EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0280

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

COM/2017/0280 final - 2017/0128 (COD)

Briuselis, 2017 05 31

COM(2017) 280 final

2017/0128(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

{SWD(2017) 190 final}
{SWD(2017) 191 final}
{SWD(2017) 192 final}
{SWD(2017) 193 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Elektroninės rinkliavos sistemas nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu įsidiegė 20 valstybių narių, ir tokių sistemų nuolat daugėja. Didžioji dalis tų sistemų gali būti naudojamos tik jei kelių naudotojai savo transporto priemonėse yra įsidiegę specialią įrangą (transporto priemonėse montuojamą įrangą – TPMĮ). Nors kai kurios sistemos gali sąveikauti tarpvalstybiniu lygmeniu, dauguma jų yra nesąveikios. Dėl to kelių naudotojai patiria papildomų išlaidų ir sunkumų: kad galėtų netrukdomi važiuoti įvairiose šalyse, jie savo transporto priemonėse turi sumontuoti įvairių rūšių TPMĮ . Dabartiniais skaičiavimais metinės išlaidos yra 334 mln. EUR, o jei ES lygmeniu nebus imtasi jokių naujų veiksmų, iki 2025 m. jos turėtų sumažėti iki šiek tiek mažiau nei 300 mln. EUR per metus.

Dėl tarpvalstybinio sąveikumo stokos išlaidų patiria ir valdžios institucijos: jos turi pirkti ir prižiūrėti perteklinę TPMĮ, kuri veikia nacionaliniu lygmeniu, bet netinka naudoti užsienyje. Tik vienos nacionalinės sistemos, kurioje transporto priemonių padėtis nustatoma naudojantis palydovine padėties nustatymo sistema, 1 vienkartinės TPMĮ pirkimo išlaidos yra 120 mln. EUR, o priežiūros išlaidos – 14,5 mln. EUR per metus.

Šioms problemoms spręsti 2004 m. priimta Direktyva dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo 2 . 2009 m. Komisijos sprendime, kuriuo nustatoma, kaip sąveikumas turėtų būti užtikrinamas praktiškai 3 , numatyta, kad specializuoti Europos elektroninės rinkliavos paslaugos (EERP) teikėjai turėtų kelių naudotojams tiekti su visomis ES elektroninėmis rinkliavos rinkimo sistemomis suderinamą TPMĮ.

Dauguma tų teisės aktų tikslų taip ir nepasiekta. Tam tikrą tarpvalstybinį sąveikumą užtikrinti pavyko, tačiau 4 Airijoje, Čekijoje, Graikijoje, Italijoje 5 , Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje susimokėti rinkliavą galima tik naudojantis nacionaline TPMĮ.

Kaip nustatyta, pagrindinės tokios sąveikos stokos priežastys yra dvi:

EERP teikėjai susiduria su didelėmis patekimo į rinką kliūtimis:

·valdžios institucijų diskriminaciniu elgesiu (įskaitant rinkos senbuvių apsaugą);

·ilgomis ir besikeičiančiomis priėmimo procedūromis; taip pat

·nustatytų standartų neatitinkančių vietos sistemų techniniais ypatumais.

Tai, kad galiojančiuose teisės aktuose nėra pakankamai aiškiai nustatytos rinkliavų rinkimo sistemas administruojančių rinkliavos rinkėjų prievolės ir valstybių narių prievolės EERP teikėjų atžvilgiu sudarė sąlygas kliūtims išlikti, nors ES teisės aktai ir nebuvo pažeisti. Todėl šias prievoles svarbu išsamiai apibūdinti – tuomet EERP paslaugas ir nacionalines paslaugas būtų galima vystyti lygiagrečiai;

EERP teisės aktuose nustatyti reikalavimai EERP teikėjams yra pernelyg griežti, pavyzdžiui,

·prievolė pradėti teikti paslaugas visose valstybėse narėse per 24 mėnesius nuo oficialaus jų įsiregistravimo. Turimomis žiniomis, tai jau kurį laiką atgraso galimus paslaugų teikėjus registruotis, nes jie bijo būti pašalinti iš įsisteigimo valstybės narės registro, jei nesugebės laiku pradėti teikti paslaugų visose EERP teritorijose; taip pat

·prievolė lengvųjų transporto priemonių rinkai teikti brangią palydovinio ryšio TPMĮ (nors palydovinis padėties nustatymas nėra naudojamas nė vienoje lengvosioms transporto priemonėms skirtoje elektroninėje rinkliavos sistemoje). Todėl EERP teikėjai negali lengvųjų transporto priemonių savininkams pasiūlyti konkurencingų paslaugų. Palydovinio ryšio TPMĮ tebėra brangesnė nei paprasta mikrobangų TPMĮ, kurią naudoja nacionaliniai kelių rinkliavos paslaugos teikėjai, o jos papildomos funkcijos ir pajėgumas yra nebūtini renkant lengvosioms transporto priemonėms taikomas kelių rinkliavas. Kol palydovinio ryšio TPMĮ yra tokia brangi, būtina numatyti laikotarpį, per kurį būtų galima sukurti lengvosioms transporto priemonėms skirtą EERP rinką, – suteikti EERP teikėjams galimybę aprūpinti savo klientus su esamomis rinkliavų sistemomis suderinama paprasta TPMĮ.

Kita problema – tai, kad kitoje valstybėje narėje registruotų transporto priemonių savininkus sunku priversti sumokėti rinkliavas. Valstybė narė, automatiniais kontrolės prietaisais nustačiusi rinkliavos mokėjimo pažeidimą, negali identifikuoti pažeidėjo pagal transporto priemonės registracijos numerį, jei transporto priemonė yra registruota užsienyje. ES lygmeniu nėra priimta jokių teisės aktų, kuriais remiantis valstybės narės, vykdydamos kelių rinkliavų mokėjimo kontrolę, keistųsi transporto priemonių registracijos duomenimis . Dėl šios priežasties nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu iš rinkliavų nesurenkama apie 300 mln. EUR per metus.

Siekiant kuo anksčiau pasinaudoti naujų paslaugų bei taikomųjų programų ir elektroninės rinkliavos sinergijos galimybėmis, svarbu užtikrinti tų naujų paslaugų ir taikomųjų programų (visų pirma, sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (ITS)) kūrimo stebėseną . Taip pat svarbu sudaryti sąlygas, kad pridėtinės vertės paslaugoms ir elektroninės rinkliavos rinkimui būtų galima naudoti tą pačią technologijų platformą (transporto priemonėse montuojamą įrangą).

Šis pasiūlymas – Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT), kuri pirmiausia skirta įmonėms tenkančiai reguliavimo naštai mažinti, dalis.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Ši iniciatyva – galiojančio teisės akto (Direktyvos 2004/52/EB) nauja redakcija. Ja siekiama pašalinti galiojančio teisės akto trūkumus, kad būtų galima veiksmingiau siekti to teisės akto tikslų. Taip pat pat siūloma direktyvoje tiksliau nustatyti įvairių kategorijų EERP rinkos dalyvių funkcijas, kurios dabar apibrėžtos tik Sprendime 2009/750/EB.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Įgyvendinant iniciatyvą bus pagerintos elektroninės rinkliavos rinkimo rinkos pagrindinės sąlygos, o tai padės sukurti vidaus rinką ir bendrąją skaitmeninę rinką. Šia iniciatyva taip pat bus palengvintas elektroninės rinkliavos diegimas ir taikymas, o tai leis plačiau taikyti principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“, ir, atitinkamai, prisidėti prie Energetikos sąjungos tikslų įgyvendinimo. Visų pirma, šia iniciatyva bus pagerintas kartu su ja pateikiamo pasiūlymo peržiūrėti Direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra 6 efektyvumas ir veiksmingumas.

Galiausiai, iniciatyvoje siūloma sukurti teisinę sistemą, pagal kurią, vykdant kelių rinkliavų mokėjimo kontrolę, bus keičiamasi transporto priemonių registracijos duomenimis . Tai padės pasiekti teisingumo ir pagrindinių teisių srityse nustatytų tikslų. Veiklos lygmeniu atitinkamos nuostatos dera su Direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus 7 . Atitinkamose nuostatose taip pat atsižvelgiama į taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Pasiūlymo teisinis pagrindas yra tas pats, kaip ir šiuo metu galiojančios direktyvos (2004/52/EB), – Sutarties 91 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Netinkamas elektroninės rinkliavos rinkimo rinkos organizavimas A valstybėje narėje neigiamai paveiks B valstybėje narėje registruotus kelių naudotojus ir atvirkščiai. Atskiros valstybės narės neturi paskatų ką nors keisti, jei nėra atsižvelgiama į ES piliečių ir įmonių interesus. Tai galima pasiekti tik imantis veiksmų ES lygmeniu.

Kalbant apie tarpvalstybinį rinkliavų mokėjimo užtikrinimą, išskirtinai tarpvyriausybinis metodas pasirodė esąs riboto poveikio, nes valstybės narės tarpusavyje pasirašė tik kelis dvišalius susitarimus. Tik ES gali įdiegti veiksmingą keitimosi informacija apie rinkliavos nemokančius asmenis sistemą visose valstybėse narėse.

Proporcingumo principas

Nauji elementai (palyginti su Direktyva 2004/52/EB) parengti po to, kai išsamiai peržiūrėtos visos viešosiose konsultacijose suinteresuotųjų šalių pasiūlytos politikos priemonės. Proporcingumas buvo vienas iš pagrindinių vertinimo kriterijų. Ne tokios proporcingos priemonės, visų pirma, griežtas elektroninės rinkliavos sistemų Europos Sąjungoje suderinimas, buvo išnagrinėtos poveikio vertinime ir atmestos.

Priemonės pasirinkimas

Šia iniciatyva iš esmės pakeičiamos ir papildomos Direktyvos 2004/52/EB nuostatos ir pridedama daug naujų nuostatų. Todėl, siekiant aiškumo, siūloma nauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (nauja redakcija).

3.EX-POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex-post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Direktyvos 2004/52/EB ir Sprendimo 2009/750/EB ex post vertinime, kuris pateiktas kaip bendras Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 8 , padarytos šios išvados:

dauguma teisės aktui iškeltų tikslų nepasiekti: su elektroninės rinkliavos rinkimu susijusios rinkliavos rinkėjų išlaidos beveik nesumažėjo, o Europos elektroninės rinkliavos paslaugos (EERP) kelių naudotojams dar nėra teikiamos;

elektroninės rinkliavos sąveikumo srityje padaryta pažanga yra nedidelė, be to, TPMĮ nėra integruota su kitais prietaisais (išskyrus kelias išimtis). Sąveikumas dažniausiai yra nacionalinio lygmens; buvo sudaryti tik keli tarpvalstybiniai ribotą poveikį turintys susitarimai. Šio tarpvalstybinio sąveikumo santykinio nebuvimo priežastis – daugelio nacionalinių rinkų nekonkurencinga struktūra (t. y. valdžios institucijos vienam rinkliavos rinkimo sistemos operatoriui suteikia galimybę užimti rinkoje išskirtinę padėtį) ir EERP teisės aktais sukuriamos kliūtys (visų pirma, EERP tiekėjams nustatyta prievolė per 24 mėnesius pradėti teikti savo paslaugas visoje ES). Tarpvalstybinis sąveikumas yra brangus ir sunkiai pasiekiamas dėl to, kad EERP teisės aktais leidžiamos naudoti trijų tipų technologijos atskirose nacionalinėse rinkliavos sistemose taikomos labai skirtingai. Sąveikumo užtikrinimą taip pat apsunkina tai, kad nėra veiksmingų taisyklių dėl rinkliavų mokėjimo užtikrinimo tais atvejais, kai transporto priemonė registruota kitoje valstybėje narėje;

teisės akto taikymo sritis yra tinkama tik iš dalies, nes reikalavimas, kad visi EERP tiekėjai siūlytų savo paslaugas visų rūšių transporto priemonių naudotojams ir visose rinkliavos teritorijose Europoje yra laikomas perviršiniu. Būtų veiksmingiau, jei paslaugų teikėjai galėtų nevaržomai reaguoti į savo klientų poreikius, o ne būtų priversti jiems teikti visą, tačiau brangų ir nereikalingą paslaugų rinkinį;

teisės aktu galėtų būti sukuriama didelė ES pridėtinė vertė, nes valstybių narių savanoriški bendradarbiavimo susitarimai nepadėjo pasiekti, kad EERP būtų teikiamos didelėje vidaus rinkos dalyje. Bet kokiu atveju, kadangi buvo sudaryti tik keli savanoriško bendradarbiavimo susitarimai, šis potencialas buvo labai menkai išnaudotas; taip pat

Direktyvoje daroma nuoroda į teisės aktais neapibrėžtus operatorius kaip į subjektus, atsakingus už EERP teikimą, o sprendime daroma nuoroda į aiškiai teisės aktais apibrėžtus EERP teikėjus. Todėl tarp šių dviejų teisės aktų yra tam tikras neatitikimas.

Į ex post vertinimo rezultatus buvo tiesiogiai atsižvelgta nustatant problemas, kurias siekiama išspręsti šia iniciatyva.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Atlikdama ex post vertinimą ir poveikio vertinimą Komisija vykdė toliau nurodytą penkių tipų konsultacinę veiklą.

1)    Internetiniu klausimynu pagrįstos atviros viešos konsultacijos

Konsultacijos vyko nuo 2016 m. liepos 8 d. iki 2016 m. spalio 2 d. (12 savaičių). Klausimyne buvo daugiausiai plačiajai visuomenei skirti klausimai, į kuriuos atsakant buvo galima išreikšti savo požiūrį elektroninės rinkliavos klausimais nesigilinant į techninius aspektus. Tačiau respondentams taip pat suteikta galimybė pateikti išsamesnę nuomonę dėl kelių dar neišspręstų klausimų ir pridėti poziciją apibūdinančius ir kitokius dokumentus.

Vykdydama konsultacijas Komisija siekė sužinoti, ką plačioji visuomenė mano apie įvairias bendrąsias politikos priemones (numatytąsias dabar galiojančiuose teisės aktuose ir dar svarstomas atliekant teisės aktų peržiūrą ). Kadangi atsakymų gauta santykinai mažai, iškyla abejonių dėl jų reprezentatyvumo, tačiau juose iš esmės pritariama didžiajai daliai šiame pasiūlyme numatytų bendrųjų politikos priemonių.

2)    Viešas kvietimas visoms suinteresuotosioms šalims pateikti nuomonę raštu

Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo pastabas dėl ex post vertinimo ir poveikio vertinimo. Iš viso gautos 22 susijusios pastabos: 9 iš rinkliavos ir (arba) greitkelių operatorių, 9 iš transporto įmonių ir 4 iš valdžios institucijų.

3)    Siauram profesionalią veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių ratui skirtos konsultacijos su ex post vertinimu susijusiais klausimais

Tikslinės konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis pradėtos 2015 m. birželio 26 d., o atsakymus buvo galima siųsti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (10 savaičių). Pagrindinis tikslas – surinkti informacijos ir duomenų, kurie Komisijai būtini, kad ji galėtų atlikti ex post vertinimą.

Pagal 4 atskirus klausimynus, skirtus skirtingoms EERP suinteresuotųjų šalių grupėms, gauti 22 atsakymai. Kadangi stambių suinteresuotųjų šalių yra santykinai nedaug, o sektorius yra gerai organizuotas, atrodo pagrįsta manyti, kad atsakymai yra labai reprezentatyvūs.

Atsakymų kokybė buvo įvairi, tačiau maždaug pusėje atsakymų pateikta patikimų duomenų ir išsamios informacijos, kuriais Komisija pasinaudojo rengdama savo tarnybų darbinį dokumentą. Kita pusė atsakymų – tai daugiausia nuomonės ir pozicijos, padėjusios Komisijai suprasti, ką suinteresuotosios šalys mano apie dabar galiojančių teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą.

4)    Siauram profesionalią veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių ratui skirtos konsultacijos su rengiamu EERP teisinės sistemos peržiūros pasiūlymu susijusiais klausimais

Šios tikslinės konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl EERP teisinės sistemos peržiūros poveikio vertinimo pradėtos 2016 m. spalio 5 d., o atsakymus buvo galima siųsti iki 2016 m. lapkričio 13 d. (šešias savaites).

Pagrindinis tikslas – surinkti informacijos ir duomenų, kurie Komisijai būtini, kad ji galėtų parengti problemų nustatymui skirtą poveikio vertinimo dalį, o taip pat leisti suinteresuotųjų šalių bendruomenei išreikšti savo nuomonę dėl to, kokias politikos alternatyvas ir priemones galėtų pasiūlyti Komisija.

Iš viso klausimyną užpildė 35 respodentai – gerokai daugiau nei vykdant su ex post vertinimu susijusias panašias konsultacijas. Keli atsakymai buvo itin vertingi: juose pateikta išsami problemų analizė ir statistiniai ar kiti duomenys, taip pat rekomendacijos dėl konkrečių politinių sprendimų. Atsakymai iš esmės sutvirtino poveikio vertinimui naudotus įrodymus ir padėjo parengti galimas politikos priemones.

5)    Nuomonės dėl vertinimo veiksmų plano ir įžanginio poveikio vertinimo

Suinteresuotosioms šalims suteikta galimybė pateikti savo nuomonę dėl paskelbto vertinimo veiksmų plano ir įžanginio poveikio vertinimo. Tačiau nė viena suinteresuotoji šalis tokia galimybe nepasinaudojo.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Padėti Komisijai parengti poveikio vertinimo ataskaitą pakviesti nepriklausomi ekspertai. Papildomą tyrimą pateikė „Ricardo“ 9 . Poveikio vertinime taip pat buvo panaudoti Komisijos vykdant ex post vertinimą parengtų dviejų ankstesnių tyrimų,– „State of the art of electronic tolling“ 10 ir „Expert review of the EETS legislative acts“ –rezultatai 11 .

Poveikio vertinimas

Iniciatyva grindžiama poveikio vertinimu, dėl kurio Reglamentavimo patikros valdyba (toliau – RPV) iš pradžių pateikė neigiamą nuomonę. RPV laikėsi nuomonės, kad ataskaitoje nebuvo aiškiai nustatytas elektroninės rinkliavos sistemų visapusiško sąveikumo Europos Sąjungoje tikslas, ir nebuvo paaiškinta, kaip jį būtų galima pasiekti pagal skirtingas politikos galimybes. Be to, apibūdinant politikos galimybes nebuvo pakankamai paaiškinta, kokie būtų politikos formuotojų realūs kompromisai ir pasirinkimai, o pačioje ataskaitoje nepakankamai atsispindėjo suinteresuotųjų šalių ir, visų pirma, valstybių narių požiūris.

Atsižvelgiant į RPV rekomendacijas, poveikio vertinime buvo padaryti šie pakeitimai:

- buvo peržiūrėtas bendrasis tikslas, siekiant paaiškinti, kad iniciatyva siekiama pasiūlyti kiekvienam kelių naudotojui prieigą prie tokio lygio sąveikių rinkliavos rinkimo paslaugų, kuris atitinka jo poreikius ir reikalavimus, įskaitant visapusiško sąveikumo galimybę; be to, po pirmojo konkretaus tikslo esantis tekstas papildytas tekstu, kuriuo paaiškinama, kad šis tikslas yra ne tik suderinamas su trijų lygių sąveikumu (techniniu, procedūriniu ir sutartiniu), bet ir apima uždavinį skatinti EERP rinkos konkurencingos struktūros kūrimą.

- Dvejuose naujuose skirsniuose (5.1 ir 5.2.) pateikiamos viso politikos priemonių, kurios buvo aptartos viešose konsultacijose su suinteresuotosiomis šalimis, sąrašo išankstinio patikrinimo rezultatai; be to, viena iš politikos galimybių – tik į derinimą orientuota galimybė pakeista galimybę, kuri taip pat apima ir rinkos priemones.

- Suinteresuotųjų šalių nuomonės, kuriose daugiausia dėmesio skiriant valstybėms narėms, buvo išsamiai apibūdintos 5.1 ir 5.2 skirsniuose.

Gavusi peržiūrėtą Poveikio vertinimo ataskaitos versiją, RPV pateikė antrą, teigiamą nuomonę su išlygomis. RPV išlygos buvo susijusios su trimis pagrindiniais aspektais:

- RPV laikėsi nuomonės, kad poveikio vertinimo ataskaitoje nebuvo nustatytos pagrindinės priemonės, kurios būtinos numatytiems rezultatams pasiekti, ir neįvertino jų tarpusavio ryšio.

- RPV taip pat nurodė, kad iš ataskaitos vis dar nebuvo aišku, kaip siūlomų priemonių rinkinys padėtų pasiekti numatytą sąveikumo lygį ES ir kokia būtų su tinkamiausia galimybe susijusi rizika.

Galiausiai, RPV atkreipė dėmesį į tai, kad ataskaitoje nebuvo paaiškinta, kodėl nebuvo įvertinti vidutiniškai veiksmingi ir vidutiniškai ekonomiški sprendimai.

Siekiant atsižvelgti į išlygas, pateikta toliau nurodyta papildoma informacija:

9 lentelėje pateikti išsamūs paaiškinimai: nurodytos būtinos ir nebūtinos priemonės, taip pat jų tarpusavio ryšys;

nauja 19 lentelė, kurioje apibūdintas bendrojo tikslo įgyvendinimo veiksmingumas ir riziką, kad pasirinkus 2 galimybę faktiškai nepavyks pasiekti tikslo; taip pat

5.1.4 ir 5.4 skirsniai papildyti nauju tekstu: jame aiškinama, kodėl nebuvo įvertinti vidutiniškai veiksmingi ir vidutiniškai ekonomiški sprendimai.

Poveikio vertinime išnagrinėtos trys plačios politikos kryptys:

1.kai kurias problemas spręsti taikant savireguliaciją, o kitas – teisės aktais;

2.visas problemas spręsti teisės aktais, laikantis rinka pagrįsto metodo, kuriuo grindžiamas Sprendimas 2009/750/EB; taip pat

3.vienas problemas spręsti užtikrinant visų techninių ir procedūrinių ES elektroninės rinkliavos rinkimo sistemų elementų derėjimą, o kitas – pasinaudojant teisės aktais.

2 politikos galimybė yra tinkamiausia galimybė . Ji pasirinkta dėl didelio veiksmingumo ir didžiausio efektyvumo (palyginus sąnaudas ir naudą) siekiant tikslų, atsižvelgiant į tai, kad šalutinis poveikis yra iš esmės teigiamas.

Tikėtina nauda yra tokia:

·kelių naudotojams – iki 2025 m. iš viso bus sutaupyta 370 mln. EUR (grynąja dabartine verte – GDV). Tai bus naudingiausia kelių transporto operatoriams, t. y. daugiausia MVĮ;

·kelių tinklo valdytojams – iki 2025 m. bus sutaupyta 48 mln. EUR (GDV), nes nebereikės pirkti perteklinės TPMĮ, ir bus gauta papildomų pajamų iš rinkliavos (150 mln. EUR per metus) taikant veiksmingesnes tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo taisykles; ir

·EERP teikėjams – reglamentavimo naštos, susijusios su patekimu į nacionalines rinkas, sumažinimas (10 mln. EUR GDV iki 2025 m. numatomiems 12 tiekėjų), o dar papildomas 700 mln. EUR per metus pajamas bus galima gauti iš rinkos plėtros.

Tikėtinos išlaidos yra tokios 12 :

·kelių tinklo valdytojams – papildomos išlaidos, susijusios su rinkliavos sistemų pritaikymu prie naujų reikalavimų (iš viso 174 mln. EUR GDV iki 2025 m.), ir papildoma 700 mln. EUR per metus suma, kurią reikės mokėti EERP teikėjams (bendra vertė visiems kelių valdytojams ir visiems EERP teikėjams). Tačiau poveikis biudžetui bus neutralus, nes veikla, kurią dabar vykdo patys valdytojai arba jų subrangovai, bus perduota vykdyti kaip užsakomosios paslaugos.

Apskritai, grynoji tinkamiausios politikos galimybės bendra nauda (nauda atskaičiavus išlaidas) iki 2025 m. bus 254 mln. EUR (GDV).

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Tikimasi, kad įgyvendinant šią iniciatyvą bendrovėms tenkanti reguliavimo našta iki 2025 m. sumažės iš viso 254 mln. EUR:

iki 2025 m. kelių naudotojams tenkanti reguliavimo našta iš viso sumažės 370 mln. EUR. Didžiąja dalimi šių sutaupytų lėšų pasinaudos kelių vežėjai, kurių dauguma yra mažosios įmonės (visų pirma, labai mažos įmonės);

rinkliavos rinkėjams (t. y. kelių valdytojams), tarp kurių nėra MVĮ, tenkanti reguliavimo našta iš viso padidės 126 mln. EUR; taip pat

EERP teikėjams (daugiausiai didelių arba labai didelių bendrovių patronuojamosioms bendrovėms) tenkanti reguliavimo našta iš viso sumažės 10 mln. EUR .

Kadangi gausiausia suinteresuotųjų šalių, kurioms iniciatyva poadarys poveikį, grupė (kelių vežėjų grupė) – tai daugiausia MVĮ ir labai mažos įmonės, ta grupei nenumatyta jokių išimčių ar specialių taisyklių.

Panašu, kad iniciatyva paskatins konkurenciją ir sudarys sąlygas naujiems operatoriams patekti į nacionalines elektroninės rinkliavos rinkimo rinkas, kurios prieš tai buvo monopolinės. Ją įgyvendinant bus sumažinta krovinių vežimo keliais įmonėms tenkanti reguliavimo našta ir taip padidintas šios pramonės šakos sektorinis konkurencingumas. Be to, labiau suderinti elektroninės rinkliavos rinkimo metodai duos naudos Europos įrangos gamintojams, kuriems griežti ir veiksmingi ES standartai jau padėjo tapti pasaulio lyderiais.

Pasiūlymas padeda siekti bendrosios skaitmeninės rinkos tikslų 13 .

Pagrindinės teisės

Pažanga kuriant tinkamai veikiančią EERP turėtų palengvinti tarpvalstybines keliones ir taip remti laisvą prekių ir asmenų judėjimą. Geresnis rinkliavų mokėjimo užtikrinimas, kurį padės užtikrinti informacijos apie rinkliavos mokėjimo pažeidėjų tapatybę mainai, užtikrins, kad su nacionaliniais ir užsienyje registruotais kelių naudotojais būtų elgiamasi vienodai. Į pasiūlymą taip pat įtraukta nuostatų, kurios turėtų sudaryti vienodas sąlygas EERP teikėjams ir įsitvirtinusiems operatoriams.

Didžiausias poveikis yra susijęs su teise į asmens duomenų apsaugą ir teise į privatų gyvenimą – jį padarys įdiegta informacijos apie transporto priemonių savininkų, kurie, kaip įrodyta arba įtariama, sukčiavo, kad išvengtų rinkliavos mokėjimo pagal rinkliavos sistemą, tapatybę privalomų mainų tarp valstybių narių sistema. Ši sistema iš esmės grindžiama Direktyvos (ES) 2015/413 nuostatomis dėl tarpvalstybinio sankcijų už kelių eismo taisyklių pažeidimus vykdymo. Todėl siekiant užtikrinti, kad pasiūlymas visiškai atitiktų Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, taip pat taikomus teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos, buvo nustatytos atitinkamos apsaugos priemonės. Pagal šią direktyvą surinkti duomenys neturėtų būti naudojami kitais nei šioje direktyvoje nustatytais tikslais. Valstybės narės turi laikytis įpareigojimų dėl duomenų naudojimo sąlygų ir laikinojo saugojimo, o apskritai – asmens duomenų naudojimo būtinumo ir proporcingumo principų.

Dėl pasiūlymo buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP). Konsultacijos vyko dviem etapais: pirmajame etape su EDAPP buvo konsultuojamasi dėl numatytos informacijos mainų sistemos principų; antrajame etape su EDAPP buvo konsultuojamasi dėl paties teisės akto teksto. EDAPP daugiau pastabų nepateikė.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi poveikio Sąjungos biudžetui.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Poveikio vertinime pateiktas išsamus stebėsenos planas, pagrįstas 11 rodiklių, kuriais bus naudojamasi atliekant teisės akto poveikio praėjus penkeriems metams nuo jo įsigaliojimo stebėseną ir vertinimą. Siekiant įvertinti naujų nuostatų dėl tarpvalstybinio keitimosi informacija rinkliavų mokėjimo užtikrinimo tikslais poveikį, į pasiūlymą įtraukta speciali nuostata dėl ataskaitos teikimo.

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Atsižvelgiant į pasiūlymo taikymo sritį ir į tai, kad juo nauja redakcija išdėstoma jau galiojanti direktyva (2004/52/EB), kurios visas nuostatas visos valstybės narės perkėlė į savo nacionalinę teisę, reikalauti aiškinamųjų dokumentų neatrodo pagrįsta ar proporcinga.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Pagrindiniai esminiai Direktyvos 2004/52/EB teksto pakeitimai yra tokie:

1 straipsnis. Dalykas ir taikymo sritis

Į 1 dalį įrašomas antras tikslas (papildantis tikslą – užkrinti elektroninės rinkliavos sistemų sąveikumą): sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje.

2 dalies b punktas išbraukiamas, siekiant valstybėms narėms suteikti galimybę keistis informacija apie rinkliavų mokėjimo pažeidėjus, kai rinkliavos sistemoms nėra reikalinga, kad transporto priemonėse būtų montuojama įranga. Šis pakeitimas yra būtinas, kad, pavyzdžiui, būtų įmanoma tarpvalstybiniu lygmeniu užtikrinti miestų rinkliavų (įskaitant eismo spūsčių mokesčių) mokėjimą ir taikyti kitas sistemas, naudojančias automatinio automobilio registracijos numerio identifikavimo technologiją elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti.

3 dalis iš dalies keičiama – joje patvirtinama, kad EERP teikia EERP teikėjai, o ne rinkliavos rinkėjai.

2 straipsnis. Apibrėžtys

Pridedamas straipsnis su apibrėžtimis, siekiant paaiškinti direktyvoje vartojamas sąvokas.

3 straipsnis. Technologiniai sprendimai

1 dalyje nurodyta, kad jos nuostatos taikomos tik rinkliavų sistemoms, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą. Žodis „naudoti“ įrašomas siekiant patvirtinti, kad direktyvos taikymo tikslais elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti naudojami nešiojamieji įtaisai turi būti laikomi transporto priemonėse montuojama įranga. 1 dalyje paaiškinami naujoms ir esamoms elektroninės rinkliavos sistemoms taikomi technologiniai sprendimai.

Taip pat 1 dalyje technologijų, kurios gali būti naudojamos elektroninės rinkliavos operacijoms, sąrašas perkeliamas į IV priedą. Komisijai leidžiama iš dalies pakeisti sąrašą deleguotuoju aktu, jei technologija tampa pasenusi, arba jei nauja technologija, išbandyta atliekant bandomuosius tyrimus pagal Sprendimo 2009/750/EB 20 straipsnį, turėtų būti įtraukta į sąrašą.

Senoji 2 dalis išbraukiama, nes joje pakartojamos kitos direktyvos nuostatos.

Naujoje 2 dalyje numatyta, kad transporto priemonėse montuojama įranga, kuri naudoja palydovinio padėties nustatymo technologiją, turi būti suderinama su padėties nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos naudojant sistemą „Galileo“ bei Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS) ir gali būti suderinama su kitomis palydovinės navigacijos sistemomis.

3 dalyje išaiškinama, kad siekiant laikytis direktyvos technologinių reikalavimų, ypač jos IV priedo, EERP transporto priemonėse montuojama įranga gali palaikyti ryšį su kitas transporto priemonėje sumontuotais ar esančiais prietaisais, pavyzdžiui, su palydovinės navigacijos sistemomis arba išmaniaisiais telefonais. Joje taip pat paaiškinama, kad transporto priemonėse montuojamos įrangos ir tokių kitų prietaisų ryšiui palaikyti gali būti naudojamos IV priede nenurodytos technologijos (pavyzdžiui, Bluetooth).

3 dalyje žodžių junginys „ir kuri tinkama naudoti visų tipų transporto priemonėse, pagal 3 straipsnio 4 dalyje nurodytą tvarkaraštį“ yra išbraukiamas dėl dviejų priežasčių:

EERP teikėjai neturėtų būti įpareigoti teikti EERP visoms transporto priemonėms: jie turi galėti pasirinkti jas teikti sunkiosioms transporto priemonėms arba tik lengvosioms transporto priemonėms; ir

kaip paaiškinta 4 dalyje, lengvosiose transporto priemonėse montuojama įranga gali būti naudojama tik su 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija, taigi, ji nenaudojama tam tikrose rinkliavos rinkimo sistemose, skirtose sunkiosioms transporto priemonėms, kurioms reikalinga įranga, tinkama naudoti su visomis trimis leidžiamomis naudoti technologijomis.

Naujoje 4 dalyje paaiškinama, kad transporto priemonėse montuojama įranga gali būti integruojama su kitais prietaisais ir naudojama kitais nei rinkliavos rinkimo tikslais.

Į naują 4 dalį įtraukiama išimtis: EERP teikėjams, kurių paslaugos skirtos lengvosioms transporto priemonėms, leidžiama siūlyti savo klientams transporto priemonėse montuojamą įrangą, tinkamą naudoti tik su 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija. Ši išimtis taikoma iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Senoji 3 dalis išbraukiama, nes joje nurodyti reikalavimai yra pasenę.

4 straipsnis išbraukiamas.

1 dalis yra išbraukiama, nes ji tapo nereikalinga.

2 ir 3 dalys perkeliamos į kitus straipsnius.

4 dalis išbraukiama, nes valstybės narės negali nustatyti datos, iki kurios EERP teikėjai turi pasiūlyti EERP.

5 straipsnis. Europos elektroninės rinkliavos paslaugos savybės

1 dalyje daroma nuoroda į „I priedą“, o ne į „priedą“, nes buvo pridėti nauji priedai, todėl jie visi turi būti sunumeruoti.

Senosios 2, 4 ir 5 dalys pakeičiamos naujomis 11 straipsnio nuostatomis, siekiant suderinti reguliavimo procedūrą su įgaliojimų delegavimo tikrinimo procedūra, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnio 1 dalyje.

Naujoje 5 dalyje pateikiama speciali nuostata, kuria siekiama užtikrinti, kad tuomet, kai Europos standartizacijos įstaigos atlieka su EERP susijusių standartų peržiūrą, atitinkamos pereinamojo laikotarpio priemonės užtikrintų tęstinį sąveikos sudedamųjų dalių suderinamumą.

Taip pat naujojoje 5 dalyje nuoroda į 2 straipsnio 1 dalį pakeičiama nuoroda į IV priedą, nes į jį buvo perkeltos atitinkamos nuostatos.

6, 7, 8, 9 ir 10 straipsniai ir II ir III priedai

Šiuose penkiuose straipsniuose ir dviejuose prieduose numatyta tarpvalstybinio keitimosi informacija apie rinkliavos nesumokėjusius asmenis tvarka. Jie parengti pritaikius Direktyvos (ES) 2015/413 nuostatas rinkliavų rinkimo sričiai. Dėl teisės akto projekto buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu – jis nepateikė jokių prieštaravimų.

Siūlomoje iniciatyvoje lieka nepakitusios šios Direktyvos 2004/52/EB nuostatos:

16 straipsnis (buvęs 8 straipsnis), kuriame nurodomi direktyvos adresatai, ir

I priedas (buvęs Priedas), kuriame nurodomi Europos elektroninės rinkliavos paslaugai apibrėžti ir įdiegti būtini aspektai.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

2017/0128 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl elektroninių Ö elektroninės Õ kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, Ö kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Õ Bendrijoje Ö Sąjungoje Õ (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Ö Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Õ Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 7 Ö 91 Õ straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 14 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 15 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

Kkadangi:

ò naujas

(1)Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB 16 buvo iš esmės keičiama. Kadangi tą direktyvą reikia keisti dar kartą, dėl aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 1 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

Savo 1997 m. birželio 17 d. rezoliucija dėl kelių transporto telematikos, visų pirma dėl elektroninio rinkliavos surinkimo (ERS), plėtros 17 Taryba pakvietė Komisiją ir valstybes nares parengti ERS sistemų sujungimo strategiją, kad būtų pasiektas reikiamas sąveikumo lygis Europoje. Pirmasis šios strategijos etapas buvo Komisijos komunikatas dėl elektroninių rinkliavos surinkimo sistemų Europoje.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 2 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

Dauguma valstybių narių, kurios įdiegė elektronines rinkliavos sistemas, skirtas finansuoti kelių infrastruktūros išlaidas arba rinkti kelių naudojimo rinkliavą (toliau – elektroninės rinkliavos sistemos), naudoja trumpojo nuotolio mikrobangų technologiją ir maždaug 5,8 GHz dažnį, tačiau šios sistemos nėra visiškai suderinamos. Po to, kai 1997 m. buvo patvirtinti išankstiniai techniniai standartai, Europos standartizacijos komiteto (CEN) mikrobangų technologijos srityje atlikto darbo rezultatas – 2003 m. sausį parengti techniniai standartai, užtikrinantys 5,8 GHz dažnio mikrobangų elektroninių rinkliavos sistemų suderinamumą. Tačiau šie išankstiniai standartai neaprėpia visų Bendrijoje veikiančių skirtųjų trumpojo nuotolio ryšių (DSRC) 5,8 GHz dažnio sistemų ir apima du variantus, kurie nėra visiškai suderinami. Jie yra pagrįsti atvirųjų sistemų tarpusavio ryšio modeliu, Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytu ryšiui tarp kompiuterių sistemų.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 3 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

Nepaisant to, įrangos gamintojai ir infrastruktūros valdytojai susitarė Bendrijoje kurti sąveikius produktus, paremtus esamomis DSRC 5,8 GHz dažnio sistemomis. Įranga, kuri turės būti pateikta vartotojams, taip pat turėtų gebėti sąveikauti su technologijomis, kurios gali būti naudojamos tik naujose elektroninėse rinkliavos sistemose, kurios bus įdiegtos Bendrijoje po 2007 m. sausio 1 d., būtent palydovinė padėties nustatymo sistema, mobiliojo ryšio technologija naudojanti GSM-GPRS standartą ir 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 4 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

Svarbiausia, kad standartizavimo darbas būtų pabaigtas kiek įmanoma greičiau, kad būtų nustatyti techniniai standartai, užtikrinantys techninį suderinamumą tarp 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija pagrįstų elektroninių rinkliavos sistemų ir palydovinių padėties nustatymo bei mobiliojo ryšio technologijų, kad būtų išvengta tolesnės rinkos fragmentacijos.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 5 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(2)bBūtina numatyti visuotinį elektroninių Ö elektroninės Õ rinkliavos sistemų įdiegimą valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse ir kyla poreikis turėti sąveikias sistemas, pritaikytas būsimai Ö Sąjungos Õ lygmens kelių apmokestinimo politikos Bendrijos lygiu plėtrai ir būsimai technikos plėtrai raidai;.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 6 konstatuojamoji dalis

(3)eElektroninės rinkliavos sistemos turėtų būti sąveikios ir pagrįstos atvirais ir viešais standartais, be diskriminavimo prieinamais visiems sistemų tiekėjams;.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 7 konstatuojamoji dalis

Diegiant naujas elektronines rinkliavos sistemas turi būti suteikiama pakankamai įrangos, siekiant išvengti suinteresuotų įmonių diskriminacijos.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 8 konstatuojamoji dalis

Visų pirma, dėl jų didelio lankstumo ir universalumo, naujų palydovinio padėties nustatymo (GNSS) ir mobiliojo ryšio (GSM/GPRS) technologijų pritaikymas elektroninėms rinkliavos sistemoms gali pasitarnauti naujos kelių apmokestinimo politikos, planuojamos Bendrijos ir valstybių narių lygiu, reikalavimams. Šios technologijos leidžia be brangių investicijų į infrastruktūrą skaičiuoti konkrečios kategorijos keliais nuvažiuotų kilometrų skaičių. Jos taip pat atveria galimybes papildomoms naujoms keliautojams teikiamoms saugos ir informacijos paslaugoms, tokioms kaip automatinis pavojaus signalas, kurį siunčia avariją patyrusi transporto priemonė, nurodantis jos padėtį, ir informacija realiuoju laiku apie eismo sąlygas, intensyvumą ir kelionės trukmę. Kalbant apie palydovinį padėties nustatymą, 2002 m. Bendrijos pradėtas Galileo projektas skirtas nuo 2008 m. teikti aukštesnės kokybės informacijos paslaugas nei teikia dabartinės palydovinės navigacijos sistemos ir kurios yra optimalios kelių telematikos paslaugoms. Europos geostacionariojo tinklo tarnybos (EGNOS) pirminė sistema jau veiks 2004 m., suteikdama panašias galimybes. Vis dėlto, šios naujoviškos sistemos gali sukelti problemų dėl tikrinimų patikimumo ir sukčiavimo prevencijos. Tačiau, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus žymius privalumus, palydovinio padėties nustatymo ir mobiliojo ryšio technologijų taikymas iš principo rekomenduojamas diegiant naujas elektronines rinkliavos sistemas.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 9 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(4)Jau naudojamų ir planuojamų ateinančiais metais elektroninių rinkliavos sistemų technologijų (daugiausia 5,8 GHz dažnio mikrobangų, palydovinio padėties nustatymo ir mobiliojo ryšio) ir valstybių narių bei kaimyninių šalių įvestų specifikacijų jų elektroninėms Ö elektroninės Õ rinkliavos sistemoms plitimas Ö gausėjimas Õ gali pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos funkcionavimui veikimui, tiek transporto politikos tikslams. Dėl tokios padėties gali paplisti nesuderinami ir brangūs elektroniniai blokai krovininių sunkvežimių Ö sunkiųjų transporto priemonių Õ kabinose montuojami elektroniniai blokai, o vairuotojai gali daryti klaidas juos naudodami, pavyzdžiui, netyčia išvengti mokesčių mokėjimo. Toks plitimas nepriimtinas transporto priemonių naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, saugos ir teisinių priežasčių;.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 10 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(5)Ddirbtinės vidaus rinkos veikimo kliūtys vidaus rinkos funkcionavimui turi Ö turėtų Õ būti pašalintos, nors kartu valstybėms narėms ir Bendrijai Ö Sąjungai Õ vis dar leidžiama paliekant galimybę vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų transporto priemonėms skirtas kelių apmokestinimo strategijas visų tipų transporto priemonėms vietiniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu. Transporto priemonėse montuojama įranga turėtų leisti tokią kelių apmokestinimo politiką įgyvendinti laikantis Ö visų Õ valstybių narių piliečių nediskriminavimo principų. Todėl kiek galima greičiau reikia užtikrinti elektroninių Ö elektroninės Õ rinkliavos sistemų sąveikumą Bendrijos Ö Sąjungos Õ lygiu lygmeniu;.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 11 konstatuojamoji dalis

Vairuotojai yra teisėtai susirūpinę kelių infrastruktūros paslaugų gerėjimu, visų pirma saugos prasme, taip pat žymiu spūsčių sumažėjimu ties rinkliavos surinkimo vietomis, ypač dienomis, kai transporto srautas yra labai didelis, ir tam tikrose itin perpildytose kelių tinklo vietose. Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimas turi spręsti šias problemas. Be to, reikia užtikrinti, kad numatomos technologijos ir komponentai, kiek techniškai įmanoma, galėtų būti suderinami su kitais transporto priemonių komponentais, visų pirma elektroniniu tachografu ir avarinio iškvietimo galimybėmis. Vėlesniu etapu neturėtų būti išskiriamos tarpmodalinės sistemos.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 12 konstatuojamoji dalis

Galimybė pasinaudoti kitais, būsimais pritaikymais, be rinkliavos rinkimo, turėtų būti užtikrinta sumontuojant atitinkamą įrangą.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 13 konstatuojamoji dalis

(6)Europos elektroninės rinkliavos paslauga turėtų teikti būti užtikrinamas techninis, sutartinis ir procedūrinis sąveikumas techniniu, sutarčių ir procedūrų lygiu, aprėpdama, o jos elementai turėtų būti:

a)atskiraą sutartį tarp klientų ir paslaugą siūlančių operatorių sutartisį, laikantis atitinkanti sutarčių taisyklių rinkinįio, leidžiančio kuriuo visiems operatoriams ir (arba) paslaugos teikėjams leidžiama teikti paslaugą, suteikiant prieigą prie viso tinklo;

b)techninių standartų ir reikalavimų, leidžiančių kuriais vadovaudamiesi pramonei sektoriaus atstovai teikti būtiną tiektųi įrangą paslaugai teikti reikalingą įrangą, rinkinysį;.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 14 konstatuojamoji dalis

(7)Ssutartinis sąveikumas suteikia žymaus palengvinimo kai kuriems kelių naudotojams galimybę labai palengvinti kai kurių kelių naudotojų naštą ir žymaus administravimo išlaidų sutaupymo komerciniams kelių naudotojams galimybę žymiai sumažinti komercinių kelių naudotojų patiriamų administravimo išlaidų;.

ò naujas

(8)turėtų būti patvirtinta, kad Europos elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) teikia EERP teikėjai, kaip nurodyta Komisijos sprendime 2009/750/EB 18 ;

(9)kad EERP teikėjų tiekiama transporto priemonėse montuojama įranga būtų suderinama su reikiamomis ryšio technologijomis, tiems EERP teikėjams turėtų būti leidžiama naudoti transporto priemonėje jau įdiegtas kitas techninės ir programinės įrangos sistemas (pavyzdžiui, palydovinės navigacijos sistemas arba išmaniuosius telefonus) arba užtikrinti minėtos transporto priemonėse montuojamos įrangos sąveiką su tomis sistemomis;

(10)transporto priemonių tarpusavio bei transporto priemonių ir infrastruktūros objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (toliau – C-ITS) taikomosios programos naudoja panašias technologijas ir gretimas dažnių juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes elektroninės rinkliavos sistemas sujungti su C-ITS 5,9 GHz dažnių juostoje, kurią dabar naudoja C-ITS, prieš tai nuodugniai įvertinus išlaidas, naudą, technines kliūtis ir galimus tų kliūčių šalinimo būdus;

(11)reikėtų atsižvelgti į elektroninės rinkliavos sistemų, kurios šiandien taikomos lengvosioms transporto priemonėms, ypatybes. Kadangi elektroninės rinkliavos sistemose kol kas nenaudojamas palydovinis padėties nustatymas ar judrusis ryšys, EERP teikėjams turėtų būti leidžiama ribotos trukmės laikotarpiu lengvąsias transporto priemones aprūpinti transporto priemonėse montuojama įranga, kuri yra tinkama naudoti tik su 5,8 GHz dažnių juostoje veikiančiomis technologijomis;

(12)kai Europos standartizacijos įstaigos atlieka su EERP susijusių standartų peržiūrą, turėtų būti taikomos tinkamos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis užtikrinamas EERP tęstinumas ir sąveikos sudedamųjų dalių, kurios jau naudojamos standartų peržiūros metu, suderinamumą;

(13)prievoles pagal elektroninės rinkliavos sistemas pažeidusių nerezidentų nustatymo problemos kliudo labiau plėtoti tokias sistemas ir Sąjungos keliuose plačiau taikyti principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“;

(14)siekiant užtikrinti nuoseklumą ir efektyviai naudoti išteklius, informacijos apie kelių mokesčio nesumokėjusius asmenis mainams skirta sistema turėtų naudoti tas pačias priemones kaip ir informacijos apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus mainams skirta sistema, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/413  19 ;

(15)galimybė tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčio nesumokėjusius asmenis valstybėms narėms turėtų būti suteikiama nepriklausomai nuo to, kokia technologija naudojama elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti;

(16)valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti Komisijai informacijos ir duomenų, būtinų siekiant įvertinti, ar informacijos apie kelių mokesčio nesumokėjusius asmenis mainams skirta sistema yra veiksminga ir efektyvi. Komisija turėtų būti įpareigota įvertinti gautus duomenis bei informaciją ir prireikus pasiūlyti teisės aktų pakeitimų;

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 15 konstatuojamoji dalis

Elektroninės rinkliavos sistemos žymiai mažina avarijų pavojų, taip didindamos saugą keliuose, mažina grynųjų pinigų operacijų skaičių ir rinkliavos surinkimo vietų spūstis, ypač dienomis, kai transporto srautas yra labai didelis. Jos taip pat mažina neigiamą poveikį aplinkai dėl laukimo ir transporto priemonių užvedinėjimo bei spūsčių, taip pat ir kenkimą aplinkai dėl naujų rinkliavos rinkimo užtvarų įrengimo ar esamų rinkliavos rinkimo punktų plėtros.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 16 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

2010 m. Europos transporto politikos Baltojoje knygoje pateikiami kelių eismo saugos ir sklandumo tikslai. Sąveikios intelektualios transporto paslaugos ir sistemos yra pagrindinė priemonės šiems tikslams pasiekti.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 17 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

(17)Įįvedus elektronines Ö elektroninės Õ rinkliavos sistemas taps būtina reikės apdoroti tvarkyti asmens duomenis. Toks apdorojimas tvarkymas turi būti atliekamas laikantis atitikti Bendrijos Ö Sąjungos Õ taisykles, kaip nustatytas, inter alia, 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 20  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 21 , Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/680 22 ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 23 . Teisė į Aasmens duomenų apsaugąos teisė aiškiai pripažįstama Europos Sąjungos Ppagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje;.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 18 konstatuojamoji dalis

Automatiškai nuskaityti rinkliavų mokesčius iš banko sąskaitų arba kredito/debeto kortelių sąskaitų, kurios yra bet kur Bendrijoje ir už jos ribų, galima tik nustačius visiškai veiksmingą Bendrijos mokėjimų zoną su nediskriminaciniais paslaugų mokesčiais.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 19 konstatuojamoji dalis

Elektroninio rinkliavos surinkimo sistemos, kurios diegiamos valstybėse narėse, turėtų atitikti tokius pagrindinius kriterijus: sistemą turėtų būti galima iš dalies pakeisti, pritaikant būsimų technologinių ir sisteminių patobulinimų įdiegimui, išvengiant brangaus senesnių modelių ir metodų dubliavimo, jų įdiegimo išlaidos komerciniams ir privatiems kelių naudotojams turėtų būti nežymios palyginti su nauda jiems patiems ir visuomenei bendrai, o jas diegiant bet kurioje valstybėje narėje jokiais atžvilgiais neturėtų būti diskriminuojami vietiniai kelių naudotojai ir kelių naudotojai iš kitų valstybių.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 20 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

Kadangi šios direktyvos tikslų, visų pirma – elektroninės rinkliavos sistemų sąveikumo vidaus rinkoje ir Europos elektroninės rinkliavos paslaugos, aprėpiančios visą Bendrijos kelių tinklą, kuriame taikoma rinkliava, įdiegimo, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl jų europinio masto, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 21 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

Turėtų būti numatyta įtraukti suinteresuotas šalis (tokias kaip rinkliavos surinkimo paslaugos operatorius, infrastruktūros vadovus, elektronikos ir motorinių transporto priemonių pramonės šakas ir vartotojus) į Komisijos konsultacijas dėl techninių ir sutartinių Europos elektroninės rinkliavos paslaugos sukūrimo aspektų. Kai reikia, Komisija taip pat turėtų konsultuoti nevyriausybines organizacijas, veikiančias privatumo apsaugos, saugos keliuose ir aplinkosaugos srityse.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 22 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

Europinos elektroninei rinkliavos paslaugai įdiegti iš pradžių būtina nustatyti gaires, kurias turės išdėstyti šia direktyva įsteigiamas Elektroninės rinkliavos komitetas.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 23 konstatuojamoji dalis

(18)Šši direktyva nevaržo valstybių narių laisvės nustatyti kelių infrastruktūros apmokestinimo taisykles;.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50, 24 konstatuojamoji dalis

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 24 ,

ò naujas

(19)siekiant užtikrinti elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl technologijų, kurios gali būti naudojamos elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą, sąrašo suderinimo su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(20)turėtų būti įpareigojama į nacionalinę teisę perkelti tik tas šios direktyvos nuostatas, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas kyla iš ankstesnės direktyvos;

(21)ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su V priedo B dalyje nustatytu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminu;

(22)remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 25 28 straipsnio 2 dalimi pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

ð naujas

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas Ö Dalykas Õ ir taikymo sritis

1.    Šioje direktyvojea nustatomi reikalavimaius, būtinius siekiant užtikrinti elektroninių Ö elektroninės Õ kelių rinkliavos sistemų sąveikumą suderinamumą ð  ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus ï Bendrijoje Ö Sąjungoje Õ. Ji taikoma visų tipų kelių rinkliavos mokesčių surinkimui elektroniniu būdu elektroniniam rinkimui visame Bendrijos Ö Sąjungos Õ kelių tinkle, apimančiame miesto ir tarpmiestinius kelius, miestų ir tarpmiestiniuose, greitkeliusose, pagrindiniusose ir šalutiniusose keliusose, ir įvairiusose konstrukcijose objektus, tokiose tokius kaip tuneliai, ant tiltaių ir keltaiuose.

ð Ši direktyva taikoma nedarant poveikio valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų transporto priemonėms taikyti mokesčius, nustatyti tų mokesčių dydį ir jų taikymo tikslą. ï

2.    Ši direktyva netaikoma:

a)kelių rinkliavos sistemoms, kurioms neturi neparengta elektroninės Ö elektroninių Õ rinkliavos surinkimo priemonių;

b)elektroninėms kelių rinkliavos sistemoms, kurioms nebūtina įrengti įrangą transporto priemonėse;

(cb)mažoms, griežtai vietinėms kelių rinkliavos sistemoms, kurios taikomos tik vietos lygmeniu ir kurioms šios direktyvos reikalavimų laikymosi sąnaudos išlaidos būtų per didelės, lyginant su nauda;.

ð c) mokesčiams už transporto priemonių stovėjimą. ï

3.    Šio straipsnio 1 dalies a punkte nustatytiems  Ö Sąjungos elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Õ tiksluiams pasiekti turi būti sukurta Europos elektroninė Ö naudojamasi Europos elektroninės rinkliavos paslauga (EERP), Õ rinkliavos paslauga. Ši paslauga, kuri yra papildanti papildančia valstybių narių nacionalines elektronines Ö elektroninės Õ rinkliavos paslaugas, turi užtikrinti jau įdiegtų valstybėse narėse elektroninės rinkliavos sistemų ir numatomų įdiegti ateityje pagal šią direktyvą sistemų saveikumą vartotojams Bendrijoje.

ò naujas

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a) Europos elektroninės rinkliavos paslauga (EERP) – paslauga, kurią EERP teikėjas pagal sutartį teikia EERP gavėjui. Teikiant šią paslaugą, be kita ko, sudaromos sąlygos nustatyti tinkamus transporto priemonėse montuojamos įrangos, kurią naudojant visose sutartimi numatytose elektroninės rinkliavos teritorijose mokami kelio mokesčiai, parametrus ir garantuojamas tinkamas tos įrangos veikimas, paslaugos gavėjo vardu tvarkomi kelių mokesčių, kuriuos gavėjas turi mokėti rinkliavos rinkėjui, mokėjimai, taip pat teikiamos kitos gavėjui būtinos paslaugos ir pagalba, kad jis galėtų įvykdyti rinkliavos rinkėjų nustatytus įpareigojimus sutartimi numatytose rinkliavos teritorijose;

b) rinkliavos rinkėjas – viešasis ar privatusis subjektas, renkantis kelių mokesčius už transporto priemonių važiavimą per elektroninės rinkliavos teritoriją;

c) EERP teikėjas – subjektas, įregistruotas valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, ir pagal sutartį sudarantis sąlygas EERP gavėjui naudotis EERP;

d) EERP gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, su EERP teikėju pasirašęs sutartį, kad galėtų naudotis EERP;

e) elektroninės rinkliavos teritorija –kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos kelių mokesčiai renkami taikant automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, palaikant ryšį su transporto priemonėse montuojama įranga arba automatiškai identifikuojant automobilio registracijos numerį) arba juos derinant su kitais būdais;

f) transporto priemonėse montuojama įranga – visa EERP būtina techninė ir programinė įranga, sumontuota arba esanti transporto priemonėje ir naudojama duomenims rinkti, saugoti, apdoroti ir gauti bei siųsti nuotoliniu būdu;

g) kelių mokestis – kelių naudotojo mokėtinas mokestis už naudojimąsi tam tikru keliu, kelių tinklu, statiniu (pavyzdžiui, tiltu ar tuneliu) arba keltu;

h) kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas – pažeidimas, kai kelių naudotojas nesumoka kelių mokesčio valstybėje narėje, apibrėžtas atitinkamuose tos valstybės narės teisės aktuose;

i) registracijos valstybė narė – valstybė narė, įregistravusi transporto priemonę, kuria naudojantis padarytas pažeidimas;

j) nacionalinė ryšių palaikymo institucija – kompetentinga institucija, paskirta keistis transporto priemonės registracijos duomenimis;

k) automatinė paieška – internetinės prieigos procedūra, naudojama vienos, daugiau nei vienos arba visų valstybių narių ar dalyvaujančių šalių duomenims duomenų bazėse tikrinti;

l) transporto priemonė – motorinė transporto priemonė, įskaitant motociklus, paprastai naudojama žmonėms arba kroviniams vežti keliais;

m) transporto priemonės valdytojas – asmuo, kurio vardu registruota transporto priemonė, kaip apibrėžta registracijos valstybės narės teisės aktuose;

n) sunkioji transporto priemonė – kroviniams vežti skirta transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3,5 tonos, arba keleiviams vežti skirta transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip devynios sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą;

o) lengvoji transporto priemonė – kita nei sunkioji transporto priemonė.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

ð naujas

2 3 straipsnis

Technologiniai sprendimai

1.Visose naujose elektroninėse Ö elektroninės Õ rinkliavos sistemose, ð kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą ï pradėtose eksploatuoti 2007 m. sausio 1 d. arba vėliau, elektroninėms Ö elektroninės Õ rinkliavos operacijoms atlikti turi būti taikoma viena ar daugiau tokių Ö IV priede nurodytų Õ technologijų.:

ð Jei esamos elektroninės rinkliavos sistemos, kuriose taikomos kitos technologijos nei nurodytosios IV priede, technologiniu požiūriu patobulinamos iš esmės, tai užtikrinama, kad jos derėtų su tam priede nurodytomis technologijomis. ï 

a)palydovinio padėties nustatymo;

b)mobiliojo ryšio, taikant GSM-GPRS standartą (žymuo GSM TS 03.60/23 060);

c)5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

ò naujas

2.    Transporto priemonėse montuojama įranga, kuri naudoja palydovinio padėties nustatymo technologiją, turi būti suderinama su padėties nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos naudojant sistemą „Galileo“ bei Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS) ir gali būti suderinama su kitomis palydovinės navigacijos sistemomis.

3.    EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos sistemomis, naudojančiomis IV priede nurodytas technologijas.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50

2.    Europos elektroninės rinkliavos paslauga turi būti pradėta eksploatuoti pagal 3 straipsnio 1 dalį. Operatoriai turi suteikti suinteresuotiems naudotojams transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri tinkama naudoti su visomis elektroninėmis rinkliavos sistemomis naudojamomis valstybėse narėse, kuriose naudojama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta technologija, ir kuri tinkama naudoti visų tipų transporto priemonėse, pagal 3 straipsnio 4 dalyje nurodytą tvarkaraštį. Ši įranga turi būti bent sąveiki ir gebanti sąveikauti su visomis valstybėse narėse veikiančiomis sistemomis, kuriose naudojama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta technologija.Išsamias nuostatas šiuo klausimu, įskaitant nuostatas dėl transporto priemonėse montuojamos įrangos, atitinkančios suinteresuotų naudotojų poreikius, suteikimą, nustato 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas. 

ò naujas

4. Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą techninę ir programinę įrangą, kitos transporto priemonėje jau sumontuotos techninės ir programinės įrangos elementus arba abu dalykus. Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti kitas technologijas nei nurodytosios IV priede ryšiui su kitomis transporto priemonėje įdiegtomis techninės įrangos sistemomis palaikyti.

5. Iki 2027 m. gruodžio 31 d. EERP teikėjai lengvųjų transporto priemonių naudotojams gali tiekti tokią transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri gali būti naudojama tik su 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

ð naujas

3.    Rekomenduojama, kad naujos elektroninės rinkliavos sistemos, pradedamos eksploatuoti priėmus šią direktyvą, naudotų palydovinę padėties nustatymo ir mobiliojo ryšio technologijas, išvardytas šio straipsnio 1 dalyje. Dėl galimo perėjimo nuo kitas technologijas naudojančių sistemų prie minėtas technologijas naudojančių sistemų Komisija, kartu su 5 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, parengs ataskaitą iki 2009 m. gruodžio 31 d. Šioje ataskaitoje turi būti kiekvienos iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų technologijų naudojimo studija ir naudingumo analizė. Jei reikia, Komisija kartu su ataskaita pateiks pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl perėjimo strategijos.

.4    Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalies, transporto priemonėse montuojama įranga gali būti tinkama ir kitoms technologijoms, jei dėl to papildomai neapkraunami naudotojai ar neatsiranda diskriminacija tarp jų. Kai taikytina, transporto priemonėse montuojama įranga gali būti susieta su transporto priemonės elektroniniu tachografu.

5.    Jei valstybės narės turi rinkliavos sistemas, jos imasi būtinų priemonių, kad būtų daugiau naudojamasi elektroninėmis rinkliavos sistemomis. Jos stengiasi užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 50 % eismo srauto kiekviename rinkliavos punkte galėtų naudotis elektroninėmis rinkliavos sistemomis. Transporto juostos, naudojamos elektroniniam rinkliavos surinkimui taip pat gali būti naudojamos rinkti rinkliavą kitomis priemonėmis, reikiamai atsižvelgus į saugą.

6.    Esamų rinkliavos technologijų sąveikumo darbai, kurių imamasi siejant su Europos elektronine rinkliavos paslauga, turi užtikrinti visišką tų technologijų suderinamumą ir susiejamumą su šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis technologijomis ir jų įranga. 

76.    Valstybės narės užtikrina, kad Ö EERP Õ teikti reikalingi asmens duomenysų, reikalingų Europos elektroninei rinkliavos paslaugai veikti, apdorojimas būtų tvarkomi vyktų laikantis Bendrijos Ö Sąjungos Õ taisyklių, saugančių kuriomis saugomos asmenų laisvėses ir pagrindinėses teisėses, įskaitant jų privatumą, ir kad visų pirma būtų laikomasi Direktyvų 95/46/EB Reglamento (ES) 2016/679, Direktyvos (ES) 2016/680 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatų.

3 straipsnis

Europos elektroninės rinkliavos paslaugos įdiegimas

1. Įdiegiama Europos elektroninės rinkliavos paslauga, kuri aprėpia visus Bendrijos kelių tinklus, kuriuose rinkliava arba naudojimosi keliais mokesčiai renkami elektroniniu būdu. Šią elektroninę rinkliavos paslaugą reglamentuoja sutartinių taisyklių rinkinys, leidžiantis visiems operatoriams ir (arba) paslaugos teikėjams teikti paslaugas, techninių standartų bei reikalavimų rinkinys ir viena užsakomoji sutartis tarp klientų ir paslaugą teikiančių operatorių ir (arba) paslaugos teikėjų.Tokia sutartis turi leisti naudotis paslauga visame tinkle ir ją užsisakyti turi būti įmanoma iš bet kurios tinklo dalies operatoriaus ir (arba) paslaugos teikėjo.

4.    Jei valstybės narės turi nacionalines elektroninio rinkliavos surinkimo sistemas, jos užtikrina, kad operatoriai ir (arba) paslaugos teikėjai siūlytų Europos elektroninę rinkliavos paslaugą savo klientams pagal tokį tvarkaraštį:

   a)    visoms didesnės kaip 3,5 t masės transporto priemonėms ir visoms transporto priemonėms, kuriose leidžiama vežti daugiau kaip devynis keleivius (vairuotojas + 8 keleiviai) – ne vėliau kaip per trejus metus po sprendimų dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, priėmimo;

   b)    visų kitų tipų transporto priemonėms – ne vėliau kaip per penkerius metus po sprendimų dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, priėmimo.

4 straipsnis

Europos elektroninės rinkliavos paslaugos Ö EERP Õ savybės

1.    Europos elektroninės rinkliavos paslauga Ö EERP Õ grindžiama šios direktyvos I priede išvardytais aspektais elementais.

ê 219/2009 1 straipsnis ir priedo 7 dalies 7 punktas

2.    Jei reikia, šis priedas gali būti derinamas dėl techninių priežasčių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

2. Paslauga Ö EERP Õ turi leisti turi būti leidžiama sudaryti sutartis neatsižvelgiant į transporto priemonės registracijos vietą, sutarties šalių pilietybęės ir kelių tinklo zonąos ar punkto Ö ruožą Õ kelių tinkle, už kuriuos imama renkamas rinkliava  Ö kelių mokestis Õ.

3.    Sistema Ö EERP Õ turi leisti būti leidžiama plėtotis tarpmodališkumui, nesukuriant kliūčių kitoms transporto rūšims.

34.    Europos elektroninės rinkliavos paslauga Teikiant Ö EERP Õ teikti pritaiko Ö naudojami Õ 2 3 straipsnyje nurodytius techniniaius sprendimaius naudojant viešai prieinamas Ö ir 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos techinės Õ specifikacijosas.

ê 219/2009 1 straipsnis ir priedo 7 dalies 7 punktas

4.    Sprendimus dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Šie sprendimai priimami tik tuomet, jei vykdomos visos sąlygos, vertinamos atsižvelgiant į reikiamus tyrimus ir reikalingos tam, kad būtų užtikrintas sąveikumas visais atžvilgiais, įskaitant technines, teisines ir komercines sąlygas.

5.    Komisija priima techninius europinės elektroninės rinkliavos paslaugos teikimo sprendimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

ð naujas

75.    Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2015/1535/ES 26  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB 27 , nustatančia informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, nustatyta tvarka Komisija paprašo atitinkamų standartizacijos institucijų, visų pirma CEN, imtis visų reikiamų priemonių Ö skubiai Õ patvirtinti standartus, taikytinus elektroninėms Ö elektroninės Õ rinkliavos sistemoms, atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalyje IV priede išvardytas nurodytas technologijas, ð ir prireikus juos atnaujinti ï. ð Komisija paprašo, kad standartizacijos įstaigos užtikrintų nuolatinį sąveikos sudedamųjų dalių suderinamumą. ï

86.    Europos elektroninės rinkliavos paslaugos Ö EERP Õ skirta Ö transporto priemonėse montuojama Õ įranga turi atitikti visų pirma 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo 28  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES 29 ir 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos Direktyvos 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo 30  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES 31 reikalavimus.

ò naujas

5 straipsnis

Valstybių narių keitimosi informacija tvarka

1.Valstybė narė kitų valstybių narių nacionalinėms ryšių palaikymo institucijoms, tiriančioms kelių mokesčio mokėjimo pažeidimus, suteikia galimybę gauti šiuos nacionalinius transporto priemonių registracijos duomenis kartu su įgaliojimais atlikti automatinę jų paiešką:

(a)transporto priemonių duomenis ir

(b)transporto priemonių savininkų ar valdytojų duomenis.

Automatinei paieškai atlikti būtini a ir b punktuose nurodyti duomenų elementai turi atitikti II priedą.

2.Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims keistis kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę ryšių palaikymo instituciją. Nacionalinės ryšių palaikymo institucijos įgaliojimai reglamentuojami taikytinais atitinkamos valstybės narės teisės aktais.

3.Atlikdama automatinę paiešką, t. y. siųsdama užklausą, valstybės narės, kurioje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, nacionalinė ryšių palaikymo institucija naudoja visą registracijos numerį.

Tokia automatinė paieška atliekama laikantis Tarybos sprendimo 2008/616/TVR 32 priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktuose nurodytų procedūrų ir šios direktyvos II priede nustatytų reikalavimų.

Gautus duomenis valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, naudoja tam, kad nustatytų už to mokesčio mokėjimo pažeidimą atsakingą asmenį.

4.Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad informacija būtų keičiamasi sąveikiomis elektroninėmis priemonėmis ir nebūtų keičiamasi kitų duomenų bazių, kurios nėra naudojamos šios direktyvos tikslais, duomenimis. Valstybės narės užtikrina, kad toks keitimasis informacija būtų ekonomiškai efektyvus ir saugus. Valstybės narės užtikrina perduodamų duomenų saugumą ir apsaugą, kiek galima naudodamos esamas programinės įrangos taikomąsias programas, pavyzdžiui, nurodytąją Sprendimo 2008/616/TVR 15 straipsnyje, taip pat pakeistas tų taikomųjų programų versijas, ir laikydamosi šios direktyvos II priedo ir Sprendimo 2008/616/TVR priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktų. Naudojant pakeistas programinės įrangos taikomųjų programų versijas sudaromos sąlygos keistis internetu tiek tikralaikiais duomenimis, tiek duomenų paketais, t. y. siunčiant vieną žinutę pasikeisti daugeliu prašymų ar atsakymų.

5.Kiekviena valstybė narė pati padengia 4 dalyje nurodytų programinės įrangos taikomųjų programų administravimo, naudojimo ir priežiūros išlaidas.

6 straipsnis

Informacinis raštas dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo

1.Valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, nusprendžia, ar reikia inicijuoti tolesnę procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo.

Jeigu valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, nusprendžia inicijuoti tokią procedūrą, ta valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės aktus informuoja transporto priemonės savininką, valdytoją arba kitą nustatytą asmenį, įtariamą nesumokėjus kelių mokesčio. Taip informuojant pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus pateikiama informacija apie teisines kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo pasekmes valstybės narės, kurioje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, teritorijoje, numatytas tos valstybės narės teisės aktuose.

2.Siųsdama informacinį raštą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam nesumokėjus kelių mokesčio, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, pagal savo teisės aktus pateikia visą susijusią informaciją, visų pirma nurodo kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdį, vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat prireikus duomenis apie prietaisą, kuriuo nustatytas pažeidimas. Tuo tikslu valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, gali naudoti III priede pateiktą šabloną.

3.Nusprendusi inicijuoti tolesnę procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo ir siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių rinkliavos mokėjimo pažeidimas, informacinį raštą siunčia parengtą tokia kalba, kokia surašytas transporto priemonės registracijos dokumentas (jei toks dokumentas prieinamas), arba viena iš registracijos valstybės narės valstybinių kalbų.

7 straipsnis

Komisijai teikiamos valstybių narių ataskaitos

Kiekviena valstybė narė iki [4 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos], o vėliau kas dvejus metus Komisijai siunčia išsamią ataskaitą.

Išsamioje ataskaitoje nurodoma, kiek kartų valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, atliko automatinę paiešką, t. y. po jos teritorijoje padarytų kelių mokesčio mokėjimo pažeidimų išsiuntė registracijos valstybės narės nacionalinei ryšių palaikymo institucijai užklausas, taip pat nurodomas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo, dėl kurio išsiųstos užklausos, pobūdis ir nepatenkintų užklausų skaičius.

Išsamioje ataskaitoje taip pat apibūdinama su tolesniais veiksmais, kurių buvo imtasi dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimų, susijusi nacionalinė padėtis, atsižvelgiant į kelių mokesčio mokėjimo pažeidimų, dėl kurių buvo išsiųsti informaciniai raštai, skaičių.

8 straipsnis

Duomenų apsauga

1.Pagal šią direktyvą tvarkomiems duomenims taikomos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatos ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

2.Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys per deramą laikotarpį būtų pataisyti (jei netikslūs), ištrinti arba jų tvarkymas apribotas, o pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir nacionalinius įstatymus bei kitus teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680, būtų nustatytas duomenų saugojimo laikotarpis.

Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų naudojami siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus ir kad duomenų subjektai turėtų vienodas teises gauti informacijos, susipažinti su duomenimis, ištaisyti juos, ištrinti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, gauti kompensaciją ir naudotis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir nacionaliniuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

3.Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę gauti informacijos apie tai, kokie registracijos valstybėje narėje įrašyti asmens duomenys perduoti valstybei narei, kurioje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, įskaitant užklausos datą ir valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kompetentingą instituciją.

9 straipsnis

Ataskaita

Komisija iki [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos 6 ir 7 straipsnių taikymo valstybėse narėse ataskaitą. Šioje ataskaitoje Komisija daugiausia dėmesio skiria šiems aspektams ir prireikus pateikia su jais susijusius pasiūlymus:

6 ir 7 straipsnių veiksmingumo mažinant kelių rinkliavos mokėjimo pažeidimų skaičių Sąjungoje vertinimui,

būtinybės labiau palengvinti tarpvalstybinį kelių mokesčių išieškojimą Sąjungoje sukuriant priemonę, kurią taikydama registracijos valstybė narė padėtų valstybei narei, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, išieškoti kelių mokesčius ir baudas, vertinimui.

10 straipsnis

Deleguotieji aktai

1.Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir IV priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.

2.Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl EERP techninių specifikacijų ir reikalavimų nustatymo ir EERP teikimui taikomų sutarčių taisyklių, taip pat EERP teikėjų, rinkliavos rinkėjų ir EERP gavėjų teisių ir pareigų.

3.Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl rinkliavos rinkėjų ir EERP teikėjų tarpusavyje taikomų administracinių susitarimų, apsaugos sąlygų ir taikinimo procedūros.

4.Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į svarbius planuojamus Tarybos sprendimų 2008/615/TVR 33 ir 2008/616/TVR pakeitimus arba vykdant kuriuose nors kituose susijusiuose Sąjungos aktuose nustatytą reikalavimą, atnaujinamas II priedas.

11 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data].

3.Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros 34 nustatytais principais.

5.Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.Pagal 10 sraipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

ê 219/2009 1 straipsnis ir priedo 7 dalies 7 punktas

5 straipsnis

Komiteto procedūra

1.    Komisijai padeda Elektroninės rinkliavos komitetas.

2.    Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

6 12 straipsnis

Įgyvendinimas Ö Perkėlimas į nacionalinę teisę Õ

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad Ö 1 straipsnio ir 3–8 straipsnių bei II ir III priedų Õ būtų laikomasi Ö ne vėliau kaip nuo [18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Õ iki 2005 m. lapkričio 20 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai Ö tų teisės aktų nuostatų tekstą Õ tų nuostatų tekstus ir jų koreliacijos su šia direktyva lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias Ö tas Õ priemones nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Ö Į tas nuostatas taip pat įrašomas teiginys, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kuri panaikinama šia direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Õ Nuorodos Ö Valstybės nares nustato, kaip Õ tokia nuoroda darymo tvarką nustato valstybės narės  Ö turi būti daroma ir kaip turi būti suformuluotas tas teiginys Õ.

Ö 2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. Õ

ò naujas

13 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2004/52/EB panaikinama nuo [kitą dieną po 12 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos], nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su V priedo B dalyje nustatytu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminu.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50

7 14 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50

8 15 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1) Tokios sistemos jau įdiegtos Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje, o kitos valstybės narės (kol kas – Bulgarija ir Švedija) svarsto jas įdiegti.
(2) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje (OL L 166, 2004 4 30, p. 124–143).
(3) 2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų (OL L 268, 2009 10 13, p. -29).
(4) Pagal Vengrijos kelių rinkliavos sistemą galima naudoti įvairią TPMĮ, tačiau ji beveik visais atvejais yra nacionalinė. Europos elektroninės rinkliavos paslaugai (EERP) tinkamos naudoti TPMĮ dar nėra.
(5) Airijoje yra daug TPMĮ tiekėjų, tačiau jie visi yra nacionaliniai. Jų įranga tarpvalstybiniu lygiu nėra sąveiki.
(6) 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL L 187, 1999 7 20, p. 42).
(7) 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL L 68, 2015 3 13, p. 9–25).
(8) Paskelbus įtraukti nuorodą.
(9) Paskelbus įtraukti nuorodą.
(10) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/doc/study-electronic-road-tolling.pdf
(11) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2015-09-ex-post-evaluation-eets-4icom.pdf
(12) Iniciatyvos aplinkosaugos ir socialinės išlaidos yra nedidelės.
(13) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“, COM(2015) 192 final, 2015 5 6.
(14) OL C , , p. .
(15) OL C , , p. .
(16) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje (OL L 166, 2004 4 30, p. 124).
(17) OL C 194, 1997 6 25, p. 5.
(18) 2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų (OL L 268, 2009 10 13, p. 11).
(19) 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL L 68, 2015 3 13, p. 9).
(20) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(21) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),
(22) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).
(23) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
(24) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(25)

   2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(26) 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/1535/ES, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).
(27) OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
(28) OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(29) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).
(30) OL L 139, 1989 5 23, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220,1993 8 30, p. 1).
(31) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).
(32) 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).
(33) 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).
(34) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Top

Briuselis, 2017 05 31

COM(2017) 280 final

PRIEDAI

prie

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos

dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)

{SWD(2017) 190 final}
{SWD(2017) 191 final}
{SWD(2017) 192 final}
{SWD(2017) 193 final}


ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

I PRIEDAS

Aspektai, būtini Europos elektroninei rinkliavos paslaugai Ö EERP Õ apibrėžti ir įdiegti būtini elementai

Toliau išvardyti aspektai elementai būtini šia direktyva numatytai Ö EERP Õ Europos elektroninei rinkliavos paslaugai apibrėžti ir įdiegti. Šie aspektai elementai skirstomi į techninius, procedūrinius ir teisinius:

Ttechniniai aspektai elementai:

a)paslaugos teikimo tvarka: užsakymas, naudojimosi instrukcijos, transporto priemonėse montuojamos įrangos įrengimas montavimas, operacijų rinkliavos punktuose arba tęstinio apmokestinimo operacijų apdorojimas, operacijos duomenų atgavimo sugedus ar sutrikus įrangai tvarka, kontrolės sistemos, reikiamų sumų sąskaitų išdavimas ir pinigų surinkimas, aptarnavimas po įsigijimo, pagalba klientams, klientams siūlomos paslaugos lygio nustatymas; nustatant tokią veikimo paslaugos teikimo tvarką atsižvelgiama į esamą valstybėse narėse jau galiojančią tvarką;

b)paslaugos funkcinės specifikacijos: transporto priemonėse montuojamos įrangos ir antžeminės įrangos funkcijų aprašymas;

c)paslaugaią palaikančios teikti reikalingos antžeminės įrangos ir transporto priemonėse montuojamos įrangos techninės specifikacijos ir standartai, sertifikavimo tvarka ir apribojimai, kurių reikia paisyti;

d)įdiegimo ir priežiūros darbai, įtraukiant Ö atitinkamas Õ standartizacijos institucijas įstaigas, ir bet kokie taikomų standartų ar išankstinių standartų techniniai papildymai, siekiant užtikrinti sąveikumą;

e)transporto priemonėse montuojamos įrangos įrengimo montavimo specifikacijos;

f)operaciniai modeliai: tikslus operacijų algoritmų apibrėžimas kiekvieno tipo rinkliavai (rinkliava nustatytuose punktuose arba tęstinis apmokestinimas) ir duomenų, kuriais keičiasi transporto priemonėse montuojama įranga ir antžeminė įranga bei duomenų formatų apibrėžimas;

g)transporto priemonėse montuojamos įrangos prieinamumo nuostatos visų suinteresuotų naudotojų poreikiams patenkinti.;

Pprocedūriniai aspektai:

h)transporto priemonėse montuojamos įrangos, pakelės įrangos techninio veikimo ir įrangos instaliavimo montavimo būdo tikrinimo tvarka;

i)transporto priemonių klasifikavimo parametrai: techninių parametrų Ö Sąjungos Õ Bendrijos sąrašo, iš kurio kiekviena valstybė narė pasirinks tuos, kuriuos ji pageidauja taikyti savo apmokestinimo politikoje, tvirtinimas. Parametrais nusakys nusakomos transporto priemonės fizinesės, variklio ir aplinkosauginesės charakteristikasos. Transporto priemonių klasių apibrėžimas pPagal tuos parametrus valstybės narės nustatys transporto priemonių klases paliekama valstybių narių nuožiūrai;

j)ypatingų atvejų, tokių kaip bet kokio tipo gedimas sutrikimas, nagrinėjimo procedūrų įdiegimas. Tai susiję visų pirma su atvejais, kai kelių rinkliavos operatoriai ir klientas yra iš skirtingų valstybių.;

Tteisiniai aspektai:

k)pasirinktų techninių sprendimų patvirtinimas pagal Ö Sąjungos Õ Bendrijos taisykles, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą Ö ir asmens duomenų apsaugą Õ. Visų pirma bus būtina reikės užtikrinti Direktyvų 95/46/EB Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB laikymąsi;

l)nediskriminacinių bendrųjų taisyklių ir būtiniausiųjų reikalavimų, kurių turi laikytis galimi paslaugos teikėjai teikdami paslaugą, nustatymas;

m)su elektronine kelių rinkliava susijusių vykdymo priežiūros taisyklių suderinimo galimybės įvertinimas;

n)tarpusavio supratimo memorandumas tarp kelių rinkliavos operatorių susitarimo memorandumas, leidžiantis kuriuo sudaromos sąlygos įgyvendinti Europos elektroninę rinkliavos paslaugą Ö EERP Õ, įskaitant ginčų sprendimo tvarką.

ò naujas

II PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalyje nurodytai automatinei paieškai atlikti reikalingi duomenų elementai

Duomenų elementas

P / N 1

Pastabos

Su transporto priemone susiję duomenys

P

Registracijos valstybė narė

P

Registracijos numeris

P

(A 2 )

Su kelių mokesčio mokėjimo pažeidimu susiję duomenys

P

Valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas

P

Kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo data

P

Kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo laikas

P

Duomenų elementai, pateikiami pagal 6 straipsnio 1 dalį atlikus automatinę paiešką

I dalis.Su transporto priemonėmis susiję duomenys

Duomenų elementas

P / N 3

Pastabos

Registracijos numeris

P

Važiuoklės numeris / transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)

P

Registracijos valstybė narė

P

Markė

P

(D.1 4 ) pvz. „Ford“, „Opel“, „Renault“

Komercinis transporto priemonės tipas

P

(D.3) pvz., „Focus“, „Astra“, „Megane“

ES kategorijos kodas

P

(J) pvz., mopedai, motociklai, automobiliai

II dalis.Su transporto priemonių savininkais ar valdytojais susiję duomenys

Duomenų elementas

P / N 5

Pastabos

Su transporto priemonių valdytojais susiję duomenys

(C.1 6 )

Konkretaus transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojo duomenys

Registracijos liudijimo turėtojo pavardė (įmonės pavadinimas)

P

(C.1.1)

Pavardė, intarpai, titulai ir kt. įrašomi atskiruose laukeliuose, pavardė (pavadinimas) įrašoma (-as) spausdintinėmis raidėmis.

Vardas

P

(C.1.2)

Vardas (-ai) ir inicialai įrašomi atskiruose laukeliuose, vardas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

Adresas

P

(C.1.3)

Gatvės pavadinimas, namo ir priestato numeris, pašto indeksas, gyvenamoji vieta, gyvenamoji šalis ir kt. įrašomi atskiruose laukeliuose, adresas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

Lytis

N

Vyras, moteris

Gimimo data

P

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė ir kt.

Gimimo vieta

N

Identifikavimo numeris

N

Identifikavimo numeris, pagal kurį nustatoma asmens ar bendrovės tapatybė.

Su transporto priemonių savininkais susiję duomenys

(C.2) Transporto priemonės savininko duomenys

Savininko (bendrovės) pavardė (pavadinimas)

P

(C.2.1)

Vardas

P

(C.2.2)

Adresas

P

(C.2.3)

Lytis

N

Vyras, moteris

Gimimo data

P

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė ir kt.

Gimimo vieta

N

Identifikavimo numeris

N

Identifikavimo numeris, pagal kurį nustatoma asmens ar bendrovės tapatybė.

Jeigu tai į metalo laužą atiduotos transporto priemonės, vogtos transporto priemonės ar numeriai arba transporto priemonės, kurių registracijos galiojimas yra pasibaigęs, informacija apie savininką (valdytoją) nepateikiama. Vietoj to siunčiamas pranešimas „Informacija neatskleidžiama“.ò naujas

III PRIEDAS

7 Straipsnyje nurodyto

INFORMACINIO RAŠTO ŠABLONAS

[Viršelis]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Siuntėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Adresato vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas]

INFORMACINIS RAŠTAS

dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo, padaryto

[valstybės narės, kurios
teritorijoje padarytas kelių

mokesčio mokėjimo pažeidimas, pavadinimas
]

………………………………………………………………

2 puslapis

   vairuojant transporto priemonę, kurios registracijos

[data]

numeris    , markė    , modelis    ,

padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kurį nustatė    .

[atsakingosios įstaigos pavadinimas]

[1 variantas] (1)

Jūs esate registruotas kaip nurodytosios transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas.

[2 variantas] (1)

Nurodytosios transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas nurodė, kad tuo metu, kai buvo padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, šią transporto priemonę vairavote jūs.

Atitinkama informacija apie kelių mokesčio mokėjimo pažeidimą pateikiama 3 puslapyje.

Už kelių mokesčio mokėjimo pažeidimą skiriama piniginė nuobauda –     EUR / nacionalinė valiuta.

Mokėjimo terminas –    

Jei nemokėsite šios piniginės nuobaudos, patariame užpildyti pridėtą atsakymo formą (4 puslapis) ir išsiųsti ją nurodytu adresu.

Šis raštas nagrinėjamas pagal    teisės aktus.

[valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, pavadinimas]

3 puslapis

Su kelių mokesčio mokėjimo pažeidimu susijusi atitinkama informacija

(a)Transporto priemonės, kurią vairuojant padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, duomenys:

Registracijos numeris:    ………………………………………….

Registracijos valstybė narė:    ………………………………………….

Markė ir modelis:    ………………………………………….

(b)Su kelių mokesčio mokėjimo pažeidimu susiję duomenys:

Kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo vieta, data ir laikas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdis ir teisinis kvalifikavimas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Išsamus kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo aprašymas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nuoroda į atitinkamą (-as) teisinę (-es) nuostatą (-as):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo įrodymų aprašymas arba nuoroda į juos:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(c)Prietaiso, kuris buvo naudotas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimui nustatyti, duomenys (2):

Prietaiso specifikacija:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prietaiso identifikavimo numeris:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Paskutinio kalibravimo galiojimo terminas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1)Išbraukti, jei netaikoma.

(2)Netaikytina, jei prietaisas nebuvo naudojamas.4 puslapis
Atsakymo forma

(pildyti didžiosiomis raidėmis)

A. Vairuotojo tapatybė
— Vardas ir pavardė

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Gimimo vieta ir data

………………………………………………………………………………………………………………………………

— Vairuotojo pažymėjimo numeris:    išduotas (data)     (vieta) ….…..

— Adresas………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Klausimų sąrašas

1.Ar transporto priemonė, kurios markė –, o registracijos numeris – , registruota

jūsų vardu?    Taip / ne (1)

Jei ne, registracijos liudijimo turėtojas yra    

(pavardė, vardas, adresas)

2.Ar pripažįstate, kad padarėte kelių mokesčio mokėjimo pažeidimą? Taip / ne (1)

3.Jei nepripažįstate, paaiškinkite, kodėl:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Užpildytą formą per 60 dienų nuo šiame informaciniame rašte nurodytos datos prašom nusiųsti šiai institucijai:    

adresu    

INFORMACIJA

Šį pažeidimą nagrinės …..................................................................................... kompetentinga valdžios institucija.

[valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, pavadinimas]

Jei šis pažeidimas nebus nagrinėjamas, jums apie tai bus pranešta per 60 dienų po atsakymo formos gavimo.

(1) Išbraukti, jei netaikoma.

Jei pažeidimas bus nagrinėjamas, bus taikoma tokia procedūra:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Pildo valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas: pateikia informaciją apie tolesnę procedūrą, įskaitant informaciją apie galimybę apskųsti sprendimą nagrinėti pažeidimą ir skundų pateikimo tvarką. Visais atvejais nurodoma tokia informacija: institucijos, atsakingos už pažeidimo nagrinėjimą, pavadinimas ir adresas; mokėjimo terminas; atitinkamos skundus nagrinėjančios institucijos pavadinimas ir adresas; skundo pateikimo terminas].

Šis raštas savaime neturi teisinių pasekmių.

ê Klaidų ištaisymas, OL L 200, 2004 6 7, p. 50 (pritaikytas)

Ö IV PRIEDAS Õ 

Ö Technologijų, kurias leidžiama naudoti elektroninėse kelių rinkliavos sistemose elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti, sąrašas Õ

Ö 1. Palydovinis padėties nustatymas Õ

Ö 2. Judrusis ryšys Õ

Ö 3. 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija Õ

_____________

é

V PRIEDAS

A dalis

Panaikinama direktyva ir jos pakeitimai
(nurodyta 13 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB

OL L 166, 2004 4 30, p. 124

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009

OL L 87, 2009 3 31, p. 109

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas
(nurodyta 13 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

Direktyva 2004/52/EB

2005 m. lapkričio 20 d.

_____________

VI priedas

Atitikmenų lentelė

Direktyva 2004/52/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

1 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

3 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies antras ir trečias sakiniai

3 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies ketvirtas sakinys

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 6 dalis

2 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

3 straipsnio 2 dalies antras sakinys

3 straipsnio 2 dalies trečias sakinys

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 8 dalis

4 straipsnio 6 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

6 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

13 straipsnis

7 straipsnis

14 straipsnis

8 straipsnis

15 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas

_____________

(1) P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.
(2) Suderintas kodas, žr. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).
(3) P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.
(4) Suderintas kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.
(5) P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.
(6) Suderintas kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.
Top