EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/25/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas srities direktyvos

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 158/368


TARYBOS DIREKTYVA 2013/25/ES

2013 m. gegužės 13 d.

kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas srities direktyvos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos stojimo, ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Akto dėl Kroatijos stojimo 50 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti iki įstojimo dienos institucijų priimtų aktų adaptacijas ir kai būtinos adaptacijos nebuvo numatytos tame Akte ir jo prieduose, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima būtinus aktus, jei pirminis aktas nebuvo priimtas Komisijos;

(2)

konferencijos, kurioje buvo parengta ir priimta Kroatijos stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų aktų adaptacijų, kurias reikia padaryti atsižvelgiant į stojimą, ir prašo Tarybos ir Komisijos priimti tas adaptacijas iki įstojimo, prireikus jas papildžius ir atnaujinus atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą;

(3)

todėl direktyvos 74/557/EEB (1), 77/249/EEB (2), 98/5/EB (3) ir 2005/36/EB (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 74/557/EEB, 77/249/EEB, 98/5/EB ir 2005/36/EB iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip Kroatijos įstojimo į Sąjungą dieną priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos taiko šias nuostatas nuo Kroatijos įstojimo į Sąjungą dienos.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Kroatijos stojimo sutartis, jos įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  1974 m. birželio 4 d. Tarybos direktyva 74/557/EEB dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir tarpininkų, užsiimančių toksiškų produktų prekyba ir jų platinimu, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas (OL L 307, 1974 11 18, p. 5).

(2)  1977 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 77/249/EEB, skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998 3 14, p. 36).

(4)  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).


PRIEDAS

A   DALIS

ABIPUSIS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

Direktyva 2005/36/EB iš dalies keičiama taip:

1)

49 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje įterpiamas šis punktas:

„ba)

Kroatija: 2013 m. liepos 1 d.;“;

2)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

V.1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

5.1.1 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

Diploma „doktor medicine/doktorica medicine“

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

2013 m. liepos 1 d.“

ii)

5.1.2 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

2013 m. liepos 1 d.“

iii)

5.1.3 punkto lentelėse po atitinkamų Prancūzijai skirtų įrašų įterpiami toliau nurodyti įrašai:

lentelėje „Anesteziologija“ ir „Bendroji chirurgija“:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija“

lentelėje „Neurochirurgija“ ir „Akušerija ir ginekologija“:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija“

lentelėje „Bendroji medicina (vidaus ligos)“ ir „Oftalmologija“:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija“

lentelėje „Otorinolaringologija“ ir „Vaikų ligos“:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija“

lentelėje: „Pulmonologija“ ir „Urologija“:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija“

lentelėje: „Ortopedija“ ir „Patologinė anatomija“:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija“

lentelėje „Neurologija“ ir „Psichiatrija“:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija“

lentelėje „Radiologinė diagnostika“ ir „Radioterapija“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija“

lentelėje „Plastinė chirurgija“ ir „Klinikinė biologija“:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija“

 

lentelėje: „Mikrobiologinė bakteriologija“ ir „Biochemija“:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija“

 

lentelėje „Imunologija“ ir „Krūtinės chirurgija“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija“

 

lentelėje „Vaikų chirurgija“ ir „Kraujagyslių chirurgija“:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija“

lentelėje „Kardiologija“ ir „Gastroenterologija“:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija“

lentelėje „Reumatologija“ ir „Bendroji hematologija“:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija“

lentelėje „Endokrinologija“ ir „Fizioterapija“:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija“

lentelėje „Neuropsichiatrija“ ir „Dermatovenerologija“:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija“

lentelėje „Radiologija“ ir „Vaikų psichiatrija“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija“

lentelėje „Geriatrija“ ir „Inkstų ligos“:

„Hrvatska

 

Nefrologija“

lentelėje „Užkrečiamosios ligos“ ir „Socialinė medicina“:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina“

lentelėje „Farmakologija“ ir „Darbo medicina“:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa“

lentelėje „Alergologija“ ir „Branduolinė medicina“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina“

lentelėje „Veido ir žandikaulių chirurgija (pagrindinės medicinos studijos)“:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija“

lentelėje „Biologinė hematologija“:

„Hrvatska“

 

lentelėje „Stomatologija“ ir „Dermatologija“

„Hrvatska“

 

 

lentelėje „Venerologija“ ir „Tropinė medicina“:

„Hrvatska“

 

 

lentelėje „Gastroenterologinė chirurgija“ ir „Skubioji medicina“:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina“

lentelėje „Klinikinė neurofiziologija“ ir „Dantų, burnos ir veido bei žandikaulio chirurgija (pagrindinės medicinos ir odontologijos studijos)“:

„Hrvatska“

 

 

lentelėje „Chemoterapinė onkologija“ ir „Genetika“:

„Hrvatska“

 

 

iv)

5.1.4 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

2013 m. liepos 1 d.“

b)

V.2 skirsnio 5.2.2 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

2013 m. liepos 1 d.“

c)

V.3 skirsnio 5.3.2 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

2013 m. liepos 1 d.“

d)

V.4 skirsnio 5.4.2 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine“

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

2013 m. liepos 1 d.“

e)

V.5 skirsnio 5.5.2 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

2013 m. liepos 1 d.“

f)

V.6 skirsnio 5.6.2 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije“

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

2013 m. liepos 1 d.“

g)

V.7 skirsnio 5.7.1 punkto lentelėje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska“

 

 

 

 

3)

VI priede po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Hrvatska

diplomas „magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma“, kurį suteikė Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diplomas „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“, kurį suteikė Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

diplomas „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“, kurį suteikė Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

diplomas „diplomirani inženjer arhitekture“, kurį suteikė Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diplomas „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“, kurį suteikė Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

diplomas „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“, kurį suteikė Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

diplomas „diplomirani arhitektonski inženjer“, kurį suteikė Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diplomas „inženjer“, kurį suteikė Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diplomas „inženjer“, kurį suteikė Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu baigus studijas Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

diplomas „inženjer“, kurį suteikė Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu baigus studijas Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

diplomas „inženjer“, kurį suteikė Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu baigus studijas Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

diplomas „inženjer arhitekture“, kurį suteikė Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Visi diplomai pateikiami kartu su Kroatijos architektų rūmų (Hrvatska komora arhitekata) nario pažymėjimu, išduotu Kroatijos architektų rūmų (Zagrebas).

treti akademiniai metai po įstojimo į ES datos“

B   DALIS

TEISINĖS PROFESIJOS

1.

Direktyvos 77/249/EEB 1 straipsnio 2 dalis papildoma taip:

„Kroatija: Odvjetnik/Odvjetnica.“

2.

Direktyvos 98/5/EB 1 straipsnio 2 dalies a punkte po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„Kroatija: Odvjetnik/Odvjetnica“.

C   DALIS

TOKSIŠKŲ PRODUKTŲ PREKYBA IR JŲ PLATINIMAS

Direktyvos 74/557/EEB priedas papildomas taip:

„—

Kroatija

1.

Cheminės medžiagos/toksiški produktai, reglamentuojami Cheminių medžiagų įstatymo (OG 150/05, 53/08, 49/11) ir įgyvendinamųjų teisės aktų, priimtų remiantis minėtu įstatymu;

2.

Augalų apsaugos produktai, reglamentuojami Augalų apsaugos produktų įstatymo (OG 70/05) ir įgyvendinamųjų teisės aktų, priimtų remiantis minėtu įstatymu.“


Top