EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0030

2000 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/30/EB dėl Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose

OJ L 203, 10.8.2000, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 230 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 230 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 26 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2018; panaikino 32014L0047

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/30/oj

32000L0030Oficialusis leidinys L 203 , 10/08/2000 p. 0001 - 0008


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/30/EB

2000 m. birželio 6 d.

dėl Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalies c ir d punktus,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasitarę su Regionų komitetu,

veikdami pagal Sutarties 251 straipsnyje nustatytą tvarką [3],

kadangi:

(1) Intensyvėjantis eismas visoms valstybėms narėms kelia panašaus pobūdžio ir svarbos saugumo ir aplinkosaugos problemų.

(2) Siekiant saugumo keliuose, aplinkos apsaugos ir lygiateisės konkurencijos, komercines transporto priemones būtų galima naudoti tik tada, kai jų priežiūra užtikrina gerą techninę būklę.

(3) Remiantis 1996 m. gruodžio 20 d. Direktyva 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo [4], kiekvienais metais įgaliotoji institucija atlieka komercinių transporto priemonių apžiūrą.

(4) Direktyvos 94/12/EB [5] 4 straipsnyje numatomas daugiakryptis kelių transporto priemonių keliamos taršos mažinimo priemonių ekonominio efektyvumo principas; kadangi tas principas buvo įtrauktas į Europos "Auto-oil I" programą, objektyviai įvertinančią visas naudingiausias transporto priemonių technologijos, degalų kokybės, monitoringo ir techninės priežiūros priemones, taip pat netechninio pobūdžio priemones, siekiant mažinti kelių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį.

(5) Atsižvelgdami į tą principą, Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 98/70/EB [6], skirtą degalų kokybei gerinti, o siekdami nustatyti griežtesnes išmetamųjų teršalų normas, priėmė Direktyvą 98/69/EB [7], taikomą lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, bei Direktyvą 1999/96/EB [8], taikomą sunkiasvorių krovinių transporto priemonėms.

(6) Ši direktyva yra to paties principo dalis, tačiau atrodo, kad šiuo metu aplinkos apsaugos atžvilgiu būtų veiksmingiau ne griežtinti Direktyvoje 96/96/EB nustatytus techninių apžiūrų standartus, bet numatyti techninės būklės patikrinimus keliuose, siekiant užtikrinti tos direktyvos taikymą visus metus.

(7) Reglamentuotoji kasmetinė techninė apžiūra iš esmės nepakankamai užtikrina, kad patikrintos komercinės transporto priemonės per visus metus išlieka geros techninės būklės.

(8) Veiksmingas vykdymas taikant tikslinius papildomus techninės būklės patikrinimus keliuose yra svarbi ekonominio efektyvumo priemonė, siekiant kontroliuoti keliais važinėjančių komercinių transporto priemonių techninės priežiūros lygį.

(9) Techninės apžiūros keliuose turėtų būti atliekamos neatsižvelgiant į vairuotojo pilietybę ar komercinės transporto priemonės registracijos šalį arba eksploatacijos pradžios datą.

(10) Metodas, taikomas pasirenkant tikrintinas transporto priemones turėtų būti pagrįstas tiksliniu principu, labiausiai siekiant atpažinti transporto priemones, kurių techninė priežiūra tikriausiai yra prasčiausia, tokiu būdu padidinant institucijų veiklos efektyvumą ir iki minimumo sumažinant vairuotojų ir operatorių patiriamas sąnaudas ir gaišatį.

(11) Jeigu patikrintoje transporto priemonėje aptikta rimtų trūkumų, turi būti suteikta galimybė paprašyti valstybės narės, kurioje transporto priemonė registruota arba buvo pateikta eksploatuoti, kompetentingų institucijų imtis atitinkamų priemonių ir informuoti prašančiąją valstybę narę apie visas vėlesnes priemones, kurių buvo imtasi.

(12) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turi būti patvirtintos atsižvelgiant į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [9].

(13) Pagal Sutarties 5 straipsnyje išdėstytus subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybės narės negali iki galo įvykdyti pasiūlytų veiksmų - įvesti Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių patikrinimų keliuose tvarką, todėl atsižvelgiant į veiksmų mastą, juos geriau įvykdytų Bendrija; ši direktyva neapima platesnės nei tuo tikslu būtina srities,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Siekiant pagerinti saugumą keliuose ir aplinkos apsaugą, šios direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad Bendrijos valstybių narių teritorijose važinėjančios komercinės transporto priemonės labiau atitiktų tam tikras technines sąlygas, nustatytas Direktyva 96/96/EB.

2. Šioje direktyvoje nustatomos tam tikros Bendrijos teritorijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninės būklės patikrinimų keliuose sąlygos.

3. Nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei atlikti patikrinimus, kuriems ši direktyva netaikoma arba atlikti kitokio pobūdžio kelių transporto priemonių patikrinimus, ypač su komercinėmis transporto priemonėmis susijusias apžiūras. Kita vertus, atliekant į šios direktyvos taikymo sritį nepatenkančius patikrinimus, valstybei narei niekas netrukdo ne valstybinės reikšmės kelyje patikrinti I priede išvardytus dalykus.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

"komercinė transporto priemonė" reiškia motorines transporto priemones ir priekabas, patenkančias į Direktyvos 96/96/EB I priede apibrėžtas 1, 2 ir 3 kategorijas;

"techninės būklės patikrinimas keliuose" reiškia valstybės narės teritorijoje važinėjančios komercinės transporto priemonės techninio pobūdžio patikrinimą, apie kurį valdžios institucijos nepraneša ir todėl jis yra netikėtas, valstybinės reikšmės keliuose atliekamas valdžios institucijų ar joms prižiūrint;

"techninė apžiūra" reiškia transporto priemonės techninės būklės patikrinimą, numatytą Direktyvos 96/96/EB II priede.

3 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė įveda komercinių transporto priemonių, kurioms taikoma ši direktyva, techninės būklės patikrinimus keliuose, leidžiančius pasiekti 1 straipsnyje įvardytų tikslų, atsižvelgiant į nacionalines priemones, taikomas tokioms transporto priemonėms pagal Direktyvą 96/96/EB.

2. Kiekvienas techninės būklės patikrinimas keliuose atliekamas neatsižvelgiant į vairuotojo pilietybę, komercinės transporto priemonės registracijos šalį ar eksploatacijos pradžios datą, atkreipiant dėmesį į tai, kad reikia iki minimumo sumažinti vairuotojų ir operatorių patiriamas sąnaudas ir gaišatį.

4 straipsnis

1. Techninės būklės patikrinimą keliuose sudaro vienas, du arba visi šie aspektai:

a) vizualinis stovinčios komercinės transporto priemonės techninės priežiūros būklės įvertinimas;

b) 5 straipsnyje nurodytos paskutinio techninės būklės patikrinimo keliuose ataskaitos tikrinimas arba transporto priemonės techninę būklę patvirtinančių dokumentų ir, ypač jeigu transporto priemonė registruota arba eksploatuota valstybėje narėje, įrodymas, kad komercinės transporto priemonės atžvilgiu buvo atlikta įstatymais įtvirtinta techninė apžiūra pagal Direktyvą 96/96/EB;

c) patikrinimas ieškant pažeidimų, susijusių su vienu, daugiau negu vienu arba visais I priedo 10 punkte išvardytais dalykais, kuriuos reikia tikrinti.

2. Stabdžių sistemos ir išmetamųjų dujų kiekio patikrinimas atliekamas laikantis II priede nustatytų taisyklių.

3. Prieš atlikdamas I priedo 10 punkte išvardytų dalykų patikrinimą, inspektorius išnagrinėja paskutinį techninės apžiūros pažymėjimą ir (arba) paskutinę techninės būklės patikrinimo keliuose ataskaitą, kurią gali pateikti vairuotojas.

Inspektorius taip pat gali išnagrinėti visus kitus saugos sertifikatus, išduotus patvirtintųjų institucijų ir tam tikrais atvejais, pateiktus vairuotojo.

Jeigu iš šių sertifikatų ir (arba) ataskaitos matyti, kad vienas iš I priedo 10 punkte išvardytų dalykų buvo patikrintas per ankstesnius tris mėnesius, tas dalykas dar kartą netikrinamas, išskyrus atvejus, kai trūkumas ir (arba) pažeidimas akivaizdus.

5 straipsnis

1. Techninės būklės patikrinimo keliuose ataskaitą dėl 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto patikrinimo sudaro tą patikrinimą atlikusi valdžios institucija arba inspektorius. Ataskaitos pavyzdys pateiktas I priede, kurio 10 punkte yra tikrinamų dalykų sąrašas. Valdžios institucija arba inspektorius turi pažymėti atitinkamus laukelius. Ataskaita turi būti pateikta komercinės transporto priemonės vairuotojui.

2. Jeigu valdžios institucija arba inspektorius mano, kad komercinės transporto priemonės techninės priežiūros trūkumai, ypač stabdžių sistemos trūkumai, gali kelti tokį pavojų saugumui, kad reiktų atlikti papildomą patikrinimą, komercinė transporto priemonė, remiantis Direktyvos 96/96/EB 2 straipsniu, gali būti nuodugniau apžiūrėta artimiausiame valstybės narės nurodytame apžiūrų centre.

Jei techninės būklės patikrinimo keliuose, nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje, arba nuodugnesnės apžiūros, minėtos šios dalies pirmojoje pastraipoje, metu tampa aišku, kad komercinė transporto priemonė kelia rimtą grėsmę joje esantiems keleiviams arba kitiems eismo dalyviams, gali būti uždrausta naudoti tą transporto priemonę iki to laiko, kol bus pašalinti pastebėtieji pavojingi trūkumai.

6 straipsnis

Kas dveji metai iki kovo 31 d. valstybės narės praneša Komisijai surinktus ankstesnių dvejų metų duomenis apie patikrintų komercinių transporto priemonių, klasifikuojamų pagal kategorijas, apibrėžtas I priedo 6 punkte, ir pagal registracijos šalį, skaičių bei patikrintus dalykus ir rastus trūkumus remiantis I priedo 10 punktu.

Pirmieji pateikiami duomenys apima dvejų metų laikotarpį, kuris prasideda 2003 m. sausio 1 d.

Komisija šią informaciją toliau perduoda Europos Parlamentui.

7 straipsnis

1. Taikydamos šią direktyvą valstybės narės padeda viena kitai. Jos ypač suteikia viena kitai išsamios informacijos apie tarnybą (-as), atsakingą už patikrinimų vykdymą ir praneša asmenų pasiteirauti pavardes.

2. Apie rimtus nerezidentui priklausančios komercinės transporto priemonės trūkumus, ypač jeigu dėl jų naudoti tą transporto priemonę uždraudžiama, pranešama valstybės narės, kurioje transporto priemonė yra registruota arba eksploatuota, kompetentingoms institucijoms, pateikiant ataskaitą, kurios pavyzdys pateiktas I priede, tačiau neapribojant patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal valstybės narės, kurioje buvo nustatyti trūkumai, galiojančius teisės aktus.

Nepažeidžiant 5 straipsnio, valstybės narės, kurioje nerezidentui priklausančioje komercinėje transporto priemonėje pastebėtas rimtas trūkumas, kompetentingos institucijos gali kreiptis į valstybės narės, kurioje transporto priemonė yra registruota arba eksploatuota, kompetentingas institucijas prašydamos pažeidėjui pritaikyti atitinkamas priemones, pavyzdžiui, atlikti papildomą transporto priemonės techninį patikrinimą.

Kompetentingos institucijos, kurioms adresuotas toks prašymas, informuoja valstybės narės, kurioje buvo nustatyti komercinės transporto priemonės trūkumai, kompetentingas institucijas apie visas pažeidėjui pritaikytas priemones.

8 straipsnis

Visi pakeitimai, reikalingi, kad I priedas arba II priede nustatyti techniniai standartai būtų suderinti su technikos pažanga, priimami laikantis 9 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

Tačiau tokiais pakeitimais neturi būti išplečiama šios direktyvos taikymo sritis.

9 straipsnis

1. Komisijai padeda Derinimo su technikos pažanga komitetas, įkurtas Direktyvos 96/96/EB 8 straipsniu (toliau? komitetas).

2. Kai į šią pastraipą daroma nuoroda, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, įgyvendinantys to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis prilyginamas trims mėnesiams.

3. Komitetas priima savo darbo reglamentą.

10 straipsnis

Valstybės narės nustato su baudomis susijusias priemones, kurios turi būti taikomos, jeigu vairuotojas arba operatorius nesilaiko techninių reikalavimų, tikrinamų remiantis šia direktyva.

Jos imasi visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad tos baudos būtų pritaikytos. Tokiu būdu numatytos baudos yra veiksmingos, atitinkančios pažeidimą ir atgrasančios.

11 straipsnis

Per metus nuo tada, kai iš valstybių narių gauti 6 straipsnyje nurodyti duomenys, Komisija pateikia Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo kartu su pasiektų rezultatų santrauka.

Į pirmąją ataskaitą įtraukiami dvejų metų laikotarpio, prasidedančio 2003 m. sausio 1 d., duomenys.

12 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2002 m. rugpjūčio 10 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2000 m. birželio 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. Ferro Rodrigues

[1] OL C 190, 1998 6 18, p. 10 ir OL C 116E, 2000 4 26, p. 7.

[2] OL C 407, 1998 12 28, p. 112.

[3] 1999 m. vasario 9 d. pareikšta Europos Parlamento nuomonė (OL C 150, 1999 5 28, p. 27), 1999 m. gruodžio 2 d. pareikšta bendroji Tarybos pozicija ir 2000 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2000 m. balandžio 13 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 46, 1997 2 17, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/52/EB (OL L 142, 1999 6 5, p. 26).

[5] 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/12/EB dėl priemonių, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB (OL L 100, 1994 4 19, p. 42).

[6] 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 58).

[7] 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB dėl priemonių, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

[8] 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 88/77/EEB (OL L 44, 2000 2 16, p. 1).

[9] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

STABDŽIŲ SISTEMŲ IR IŠMETAMŲJŲ DUJŲ TIKRINIMO IR/ARBA KONTROLĖS TAISYKLĖS

1. Ypatingosios stabdžių tikrinimo sąlygos

Būtina, kad visos stabdžių sistemos dalys bei jos veikimas būtų tvarkingi ir tinkamai sureguliuoti.

Transporto priemonės stabdžiai turi atlikti šias stabdymo funkcijas:

a) motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei puspriekabių kojinis stabdys turi saugiai, greitai ir veiksmingai sulėtinti transporto priemonę ir ją sustabdyti, neatsižvelgiant į tai, kiek ta transporto priemonė yra pakrauta ir koks yra kelio, kuriuo ji važiuoja, statumas arba nuolydis;

b) motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei puspriekabių stovėjimo stabdys turi nejudamai išlaikyti transporto priemonę vietoje, neatsižvelgiant į tai, kiek ta transporto priemonė yra pakrauta ir koks yra kelio statumas arba nuolydis.

2. Specifinės išmetamųjų dujų tikrinimo sąlygos

2.1. Motorinės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo (benzininiais) varikliais

a) jeigu išmetamųjų dujų nereguliuoja pažangi išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, pavyzdžiui, lambda zondo valdomas tripusis katalizinis konverteris:

1) vizualinis išmetamųjų dujų sistemos patikrinimas dėl nuotėkio;

2) prireikus atliekamas vizualinis išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos patikrinimas dėl būtinos įrangos sumontavimo;

3) įjungus variklį ir palaukus tam tikrą laiką (atsižvelgiant į transporto priemonės gamintojo rekomendacijas), išmatuojamas tuščiąja eiga (be apkrovos) dirbančio variklio išmetamose dujose esančio anglies monoksido (CO) kiekis.

Didžiausias leistinas CO kiekis išmetamosiose dujose turi neviršyti šių dydžių:

- transporto priemonės, pirmą kartą registruotos arba pradėtos eksploatuoti nuo tos dienos, kai valstybės narės pareikalavo, kad transporto priemonės atitiktų Direktyvą 70/220/EEB [1] iki 1986 m. spalio 1 d.: CO kiekis neturi viršyti 4,5 % tūrio,

- transporto priemonės, pirmą kartą registruotos arba pradėtos eksploatuoti nuo 1986 m. spalio 1 d.: CO kiekis neturi viršyti 3,5 % tūrio.

b) jeigu išmetamųjų dujų kiekį reguliuoja pažangi išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, pavyzdžiui, lambda zondo valdomas tripusis katalizinis konverteris:

1) vizualinis išmetamųjų dujų sistemos patikrinimas siekiant nustatyti ar nėra nuotėkių ir ar netrūksta jokių dalių;

2) vizualinis išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos patikrinimas siekiant nustatyti ar sumontuota būtina įranga;

3) transporto priemonės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos efektyvumo nustatymas pagal 4 skirsnio reikalavimus matuojant lambda vertę ir CO kiekį išmetamosiose dujose;

4) iš išmetamųjų dujų vamzdžio išmetami teršalai - ribinės vertės

- matavimas varikliui dirbant tuščiąja eiga:

Didžiausias leistinas CO kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti 0,5 % tūrio,

- matavimas varikliui veikiant tuščiąja eiga (be apkrovos) didelėmis apsukomis, variklio apsukos turi būti ne mažesnės negu 2000 min−1:

CO kiekis: ne daugiau kaip 0,3 % tūrio,

Lambda: 1 ± 0,03 arba tokia, kokia nurodyta gamintojo pateiktose specifikacijose.

2.2. Motorinės transporto priemonės su slėginio uždegimo (dyzeliniais) varikliais

Išmetamųjų dujų drumstumo matavimas didinant laisva eiga dirbančio variklio apsukas (didinant be apkrovos veikiančio variklio apsukas nuo mažiausios iki ribinės didžiausios vertės). Koncentracijos lygis neturi viršyti [2] šių ribinių absorbcijos koeficiento verčių:

- paprasti dyzeliniai varikliai: 2,5 m−1,

- turbininiai dyzeliniai varikliai: 3,0 m−1,

arba atitinkamos vertės, jeigu naudojamos įrangos tipas skiriasi nuo įrangos, atitinkančios šiuos reikalavimus, tipo.

Transporto priemonėms, pirmą kartą registruotoms arba pradėtoms eksploatuoti iki 1980 m. sausio 1 d., šie reikalavimai netaikomi.

2.3. Bandymų įranga

Transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis matuojamas naudojant įrangą, pritaikytą tiksliai nustatyti, ar neviršijamos nustatytos arba gamintojo nurodytos ribinės vertės.

[1] 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/102/EB (OL 334, 1999 12 28, p. 43).

[2] 1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos direktyva 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis dėl transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 190, 1972 8 20, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/20/EB (OL L 125, 1997 5 16, p. 2).

--------------------------------------------------

Top