EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0068

2004 m. gegužės 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 68/2004, išplečiantis tam tikrų EEE jungtinio komiteto sprendimų taikymą naujosioms sutarties šalims ir iš dalies pakeičiantis tam tikrus EEE sutarties priedus dėl Europos Sąjungos plėtros

OJ L 277, 26.8.2004, p. 33–38 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
OJ L 277, 26.8.2004, p. 187–192 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 350 - 355
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 350 - 355
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 73 - 78

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/68/oj

26.8.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/33


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 68/2004

2004 m. gegužės 4 d.

išplečiantis tam tikrų EEE jungtinio komiteto sprendimų taikymą naujosioms sutarties šalims ir iš dalies pakeičiantis tam tikrus EEE sutarties priedus dėl Europos Sąjungos plėtros

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės sutartį su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės sutarties patikslinimo protokolu (toliau – EEE sutartis), ypač į jos 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

EEE sutarties 128 straipsnyje nustatyta, kad bet kuri Bendrijos nare tapusi Europos valstybė pareiškia norą tapti EEE sutarties šalimi ir kad jų dalyvavimo sąlygas reglamentuoja susitarimas tarp sutarties šalių ir valstybių kandidačių.

(2)

Sėkmingai pasibaigus ES plėtros deryboms, Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Vengrijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika (toliau – naujosios sutarties šalys) pateikė paraiškas tapti EEE sutarties šalimis.

(3)

Sutartis dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros sutartis) buvo pasirašyta 2003 m. spalio 14 d. Liuksemburge.

(4)

Pagal EEE plėtros sutarties 1 straipsnio 2 dalį EEE sutarties nuostatos su pakeitimais, padarytais iki 2002 m. lapkričio 1 d. priimtais EEE jungtinio komiteto sprendimais, nuo EEE plėtros sutarties įsigaliojimo dienos yra privalomos naujosioms sutarties šalims tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir dabartinėms sutarties šalims bei EEE plėtros sutartyje numatytomis sąlygomis.

(5)

Nuo 2002 m. lapkričio 1 d. nemažai EB teisės aktų EEE jungtinio komiteto sprendimais buvo įtraukta į EEE susitarimą.

(6)

Siekiant užtikrinti EEE sutarties vienalytiškumą ir teisinę privačių asmenų bei ūkio subjektų apsaugą, būtina aiškiai nurodyti, kad šie EB teisės aktai yra privalomi naujosioms sutarties šalims nuo EEE plėtros sutarties įsigaliojimo dienos.

(7)

2003 m. balandžio 16 d. ES stojimo akto nuostatos kai kuriems EB teisės aktams, EEE jungtinio komiteto sprendimais įtrauktiems į EEE sutartį pagal EEE jungtinio komiteto sprendimus, priimtus po 2002 m. lapkričio 1 d., suteikia išimtis arba juos pritaiko.

(8)

Pagal EEE plėtros sutarties 3 straipsnio 5 dalį į EEE sutartį iki EEE plėtros sutarties įsigaliojimo dienos įtraukti teisės aktų pakeitimai, kurių prireikė dėl naujųjų sutarties šalių dalyvavimo EEE sutartyje ir kurie nebuvo numatyti EEE plėtros sutartyje, bus padaryti pagal EEE sutartyje nustatytas procedūras.

(9)

Pagal EEE plėtros sutarties 4 straipsnio 2 dalį bet kokios EEE sutarčiai svarbių priemonių, numatytų 2003 m. balandžio 16 d. ES stojimo akte, bet nepateiktų EEE plėtros sutarties B priede, bus imtasi pagal EEE sutartyje numatytas procedūras.

(10)

Todėl EEE jungtinis komitetas turi įtraukti šiuos pakeitimus ir išimtis į EEE sutartį.

(11)

Atsižvelgiant į tai, kad EEE sutartis išplečia vidaus rinką iki ELPA šalių, ir siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, būtina taikyti šį sprendimą nuo vienalaikio ES stojimo sutarties ir EEE plėtros sutarties įsigaliojimo dienos.

(12)

Atsižvelgiant į tai, kad EEE plėtros sutartis dar neįsigaliojo, tačiau jau iš anksto taikomas šis sprendimas bus taip pat iš anksto taikomas iki EEE plėtros susitarimo įsigaliojimo dienos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Visi EEE jungtinio komiteto iki 2002 m. lapkričio 1 d. priimti sprendimai yra privalomi naujosioms sutarties šalims.

2 straipsnis

1 straipsnyje išvardytų EEE jungtinio komiteto sprendimų tekstus sutarties šalys parengia čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis bei patvirtina jų autentiškumą.

3 straipsnis

1.   Šio sprendimo A priede išvardyti priedai ir EEE sutarties protokolai papildomi šia įtrauka:

1 03 T: Aktai dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, patikslinimai priimti 2003 m. balandžio 16 d. (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).“

2.   Jeigu 1 pastraipoje nurodyta įtrauka yra pirmoji įtrauka tame skyriuje, prieš ją rašomi žodžiai „su pakeitimais, padarytais.“

4 straipsnis

Šio sprendimo B priede išvardytos pereinamojo laikotarpio priemonės įtraukiamos į EEE sutartį ir tampa jo dalimi.

5 straipsnis

C priede išvardytų 2003 m. balandžio 16 d. ES stojimo akto dalių tekstai islandų ir norvegų kalbomis, skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skiltyje, yra autentiški.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po pranešimo EEE jungtiniam komitetui pagal Sutarties 103 straipsnio 1 dalį (1).

Šis sprendimas nekeičia jokių bet kurios sutarties šalies dėl bet kurio 1 straipsnyje numatyto EEE jungtinio komiteto sprendimo nurodytų konstitucinių nuostatų.

Šis sprendimas taikomas nuo EEE plėtros sutarties įsigaliojimo dienos. Iki EEE plėtros sutarties įsigaliojimo jis bus laikinai taikomas nuo laikinos EEE plėtros sutarties taikymo dienos.

7 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skiltyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gegužės 4 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

S. GILLESPIE


(1)  Nenurodytos jokios konstitucijos nuostatos.


A PRIEDAS

Sprendimo 3 straipsnyje nurodytas sąrašas

3 straipsnio 1 dalyje numatyta įtrauka į EEE sutarties priedus ir protokolus įtraukiama šioje vietoje:

 

I priedo (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai) I skyriuje (Veterinarija):

3.1 dalies 3 punktas (Tarybos direktyva 2001/89/EB),

3.1 dalies 9b punktas (Tarybos direktyva 2002/60/EB),

9.2 dalies 2 punktas (Komisijos direktyva 2002/4/EB),

7.1 dalies 12 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001).

 

II priedo (Techniniai reikalavimai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) IV skyriuje (Buitinė technika):

4g punktas (Komisijos direktyva 2002/40/EB).

 

IV priede (Energetika):

11g punktas (Komisijos direktyva 2002/40/EB).

 

VII priede (Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas):

28 punktas (Tarybos direktyva 74/557/EEB).


B PRIEDAS

Sprendimo 4 straipsnyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės

EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai) iš dalies keičiamas taip:

1)

III skyriaus 1 dalies 10 punkte (Tarybos direktyva 2002/53/EB) prieš pritaikomą tekstą įrašoma:

„Taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės, numatytos 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo akto prieduose Kiprui (VII priedo 5 skyriaus B skilties II dalies 2 punktas), Latvijai (VIII priedo 4 skyriaus B skilties II dalis), Maltai (XI priedo 4 skyriaus B skilties II dalis) ir Slovėnijai (XIII priedo 5 skyriaus B skilties II dalis).“

2)

III skyriaus 1 dalies 12 punkte (Tarybos direktyva 2002/55/EB) prieš pritaikomą tekstą įrašoma:

„Taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės, numatytos 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo akto prieduose Kiprui (VII priedo 5 skyriaus B skilties II dalies 2 punktas), Latvijai (VIII priedo 4 skyriaus B skilties II dalis), Maltai (XI priedo 4 skyriaus B skilties II dalis) ir Slovėnijai (XIII priedo 5 skyriaus B skilties II dalis).“


C PRIEDAS

Sprendimo 5 straipsnyje nurodytas sąrašas

Šių 2003 m. balandžio 16 d. ES stojimo akto dalių tekstai islandų ir norvegų kalbomis, skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

II priedo 3 skyriaus 2 punktas (Tarybos direktyva 74/557/EEB),

II priedo 6 skyriaus B skilties I dalies 83 punktas (Tarybos direktyva 2001/89/EB),

II priedo 6 skyriaus B skilties I dalies 86 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001),

II priedo 6 skyriaus B skilties I dalies 87 punktas (Komisijos direktyva 2001/4/EB),

II priedo 6 skyriaus B skilties I dalies 89 punktas (Tarybos direktyva 2002/60/EB),

II priedo 12 skyriaus B skilties 7 punktas (Komisijos direktyva 2002/40/EB),

VII priedo 5 skyriaus B skilties II dalies 2 punktas (Tarybos direktyva 2002/53/EB ir 2002/55/EB),

VIII priedo 4 skyriaus B skilties II dalis (Tarybos direktyva 2002/53/EB ir 2002/55/EB),

XI priedo 4 skyriaus B skilties II dalis (Tarybos direktyva 2002/53/EB ir 2002/55/EB),

XIII priedo 5 skyriaus B skilties II dalis (Tarybos direktyva 2002/53/EB ir 2002/55/EB).


Top