EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0659

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 659/2014, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai, muitinės administracijos informacijos perdavimo tvarkos, valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis ir statistinės vertės apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų

OJ L 189, 27.6.2014, p. 128–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/659/oj

27.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/128


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 659/2014

2014 m. gegužės 15 d.

kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai, muitinės administracijos informacijos perdavimo tvarkos, valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis ir statistinės vertės apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV), Komisijai suteiktus įgaliojimus reikėtų suderinti su SESV 290 ir 291 straipsniais;

(2)

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (2), Komisija įsipareigojo, remdamasi SESV nustatytais kriterijais, persvarstyti teisėkūros procedūra priimtus aktus, kuriuose dabar yra nuorodos į reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 638/2004 (3) Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinti tam tikras jo nuostatas;

(4)

siekiant suderinti Reglamentą (EB) Nr. 638/2004 su SESV 290 ir 291 straipsniais, Komisijai tuo reglamentu suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų pakeisti įgaliojimais priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

(5)

norint tinkamai patenkinti naudotojų statistinės informacijos poreikius, nenustatant pernelyg didelės naštos ekonominės veiklos vykdytojams, atsižvelgti į dėl metodinių priežasčių būtinus pokyčius ir poreikį nustatyti veiksmingą duomenų rinkimo ir statistikos rengimo sistemą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl specifinėms prekėms ar jų gabenimui taikomų skirtingų arba specifinių taisyklių, Intrastato aprėpties lygio koregavimo, Reglamento (EB) Nr. 638/2004 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų ribų nustatymo sąlygų nustatymo, teiktinos mažų atskirų sandorių informacijos paprastinimo sąlygų nustatymo ir suvestinių duomenų nustatymo;

(6)

priimant deleguotuosius aktus, ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija turėtų taip pat užtikrinti, kad deleguotaisiais aktais, kurie numatyti teisėkūros procedūra priimamuose aktuose, valstybėms narėms arba respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta, ir kad jie išliktų kuo ekonomiškesni;

(7)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 638/2004 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų nustatyti informacijos rinkimo tvarką, visų pirma dėl naudotinų kodų, įverčių suskirstymo nustatymo, metinės prekybos statistikos pagal verslo charakteristikas rengimo techninių nuostatų ir bet kokių priemonių, būtinų norint užtikrinti, kad perduodamos statistikos kokybė atitiktų kokybės standartus. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

(8)

valstybių narių tarpusavio prekybos prekėmis statistikos komitetas (toliau – Intrastato komitetas), nurodytas Reglamento (EB) Nr. 638/2004 14 straipsnyje, pataria Komisijai ir padeda jai naudotis įgyvendinimo įgaliojimais;

(9)

vadovaujantis naujosios Europos statistikos sistemos (toliau - ESS) struktūros, kuria siekiama tobulinti koordinavimą ir partnerystę aiškioje piramidės formos ESS struktūroje, strategija, Komisijai turėtų patarti ir padėti naudotis įgyvendinimo įgaliojimais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 (4) įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas (toliau – ESSK). Aukštesnės kokybės statistinių duomenų parengimui Sąjungoje itin svarbus geresnis nacionalinės valdžios institucijų ir Komisijos (Eurostato) veiklos derinimas;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 turėtų būti iš dalies pakeistas, nuorodą į Intrastato komitetą pakeičiant nuoroda į ESSK;

(11)

supaprastinus muitinio įforminimo schemas, muitinėms yra neprieinama statistinė informacija apie prekes, kurioms įformintos perdirbimo muitinės procedūros. Norint užtikrinti, kad šie duomenys būtų įtraukti, tų prekių gabenimą reikėtų įtraukti į Intrastato sistemą;

(12)

valstybėms narėms turėtų būti leista keistis konfidencialiais duomenimis, susijusiais su Sąjungos vidaus prekybos statistika, kad ši statistika būtų plėtojama, rengiama ir skleidžiama veiksmingiau arba jos kokybė pagerėtų. Toks keitimasis konfidencialiais duomenimis turėtų būti savanoriškas, vykdomas atidžiai ir neturėtų pats savaime sukelti didesnės administracinės naštos įmonėms;

(13)

reikėtų aiškiau apibrėžti statistinę vertę ir suderinti su, Sąjungos išorės prekybos statistikoje taikoma ta duomenų elemento apibrėžtimi, kad būtų užtikrintas geresnis Sąjungos vidaus prekybos statistinių duomenų palyginamumas su Sąjungos išorės prekybos statistiniais duomenimis. Vienodos terminų apibrėžtys yra būtinos siekiant užtikrinti suderintą duomenų apie tarptautinę prekybą registravimą ir yra ypač svarbios tam, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų darniai aiškinti taisykles, kurios turi įtakos įmonių tarptautinei veiklai;

(14)

remiantis proporcingumo principu, yra būtina ir tikslinga nustatyti suderintas muitinės administracijos informacijos perdavimo, valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis taisykles ir statistinės vertės apibrėžtį, taikomą Sąjungos vidaus prekybos statistikoje. Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalimi, šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(15)

nacionalinės valdžios institucijų atliekamas duomenų perdavimas valstybėms narėms ir Sąjungos institucijoms bei agentūroms turėtų būti nemokamas;

(16)

svarbu užtikrinti jautraus pobūdžio statistinių duomenų, įskaitant ekonominių, perdavimo būdų saugumą;

(17)

teisiniam tikrumui užtikrinti šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis priemonių priėmimo procedūroms, inicijuotoms, bet neužbaigtoms prieš įsigaliojant šiam reglamentui;

(18)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl skirtingų ar specifinių taisyklių, taikomų specifinėms prekėms ar jų gabenimui.“;

2)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje išbraukiamas žodis „Bendrijos“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bent kartą per mėnesį muitinė tiesiogiai teikia nacionalinės valdžios institucijoms statistinę informaciją apie prekių, kurioms muitinės ar mokesčių reikmėms naudojamas bendrasis administracinis dokumentas, išsiuntimus ir gavimus.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Kiekvienos valstybės narės atsakinga muitinės administracija savo iniciatyva ar nacionalinės valdžios institucijos prašymu pateikia nacionalinės valdžios institucijai visą turimą informaciją, kuria remiantis būtų galima nustatyti asmenį, atsakingą už prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūra, išsiuntimą ir gavimą.“;

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Ataskaitinis laikotarpis

Pagal 5 straipsnį teikiamos informacijos ataskaitinis laikotarpis yra:

a)

kalendorinis mėnuo, per kurį prekės buvo išsiųstos arba gautos;

b)

kalendorinis mėnuo, per kurį Bendrijos prekės tampa apmokestinamos PVM, kuris taikomas Bendrijos viduje įsigyjamoms ir tiekiamoms prekėms, arba

c)

kalendorinis mėnuo, per kurį muitinė priėmė deklaraciją, kai muitinės deklaracija naudojama kaip duomenų šaltinis.“;

4)

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„e–h punktuose nurodytų statistinių duomenų apibrėžtys nustatytos priede. Komisija įgyvendinimo aktais nustato tos informacijos rinkimo tvarką, visų pirma taikytinus kodus ir formatą.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

5)

įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Keitimasis konfidencialiais duomenimis

Visų valstybių narių atsakingos nacionalinės valdžios institucijos gali tik statistikos reikmėms tarpusavyje keistis konfidencialiais duomenimis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 (5) 3 straipsnio 7 dalyje, kai keičiantis šiais duomenimis padedama veiksmingiau plėtoti, rengti ir skleisti Europos statistiką, susijusią su valstybių narių tarpusavio prekyba prekėmis, arba gerinama šios statistikos kokybė.

Konfidencialius duomenis gavusios nacionalinės valdžios institucijos tą informaciją tvarko konfidencialiai ir naudoja tik statistikos reikmėms pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 V skyrių.

(5)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).“;"

6)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tų Intrastato aprėpties lygių pritaikymo prie techninių ir ekonominių pokyčių, jei įmanoma, juos sumažinant tuo pačiu metu atsižvelgiant į galiojančius statistikos kokybės rodiklius ir standartus.“;

b)

4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tų ribų nustatymo sąlygų.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Esant tam tikroms kokybės reikalavimus atitinkančioms sąlygoms, valstybės narės gali supaprastinti informaciją, kuri turi būti teikiama apie mažus atskirus sandorius, su sąlyga, kad toks supaprastinimas neturi neigiamo poveikio statistinių duomenų kokybei. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tų sąlygų nustatymo.“;

7)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos – suvestinius duomenis, kuriuos turi apibrėžti Komisija. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tų suvestinių duomenų apibrėžimo. Tais deleguotaisiais aktais atsižvelgiama į atitinkamus ekonominius ir techninius pokyčius.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) mėnesinius rezultatus, kurie aprėpia jų bendrąją prekybą prekėmis, prireikus panaudodamos įverčius. Priimdama įgyvendinimo aktus, Komisija nustato tokių įverčių suskirstymą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

c)

4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija įgyvendinimo aktais nustato tų statistinių duomenų ekonomiškai efektyviausio rengimo technines nuostatas.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

8)

13 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina priemones, kurių reikia statistikos, teikiamos pagal kokybės kriterijus, kokybei užtikrinti, vengdama sukurti pernelyg dideles sąnaudas nacionalinės valdžios institucijoms.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

9)

įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Naudodamasi šio reglamento 3 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis ir 12 straipsnio 1 dalies a punktu deleguotaisiais įgaliojimais, Komisija veikia pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 14 straipsnio 3 dalį, užtikrindama, inter alia, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta.

Ypač svarbu, kad Komisija vadovautųsi savo įprasta praktika ir konsultuotųsi su ekspertais, įskaitant valstybių narių ekspertus, prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus.

3.   3 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir 12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 17 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos, Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

4.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir 12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą datą. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis ir 12 straipsnio 1 dalies a punktą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

10)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (6).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“;"

11)

priedo 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

statistinė vertė – nacionaliniame valstybės narės pasienyje apskaičiuota vertė. Ji apskaičiuojama remiantis apmokestinamąja verte arba, jei taikoma, ją pakeičiančia verte. Į ją įtrauktos tik šalutinės išlaidos (krovinio vežimas, draudimas), išsiuntimo atveju patirtos kelionės valstybės narės siuntėjos teritorijoje metu, gavimo atveju – kelionės už valstybės narės gavėjos teritorijos ribų metu. Išsiuntimo atveju tai yra FOB (franko laivo denis) vertė, gavimo atveju – CIF (kaina, draudimas ir frachtas) vertė.“

2 straipsnis

Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Reglamente (EB) Nr. 638/2004 numatytų priemonių priėmimo procedūroms, kurios buvo inicijuotos, bet neužbaigtos prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(3)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL L 102, 2004 4 7, p. 1).

(4)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).


Top