EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0468

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 36 - 39

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; panaikino 32011R0182

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/oj

31999D0468Oficialusis leidinys L 184 , 17/07/1999 p. 0023 - 0026


Tarybos sprendimas

1999 m. birželio 28 d.

nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [1]

(1999/468/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 202 straipsnio trečią įtrauką,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [2],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [3],

kadangi:

(1) savo priimamuose teisės aktuose Taryba turi suteikti Komisijai įgaliojimus įgyvendinti Tarybos nustatytas taisykles; Taryba gali nustatyti tam tikrus naudojimosi šiais įgaliojimais reikalavimus; ji taip pat gali pasilikti teisę konkrečiais ir pagrįstais atvejais tiesiogiai naudotis įgyvendinimo įgaliojimais;

(2) 1987 m. liepos 13 d. Taryba priėmė Sprendimą 87/373/EEB, nustatantį naudojimosi Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [4]; šis sprendimas nustatė tam tikrą naudojimosi tokiais įgaliojimais procedūrų skaičių;

(3) prie Amsterdamo sutartį priėmusios Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamojo akto pridėta deklaracija Nr. 31 ragina Komisiją pateikti Tarybai pasiūlymą dėl Sprendimo 87/373/EEB pataisų;

(4) aiškumo dėlei, užuot ėmus taisyti Sprendimą 87/373/EEB, buvo nuspręsta, kad tikslingiau būtų pakeisti šį sprendimą nauju sprendimu ir todėl Sprendimą 87/373/EEB panaikinti;

(5) pirmas šio sprendimo tikslas yra siekiant logiškiau ir tinkamiau pasirinkti komiteto tipą nustatyti komiteto procedūrų pasirinkimo kriterijus, pažymint, kad tokie kriterijai nėra privalomo pobūdžio;

(6) šiuo atžvilgiu valdymo procedūra turėtų būti naudojama su valdymo priemonėmis, tokioms kaip tos, kurios yra susijusios su bendros žemės ūkio ir bendros žuvininkystės politikos taikymu arba didesnių biudžeto išteklių reikalaujančių programų įgyvendinimu; tokių vadybos priemonių Komisija turėtų imtis laikydamasi procedūros, užtikrinančios sprendimų priėmimą tinkamu metu; tačiau tais atvejais, kai Tarybai perduodamos svarstyti neskubios priemonės, Komisija turėtų naudotis savo įgaliojimais atidėti tų priemonių taikymą;

(7) reguliavimo procedūra turėtų būti naudojama bendromis priemonėmis, skirtomis pagrindinės priemonės nuostatoms taikyti, įskaitant žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos apsaugos ar saugos priemones, taip pat priemones, skirtas pagrindinės priemonės neesminėms nuostatoms pritaikyti ar atnaujinti; tokios įgyvendinimo priemonės turėtų būti priimamos taikant veiksmingą procedūrą, kuri visiškai atitinka Komisijos iniciatyvos teisę priimant teisės aktus;

(8) patariamoji procedūra turėtų būti pasirenkama visais atvejais, kai ji laikoma pačia tinkamiausia; patariamoji procedūra ir toliau išliks tais atvejais, kuriais ji dabar taikoma;

(9) antras šio sprendimo tikslas yra supaprastinti naudojimosi Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais reikalavimus ir tobulinti Europos Parlamento dalyvavimą tais atvejais, kai pagrindinė priemonė, suteikianti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus, buvo priimta laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos; atitinkamai buvo manoma, kad reikia sumažinti procedūrų skaičių, taip pat suderinti jas su atitinkamais dalyvaujančių institucijų įgaliojimais, o svarbiausia – Europos Parlamentui suteikti galimybę, kad atitinkamai Komisija arba Taryba į jo nuomonę atsižvelgtų tais atvejais, kai jis mano, jog atitinkamai komitetui pateiktos priemonės projektas arba Tarybai pateiktas pasiūlymas pagal reguliavimo procedūrą viršija pagrindinėje priemonėje nustatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

(10) trečias šio sprendimo tikslas yra pagerinti Europos Parlamento informavimą nustatant, kad Komisija turėtų jį reguliariai informuoti apie komitetų posėdžius, kad Komisija turėtų jam perduoti su komitetų veikla susijusius dokumentus ir informuoti kiekvienu atveju, kai Komisija perduoda Tarybai priemones ar pasiūlymus dėl priemonių, kurių reikia imtis;

(11) ketvirtas šio sprendimo tikslas yra pagerinti visuomenės informavimą apie komitetų procedūras ir todėl Komisijai taikomus dokumentų viešumo principus bei sąlygas pradėti taikyti komitetams, numatyti visų komitetų, padedančių Komisijai vykdyti įgyvendinimo įgaliojimus, sąrašą ir skelbti komitetų darbo metinę ataskaitą, taip pat numatyti, kad visos nuorodos į Europos Parlamentui pateiktus dokumentus, susijusius su komitetais, būtų viešinamos tam tikrame registre;

(12) šis sprendimas jokiu būdu neturi poveikio specialioms komitetų procedūroms, sukurtoms bendrajai prekybos politikai ir Sutartyse nustatytoms konkurencijos taisyklėms, kurios šiuo metu nėra paremtos Sprendimu 87/373/EEB, įgyvendinti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Išskyrus specifinius ir pagrįstus atvejus, kai pagrindinė priemonė palieka Tarybai teisę pačiai tiesiogiai naudotis tam tikrais įgyvendinimo įgaliojimais, tokie įgaliojimai pagal atitinkamas pagrindinės priemonės nuostatas suteikiami Komisijai. Šios nuostatos nurodo svarbiausius taip suteiktų įgaliojimų elementus.

Kai pagrindinė priemonė nustato konkrečius procedūrinius įgyvendinimo priemonių priėmimo reikalavimus, tokie reikalavimai turi atitikti 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytas procedūras.

2 straipsnis

Parenkant įgyvendinimo priemonių priėmimo tvarkos būdus vadovaujamasi šiais kriterijais:

a) valdymo priemonės, kurios yra susijusios su bendros žemės ūkio politikos ir bendros žuvininkystės politikos taikymu, arba su programų, reikalaujančių didelių biudžeto išteklių, įgyvendinimu, turėtų būti priimamos taikant valdymo procedūrą;

b) bendro pobūdžio priemonės, skirtos esminėms pagrindinės priemonės nuostatoms taikyti, įskaitant žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos apsaugos ar saugos priemones, turėtų būti priimamos taikant reguliavimo procedūrą; tais atvejais, kai pagrindinė priemonė nustato, kad tam tikros neesminės teisės akto nuostatos gali būti pritaikomos arba atnaujinamos įgyvendinimo tvarka, tokios priemonės turėtų būti priimamos taikant reguliavimo procedūrą;

c) nepažeidžiant a ir b punktų, patariamoji procedūra yra taikoma kiekvienu atveju, kai ji yra laikoma tinkamiausia.

3 straipsnis

Patariamoji procedūra

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas patariamasis komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą, prireikus dėl to gali būti balsuojama.

3. Nuomonė įrašoma protokole; be to, kiekviena valstybė narė turi teisę prašyti, kad jos pozicija būtų įrašyta į protokolą.

4. Komisija kiek įmanoma labiau atsižvelgia į komiteto pareikštą nuomonę. Ji komitetą informuoja, kaip į jo nuomonę buvo atsižvelgta.

4 straipsnis

Valdymo procedūra

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas vadybos komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimus Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija, nepažeisdama 8 straipsnio, patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant. Tačiau, kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tuo atveju Komisija gali atidėti patvirtintų priemonių taikymą laikotarpiui, nustatytam kiekvienoje pagrindinėje priemonėje, kuris, tačiau, negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai nuo tokio pranešimo dienos.

4. Taryba kvalifikuota balsų dauguma per šio straipsnio 3 dalyje numatytą laikotarpį gali priimti kitokį sprendimą.

5 straipsnis

Reguliavimo procedūra

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas reguliavimo komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tais atvejais, kai Taryba turi priimti sprendimus Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija, nepažeisdama 8 straipsnio, patvirtina numatytas priemones, jei jos atitinka komiteto nuomonę.

4. Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir informuoja Europos Parlamentą.

5. Jei Europos Parlamentas mano, kad Komisijos pasiūlymas, pateiktas pagal pagrindinę priemonę, priimtą laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, viršija toje pagrindinėje priemonėje nustatytus įgyvendinimo įgaliojimus, apie savo poziciją jis informuoja Tarybą.

6. Atsižvelgdama į tokią poziciją, Taryba prireikus gali kvalifikuota balsų dauguma priimti sprendimą dėl pasiūlymo per pagrindinėje priemonėje numatytą laikotarpį, kuris, tačiau, jokiu būdu negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai nuo tos dienos, kai klausimas buvo perduotas Tarybai.

Jei per tą laikotarpį Taryba kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia, kad ji prieštarauja pasiūlymui, Komisija jį svarsto iš naujo. Ji gali pateikti Tarybai iš dalies pakeistą pasiūlymą, dar kartą pateikti savo pasiūlymą arba, remdamasi Sutartimi, pateikti pasiūlymą dėl teisės akto priėmimo.

Jei, pasibaigus tam laikotarpiui, Taryba nepriėmė pasiūlyto įgyvendinimo akto ir neprieštaravo pasiūlymui dėl įgyvendinimo priemonių, pasiūlytą įgyvendinimo aktą priima Komisija.

6 straipsnis

Apsaugos procedūra

Tais atvejais, kai pagrindinė priemonė suteikia Komisijai įgaliojimą spręsti dėl apsaugos priemonių, gali būti taikoma ši procedūra:

a) Komisija praneša Tarybai ir valstybėms narėms apie kiekvieną sprendimą dėl apsaugos priemonių. Gali būti nustatoma, kad prieš priimdama savo sprendimą, Komisija, kiekvienu atveju nustatytina tvarka, konsultuojasi su valstybėmis narėmis;

b) valstybė narė per atitinkamoje pagrindinėje priemonėje nustatytą laikotarpį gali pateikti Komisijos sprendimą Tarybai;

c) Taryba per atitinkamoje pagrindinėje priemonėje nustatytą laikotarpį gali kvalifikuota balsų dauguma priimti kitokį sprendimą. Pasirinktinai pagrindinėje priemonėje gali būti nustatoma, kad Komisijos priimtą sprendimą Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali patvirtinti, iš dalies pakeisti arba atšaukti ir kad, Tarybai per pirmiau minėtą laikotarpį nepriėmus sprendimo, Komisijos sprendimas yra laikomas atšauktu.

7 straipsnis

1. Kiekvienas komitetas, remdamasis standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, kurios skelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, savo pirmininko pasiūlymu priima savo darbo tvarkos taisykles.

Tiek, kiek reikia, esami komitetai savo darbo tvarkos taisykles suderina su standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis.

2. Dokumentų viešumo principai ir sąlygos, taikomi Komisijai, taikomi ir komitetams.

3. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie komitetų darbą. Tuo tikslu jis gauna komitetų posėdžių darbotvarkes, komitetams pateiktų priemonių Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams įgyvendinti projektus, balsavimo rezultatus, posėdžių protokolus bei institucijų ir organizacijų, kurioms priklauso valstybių narių paskirti joms atstovauti asmenys, sąrašus. Europos Parlamentas taip pat yra informuojamas, kai tik Komisija pateikia Tarybai priemones arba pasiūlymus dėl priemonių, kurių reikia imtis.

4. Komisija per šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbia visų komitetų, padedančių Komisijai vykdyti įgyvendinimo įgaliojimus, sąrašą. Šiame sąraše prie kiekvieno komiteto pavadinimo nurodoma pagrindinė priemonė ar priemonės, pagal kurią ar kurias tas komitetas įsteigtas. Nuo 2000 m. ir vėliau Komisija taip pat skelbia metinę komitetų darbo ataskaitą.

5. Pagal šio straipsnio 3 dalį visų Europos Parlamentui nusiųstų dokumentų nuorodos viešinamos registre, kurį Komisija turi įsteigti 2001 m.

8 straipsnis

Jei Europos Parlamentas rezoliucijoje, nustatančioje pagrindus, kuriais ji grindžiama, nurodo, kad įgyvendinimo priemonių projektas, kurio priėmimas svarstomas ir kuris yra pateiktas komitetui vadovaujantis pagrindine priemone, priimta pagal Sutarties 251 straipsnį, viršija pagrindinėje priemonėje nustatytus įgyvendinimo įgaliojimus, Komisija tą priemonių projektą nagrinėja iš naujo. Atsižvelgdama į rezoliuciją ir laikydamasi taikomoje procedūroje numatyto termino, Komisija gali pateikti komitetui naują priemonių projektą, toliau tęsti procedūrą arba, remdamasi Sutartimi, pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija informuoja Europos Parlamentą ir komitetą apie veiksmus, kurių ji ketina imtis dėl Europos Parlamento rezoliucijos, ir tų veiksmų motyvus.

9 straipsnis

Sprendimas 87/373/EEB panaikinamas.

10 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Naumann

[1] Trys pareiškimai dėl šio sprendimo, įtraukti į Tarybos protokolą, yra pateikti birželio 17 d. OL C 203, p. 1.

[2] OL C 279, 1998 9 8, p. 5

[3] Nuomonė pareikšta 1999 m. gegužės 6 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

[4] OL L 197, 1987 7 18, p. 33

--------------------------------------------------

Top