priklausomybės ar įsisteigimo vietos.

17 straipsnis

Ataskaitos

1.   Kas dvejus metus valstybės narės informuoja Komisiją apie vežėjų, kuriems iki praėjusių metų gruodžio 31 d. buvo išduotos Bendrijos licencijos, ir patvirtintų jos kopijų, atitinkančių tą dieną naudojamų transporto priemonių kiekį, skaičių.

2.   Valstybės narės Komisiją taip pat informuoja apie praėjusiais kalendoriniais metais išduotų vairuotojo liudijimų skaičių bei bendrą tų pačių metų gruodžio 31 d. galiojusių vairuotojo liudijimų skaičių.

3.   Komisija ne vėliau kaip 2013 m. pabaigoje parengia ataskaitą dėl Bendrijos kelių transporto rinkos padėties. Ataskaitoje pateikiama padėties rinkoje analizė, įskaitant kontrolės priemonių veiksmingumo įvertinimą, ir įdarbinimo sąlygų vykdant šią profesinę veiklą raida, o taip pat įvertinimas, ar suderinant taisykles, inter alia, vykdymo užtikrinimo ir kelių naudotojo mokesčių bei socialinių ir saugos teisės aktų srityse padaryta tokia pažanga, kad galėtų būti numatytas tolesnis vidaus kelių transporto rinkų, įskaitant kabotažo rinką, atvėrimas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 bei Direktyva 2006/94/EB panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus ir direktyvą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 4 d., išskyrus 8 ir 9 straipsnius, kurie taikomi nuo 2010 m. gegužės 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. spalio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. MALMSTRÖM


(1)  OL C 204, 2008 8 9, p. 31.

(2)  2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje), 2009 m. sausio 9 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 62 E, 2009 3 17, p. 46), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 95, 1992 4 9, p. 1.

(4)  OL L 279, 1993 11 12, p. 1.

(5)  OL L 374, 2006 12 27, p. 5.

(6)  OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

(7)  OL L 368, 1992 12 17, p. 38.

(8)  OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

(9)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

(10)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 51.

(11)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(12)  OL L 33, 2006 2 4, p. 82.

(13)  OL L 16, 2004 1 23, p. 44.

(14)  OL L 235, 1996 9 17, p. 59.


I PRIEDAS

Bendrijos licencijos ir vairuotojo liudijimo apsaugos požymiai

Bendrijos licencijoje ir vairuotojo liudijime turi būti ne mažiau kaip du iš šių apsaugos požymių:

holograma,

specialūs plaušeliai popieriuje, kurie švyti UV šviesoje,

bent viena mikroteksto linija (tekstas matomas tik per didinamąjį stiklą ir negali būti nukopijuotas kopijavimo aparatais),

apčiuopiami ženklai, simboliai ar raštai,

du numeriai: Bendrijos licencijos serijos numeris, jos patvirtintos kopijos numeris arba vairuotojo liudijimo serijos numeris, taip pat kiekvienu atveju – išdavimo numeris,

vaivorykštine spauda atspausdintas apsauginis fonas su smulkiomis giljoširuotėmis.


II PRIEDAS

Bendrijos licencijos modelis

EUROPOS BENDRIJA

a)

(Pantone šviesiai mėlynos spalvos, DIN A4 formato, 100 g/m2 ar didesnės masės iš celiuliozės pagamintas popierius)

(Pirmasis licencijos puslapis)

(Tekstas išduodančios licenciją valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) arba viena iš valstybinių kalbų)

Image

b)

(Antrasis licencijos puslapis)

(Tekstas licenciją išduodančios valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) arba viena iš valstybinių kalbų)

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši licencija išduota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009.

Ji suteikia teisę jos turėtojui verstis tarptautiniu krovinių vežimu keliais už atlygį visais Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis ir atitinkamai pagal toliau nurodytas sąlygas, kai:

išvykimo ir atvykimo punktai yra dviejose skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertamos arba nekertamos vienos ar kelių valstybių narių arba trečiųjų šalių teritorijos,

važiuojant iš valstybės narės į trečiąją šalį arba atvirkščiai, tranzitu kertamos arba nekertamos vienos ar kelių valstybių narių arba trečiųjų šalių teritorijos,

važiuojant iš vienos trečiosios šalies į kitą, tranzitu kertamos vienos ar kelių valstybių narių teritorijos,

ir kai važiuoja nepakrauta su šios rūšies vežimu susijusi transporto priemonė.

Jei krovinys vežamas iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, ši licencija galioja per Bendrijos teritoriją einančiai reisų daliai. Ji galioja valstybėje narėje, kurios teritorijoje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, tik kai Bendrija ir suinteresuotoji trečioji šalis laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 sudaro atitinkamą susitarimą.

Ši licencija išduodama jos turėtojui, ji negali būti perleista kitam asmeniui.

Licenciją išdavusios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali panaikinti šią licenciją, ypač, jei jos turėtojas:

neįvykdė visų šios licencijos naudojimą nustatančių sąlygų,

pateikė klaidingą Bendrijos licencijai išduoti ar jos galiojimui pratęsti būtiną informaciją.

Licencijos originalą turi laikyti vežėjo įmonė.

Patvirtinta licencijos kopija turi būti laikoma transporto priemonėje (1). Transporto priemonių junginių atveju, licencija turi būti laikoma motorinėje transporto priemonėje. Ji galioja transporto priemonių junginiui net ir tada, jei priekaba arba puspriekabė nėra registruotos šią licenciją turinčio vežėjo vardu arba jis neturi leidimo jas naudoti keliuose, arba jei jos registruotos ar jas leidžiama naudoti kitoje valstybėje.

Licenciją visada privaloma pateikti bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui pareikalavus.

Kiekvienos valstybės narės teritorijoje šios licencijos turėtojas privalo laikytis toje valstybėje galiojančių, visų pirma transportą ir eismą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.


(1)  Transporto priemonė – valstybėje narėje įregistruota motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bent motorinė transporto priemonė yra registruota valstybėje narėje, naudojami tik kroviniams vežti.


III PRIEDAS

Vairuotojo liudijimo modelis

EUROPOS BENDRIJA

a)

(Pantone rožinės spalvos, DIN A4 formato 100 g/m2 ar didesnės masės iš celiuliozės pagamintas popierius)

(Pirmasis liudijimo puslapis)

(Tekstas liudijimą išduodančios valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) arba viena iš valstybinių kalbų)

Image

b)

(Antrasis liudijimo puslapis)

(Tekstas liudijimą išduodančios valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) arba viena iš valstybinių kalbų)

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šis liudijimas išduotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009.

Jis patvirtina, kad jame nurodytas vairuotojas yra įdarbintas pagal įstatymus ar kitus teisės aktus ir atitinkamai kolektyvines sutartis pagal liudijime nurodytoje valstybėje narėje galiojančias taisykles, susijusias su vairuotojams, vykdantiems kelių transporto vežimo operacijas toje valstybėje narėje, taikomas tos valstybės įdarbinimo ir profesinio rengimo sąlygas.

Vairuotojo liudijimas priklauso vežėjui, kuris liudijimą įteikia jame nurodytam vairuotojui, kai transporto priemonę (1) jis vairuoja naudodamasis tam vežėjui išduota Bendrijos licencija. Vairuotojo liudijimas neperleidžiamas kitiems. Vairuotojo liudijimas galioja tik tol, kol yra vykdomos sąlygos, pagal kurias jis yra išduotas, o nustojus jas vykdyti, vežėjas turi nedelsdamas liudijimą grąžinti išdavusiai valdžios institucijai.

Liudijimą išdavusioji valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali jį panaikinti, ypač, jei jo turėtojas:

nesilaikė visų šio liudijimo naudojimą nustatančių sąlygų,

pateikė klaidingus liudijimo išdavimui arba jo galiojimo pratęsimui būtinus duomenis.

Patvirtinta liudijimo kopija turi būti laikoma vežėjo įmonėje.

Liudijimo originalas turi būti laikomas transporto priemonėje ir vairuotojas privalo jį pateikti bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui pareikalavus.


(1)  Transporto priemonė – valstybėje narėje įregistruota motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bent motorinė transporto priemonė yra registruota valstybėje narėje, naudojami tik kroviniams vežti.


IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas EEB Nr. 881/92

Reglamentas (EEB)Nr. 3118/93

Direktyva 2006/94/EB

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

 

 

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

 

 

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

 

 

1 straipsnio 3 dalis

II priedas

 

1 straipsnio 1 ir 2 dalys, I priedas; 2 straipsnis

1 straipsnio 5 dalis

 

 

2 straipsnis

1 straipsnio 6 dalis

2 straipsnis

 

 

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

 

 

3 straipsnis

3 straipsnio 2 dalis

 

 

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 3 dalis

 

 

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnis

 

 

 

5 straipsnio 1 dalis

 

 

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

 

 

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

 

 

4 straipsnio 4 dalis

 

 

 

4 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 4 dalis, I priedas

 

 

4 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 5 dalis

 

 

4 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalis

 

 

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

 

 

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

 

 

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 4 dalis

 

 

5 straipsnio 6 dalis

6 straipsnio 5 dalis

 

 

5 straipsnio 7 dalis

7 straipsnis

 

 

6 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

 

 

7 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

 

 

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

 

 

12 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 4 dalis

 

 

12 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

12 straipsnio 6 dalis

 

1 straipsnio 1 dalis

 

8 straipsnio 1 dalis

 

1 straipsnio 2 dalis

 

8 straipsnio 5 dalis

 

1 straipsnio 3 ir 4 dalys

 

8 straipsnio 6 dalis

 

2 straipsnis

 

 

 

3 straipsnis

 

 

 

4 straipsnis

 

 

 

5 straipsnis

 

 

 

6 straipsnio 1 dalis

 

9 straipsnio 1 dalis

 

6 straipsnio 2 dalis

 

 

 

6 straipsnio 3 dalis

 

9 straipsnio 2 dalis

 

6 straipsnio 4 dalis

 

 

 

7 straipsnis

 

10 straipsnis

10 straipsnis

 

 

17 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

 

11 straipsnis

11 straipsnio 2 dalis

 

 

13 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 3 dalis

 

 

12 straipsnio 4 dalis

11a straipsnis

 

 

 

 

8 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

13 straipsnio 2 dalis

 

8 straipsnio 4 dalies pirma ir trečia pastraipos

 

 

 

8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

12 straipsnio 4 dalis

 

8 straipsnio 4 dalies ketvirta ir penkta pastraipos

 

12 straipsnio 5 dalis

 

9 straipsnis

 

13 straipsnio 3 dalis

12 straipsnis

 

 

18 straipsnis

13 straipsnis

 

 

 

14 straipsnis

10 straipsnis

 

 

 

11 straipsnis

 

 

15 straipsnis

12 straipsnis

4 straipsnis

19 straipsnis

 

 

3 straipsnis

 

 

 

5 straipsnis

 

 

 

II, III priedai

 

I priedas

 

 

II priedas

III priedas

 

 

III priedas

 

I priedas

 

 

 

II priedas

 

 

 

III priedas

 

 

 

IV priedas

 

 


Top