EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1986

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 296, 12.11.2015, p. 1–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1986/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1986

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (1), ypač į jos 3a straipsnį,

atsižvelgdama į 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (2), ypač į jos 3a straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (3), ypač į jos 32 straipsnio 1 dalį, 52 straipsnio 2 dalį ir 64 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (4), ypač į jos 33 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (5), ypač į jos 51 straipsnio 1 ir 2 dalis, 75 straipsnio 3 dalį ir 79 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (6), ypač į jos 71 straipsnio 1 ir 2 dalis, 92 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

direktyvose 89/665/EEB ir 2014/24/ES reikalaujama, kad apie viešąjį prekių, darbų ir paslaugų pirkimą būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiuose skelbimuose turėtų būti nurodyta tose direktyvose nustatyta informacija;

(2)

direktyvose 92/13/EEB ir 2014/25/ES reikalaujama, kad apie darbų, prekių ir paslaugų pirkimų sutartis, sudaromas vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiuose skelbimuose turėtų būti nurodyta tose direktyvose nustatyta informacija;

(3)

direktyvoje 2009/81/EB reikalaujama, kad apie tam tikras darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartis, sudaromas gynybos ir saugumo srityse, būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiuose skelbimuose turėtų būti nurodyta toje direktyvoje nustatyta informacija;

(4)

direktyvose 89/665/EEB, 92/13/EEB ir 2014/23/ES reikalaujama, kad apie darbų ir paslaugų koncesijas būtų skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiuose skelbimuose turėtų būti nurodyta tose direktyvose nustatyta informacija;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 842/2011 (7) nustatytos standartinės formos, numatytos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB, 2009/81/EB, 89/665/EEB ir 92/13/EEB;

(6)

norint laikytis direktyvų 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES ir užtikrinti visapusį direktyvų 89/665/EEB ir 92/13/EEB efektyvumą, būtina pritaikyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 842/2011 priede pateikiamas standartines formas ir įtraukti naujų standartinių formų. Įvertinus reikalingų pataisų skaičių ir mastą, Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 turėtų būti pakeistas;

(7)

tačiau, jei valstybė narė įgyvendina direktyvas 2014/23/ES, 2014/24/ES ar 2014/25/ES arba direktyvų 89/665/EEB ar 92/13/EEB pakeitimus iki 2016 m. balandžio 18 d. termino, po įgyvendinimo jos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turėtų naudoti tik šiuo įgyvendinimo reglamentu nustatytas standartines formas, nes tik jos parengtos taip, kad būtų laikomasi naujų ar iš dalies pakeistų direktyvų teisinių reikalavimų;

(8)

Direktyva 2009/81/EB iš dalies pakeista nebuvo, taigi toje direktyvoje nustatytos standartinės formos taip pat liko nepakeistos. Todėl jos turėtų būti naudojamos toliau, iki Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 842/2011 panaikinimo;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Viešųjų pirkimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbdamos Direktyvos 2014/24/ES 48, 49, 50, 72, 75 ir 79 straipsniuose nurodytus skelbimus, perkančiosios organizacijos naudoja šio reglamento I, II, III, VIII–XI, XVII ir XVIII prieduose pateiktas standartines formas.

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbdami Direktyvos 2014/25/ES 67–70, 89, 92 ir 96 straipsniuose nurodytus skelbimus, perkantieji subjektai naudoja šio reglamento IV–XI, XVII ir XIX prieduose pateiktas standartines formas.

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbdamos Direktyvos 2009/81/EB 30 ir 52 straipsniuose ir 60 straipsnio 4 dalies antroje įtraukoje nurodytus pranešimus, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai naudoja šio reglamento XIII–XVI prieduose pateiktas standartines formas.

4 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbdamos Direktyvos 2014/23/ES 31, 32 ir 43 straipsniuose nurodytus skelbimus, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai naudoja šio reglamento XI, XVI, XX ir XXI–XXII prieduose pateiktas standartines formas.

5 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbdamos direktyvų 89/665/EEB ir 92/13/EEB 2d straipsnio 4 dalies antroje įtraukoje nurodytą pranešimą, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai naudoja šio reglamento XII priede pateiktą standartinę formą.

6 straipsnis

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai elektroninėmis priemonėmis perduoda formas Europos Sąjungos leidinių biurui, naudodamos arba internetinę „eNotices“ programą, arba TED elektroninių formų siuntėjų („eSender“) sistemą.

7 straipsnis

Nustatomos toliau išvardytos standartinės formos.

Standartinių formų sąrašas:

1 standartinė forma

„Išankstinis informacinis skelbimas“ (I priedas)

2 standartinė forma

„Skelbimas apie pirkimą“ (II priedas)

3 standartinė forma

„Skelbimas apie sutarties skyrimą“ (III priedas)

4 standartinė forma

„Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalinės paslaugos“ (IV priedas)

5 standartinė forma

„Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos“ (V priedas)

6 standartinė forma

„Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos“ (VI priedas)

7 standartinė forma

„Kvalifikacijos vertinimo sistema. Komunalinės paslaugos“ (VII priedas)

8 standartinė forma

„Skelbimas pirkėjo profilyje“ (VIII priedas)

12 standartinė forma

„Skelbimas apie projekto konkursą“ (IX priedas)

13 standartinė forma

„Projekto konkurso rezultatai“ (X priedas)

14 standartinė forma

„Klaidų ištaisymas“ (XI priedas)

15 standartinė forma

„Savanoriškas ex ante skaidrumo skelbimas“ (XII priedas)

16 standartinė forma

„Išankstinis informacinis pranešimas. Gynyba ir saugumas“ (XIII priedas)

17 standartinė forma

„Skelbimas apie sutarties skyrimą. Gynyba ir saugumas“ (XIV priedas)

18 standartinė forma

„Skelbimas apie sutarties skyrimą. Gynyba ir saugumas“ (XV priedas)

19 standartinė forma

„Skelbimas apie subrangos sutartį. Gynyba ir saugumas“ (XVI priedas)

20 standartinė forma

„Pranešimas apie keitimą“ (XVII priedas)

21 standartinė forma

„Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys“ (XVIII priedas)

22 standartinė forma

„Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Komunalinės paslaugos“ (XIX priedas)

23 standartinė forma

„Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Koncesijos“ (XX priedas)

24 standartinė forma

„Koncesijos skelbimas“ (XXI priedas)

25 standartinė forma

„Skelbimas apie koncesijos suteikimą“ (XXII priedas).

8 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 842/2011 panaikinamas 2016 m. balandžio 18 d.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis taikomas nuo 2016 m. balandžio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 33.

(2)  OL L 76, 1992 3 23, p. 14.

(3)  OL L 216, 2009 8 20, p. 76.

(4)  OL L 94, 2014 3 28, p. 1.

(5)  OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

(6)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(7)  2011 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 842/2011, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, OL L 222, 2011 8 27, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image


V PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image


VI PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


VII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


VIII PRIEDAS

Image

Image


IX PRIEDAS

Image

Image

Image


X PRIEDAS

Image

Image

Image


XI PRIEDAS

Image

Image


XII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIV PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XV PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVI PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


XVIII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIX PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XX PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XXI PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


XXII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top