EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1161

2017 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1161, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/159, kuriuo nustatoma dotacijų paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir teiktina informacija, susijusios su skubiomis kovos su augalų kenksmingaisiais organizmais, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/2014, priemonėmis (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4221)

C/2017/4221

OJ L 167, 30.6.2017, p. 39–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1161/oj

30.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1161

2017 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/159, kuriuo nustatoma dotacijų paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir teiktina informacija, susijusios su skubiomis kovos su augalų kenksmingaisiais organizmais, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/2014, priemonėmis

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4221)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (1), ypač į jo 36 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/159 (2) nustatyta dotacijų paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir teiktina informacija, susijusios su skubiomis kovos su augalų kenksmingaisiais organizmais, nurodytais Reglamente (ES) Nr. 652/2014, priemonėmis;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 652/2014 54 straipsnį to reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatos taikomos nuo 2017 m. sausio 1 d. Siekiant numatyti išlaidas kompensacijoms atitinkamiems savininkams už sunaikintus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, kuriems taikomos priemonės, nurodytos to reglamento 18 straipsnyje, pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/159 1 straipsnyje numatytas priemones tas sprendimas turi būti iš dalies atitinkamai pakeistas;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/159 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/159 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tam, kad būtų suteikta Sąjungos finansinė parama, valstybės narės per du mėnesius nuo Reglamento (ES) Nr. 652/2014 17 straipsnyje nurodyto kenksmingojo organizmo aptikimo oficialaus patvirtinimo pateikia preliminarią informaciją apie kenksmingojo organizmo protrūkį. Tokia preliminari informacija pateikiama naudojant elektroninę rinkmeną pagal šio sprendimo I priede nurodytą šabloną. Pranešimai Komisijai, kaip nurodyta Įgyvendinimo sprendimo 2014/917/ES 1 ir 2 straipsniuose, laikomi preliminaria informacija.“

2)

1 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo kenksmingojo organizmo aptikimo oficialaus patvirtinimo valstybės narės, naudodamos elektroninę rinkmeną pagal šio sprendimo II priede pateiktus 1 ir 2 šablonus ir remdamosi Reglamento (ES) Nr. 652/2014 16 straipsnio 1 dalimi, pateikia Komisijai dotacijos paraišką.“

3)

1 straipsnio trečioje pastraipoje įterpiamas šis punktas:

„e)

apskaičiuotos išlaidos kompensacijoms savininkams už sunaikintus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 652/2014 18 straipsnio 1 dalies d punkte.“

4)

1 straipsnio penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Paraiškose skirti dotaciją apskaičiuotoms išlaidoms, būtinoms kenksmingajam organizmui, dėl kurio paraiška buvo pateikta ankstesniais kalendoriniais metais, likviduoti ir (arba) sulaikyti, turi būti pateikta atnaujinta šio sprendimo II priedo (1 ir 2 šablonų) versija.“

5)

2 straipsnio a ir b punktai pakeičiami taip, kaip nurodyta toliau, ir įterpiamas c punktas:

„a)

mokėjimo prašymą dėl patirtų tinkamų finansuoti išlaidų, naudodamos elektroninę rinkmeną pagal šio sprendimo III priede nurodytus 1 ir 2 šablonus; todėl, jei taikoma, turėtų būti naudojamas III priedo 1 dalyje pateiktas mokėjimo prašymas;

b)

baigiamąją techninę ataskaitą pagal šio sprendimo IV priedą;

c)

apskaičiuotų išlaidų kompensacijoms savininkams už sunaikintus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 652/2014 18 straipsnio 1 dalies d punkte, dotacijų paraiškose turi būti pateiktas šio sprendimo III priedo 2 šablonas.“

6)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas atsižvelgiant į kenksmingojo organizmo protrūkius, apie kuriuos Komisijai pranešta iki 2017 m. sausio 1 d.“

7)

I, II, III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 1.

(2)  2016 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/159, kuriuo nustatoma dotacijų paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir teiktina informacija, susijusios su skubiomis kovos su augalų kenksmingaisiais organizmais, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/2014, priemonėmis (OL L 31, 2016 2 6, p. 51).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/159 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas pakeičiamas taip:

I PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio

2)

II priedas pakeičiamas taip:

II PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

3)

III priedas pakeičiamas taip:

III PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

4)

Įrašomas šis IV priedas:

IV PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

Top