EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1024

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) Tekstas svarbus EEE

OJ L 316, 14.11.2012, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 297 - 307

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj

14.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1024/2012

2012 m. spalio 25 d.

dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

taikydamos tam tikrus Sąjungos aktus, kuriais reglamentuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas vidaus rinkoje, valstybės narės privalo veiksmingiau bendradarbiauti ir keistis informacija tarpusavyje ir su Komisija. Tuose aktuose dažnai nesukonkretintos praktinės tokio keitimosi informacija priemonės, todėl turi būti nustatyta tinkama praktinė tvarka;

(2)

vidaus rinkos informacinė sistema (toliau – VRI) yra bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis Komisijos sukurta ir internetu prieinama taikomoji programa, skirta padėti valstybėms narėms praktiškai įgyvendinti Sąjungos aktuose nustatytus keitimosi informacija reikalavimus suteikiant galimybę naudotis centralizuotu ryšių palaikymo mechanizmu, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam keitimuisi informacija ir tarpusavio pagalbai. VRI pirmiausia padeda kompetentingoms institucijoms identifikuoti atitinkamą instituciją kitoje valstybėje narėje, valdyti keitimąsi informacija, įskaitant asmens duomenis, laikantis paprastų ir vienodų procedūrų bei įveikti kalbos barjerus naudojantis iš anksto suformuluotais ir išverstais darbo eigos modeliais. Komisija turėtų suteikti VRI naudotojams bet kokią esamą papildomą vertimo raštu funkciją, jeigu tokia yra, kuri atitiktų jų poreikius, būtų suderinama su keitimosi informacija VRI saugumo ir konfidencialumo reikalavimais ir galėtų būti suteikta nepatiriant didelių išlaidų;

(3)

siekiant įveikti kalbos barjerus, VRI iš esmės turėtų veikti visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis;

(4)

taikant VRI turėtų būti siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą suteikiant galimybę naudotis veiksminga, patogia valstybių narių tarpusavio ir valstybių narių bei Komisijos administracinio bendradarbiavimo įgyvendinimo priemone, tokiu būdu sudarant palankesnes sąlygas šio reglamento priede išvardytų Sąjungos aktų taikymui;

(5)

2011 m. vasario 21 d. Komisijos komunikate „Geresnis bendrosios rinkos valdymas užtikrinant glaudesnį administracinį bendradarbiavimą. Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) aprėpties plėtimo ir plėtros strategija“ pateikti planai dėl galimo VRI naudojimo išplėtimo įtraukiant ir kitus Sąjungos aktus. 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikate Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ akcentuojama VRI svarba stiprinant atitinkamų subjektų bendradarbiavimą (įskaitant bendradarbiavimą vietos lygiu), tokiu būdu padedant gerinti bendrosios rinkos valdyseną. Todėl būtina sukurti tvirtą VRI teisinį pagrindą ir nustatyti bendras taisykles, kurių laikantis būtų užtikrintas VRI veikimo veiksmingumas;

(6)

kai vienoje iš Sąjungos akto nuostatų reikalaujama, kad valstybės narės keistųsi asmens duomenimis ir joje numatoma tokio duomenų tvarkymo paskirtis, ta nuostata turėtų būti laikoma tinkamu teisiniu pagrindu asmens duomenims tvarkyti laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 ir 52 straipsniuose išdėstytų sąlygų. VRI pirmiausia turėtų būti laikoma priemone, skirta keitimuisi informacija, įskaitant asmens duomenis, kuris kitu atveju būtų vykdomas naudojantis kitomis priemonėmis, įskaitant paštą, faksą arba elektroninį paštą, pagal Sąjungos aktuose valstybių narių institucijoms ir įstaigoms nustatytą teisinę prievolę. Asmens duomenys, kuriais keičiamasi per VRI, turėtų būti renkami, tvarkomi ir naudojami tik tais tikslais, kuriais jie buvo iš pradžių surinkti ir jų atžvilgiu turėtų būti taikomos visos atitinkamos apsaugos priemonės;

(7)

pagal privatumo apsaugos visą ciklą principą VRI buvo kuriama laikantis teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir joje iš pat pradžių buvo užtikrinama asmens duomenų apsauga, visų pirma apribojant prieigą prie asmens duomenų, kuriais keičiamasi VRI. Todėl VRI apsaugos ir saugumo lygis yra gerokai aukštesnis nei kitų keitimosi informacija priemonių, pavyzdžiui, įprastinio pašto, telefono, fakso ar elektroninio pašto;

(8)

valstybių narių tarpusavio ir valstybių narių bei Komisijos administracinis bendradarbiavimas elektroninėmis priemonėmis turėtų būti vykdomas pagal asmens duomenų apsaugos taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4). Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 vartojamų terminų apibrėžtys turėtų būti vartojamos ir šiame reglamente;

(9)

Komisija teikia ir administruoja VRI programinę įrangą ir IT infrastruktūrą, užtikrina VRI saugumą, administruoja nacionalinių VRI koordinatorių tinklą ir dalyvauja rengiant mokymus bei teikiant techninę pagalbą VRI naudotojams. Tuo tikslu Komisija turėtų turėti teisę susipažinti tik su tais asmens duomenimis, kurie yra būtini jos užduotims atlikti vykdant šiame reglamente nustatytas pareigas, pavyzdžiui, nacionalinių VRI koordinatorių registracijai. Komisija taip pat turėtų turėti teisę susipažinti su asmens duomenimis, kurie buvo užblokuoti VRI ir su kuriais susipažinti paprašė duomenų subjektas, kai tokių duomenų ieškoma kito VRI subjekto prašymu. Komisijai neturėtų būti suteikta teisė susipažinti su asmens duomenimis, kuriais keičiamasi vykdant administracinį bendradarbiavimą per VRI, išskyrus atvejus, kai Sąjungos akte numatytas Komisijos vaidmuo vykdant tokį bendradarbiavimą;

(10)

siekiant užtikrinti skaidrumą, ypač duomenų subjektams, šio reglamento priede turėtų būti išvardytos Sąjungos aktų nuostatos, kurioms įgyvendinti turi būti naudojama VRI;

(11)

ateityje VRI naudojimas gali būti išplėstas įtraukiant naujas sritis, kuriose ji gali padėti užtikrinti veiksmingą Sąjungos akto įgyvendinimą ekonomiškai efektyviomis, vartotojui patogiomis priemonėmis, atsižvelgiant į technines galimybes ir bendrą poveikį VRI. Komisija turėtų atlikti reikiamus bandymus, kad patikrintų, ar techniniu požiūriu VRI yra parengta bet kokiam numatytam VRI naudojimo išplėtimui. Sprendimai dėl VRI naudojimo išplėtimo įtraukiant papildomų Sąjungos aktų turėtų būti priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą;

(12)

bandomieji projektai yra naudinga priemonė patikrinti, ar VRI naudojimo išplėtimas yra pagrįstas, ir pritaikyti technines funkcijas bei procedūrines priemones prie VRI naudotojų reikalavimų prieš priimant sprendimą dėl VRI išplėtimo. Valstybės narės turėtų visokeriopai dalyvauti sprendžiant, kurie Sąjungos aktai turėtų būti įtraukti į bandomąjį projektą ir kokios turėtų būti tokio bandomojo projekto sąlygos, siekiant užtikrinti, kad bandomasis projektas atspindėtų VRI naudotojų poreikius ir kad būtų visiškai laikomasi nuostatų dėl asmens duomenų tvarkymo. Tokios sąlygos turėtų būti nustatytos atskirai kiekvienam bandomajam projektui;

(13)

nė viena šio reglamento nuostata neturėtų trukdyti valstybėms narėms ir Komisijai nuspręsti naudoti VRI keitimuisi informacija, nesusijusiam su asmens duomenų tvarkymu;

(14)

šiame reglamente turėtų būti nustatytos taisyklės, kaip naudoti VRI administraciniam bendradarbiavimui, kuris, inter alia, gali apimti dviejų subjektų keitimąsi informacija, pranešimo procedūras, įspėjimo mechanizmus, susitarimus dėl savitarpio pagalbos ir problemų sprendimą;

(15)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių teisei nuspręsti, kurios nacionalinės institucijos vykdo šiame reglamente nustatytas prievoles. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė su VRI susijusias funkcijas ir įsipareigojimus pritaikyti prie vidaus administracinių struktūrų, taip pat atsižvelgti į konkretaus VRI darbo eigos modelio poreikius. Valstybės narės turėtų galėti paskirti papildomų VRI koordinatorių nacionalinių VRI sistemos koordinatorių užduotims atlikti, pavieniui arba kartu su kitais, tam tikroje vidaus rinkos srityje, pagal administracinį suskirstymą, pagal geografinį regioną arba pagal kitą kriterijų. Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie paskirtus VRI koordinatorius, tačiau joms neturėtų būti privaloma nurodyti papildomus VRI koordinatorius VRI, kai tai nebūtina tinkamam jos veikimui užtikrinti;

(16)

kad administracinis bendradarbiavimas per VRI būtų veiksmingas, valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad jų VRI subjektai turėtų reikiamų išteklių prievolėms pagal šį reglamentą vykdyti;

(17)

nors VRI iš esmės yra kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo priemonė, kuri plačiajai visuomenei neprieinama, gali prireikti sukurti technines priemones, kad ir išorės subjektai, pvz., piliečiai, įmonės ir organizacijos, galėtų per ją bendrauti su kompetentingomis institucijomis siekiant teikti informaciją ar gauti duomenis arba pasinaudoti savo, kaip duomenų subjektų, teisėmis. Tokios techninės priemonės turėtų apimti tinkamas duomenų apsaugos priemones. Siekiant užtikrinti aukšto lygio saugumą, bet kokia tokia sukurta viešoji sąsaja turėtų būti techniškai visiškai atskirta nuo VRI, prie kurios prieigą turėtų turėti tik VRI naudotojai;

(18)

VRI sistemos naudojimas SOLVIT tinklo techniniam palaikymui turėtų nedaryti poveikio SOLVIT procedūros, kuri grindžiama valstybių narių savanorišku įsipareigojimu, neformaliam pobūdžiui, laikantis 2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos rekomendacijos dėl SOLVIT (Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo) naudojimo principų (5) (SOLVIT rekomendacija). Siekiant užtikrinti tolesnį SOLVIT tinklo veikimą remiantis galiojančiais darbiniais susitarimais, viena ar kelios nacionalinio VRI koordinatoriaus užduotys gali būti pavestos SOLVIT centrams pagal jų veiklos kompetenciją, kad jie galėtų veikti nepriklausomai nuo nacionalinio VRI koordinatoriaus. Asmens duomenų ir konfidencialios informacijos kaip SOLVIT procedūrų dalies tvarkymui turėtų būti suteiktos visos šiame reglamente nustatytos garantijos, nedarant poveikio rekomendacijos dėl SOLVIT neprivalomam pobūdžiui;

(19)

VRI apima internetu grindžiamą jos naudotojams skirtą programos sąsają, tačiau tam tikrais atvejais ir atitinkamos valstybės narės prašymu gali būti tikslinga apsvarstyti techninius tiesioginio duomenų perdavimo iš nacionalinių sistemų į VRI sprendimus, jeigu tokios nacionalinės sistemos, visų pirma skirtos pranešimo procedūroms, jau yra sukurtos. Tokių techninių sprendimų įgyvendinimas turėtų priklausyti nuo jų tinkamumo, išlaidų ir numatomos naudos įvertinimo rezultatų. Tie sprendimai neturėtų daryti poveikio esamoms struktūroms ir nacionalinei kompetencijų nustatymo tvarkai;

(20)

valstybėms narėms įvykdžius įsipareigojimą pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (6) 15 straipsnio 7 dalį pateikti pranešimą laikantis 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (7), nustatytos tvarkos, iš jų neturėtų būti reikalaujama tokį patį pranešimą pateikti ir per VRI;

(21)

keitimasis informacija per VRI yra valstybių narių institucijų teisinė prievolė teikti savitarpio pagalbą. Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, kompetentingos institucijos per VRI iš kitos valstybės narės gautos informacijos įrodomoji vertė administracinėse procedūrose neturėtų būti nuvertinta vien dėl to, kad ji atsiųsta iš kitos valstybės narės ar gauta elektroninėmis priemonėmis, ir ta kompetentinga institucija tą informaciją turėtų vertinti taip pat kaip ir jos valstybėje narėje parengtus panašius dokumentus;

(22)

norint užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį, reikėtų nustatyti ilgiausius asmens duomenų saugojimo VRI laikotarpius. Tačiau tie laikotarpiai turėtų būti gerai subalansuoti deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tinkamą VRI veikimą, taip pat duomenų subjektų teises visiškai pasinaudoti savo teisėmis, pavyzdžiui, gauti įrodymą apie įvykusį pasikeitimą informacija, kad galėtų apskųsti sprendimą. Duomenų saugojimo laikotarpiai visų pirma neturėtų viršyti to, kas būtina šio reglamento tikslams pasiekti;

(23)

turėtų būti įmanoma tvarkyti VRI naudotojų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis su šio reglamento tikslais suderinamoms reikmėms, be kita ko, vykdyti VRI koordinatorių ir Komisijos naudojimosi VRI stebėseną, ryšių, mokymų ir viešinimo iniciatyvas bei informacijos apie administracinį bendradarbiavimą arba savitarpio pagalbą vidaus rinkoje rinkimą;

(24)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų vykdyti stebėseną ir siekti užtikrinti, kad būtų taikomas šis reglamentas, įskaitant atitinkamas nuostatas dėl duomenų saugumo, inter alia, palaikydamas ryšius su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis;

(25)

siekdamos užtikrinti veiksmingą VRI veikimo stebėseną ir ataskaitų teikimą bei šio reglamento taikymą, valstybės narės turėtų teikti atitinkamą informaciją Komisijai;

(26)

duomenų subjektai turėtų būti informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą VRI ir apie tai, kad jie turi teisę susipažinti su duomenimis, kurie su jais susiję, ir teisę reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neteisėtai tvarkomi duomenys būtų ištrinti, laikantis šio reglamento ir nacionalinės teisės aktų, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB;

(27)

siekiant sudaryti galimybes valstybių narių kompetentingoms institucijoms įgyvendinti teisines nuostatas dėl administracinio bendradarbiavimo ir veiksmingo keitimosi informacija per VRI, gali reikėti nustatyti tokio keitimosi praktines priemones. Tas priemones turėtų patvirtinti Komisija atskiru kiekvieno iš priede išvardytų Sąjungos aktų arba kiekvienos administracinio bendradarbiavimo procedūros įgyvendinimo aktu ir šios priemonės turėtų apimti pagrindines technines funkcijas bei procedūrines priemones, reikalingas atitinkamoms administracinio bendradarbiavimo procedūroms įgyvendinti per VRI. Komisija turėtų užtikrinti VRI programinės įrangos ir IT infrastruktūros techninę priežiūrą ir plėtojimą;

(28)

siekiant duomenų subjektams užtikrinti pakankamą skaidrumą, iš anksto parengti darbo eigos modeliai, klausimų ir atsakymų rinkiniai, formos ir kitos su administracinio bendradarbiavimo procedūromis susijusios VRI priemonės turėtų būti skelbiamos viešai;

(29)

kai taikydamos Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnį valstybės narės apriboja duomenų subjektų teises arba joms taiko išimtis, informacija apie tokius apribojimus ar išimtis turėtų būti skelbiama viešai, kad duomenų subjektams būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Tokios išimtys ar apribojimai turėtų būti būtini ir proporcingi numatytam tikslui, ir jiems turėtų būti taikomos tinkamos apsaugos priemonės;

(30)

jeigu Sąjunga yra sudariusi tarptautinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie taip pat apima šio reglamento priede išvardytų Sąjungos aktų nuostatų taikymą, turėtų būti galima į administracinio bendradarbiavimo procedūras, kuriose naudojama VRI, įtraukti tose trečiosiose šalyse veikiančius VRI subjektų partnerius, su sąlyga, jog buvo nustatyta, kad atitinkama trečioji šalis užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį laikantis Direktyvos 95/46/EB;

(31)

2007 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/49/EB dėl vidaus rinkos informacinės sistemos įgyvendinimo užtikrinant asmens duomenų apsaugą (8) turėtų būti panaikintas. 2009 m. spalio 2 d. Komisijos sprendimas 2009/739/EB, kuriuo nustatomos valstybių narių informacijos mainų elektroniniu būdu praktinės priemonės pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje VI skyrių (9), turėtų būti toliau taikomas klausimams, susijusiems su keitimusi informacija pagal Direktyvą 2006/123/EB;

(32)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (10);

(33)

valstybių narių veiklos, susijusios su veiksmingu šio reglamento taikymu, rezultatų stebėsena turėtų būti atliekama metinėje ataskaitoje dėl VRI veikimo, grindžiamoje iš VRI gautais statistiniais duomenimis ir kitais atitinkamais duomenimis. Valstybių narių veiklos rezultatai turėtų būti vertinami, inter alia, remiantis vidutine atsakymų pateikimo trukme siekiant užtikrinti greitus kokybiškus atsakymus;

(34)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti VRI naudojimo administraciniam bendradarbiavimui taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl jo apimties ir poveikio ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(35)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2011 m. lapkričio 22 d. (11),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos Vidaus rinkos informacinės sistemos (toliau – VRI) naudojimo taisyklės, taikytinos valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio bei valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos administraciniam bendradarbiavimui, įskaitant asmens duomenų tvarkymą.

2 straipsnis

VRI sukūrimas

Šiuo reglamentu formaliai sukuriama VRI.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   VRI naudojama valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio bei valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos administraciniam bendradarbiavimui, kuris yra būtinas Sąjungos aktams vidaus rinkos srityje, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26 straipsnio 2 dalyje, kuriuose numatytas valstybių narių tarpusavio arba valstybių narių ir Komisijos administracinis bendradarbiavimas, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis, įgyvendinti. Tie Sąjungos aktai išvardyti priede.

2.   Dėl nė vienos šio reglamento nuostatos Sąjungos aktų, kurie neturi privalomosios galios, nuostatos netampa privalomomis.

4 straipsnis

VRI išplėtimas

1.   Siekdama įvertinti, ar VRI būtų veiksminga priemonė priede neišvardytų Sąjungos aktų nuostatoms dėl administracinio bendradarbiavimo įgyvendinti, Komisija gali vykdyti bandomuosius projektus. Komisija priima įgyvendinimo aktą, siekdama nuspręsti, dėl kurių Sąjungos aktų nuostatų bus vykdomas bandomasis projektas, ir nustatyti kiekvieno projekto sąlygas, visų pirma pagrindines technines funkcijas ir procedūrines priemones, reikalingas atitinkamoms administracinio bendradarbiavimo nuostatoms įgyvendinti. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia bandomojo projekto rezultatų, įskaitant duomenų apsaugos klausimus ir veiksmingas vertimo raštu funkcijas, įvertinimą. Atitinkamais atvejais prie šio įvertinimo gali būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiamas priedas siekiant išplėsti VRI naudojimą įtraukiant atitinkamas Sąjungos aktų nuostatas.

5 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001.

Be to, vartojamos šios apibrėžtys:

a)   VRI– Komisijos sukurta elektroninė priemonė, skirta sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio bei valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos administraciniam bendradarbiavimui;

b)   administracinis bendradarbiavimas– valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio arba valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos bendradarbiavimas keičiantis informacija ir ją tvarkant, be kita ko, teikiant pranešimus ir įspėjimus, arba teikiant tarpusavio pagalbą, be kita ko, skirtą problemoms spręsti, siekiant geriau taikyti Sąjungos teisę;

c)   vidaus rinkos erdvė– vidaus rinkos teisėkūros arba funkcinė sritis, kaip apibrėžta SESV 26 straipsnio 2 dalyje, kurioje pagal šio reglamento 3 straipsnį naudojama VRI sistema;

d)   administracinio bendradarbiavimo procedūra– VRI iš anksto nustatytas darbo eigos modelis, kurį taikant VRI subjektams sudaromos sąlygos palaikyti ryšį ir struktūriškai sąveikauti;

e)   VRI koordinatorius– valstybės narės paskirta įstaiga pagalbinėms užduotims, būtinoms veiksmingam VRI veikimui pagal šį reglamentą, atlikti;

f)   kompetentinga institucija– nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu įsteigta ir VRI užregistruota įstaiga, kuri konkrečiai atsakinga už nacionalinės teisės arba priede išvardytų Sąjungos aktų taikymą vienoje ar daugiau vidaus rinkos sričių;

g)   VRI subjektai– kompetentingos institucijos, VRI koordinatoriai ir Komisija;

h)   VRI naudotojas– VRI subjektui pavaldus ir VRI to VRI subjekto vardu užregistruotas fizinis asmuo;

i)   išorės subjektai– fiziniai arba juridiniai asmenys, išskyrus VRI naudotojus, kurie gali sąveikauti su VRI tik naudodamiesi atskiromis techninėmis priemonėmis ir laikydamiesi specialiai tam tikslui numatyto darbo eigos modelio;

j)   blokavimas– techninių priemonių taikymas tokiu būdu, kad asmens duomenys taptų neprieinami VRI naudotojams per įprastinę VRI sąsają;

k)   formalus užbaigimas– VRI numatytos techninės funkcijos taikymas siekiant užbaigti administracinio bendradarbiavimo procedūrą.

II   SKYRIUS

SU VRI SUSIJUSIOS FUNKCIJOS IR PAREIGOS

6 straipsnis

VRI koordinatoriai

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną nacionalinį VRI koordinatorių, kurio pareigos yra tokios:

a)

registruoti VRI koordinatorius bei kompetentingas institucijas arba tvirtinti jų registraciją;

b)

būti pagrindiniu valstybių narių VRI subjektų kontaktiniu punktu sprendžiant dėl VRI kylančius klausimus, įskaitant informavimą apie aspektus, susijusius su asmens duomenų apsauga pagal šį reglamentą;

c)

palaikyti ryšius su Komisija dėl klausimų, susijusių su VRI, įskaitant informavimą apie aspektus, susijusius su asmens duomenų apsauga pagal šį reglamentą;

d)

teikti informaciją, mokymus ir paramą, įskaitant pagrindinę techninę pagalbą, valstybių narių VRI subjektams;

e)

pagal vykdomos kontrolės apimtį užtikrinti veiksmingą VRI veikimą, įskaitant valstybių narių VRI subjektų laiku vykdomą tinkamą reagavimą į prašymus dėl administracinio bendradarbiavimo.

2.   Be to, kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į savo vidaus administracinę struktūrą, gali papildomai paskirti vieną ar daugiau VRI koordinatorių bet kuriai iš 1 dalyje išvardytų užduočių atlikti.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie pagal 1 ir 2 dalis paskirtus VRI koordinatorius ir apie jiems pavestas užduotis. Komisija išplatina tą informaciją kitoms valstybėms narėms.

4.   Visi VRI koordinatoriai gali veikti kaip kompetentingos institucijos. Tokiais atvejais VRI koordinatorius turi tokias pat prieigos teises kaip kompetentinga institucija. Kiekvienas VRI koordinatorius yra duomenų valdytojas jo kaip VRI subjekto vykdomos duomenų tvarkymo veiklos atžvilgiu.

7 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Kompetentingos institucijos, veikdamos per VRI naudotojus pagal administracinio bendradarbiavimo procedūras, užtikrina, kad pagal taikytiną Sąjungos aktą per kuo trumpesnį laikotarpį ir bet kuriuo atveju iki tame akte nustatyto termino būtų pateiktas tinkamas atsakymas.

2.   Kompetentinga institucija kaip įrodymu gali remtis informacija, dokumentais, pažymomis, pareiškimais arba patvirtintomis originalo kopijomis, kuriuos ji gavo per VRI elektroninėmis priemonėmis, tokiu pačiu pagrindu kaip ir panašia informacija, gauta jos pačios šalyje, tais tikslais, kurie suderinami su tikslais, dėl kurių duomenys buvo iš pradžių surinkti.

3.   Kiekviena kompetentinga institucija yra duomenų valdytoja jai pavaldaus VRI naudotojo vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos atžvilgiu ir užtikrina, prireikus bendradarbiaudama su Komisija, kad duomenų subjektai galėtų pasinaudoti savo teisėmis pagal III ir IV skyrius.

8 straipsnis

Komisija

1.   Komisija yra atsakinga už šių užduočių vykdymą:

a)

užtikrina VRI programinės įrangos ir IT infrastruktūros saugumą, prieinamumą, techninę priežiūrą ir plėtojimą;

b)

suteikia daugiakalbę sistemą, įskaitant esamas vertimo raštu funkcijas, kartu su valstybėmis narėmis rengia mokymus ir teikia pagalbos valstybėms narėms naudotis VRI tarnybos paslaugas;

c)

registruoja nacionalinius VRI koordinatorius ir suteikia jiems prieigą prie VRI;

d)

atlieka asmens duomenų tvarkymo operacijas VRI, kai tai numatyta šiame reglamente, vadovaudamasi tikslais, nustatytais priede išvardytuose taikytinuose Sąjungos aktuose;

e)

atlieka šio reglamento taikymo stebėseną ir teikia ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal 25 straipsnį.

2.   Kad Komisija galėtų vykdyti 1 dalyje išvardytas užduotis ir parengti statistines ataskaitas, jai suteikiama teisė susipažinti su tam tikslui būtina informacija apie VRI atliekamas tvarkymo operacijas.

3.   Komisija nedalyvauja administracinio bendradarbiavimo procedūrose, susijusiose su asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal priede nurodyto Sąjungos akto nuostatą.

9 straipsnis

VRI subjektų ir naudotojų prieigos teisės

1.   Tik VRI naudotojai turi prieigą prie VRI.

2.   Valstybės narės paskiria VRI koordinatorius bei kompetentingas institucijas ir nurodo pastarųjų kompetencijai priskiriamas vidaus rinkos sritis. Šiame procese Komisijos vaidmuo gali būti konsultuojamojo pobūdžio.

3.   Kiekvienas VRI subjektas prireikus gali suteikti ir atšaukti atitinkamas savo VRI naudotojų prieigos teises tose vidaus rinkos srityse, kurios priskiriamos jo kompetencijai.

4.   Komisija ir valstybės narės įdiegia tinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, kad VRI naudotojams būtų suteikta teisė susipažinti tik su tais VRI tvarkomais asmens duomenimis, su kuriais jiems susipažinti būtina, ir tik toje vidaus rinkos srityje ar srityse, kuriose jiems suteiktos prieigos teisės pagal 3 dalį.

5.   VRI tvarkomus asmens duomenis draudžiama naudoti konkrečiam tikslui su tuo pradiniu tikslu nesuderinamu būdu, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta nacionalinėje teisėje laikantis Sąjungos teisės.

6.   Kai administracinio bendradarbiavimo procedūra apima asmens duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su tokiais duomenimis turi tik toje procedūroje dalyvaujantys VRI subjektai.

10 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Kiekviena valstybė narė VRI subjektams ir VRI naudotojams taiko nacionalinės arba Sąjungos teisės aktais įtvirtintas profesinę paslaptį arba kitas lygiavertes konfidencialumo užtikrinimo pareigas reglamentuojančias taisykles.

2.   VRI subjektai užtikrina, kad jiems pavaldūs VRI naudotojai atsižvelgtų į kitų VRI subjektų prašymus užtikrinti konfidencialų informacijos, kuria keičiamasi per VRI, tvarkymą.

11 straipsnis

Administracinio bendradarbiavimo procedūros

VRI grindžiama administracinio bendradarbiavimo procedūromis, kuriomis įgyvendinamos atitinkamų priede išvardytų Sąjungos aktų nuostatos. Atitinkamais atvejais Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl priede nurodyto konkretaus Sąjungos akto arba dėl tam tikros rūšies administracinio bendradarbiavimo procedūros, kuriuose būtų išdėstytos pagrindinės techninės funkcijos ir procedūrinės priemonės, reikalingos siekiant sudaryti sąlygas atitinkamų administracinio bendradarbiavimo procedūrų veikimui, įskaitant, jei taikoma, išorės subjektų ir VRI sąveiką, kaip nurodyta 12 straipsnyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

12 straipsnis

Išorės subjektai

Gali būti suteikta techninių priemonių siekiant sudaryti sąlygas išorės subjektų ir VRI sąveikai, kai tokia sąveika yra:

a)

numatyta Sąjungos akte;

b)

numatyta 11 straipsnyje nurodytame įgyvendinimo akte siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių kompetentingų institucijų administraciniam bendradarbiavimui taikant priede išvardytų Sąjungos aktų nuostatas arba

c)

būtina prašymams pateikti, siekiant naudotis jų, kaip duomenų subjektų, teisėmis pagal 19 straipsnį.

Tokios techninės priemonės atskiriamos nuo VRI ir nesuteikia išorės subjektams prieigos prie VRI.

III   SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGUMAS

13 straipsnis

Tikslo apribojimas

VRI subjektai keičiasi asmens duomenimis ir juos tvarko tik priede nurodytų Sąjungos aktų atitinkamose nuostatose apibrėžtais tikslais.

VRI pateikti duomenų subjektų duomenys naudojami tik tais tikslais, kuriais tie duomenys buvo pateikti.

14 straipsnis

Asmens duomenų saugojimas

1.   VRI tvarkomi asmens duomenys VRI blokuojami iškart, kai jų nebereikia tikslui, kuriam jie buvo surinkti, priklausomai nuo kiekvienos rūšies administracinio bendradarbiavimo ypatumų ir paprastai – ne vėliau kaip šeši mėnesiai po formalaus administracinio bendradarbiavimo procedūros užbaigimo.

Tačiau jeigu priede nurodytame taikytiname Sąjungos akte numatytas ilgesnis laikotarpis, VRI tvarkomi asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 18 mėnesių po oficialios administracinio bendradarbiavimo procedūros pabaigos.

2.   Jei pagal priede nurodytą privalomą Sąjungos aktą reikia sukurti informacijos saugyklą, iš kurios ateityje VRI subjektai galėtų gauti informaciją, tokioje saugykloje saugomi asmens duomenys gali būti tvarkomi tol, kol jų reikia šiam tikslui, gavus duomenų subjekto sutikimą arba kai tai numatyta tame Sąjungos akte.

3.   Pagal šį straipsnį blokuoti asmens duomenys tvarkomi, išskyrus jų saugojimą, tik siekiant įrodyti, kad įvyko keitimasis informacija per VRI sutikus duomenų subjektui, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti prašoma dėl svarbių priežasčių viešojo intereso tikslais.

4.   Blokuoti duomenys VRI automatiškai ištrinami praėjus trejiems metams nuo oficialios administracinio bendradarbiavimo procedūros pabaigos.

5.   Gavus konkretų kompetentingos institucijos prašymą ir duomenų subjekto sutikimą, asmens duomenys gali būti ištrinti iki taikytino saugojimo laikotarpio pabaigos.

6.   Komisija techninėmis priemonėmis užtikrina, kad asmens duomenys būtų blokuojami, ištrinami ir pakartotinai panaudojami laikantis 3 dalies.

7.   Įdiegiamos techninės priemonės siekiant skatinti VRI subjektus formaliai užbaigti administracinio bendradarbiavimo procedūras iškart po to, kai užbaigiamas keitimasis informacija, ir sudaryti VRI subjektams sąlygas į visas procedūras, kurios nepagrįstai neveikė ilgiau kaip du mėnesius, įtraukti atsakingus VRI koordinatorius.

15 straipsnis

VRI naudotojų asmens duomenų saugojimas

1.   Nukrypstant nuo 14 straipsnio, VRI naudotojų asmens duomenų saugojimui taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalys. Tuos asmens duomenis sudaro visas vardas, pavardė bei visa šio reglamento tikslams būtina elektroninė ir kita kontaktinė informacija.

2.   Su VRI naudotojais susiję asmens duomenys saugomi VRI tol, kol tie asmenys yra VRI naudotojai, ir gali būti tvarkomi siekiant tikslų, kurie yra suderinami su šio reglamento tikslais.

3.   Kai fizinis asmuo nebėra VRI naudotojas, su tuo asmeniu susiję asmens duomenys techninėmis priemonėmis blokuojami trejus metus. Tie duomenys tvarkomi, išskyrus saugojimą, tik siekiant įrodyti, kad VRI įvyko keitimasis informacija, o praėjus trejiems metams – ištrinami.

16 straipsnis

Ypatingų kategorijų duomenų tvarkymas

1.   Ypatingų kategorijų duomenų, nurodytų Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 1 dalyje, tvarkymas per VRI sistemą leidžiamas tik remiantis konkrečiu pagrindu, nurodytu tos direktyvos 8 straipsnio 2 ir 4 dalyse bei to reglamento 10 straipsnio 2 dalyje, ir taikant tinkamas tuose straipsniuose numatytas apsaugos priemones, kad būtų užtikrintos asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi, teisės.

2.   VRI gali būti naudojama su nusikalstamomis veikomis, baudžiamaisiais nuosprendžiais arba saugumo priemonėmis, nurodytais Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 5 dalyje, susijusiems duomenims tvarkyti, laikantis tuose straipsniuose numatytų apsaugos priemonių, įskaitant informaciją apie drausmines, administracines ar baudžiamąsias sankcijas arba kitą informaciją, kuri būtina fizinio arba juridinio asmens gerai reputacijai nustatyti, jei tokių duomenų tvarkymas numatytas Sąjungos akte, kuriuo grindžiamas tvarkymas, arba duomenų subjektui aiškiai sutikus, laikantis Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 5 dalyje nurodytų specialių apsaugos priemonių.

17 straipsnis

Saugumas

1.   Komisija užtikrina, kad VRI atitiktų duomenų saugumo taisykles, Komisijos priimtas pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsnį.

2.   Komisija įgyvendina visas priemones, kurios būtinos VRI tvarkomų asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant tinkamą prieigos prie duomenų kontrolę ir nuolat atnaujinamą saugumo planą.

3.   Komisija užtikrina, kad saugumo incidento atveju būtų galima patikrinti, kokius asmens duomenis, kada, kas ir kokiu tikslu tvarkė VRI.

4.   VRI subjektai imasi visų procedūrinių ir organizacinių priemonių, būtinų asmens duomenų, jų tvarkomų VRI pagal Direktyvos 95/46/EB 17 straipsnį, saugumui užtikrinti.

IV   SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRIEŽIŪRA

18 straipsnis

Duomenų subjektų informavimas ir skaidrumas

1.   VRI subjektai užtikrina, kad pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ar 11 straipsnius ir pagal tą direktyvą atitinkančius nacionalinės teisės aktus duomenų subjektai kuo greičiau būtų informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą VRI ir kad duomenų subjektai turėtų teisę susipažinti su informacija apie savo teises ir naudojimosi jomis būdus, įskaitant duomenų valdytojo ir jo atstovo, jeigu toks yra, asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis.

2.   Komisija lengvai prieinamu būdu viešai skelbia:

a)

aiškia ir suprantama forma informaciją apie VRI pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsnius;

b)

informaciją apie administracinio bendradarbiavimo per VRI procedūrų, nurodytų šio reglamento 11 straipsnyje, duomenų apsaugos aspektus;

c)

informaciją apie duomenų subjektų teisių išimtis arba apribojimus, nurodytus šio reglamento 20 straipsnyje;

d)

administracinio bendradarbiavimo procedūrų rūšis, pagrindines VRI funkcijas ir duomenų, kurie gali būti tvarkomi VRI, kategorijas;

e)

išsamų visų įgyvendinimo arba deleguotųjų aktų dėl VRI, priimtų remiantis šiuo reglamentu arba kitu Sąjungos aktu, sąrašą ir šio reglamento priedo suvestinę redakciją bei jo vėlesnius pakeitimus kitais Sąjungos aktais.

19 straipsnis

Teisė susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti ir ištrinti

1.   VRI subjektai užtikrina, kad duomenų subjektai galėtų veiksmingai naudotis savo teise susipažinti su VRI saugomais su jais susijusiais duomenimis ir teise ištaisyti netikslius arba neišsamius duomenis bei ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis pagal nacionalinės teisės aktus. Duomenis kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, ištaiso arba ištrina atsakingas VRI subjektas.

2.   Jei gaunamas duomenų subjekto skundas dėl pagal 14 straipsnio 1 dalį užblokuotų duomenų tikslumo arba teisėtumo, šis faktas užfiksuojamas kartu su tikslia bei ištaisyta informacija.

20 straipsnis

Išimtys ir apribojimai

Valstybės narės praneša Komisijai, jei jos nacionalinės teisės aktais pagal Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnį numato šiame skyriuje išdėstytų duomenų subjektų teisių išimtis arba apribojimus.

21 straipsnis

Priežiūra

1.   Kiekvienoje valstybėje narėje paskirta nacionalinė priežiūros institucija arba institucijos, kurioms suteikti Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje nurodyti įgaliojimai (toliau – nacionalinė priežiūros institucija), nepriklausomai stebi, ar jų valstybės narės VRI subjektai teisėtai tvarko asmens duomenis ir, visų pirma, užtikrina, kad šiame skyriuje išdėstytos duomenų subjektų teisės būtų saugomos laikantis šio reglamento.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas stebi ir stengiasi užtikrinti, kad Komisija, veikdama kaip VRI subjektas, asmens duomenis tvarkytų laikydamasi šio reglamento. Atitinkamai vykdomos Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose nurodytos pareigos ir įgaliojimai.

3.   Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikdami pagal savo atitinkamą kompetenciją, užtikrina koordinuotą VRI ir VRI subjektų naudojimosi ja priežiūrą.

4.   Siekiant užtikrinti koordinuotą VRI ir VRI subjektų naudojimosi ja priežiūrą, kaip nurodyta 3 dalyje, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas prireikus gali pakviesti nacionalines priežiūros institucijas susitikti. Tokių susitikimų išlaidas padengia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno biuras. Prireikus šiuo tikslu galėtų būti kartu parengti išsamesni darbo metodai, įskaitant darbo tvarkos taisykles. Ne rečiau kaip kas trejus metus Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikiama bendra veiklos ataskaita.

V   SKYRIUS

VRI GEOGRAFINĖ TAIKYMO SRITIS

22 straipsnis

VRI naudojimas nacionaliniais tikslais

1.   Valstybė narė gali naudoti VRI savo teritorijoje esančių kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo tikslais laikantis nacionalinės teisės tik tuo atveju, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

nereikia iš esmės keisti esamų administracinio bendradarbiavimo procedūrų;

b)

apie numatomą VRI naudojimą pranešta nacionalinei priežiūros institucijai, jei to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, ir

c)

tai nedaro neigiamo poveikio veiksmingam VRI veikimui VRI naudotojų atžvilgiu.

2.   Jei valstybė narė ketina sistemingai naudotis VRI nacionaliniais tikslais, apie savo ketinimą ji praneša Komisijai ir prašo išankstinio pritarimo. Komisija nagrinėja, ar įvykdytos 1 dalyje išdėstytos sąlygos. Jei būtina, ir laikantis šio reglamento, valstybė narė ir Komisija sudaro susitarimą, kuriame, inter alia, nustatomos techninės, finansinės ir organizacinės priemonės dėl sistemos naudojimo nacionaliniais tikslais, įskaitant VRI sistemos subjektų atsakomybę.

23 straipsnis

Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis

1.   Pagal šį reglamentą VRI subjektai Sąjungoje ir jų partneriai trečiojoje šalyje gali keistis informacija, įskaitant asmens duomenis, per VRI sistemą tik tuo atveju, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

informacija tvarkoma pagal priede nurodyto Sąjungos akto nuostatą ir jai lygiavertę trečiosios šalies teisės nuostatą;

b)

informacija keičiamasi arba ji teikiama laikantis tarptautinio susitarimo, kuriuo numatomas:

i)

priede nurodyto Sąjungos akto nuostatos taikymas trečiojoje šalyje,

ii)

VRI naudojimas ir

iii)

tokio keitimosi principai bei sąlygos ir

c)

atitinkama trečioji šalis užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 2 dalį, įskaitant tinkamas apsaugos priemones, kurias taikant užtikrinama, kad VRI tvarkomi asmens duomenys būtų naudojami tik tam tikslui, dėl kurio jais buvo keičiamasi pradžioje, ir Komisija priėmė sprendimą pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį.

2.   Jei Komisija yra viena iš VRI subjektų, VRI keitimuisi asmens duomenimis su jos partneriais trečiojoje šalyje taikomos Reglamento (EB) Nr. 45/2001 9 straipsnio 1 ir 7 dalys.

3.   Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia ir atnaujina trečiųjų šalių, su kuriomis leidžiama keistis informacija, įskaitant asmens duomenis, pagal 1 dalį, sąrašą.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

25 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.   Komisija kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai teikia VRI sistemos veikimo ataskaitą.

2.   Komisija ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 5 d. ir po to kas penkerius metus Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui teikia ataskaitą dėl asmens duomenų apsaugos VRI sistemoje aspektų, įskaitant duomenų saugumą.

3.   Siekiant parengti 1 ir 2 dalyse nurodytas ataskaitas valstybės narės Komisijai pateikia svarbią informaciją apie šio reglamento taikymą, įskaitant informaciją apie tai, kaip praktiškai taikomi šiame reglamente nustatyti duomenų apsaugos reikalavimai.

26 straipsnis

Sąnaudos

1.   VRI plėtojimo, propagavimo, veiklos ir techninės priežiūros sąnaudos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, nedarant poveikio 22 straipsnio 2 dalyje numatytai tvarkai.

2.   Jei Sąjungos akte nenustatyta kitaip, VRI veiklos nacionaliniu lygiu sąnaudas, įskaitant mokymui ir VRI administravimui nacionaliniu lygiu reikalingų žmogiškųjų išteklių, propagavimo ir techninės pagalbos (pagalbos tarnybos) veiklos sąnaudas, padengia kiekviena valstybė narė.

27 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2008/49/EB panaikinamas.

28 straipsnis

Veiksmingas taikymas

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad jų VRI subjektai veiksmingai taikytų šį reglamentą.

29 straipsnis

Išimtys

1.   Nepaisant šio reglamento 4 straipsnio, VRI bandomasis projektas, pradėtas 2011 m. gegužės 16 d. siekiant išbandyti, ar VRI sistema yra tinkama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (12) 4 straipsniui įgyvendinti, gali būti toliau vykdomas remiantis tvarka, nustatyta iki šio reglamento įsigaliojimo.

2.   Nepaisant šio reglamento 8 straipsnio 3 dalies ir 12 straipsnio pirmos dalies a ir b punktų, siekiant per VRI įgyvendinti SOLVIT rekomendacijoje nustatytas administracinio bendradarbiavimo nuostatas, Komisija gali toliau dalyvauti administracinio bendradarbiavimo procedūrose ir esamoje išorės subjektams skirtoje struktūroje remiantis tvarka, nustatyta iki šio reglamento įsigaliojimo. Šio reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis yra 18 mėnesių asmens duomenims, tvarkomiems VRI SOLVIT rekomendacijos tikslais.

3.   Nepaisant šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies, Komisija gali pradėti bandomąjį projektą, kad įvertintų, ar VRI yra veiksminga, ekonomiškai efektyvi ir vartotojui patogi priemonė 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (13) 3 straipsnio 4, 5 ir 6 dalims įgyvendinti. Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo to bandomojo projekto pradžios Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą įvertinimą, kuris taip pat apima administracinio bendradarbiavimo Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje sistemoje, nustatytoje pagal 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (14) ir VRI sąveiką.

4.   Nepaisant šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies, šioje srityje toliau laikomasi visų ne ilgesnių kaip 18 mėnesių laikotarpių, dėl kurių nuspręsta remiantis Direktyvos 2006/123/EB 36 straipsnio nuostatomis, susijusiomis su administraciniu bendradarbiavimu pagal jos VI skyrių.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2012 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 43, 2012 2 15, p. 14.

(2)  2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(5)  OL L 331, 2001 12 15, p. 79.

(6)  OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

(7)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(8)  OL L 13, 2008 1 16, p. 18.

(9)  OL L 263, 2009 10 7, p. 32.

(10)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(11)  OL C 48, 2012 2 18, p. 2.

(12)  OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

(13)  OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

(14)  OL L 364, 2004 12 9, p. 1.


PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE NURODYTŲ SĄJUNGOS AKTŲ NUOSTATOS DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO, ĮGYVENDINAMOS NAUDOJANT VRI

1.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (1) VI skyrius, 39 straipsnio 5 dalis, taip pat 15 straipsnio 7 dalis, jeigu nepateikiamas pranešimas, kaip numatyta pastarajame straipsnyje, pagal Direktyvą 98/34/EB.

2.

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (2) 8 straipsnis, 50 straipsnio 1, 2 bei 3 dalys ir 56 straipsnis.

3.

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (3) 10 straipsnio 4 dalis.

4.

2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (4) 11 straipsnio 2 dalis.

5.

2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos rekomendacijos dėl SOLVIT – vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (5) – naudojimo principų I ir II skyriai.


(1)  OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

(2)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

(3)  OL L 88, 2011 4 4, p. 45.

(4)  OL L 316, 2011 11 29, p. 1.

(5)  OL L 331, 2001 12 15, p. 79.


Top