EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/27/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

OL L 65, 2014 3 5, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/27/ES

2014 m. vasario 26 d.

kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sutarties 153 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba direktyvomis gali nustatyti būtiniausius reikalavimus, skatinančius sąlygų, pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad būtų užtikrinta geresnė darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga. Tokios direktyvos neturėtų varžyti mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimo ir plėtojimo bei jų darbo vietų kūrimo potencialo. Geros sveikatos apsaugos ir saugos standartai neturėtų būti laikomi suvaržymais, kadangi jie yra pagrindinės teisės ir turi būti be išimčių taikomi visiems darbo rinkos sektoriams ir visų tipų įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio;

(2)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 (3) nustatyta nauja medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo Sąjungoje sistema, grindžiama tarptautine Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS);

(4)

Tarybos direktyvose 92/58/EEB (4), 92/85/EEB (5), 94/33/EB (6), 98/24/EB (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/37/EB (8) yra nuorodos į ankstesnę klasifikavimo ir ženklinimo sistemą. Todėl tos direktyvos turėtų būti iš dalies pakeistos, siekiant jas suderinti su Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatyta naująja sistema;

(5)

daliniai pakeitimai būtini, kad tos direktyvos ir toliau būtų veiksmingos. Šia direktyva nesiekiama keisti tų direktyvų taikymo srities. Šios direktyvos tikslas – išlaikyti apsaugos, kurią tos direktyvos suteikia darbuotojams, lygį, bet jo nesumažinti. Vis dėlto, atsižvelgiant į nuolatinę technologinę pažangą, tos direktyvos turėtų būti periodiškai persvarstomos pagal Tarybos direktyvos 89/391/EEB (9) 17a straipsnį siekiant užtikrinti teisės aktų nuoseklumą ir tinkamą sveikatos apsaugos ir saugos lygį tais atvejais, kai darbo aplinkoje yra pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama tam tikrų profesijų darbuotojams, kurie dažnai dirba aplinkoje, kurioje esama pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių;

(6)

Direktyvos 92/85/EEB daliniuose pakeitimuose nenagrinėjamas klausimas dėl pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių, kurie gali turėti neigiamą poveikį nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų vaisingumui, nes šios direktyvos tikslas – tik atnaujinti šios direktyvos nuorodas ir terminus. Tačiau, atsižvelgdama į naujausius mokslinius įrodymus šiuo klausimu ir vis sudėtingesnį šio poveikio klasifikavimą, Komisija turėtų apsvarstyti tinkamiausias su tokiu poveikiu susijusių problemų sprendimo priemones;

(7)

Direktyvų 92/85/EEB ir 94/33/EB daliniais pakeitimais turėtų būti suderinamas tose direktyvose išdėstytas požiūris su Direktyvoje 98/24/EB jau patvirtinta formuluote, kai Direktyvos 92/85/EEB I priedo A skirsnio 3 punkto a papunktyje esantys žodžiai „medžiagos, (…) pažymėtos“ ir Direktyvos 94/33/EB priedo I skirsnio 3 punkto a papunktyje esantys žodžiai „medžiagos ir preparatai, (…) priskiriami“ keičiami formuluote: „cheminės medžiagos ir mišiniai, atitinkantys klasifikavimo kriterijus“. Pagal šią direktyvą darbdaviams nenustatoma prievolių dėl cheminių medžiagų ir mišinių, reglamentuojamų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Nepaisant to, ar medžiagos ar mišiniai pateikiami į rinką, darbdaviai turi atlikti visų pavojingų cheminių veiksnių rizikos vertinimą pagal Direktyvą 98/24/EB;

(8)

Direktyvos 94/33/EB priedo I skirsnio 2 punkte ir II skirsnio 1 punkte yra nuorodos į panaikintas Tarybos direktyvas 90/679/EEB (10) ir 90/394/EEB (11). Todėl tos nuorodos turėtų būti pakeistos nuorodomis į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB (12) ir Direktyvos 2004/37/EB atitinkamas nuostatas;

(9)

pagal Sutarties 154 straipsnį, Komisija konsultavosi su socialiniais partneriais dėl galimos Sąjungos veiksmų krypties šioje srityje, o jie savo ruožtu nurodė, kad būtų naudinga parengti aiškinamąsias gaires, ypač skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

(10)

pasibaigus konsultacijoms Komisija nusprendė, kad tikslinga imtis Sąjungos veiksmų ir pagal Sutarties 154 straipsnį konsultavosi su socialiniais partneriais dėl numatomo pasiūlymo turinio;

(11)

pasibaigus šiam antrajam konsultacijų etapui socialiniai partneriai nepageidavo inicijuoti Sutarties 155 straipsnyje numatyto proceso, po kurio būtų galima sudaryti susitarimą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/58/EEB daliniai pakeitimai

Direktyva 92/58/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ši direktyva netaikoma ženklams, kai rinkai pateikiamos pavojingos medžiagos ir mišiniai, taip pat gaminiai ir (arba) įrenginiai, nebent kitos Sąjungos nuostatos daro konkrečią nuorodą į ją.“

2.

I priedo 12 punktas pakeičiamas taip:

12.   Vietos, patalpos arba aptvarai, naudojami dideliems pavojingų medžiagų arba mišinių kiekiams sandėliuoti, turi būti pažymėti tinkamais įspėjimo ženklais pagal II priedo 3.2 punktą, arba kaip nustatyta III priedo 1 punkte, nebent atskirų pakuočių arba talpyklų ženklinimas tinka šiam tikslui.

Jei nėra II priedo 3.2 punkte nurodyto lygiaverčio įspėjimo apie pavojingas chemines medžiagas arba mišinius, turi būti naudojama atitinkama pavojaus piktograma, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (13) V priede.

3.

II priedo 3.2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

įspėjamasis ženklas „Kenksminga arba dirginanti medžiaga“ išbraukiamas;

b)

papildoma šia su įspėjamuoju ženklu „Bendras pavojus“ siejama išnaša:

„***

Šis įspėjamasis ženklas nenaudojamas įspėjant apie pavojingas chemines medžiagas ar mišinius, išskyrus atvejus, kai įspėjamasis ženklas naudojamas pagal III priedo 5 punkto antrą pastraipą nurodant saugyklas, kuriose saugoma daug pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių.“

4.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Talpyklos, darbe naudojamos cheminėms medžiagoms ar mišiniams, klasifikuojamiems kaip pavojingiems pagal kriterijus, taikomus bet kuriai fizinio pavojaus ar pavojingumo sveikatai klasei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ir talpyklos, naudojamos tokioms pavojingoms cheminėms medžiagoms arba mišiniams sandėliuoti, kartu su matomais vamzdžiais, kuriuose yra laikomos pavojingos cheminės medžiagos arba mišiniai arba kuriais tos medžiagos arba mišiniai transportuojami, privalo būti ženklinami atitinkamomis pavojaus piktogramomis pagal tą reglamentą.

Pirma pastraipa netaikoma nei talpykloms, naudojamoms darbe trumpą laiką, nei talpykloms, kurių turinys dažnai keičiamas, jeigu imamasi alternatyvių reikiamų priemonių, ypač informuojant ir (arba) apmokant, kad būtų užtikrintas toks pats apsaugos lygis.

Šio punkto pirmoje pastraipoje nurodomas ženklinimas gali būti:

pakeičiamas įspėjamaisiais ženklais, nustatytais II priede, naudojant tokias pačias piktogramas arba simbolius. Jei nėra II priedo 3.2 punkte nurodyto lygiaverčio įspėjamojo ženklo, turi būti naudojama atitinkama pavojaus piktograma, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 V priede,

papildomas tam tikra informacija, pavyzdžiui, nurodomas pavojingos cheminės medžiagos arba mišinio pavadinimas ir (arba) formulė bei pavojaus ypatumai,

darbo vietoje pervežant talpyklas, papildomas arba pakeičiamas ženklais, naudojamais visoje Sąjungoje pavojingoms cheminėms medžiagoms arba mišiniams pervežti.“

b)

5 punkto pirmoje ir antroje pastraipose žodis „pavojingų“ tekste lietuvių kalba nekeičiamas, o žodis „preparatų“ pakeičiamas žodžiu „mišinių“.

2 straipsnis

Direktyvos 92/85/EEB daliniai pakeitimai

Direktyvos 92/85/EEB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Biologiniai veiksniai

2, 3 ir 4 rizikos grupių biologiniai veiksniai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB (14) 2 straipsnio antros pastraipos 2, 3 ir 4 punktuose, jei yra žinoma, kad šie veiksniai arba terapinės priemonės, kurių reikia imtis dėl tokių veiksnių poveikio, sukelia pavojų nėščiųjų ir dar negimusio vaiko sveikatai, ir jei šie veiksniai dar neįtraukti į II priedą.

b)

3 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

cheminės medžiagos ir mišiniai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (15) nustatytus klasifikavimo kriterijus ir pagal juos priskiriami vienai ar kelioms iš toliau nurodytų pavojingumo klasių ir pavojingumo kategorijų, kurioms apibūdinti taikoma viena ar kelios pavojingumo frazės, jei šie veiksniai dar neįtraukti į II priedą:

mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A, 1B arba 2 kategorija (H340, H341),

kancerogeniškumas, 1A, 1B arba 2 kategorija (H350, H350i, H351),

toksinis poveikis reprodukcijai, 1A, 1B arba 2 kategorija arba papildoma kategorija, susijusi su poveikiu laktacijai ar vaikui per motinos pieną (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 arba 2 kategorija (H370, H371).

ii)

b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB (16) I priede nurodyti cheminiai veiksniai;

2.

B skirsnis pakeičiamas taip:

„B.   Procesai

Direktyvos 2004/37/EB I priede išvardyti gamybos procesai.“

3 straipsnis

Direktyvos 94/33/EB daliniai pakeitimai

Direktyvos 94/33/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

3 ir 4 rizikos grupių biologiniai veiksniai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB (17) 2 straipsnio antros pastraipos 3 ir 4 punktuose.

b)

3 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

cheminės medžiagos ir mišiniai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (18) nustatytus klasifikavimo kriterijus ir pagal juos priskiriami vienai ar kelioms iš toliau nurodytų pavojingumo klasių ir pavojingumo kategorijų, kurioms apibūdinti taikoma viena ar kelios pavojingumo frazės:

1, 2 ar 3 kategorijos ūmaus toksiškumo medžiagos (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

1A, 1B ar 1C kategorijos odą ėsdinančios medžiagos (H314),

1 arba 2 kategorijos degiosios dujos (H220, H221),

1 kategorijos degūs aerozoliai (H222),

1 arba 2 kategorijos degusis skystis (H224, H225),

kategorijos „nestabilios sprogiosios medžiagos“ sprogiosios medžiagos arba 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 poklasio sprogiosios medžiagos (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

A, B, C arba D tipo savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (H240, H241, H242),

A arba B tipo organiniai peroksidai (H240, H241),

1 arba 2 kategorijos specifinio toksiškumo konkrečiam organui po vienkartinio poveikio medžiagos (H370, H371),

1 arba 2 kategorijos specifinio toksiškumo konkrečiam organui po kartotinio poveikio medžiagos (H372. H373),

1 kategorijos, 1A arba 1B pakategorės kvėpavimo takus jautrinančios medžiagos (H334),

1 kategorijos, 1A arba 1B pakategorės odą jautrinančios medžiagos (H317),

1A, 1B arba 2 kategorijos kancerogenai (H350, H350i, H351),

1A, 1B arba 2 kategorijos mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (H340, H341),

1A arba 1B kategorijos toksinis poveikis reprodukcijai (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

b papunktis išbraukiamas;

iii)

c papunktis išbraukiamas;

iv)

d papunktis pakeičiamas taip:

„d)

medžiagos ir mišiniai, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB (19) 2 straipsnio a punkto ii papunktyje;

2.

II skirsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Direktyvos 2004/37/EB I priede nurodyti darbo procesai.“

4 straipsnis

Direktyvos 98/24/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 98/24/EB iš dalies keičiama taip:

1.

2 straipsnio b punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

bet koks cheminis veiksnys, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (20) nustatytus klasifikavimo kaip pavojingas kriterijus, taikomus priskiriant bet kuriai fizinio pavojaus ir (arba) pavojingumo sveikatai klasei, nepaisant to, ar tas cheminis veiksnys yra klasifikuojamas pagal tą reglamentą;

b)

ii papunktis išbraukiamas;

c)

iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

bet koks cheminis veiksnys, kuris, nors ir neatitinka klasifikavimo kaip pavojingas kriterijų, kaip nurodyta šio straipsnio b punkto i papunktyje, tačiau dėl savo fizinių-cheminių, cheminių arba toksikologinių savybių, naudojimo būdo arba buvimo darbo aplinkoje pobūdžio gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, įskaitant visus cheminius veiksnius, kuriems pagal 3 straipsnį yra nustatyta profesinio poveikio ribinė vertė.“

2.

4 straipsnio 1 dalies antroji įtrauka pakeičiama taip:

„—

informaciją apie saugą ir sveikatą, kurią pateikia tiekėjas (pvz., atitinkamuose saugos duomenų lapuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (21)),

3.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies ketvirtoji įtrauka pakeičiama taip:

„—

galėtų susipažinti su visais saugos duomenų lapais, parengtais tiekėjų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį,“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės gali imtis priemonių, reikalingų užtikrinti, kad darbdaviai galėtų paprašę gauti (geriausiai iš gamintojo arba tiekėjo) visą informaciją apie pavojingus cheminius veiksnius, kurios reikia taikant šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį, jeigu tokios informacijos gamintojas arba tiekėjas teikti neprivalo nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.“

5 straipsnis

Direktyvos 2004/37/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2004/37/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Asbestui, kuris reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB (22), šios direktyvos nuostatos taikomos tada, kai tik jos yra palankesnės sveikatos ir saugos darbe požiūriu.

2.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)   „kancerogenas“:

i)

medžiaga arba mišinys, atitinkantis klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenas kriterijus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (23) I priede;

ii)

medžiaga, mišinys arba procesas, nurodytas šios direktyvos I priede, taip pat medžiaga arba mišinys, gautas tame priede nurodyto proceso metu;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)   „mutagenas“: medžiaga arba mišinys, atitinkantis klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos lytinių ląstelių mutagenas kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede;“.

3.

4 straipsnio 1 dalyje žodis „preparatu“ pakeičiamas žodžiu „mišiniu“;

4.

5 straipsnio 2 dalyje žodis „preparatu“ pakeičiamas žodžiu „mišiniu“;

5.

6 straipsnio b punkte žodis „preparatų“ pakeičiamas žodžiu „mišinių“;

6.

I priedo pavadinime žodis „preparatų“ pakeičiamas žodžiu „mišinių“.

6 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 204, 2008 8 9, p. 47.

(2)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(4)  1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 245, 1992 8 26, p. 23).

(5)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, 1992 11 28, p. 1).

(6)  1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos (OL L 216, 1994 8 20, p. 12).

(7)  1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

(8)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).

(9)  1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

(10)  1990 m. lapkričio 26 d. Tarybos direktyva 90/679/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 374, 1990 12 31, p. 1).

(11)  1990 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 90/394/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 196, 1990 7 26, p. 1).

(12)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 262, 2000 10 17, p. 21).

(13)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“

(14)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 262, 2000 10 17, p. 21).“;

(15)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“;

(16)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).“

(17)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 262, 2000 10 17, p. 21).“

(18)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“;

(19)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).“

(20)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“;

(21)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).“

(22)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe (OL L 330, 2009 12 16, p. 28).“

(23)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“


Top