EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0040

2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014

C/2016/6853

OJ L 5, 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/40

2016 m. lapkričio 3 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 24 straipsnį ir 223 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 64 straipsnio 6 dalies a punktą ir 106 straipsnio 5 punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus I skirsnyje numatytos dvi pagalbos programos, kuriomis siekiama pagerinti žemės ūkio produktų paskirstymą švietimo įstaigose besimokantiems vaikams. Pirmoji programa yra susijusi su vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių ir bananų produktų tiekimu (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa), o antroji – su pieno ir pieno produktų tiekimu (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa). Šios dvi programos pakeičiamos viena bendra programa, kuri buvo nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/791 (3) ir kuri bus pradėta taikyti 2017–2018 mokslo metais. Šioje bendroje programoje nustatyta nauja bendra Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių produktams, šviežiems bananų sektoriaus produktams (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa), taip pat pieno ir pieno produktams (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa) tiekti švietimo įstaigose besimokantiems vaikams sistema (mokykloms skirta programa). Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/791, Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų mokykloms skirtos programos veikimą pagal naują sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeisti Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1047/2014 (4) ir (ES) 2016/247 (5), Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248 (6) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2008 (7). Todėl tie teisės aktai turėtų būti panaikinti, tačiau jie turėtų būti taikomi iki dabartinės vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo pabaigos;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 8 dalį valstybės narės, pageidaujančios dalyvauti mokykloms skirtoje programoje, prieš pradėdamos dalyvauti toje programoje turi nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengti tos programos įgyvendinimo strategiją. Kas šešerius metus turi būti rengiama nauja strategija. Jei valstybės narės nusprendžia įgyvendinti mokykloms skirtą programą regioniniu lygmeniu, jos turi parengti kiekviename regione taikytiną strategiją ir, remdamosi savo nuostatomis arba procedūromis, sukurti koordinavimo sistemą. Jos turi įsteigti bendrą kontaktinį centrą, per kurį būtų keičiamasi informacija su Komisija, kad jai būtų lengviau vertinti strategijas ir stebėti bei vertinti, kaip programa įgyvendinama atitinkamoje valstybėje narėje. Taip pat reikėtų nustatyti nuostatas, kuriomis būtų nurodyti terminai, iki kurių strategija ir bet kokie susiję pakeitimai turėtų būti pateikti Komisijai;

(3)

reikėtų nustatyti konkrečias papildomų švietimo priemonių, visų pirma susijusių su poreikiu remti produktų paskirstymą, rengimo ir taikymo sąlygas. Siekiant pagerinti tų priemonių veiksmingumą ir bendrą mokykloms skirtos programos veiksmingumą, reikėtų suteikti galimybę mokytojams ir tėvams dalyvauti taikant tas priemones;

(4)

siekiant teisinio tikrumo, tikslinga nurodyti Sąjungos pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančias išlaidas, kurios buvo patirtos įgyvendinant mokykloms skirtą programą;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą administravimą, biudžeto valdymą ir priežiūrą, turėtų būti nustatytos pagalbos skyrimo ir pagalbos paraiškų teikėjų atrankos ir tvirtinimo sąlygos;

(6)

reikėtų nustatyti konkrečias patvirtinimo galiojimo sustabdymo ir atšaukimo sąlygas, taip pat administracinių nuobaudų, taikomų pagal mokykloms skirtą programą nustatytų įpareigojimų nevykdantiems pagalbos paraiškų teikėjams, skyrimo sąlygas;

(7)

siekdamos įvertinti mokykloms skirtos programos veiksmingumą, sudaryti sąlygas atlikti tarpusavio vertinimą ir keistis gerąja patirtimi, valstybės narės turėtų reguliariai stebėti ir vertinti tos programos įgyvendinimą ir siųsti rezultatus Komisijai. Tuo tikslu stebėsenos ataskaitose turėtų būti nurodytas informacijos pobūdis ir tipas. Be to, jei valstybės narės nesilaiko stebėsenos ir vertinimo reikalavimų, tai gali trukdyti įvertinti mokykloms skirtos programos veiksmingumą ir užtikrinti, kad Sąjungos pagalba būtų administruojama teisingai. Todėl turėtų būti nustatytos nuostatos dėl atgrasomojo pagalbos mažinimo, kurį Komisija turėtų taikyti tais atvejais, kai valstybė narė vėluoja pateikti vertinimo ataskaitą;

(8)

siekiant užtikrinti veiksmingą mokykloms skirtų programų stebėjimą ir vertinimą, reikėtų nurodyti informacijos, kurią valstybės narės turėtų teikti Komisijai, pobūdį ir tipą;

(9)

siekiant užtikrinti, kad produktai, kurie yra skirstomi pagal mokykloms skirtą programą, atitiktų vaikų sveikos mitybos įpročių skatinimo tikslus ir kad vaikai priprastų prie tų produktų natūralaus skonio, tikslinga nustatyti, kad didžiausias pridėto cukraus lygis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 4 dalyje nurodytuose produktuose, kuriems paruošti arba pagaminti techniškai nėra būtina dėti cukraus, turėtų būti lygus nuliui;

(10)

siekiant užtikrinti, kad produktai, kurie skirstomi pagal mokykloms skirtą programą, atitiktų sveikos mitybos įpročių skatinimo tikslus, tikslinga nustatyti didžiausią pridėto cukrus ir (arba) medaus lygį, kurį valstybės narės gali leisti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 V priede išvardytuose produktuose. Valstybės narės gali nustatyti mažesnes ribas;

(11)

reikėtų nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti mokykloms skirtų Sąjungos programų pridėtinę vertę ir žinomumą, kai pagal mokykloms skirtą programą Sąjungos remiami produktai švietimo įstaigose yra platinami kartu su įprastu maistu;

(12)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 8 dalį valstybės narės turi viešai skelbti informaciją apie savo dalyvavimą mokykloms skirtoje programoje ir nurodyti, kad programai įgyvendinti teikiama Sąjungos parama. Tuo tikslu valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė naudoti plakatą, kuris galėtų būti kabinamas programoje dalyvaujančiose švietimo įstaigose. Plakatas turėtų būti parengtas laikantis tam tikrų būtinųjų reikalavimų;

(13)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (8) V skyriuje nustatytos taisyklės dėl valiutos kursą, taikomą Sąjungos pagalbos sumoms ir išmokoms, lemiančio operacinio įvykio. Todėl būtina nustatyti pagalbos, susijusios su mokykloms skirtos programos įgyvendinimu, taisykles. Todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS SU MOKYKLOMS SKIRTA PROGRAMA SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtys

1.   Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis papildomas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių produktams ir šviežiems bananų sektoriaus produktams (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa), taip pat pienui ir pieno produktams (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa) tiekti ir platinti švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, papildomoms švietimo priemonėms taikyti ir tam tikroms pagal programą, nurodytą to reglamento 23 straipsnyje (toliau – mokykloms skirta programa), patirtoms išlaidoms kompensuoti.

2.   Šiame reglamente vartojamo termino „mokslo metai“ apibrėžtis nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 (9) 1straipsnio 2 dalyje.

2 straipsnis

Valstybių narių strategija

1.   Rengdamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 8 dalyje nurodytą strategiją, valstybės narės gali pasirinkti, kokiu administraciniu lygmeniu jos pageidautų įgyvendinti mokykloms skirtą programą. Jei valstybė narė nusprendžia mokykloms skirtą programą įgyvendinti regioniniu lygmeniu, ji turi parengti kiekviename regione taikytiną strategiją ir jai skirtą koordinavimo sistemą nacionaliniu lygmeniu. Valstybė narė įsteigia bendrą kontaktinį centrą, skirtą keistis informacija su Komisija.

2.   Jei valstybė narė neplatina produktų pagal mokykloms skirtą programą nemokamai, ji savo strategijoje paaiškina tvarką, kurią ji įdiegė siekdama užtikrinti, kad Sąjungos pagalba pagal mokykloms skirtą programą atsispindėtų tų produktų kainoje.

3.   Valstybės narės, pageidaujančios dalyvauti mokykloms skirtoje programoje, praneša Komisijai savo strategiją iki balandžio 30 d. prieš pirmuosius mokslo metus, kuriais strategija bus taikoma. Tačiau apie savo 2017–2018 mokslo metais prasidėsiančią strategiją, apimančią šešerių metų laikotarpį, valstybės narės praneša Komisijai iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

4.   Valstybė narė gali iš dalies pakeisti savo strategiją. Valstybė narė praneša Komisijai apie iš dalies pakeistą savo strategiją per du mėnesius nuo jos pakeitimo.

3 straipsnis

Papildomos švietimo priemonės

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 10 dalyje nurodytos papildomos švietimo priemonės turi būti tiesiogiai susietos su mokykloms skirtos programos tikslais.

2.   Papildomomis švietimo priemonėmis remiamas mokykloms skirtų vaisių bei daržovių ir mokykloms skirto pieno paskirstymas, o tais atvejais, kai tos priemonės apima kitus nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus produktus, pagal tas priemones turi numatytas tų kitų produktų degustavimas.

3.   Taikant papildomas švietimo priemones gali būti įtraukiami ir tėvai bei mokytojai.

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus atitinka šios išlaidos:

a)

išlaidos, susijusios produktais, tiekiamais pagal mokykloms skirtą programą ir platinamais Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 22 straipsnyje nurodytose švietimo įstaigose besimokantiems vaikams; tokios išlaidos gali apimti tiekiant ir platinant produktus, kaip numatyta valstybės narės strategijoje, naudojamos įrangos pirkimo, nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidas;

b)

papildomų švietimo priemonių išlaidas, įskaitant:

i)

degustavimo pamokų organizavimo, sodų mokyklose suformavimo ir priežiūros, apsilankymų ūkiuose ir panašios veiklos, kuria siekiama atkurti vaikų ryšį su žemės ūkiu, išlaidas;

ii)

išlaidas priemonėms, kuriomis siekiama šviesti vaikus apie žemės ūkį, sveikus mitybos įpročius, vietos maisto tiekimo grandines, ekologinę gamybą, tvarią gamybą ir kovoti su maisto švaistymu;

c)

išlaidas, susijusias su viešu informacijos apie mokykloms skirtą programą skelbimu; tokia informacija turi būti tiesiogiai siekiama informuoti plačiąją visuomenę apie mokykloms skirtą programą, įskaitant:

i)

išlaidas, susijusias su šio reglamento 12 straipsnyje nurodytu plakatu;

ii)

išlaidas, susijusias su informavimo kampanijomis, per kurias informacija transliuojama, perduodama elektroninių ryšių priemonėmis, skelbiama laikraščiuose ir skleidžiama panašiomis ryšio priemonėmis;

iii)

išlaidas, susijusias su informaciniais susitikimais, konferencijomis, seminarais ir praktiniais seminarais, skirtais informuoti plačiąją visuomenę apie mokykloms skirtą programą, ir panašiais renginiais;

iv)

išlaidas, susijusias su informacine ir reklamine medžiaga, pavyzdžiui, laiškais, informaciniais lapeliais, brošiūromis, prietaisais ir pan.;

d)

išlaidas, susijusias su ryšių palaikymo priemonėmis, skirtomis keistis patirtimi ir geriausia mokykloms skirtos programos įgyvendinimo praktika;

e)

išlaidas, susijusias su valstybių narių prievole stebėti ir vertinti jų mokykloms skirtos programos veiksmingumą;

f)

produktų, tiekiamų pagal mokykloms skirtą programą, transporto ir paskirstymo išlaidas, jei jos nėra įtrauktos į šios dalies a punktą.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos negali būti finansuojamos pagal jokią kitą Sąjungos pagalbos programą, priemonę ar veiklą.

3.   Sąjungos pagalba negali būti teikiama pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) kompensuoti.

4.   Sąjungos pagalba negali būti teikiama išlaidoms, susijusioms su personalu, kompensuoti, jei tos išlaidos personalui yra finansuojamos iš valstybės narės viešųjų lėšų.

5 straipsnis

Pagalbos teikimo ir pagalbos paraiškų teikėjų atrankos bendrosios sąlygos

1.   Pagalba, teikiama valstybei narei pagal mokykloms skirtą programą, skirstoma pagalbos paraiškų teikėjams, kuriuos pagal 6 straipsnį patvirtino kompetentinga valstybės narės institucija ir kurių paraiška yra susijusi su vienu ar daugiau toliau nurodytų dalykų:

a)

produktų tiekimu arba platinimu švietimo įstaigose besimokantiems vaikams pagal mokykloms skirtą programą;

b)

papildomomis švietimo priemonėmis;

c)

stebėsenos arba vertinimo veiksmais;

d)

viešu informacijos skelbimu.

2.   Valstybės narės pagalbos paraiškų teikėjus atrenka iš šių įstaigų:

a)

švietimo įstaigų;

b)

švietimo institucijų;

c)

produktų tiekėjų arba platintojų;

d)

organizacijų, veikiančių vienos arba kelių švietimo įstaigų arba švietimo institucijų vardu ir įsteigtų specialiai 1 dalyje nurodytai veiklai valdyti ir vykdyti;

e)

bet kurių kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų, dalyvaujančių kurios nors 1 dalyje nurodytos veiklos valdyme ir vykdyme.

6 straipsnis

Pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimo sąlygos

1.   Pagalbos paraiškų teikėjus tvirtina valstybės narės, kurioje yra švietimo įstaiga, kuriai tiekiami ir (arba) kurioje platinami produktai, kompetentinga institucija. Kad būtų patvirtinti, pareiškėjai turi raštu prisiimti šiuos įsipareigojimus:

a)

užtikrinti, kad pagal mokykloms skirtą programą Sąjungos finansuojami produktai būtų pateikti vartoti vaikams švietimo įstaigose arba įstaigose, kurios bus nurodytos jų pagalbos paraiškose;

b)

skirtą pagalbą naudoti papildomoms švietimo priemonėms, stebėsenai, vertinimui ir informacijos skelbimui laikantis mokykloms skirtoje programoje numatytų tikslų;

c)

grąžinti visą už atitinkamą kiekį neteisėtai išmokėtą pagalbą, jei nustatoma, kad produktai nebuvo išplatinti vaikams arba kad jie neatitinka Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimų;

d)

grąžinti visą neteisėtai išmokėtą pagalbą papildomoms švietimo priemonėms, stebėsenai, vertinimui ar viešo informacijos skelbimo priemonėms taikyti, jei nustatoma, kad tos priemonės ar veikla nebuvo tinkamai įgyvendintos;

e)

kompetentingos institucijos prašymu pateikti jai turimus patvirtinamuosius dokumentus;

f)

leisti kompetentingai valdžios institucijai atlikti visus būtinus patikrinimus, visų pirma, įrašų ir fizinius patikrinimus.

Jei pagalbos paraiškos yra susijusios su veikla pagal viešųjų pirkimų procedūras, valstybės narės gali laikyti, kad veikla yra patvirtinta, jei pirmoje pastraipoje nurodyti įsipareigojimai yra įtraukti į dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose sąlygas.

2.   Jei pagalbos paraiškos yra susijusios tik su produktų tiekimu ir (arba) platinimu, 1 dalies b ir d punktai netaikomi. Pareiškėjai papildomai raštu įsipareigoja registruoti švietimo įstaigų arba švietimo valdžios institucijų, gaunančių jų produktus, pavadinimus bei adresus ir konkrečių joms parduotų arba pristatytų produktų kiekius.

3.   Jei pagalbos paraiškos yra susijusios tik su papildomomis švietimo priemonėmis, 1 dalies a ir c punktai netaikomi. Kompetentingos valdžios institucijos gali prašyti pareiškėjus prisiimti raštu papildomų įsipareigojimų, visų pirma, dėl:

a)

papildomų mokyklose taikomų švietimo priemonių, jei tos mokyklos nėra pagalbos paraiškų teikėjos;

b)

papildomų švietimo priemonių, apimančių produktų paskirstymą.

4.   Jei pagalbos paraiškos yra susijusios tik su stebėsena, vertinimu ir viešu informacijos skelbimu, 1 dalies a ir c punktai netaikomi.

5.   Valstybės narės gali laikyti, kad patvirtinimai, suteikti pagal vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą remiantis Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/247 ir (arba) pagal pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą remiantis Reglamentu (EB) Nr. 657/2008, galioja, jei kriterijai ir sąlygos nepasikeitė.

7 straipsnis

Patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas

1.   Jei patvirtintas pagalbos paraiškos teikėjas nesilaiko pagal mokykloms skirtą programą nustatytų įsipareigojimų, kompetentinga institucija sustabdo pareiškėjo patvirtinimo galiojimą laikotarpiui nuo vieno iki 12 mėnesių arba tą patvirtinimą atšaukia, atsižvelgdama į pažeidimo, susijusio su prievolių nevykdymu, rimtumą ir proporcingumo principą.

2.   Tokių veiksmų nesiimama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 64 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytais atvejais ir tuo atveju, kai pažeidimas buvo mažareikšmis.

3.   Jei priežastys, dėl kurių atšauktas patvirtinimas, pašalinamos, kompetentinga institucija pareiškėjo prašymu gali atnaujinti pagalbos paraiškos teikėjo patvirtinimą praėjus ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo priežasčių, dėl kurių patvirtinimas buvo atšauktas, pašalinimo dienos.

8 straipsnis

Administracinės nuobaudos

Tais atvejais, kai nesilaikoma įpareigojimų, nustatytų pagal mokykloms skirtą programą, išskyrus tuos, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 64 straipsnio 2 dalies a–d punktuose, pareiškėjas turi ne tik grąžinti neteisėtai išmokėtas sumas, bet ir sumokėti administracinę nuobaudą, lygią pradinės prašytos sumos ir sumos, kurią pareiškėjas turi teisę gauti, skirtumui.

9 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   Valstybės narės numato tinkamas struktūras ir formas, kad būtų užtikrinta metinė mokykloms skirtos programos įgyvendinimo stebėsena.

2.   Valstybės narės vertina mokykloms skirtos programos įgyvendinimą, kad nustatytų jos veiksmingumą siekiant joje numatytų tikslų.

3.   Valstybių narių metinėse stebėjimo ataskaitose pateikiama informacija apie lėšas, kurios buvo panaudotos kiekvienai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse išvardytai grupei priskiriamiems produktams tiekti ir paskirstyti ir papildomoms švietimo priemonėms, apie mokykloms skirtoje programoje dalyvaujančių švietimo įstaigų ir vaikų skaičių, vidutinį porcijos dydį ir vidutinę porcijos kainą, produktų pristatymo dažnumą, pristatytų produktų kiekį suskirstytą pagal produktų grupes ir, jei taikoma, kitų nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse išvardytų produktų, kurie yra įtraukti pagal papildomas švietimo priemones remiantis to reglamento 23 straipsnio 7 dalimi, kiekį, taikomų ryšio ir papildomų priemonių tipą, valdžios institucijas ir suinteresuotuosius asmenis, dalyvavusius rengiant ir įgyvendinant mokykloms skirtą programą.

4.   Valstybių narių atliktų patikrinimų vietoje ir susijusių rezultatų metinėse kontrolės ataskaitose pateikiama informacija apie prašytas, išmokėtas pagalbos sumas ir pagalbos sumas, kurių atžvilgiu atlikti patikrinimai vietoje, pagalbos sumažinimą po administracinių patikrinimų, pagalbos sumažinimą dėl vėlavimo pateikti paraiškas, pagalbos sumą, kuri buvo susigrąžinta po patikrinimų vietoje, ir taikytas administracines nuobaudas.

5.   Jei valstybė narė nepateikia Komisijai vertinimo ataskaitos, kurioje nurodyti šio straipsnio 2 dalyje numatyto vertinimo rezultatai, iki Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino, kita galutinė paskirta suma sumažinama taip:

a)

5 %, jei nuo termino praėjo 1–30 dienų;

b)

10 %, jei nuo termino praėjo 31–60 dienų.

Jei nuo termino praėjo daugiau kaip 60 dienų, galutinė paskirta suma sumažinama už kiekvieną papildomą dieną mažinant likusią sumą 1 %.

10 straipsnis

Didžiausias leidžiamų pridėti sudedamųjų dalių kiekis

1.   Didžiausias valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą į 23 straipsnio 4 dalyje nurodytus produktus leistinas pridėti cukraus lygis yra lygus nuliui.

2.   Didžiausias valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 V priede išvardytus produktus leistinas pridėti cukraus ir (arba) medaus lygis yra 7 %. Šioje dalyje cukrus yra KN kodais 1701 ir 1702 žymimi produktai. Vaisiuose esantis pridėtas cukrus įskaičiuojamas į didžiausią 7 % leistino pridėti cukraus lygį.

3.   Sūryje gali būti ne daugiau kaip 10 % ne pieno produktų.

11 straipsnis

Produktų paskirstymas kartu su įprastiniais pietumis mokyklose

Tinkamai pagrįstais atvejais, kuriais, valstybių narių manymu, jos galėtų veiksmingiau siekti savo strategijos tikslų, jos gali leisti mokykloms platinti produktus, už kuriuos teikiama Sąjungos pagalba pagal mokykloms skirtą programą, kartu su įprastiniais pietumis mokyklose.

Tokiais atvejais valstybės narės užtikrina, kad tie produktai:

a)

nebūtų naudojami įprastiniams pietums mokyklose gaminti;

b)

nebūtų naudojami produktams, kurie yra įprastinių pietų mokyklose dalis, ir už kuriuos skiriamas viešojo ir (arba) privačiojo sektoriaus subjektų skiriamas finansavimas, pakeisti;

c)

taikant tinkamas ryšių ir viešo informacijos skelbimo priemones visada būtų aiškiai atpažįstami kaip pagal mokykloms skirtą programą tiekiami produktai.

Punktas b netaikomas tais atvejais, kai švietimo įstaigos įprastinius pietus tiekia nemokamai.

12 straipsnis

Viešas informacijos skelbimas

Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 8 dalį, valstybės narės gali naudoti šio reglamento priede nustatytus būtinuosius reikalavimus atitinkantį plakatą, kuris pateikiamas prie programoje dalyvaujančių švietimo įstaigų pagrindinio įėjimo esančioje nuolatinėje aiškiai matomoje vietoje.

II SKYRIUS

PAKEITIMAI, PANAIKINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 pakeitimai

Į Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 907/2014 įterpiamas šis straipsnis:

„32a straipsnis

Pagalbos sumos ir išmokos, susijusios su mokykloms skirtos programos įgyvendinimu

Pagalbos, skiriamos įgyvendinant mokykloms skirtą programą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus I skirsnyje, atveju valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis yra sausio 1 d. prieš atitinkamus mokslo metus.“

14 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 657/2008, deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1047/2014 ir (ES) 2016/247 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248. Tačiau tie reglamentai toliau taikomi pieno vartojimo skatinimo mokyklose programai ir vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programai, kurios buvo pradėtos iki 2017–2018 mokslo metų, iki tol, kol pasibaigs tų programų galiojimas.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas pagalbai, skirtai 2017–2018 ir vėlesniems mokslo metams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (OL L 135, 2016 5 24, p. 1).

(4)  2014 m. liepos 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1047/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl nacionalinių arba regioninių strategijų, kurias valstybės narės turi rengti pagal pieno vartojimo mokyklose programą (OL L 291, 2014 10 7, p. 4).

(5)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/247, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą (OL L 46, 2016 2 23, p. 1).

(6)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir nustatomas preliminarus tos pagalbos paskirstymas (OL L 46, 2016 2 23, p. 8).

(7)  2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL L 183, 2008 7 11, p. 17).

(8)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(9)  2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/39, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


PRIEDAS

12 straipsnyje nurodytam plakatui taikomi būtinieji reikalavimai

Plakato dydis –

A3 formato arba didesnis.

Raidės –

1 cm arba didesnės.

Pavadinimas –

„Europos Sąjungos mokykloms skirta programa“

Turinį turi sudaryti

bent ši formuluotė:

„Mūsų [nurodyti švietimo įstaigos tipą (pvz., vaikų darželis, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, pradinė arba vidurinė mokykla)] dalyvauja Europos Sąjungos mokykloms skirtoje programoje, kuriai įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.“

Plakate turi būti Sąjungos emblema.


Top