EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0046

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/46/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų

OJ L 127, 29.4.2014, p. 129–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/46/oj

29.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/129


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/46/ES

2014 m. balandžio 3 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

techninė apžiūra yra platesnio režimo, kuriuo užtikrinama, kad naudojamos transporto priemonės išliktų saugios ir aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, dalis. Tas režimas turėtų numatyti transporto priemonių periodines technines apžiūras ir komercinio kelių transporto veikloje naudojamų transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose, taip pat transporto priemonės registracijos procedūrą, kuri leistų sustabdyti leidimo naudoti transporto priemonę keliuose galiojimą, kai ta transporto priemonė kelia neišvengiamą pavojų kelių eismo saugai;

(2)

transporto priemonės registracija suteikia administracinį leidimą pradėti ją eksploatuoti keliuose. Tarybos direktyva 1999/37/EB (3) taikoma tik išduodant transporto priemonės registracijos liudijimą. Nepaisant to ir, visų pirma, tais atvejais, kai dėl transporto priemonės techninės būklės jos naudojimas viešuosiuose keliuose keltų pavojų, turėtų būti įmanoma leidimo naudoti tą transporto priemonę galiojimą tam tikram laikui sustabdyti. Siekiant sumažinti su leidimo galiojimo sustabdymu susijusią administracinę naštą, panaikinus galiojimo sustabdymą neturėtų būti privaloma atlikti naujos registracijos proceso;

(3)

turėtų būti nustatyta pareiga visam laikui panaikinti transporto priemonės registraciją tais atvejais, kai pranešama, kad transporto priemonė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB (4) laikoma netinkama eksploatuoti. Valstybės narės gali nacionalinėje teisėje nurodyti kitas transporto priemonės registracijos panaikinimo priežastis;

(4)

net ir panaikinus transporto priemonės registraciją, turėtų būti įmanoma išsaugoti įrašą apie tą registraciją;

(5)

siekiant sumažinti administracinę naštą ir palengvinti valstybių narių keitimąsi informacija, su transporto priemonėmis susijusi informacija turėtų būti registruojama elektroniniu būdu;

(6)

šia direktyva valstybėms narėms neturėtų būti užkertamas kelias laikyti, kad jų kompetentingų institucijų tvarkoma elektroninė duomenų bazė yra pagrindinis informacijos apie jų teritorijoje registruotą transporto priemonę šaltinis. Turėtų būti įmanoma valstybėms narėms naudoti elektroninį tinklą, kuris palengvintų apsikeitimą nacionalinėse elektroninių duomenų bazėse saugomais duomenimis;

(7)

jei atliekant techninę apžiūrą nustatoma pavojingų trūkumų ir leidimo naudoti transporto priemonę viešuosiuose keliuose galiojimas sustabdomas, įrašas apie tą sustabdymą turėtų būti saugomas, kol bus atlikta kita transporto priemonės techninė apžiūra, kurios rezultatai teigiami;

(8)

siekiant atnaujinti Direktyvos 1999/37/EB abiejų I ir II priedų II.4 punkto antrą įtrauką ir III.1 punkto A dalies b papunktį Sąjungos plėtros atveju, taip pat atnaujinti I priedo II.6 punktą dėl neprivalomų duomenų, jei keistųsi atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose dėl tipo patvirtinimo numatytos apibrėžtys arba atitikties liudijimų turinys, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(9)

todėl Direktyva 1999/37/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 1999/37/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 1999/37/EB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Ši direktyva taikoma valstybių narių išduodamiems transporto priemonių registracijos dokumentams.“;

2)

2 straipsnis papildomas šiais punktais:

„e)   sustabdymas– ribotos trukmės laikotarpis, kuriuo valstybė narė neleidžia naudoti transporto priemonės keliuose, kuriam pasibaigus, jei nebelieka priežasčių, dėl kurių galiojimas buvo sustabdytas, transporto priemone vėl gali būti leidžiama naudotis ir registracijos procedūros pakartoti nereikia;

f)   registracijos panaikinimas– valstybės narės leidimo naudoti transporto priemonę keliuose panaikinimas.“;

3)

3 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4.   Valstybės narės elektroniniu būdu registruoja duomenis apie visas jų teritorijoje registruotas transporto priemones. Tie duomenys apima:

a)

visą privalomą I priedo II.5 punkte nustatytą informaciją ir to priedo II.6 punkto (J), (V.7) ir (V.9) papunkčiuose nustatytą informaciją, jei tie duomenys yra prieinami;

b)

kitus neprivalomus duomenis, išvardytus I priede, arba, jei įmanoma, duomenis iš atitikties liudijimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB (*);

c)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES (**) atliekamos privalomos periodinės techninės apžiūros rezultatus ir techninės apžiūros pažymos galiojimo laikotarpį.

Asmens duomenys pagal šią direktyvą tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 95/46/EB (***) ir 2002/58/EB (****).

5.   Periodinių techninių apžiūrų atlikimo tikslu kompetentingoms valdžios institucijoms arba techninės apžiūros centrams turi būti prieinami techniniai transporto priemonių duomenys. Valstybės narės techninės apžiūros centrams gali nustatyti tokių duomenų naudojimo ir platinimo apribojimus, siekdamos, kad jie nebūtų naudojami netinkamai.

(*)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007 10 9, p. 1)."

(**)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51)."

(***)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl 1995 asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31)."

(****)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).“;"

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

1.   Jei valstybės narės kompetentinga institucija gauna pranešimą apie atliktą periodinę techninę apžiūrą, iš kurio matyti, kad pagal Direktyvos 2014/45/ES 9 straipsnį leidimo naudoti konkrečią transporto priemonę keliuose galiojimas sustabdytas, toks sustabdymas užregistruojamas elektroniniu būdu ir atliekama papildoma techninė apžiūra.

Sustabdymas galioja iki kitos transporto priemonės techninės apžiūros, kurios rezultatai teigiami. Jei po techninės apžiūros rezultatai teigiami, kompetentinga institucija nedelsdama vėl suteikia leidimą transporto priemonę naudoti keliuose. Naujas registracijos procesas neprivalomas.

Valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos gali patvirtinti priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos pakartotinei transporto priemonės, kurios naudojimo keliuose leidimas sustabdytas, apžiūrai atlikti. Tos priemonės gali apimti leidimą viešaisiais keliais vykti iš remonto vietos į techninės apžiūros centrą, kad būtų atlikta techninė apžiūra.

2.   Valstybės narės gali leisti registracijos liudijimo turėtojui pateikti kompetentingai institucijai prašymą perleisti registraciją naujam transporto priemonės savininkui.

3.   Tuo atveju, kai valstybės narės kompetentinga institucija gauna pranešimą, kad transporto priemonė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB (*****) laikoma netinkama eksploatuoti transporto priemone, tos transporto priemonės registracija visam laikui panaikinama, o informacija apie tai įtraukiama į elektroninį registrą.

(*****)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34).“;"

5)

5 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Nedarant poveikio Direktyvos 2014/45/ES 5 straipsnio 4 daliai ir 8 straipsnio 3 daliai, valstybės narės iš esmės pripažįsta, kad, jeigu pasikeičia transporto priemonės, kuri turi galiojantį periodinės techninės apžiūros liudijimą, savininkas, techninės apžiūros pažyma galioja.“;

6)

6 ir 7 straipsniai pakeičiami taip:

„6 straipsnis

Komisijai pagal 7 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti:

abiejų I ir II priedų II.4 punkto antrą įtrauką ir III.1 punkto A dalies b papunktį Sąjungos plėtros atveju,

I priedo II.6 punktą dėl neprivalomų duomenų, jei keistųsi atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose dėl tipo patvirtinimo numatytos apibrėžtys arba atitikties liudijimų turinys.

7 straipsnis

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. gegužės 19 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais aktais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 6 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

7)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės teikia viena kitai pagalbą. Jos dvišaliu arba daugiašaliu lygiu keičiasi informacija, ypač tais atvejais, kai prieš transporto priemonės registraciją turi būti patikrinamas tos transporto priemonės teisinis statusas valstybėje narėje, kurioje ta transporto priemonė buvo anksčiau registruota. Atliekant tokį tikrinimą gali būti visų pirma naudojamas elektroninis tinklas, kuris apima nacionalinių elektroninių duomenų bazių duomenis, kad būtų lengviau keistis informacija.“;

8)

I priedo II.6 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„X)

techninės apžiūros liudijimas, kitos techninės apžiūros arba dabartinės pažymos galiojimo laikotarpio pabaigos data.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 20 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. gegužės 20 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 3 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 44, 2013 2 15, p. 128.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. kovo 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).

(4)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34).


Top