Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0159

2016 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/159, kuriuo nustatoma dotacijų paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir teiktina informacija, susijusios su skubiomis kovos su augalų kenksmingaisiais organizmais, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/2014, priemonėmis (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 524)

OJ L 31, 6.2.2016, p. 51–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/159/oj

6.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/159

2016 m. vasario 4 d.

kuriuo nustatoma dotacijų paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir teiktina informacija, susijusios su skubiomis kovos su augalų kenksmingaisiais organizmais, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/2014, priemonėmis

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 524)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (1), ypač į jo 36 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 652/2014 16 straipsnio 1 dalį valstybėms narėms gali būti skiriamos dotacijos skubioms priemonėms, kurios buvo įgyvendintos patvirtinus vieno iš to reglamento 17 straipsnyje nurodytų kenksmingųjų organizmų aptikimą;

(2)

oficialius pranešimus apie kenksmingųjų organizmų protrūkius valstybės narės siunčia Komisijai pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/917/ES (2) 1 ir 2 straipsnius. Oficialiame pranešime pateikiama preliminari informacija apie kenksmingojo organizmo protrūkį;

(3)

siekiant užtikrinti patikimą finansų valdymą ir greitai gauti informaciją apie valstybių narių įgyvendinamas kenksmingųjų organizmų kontrolės priemones, yra tikslinga nustatyti datas, iki kada valstybės narės privalo pateikti dotacijų paraiškas ir mokėjimo prašymus, ir patikslinti, kokia informacija turi būti pateikta. Konkrečiai turėtų būti pateiktos valstybių narių patirtų išlaidų pirmosios ir atnaujintos sąmatos;

(4)

būtina nurodyti taikytiną keitimo kursą konvertuojant valstybių narių pateiktas finansines sąmatas ir mokėjimo prašymus, jei jų nacionalinė valiuta nėra euras;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Preliminari informacija apie apskaičiuotas išlaidas

Kad būtų suteikta Sąjungos finansinė parama, valstybės narės per 2 mėnesius nuo Reglamento (ES) Nr. 652/2014 17 straipsnyje nurodyto kenksmingojo organizmo aptikimo oficialaus patvirtinimo, pateikia preliminarią informaciją apie kenksmingojo organizmo protrūkį. Pranešimai Komisijai, kaip nurodyta Įgyvendinimo sprendimo 2014/917/ES 1 ir 2 straipsniuose, laikomi preliminaria informacija.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo kenksmingojo organizmo aptikimo oficialaus patvirtinimo, valstybės narės, naudodamos elektroninę rinkmeną pagal šio sprendimo I priede nurodytą šabloną ir remdamosi Reglamento (ES) Nr. 652/2014 16 straipsnio 1 dalimi, pateikia Komisijai dotacijos paraišką.

Paraiškoje nurodoma tokia informacija:

a)

apskaičiuotos veiklos išlaidos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 652/2014 18 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

apskaičiuotos išlaidos paslaugų sutartims su trečiosiomis šalimis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 652/2014 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

c)

apskaičiuotos išlaidų kompensacijoms savininkams ir veiklos vykdytojams, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 652/2014 18 straipsnio 1 dalies c punkte;

d)

tam tikrais atvejais – apskaičiuotos kitos išlaidos, būtinos kenksmingajam organizmui likviduoti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 652/2014 18 straipsnio 1 dalies e punkte, pridedant tinkamą pagrindimą.

Kas tris mėnesius nuo antroje pastraipoje nurodytos informacijos pateikimo valstybės narės pateikia atnaujintą informaciją apie toje pastraipoje nurodytas išlaidas.

Paraiškose skirti dotaciją apskaičiuotoms išlaidoms, būtinoms kenksmingojo organizmo, dėl kurio paraiška buvo pateikta ankstesniais kalendoriniais metais, likvidavimui ir (arba) sulaikymui, turėtų būti pateikta atnaujinta šio sprendimo I priedo versija.

2 straipsnis

Mokėjimo prašymai

Per šešis mėnesius nuo metinio finansavimo sprendime numatytos galutinės datos arba nuo kenksmingojo organizmo likvidavimo ir (arba) sulaikymo patvirtinimo, pasirenkant ankstesnę datą, valstybės narės Komisijai pateikia:

a)

mokėjimo prašymą dėl patirtų tinkamų finansuoti išlaidų naudojant elektroninę rinkmeną pagal šio sprendimo II priede nurodytą šabloną;

b)

techninę ataskaitą pagal šio sprendimo III priedą.

3 straipsnis

Konvertavimo kursas

Jei apskaičiuotų išlaidų ar valstybės narės patirtų išlaidų sumos nurodomos kita nei euro valiuta, atitinkama valstybė narė konvertuoja šias sumas į eurus remdamasi Europos centrinio banko prieš pirmą mėnesio, kurį valstybė narė pateikia dotacijos paraišką, dieną nustatytu aktualiausiu valiutos kursu.

4 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas atsižvelgiant į kenksmingojo organizmo protrūkius, apie kuriuos Komisijai pranešta iki 2016 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/917/ES, kuriuo Tarybos direktyvai 2000/29/EB įgyvendinti nustatomos išsamios pranešimo apie aptiktus kenksminguosius organizmus ir apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis valstybės narės, taisyklės (OL L 360, 2014 12 17, p. 59).


I PRIEDAS

A.   LIKVIDAVIMAS

Image

Image

B.   SULAIKYMAS

Image

Image

C.   KITOS PRIEMONĖS

Image

Image


II PRIEDAS

A.   LIKVIDAVIMAS

Image

Image

Image

B.   SULAIKYMAS

Image

Image

Image

C.   KITOS PRIEMONĖS

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Techninėje ataskaitoje turi būti pateikta toliau nurodyta informacija:

1.

priemonių įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos;

2.

įgyvendintų techninių priemonių aprašymas su pagrindiniais duomenimis;

3.

epidemiologiniai žemėlapiai (demarkacinės zonos, protrūkio zonos žemėlapiai ir pan.);

4.

išsami informacija apie likvidavimą, sulaikymą ir kitų priemonių, kurių imtasi įvykdžius atitinkamas priemones, įgyvendinimą;

5.

epidemiologinių tyrimų rezultatai;

6.

kiti susiję dokumentai.


Top