EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2135

2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2135, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

OJ L 338, 13.12.2016, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2135/oj

13.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/34


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2135

2016 m. lapkričio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (3) 24 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija turi patikrinti tarpinių mokėjimų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) padidinimą, kuris yra 10 procentinių punktų didesnis nei kiekvieno prioriteto arba priemonės esama bendro finansavimo norma ir kuris skirtas valstybėms narėms, kuriose po 2013 m. gruodžio 21 d. vykdytos koregavimo programos ir kurios iki 2016 m. birželio 30 d. pateikė prašymą pasinaudoti tuo padidinimu, taip pat anksčiau nei 2016 m. birželio 30 d. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą ir, prireikus, atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Komisija tą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė 2016 m. birželio 27 d.;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 24 straipsnį reikalavimus gauti didesnius mokėjimus atitiko penkios valstybės narės: t. y. Rumunija, Airija, Portugalija, Kipras ir Graikija. Rumunija, Airija, Portugalija ir Kipras savo atitinkamas ekonominio koregavimo programas užbaigė. Koregavimo programa tebevykdoma tik Graikijoje, ir susijusi finansinė parama jai skirta iki 2018 m. trečio ketvirčio. Kadangi Graikija tebeturi didelių su finansiniu stabilumu susijusių sunkumų, didesnių mokėjimų su laikinais biudžeto sunkumais susiduriančioms valstybėms narėms mokėjimo laikotarpis turėtų būti pratęstas;

(3)

vis dėlto galimybė gauti didesnius mokėjimus turėtų nustoti galioti birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais konkreti valstybė narė nustoja gauti finansinę paramą pagal koregavimo programą;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 120 straipsnio 3 dalimi Komisija įpareigota atlikti peržiūrą ir įvertinti priežastis, ar reikia po 2017 m. birželio 30 d. toliau taikyti kiekvieno prioriteto 85 % dydžio didžiausią bendro finansavimo normą visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms, remiamoms iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ir Europos socialinio fondo (toliau – ESF), ir prireikus anksčiau nei 2016 m. birželio 30 d. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

(5)

Kipras savo koregavimo programą užbaigė 2016 m. kovo mėn. Tačiau Kipro ekonominė padėtis vis dar nestabili: tai matyti iš lėto ekonomikos augimo, mažėjančių investicijų, didelio nedarbo ir sudėtingų sąlygų finansų sektoriuje. Todėl kad sumažėtų spaudimas nacionaliniam biudžetui ir būtų paspartintos labai reikalingos investicijos, reikėtų 85 % bendro finansavimo normos taikymą visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms, remiamoms iš ERPF ir ESF, pratęsti iki atitinkamos veiksmų programos užbaigimo;

(6)

siekiant, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų taikomos nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

24 straipsnis pakeičiamas taip:

„24 straipsnis

Mokėjimų su laikinais biudžeto sunkumais susiduriančioms valstybėms narėms didinimas

1.   Valstybės narės prašymu tarpiniai mokėjimai gali būti padidinti, prie kiekvienam prioritetui pagal ERPF, ESF ir Sanglaudos fondą arba kiekvienai priemonei pagal EŽŪFKP ir EJRŽF taikomos bendro finansavimo normos pridėjus 10 procentinių punktų.

Jei po 2013 m. gruodžio 21 d. valstybė narė tenkina vieną iš toliau nurodytų sąlygų, padidinta norma, kuri negali būti didesnė kaip 100 %, taikoma tos valstybės narės mokėjimų paraiškoms, pateiktoms laikotarpiu iki 2016 m. birželio 30 d.:

a)

kai atitinkama valstybė narė gauna paskolą iš Sąjungos pagal Reglamentą (ES) Nr. 407/2010;

b)

kai atitinkama valstybė narė gauna vidutinio laikotarpio finansinę paramą pagal Reglamentą (EB) Nr. 332/2002, susietą su makroekonominio koregavimo programos įgyvendinimo sąlyga;

c)

kai atitinkamai valstybei narei teikiama finansinė parama susieta su makroekonominio koregavimo programos, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 472/2013, įgyvendinimo sąlyga.

Jei vieną iš antroje pastraipoje nurodytų sąlygų valstybė narė tenkina po 2016 m. birželio 30 d., padidinta norma taikoma jos mokėjimų paraiškoms, pateiktoms laikotarpiu iki birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais nustojama teikti finansinę paramą.

Ši dalis netaikoma programoms, įgyvendinamoms pagal ETB reglamentą.

2.   Nepaisant 1 dalies, Sąjungos parama, mokama kaip tarpiniai ir galutinio likučio mokėjimai, neviršija:

a)

viešųjų išlaidų sumos, arba

b)

programą patvirtinančiame Komisijos sprendime nustatytos didžiausios ESI fondų paramos sumos pagal kiekvieną prioritetą ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo atveju arba kiekvieną priemonę EŽŪFKP ir EJRŽF atveju,

priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė.“;

2)

120 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki veiksmų programos užbaigimo kiekvieno prioriteto bendro finansavimo norma visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms yra ne didesnė kaip 85 %.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2016 m. lapkričio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  2016 m. rugsėjo 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).


Top