EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0596

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis

OJ L 188, 18.7.2009, p. 14–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 185 - 263

In force. Latest consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/596/oj

18.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/14


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 596/2009

2009 m. birželio 18 d.

dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB

Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį, 55 straipsnį, 71 straipsnio 1 dalį, 80 straipsnio 2 dalį, 95 straipsnį, 152 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 175 straipsnio 1 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (5), kuriuo buvo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu patvirtinti bendro pobūdžio priemones, skirtas neesminėms pagrindinio dokumento, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatoms iš dalies pakeisti, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba įrašant naujas neesmines nuostatas.

(2)

Kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau įsigaliojusiems dokumentams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB šie dokumentai turi būti suderinti pagal taikomas procedūras.

(3)

Kadangi keičiamos su komiteto procedūra susijusios teisės aktų nuostatos yra tik techninio pobūdžio, nebūtina, kad valstybės narės direktyvų pakeitimus perkeltų į nacionalinę teisę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teisės aktai, kurių sąrašas yra pateiktas priede, pagal minėtą priedą yra derinami su Sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB.

2 straipsnis

Nuorodos į priede pateiktų teisės aktų nuostatas yra laikomos nuorodomis į šias nuostatas, suderintas šiuo reglamentu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  OL C 224, 2008 8 30, p. 35.

(2)  OL C 117, 2008 5 14, p. 1.

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


PRIEDAS

1.   ĮMONĖS

1.1.   1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo  (1)

Dėl Direktyvos 97/68/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti sąlygas, kuriomis būtina priimti pakeitimus, atsižvelgiant į suderinimą su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 97/68/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 97/68/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija iš dalies keičia VIII priedą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, turi būti patvirtintos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

7a straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija pritaiko VII priedą, siekiant įtraukti papildomą ir specifinę informaciją, kuri gali būti reikalinga variklių, įrengiamų vidaus vandenų laivuose, tipo patvirtinimo sertifikatui gauti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komisija priima visus pakeitimus, kurie yra būtini šios direktyvos priedus derinant su technikos pažanga, išskyrus reikalavimus, apibrėžtus I priedo 1, 2.1–2.8 ir 4 skirsnyje.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

14a straipsnis pakeičiamas taip:

„14a straipsnis

Komisija tiria galinčius pasitaikyti techninius II etapo reikalavimų vykdymo sunkumus naudojant kai kuriuos variklius, visų pirma dėl mobiliųjų mašinų, kuriose įrengti SH:2 ir SH:3 klasių varikliai. Jei po Komisijos tyrimų padaroma išvada, kad dėl techninių priežasčių dėl tam tikrų mobiliųjų mašinų, visų pirma profesionaliam naudojimui skirtų kelių padėčių nešiojamųjų variklių, iki nustatytų terminų negalima įvykdyti tų reikalavimų, Komisija iki 2003 m. gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą apie tokias mašinas ir atitinkamus pasiūlymus dėl 9a straipsnio 7 dalyje nurodyto laikotarpio pratęsimo ne ilgiau kaip penkeriems metams, išskyrus ypatingas aplinkybes, ir (arba) dėl kitų leidžiančių nukrypti nuostatų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

6.

I priedo 4.1.2.7 punkto paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija apibrėžia kontrolės sritį, kuriai neturi būti viršyta procentinė vertė, ir variklio darbo sąlygas, kurioms taikomos išimtys. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

III priedo 1.3.2 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Prieš pradėdama šalto/karšto sudėtinio bandymo seką, Komisija pakeičia simbolius (I priedo 2.18 skirsnis), bandymų seką (III priedas) ir apskaičiavimo lygtis (III priedas 3 priedėlis). Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

1.2.   1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų  (2)

Dėl Direktyvos 98/79/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti ypatingąsias sveikatos kontrolės priemones ir iš dalies pakeisti II priedą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 98/79/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, šios priemonės turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant nustatyti draudimus, apribojimus ar ypatinguosius reikalavimus tam tikriems produktams.

Todėl Direktyva 98/79/EB iš dalies keičiama taip:

1.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas, įkurtas pagal Direktyvos 90/385/EEB 6 straipsnio 2 dalį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (3) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.

10 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad straipsnio 1 ir 3 dalyse paminėti pranešimai būtų nedelsiant registruojami 12 straipsnyje aprašytame duomenų banke.

Šio straipsnio įgyvendinimo procedūros, ypač dėl pranešimo, ir susijusios su didesniu pakeitimu, priimamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

3.

11 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės kitų valstybių narių prašymu joms praneša 1–4 dalyse nurodytą informaciją. Šio straipsnio įgyvendinimo procedūros nustatomos pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

4.

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šio straipsnio įgyvendinimo procedūros priimamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

5.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Jei valstybė narė mano, kad siekiant užtikrinti sveikatą ir saugą ir (arba) užtikrinti, kad visuomenės sveikatos reikalavimų būtų laikomasi kaip tai numato Sutarties 36 straipsnis, reikia uždrausti įsigyti kai kuriuos gaminius arba gaminių grupę, apriboti galimybę juos įsigyti arba taikyti jiems ypatingus reikalavimus, ji gali imtis bet kurių būtinų ir pagrįstų laikinųjų priemonių. Tuomet ji apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, nurodydama savo sprendimo priežastis. Komisija konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis ir valstybėmis narėmis ir, jei nacionalinės priemonės yra pagrįstos, priima būtinas Bendrijos priemones.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 7 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

6.

14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu valstybė narė mano, kad:

a)

II priede pateiktų prietaisų sąrašas turi būti iš dalies pakeistas arba išplėstas; arba

b)

prietaiso arba prietaisų grupės atitiktis, nukrypstant nuo 9 straipsnio nuostatų, turi būti nustatyta laikantis vienos arba daugiau 9 straipsnyje nurodytų procedūrų,

ji pateikia Komisijai tinkamai motyvuotą prašymą imtis būtinų priemonių.

Šios dalies a punkte nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Komisija pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą patvirtina šios straipsnio dalies b punkte nurodytas priemones.“

1.3.   1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo  (4)

Dėl Direktyvos 1999/5/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti sprendimą dėl tam tikrai įrenginio klasei priklausančių aparatų ar dėl konkrečių rūšių aparatų, nurodantį, kokie papildomi reikalavimai taikomi, nustatyti taikymo datą, įskaitant, jei reikia, tam tikrų papildomų reikalavimų, taikomų konkrečių įrenginių klasėms ar konkrečių rūšių aparatams, pereinamąjį laikotarpį ir nuspręsti dėl įrenginio klasės atpažinimo žymos, tvirtinamos ant konkrečių tipų radijo įrangos, formos. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 1999/5/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/5/EB iš dalies keičiama taip:

1.

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija gali priimti sprendimą, kad tam tikrai įrenginio klasei priklausančio aparato arba konkretaus tipo aparato konstrukcija turi būti tokia, kad:

a)

jis tinklais keistųsi duomenimis su kitais aparatais ir galėtų būti prijungtas prie Bendrijoje priimtino tipo sąsajų; ir (arba), kad

b)

jis nepadarytų žalos tinklui ar jo veikimui, taip pat netinkamai nenaudotų tinklo išteklių, taip neleistinai pablogindamas paslaugas; ir (arba), kad

c)

jame būtų apsaugos priemonės, užtikrinančios naudotojo bei abonento asmeninių duomenų bei privatumo apsaugą; ir (arba), kad

d)

jame būtų galima įdiegti tam tikrus elementus, užtikrinant, jog bus išvengta sukčiavimo; ir (arba), kad

e)

jame būtų tam tikri elementai, užtikrinantys susisiekimą su pagalbos tarnybomis; ir (arba), kad

f)

jame būtų tam tikri elementai, palengvinantys naudojimąsi aparatu naudotojams su negalia.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15a straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tais atvejais, kai darnieji standartai nevisiškai atitinka esminius reikalavimus, pasitarusi su komitetu ir laikydamasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija gali Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti rekomendacijas dėl darniųjų standartų aiškinimo arba dėl sąlygų, kurioms esant tų standartų laikymasis suteikia pagrindą prielaidai dėl atitikties. Pasitarusi su komitetu ir laikydamasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija gali panaikinti darniuosius standartus, paskelbdama apie tai pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

3.

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Priimdama sprendimą dėl esminių reikalavimų, išdėstytų 3 straipsnio 3 dalyje, taikymo Komisija nustato datą, nuo kurios šie reikalavimai pradedami taikyti.

Jeigu nustatoma, kad kurios nors klasės įrenginiai turi atitikti konkrečius 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytus reikalavimus, bet kuris tai įrenginių klasei priklausantis aparatas, kuris buvo pateiktas į rinką prieš Komisijai pradėjus taikyti nurodytus reikalavimus, Komisijos nustatytinu pagrįstu laikotarpiu gali ir toliau būti išleidžiamas į rinką.

Pirmojoje ir antrojoje pastraipose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 15a straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

Įterpiamas šis straipsnis:

„15a straipsnis

Reguliavimo procedūra su tikrinimu

Darant nuorodą į šį straipsnį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

5.

VII priedo 5 dalis pakeičiama taip:

„5.

Įrenginio klasės identifikavimo žyma turi būti tokios formos, kokią patvirtina Komisija.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 15a straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

1.4.   1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų  (5)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 141/2000: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus tvirtinti ypač tokių sąvokų, kaip „panašus vaistas“ ir „klinikinis pranašumas“ apibrėžimus. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 141/2000 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 141/2000 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija pagal 10a straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą įgyvendinimo reglamento forma priima šio straipsnio 1 daliai įgyvendinti būtinas nuostatas.“;

2.

5 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Agentūra nedelsdama siunčia galutinę Komiteto nuomonę Komisijai, kuri per 30 dienų nuo nuomonės gavimo dienos priima sprendimą. Jei išskirtinėmis aplinkybėmis sprendimo projektas nesutampa su Komiteto nuomone, sprendimas priimamas pagal 10a straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Apie sprendimą pranešus rėmėjui, jis siunčiamas agentūrai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms.“;

3.

8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija įgyvendinimo reglamento forma patvirtina sąvokų „panašus vaistas“ ir „klinikinis pranašumas“ apibrėžtis.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 10a straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

Įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

1.   Komisijai padeda Žmonėms vartoti skirtų vaistų nuolatinis komitetas pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (6).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (7) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

1.5.   2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo  (8)

Dėl Direktyvos 2001/20/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti principus, susijusius su gera klinikine praktika ir išsamias taisykles, kurios atitiktų tuos principus, nustatyti specialiuosius reikalavimus ir pritaikyti tam tikras nuostatas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2001/20/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2001/20/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija priima principus, atitinkančius geros klinikinės praktikos principus, ir išsamias taisykles ir, jei būtina, pataiso šiuos principus ir išsamias taisykles pagal technikos ir mokslo pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Komisija paskelbia šiuos principus ir išsamias taisykles.“;

2.

13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad gaminti arba įvežti tiriamus vaistus būtų leidžiama tik turint leidimą.

Komisija nustato minimalius reikalavimus, kuriuos pareiškėjas, o vėliau ir leidimo turėtojas turi atitikti, kad gautų leidimą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Komisija pritaiko šią direktyvą, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

1.   Komisijai padeda 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (9) 121 straipsnio 1 dalyje nurodytas Žmonėms vartoti skirtų vaistų nuolatinis komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

1.6.   2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus  (10)

Dėl Direktyvos 2001/82/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus pritaikyti tam tikras nuostatas bei priedus ir nustatyti konkrečias taikymo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2001/82/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2001/82/EB iš dalies keičiama taip:

1.

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypdama nuo 11 straipsnio Komisija turi sudaryti medžiagų, būtinų gydyti arklinių šeimos gyvūnus ir kurių karencijos laikas ne trumpesnis kaip šeši mėnesiai, sąrašą pagal kontrolės mechanizmus, nustatytus sprendimuose 93/623/EEB ir 2000/68/EB.

Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

11 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau Komisija gali keisti šį nurodytą karencijos laiką. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

13 straipsnio 1 dalies ketvirtoji pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau dešimties metų laikotarpis, nurodytas antrojoje pastraipoje, pratęsiamas iki 13 metų, jei veterinariniai vaistai skirti žuvims ar bitėms arba Komisijos nustatytiems kitų rūšių gyvūnams.

Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

17 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Jei tai pasirodo pagrįsta, atsižvelgiant į naujus mokslinius įrodymus, Komisija gali adaptuoti pirmosios pastraipos b ir c punktus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

39 straipsnio 1 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Šias priemones Komisija tvirtina įgyvendinimo reglamento forma. Ta priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

50a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija priima bet kokius pakeitimus, kurie gali būti reikalingi adaptuoti šio straipsnio 1 dalies nuostatas pagal naujus mokslo ir technikos pasiekimus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

51 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„50 straipsnio f punkte minimus veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos principus Komisija priima valstybėms narėms skirtos direktyvos forma. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

67 straipsnio aa punktas pakeičiamas taip:

„aa)

veterinarinius vaistus maistui auginamiems gyvūnams.

Tačiau valstybės narės gali leisti nesilaikyti šio reikalavimo, atsižvelgdamos į Komisijos nustatytus kriterijus. Šių kriterijų nustatymas, priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Valstybės narės gali tęsti nacionalinių nuostatų taikymą iki:

i)

sprendimo, priimto pagal pirmąją pastraipą, taikymo dienos; ar

ii)

2007 m. sausio 1 d., jei toks sprendimas nebuvo priimtas iki 2006 m. gruodžio 31 d.;“;

9.

68 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija priima visus šio straipsnio 1 dalyje nurodyto medžiagų sąrašo pakeitimus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10.

75 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija gali iš dalies pakeisti 5 dalį, atsižvelgdama į patyrimą, įgytą jos taikymo metu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

11.

79 straipsnis pakeičiamas taip:

„79 straipsnis

Komisija priima visus pakeitimus, kurių gali prireikti 72–78 straipsnių nuostatoms atnaujinti, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

12.

88 straipsnis pakeičiamas taip:

„88 straipsnis

Komisija priima visus pakeitimus, reikalingus I priedui pakeisti, kad būtų atsižvelgta į techninę pažangą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 89 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

13.

89 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama tokia dalis:

„2a.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nuolatinio komiteto darbo tvarkos taisyklės skelbiamos viešai.“

1.7.   2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų  (11)

Dėl Direktyvos 2006/42/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus visų pirma nustatyti pavyzdinio saugos įrangos sąrašo atnaujinimo sąlygas ir priemones, susijusias su mašinų, galinčių kelti pavojų, pateikimo į rinką apribojimais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2006/42/EB iš dalies keičiama taip:

1.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Specialios priemonės

1.   Komisija gali imtis visų būtinų priemonių, susijusių su:

a)

2 straipsnio c punkte nurodyto pavyzdinio saugos įrangos sąrašo, pateikto V priede, atnaujinimu;

b)

9 straipsnyje nurodytų mašinų pateikimo į rinką apribojimu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali imtis visų būtinų priemonių, susijusių su šios direktyvos taikymu praktikoje, įskaitant priemones, būtinas užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su Komisija, kaip nustatyta 19 straipsnio 1 dalyje.“;

2.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 dalyje nurodytais atvejais Komisija konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, nurodydama priemones, kurių ji ketina imtis siekdama Bendrijos lygiu užtikrinti aukštą asmenų saugos ir sveikatos lygį.

Tinkamai atsižvelgdama į šių konsultacijų rezultatus, Komisija priima reikiamas priemones.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

4 dalis išbraukiama.

2.   APLINKA

2.1.   1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT)  (12)

Dėl Direktyvos 96/59/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti matavimo atskaitinius metodus PCB kiekiui užterštose medžiagose nustatyti ir techninius reikalavimus kitiems PCB šalinimo būdams ir, jei būtina, taikant 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, nustatyti kitus mažiau pavojingus PCB pakaitalus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 96/59/EB nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 96/59/EB iš dalies keičiama taip:

1.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Komisija pagal 10a straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą parengia kondensatorių, rezistorių ir indukcinių ričių, užterštų PCB, gamyklinių pavadinimų sąrašą.

2.   Komisija:

a)

nurodo matavimo atskaitinius metodus PCB kiekiui užterštose medžiagose nustatyti. Matavimai, atlikti prieš nustatant atskaitinius metodus, galioja;

b)

jei būtina, taikydama 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, nustato kitus mažiau pavojingus PCB pakaitalus.

Komisija gali nustatyti techninius reikalavimus kitiems PCB šalinimo būdams, nurodytiems 8 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje.

Pirmojoje ir antrojoje pastraipose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 10a straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

Įterpiamas toks straipsnis:

„10a straipsnis

1.   Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (13) 18 straipsniu įkurtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.2.   1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės  (14)

Dėl Direktyvos 98/83/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus suderinti II ir III priedus su mokslo bei technikos pažanga ir nurodyti tam tikrą su stebėjimu susijusią informaciją II priede. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 98/83/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 98/83/EB iš dalies keičiama taip:

1.

7 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Bendrijos šiame straipsnyje numatytos stebėjimo gairės gali būti nustatytos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.“;

2.

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ne rečiau kaip kas penkerius metus Komisija iš dalies keičia II ir III priedus, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

4.

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Šio straipsnio 2 dalyje minimų ataskaitų forma ir minimali informacija nustatoma visų pirma atsižvelgiant į 3 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnyje, 9 straipsnio 6 ir 7 dalyse bei 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones ir prireikus pagal 12 straipsnio 2 dalyje nustatytą valdymo procedūrą joje daromi pakeitimai.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Kartu su šio straipsnio 2 dalyje minima pirma ataskaita apie šios direktyvos vykdymą valstybės narės dar parengia ataskaitą apie priemones, kurių jos ėmėsi arba ketina imtis, vykdydamos savo įsipareigojimus pagal 6 straipsnio 3 dalį ir I priedo B dalies 10 pastabą, kuri turi būti perduota Komisijai. Prireikus, pasiūlymas dėl tokios ataskaitos formos pateikiamas pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.“;

5.

15 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Minėtas prašymas išnagrinėjamas pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.“;

6.

I priedo C dalies 10 pastabos 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Komisija patvirtina priemones dėl stebėjimo dažnumo, kurių reikalaujama 8 pastaboje ir priemones dėl stebėjimo dažnumo, metodų ir tinkamiausių vietų II priede, kurių reikalaujama 9 pastaboje. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Plėtodama tas priemones, Komisija, inter alia, atsižvelgia į atitinkamas esamų teisės aktų nuostatas ar atitinkamas stebėjimo programas, įskaitant stebėjimo rezultatus, gautus vykdant šias programas.“;

7.

II priedo A lentelės 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Audito stebėsena

Audito stebėsenos tikslas – pateikti informaciją, kuri būtina nustatant, ar laikomasi visų šioje direktyvoje nurodytų parametrų verčių. Visiems parametrams, nustatytiems pagal 5 straipsnio 2 ir 3 dalis, taikomas audito stebėsena, nebent kompetentingos institucijos gali nustatyti, kad per jų pačių apibrėžtą laikotarpį tam tikro parametro koncentracija konkrečioje vandens tiekimo sistemoje nėra tokia didelė, kad dėl to galėtų kilti pavojus, jog bus pažeista atitinkama parametro vertė. Šis punktas netaikomas radioaktyvumo parametrams, nes remiantis I priedo C dalies 8, 9, ir 10 pastabomis radioaktyvumas bus stebimas pagal stebėsenos reikalavimus, kuriuos nustatė Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

III priedo 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Toliau išvardyti mikrobiologinių parametrų analizės metodų principai pateikiami kaip nuorodos, kai taikomas CEN/ISO metodas, arba kaip rekomendacijos, galiojančios iki tol, kol Komisija galbūt priims papildomus šių parametrų CEN/ISO tarptautinius analizės metodus. Valstybės narės gali naudotis alternatyviais metodais, jeigu laikomasi 7 straipsnio 5 dalies nuostatų.

Šios priemonės dėl papildomų CEN/ISO tarptautinių metodų, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.3.   2000 m. birželio 29 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų  (15)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2037/2000: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus keisti VI priedą; nustatyti ir sumažinti apskaičiuotą metilbromido, kuris gali būti pateiktas į rinką arba panaudotas importuotojų ar gamintojų jų pačių sąskaita karantininio apdorojimo ir produkcijos apdorojimo prieš transportavimą tikslais; nustatyti apskaičiuotų metilbromido lygių kvotų paskirstymo mechanizmą kiekvienam gamintojui ir importuotojui; prireikus patvirtinti pakeitimus ir, jei reikia, VII priede išvardytų halonų naudojimo būtiniausioms reikmėms laipsniško nutraukimo laikotarpius; priimti sprendimą dėl to, ar adaptuoti galutinę draudimo naudoti hidrochlorfluorangliavandenilius datą; keisti sąrašą ir datas, susijusias su hidrochlorfluorangliavandenilių naudojimo kontrole; keisti dalykų, susijusių su prašymu išduoti importo licenciją, sąrašą ir IV priedą; iš dalies keisti produktų, turinčių kontroliuojamų medžiagų, ir V priedo Kombinuotosios nomenklatūros kodų sąrašus; paankstinti utilizuotų, recirkuliuotų ir regeneruotų halonų, naudojamų siekiant patenkinti būtiniausias reikmes, eksporto draudimo datą ir keisti ataskaitų pateikimo reikalavimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Atitinkamai Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 16 įtrauka pakeičiama taip:

„—   technologijos agentas– tai kontroliuojamos medžiagos, kurios VI priede išvardytų procesų metu ir 1997 m. rugsėjo 1 d. veikusiuose įrenginiuose naudojamos kaip cheminiai technologijos agentai ir kurių emisijos yra nedidelės. Komisija, atsižvelgusi į tuos kriterijus ir pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą, sudaro įmonių, kurioms kaip technologijos agentus leidžiama naudoti kontroliuojamas medžiagas, sąrašą ir kiekvienai konkrečiai įmonei nustato didžiausius leistinus emisijų lygius.

Atsižvelgdama į informacijos ar technikos raidą, įskaitant per Protokolo šalių susitikimą priimtame Sprendime X/14 numatytą peržiūrą, Komisija gali:

a)iš dalies pakeisti minėtą įmonių sąrašą pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą;b)iš dalies pakeisti VI priedą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.;

2.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies iii punkto trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija imasi priemonių, skirtų apskaičiuotajam metilbromido kiekiui, kurį gamintojai ir importuotojai gali pateikti į rinką arba savarankiškai naudoti karantininiam apdorojimui arba produkcijos apdorojimui prieš jos transportavimą, sumažinti atsižvelgiant į technines bei ekonomines galimybes naudoti alternatyvias medžiagas ar technologijas ir į atitinkamų su Protokolu susijusių tarptautinių įvykių raidą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

3 dalies ii punktas pakeičiamas taip:

„ii)

Komisija gali iš dalies pakeisti kvotų paskirstymo kiekvienam d–f papunkčiuose nustatytų apskaičiuotųjų kiekių gamintojui ir importuotojui tvarką, taikytiną nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. ir kiekvieną paskesnį 12 mėnesių laikotarpį.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

4 dalies iv punktas pakeičiamas taip:

„iv)

Šio straipsnio 1 dalies c punktas netaikomas iki 2002 m. gruodžio 31 d. utilizuotų, recirkuliuotų ir regeneruotų halonų pateikimui į rinką ir jų naudojimui esamose priešgaisrinėse sistemose arba halonų pateikimui į rinką ir naudojimui siekiant patenkinti būtiniausias reikmes, kaip nustatyta VII priede. Kasmet valstybių narių kompetentingos institucijos praneša Komisijai apie būtiniausioms reikmėms patenkinti naudotą halonų kiekį, priemones, kurių buvo imtais jų emisijoms sumažinti, tokių emisijų įvertinus duomenis bei naujausius darbus, padarytus identifikuojant ir naudojant atitinkamas alternatyvas.

Kasmet Komisija patikslina VII priede išvardytas būtiniausias reikmes ir, jei reikia, daro pakeitimus bei, jei tikslinga, nustato jų uždraudimo terminus, atsižvelgdama į galimybę taikyti ir naudoti techniniu ir ekonominiu požiūriu įgyvendinamas alternatyvas, priimtinas aplinkos ir sveikatos apsaugos požiūriu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies c punkto v papunkčio penktoji pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija peržiūros rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus ji priima sprendimą dėl 2015 m. sausio 1 d. datos pakeitimo. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija, atsižvelgdama į patirtį, sukauptą taikant šį reglamentą, arba siekdama atsižvelgti į technikos pažangą, gali keisti šio straipsnio 1 dalyje nustatytus sąrašą ir datas, tačiau, nepažeisdama šio straipsnio 7 dalyje numatytų išimčių, jokiu būdu negali pratęsti toje dalyje nustatytų laikotarpių.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija gali keisti šio straipsnio 3 dalyje ir IV priede išvardytų dalykų sąrašą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   V priede pateikiamas produktų, turinčių kontroliuojamų medžiagų, sąrašas ir Kombinuotosios nomenklatūros kodai, kuriais turi vadovautis valstybių narių muitinės. Komisija gali papildyti ar sutrumpinti sąrašą arba jį keisti, atsižvelgdama į šalių patvirtintus sąrašus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

11 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

utilizuotą, recirkuliuotą ir regeneruotą haloną, laikomą būtiniausioms reikmėms patalpose, kurias leido eksploatuoti arba eksploatuoja kompetentinga institucija, skirtą VII priede išvardytoms būtiniausioms reikmėms patenkinti iki 2009 m. gruodžio 31 d., bei halono turinčius produktus ir įrenginius, skirtus VII priede išvardytoms būtiniausioms reikmėms patenkinti. Iki 2005 m. sausio 1 d. Komisija įsipareigoja peržiūrėti tokio utilizuoto, recirkuliuoto ir regeneruoto halono, skirto būtiniausioms reikmėms patenkinti, eksportą, ir prireikus, gali uždrausti tokį eksportą anksčiau nei 2009 m. gruodžio 31 d.“;

7.

18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

8.

19 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija gali keisti šio straipsnio 1–4 dalyse nustatytus ataskaitų pateikimo reikalavimus, kad būtų įvykdyti Protokole numatyti įpareigojimai arba būtų palengvintas praktinis tų reikalavimų taikymas.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.4.   2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo  (16)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 166/2006: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti 8 straipsnio 3 dalyje nurodytas priemones; suderinti II ar III priedus su mokslo bei technikos pažanga ir II ir III priedus suderinti su JT EEK protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų šalių susirinkime priimtais bet kokiais šio protokolo priedų pakeitimais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 166/2006 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei Komisija nustato, kad duomenų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus nėra, kur reikia, vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažintomis metodologijomis, imamasi priemonių inicijuoti ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus pateikimą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisija daro bet kokius pakeitimus, reikalingus:

a)

šio reglamento II ar III priedams suderinti su mokslo ir technikos pažanga;

b)

šio reglamento II ir III priedams suderinti po to, kai per Protokolo šalių susirinkimą buvo priimtas bet koks Protokolo priedų pakeitimas.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

19 straipsnis papildomas tokia dalis:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.5.   2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo  (17)

Dėl Direktyvos 2006/7/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą pritaikyti analizės metodus atitinkamai I ir V prieduose nurodytiems parametrams ir mėginių ėmimo taisyklėms, ir konkrečiau apibrėžti EN/ISO standartą dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2006/7/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2006/7/EB iš dalies keičiama taip:

1.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Techniniai pataisymai ir įgyvendinančios priemonės

1.   Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą nustato:

a)

išsamias 8 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1 dalies a punkto ir 12 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo taisykles;

b)

gaires dėl bendrojo pavienių mėginių vertinimo metodo.

2.   Komisija priima tokias priemones:

a)

konkretesnis EN/ISO standarto dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį apibrėžimas;

b)

visi pakeitimai, būtini pritaikyti analizės metodus I priede nurodytiems parametrams, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą;

c)

visi pakeitimai, būtini pritaikyti V priedą prie mokslo ir technikos pažangos.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija ne vėliau kaip 2010 m. kovo 24 d. pateikia priemonių, kurių pagal 1 dalies a punktą reikia imtis dėl 12 straipsnio 1 dalies a punkto, projektą. Prieš tai ji konsultuojasi su valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų bei susijusių turizmo ir vartotojų organizacijų atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Priėmusi atitinkamas taisykles, Komisija skelbia jas internete.“;

2.

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.6.   2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo  (18)

Dėl Direktyvos 2006/21/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti nuostatas, būtinas 13 straipsnio 6 dalies įgyvendinimui, užbaigti II priede pateiktus atliekų apibūdinimo techninius reikalavimus, išaiškinti 3 straipsnio 3 punkto apibrėžimą, apibrėžti atliekų įrenginių klasifikavimo kriterijus pagal III priedą, nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų suderintus standartus ir suderinti priedus su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2006/21/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2006/21/EB iš dalies keičiama taip:

1.

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

1.   Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą patvirtina:

a)

nuostatas, būtinas 7 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 6 dalyje nurodytos informacijos suderinimui ir reguliariam perdavimui;

b)

finansinės garantijos nustatymo technines gaires pagal 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

c)

technines patikrinimų gaires pagal 17 straipsnį.

2.   Komisija, teikdama prioritetą b, c ir d punktams, priima toliau išdėstytiems aspektams būtinas nuostatas:

a)

13 straipsnio 6 dalies įgyvendinimui, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu;

b)

II priede pateikiamo atliekų apibūdinimo techninių reikalavimų užbaigimui;

c)

3 straipsnio 3 punkte pateikiamo apibrėžimo aiškinimui;

d)

III priede pateikiamų atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijų apibrėžimui;

e)

mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui, visų suderintų metodų nustatymui.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija atlieka būtinus priedų pakeitimus, kad suderintų juos su mokslo ir technikos pažanga. Šiais pakeitimais turi būti siekiama aukšto aplinkos apsaugos lygio.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.   EUROSTATAS

3.1.   1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų  (19)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2494/95: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti taisykles, kurių reikia laikytis, siekiant užtikrinti SVKI palyginamumą ir išlaikyti bei gerinti jų patikimumą ir tinkamumą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2494/95 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnyje žodžiai „14 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „14 straipsnio 2 dalyje“;

2.

4 straipsnio trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija (Eurostatas) priima taisykles, kurių reikia laikytis siekiant užtikrinti SVKI palyginamumą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija priima šio reglamento įgyvendinimo priemones, būtinas SVKI palyginamumui užtikrinti, jų patikimumui ir tinkamumui išlaikyti ir pagerinti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Komisija prašo ECB pateikti nuomonę dėl priemonių, kurias ji planuoja pateikti komitetui.“;

4.

8 straipsnio 3 dalyje žodžiai „14 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „14 straipsnio 2 dalyje“;

5.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Rezultatų parengimas

Valstybės narės apdoroja surinktus duomenis SVKI sudaryti, kuris turi būti Laspeireso tipo indeksas, apimantis visas kategorijas pagal tarptautinį COICOP klasifikatorių (Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių) (20), kurį Komisija pritaiko, kad būtų sudaromi palyginami SVKI. Ta pačia tvarka nustatomi metodai, tvarka ir formulė, skirti užtikrinti, kad būtų laikomasi palyginamumo reikalavimų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

6.

11 straipsnyje žodžiai „14 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „14 straipsnio 2 dalyje“;

7.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (21) įsteigtas Statistikos programų komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (22) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

8.

15 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šiuose pranešimuose Komisija išdėsto savo nuomonę dėl to, kaip laikomasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, ir prireikus pasiūlo dalinius pakeitimus.“

3.2.   1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje  (23)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 577/98: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus pridėti papildomus kintamuosius, koreguoti apibrėžtis, redagavimo priemones ir kintamųjų kodavimą bei nustatyti struktūrinių kintamųjų sąrašą, mažiausią imties dydį ir tyrimo dažnumą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 577/98 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 577/98 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio penktos pastraipos trečiojoje įtraukoje žodžiai „8 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „8 straipsnio 2 dalyje“;

2.

4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti papildyta pridedant kitą kintamųjų rinkinį (toliau – ad hoc modulis).

Ad hoc modulių programą keleriems metams kasmet sudaro Komisija.

Toje programoje kiekvienam ad hoc moduliui nurodomas subjektas, nagrinėjamas laikotarpis, imties dydis (lygus arba mažesnis už 3 straipsnyje nustatytą imties dydį) ir galutinis rezultatų perdavimo terminas (kuris gali skirtis nuo galutinio termino, nustatyto pagal 6 straipsnį).

Tyrimui numatytų valstybės narės regionų bei informacijos, kuri turi būti surinkta pagal ad hoc modulį, išsamus sąrašas sudaromas ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki to modulio nagrinėjamo laikotarpio pradžios.

Ad hoc modulio apimtis yra ne didesnė kaip vienuolika kintamųjų.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Taikytinus apibrėžimus, redagavimo priemones, kintamųjų kodavimą, tyrimo kintamųjų sąrašo koregavimą, sąlygotą metodų ir sąvokų tobulėjimo, taip pat klausimų apie užimtumo statusą formulavimo principų sąrašą rengia Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.   Komisijos siūlymu kintamųjų (toliau – struktūriniai kintamieji) sąrašas gali būti sudaromas iš 1 dalyje nurodytų tyrimo rodiklių; šie turi būti renkami tik kaip metinių (52 savaičių), o ne ketvirčio vidurkiai. Tą struktūrinių kintamųjų sąrašą sudaro ir minimalų imties dydį bei tyrimo dažnumą nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Pereinamuoju laikotarpiu iki 2007 m. pabaigos Ispanija, Suomija ir Jungtinė Karalystė gali rinkti tik vieno ketvirčio struktūrinius kintamuosius.“;

3.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistinių programų komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (24).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (25) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.3.   1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos  (26)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1165/98: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus tvirtinti ir įgyvendinti europines atrankos schemas, pritaikyti priedus ir nustatyti šio reglamento įgyvendinimo priemones, įskaitant priemones, padedančias duomenų rinkimą, statistinį apdorojimą ir rodiklių perdavimą pritaikyti prie ekonominės bei techninės raidos. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 1165/98 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, šios priemonės turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1165/98 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

dalyvavimas Eurostato koordinuojamose europinėse atrankos schemose, rengiant europinius vertinimus.

Pirmojoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Jų patvirtinimas ir įgyvendinimas reglamentuojamas 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Europinės atrankos schemos kuriamos tais atvejais, kai nacionalinės atrankos schemos neatitinka europinių reikalavimų. Be to, valstybės narės gali nuspręsti dalyvauti europinėse atrankos schemose, kai šios schemos sudaro galimybę žymiai sumažinti statistinės sistemos sąnaudas arba įmonėms tenkančią naštą, kurios atsiranda laikantis europinių reikalavimų. dalyvavimas europinėje atrankos schemoje turi atitikti valstybės narės sąlygas, nustatytas tam tikram rodikliui, atsižvelgiant į tokios schemos tikslą. Europinės atrankos schemos gali apibrėžti sąlygas, duomenų detalizavimo lygį ir duomenų pateikimo terminus.“;

2.

16 straipsnio 1 dalyje žodžiai „18 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „18 straipsnio 2 dalyje“;

3.

17 ir 18 straipsniai pakeičiami taip:

„17 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Komisija nustato šio reglamento įgyvendinimo procedūras, įskaitant priemones, padedančias duomenų rinkimą, statistinį apdorojimą ir rodiklių perdavimą pritaikyti prie ekonominės bei techninės raidos. Tai darant turėtų būti atsižvelgiama į principą, kad taikomos priemonės nauda turėtų būti didesnė už jos sąnaudas, ir į principą, kad valstybėms narėms ir įmonėms nereikėtų skirti papildomų išteklių, didesnių nei numatyta pirminėse šio reglamento nuostatose. Visų pirma šio reglamento įgyvendinimo priemonės yra šios:

a)

konkrečių statistinių vienetų panaudojimas (2 straipsnis);

b)

rodiklių sąrašo atnaujinimas (3 straipsnis);

c)

perduodamų rodiklių apibrėžimai ir atitinkama jų forma (3 straipsnis);

d)

Europinių atrankos schemų sukūrimas (4 straipsnis)

e)

statistinių duomenų rengimo dažnumas (5 straipsnis);

f)

rodikliams taikomas suskirstymo ir grupavimo lygis (6 straipsnis);

g)

galutiniai perdavimo terminai (8 straipsnis);

h)

kokybės vertinimo kriterijai (10 straipsnis);

i)

pereinamieji laikotarpiai (13 straipsnio 1 dalis);

j)

pereinamaisiais laikotarpiais taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos (13 straipsnio 2 dalis);

k)

bandomųjų tyrimų inicijavimas (16 straipsnis);

l)

pirmieji baziniai metai, taikytini laiko eilutėms NACE 2 red.;

m)

laiko eilutės iki 2009 m., perduotinos pagal NACE 2 red., detalizavimo lygis, forma, pirmasis ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitinis laikotarpis.

j ir k punktuose nurodytos priemonės patvirtinamos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

a–i ir l ir m punktuose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

18 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (27), įsteigtas Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (28) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.

A priedas („Pramonė“) iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas („Taikymo sritis“) pakeičiamas taip:

„a)   Taikymo sritis

Šis priedas taikomas visoms veiklos rūšims, išvardytoms NACE 1 red. B–E sekcijose arba atitinkamais atvejais visiems produktams, išvardytiems CPA B–E sekcijose. Informacijos nereikalaujama NACE 2 red. 37, 38.1, 38.2 ir 39. Komisija gali keisti veiklos rūšių sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

b punkto („Stebimas vienetas“) 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Komisija gali nuspręsti, kaip naudojami kiti stebimi vienetai. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

c punktas („Rodiklių sąrašas“) iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija nustato sąlygas būtinai duomenų kokybei užtikrinti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

ii)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.

Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie naujus užsakymus (Nr. 130, 131, 132) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal alternatyvų pagrindinį rodiklį, kuris gali būti apskaičiuojamas remiantis įmonių nuomonės tyrimo duomenimis. Tokia aproksimacija leidžiama penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar penkerius metus, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.

Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiamas penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar penkerius metus, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip. Šios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

iii)

8 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija gali keisti veiklos rūšių sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

iv)

10 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija gali keisti veiklos rūšių sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

d)

d punkto („Forma“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Be to, produkcijos rodiklis (Nr. 110) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių.

Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti šiuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisija gali iš dalies keisti rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

e)

f punkto („Detalizavimo lygis“) 8 ir 9 dalys pakeičiamos taip:

„8.

Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisija gali nustatyti europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos d punkte, taikymo sąlygas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

9.

Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122, 132 ir 312) turi būti perduodami pagal padalijimą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Padalijimas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė), posekcijoms (2 raidės) bei skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal padalijimą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Padalijimas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė), posekcijoms (2 raidės) ir skyriams dviženkliu lygiu. Dalijant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisija gali nustatyti europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos d punkte, taikymo sąlygas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Europinė atrankų schema gali nustatyti, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Tos valstybės narės, kurios neįsivedė euro, 122, 132, 312 ir 340 rodiklius gali perduoti ne pagal padalijimą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“;

f)

j punkte („Pereinamasis laikotarpis“) visos nuorodos į 18 straipsnį pakeičiamos nuorodomis į 18 straipsnio 2 dalį;

5.

B priedas („Statyba“) iš dalies keičiamas taip:

a)

b punkto („Stebimas vienetas“) 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Komisija sprendžia, kaip naudojami kiti stebimi vienetai. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

c punkte („Rodiklių sąrašas“):

i)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiamas penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar penkerius metus, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

ii)

6 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 11 d. mėn. nusprendžia, ar taikyti 17 straipsnio b punktą ir pakeisti statybos sąnaudų rodiklį parduotos produkcijos kainų rodikliu, kuris įsigaliotų nuo 2010 bazinių metų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

d punkto („Forma“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Be to, produkcijos rodikliai (Nr. 110, 115, 116) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisija gali iš dalies keisti rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

d)

j punkte („Pereinamasis laikotarpis“) visos nuorodos į 18 straipsnį pakeičiamos nuorodomis į 18 straipsnio 2 dalį;

6.

C priedas („Mažmeninė prekyba ir remonto darbai“) iš dalies keičiamas taip:

a)

b punkto („Stebimas vienetas“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Komisija gali nuspręsti, kaip naudojami kiti stebimi vienetai. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

c punktas („Rodiklių sąrašas“) iš dalies keičiamas taip:

i)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiama penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dar penkerius metus, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

ii)

4 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 11 d. nusprendžia, ar remtis 17 straipsnio b punktu siekiant nuo bazinių 2010 metų pradėti taikyti dirbtų valandų rodiklį (Nr. 220) ir bruto darbo užmokesčio rodiklį (Nr. 230). Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

d punkto („Forma“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Apyvartos rodiklis (Nr. 120) ir pardavimų apimties rodiklis (Nr. 123) taip pat turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisija gali iš dalies keisti rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.“;

d)

g punkto („Duomenų perdavimo galutiniai terminai“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus/pardavimų apimties (Nr. 330/123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 ir 4 dalyse nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus/pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330/123, pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisija nustato paskyrimo sąlygas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

e)

j punkte („Pereinamasis laikotarpis“) visos nuorodos į 18 straipsnį pakeičiamos nuorodomis į 18 straipsnio 2 dalį;

7.

D priedas („Kitos paslaugos“) iš dalies keičiamas taip:

a)

b punkto („Stebimas vienetas“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Komisija gali nuspręsti, kaip naudojami kiti stebimi vienetai. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

c punktas („Rodiklių sąrašas“) iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiama penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Šis laikotarpis gali būti dar pratęstas penkerius metus, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

ii)

4 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 11 d. nusprendžia, ar remtis 17 straipsnio b punktu siekiant nuo bazinių 2010 metų pradėti taikyti dirbtų valandų rodiklį (Nr. 220) ir bruto darbo užmokesčio rodiklį (Nr. 230). Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

d punkto („Forma“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Apyvartos rodiklis (Nr. 120) taip pat turi būti perduodamas išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisija gali iš dalies keisti rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

d)

e punkto („Ataskaitinis laikotarpis“) paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 11 d. nusprendžia, ar remtis 17 straipsnio e punktu siekiant pakeisti apyvartos rodiklio rengimo dažnumą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

e)

f punkto („Detalizavimo lygis“) 6 dalis pakeičiama taip:

„6.

Komisija gali iš dalies keisti veiklos rūšių ir grupių sąrašą ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 11 d. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

f)

i punkte („Pirmasis ataskaitinis laikotarpis“) ir j punkte („Pereinamasis laikotarpis“) visos nuorodos į 18 straipsnį pakeičiamos nuorodomis į 18 straipsnio 2 dalį.

3.4.   1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos  (29)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 530/1999: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus keisti reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžimą bei grupavimą ir nustatyti kokybės vertinimo kriterijus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 530/1999 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 530/1999 iš dalies keičiamas taip:

1.

11 ir 12 straipsniai pakeičiami taip:

„11 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Ne vėliau kaip prieš devynis mėnesius iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžios Komisija patvirtina šiam reglamentui įgyvendinti būtinas šias ataskaitinio laikotarpio priemones, įskaitant priemones, skirtas atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius:

i)

reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžimus ir grupavimus (6 straipsnis),

ii)

atitinkamą rezultatų perdavimo techninį formatą (9 straipsnis),

iii)

kokybės vertinimo kriterijus (10 straipsnis),

iv)

deramai pateisinamais atvejais išimtis atitinkamai 2004 ir 2006 metams (13 straipsnio 2 dalis).

ii ir iv punktuose nurodytos priemonės priimamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos procedūros.

i ir iii punktuose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistinių programų komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (30).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (31) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Dėl nukrypti nuo 3 ir 6 straipsnių leidžiančių nuostatų, taikomų atitinkamai 2004 ir 2006 metams, sprendimas gali būti priimtas pagal 12 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą, jei yra būtini esminiai pakeitimai nacionalinėje statistikos sistemoje.“

3.5.   2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso  (32)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 450/2003: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus koreguoti sąvokas ir iš dalies keisti techninius reikalavimus, įtraukti į tyrimą naujas dalis, koreguoti indeksų skirstymą pagal ekonominės veiklos rūšis, apibrėžti kokybės kriterijus, rengti įgyvendinimo galimybių studijas ir priimti sprendimus atsižvelgiant į šių studijų rezultatus, taip pat apibrėžti metodologiją, taikomą indeksui sujungti. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 450/2003 neesmines nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, šios priemonės turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 450/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali imtis priemonių indekso techniniams reikalavimams patikslinti, įskaitant svorių struktūros pakeitimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ekonominės veiklos rūšių, apibrėžtų NACE 2 red. O–S sekcijose, įtraukimą į šio reglamento taikymo sritį nustato Komisija, atsižvelgdama į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Kintamųjų skirstymas

1.   Duomenys skirstomi pagal ekonominės veiklos rūšių sekcijas, remiantis NACE 2 red., taip pat kitais Komisijos apibrėžtais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų 2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, atkreipiant dėmesį į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Bendrijos ir nacionaliniais lygiais. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Darbo kaštų indeksai atskirai pateikiami pagal tris toliau nurodytas darbo kaštų kategorijas:

a)

bendrieji darbo kaštai;

b)

darbo užmokestis, apibrėžtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1726/1999 II priedo d.11 punktą;

c)

socialiniai darbdavių įnašai pridedant darbdavio sumokėtus mokesčius, atimant valstybės kompensuotas darbdavio išlaidas darbo užmokesčiui, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1726/1999 II priede, d.12 ir d.4 punktų suma atimant d.5.

2.   Turi būti pateikiamas indeksas, kuris įvertina bendruosius darbo kaštus, neįtraukiant specialiųjų išmokų, kurios yra apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1726/1999 II priedo d.11112 punkte. Jis turi būti skirstomas pagal Komisijos apibrėžtas ekonominės veiklos rūšis ir turi būti pagrįstas NACE 2 red. klasifikatoriumi, atsižvelgiant į įgyvendinimo galimybių studijas, apibrėžtas 10 straipsnyje. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Kokybė

1.   Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus, kuriuos nustato Komisija. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinama pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų turinį nustato Komisija. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinama pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

11 ir 12 straipsniai pakeičiami taip:

„11 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Komisija nustato šias priemones, skirtas šiam reglamentui įgyvendinti, įskaitant priemones, skirtas atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius:

a)

poskyrių, įtraukiamų į fiksuotą struktūrą, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalyje, apibrėžimas;

b)

techninis indekso detalizavimas (2 straipsnis);

c)

NACE 2 red. O–S sekcijų įtraukimas (3 straipsnis);

d)

indeksų skirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (4 straipsnis);

e)

rezultatų perdavimo formatas ir taikomos koregavimo procedūros (6 straipsnis);

f)

atskiri perduodamiems dabartiniams bei atgaliniams duomenims ir kokybės ataskaitų turiniui taikomi kokybės kriterijai (8 straipsnis);

g)

pereinamasis laikotarpis (9 straipsnis);

h)

įgyvendinimo galimybių studijos ir sprendimų priėmimas atsižvelgiant į jų rezultatus (10 straipsnis) ir

i)

indekso sujungimo metodologija (priedas).

e, g ir h punktuose nurodytos priemonės priimamos 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

a, b, c, d, f ir i punktuose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistinių programų komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimo 89/382/EEB, Euratomas (33) 1 straipsniu.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6.

priedo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Indekso sujungimo metodologiją nustatys Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.6.   2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos  (34)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1552/2005: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus koreguoti apibrėžtis ir imčių metodus, apibrėžti konkrečius duomenis, kurie turi būti surinkti, taip pat duomenų ir jų perdavimo kokybės reikalavimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1552/2005 neesmines nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Atsižvelgdamos į specifinį nacionalinį įmonių pasiskirstymą pagal dydį ir strateginių poreikių raidą, valstybės narės savo teritorijoje gali naudoti platesnį statistinio vieneto apibrėžimą. Komisija taip pat gali nuspręsti naudoti platesnį apibrėžimą, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Imties ir tikslumo reikalavimus, šiuos reikalavimus atitinkančius imties dydžius, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamų aprašymą nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Konkrečius renkamus duomenis, susijusius su įmonėmis, kurios vykdo profesinį mokymą ir kurios jo nevykdo, bei su įvairiomis profesinio mokymo formomis, nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Bendrijos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse, kokybės reikalavimus, 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūrą bei visas priemones, būtinas duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti, nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija nustato pirmuosius ataskaitinius metus, kurių duomenys turi būti surinkti. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinama pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

13 ir 14 straipsniai pakeičiami taip:

„13 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Priemones, kurios būtinos atsižvelgti į ekonomikos ir technikos raidą duomenų rinkimo, perdavimo ir tvarkymo srityse, priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitas šiam reglamentui įgyvendinti reikalingas priemones, įskaitant priemones, susijusias su tinkamu techniniu formatu ir keitimosi standartu, taikomu duomenims perduoti elektroniniu būdu, priimama Komisija pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistinių programų komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (35).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   VIDAUS RINKA

4.1.   2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)  (36)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2195/2002: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus atnaujinti BVPŽ sandarą bei kodus ir techniškai suderinti visus šio reglamento priedus, kad vartotojai galėtų naudotis prie jų poreikių ir rinkos pokyčių pritaikyta priemone. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 2 ir 3 straipsniai pakeičiami taip:

„2 straipsnis

Komisija priima priemones, būtinas, kad BVPŽ būtų peržiūrėtas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimą 71/306/EEB (37).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.2.   2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo  (38)

Dėl Direktyvos 2004/17/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus techniškai suderinti kai kurias direktyvos ir jos priedų nuostatas, atsižvelgiant į technikos pažangą ar valstybių narių raidą, ir peržiūrėti įrangos taikymo ribas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/17/EB nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Reguliavimo procedūrai su tikrinimu įprastai taikomas laikotarpis siekiant veiksmingumo ir dėl riboto laiko, apibrėžto numatytose apskaičiavimo ir skelbimo taisyklėse, turėtų būti sutrumpintas siekiant peržiūrėti kai kurias ribas.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyva 2004/17/EB iš dalies keičiama taip:

1.

68 straipsnis pakeičiamas taip:

„68 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimą 71/306/EEB (39).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b ir e punktuose nustatytas laikotarpis – atitinkamai keturios, dvi ir šešios savaitės.

5.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.

69 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Kas dvejus metus, pradėdama 2004 m. balandžio 30 d., Komisija patikrina pagal 16 straipsnį nustatytas ribas ir, prireikus atsižvelgdama į šios straipsnio dalies antrą pastraipą, pakeičia jas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 68 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 68 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“;

b)

2 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Atlikdama 1 dalyje numatytus pakeitimus, Komisija suderina 61 straipsnyje (projektų konkursai) nustatytas ribas su pakeistomis ribomis, taikytinomis paslaugų sutartims. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 68 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 68 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“;

3.

70 straipsnis pakeičiamas taip:

„70 straipsnis

Pakeitimai

1.   Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą Komisija gali iš dalies pakeisti:

a)

XX priede nurodytų duomenų siuntimo ir skelbimo procedūrą, remdamasi technine pažanga arba dėl administracinių priežasčių;

b)

41, 42, 43 ir 63 straipsniuose minėtų skelbimų parengimo, perdavimo, gavimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras;

c)

administracinio supaprastinimo tikslais, numatytais 67 straipsnio 3 dalyje, statistinių ataskaitų, minėtų 67 straipsnio 1 ir 2 dalyse, naudojimo, rengimo, perdavimo, priėmimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras.

2.   Komisija gali iš dalies pakeisti šias nuostatas:

a)

perkančiųjų subjektų sąrašą I–X prieduose, kad jie atitiktų 2–7 straipsniuose nustatytus kriterijus;

b)

konkrečių nuorodų skelbimuose į tam tikras CPV nomenklatūros pozicijas procedūras;

c)

nuorodų numerius nomenklatūroje, pateiktus XVII priede, jei tai nekeičia iš esmės šios direktyvos taikymo srities, ir nuorodų skelbimuose į tam tikras priede išvardytų paslaugų kategorijų pozicijas toje nomenklatūroje pateikimo procedūras;

d)

nuorodų numerius nomenklatūroje, pateiktus XII priede, jei tai nekeičia iš esmės šios direktyvos taikymo srities, ir nuorodų skelbimuose į tam tikras pozicijas toje kategorijoje pateikimo procedūras;

e)

XI priedą;

f)

įtaisų, nurodytų XXIV priedo a, f ir g punktuose, skirtų perduoti duomenis elektroniniu būdu, technines detales ir charakteristikas;

g)

apskaičiavimo metodų, nurodytų 69 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 2 dalies antroje pastraipoje, technines procedūras.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 68 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 68 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“

4.3.   2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo  (40)

Dėl Direktyvos 2004/18/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus techniškai suderinti kai kurias direktyvos ir jos priedų nuostatas, atsižvelgiant į technikos pažangą ar valstybių narių raidą, ir peržiūrėti sistemos taikymo ribas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/18/EB nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Dėl veiksmingumo ir riboto laiko reguliavimo procedūrai su tikrinimu įprastai taikomas laikotarpis, apibrėžtas numatytose apskaičiavimo ir skelbimo taisyklėse, turi būti sutrumpintas, siekiant peržiūrėti kai kurias ribas.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, priimant grynai techninio pobūdžio pakeitimus.

Todėl Direktyva 2004/18/EB iš dalies keičiama taip:

1.

77 straipsnis pakeičiamas taip:

„77 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimą 71/306/EEB (41).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b ir e punktuose nustatytas laikotarpis – atitinkamai keturios, dvi ir šešios savaitės.

5.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.

78 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Kas dvejus metus, pradėdama 2004 m. balandžio 30 d., Komisija patikrina pagal 7 straipsnį nustatytas viešojo pirkimo sutarčių vertės ribas ir, jei reikia, pakeičia jas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas dali, patvirtinamos pagal 77 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 77 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Atlikdama šio straipsnio 1 dalyje numatytus pakeitimus, Komisija suderina šias ribas:

a)

8 straipsnio pirmos pastraipos a punkte, 56 straipsnyje ir 63 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas vertės ribas su pakeista vertės riba, taikoma viešojo darbų pirkimo sutartims;

b)

67 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą vertės ribą su pakeista vertės riba, taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudarė IV priede išvardytos perkančiosios organizacijos;

c)

8 straipsnio pirmos pastraipos b punkte ir 67 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytas vertės ribas su pakeista vertės riba, taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudarė IV priede neišvardytos perkančiosios organizacijos.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 77 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 77 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“;

3.

79 straipsnis pakeičiamas taip:

„79 straipsnis

Pakeitimai

1.   Pagal 77 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą Komisija gali iš dalies pakeisti:

a)

35, 58, 64 ir 69 straipsniuose minėtų skelbimų parengimo, perdavimo, gavimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras ir statistikos ataskaitas, nurodytas 35 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje ir 75 bei 76 straipsniuose;

b)

VIII priede nurodytų duomenų siuntimo ir skelbimo procedūrą, remdamasi technine pažanga arba dėl administracinių priežasčių.

2.   Komisija gali iš dalies keisti šias nuostatas:

a)

apskaičiavimo metodų, nurodytų 78 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 78 straipsnio 3 dalyje, technines procedūras;

b)

konkrečių nuorodų skelbimuose į tam tikras CPV nomenklatūros pozicijas procedūras;

c)

organizacijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir jų kategorijų sąrašus, esančius III priede, jei to reikia remiantis valstybių narių pranešimais;

d)

centrinių valdžios institucijų sąrašus, esančius IV priede, po to, kai yra padaryti suderinimai, reikalingi Susitarimui įgyvendinti;

e)

nuorodų nomenklatūroje numerius, pateiktus I priede, jei tai nekeičia šios direktyvos taikymo iš esmės, ir procedūras darant nuorodas į tam tikras tos nomenklatūros pozicijas skelbimuose;

f)

nuorodų nomenklatūroje numerius, pateiktus II priede, jei tai nekeičia šios direktyvos taikymo iš esmės, ir tvarką darant nuorodas į tam tikras šios nomenklatūros pozicijas skelbimuose pagal priede išvardytų paslaugų kategorijas;

g)

elektroninių informacijos priėmimo priemonių, kurios nurodytos X priedo a, f ir g punktuose, technines detales ir charakteristikas.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 77 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 77 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą.“

5.   SVEIKATA IR VARTOTOJŲ APSAUGA

5.1.   1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų  (42)

Dėl Reglamento (EEB) Nr. 315/93: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti didžiausias leidžiamas ribas konkretiems teršalams. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EEB) Nr. 315/93 nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Bet koks delsimas nustatyti didžiausias leidžiamas ribas konkretiems teršalams galėtų kelti grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai. Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant patvirtinti tas ribas.

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 315/93 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Visuomenės sveikatai apsaugoti ir atsižvelgiant į 1 dalį, prireikus Komisija gali nustatyti didžiausias leidžiamas ribas konkretiems teršalams. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

2.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija Maisto produktų nuolatiniame komitete, įsteigtame Sprendimu 69/414/EEB (43), turi kuo greičiau išnagrinėti priežastis, kurias pateikė valstybė narė, kaip nurodyta 1 dalyje, ir kuo greičiau pateikti savo nuomonę bei imtis visų būtinų priemonių, kuriomis siekiama patvirtinti, iš dalies pakeisti arba panaikinti nacionalinę priemonę, laikantis 8 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.

3.

5 straipsnio 3 dalies ketvirtosios pastraipos žodžiai „8 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „8 straipsnio 2 dalyje“;

4.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Tarybos sprendimo 1999/468/EB (44) 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

b)

įterpiama tokia dalis:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.2.   1993 m. rugsėjo 13 d. Tarybos direktyva 93/74/EEB dėl pašarų konkretiems mitybos tikslams  (45)

Dėl Direktyvos 93/74/EEB, Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti bendras pašarų vartojimo atvejų sąraše pateiktų nuorodų taikymo nuostatas ir, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, priimti pateiktų nuorodų taikymo sąrašo bei bendrų pašarų vartojimo atvejų sąraše pateiktų nuorodų taikymo nuostatų pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 93/74/EEB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pašarai, skirti konkretiems mitybos tikslams, yra svarbūs parenkant naminių gyvūnų racioną ir auginant produktyviuosius gyvulius. Tai yra pašarai, kurių sudėtis ir paruošimas turi būti specialiai ištirti, kad patenkintų naminių gyvūnų ar produktyviųjų gyvulių kategorijų, kurių virškinimo, absorbcijos arba medžiagų apykaitos procesai gali sutrikti, yra laikinai sutrikę arba negrįžtamai pažeisti, maisto poreikius. Todėl yra būtina šių pašarų vartotojui nedelsiant pateikti visą tikslią ir suprantamą informaciją, leidžiančią jam tinkamai pasirinkti pašarus. Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant priimti bendras nuostatas dėl pašarų vartojimo atvejų sąraše pateiktų nuorodų taikymo ir priimti pašarų vartojimo atvejų sąrašo bei bendrų nuostatų dėl pašarų vartojimo atvejų sąraše pateiktų nuorodų taikymo pakeitimus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą.

Todėl Direktyva 93/74/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Komisija priima:

a)

vartojimo atvejų sąrašą pagal priedą, laikydamasi 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, ne vėliau kaip 1994 m. birželio 30 d. Sąraše nurodoma:

5 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose apibrėžtos nuorodos, ir

jei reikia, 5 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje apibrėžtos nuorodas;

b)

bendras nuostatas dėl a punkte minimų nuorodų, įskaitant galimus nukrypimus, taikymo;

c)

priemonių, priimtų pagal a ir b punktus, pakeitimus, atsižvelgdama į mokslo ir technikos žinių raidą.

b ir c punktuose numatytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

2.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija kuo greičiau inicijuoja 9 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą, siekiant patvirtinti tinkamas priemones, kuriomis siekiama patvirtinti, iš dalies pakeisti arba panaikinti nacionalinę priemonę.“;

3.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

5.3.   1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose stebėsenos priemonių  (46)

Dėl Direktyvos 96/23/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti priedų pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 96/23/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 96/23/EB iš dalies keičiama taip:

1.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Planas turi atitikti IV priede nustatytus mėginių ėmimo kiekius ir dažnumą. Tačiau valstybei narei prašant, Komisija pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, gali suinteresuotai valstybei narei patikslinti minimalius kontrolės reikalavimus, nurodytus IV priede, jeigu yra aiškiai nustatyta, kad tokie patikslinimai padidina bendrą plano veiksmingumą suinteresuotoje valstybėje narėje ir jokiu būdu nemažina jo galimybių nustatyti I priede išvardytų medžiagų likučius ar neteisėto gydymo jomis atvejus.

2.   Likučių grupių, kurios turi būti patikrintos pagal II priedo nuostatas, ir mėginių kiekio bei jų ėmimo dažnumo iš 3 straipsnyje nurodytų, bet dar į IV priedą neįtrauktų gyvūnų ir produktų pakartotinius tyrimus Komisija atlieka kuo anksčiau per 18 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo dienos. Tai darydama Komisija atsižvelgia į patirtį, sukauptą taikant galiojančias nacionalines priemones, ir į informaciją, siunčiamą Komisijai pagal galiojančius Bendrijos reikalavimus, kuriais remiantis tokios specifinės produktų grupės turi būti stebimos, ar juose nėra likučių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisija, nustačiusi, kad planai atitinka šią direktyvą, pateikia ją tvirtinti pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Komisija, siekdama atsižvelgti į padėties pasikeitimus tam tikroje valstybėje narėje arba jos regione ir į nacionalinių apžvalgų ar tyrimų, atliktų pagal 16 ir 17 straipsnių nuostatas, rezultatus, suinteresuotos valstybės narės prašymu ar savo pačios iniciatyva gali pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą nuspręsti patvirtinti anksčiau pagal 2 dalyje nustatytą procedūrą patvirtinto plano pataisymą ar papildymą.“;

b)

2 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu valstybės narės pateikia pastabų arba jeigu Komisija mano, kad papildymai yra netinkami arba nepakankami, ji pateikia pataisytus planus Veterinarijos nuolatiniam komitetui, kuris turi veikti pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

3.

14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Tokių paskirtų laboratorijų sąrašas sudaromas pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

4.

15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija nustato oficialių mėginių ėmimo išsamias taisykles ir tokių oficialių mėginių analizės įprastinius bei rekomenduojamus metodus, kuriuos reikia taikyti tiriant šiuos oficialius mėginius. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

20 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Atsižvelgiant į ekspertų nuomonę, pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą galima imtis atitinkamų priemonių.“;

6.

21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 2 dalis pakeičiamos taip:

„Tokia valstybė narė imasi visų reikalingų priemonių, kad būtų atsižvelgta į šių tikrinimų rezultatus, ir informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi. Jeigu, Komisijos nuomone, tos priemonės yra nepakankamos, ji, pasikonsultavusi su ta valstybe nare ir atsižvelgdama į priemones, reikalingas žmonių sveikatai apsaugoti, imasi tam tikrų priemonių pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

2.   Šio straipsnio įgyvendinimo bendros taisyklės, ypač tai, kokiu dažnumu ir kokiais metodais turi būti atliekami 1 dalies pirmojoje pastraipoje minėti tikrinimai (įskaitant bendradarbiavimą su kompetentingomis institucijomis), nustatomos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

7.

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija tvirtina planą pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Pagal tą pačią procedūrą gali būti priimtos garantijos, išskyrus tas, kurios atsiranda įgyvendinant šią direktyvą.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu nesilaikoma šio straipsnio 1 dalies reikalavimų, trečiosios šalies įtraukimas į trečiųjų šalių sąrašus, numatytus Bendrijos teisės aktuose arba sudaromus iš anksto, gali būti sustabdytas pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą valstybės narės prašymu arba tai gali padaryti Komisija savo pačios iniciatyva.“;

8.

30 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Jeigu, tais atvejais, kai dalyvauja trečiosios šalys, su Bendrija sudariusios lygiavertiškumo sutartis, Komisija, pateikusi tų trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms klausimynus, nusprendžia, kad jos neįvykdė savo įsipareigojimų ir garantijų, prisiimtų 29 straipsnio 1 dalyje nurodytuose planuose, ji pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą nebeleidžia atitinkamai šaliai naudotis minėtais susitarimais dėl tokių gyvūnų ir produktų iki tol, kol toji trečioji šalis ištaisys trūkumus. Toks laikinas draudimas panaikinamas pagal tą pačią procedūrą.“;

9.

32 straipsnis išbraukiamas;

10.

33, 34 ir 35 straipsniai pakeičiami taip:

„33 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (47) 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (48) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra penkiolika dienų.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

34 straipsnis

Nepažeisdama 6 straipsnio 2 dalies, Komisija gali iš dalies pakeisti arba papildyti I, III, IV ir V priedus. Visų pirma šie priedai gali būti iš dalies keičiami, siekiant įvertinti šių veiksnių pavojingumą:

galimą likučių gyvūniniuose maisto produktuose toksiškumą,

likučių pasireiškimo galimybę gyvūniniuose maisto produktuose.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

35 straipsnis

Komisija gali patvirtinti pereinamojo laikotarpio priemones, reikalingas šioje direktyvoje numatytoms priemonėms įgyvendinti.

Pereinamojo laikotarpio bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, ypač tolesnis šios direktyvos nuostatose numatytų reikalavimų detalizavimas, turi būti patvirtinamos pagal laikantis 33 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

5.4.   1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų  (49)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 258/97: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti duomenų apsaugos taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos Reglamentą (EB) Nr. 258/97 papildyti naujomis neesminėmis nuostatomis, šios priemonės turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 258/97 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 3 dalyje žodžiai „13 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „13 straipsnio 2 dalyje“;

2.

3 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje žodžiai „13 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „13 straipsnio 2 dalyje“;

3.

4 straipsnio 5 dalyje žodžiai „13 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „13 straipsnio 2 dalyje“;

4.

7 straipsnio 1 dalyje žodžiai „13 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „13 straipsnio 2 dalyje“;

5.

8 straipsnio 3 dalyje žodžiai „13 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „13 straipsnio 2 dalyje“;

6.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Išsamias taisykles dėl pareiškėjo pateiktos informacijos apsaugos priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Padedant Maisto produktų nuolatiniam komitetui, Komisija kuo skubiau išanalizuoja 1 dalyje pateiktas priežastis; remdamasi 13 straipsnio 2 dalyje numatyta reguliavimo procedūra, ji imasi atitinkamų priemonių, kuriomis siekiama patvirtinti, iš dalies pakeisti arba panaikinti nacionalinę priemonę. Valstybė narė, priėmusi 1 dalyje nurodytą sprendimą, gali jo laikytis tol, kol įsigalioja šios priemonės.“;

8.

13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.5.   1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo  (50)

Dėl Sprendimo Nr. 2119/98/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti užkrečiamąsias ligas, įtrauktinas į Bendrijos tinklą, ir šių ligų atrankos kriterijus, taip pat epidemiologinės ir mikrobiologinės priežiūros metodus. Kadangi yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Sprendimo Nr. 2119/98/EB nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, šios priemonės turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Sprendimo Nr. 2119/98/EB nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jei susiklosto ypatinga situacija, nes atsiranda nauja ypač pavojinga užkrečiama liga ar naujos jos formos, epidemiologinės priežiūros sistema turėtų būti pradedama taikyti kuo skubiau, siekiant užtikrinti gyventojų ir visuomenės sveikatos apsaugą. Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant priimti sprendimus, kuriais remiantis būtų nustatomos užkrečiamosios ligos, šių ligų atrankos kriterijai bei epidemiologinės ir mikrobiologinės priežiūros metodai, taip pat kuriais būtų iš dalies keičiamas Sprendimo Nr. 2119/98/EB priedas, kuriame pateikiamas užkrečiamųjų ligų kategorijų sąrašas.

Todėl Sprendimas Nr. 2119/98/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

„Siekdama, kad Bendrijos epidemiologinės priežiūros tinklas veiksmingai veiktų ir būtų gaunama vienarūšė informacija, Komisija nustato šiuos dalykus:“;

b)

įterpiamos antra ir trečia pastraipos:

„a, b ir e punktuose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio sprendimo nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 7 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

c, d, f, g ir h punktuose nurodytos priemonės priimamos pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

2.

6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Su šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse minėta informacija ir konsultacijomis bei šio straipsnio 1 ir 4 dalyse minėtu koordinavimu susijusios reguliavimo procedūros nustatomos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“;

3.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

įterpiama 4 dalis:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

4.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Komisija gali iš dalies pakeisti arba papildyti priedą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio sprendimo nuostatas, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 7 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“

5.6.   2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo  (51)

Dėl Direktyvos 2000/13/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti tam tikras priemones, būtinas direktyvai įgyvendinti. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2000/13/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant iš dalies pakeisti tam tikrų grupių komponentų sąrašus.

Todėl Direktyva 2000/13/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtas Bendrijos nuostatas priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3a dalies antrosios pastraipos d punktas pakeičiamas taip:

„d)

kitiems produktams, taikant priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

6 dalies antra pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoji įtrauka pakeičiama taip:

„—

komponentai, kurie yra priskiriami vienai iš I priede nurodytų grupių ir kurie yra kito maisto produkto sudedamoji dalis, turi būti nurodomi tik pagal tos grupės pavadinimą.

Komisija gali daryti I priede pateikto grupių sąrašo pakeitimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Tačiau I priede šalia pavadinimo „krakmolas“, jei šis komponentas gali turėti gliteno, visada turi būti nurodyta jo specifinė augalinė kilmė.“;

ii)

antroji įtrauka pakeičiama taip:

„—

vienai iš II priede išvardytų grupių priskiriami komponentai turi būti nurodomi tos grupės vardu, o šalia nurodomas jų specifinis pavadinimas arba EB numeris; jei komponentas priklauso daugiau kaip vienai grupei, nurodoma grupė pagal šiame maisto produkte atliekamą funkciją.

Šio priedo pakeitimus, daromus atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, t. y. priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtina Komisija pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 20 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

Tačiau II priede šalia pavadinimo „modifikuotas krakmolas“, jei šis komponentas gali turėti gliteno, visada turi būti nurodyta jo specifinė augalinė kilmė.“;

c)

7 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Šioje dalyje paminėtas Bendrijos nuostatas priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

d)

11 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Nepažeisdama antrosios pastraipos, po to, kai buvo gauta Europos maisto saugos tarnybos nuomonė, pareikšta remiantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (52), 29 straipsniu, IIIa priedą Komisija gali iš dalies pakeisti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 20 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

3.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Komisijos nustatytais atvejais; šie atvejai yra nustatomi, t. y. taikoma priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Komisijos nustatytais atvejais; šie atvejai yra nustatomi, t. y. taikoma priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

4 dalies trečiasis sakinys pakeičiamas taip:

„Šias Bendrijos nuostatas priima Komisija. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Šį sąrašą gali papildyti Komisija. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimama patvirtinama pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 2 dalies b ir d punktuose bei 5 dalies antroje pastraipoje minėtas Bendrijos nuostatas priima Komisija. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;“;

5.

11 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Šioje dalyje minėtas Bendrijos nuostatas priima Komisija. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Komisija nustato taisykles dėl kitų gėrimų, turinčių daugiau kaip 1,2 tūrio proc. alkoholio.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijose būtų uždrausta prekiauti maisto produktais, jei ant jų vartotojui suprantama kalba nėra nurodyta 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 2 dalyje numatyta informacija, nebent faktiškai vartotojas būtų informuotas kitomis nustatytomis ženklinimo priemonėmis. Šis nustatymas, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, atliekamas pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„4.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

9.

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Komisija patvirtina laikinas priemones, jei paaiškėja, kad jos būtinos šios direktyvos taikymui palengvinti.

Bendro pobūdžio laikinos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, ypač tolesnis šios direktyvos nuostatose numatytų reikalavimų detalizavimas, patvirtinamos pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos laikinos priemonės gali būti patvirtinamos pagal 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“

5.7.   2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo  (53)

Dėl Direktyvos 2001/37/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti taisykles, reglamentuojančias spalvotų fotografijų ar kitų iliustracijų naudojimą ant tabako produktų ir suderinti nuostatas dėl nustatymo metodų ir dėl įspėjimų apie sveikatai gresiantį pavojų su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2001/37/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2001/37/EB iš dalies keičiama taip:

1.

5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Komisija priima taisykles, reglamentuojančias spalvotų fotografijų ar kitų iliustracijų naudojimą rūkymo padariniams sveikatai aprašyti ir paaiškinti, siekdama užtikrinti, kad nebūtų pakenkta vidaus rinkos nuostatoms. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Derinimas

1.   Komisija su mokslo ir technikos pažanga suderina 4 straipsnyje nurodytus nustatymo metodus ir su jais susijusias sąvokas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija su mokslo ir technikos pažanga suderina įspėjimus apie sveikatai gresiantį pavojų, kurie turi būti pateikiami ant kiekvieno tabako gaminių pakelio, kaip nustatyta I priede, ir tokių įspėjimų apie sveikatai gresiantį pavojų keitimo dažnumą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija pagal 10 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą su mokslo ir technikos pažanga suderina tabako gaminių identifikavimui ir atsekamumui naudojamą žymėjimą.“;

3.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.8.   2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos  (54)

Dėl Direktyvos 2001/95/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti ir pritaikyti pagrindines pranešimo apie didelį produktų keliamą pavojų taisykles ir procedūras. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2001/95/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Veiksmingumo sumetimais ir visų pirma todėl, kad pagrindinių taisyklių ir procedūrų, susijusių su pranešimais apie didelį produktų keliamą pavojų, tinkamumas yra tinkamo skubiųjų pranešimų sistemos veikimo sąlyga, reguliavimo procedūros su tikrinimu terminai turėtų būti sutrumpinti.

Todėl Direktyva 2001/95/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Komisija apibrėžia reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad atitinkantys tuos standartus gaminiai tenkina bendrąjį saugos reikalavimą; šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;“;

2.

5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija pritaiko specifinius reikalavimus, susijusius su pareiga teikti I priede nustatytą informaciją. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 5 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Detali RAPEX tvarka yra išdėstyta II priede. Komisija ją turi pritaikyti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 5 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra 15 dienų.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

5.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b ir e punktuose nustatyti laikotarpiai atitinkamai yra du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.“

5.9.   2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras  (55)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 178/2002: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti nuostatas dėl mokslinių grupių skaičiaus ir pavadinimo, procedūrines prašymo dėl nuomonės pateikimo tarnybai taisykles ir institucijos įtraukimo į valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų sąrašą kriterijus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

28 straipsnio 4 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Tarnybos prašymu ir atsižvelgdama į technikos bei mokslo plėtrą, Komisija gali derinti mokslinių grupių skaičių ir pavadinimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 58 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

29 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija, pasitarusi su tarnyba, nustato šio straipsnio įgyvendinimo taisykles. Šiose taisyklėse pirmiausia nurodoma:

a)

procedūra, kurią tarnyba taiko jai pateiktiems prašymams;

b)

rekomendacijos, kuriomis vadovaujamasi moksliškai įvertinant medžiagas, produktus arba procesus, kuriems pagal Bendrijos teisės aktus yra taikoma išankstinio leidimo arba įtraukimo į sąrašą tvarka, ypač kai Bendrijos teisės aktuose yra numatyta arba leidžiama, kad pareiškėjas tam tikslui pateiktų dokumentų rinkinį.

a punkte nurodyta priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinama pagal 58 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

b punkte nurodytos rekomendacijos priimamos 58 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“;

3.

36 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija, pasitarusi su tarnyba, nustato taisykles, kuriose nurodomi institucijų įtraukimo į valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų sąrašą kriterijai, nuostatos dėl suderintų kokybės reikalavimų nustatymo ir finansinę paramą reglamentuojančios finansinės taisyklės. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 58 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Komisija, pasitarusi su tarnyba, pagal 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą nustato kitas 1 ir 2 dalių taikymo taisykles.“;

4.

58 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.10.   2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms  (56)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1774/2002: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti taisykles dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų 1, 2 ir 3 kategorijų medžiagų tvarkymo, perdirbimo, importo ir (arba) eksporto ir transformavimo, taip pat gyvūninės kilmės šalutinių produktų, kurie yra iš vietovių, kuriose taikomi apribojimai dėl gyvūnų sveikatos, bei organinių trąšų ir dirvos savybes gerinančių medžiagų pateikimo į rinką taisykles; apibrėžti naminių gyvūnėlių ėdalo ir naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos žaliavų importo iš trečiųjų šalių sąlygas bei apibrėžti prieduose nustatytus specialiuosius arba alternatyviuosius higienos reikalavimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant priimti gyvūninės kilmės šalutinių produktų ar iš jų gautų produktų iš vietovių, kuriose taikomi apribojimai dėl gyvūnų sveikatos, pateikimo į rinką taisykles, priimti alternatyvias taisykles, reglamentuojančias ypatingas aplinkybes, susijusias su gyvūninės kilmės šalutinių produktų ar iš jų gautų produktų pateikimu į rinką, bei iš dalies keisti priedus.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tačiau, kol Komisija nėra priėmusi sprendimo, valstybės narės nacionaliniais teisės aktais gali reguliuoti VII ir VIII prieduose nenurodytų produktų importą ir jų pateikimą į rinką. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Jei valstybės narės pasinaudoja šia galimybe, jos nedelsdamos informuoja Komisiją.“;

2.

4 straipsnis iš dalies keičiamas:

a)

2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

atsižvelgiant į mokslo pažangą, pašalinamos kitais Komisijos patvirtintais būdais, prieš tai pasitarus su atitinkamu mokslo komitetu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tokios priemonės gali papildyti arba pakeisti šios straipsnio dalies a–d punktuose nurodytas priemones.“;

b)

4 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„1 kategorijos medžiagų neleidžiama importuoti ar eksportuoti, išskyrus kai yra laikomasi šio reglamento nuostatų arba Komisijos nustatytų taisyklių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

gaunamos baltyminės medžiagos, naudojamos kaip organinės trąšos arba dirvožemio savybes gerinančios medžiagos pagal reikalavimus, jei tokių esama, nustatytus Komisijos, pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

ii)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

žuvų kilmės medžiagos paverčiamos silosu arba kompostu, laikantis Komisijos nustatytų taisyklių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

iii)

e punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

transformuojami biologinių dujų arba komposto įmonėje, laikantis Komisijos nustatytų taisyklių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;“;

iv)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

pašalinamos kitomis priemonėmis arba panaudojamos kitais būdais, laikantis Komisijos nustatytų taisyklių, pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tos priemonės ar būdai gali papildyti arba pakeisti šios straipsnio dalies a–f punktuose nurodytas priemones ar būdus.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   2 kategorijos medžiagas leidžiama pateikti į rinką arba eksportuoti tik laikantis šio reglamento nuostatų arba Komisijos nustatytų taisyklių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

6 straipsnio 2 dalies g, h ir i punktai pakeičiami taip:

„g)

viešojo maitinimo atliekos, nurodytos 1 dalies l punkte, – transformuojamos biologinių dujų arba komposto įmonėje, laikantis Komisijos nustatytų taisyklių, o kol tokios taisyklės nepriimtos – pagal nacionalinius teisės aktus. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

h)

žuvų kilmės medžiagos – paverčiamos silosu arba kompostu, laikantis Komisijos nustatytų taisyklių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu; arba

i)

pašalinamos kitomis priemonėmis arba panaudojamos kitais būdais, laikantis Komisijos nustatytų taisyklių, pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu; šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tokios priemonės ar būdai gali papildyti arba pakeisti a–h punktuose nurodytas priemones ar būdus.“;

5.

12 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija gali pakeisti 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus, atsižvelgdama į mokslo pažangą ir pasikonsultavusi su atitinkamu mokslo komitetu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

16 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

atitinka VII ir VIII prieduose nustatytus reikalavimus arba Komisijos priimtas išsamias taisykles. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 33 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

b)

antros pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Ypatingomis aplinkybėmis Komisija priimamais sprendimais gali nustatyti kitokius, nei pirmoje pastraipoje nurodyti, reikalavimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 33 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

7.

20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, pagamintos iš perdirbtų produktų (išskyrus mėšlą ir virškinamojo trakto turinį), būtų pateikiamos į rinką arba eksportuojamos, tik jei atitinka esamus Komisijos nustatytus reikalavimus, pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija nustato taisykles dėl kontrolės priemonių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu, žuvims ir kailiniams gyvūnams galima taikyti nuo 1 dalies a punkto nukrypti leidžiančias nuostatas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9.

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

be to, pasikonsultavusios su Europos maisto saugos tarnyba, laikydamosi Komisijos nustatytų taisyklių, valstybės narės gali leisti, prižiūrint kompetentingoms institucijoms, šerti nykstančių arba saugomų rūšių maitlesius paukščius 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytomis 1 kategorijos medžiagomis. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija gali priimti išsamias tikrinimo priemonių taisykles. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10.

25 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija gali nustatyti taisykles dėl tikrinimų dažnumo ir standartinės mikrobiologinių tyrimų metodikos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Bet kokios kitos išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės gali būti priimtos pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

11.

26 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija gali nustatyti taisykles dėl tikrinimų dažnumo ir standartinės mikrobiologinių tyrimų metodikos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Bet kokios kitos išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės gali būti priimtos pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

12.

28 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau importuoti iš trečiųjų šalių naminių gyvūnėlių ėdalą ir jo žaliavą, gautą iš gyvūnų, kurie buvo apdoroti tam tikromis pagal Direktyvą 96/22/EB draudžiamomis medžiagomis, leidžiama, jei tokia žaliava yra paženklinta nepanaikinamu žymeniu ir esant atitinkamoms Komisijos nustatytoms sąlygoms. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

13.

32 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pasikonsultavusi su atitinkamu mokslo komitetu gyvūnų arba visuomenės sveikatai poveikį galinčiais turėti klausimais, Komisija gali iš dalies pakeisti arba papildyti priedus ir priimti bet kokias reikiamas pereinamojo laikotarpio priemones.

Pereinamojo laikotarpio priemonės ir priedus iš dalies keičiančios arba papildančios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, ypač tolesnis šio reglamento nuostatose numatytų reikalavimų detalizavimas, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 33 straipsnio 4 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

Kitos pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtinamos pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

14.

33 straipsnis dalis pakeičiama taip:

„33 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra 15 dienų.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

15.

III priedo II skyriaus B dalies 11 punktas pakeičiamas taip:

„11.

Nuotekos turi būti valomos, kad, jei įmanoma, neliktų patogenų. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 kategorijų tarpinių įmonių nuotekų valymo reikalavimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

16.

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

II skyriaus 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Nešvariajame sektoriuje susidarančios nuotekos turi būti išvalytos, kad, jei įmanoma, neliktų patogenų. Komisija gali nustatyti specialius perdirbimo įmonių nutekamojo vandens valymo reikalavimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

V skyriaus 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Komisija gali nustatyti tyrimo metodika paremtas pripažinimo procedūras. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

17.

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I skyriaus C dalies 8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Iš 1 arba 2 kategorijų medžiagų gauti perdirbti produktai, išskyrus biologinių dujų arba komposto gamybos įmonėms skirtus skystus produktus, turi būti paženklinami nepanaikinamu žymeniu, jei techniškai įmanoma – kvapu pagal kompetentingos institucijos patvirtintą metodiką. Komisija gali nustatyti išsamias tokio ženklinimo taisykles. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

III skyriaus 2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

ištisiniu procesu 140 oC temperatūroje, veikiant 2 barų (2 000 hPa) slėgiu aštuonias minutes arba lygiavertėmis Komisijos nustatytomis sąlygomis. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

18.

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

II skyriaus C dalies 13 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

perdirbama pagal šio reglamento nuostatas patvirtintoje perdirbimo įmonėje arba nukenksminama kompetentingos institucijos leidžiamu apdorojimo būdu. Komisija gali sudaryti leidžiamų apdorojimo būdų sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Siunta gali būti išsiųsta tik apdorojus, kompetentingai institucijai pagal I skyriaus 10 dalies nuostatas atlikus tyrimą dėl salmonelių ir gavus neigiamą rezultatą.“;

b)

V skyrius iš dalies keičiamas taip:

i)

A dalies 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Žalias pienas ir priešpienis turi būti gaminami tokiomis sąlygomis, kurios suteikia pakankamas garantijas dėl gyvūnų sveikatos. Tokias sąlygas gali nustatyti Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

ii)

B dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Kai nustatomas egzotiškos ligos įvežimo ar bet koks kitas pavojus gyvūnų sveikatai, Komisija gali nustatyti papildomus gyvūnų sveikatos apsaugos reikalavimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

VI skyriaus B dalies 3 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

apdorojama lygiaverčio Komisijos patvirtinto gamybos proceso metu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

d)

VII skyriaus A dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Dikalcio fosfato perdirbimo procesas turi būti toks:

a)

3 kategorijos kaulų medžiaga susmulkinama, karštu vandeniu pašalinami riebalai; ne trumpiau kaip 2 dienas ji apdorojama atskiesta druskos rūgštimi (kurios koncentracija ne mažesnė kaip 4 %, o pH vertė mažesnė kaip 1,5);

b)

atlikus a punkte nurodytą apdorojimą, gautas fosforinis tirpalas apdorojamas kalkėmis ir gaunamos dikalcio fosfato nuosėdos, kurių pH vertė yra nuo 4 iki 7; ir

c)

galiausiai tos nuosėdos džiovinamos įvesties temperatūrai esant nuo 65 oC iki 325 °C, o išvesties – nuo 30 iki 65 °C, arba

atliekamas lygiavertis Komisijos patvirtintas procesas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

e)

VIII skyriaus A dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Trikalcio fosfato perdirbimo procesas turi būti toks:

a)

3 kategorijos kaulų medžiaga susmulkinama, priešpriešinio srauto karštu vandeniu pašalinant riebalus (mažesnių nei 14 mm kaulų atplaišų atveju);

b)

yra apdoroti 30 minučių verdant 145 °C temperatūros garuose esant 4 barų slėgiui;

c)

baltymų sultinys ir hidroksiapatitas (trikalcio fosfatas) atskiriami centrifuguojant; ir

d)

trikalcio fosfatas smulkinamas, baigus džiovinimą skysčio pripildytoje vonelėje oru 200 °C temperatūroje; arba

atliekamas lygiavertis Komisijos patvirtintas gamybos procesas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

19.

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

VI skyriaus A dalies 2 punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e)

užkonservuoti ne rauginant; Komisija parenka konservavimo būdą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

VII skyriaus A dalies 4 punkto a papunkčio iii dalis pakeičiama taip:

„iii)

užkonservuoti ne rauginant; Komisija parenka konservavimo būdą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

5.11.   2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus  (57)

Dėl Direktyvos 2002/98/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus suderinti I–IV prieduose nustatytus reikalavimus su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2002/98/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jei mokslo ir technikos raida rodytų, kad donorams reikėtų pateikti arba iš jų gauti papildomos informacijos, siekiant, pavyzdžiui, neimti kraujo iš donorų, kurie kelia pavojų kitų sveikatai, pritaikymą reikėtų atlikti nedelsiant. Taip pat jei mokslo pažanga pasiūlytų naujus tinkamumo kriterijus, susijusius su kraujo ir plazmos donorų tinkamumu, į sąrašą reikėtų nedelsiant įtraukti naujus sustabdymo kriterijus. Jei dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant suderinti I–IV prieduose nustatytus techninius reikalavimus, susijusius su informacija, kurią reikia pateikti donorams ar kurią reikia iš jų gauti, taip pat reikalavimus, susijusius su kraujo ir plazmos donorų tinkamumu, su mokslo ir technikos pažanga.

Todėl Direktyva 2002/98/EB iš dalies keičiama taip:

1.

28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

2.

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„Komisija priima sprendimus pakeisti I–IV prieduose nustatytus techninius reikalavimus, pritaikant juos prie mokslo ir technikos pažangos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą III ir IV prieduose nustatytiems techniniams reikalavimams.“;

b)

2 dalies įžanginė formuluotė pakeičiamas taip:

„Komisija priima sprendimą dėl toliau pateiktų techninių reikalavimų pakeitimo ir jų pritaikymo prie mokslo ir technikos pažangos:“;

c)

įterpiamos šios dalys:

„2 dalies a–i punktuose nurodyti techniniai reikalavimai, priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą techniniams reikalavimams, nurodytiems antros dalies b, c, d, e, f ir g punktuose.“

5.12.   2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje  (58)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1831/2003: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti, remiantis technologijų pažanga ar mokslo pasiekimais, papildomas pašarų priedų kategorijas ir funkcines grupes, priimti III priedo ir IV priede pateiktų bendrųjų sąlygų pakeitimus, siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą ir mokslo pasiekimus, ir II priedo pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei tai būtina dėl technologijų pažangos ar mokslo pasiekimų, Komisija gali adaptuoti IV priede pateiktas bendrąsias sąlygas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai tai būtina dėl technologijų pažangos ar mokslo pasiekimų, Komisija apibrėžia papildomas pašarų priedų kategorijas ir funkcines grupes. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

7 straipsnio 5 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Pasitarus su Tarnyba, gali būti nustatytos papildomos šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės.

Komisija priima taisykles, leidžiančias taikyti supaprastintą leidimų išdavimo tvarką tiems priedams, kuriuos buvo leista naudoti maiste. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos įgyvendinimo taisyklės gali būti priimamos pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Šiose taisyklėse, jei tinka, turėtų būti atskiriami reikalavimai maistui skirtų gyvūnų pašarų priedams ir reikalavimai, susiję su kitiems gyvūnams, visų pirma naminiams gyvūnėliams, skirtu pašaru.“;

4.

16 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija gali patvirtinti III priedo pakeitimus, kuriais būtų atsižvelgiama į technologijų pažangą ir mokslo pasiekimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

21 straipsnio trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Išsamios II priedo įgyvendinimo taisyklės patvirtinamos pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

II priedą iš dalies gali keisti Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.13.   2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje  (59)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2065/2003: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti priedų pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei reikia, Komisija, paprašiusi tarnybos mokslinės ir techninės pagalbos, patvirtina pagal II priedo 4 punktą pasiūlytų įteisintų analitinių metodų, įskaitant tiriamas medžiagas, kokybės kriterijus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Pakeitimai

1.   Komisija priima priedų pakeitimus pasikonsultavusi su tarnyba dėl mokslinės ir (arba) techninės pagalbos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   6 straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo pakeitimai daromi pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, pasikonsultavus su tarnyba dėl mokslinės ir (arba) techninės pagalbos.“;

3.

19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.14.   2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės  (60)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2160/2003: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus tvirtinti Bendrijos tikslus sumažinti zoonozės ir zoonozės sukėlėjų paplitimą, specialius kontrolės metodus ir specialias taisykles, susijusias su tyrimų metodų vertinimo kriterijais ir nustatyti etaloninių laboratorijų įsipareigojimus ir uždavinius bei Bendrijos kontrolės įgyvendinimo taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija nustato tikslus ir jų pakeitimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pasikeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

6 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Komisija gali keisti I priedą šios dalies b punkte numatytiems tikslams, ypač atsižvelgdama į c punkte išvardytus kriterijus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Komisija gali keisti arba papildyti III priedą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

5 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija gali keisti, taisyti ar papildyti II priede nustatytus reikalavimus ir minimalias mėginių ėmimo taisykles, ypač atsižvelgusi į 4 straipsnio 6 dalies c punkte išvardytus reikalavimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

8 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

„Komisijos iniciatyva arba valstybės narės prašymu:“;

b)

Įterpiama antra pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nepažeisdama 5 straipsnio 6 dalies nuostatų, Komisija gali nustatyti specialias taisykles, reglamentuojančias valstybių narių atliekamą 5 straipsnio 5 dalyje ir šio straipsnio 2 dalyje minėtų reikalavimų nustatymą. Šios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

10 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

„5.   Galutinės paskirties valstybei narei pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti leidžiama reikalauti pereinamojo laikotarpio tam, kad šio straipsnio 4 dalyje nurodyto tyrimo rezultatai atitiktų nacionalinėse programose nustatytus kriterijus, kaip nurodyta 5 straipsnio 5 dalyje. Leidimas gali būti panaikintas ir, nepažeidžiant 5 straipsnio 6 dalies nuostatos, Komisija gali nustatyti specialias taisykles, reglamentuojančias šiuos kriterijus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija nustato Bendrijos etaloninių laboratorijų įsipareigojimus ir uždavinius, ypač susijusius su jų veiklos ir nacionalinių etaloninių laboratorijų veiklos koordinavimu. Šios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali nustatyti tam tikrus nacionalinių etaloninių laboratorijų įsipareigojimus ir uždavinius, ypač susijusius su jų veiklos ir atitinkamų valstybių narių laboratorijų, paskirtų remiantis 12 straipsnio 1 dalies a punkto nuostata, veiklos koordinavimu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

12 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Prireikus Komisija gali patvirtinti kitus tyrimo metodus. Šios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Įgyvendinimo ir pereinamojo laikotarpio priemonės

Komisija gali priimti pereinamojo laikotarpio arba įgyvendinimo priemones ir padaryti būtinus atitinkamų sveikatos pažymėjimų pakeitimus. Pereinamojo laikotarpio bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, įskaitant jį papildančias naujas neesmines nuostatas, ypač tolesnis šio reglamento nuostatose numatytų reikalavimų detalizavimas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos įgyvendinimo arba pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

9.

14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

10.

17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Praktinės šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės, ypač reglamentuojančios bendradarbiavimo su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis tvarką, nustatomos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“

5.15.   2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus  (61)

Dėl Direktyvos 2004/23/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti audinių ir ląstelių atsekamumo reikalavimus bei susijusias vykdymo procedūras, taip pat tam tikrus techninius reikalavimus, susijusius, inter alia, su audinių įstaigų akreditavimo sistema bei žmogaus audinių ir ląstelių donoryste, įsigijimu, tyrimu, perdirbimu, konservavimu, laikymu, ir paskirstymu. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/32/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jei dėl mokslo ir technikos raidos, susijusios su donorų atrankos kriterijais ir laboratoriniais tyrimais, būtų gauta naujų per donorus perduodamų ligų įrodymų, Bendrijos teisės aktai turėtų būti skubiai pritaikyti. Jei dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant priimti sprendimus, susijusius su audinių ir (arba) ląstelių donorų atrankos kriterijais ir donorams būtinais laboratoriniais tyrimais.

Todėl Direktyva 2004/23/EB iš dalies keičiama taip:

1.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija nustato audinių ir ląstelių, taip pat produktų ir medžiagų, kontaktuojančių su šiais audiniais ir ląstelėmis ir darančiais poveikį jų kokybei ir saugumui, sieties reikalavimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 29 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija nustato atsekamumo užtikrinimo Bendrijos lygiu tvarką. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 29 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija nustato patikrinimo tvarką pagal 1 dalį, kad kokybės ir saugos standartai būtų lygiaverčiai. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 29 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

„Komisija turi priimti sprendimus dėl šių techninių reikalavimų ir jų suderinimo su moksline ir technine pažanga:“;

b)

įterpiamos šios dalys:

„a - i punktuose nurodyti techniniai reikalavimai, priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 29 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 29 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą techniniams reikalavimams, nurodytiems 28 straipsnio d ir e punktuose.“;

4.

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.16.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių  (62)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 882/2004: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti mėginių ėmimo ir analizės metodų taikymo priemones, apibrėžti sąlygas, kuriomis atliekamas specialusis apdorojimas, atnaujinti mokėjimų, kurie gali būti renkami, minimalius įkainius, apibrėžti aplinkybes, kuriomis būtinas oficialus sertifikavimas, iš dalies keisti ir atnaujinti Bendrijos etaloninių laboratorijų sąrašus, apibrėžti į Bendriją eksportuojamų produktų keliamos rizikos nustatymo kriterijus ir konkrečias importo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Komisija gali taikyti šias įgyvendinimo priemones:“;

b)

įterpiama antroji pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad specialusis apdorojimas būtų atliekamas jos arba kitos valstybės narės kontroliuojamose įstaigose bei laikantis Komisijos nustatytų sąlygų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Kai tokios sąlygos nenustatytos, specialusis apdorojimas atliekamas laikantis nacionalinių taisyklių.“;

3.

27 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„IV priedo B skirsnyje ir V priedo B skirsnyje nustatytus įkainius Komisija atnaujina ne rečiau kaip kas dvejus metus, visų pirma siekdama atsižvelgti į infliaciją. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

30 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Nepažeisdama gyvūnų sveikatos ar gyvūnų gerovės tikslais priimtų reikalavimų dėl oficialaus sertifikavimo, Komisija gali priimti šiuos reikalavimus:“;

b)

įterpiamos antroji ir trečioji pastraipos:

„a punkte nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

b–g punktuose nurodytos priemonės patvirtinamos pagal 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

5.

32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Kitas Bendrijos etalonines laboratorijas, susijusias su I priede išvardytomis sritimis, į VII priedą gali įtraukti Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. VII priedas gali būti atnaujinamas pagal tą pačią procedūrą.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija gali nustatyti Bendrijos etaloninėms laboratorijoms papildomų pareigų ir užduočių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

33 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija gali nustatyti nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms papildomų pareigų ir užduočių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

46 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Rizikos nustatymo kriterijus, taikomus atliekant a punkte nurodytos rizikos įvertinimą, nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

48 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kadangi Bendrijos teisės aktuose, visų pirma Reglamente (EB) Nr. 854/2004, neapibrėžiamos sąlygos ir išsamios procedūros, kurių reikia laikytis importuojant prekes iš trečiųjų šalių ar jų regionų, prireikus jas nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9.

62 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

10.

63 straipsnis pakeičiamas taip:

„63 straipsnis

Taikymo ir pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Pereinamojo laikotarpio bendro pobūdžio priemonės, inter alia, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, ypač:

bet kokie 12 straipsnio 2 dalyje nurodytų standartų pakeitimai,

šiame reglamente taikoma gyvūninės kilmės pašarų apibrėžtis,

ir tolesnis šio reglamento nuostatose numatytų reikalavimų detalizavimas, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos pereinamojo laikotarpio arba įgyvendinimo priemonės, būtinos siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą, gali būti patvirtinamos pagal 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Tai visų pirma taikoma kalbant apie:

su kontrole susijusių užduočių delegavimą 5 straipsnyje nurodytoms kontrolės institucijoms, kurios jau vykdė savo veiklą prieš įsigaliojant šiam reglamentui,

28 straipsnyje nurodyto neatitikimo reikalavimams atvejus, kai kyla išlaidų, susijusių su papildoma oficialia kontrole,

išlaidas, patirtas 54 straipsnyje numatytais atvejais,

oficialios kontrolės mikrobiologinės, fizinės ir (arba) cheminės analizės taisykles, ypač įtarus, kad egzistuoja pavojus, įskaitant iš trečiųjų šalių importuojamų produktų saugos priežiūrą.

2.   Siekiant atsižvelgti į Reglamentų (EEB) Nr. 2092/91, (EEB) Nr. 2081/92 ir (EEB) Nr. 2082/92 specifiškumą, konkrečiose priemonėse, kurias turi nustatyti Komisija, gali būti numatytos būtinos leidžiančios nukrypti nuostatos nuo šiuo reglamentu nustatytų taisyklių ir tų taisyklių koregavimo tvarka. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

11.

64 straipsnis pakeičiamas taip:

„64 straipsnis

Priedų ir nuorodų į Europos standartus keitimai

Šios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 62 straipsnio 4 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:

1.

nepažeidžiant 27 straipsnio 3 dalies, šio reglamento priedus, išskyrus I, IV ir V priedus, galima atnaujinti, ypač siekiant atsižvelgti į administracinius pokyčius ir mokslinę ir (arba) technologinę pažangą;

2.

šiame reglamente pateiktas nuorodas į Europos standartus galima atnaujinti, kai tas nuorodas pakeičia CEN.“

5.17.   2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu  (63)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1935/2004: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus tvirtinti specialias priemones žaliavų ir gaminių grupėms, Bendrijos leidimą naudoti medžiagą, taip pat tokio leidimo keitimą, sustabdymą ir panaikinimą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Siekiant stiprinti Europos pramonės konkurencingumą ir naujoves, žaliavos ir gaminiai, skirtais liesti su maistu, turėtų būti teikiami į rinką iš karto nustačius jų saugą. Veiksmingumo sumetimais turėtų būti sutrumpinti įprasti reguliavimo procedūros su tikrinimu terminai, siekiant patvirtinti medžiagų, leidžiamų naudoti gaminant žaliavas ir gaminius, skirtus liestis su maistu, sąrašą; leidžiamų medžiagų, kurių dedama į veikliąsias ar protingąsias su maistu besiliečiančias žaliavas ir gaminius, sąrašą (-us) arba veikliųjų ar protingųjų žaliavų ir gaminių sąrašą (-us) ir, kai yra reikalinga, specialias šių medžiagų ir (arba) žaliavų bei gaminių, į kuriuos jų yra dedama, naudojimo sąlygas; grynumo standartus; specialias kai kurių medžiagų ir (arba) žaliavų ir gaminių, kuriuose tokios medžiagos yra naudojamos, naudojimo sąlygas; tam tikrų sudedamųjų medžiagų ar sudedamųjų medžiagų grupių specifinės migracijos į maisto produktus ar ant jų lygius; esamų atskirųjų direktyvų dėl žaliavų ir gaminių dalinius pakeitimus; Bendrijos leidimus ir jų keitimą, sustabdymą ar panaikinimą.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant patvirtinti specialias priemones, susijusias su Bendrijos leidimų keitimu, galiojimo sustabdymu ar panaikinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija gali patvirtinti ar iš dalies pakeisti konkrečias priemones, taikomas I priede išvardytų žaliavų ir gaminių grupėms bei, atitinkamais atvejais, tų žaliavų ir gaminių ar tų žaliavų ir gaminių gamybai panaudotų perdirbtų žaliavų ir gaminių junginiams.“;

b)

į 1 dalį įterpiamos pastraipos:

„Komisija patvirtina m punkte nurodytas specialias priemones pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

f, g, h, i, j, k, l ir n punktuose nurodytos specialios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

a–e punktuose nurodytos specialios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija gali iš dalies pakeisti esamas atskirąsias direktyvas dėl žaliavų ir gaminių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinama pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija patvirtina Bendrijos leidimą 1 dalyje nurodytos konkrečios priemonės forma. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinama pagal 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

12 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija patvirtina galutinę konkrečią priemonę dėl leidimo keitimo, sustabdymo ar panaikinimo. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinama pagal 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 23 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

4.

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Komisija priima I ir II priedų pakeitimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

pridedamos tokios dalys:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b ir e punktuose nustatyti laikotarpiai atitinkamai yra du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

5.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.   ENERGETIKA IR TRANSPORTAS

6.1.   1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių  (64)

Dėl Direktyvos 96/98/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus priimti bandymo standartus, jeigu tarptautinėms organizacijoms per priimtiną laiką nepavyksta jų priimti arba jeigu jos atsisako juos priimti, A.2 priede nurodytus įrenginius perkelti į A.1 priedą ir išskirtinėmis sąlygomis leisti sumontuoti techniškai naujoviškus įrenginius. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus direktyvos tikslais taikyti vėlesnius tarptautinių dokumentų pakeitimus, atnaujinti A priedą, numatyti galimybę su A.1 priede išvardytais įrenginiais naudoti tam tikrus modulius, iš dalies keisti atitikties vertinimo modulių skiltis ir į 2 straipsnyje pateiktą apibrėžimą „bandymo standartai“ įtraukti standartizacijos organizacijas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 96/98/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 96/98/EB iš dalies keičiama taip:

1.

7 straipsnio 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Jeigu tarptautinėms organizacijoms, įskaitant IMO, per pagrįstą laiką nepavyksta priimti konkretiems įrenginių įtaisams skirtų atitinkamų bandymo standartų arba jeigu jos atsisako priimti tokius standartus, galima priimti Europos standartizacijos organizacijų parengtus standartus. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

6.   Kai priimami arba kai įsigalioja 1 arba 5 dalyse nurodyti bandymo standartai, skirti konkretiems įrenginių įtaisams, tokius įrenginius iš A.2 priedo galima perkelti į A.1 priedą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinama pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

5 straipsnio nuostatos taikomos nuo šių įrenginių perkėlimo datos.“;

2.

13 straipsnio 2 dalies pirmoji įtrauka pakeičiama taip:

„—

priemonės pagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri ėmėsi pirmiau minėtos priemonės, ir kitoms valstybėms narėms; jeigu 1 dalyje nurodytas sprendimas priimtas dėl bandymo standartų trūkumų, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis, per du mėnesius klausimą perduoda 18 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui, jeigu sprendimą priėmusi valstybė narė neketina keisti savo nuomonės, ir pradeda 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

3.

14 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   1 dalyje nurodyti įrenginiai įrašomi į A.2 priedą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinama pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

17 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Šią direktyvą galima iš dalies keisti, kad:

a)

šios direktyvos tikslais būtų galima pritaikyti vėlesnius tarptautinių dokumentų pakeitimus;

b)

diegiant naujus įrenginius ir juos perrašant iš A.2 priedo į A.1 priedą ir vice versa, būtų galima atnaujinti A priedą;

c)

būtų suteikta galimybė su A.1 priede išvardytais įrenginiais naudoti B + C modulius bei H modulį ir iš dalies keisti atitikties vertinimo modulių skiltis;

d)

kitas standartizacijos organizacijas būtų galima įtraukti į 2 straipsnyje pateiktą apibrėžimą „bandymo standartai“.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (65) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (66) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6.2.   2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus  (67)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2099/2002: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti 2 straipsnio 2 dalį, siekiant įterpti nuorodą į Bendrijos aktus, kuriais COSS suteikiami priėmus šį reglamentą įsigalioję įgyvendinimo įgaliojimai. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2099/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Komiteto steigimas

1.   Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (toliau – COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

2.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

COSS įgaliojimai

COSS naudojasi jam suteiktais įgaliojimais, laikydamasis galiojančių Bendrijos teisės aktų. 2 straipsnio 2 dalis gali būti iš dalies pakeista pagal 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, siekiant įterpti nuorodą į Bendrijos teisės aktus, kuriais COSS suteikiami priėmus šį reglamentą įsigalioję įgyvendinimo įgaliojimai. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.“

6.3.   2003 m. birželio 13 d Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų  (68)

Dėl Direktyvos 2003/42/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti priedus, siekiant papildyti arba pakeisti pavyzdžius; palengvinti keitimąsi informacija; ir patvirtinti informacijos skleidimo priemones suinteresuotiems asmenims. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2003/42/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2003/42/EB iš dalies keičiama taip:

1.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija gali nuspręsti iš dalies pakeisti priedus taip papildydama arba pakeisdama pavyzdžius. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nepažeidžiant visuomenės teisės į galimybę susipažinti su Komisijos dokumentais, nustatytos 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (69), Komisija savo iniciatyva patvirtina šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos skleidimo suinteresuotoms šalims priemones ir su tuo susijusius reikalavimus. Tokios priemonės, kurios gali būti bendrosios ir atskirosios, turi būti paremtos poreikiu:

suteikti asmenims ir organizacijoms informaciją, kurios jiems reikia civilinės aviacijos saugai gerinti,

apriboti informacijos skleidimą taip, kad būtų teikiama tik ta dalis, kuri absoliučiai būtina jos vartotojams, kad būtų užtikrintas reikiamas tos informacijos konfidencialumas.

Atskiros priemonės tvirtinamos 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Bendrosios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Sprendimas skleisti informaciją pagal šią straipsnio dalį taikomas tik tai jos daliai, kuri absoliučiai būtina jos vartotojui, nepažeidžiant 8 straipsnio nuostatų.

3.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Komisijai padeda 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (70) 12 straipsniu įsteigtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6.4.   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/36/EB dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos  (71)

Dėl Direktyvos 2004/36/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti informacijos, gautos atliekant tikrinimus perone pagal Europos bendrijos (EB) SAFA programą, skleidimą suinteresuotiems asmenims ir priemones, iš dalies keičiančias direktyvos priedus, nustatančius SAFA tikrinimų perone atlikimo ir ataskaitų teikimo techninių procedūrų elementus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/36/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/36/EB iš dalies keičiama taip:

1.

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nepažeidžiant visuomenės teisės susipažinti su Komisijos dokumentais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001, Komisija savo iniciatyva patvirtina 1 dalyje nurodytos informacijos platinimo suinteresuotoms šalims priemones bei susijusias sąlygas. Šios priemonės, kurios gali būti bendros arba individualios, grindžiamos būtinybe:

pateikti asmenims ir organizacijoms informaciją, kurios jiems reikia gerinant civilinės aviacijos saugą,

apriboti informacijos platinimą tuo, kas būtinai reikalinga jos naudotojams, kad būtų tinkamai užtikrintas tos informacijos konfidencialumas.

Atskiros priemonės patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

Bendros priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Remdamasi informacija, surinkta pagal 1 dalį, Komisija gali

a)

pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą imtis bet kurių tinkamų priemonių, kad palengvintų 3, 4 ir 5 straipsnių įgyvendinimą, pavyzdžiui:

apibrėžti duomenų saugojimo ir platinimo formą,

sukurti ar sustiprinti atitinkamas įstaigas, valdančias ar eksploatuojančias informacijos rinkimui ar keitimuisi ja būtinas priemones;

b)

nustatyti išsamias sąlygas atlikti patikrinimus perone, įskaitant reguliariai atliekamus patikrinimus ir nustatyti rinktinos informacijos sąrašą. Šios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas, įkurtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 12 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

5.   Be to, Komisija gali konsultuotis su komitetu bet kuriais kitais su šios direktyvos taikymu susijusiais klausimais.“;

4.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Komisija gali iš dalies keisti šios direktyvos priedus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

6.5.   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės  (72)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 868/2004: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus sukurti detalią metodologiją nesąžiningai kainų nustatymo veiklai įvardyti. Tokia metodologija, inter alia, turėtų numatyti, kokiu būdu konkrečiame aviacijos sektoriaus kontekste turėtų būti vertinamas įprastas konkurencingas kainų nustatymas, faktinės sąnaudos ir pagrįstas pelnas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 868/2004 nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija parengia detalią metodologiją nesąžiningai kainų nustatymo veiklai įvardyti. Ši metodologija, inter alia, numato, kokiu būdu konkrečiame aviacijos sektoriaus kontekste vertinamas įprastinis konkurencingas kainų nustatymas, faktinės sąnaudos ir pagrįstas pelnas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda vadovaujantis 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus (73) 11 straipsniu sudarytas Komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6.6.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų  (74)

Dėl Direktyvos 2004/54/EB: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti pakeitimus, būtinus siekiant suderinti priedus su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/54/EB nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/54/EB iš dalies keičiama taip:

1.

13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 30 d. Komisija paskelbia ataskaitą apie tai, kaip laikomasi praktikos valstybėse narėse. Kai būtina, ji pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą pateikia pasiūlymus dėl bendros suderintos rizikos analizės metodikos.“;

2.

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Komisija šios direktyvos priedus derina su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra pateikiama nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra pateikiama nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.7.   2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę  (75)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2111/2005: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus pakeisti bendrus draudimo oro vežėjui vykdyti veiklą nustatymo kriterijus, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos raidą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Veiksmingumo sumetimais turėtų būti sutrumpinti reguliavimo procedūros su tikrinimu terminai, siekiant pakeisti priedą, kuriame nustatyti bendrieji draudimo vykdyti veiklą dėl saugos priežasčių taikymo Bendrijos lygiu kriterijai.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Oro vežėjams taikytini bendrieji draudimo vykdyti veiklą kriterijai, grindžiami atitinkamais saugos standartais, yra išdėstyti priede (toliau – bendrieji standartai). Komisija gali keisti priedą, ypač siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos raidą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija, siekdama nustatyti išsamias taisykles dėl šiame skyriuje nurodytų procedūrų, prireikus priima įgyvendinimo priemones. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 12 straipsnyje numatytas komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b punkte ir 4 dalies e punkte nustatyti terminai – atitinkamai vienas mėnuo, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

5.   Komisija gali konsultuotis su Komitetu visais kitais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais.“


(1)  OL L 59, 1998 2 27, p. 1.

(2)  OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“;

(4)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

(5)  OL L 18, 2000 1 22, p. 1.

(6)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“

(8)  OL L 121, 2001 5 1, p. 34.

(9)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.“

(10)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

(11)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(12)  OL L 243, 1996 9 24, p. 31.

(13)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.“

(14)  OL L 330, 1998 12 5, p. 32.

(15)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.

(16)  OL L 33, 2006 2 4, p. 1.

(17)  OL L 64, 2006 3 4, p. 37.

(18)  OL L 102, 2006 4 11, p. 15.

(19)  OL L 257, 1995 10 27, p. 1.

(20)  Paskelbta Jungtinių Tautų F serijoje Nr. 2, 3 redakcija, 6.1 lentelėje, su pakeitimais, padarytais OECD (DES/NI/86.9), Paryžius 1986.“;

(21)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(22)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“;

(23)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3.

(24)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(25)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“

(26)  OL L 162, 1998 6 5, p. 1.

(27)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(28)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“;

(29)  OL L 63, 1999 3 12, p. 6.

(30)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(31)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“;

(32)  OL L 69, 2003 3 13, p. 1.

(33)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.“;

(34)  OL L 255, 2005 9 30, p. 1.

(35)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.“

(36)  OL L 340, 2002 12 16, p. 1.

(37)  OL L 185, 1971 8 16, p. 15.“

(38)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

(39)  OL L 185, 1971 8 16, p. 15.“;

(40)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(41)  OL L 185, 1971 8 16, p. 15.“;

(42)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(43)  OL L 291, 1969 11 19, p. 9.“;

(44)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“;

(45)  OL L 237, 1993 9 22, p. 23.

(46)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(47)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(48)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“

(49)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(50)  OL L 268, 1998 10 3, p. 1.

(51)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(52)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.“;

(53)  OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

(54)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(55)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(56)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

(57)  OL L 33, 2003 2 8, p. 30.

(58)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(59)  OL L 309, 2003 11 26, p. 1.

(60)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(61)  OL L 102, 2004 4 7, p. 48.

(62)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(63)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(64)  OL L 46, 1997 2 17, p. 25.

(65)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

(66)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“

(67)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

(68)  OL L 167, 2003 7 4, p. 23.

(69)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.“;

(70)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.“

(71)  OL L 143, 2004 4 30, p. 76.

(72)  OL L 162, 2004 4 30, p. 1.

(73)  OL L 240, 1992 8 24, p. 8.“

(74)  OL L 167, 2004 4 30, p. 39.

(75)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

Chronologinis sąrašas

1.

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų.

2.

1993 m. rugsėjo 13 d. Tarybos direktyva 1993/74/EEB dėl pašarų konkretiems mitybos tikslams.

3.

1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų.

4.

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose stebėsenos priemonių.

5.

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo.

6.

1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių.

7.

1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų.

8.

1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo.

9.

1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje.

10.

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos.

11.

1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo.

12.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

13.

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės.

14.

1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo.

15.

1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos.

16.

1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų.

17.

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo.

18.

2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

19.

2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo.

20.

2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo.

21.

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus.

22.

2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos.

23.

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras.

24.

2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms.

25.

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus.

26.

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ).

27.

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB, nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus.

28.

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso.

29.

2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų.

30.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje.

31.

2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje.

32.

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės.

33.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo.

34.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.

35.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus.

36.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/36/EB dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos.

37.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės.

38.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų.

39.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių.

40.

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.

41.

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos.

42.

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę.

43.

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo.

44.

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo.

45.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo.

46.

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų.


Top