EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0025

1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo

OJ L 164, 30.6.1994, p. 15–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 121
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 121
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 79 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 79 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 36 - 59

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; panaikino 32013L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj

31994L0025



Oficialusis leidinys L 164 , 30/06/1994 p. 0015 - 0038
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 26 p. 0098
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 26 p. 0098


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB

1994 m. birželio 16 d.

dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

veikdami Sutarties 189b straipsnyje nustatyta tvarka [3],

kadangi vidaus rinka turi apimti vidaus sienų neturinčią teritoriją, kurioje yra užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi įvairiose valstybėse narėse galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pramoginių laivų saugos techninius reikalavimus, taikymo sritis ir turinys skiriasi; kadangi dėl tokių skirtumų vidaus rinkoje gali atsirasti kliūčių prekybai ir nevienodos konkurencijos sąlygos;

kadangi nacionalinių teisės aktų derinimas yra vienintelis būdas šias laisvos prekybos kliūtis pašalinti; kadangi atskiros valstybės narės negali šio siekimo tinkamai įgyvendinti; kadangi ši direktyva nustato tik tuos reikalavimus, kurie yra esminiai pramoginių laivų judėjimo laisvei;

kadangi ši direktyva turėtų būti taikoma tiktai pagal ISO standartus nustatomo minimalaus 2,5 m ir maksimalaus 24 m ilgio pramoginiams laivams;

kadangi techninių kliūčių šalinimas pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių srityje tokiu mastu, kokiu jų negalima pašalinti visų valstybių narių savitarpišku lygiavertiškumo pripažinimu, turėtų būti grindžiamas 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje [4] nustatytu naujuoju požiūriu, kuris reikalauja apibrėžti esminius saugos reikalavimus ir kitus bendrai gerovei svarbius aspektus; kadangi 100a straipsnio 3 dalis numato, jog savo pasiūlymus dėl sveikatos, saugos, aplinkos ir vartotojų apsaugos Komisija grįs aukšto lygio apsauga; kadangi esminiai reikalavimai sudaro kriterijus, kuriuos turi atitikti pramoginiai laivai, nebaigti statyti laivai ir jų atskiros bei įmontuotos sudedamosios dalys;

kadangi dėl to ši direktyva nustato tik esminius reikalavimus; kadangi, norint palengvinti užduotį įrodyti esminių reikalavimų atitiktį, pramoginiams laivams ir II priede nurodytoms jų sudedamosioms dalims reikia suderintų Europos standartų; kadangi darniuosius Europos standartus rengia privačios įstaigos ir tie standartai turi išlikti neprivalomi; kadangi šiam tikslui Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec) yra pripažintos įstaigos, kompetentingos priimti darniuosius standartus, atitinkančius 1984 m. lapkričio 13 d. pasirašytas Komisijos ir šių dviejų įstaigų bendras bendradarbiavimo gaires; kadangi šioje direktyvoje suderintas standartas yra techninė gaminio charakteristika (Europos standartas arba suderinimo dokumentas), vienos ar kitos iš šių įstaigų arba abiejų priimta Komisijos raginimu pagal 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvą 83/189/EEB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [5], ir pagal pirmiau paminėtas bendrąsias nuostatas;

kadangi, atsižvelgiant į rizikos, susijusios su pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių naudojimu, pobūdį, reikia nustatyti vertinimo, kaip laikomasi direktyvos esminių reikalavimų, procedūras; kadangi šios procedūros turi būti nustatytos atsižvelgiant į galimą pramoginiams laivams ir jų sudedamosioms dalims būdingą rizikos laipsnį; kadangi dėl to kiekvienai atitikties kategorijai reikia nustatyti atitinkamą procedūrą arba kelių lygiaverčių procedūrų pasirinkimą; kadangi nustatytos procedūros atitinka 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 93/465/EEB dėl atitikties įvertinimo procedūrų įvairiuose etapuose taikomų modulių ir ženklinimo atitikties ženklu CE ir jo naudojimo taisyklių, kurios skirtos naudoti techninio derinimo direktyvose [6];

kadangi Taryba yra nustačiusi, jog ženklą CE tvirtina gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje; kadangi tas ženklas reiškia, kad pramoginis laivas ir jo sudedamosios dalys atitinka visus Bendrijos teisės nustatytus ir tam gaminiui taikomus esminius reikalavimus ir įvertinimo procedūras;

kadangi reikia, kad valstybės narės, kaip nustatyta Sutarties 100a straipsnio 5 dalyje, galėtų imtis laikinų priemonių, kad būtų apribotas arba uždraustas pramoginių laivų ar jų sudedamųjų dalių pateikimas į rinką ir naudojimas, kai jie kelia ypatingą pavojų asmenų ir, tam tikrais atvejais, naminių gyvulių ar turto saugai, jeigu toms priemonėms yra taikoma Bendrijos kontrolės tvarka;

kadangi asmenys, kuriems taikomi pagal šią direktyvą priimti sprendimai, turi žinoti tų sprendimų motyvus ir jiems prieinamus būdus juos apskųsti;

kadangi reikia nustatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, kuri leistų parduoti ir eksploatuoti pramoginius laivus ir jų sudedamąsias dalis, pagamintas pagal reikalavimus, galiojančius valstybėje narėje šios direktyvos priėmimo dieną;

kadangi šioje direktyvoje nėra jokių nuostatų, ribojančių pramoginio laivo naudojimą atidavus jį eksploatuoti;

kadangi pramoginio laivo konstrukcija gali turėti poveikio aplinkai, jei tas laivas skleidžia taršias medžiagas; kadangi dėl to šioje direktyvoje reikia įrašyti tas nuostatas dėl aplinkos apsaugos, kurios reglamentuoja pramoginio laivo konstrukciją jo tiesioginio poveikio aplinkai atžvilgiu;

kadangi šios direktyvos nuostatos neturėtų varžyti valstybių narių teisės laikantis Sutarties nustatyti tokius navigacijos reikalavimus, kuriuos jos mano esant reikalingus tam tikruose vandenyse, kad būtų apsaugota aplinka, vandenų kelių struktūra ir užtikrinta vandenų kelių sauga, jeigu dėl tų reikalavimų pramoginio laivo nereikia šioje direktyvoje nenurodytu būdu modifikuoti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

1 straipsnis

1. Ši direktyva yra taikoma pramoginiams laivams, nebaigtiems statyti laivams ir II priede nurodytoms atskiroms bei įmontuotoms sudedamosioms dalims.

2. "Pramoginis laivas" – tai kiekvienas bet kurio tipo ir bet kokios varomosios jėgos laivas, kurio korpusas yra 2,5–24 m ilgio matuojant pagal atitinkamus sportui ir pramogoms skirtus suderintus standartus. Tai, kad tas pats laivas galėtų būti naudojamas frachtavimui ar pramoginio plaukiojimo mokymui, nekliudo jam taikyti šios direktyvos, kai jis pateikiamas rinkai pramogų tikslams.

3. Į šios direktyvos taikymo sritį nepatenka:

a) vien lenktynėms skirti laivai, įskaitant irkluojamąsias lenktynines valtis ir treniruočių irkluojamąsias valtis, gamintojo paženklintas atitinkamomis etiketėmis;

b) kanojos ir kajakai, gondolos ir pedalais varomi pramoginiai laivai;

c) burinės serfingo lentos;

d) variklių varomos serfingo lentos, asmeninės plaukiojimo priemonės ir kitos panašios varomosios plaukiojimo priemonės;

e) iki 1950 m. suprojektuoti autentiški istoriniai laivai ir jų pavienės kopijos, sukurtos daugiausia iš autentiškų medžiagų ir gamintojo paženklintos atitinkamomis etiketėmis;

f) eksperimentiniai laivai, jei jie paskui nėra pateikiami Bendrijos rinkai;

g) asmeniniam naudojimui pastatyti laivai, jei jie paskui per penkerius metus nėra pateikiami Bendrijos rinkai;

h) laivai, specialiai skirti plaukioti su įgula ir gabenti keleivius komerciniais tikslais, nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, būtent tie, kurie yra apibūdinti 1982 m. spalio 4 d. Tarybos direktyvoje 82/714/EEB, nustatančioje vidaus vandens kelių laivų techninius reikalavimus [7], neatsižvelgiant į keleivių skaičių;

i) galintys plaukti po vandeniu laivai;

j) laivai su oro pagalve;

k) laivai su povandeniniais sparnais.

2 straipsnis

Pateikimas rinkai ir pradėjimas eksploatuoti

1. Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog 1 straipsnio 1 dalyje paminėti gaminiai gali būti pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti naudojant juos pagal paskirtį tik tuo atveju, jei jie, būdami teisingai sukonstruoti ir eksploatuojami, nekelia grėsmės asmenų saugai ir sveikatai, turtui ar aplinkai.

2. Šios direktyvos nuostatos nekliudo valstybėms narėms laikantis Sutarties priimti nuostatų, reglamentuojančių tam tikruose vandenyse navigaciją siekiant apsaugoti aplinką, vandens kelių sistemą ir užtikrinti vandens kelių saugą, jeigu dėl to nereikia šią direktyvą atitinkančių laivų modifikuoti.

3 straipsnis

Esminiai reikalavimai

1 straipsnio 1 dalyje paminėti gaminiai turi atitikti I priede nustatytus esminius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus.

4 straipsnis

Laisvas 1 straipsnio 1 dalyje paminėtų gaminių judėjimas

1. Valstybės narės nedraudžia, neriboja ir nekliudo pateikti rinkai ir pradėti savo teritorijoje eksploatuoti 1 straipsnio 1 dalyje paminėtų gaminių, turinčių IV priede paminėtą ženklą CE, rodantį, kad jie atitinka visas šios direktyvos nuostatas, įskaitant II skyriuje nustatytas atitikties procedūras.

2. Valstybės narės nedraudžia, neriboja ir nekliudo pateikti rinkai nebaigtų statyti laivų, jei gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas arba už pateikimą rinkai atsakingas asmuo pagal III priedo a punktą deklaruoja, jog jie yra skirti tam, kad juos užbaigtų kiti.

3. Valstybės narės nedraudžia, neriboja ir nekliudo pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti II priede paminėtų sudedamųjų dalių, turinčių IV priede paminėtą ženklą CE, rodantį, kad jie atitinka atitinkamus esminius reikalavimus, jei pagal III priedo b punkte paminėtą gamintojo, Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo arba, importuojant iš trečiosios šalies, pagal kiekvieno tas sudedamąsias dalis Bendrijos rinkai pateikiančio asmens deklaraciją jos yra skirtos tam, kad būtų įmontuotos pramoginiuose laivuose.

4. Prekybos mugėse, parodose, demonstravimo ir kituose renginiuose valstybės narės nedaro jokių kliūčių rodyti šios direktyvos neatitinkančius 1 straipsnio 1 dalyje paminėtus gaminius, jei matomu ženklu aiškiai nurodoma, kad tokie gaminiai negali būti pateikti rinkai tol, kol nenustatyta jų atitiktis.

5. Jei 1 straipsnio 1 dalyje paminėtiems gaminiams dėl kitų dalykų yra taikomos kitos direktyvos, kurios taip pat nustato žymėjimą ženklu CE, pastarasis rodo, kad tokie gaminiai atitinka ir tų kitų direktyvų nuostatas. Tačiau jei viena ar keletas iš tų direktyvų leidžia gamintojui pereinamuoju laikotarpiu pasirinkti, kurią priemonę taikyti, ženklas CE rodo, jog tas gaminys atitinka tik gamintojo taikomų direktyvų nuostatas. Šiuo atveju pagal tas direktyvas reikalaujamuose ir tokius gaminius lydinčiuose dokumentuose, skelbimuose ar instrukcijose turi būti pateikiami duomenys apie tas direktyvas, kaip jos paskelbtos Europos bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Valstybės narės daro prielaidą, kad 1 straipsnio 1 dalyje paminėti gaminiai, atitinkantys atitinkamus pagal suderintus standartus priimtus nacionalinius standartus, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos bendrijų oficialiajame leidinyje, atitinka 3 straipsnyje paminėtus esminius reikalavimus; valstybės narės skelbia tokių nacionalinių standartų nuorodas.

6 straipsnis

1. Jei valstybė narė ar Komisija yra tos nuomonės, kad 5 straipsnyje paminėti suderinti standartai ne visiškai atitinka 3 straipsnyje paminėtus esminius reikalavimus, Komisija ar valstybė narė praneša apie tai Direktyva 83/189/EEB įsteigtam komitetui, nurodydama savo motyvus. Komitetas skubiai pateikia savo nuomonę.

Atsižvelgdama į komiteto nuomonę, Komisija informuoja valstybes nares, jei atitinkami standartai turėtų būti pašalinti iš 5 straipsnyje paminėtų publikacijų.

2. Komisija, laikydamasi šio straipsnio 3 dalies, gali imtis bet kurios priemonės, kad užtikrintų, jog ši direktyva iš tikrųjų yra taikoma vienodai.

3. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas nuolatinis komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

Nuolatinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurios turi būti patvirtintos, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą, jei reikia – balsuojant.

Nuomonė yra protokoluojama; be to, kiekviena valstybė narė turi teisę reikalauti, kad jos pozicija būtų įrašyta protokole.

Komisija kiek galėdama atsižvelgia į komiteto pateiktą nuomonę. Ji komitetą informuoja, kaip buvo atsižvelgta į jo nuomonę.

4. Nuolatinis komitetas dar gali nagrinėti bet kurį su šios direktyvos taikymu susijusį ir paties pirmininko ar valstybės narės prašymu iškeltą klausimą.

7 straipsnis

Apsaugos nuostata

1. Jei valstybė narė nustato, kad pramoginiai laivai arba sudedamosios dalys, paminėtos II priede ir turinčios IV priede paminėtą ženklą CE, kurios yra teisingai sukonstruotos, įtaisytos, prižiūrimos ir naudojamos pagal paskirtį, gali kelti grėsmę asmenų saugai ir sveikatai, turtui ar aplinkai, ji imasi visų reikalingų laikinų priemonių, kad pašalintų juos iš rinkos arba uždraustų ar apribotų jų pateikimą rinkai ar eksploatacijai.

Apie kiekvieną tokią priemonę valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, nurodydama savo sprendimo motyvus, ypač jei neatitikties priežastis yra ta, kad:

a) nesilaikoma 3 straipsnyje paminėtų esminių reikalavimų;

b) neteisingai taikomi 5 straipsnyje paminėti standartai, jeigu tvirtinama, kad tie standartai buvo taikomi;

c) patys 5 straipsnyje paminėti standartai turi trūkumų.

2. Komisija kuo greičiau su suinteresuotomis šalimis pradeda konsultacijas. Jeigu po tokių konsultacijų Komisija nustato, kad:

- tos priemonės yra pateisinamos, ji nedelsdama apie tai informuoja valstybę narę, kuri ėmėsi tos iniciatyvos, ir kitas valstybes nares; tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje paminėtas sprendimas yra susijęs su standartų trūkumais, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotomis šalimis, per du mėnesius pateikia šį reikalą svarstyti 6 straipsnio 1 dalyje paminėtam komitetui, jei sprendimą priėmusi valstybė narė ketina jo laikytis, ir pradeda 6 straipsnio 1 dalyje paminėtą procedūrą,

- tos priemonės yra nepateisinamos, ji nedelsdama apie tai informuoja valstybę narę, kuri ėmėsi tos iniciatyvos, ir gamintoją ar Bendrijoje įsisteigusį jo įgaliotąjį atstovą.

3. Tais atvejais, kai II priede paminėta reikalavimų neatitinkanti sudedamoji dalis ar pramoginis laivas turi ženklą CE, atitinkamų priemonių imasi valstybė narė, turinti galią tam, kas tą ženklą pritvirtino; ta valstybė narė informuoja apie tai Komisiją ir kitas valstybes nares.

4. Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie šios procedūros eigą ir baigtį.

II SKYRIUS

Atitikties įvertinimas

8 straipsnis

Prieš gamindamas ir pateikdamas 1 straipsnio 1 dalyje paminėtus gaminius rinkai, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas A, B, C ir D projektavimo kategorijoms, nurodytoms I priedo 1 skirsnyje, taiko šias procedūras:

1. A ir B kategorijoms:

- laivams, kurių korpusas yra trumpesnis kaip 12 m – VI priede nurodytą gaminių vidaus kontrolę ir bandymus (Aa modulį),

- laivams, kurių korpuso ilgis yra 12–24 m – VII priede nurodytą EB tipo tyrimą (B modulį) ir dar VIII priede nurodytą C (tipo atitikimas) modulį, arba kurį nors iš šių modulių: B + D arba B + F, arba G ar H.

2. C kategorijai:

a) laivams, kurių korpuso ilgis yra 2,5–12 m:

- tais atvejais, kai laikomasi suderintų standartų, siejamų su I priedo 3.2 ir 3.3 punktais – V priede nurodytą gaminių vidaus kontrolę (A modulį),

- tais atvejais, kai nesilaikoma suderintų standartų, siejamų su I priedo 3.2 ir 3.3 punktais – VI priede nurodytą gaminių vidaus kontrolę ir bandymus (Aa modulį).

b) laivams, kurių korpuso ilgis yra 12–24 m – VII priede nurodytą EB tipo tyrimą (B modulį) ir dar VIII priede nurodytą C (tipo atitikimas) modulį, arba kurį nors iš šių modulių: B + D arba B + F, arba G ar H.

3. D kategorijai:

Laivams, kurių korpuso ilgis yra 2,5–24 m – V priede nurodytą gaminių vidaus kontrolę (A modulį).

4. II priede nurodytoms sudedamosioms dalims – bet kurį iš šių modulių: B + C arba B + D, arba B + F, arba G ar H.

9 straipsnis

Notifikuotosios įstaigos

1. Valstybės narės paskelbia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie įstaigas, kurias jos yra paskyrusios atlikti užduotis, susijusias su 8 straipsnyje nurodytomis atitikties įvertinimo procedūromis, taip pat apie konkrečias užduotis, kurias toms įstaigoms yra pavesta atlikti, ir Komisijos iš anksto joms skirtus numerius.

Komisija notifikuotųjų įstaigų sąrašą kartu su joms skirtais numeriais ir joms pavestomis užduotimis skelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Ji užtikrina, kad sąrašas bus nuolatos atnaujinamas.

2. Valstybės narės, vertindamos įstaigas, kurias reikės nurodyti tokiame skelbime, taiko XIV priede išdėstytus kriterijus. Įstaigos, atitinkančios atitinkamuose suderintuose standartuose nustatytus vertinimo kriterijus, yra laikomos atitinkančiomis tuos kriterijus.

3. Valstybė narė panaikina tokios įstaigos patvirtinimą, jei nustatoma, kad ji jau neatitinka XIV priede nurodytų kriterijų. Apie šį savo veiksmą ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

III SKYRIUS

Ženklas CE

10 straipsnis

1. Pateikiami rinkai pramoginiai laivai ir II priede paminėtos sudedamosios dalys laikomi atitinkančiais 3 straipsnyje paminėtus esminius reikalavimus, turi turėti atitikties ženklą CE.

2. Kaip nurodyta IV priede, atitikties ženklas CE turi būti matomas, įskaitomas ir neištrinamas ant pramoginių laivų taip, kaip nurodyta I priedo 2.2 punkte, bei ant II priede paminėtų sudedamųjų dalių ir (arba) ant jų pakuotės.

Prie ženklo CE yra nurodomas notifikuotosios įstaigos, atsakingos už VI, IX, X, XI ir XII prieduose nustatytos procedūros įgyvendinimą, identifikacijos numeris.

3. Dėti ar užrašyti ant laivų ženklus, galinčius trečiąsias šalis klaidinti dėl ženklo CE reikšmės ar formos, yra draudžiama. Visi kiti ženklai gali būti pridedami pramoginiams laivams bei II priede paminėtoms sudedamosioms dalims ir (arba) ant jų pakuotės, jei dėl jų ženklas CE nepasidaro prasčiau matomas ir įskaitomas.

4. Nepažeidžiant 7 straipsnio:

a) tais atvejais, kai valstybė narė nustato, kad ženklu CE pažymėta neteisingai, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas yra įpareigojami pašalinti pažeidimą pagal tos valstybės narės nustatytas sąlygas;

b) tais atvejais, kai ir toliau pažeidinėjama, valstybė narė imasi visų priemonių, kad apribotų ar uždraustų atitinkamo gaminio pateikimą rinkai arba kad pašalintų jį iš rinkos 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

11 straipsnis

Kiekvienas pagal šią direktyvą priimtas sprendimas, kuriuo apribojamas 1 straipsnio 1 dalyje paminėtų gaminių pateikimas rinkai ir eksploatavimas, turi būti išsamiai pagrįstas. Suinteresuota šalis yra kuo greičiau informuojama apie sprendimą, kartu pranešama apie atitinkamoje valstybėje narėje pagal galiojančius įstatymus galimus nuostolių atlyginimo būdus ir apie terminą, per kurį turi būti pateikiami skundai.

12 straipsnis

Komisija imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog duomenys, turintys įtakos visiems atitinkamiems su šios direktyvos tvarkymu susijusiems sprendimams, būtų prieinami.

13 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui ne vėliau kaip iki 1995 m. gruodžio 16 d.

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo 1996 m. birželio 16 d.

6 straipsnio 3 dalyje paminėtas nuolatinis komitetas gali imtis savo užduočių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Valstybės narės nuo šios dienos gali imtis 9 straipsnyje paminėtų priemonių.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3. Valstybės narės pripažįsta 1 straipsnio 1 dalyje paminėtų gaminių, atitinkančių šios direktyvos priėmimo dieną savo teritorijoje galiojančias taisykles, pateikimą rinkai ir pradėjimą eksploatuoti per ketverius metus nuo tos dienos.

14 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

15 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. birželio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

E. Klepsch

Tarybos vardu

Pirmininkas

Y. Papantoniou

[1] OL C 123, 1992 5 15, p. 7.

[2] OL C 313, 1992 11 30, p. 38.

[3] 1992 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 337, 1992 12 21, p. 17); 1993 m. gruodžio 16 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 137, 1994 5 19, p. 1); 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 91, 1994 3 28).

[4] OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

[5] OL L 109, 1983 4 26, p. 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/182/EEB (OL L 81, 1988 3 26, p. 75).

[6] OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

[7] OL L 301, 1982 10 28, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PRAMOGINIŲ LAIVŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS ESMINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI

1. LAIVO PROJEKTAVIMO KATEGORIJA

Projektavimo kategorija | Vėjo stiprumas (pagal Boforto skalę) | Kontrolinis bangų aukštis (H 1/3, metrai) |

A — okeaniniai | viršijantis 8 balus | viršijantis 4 m |

B — atviros jūros | iki 8 balų (imtinai) | iki 4 m (imtinai) |

C — pakrančių | iki 6 balų (imtinai) | iki 2 m (imtinai) |

D — uždarų vandenų | iki 4 balų (imtinai) | iki 0,5 m (imtinai) |

Apibrėžimai:

OKEANINIAI : suprojektuoti ilgoms kelionėms, kurių metu vėjo stiprumas gali viršyti 8 balus (pagal Boforto skalę), o kontrolinis bangų aukštis – 4 m ir daugiau kaip 4 m, taip pat daugiausia savarankiškai apsirūpinantys laivai.

ATVIROS JŪROS : suprojektuoti tolimoms nuo pakrančių kelionėms, kurių metu vėjo stiprumas gali būti iki 8 balų (imtinai), o kontrolinis bangų aukštis – iki 4 m (imtinai).

PAKRANČIŲ : suprojektuoti kelionėms jūrų pakrančių vandenyse, didelėse įlankose, upių žiotyse, dideliuose ežeruose ir upėse, kur vėjo stiprumas gali būti iki 6 balų (imtinai), o kontrolinis bangų aukštis – iki 2 m (imtinai).

UŽDARŲ VANDENŲ : suprojektuoti kelionėms mažuose ežeruose, upėse ir kanaluose, kur vėjo stiprumas gali būti iki 4 balų (imtinai), o kontrolinis bangų aukštis – iki 0,5 m (imtinai).

Kiekvienos kategorijos laivas privalo būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atlaikytų šiuos parametrus pagal stabilumo, plūdrumo ir kitus I priede išvardytus atitinkamus esminius reikalavimus ir kad jo valdymo charakteristikos būtų geros.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pramoginiai laivai ir II priede paminėtos sudedamosios dalys atitinka tuos esminius reikalavimus, kurie jiems ar joms yra taikomi.

2.1. Korpuso identifikacija

Kiekvienas pramoginis laivas yra žymimas korpuso identifikacijos numeriu, kuriame yra ši informacija:

- gamintojo kodas,

- pagaminimo šalis,

- nekartojamas serijos numeris,

- pagaminimo metai,

- modelio metai.

Šiuos reikalavimus išsamiai paaiškina atitinkamas darnusis standartas.

2.2. Gamintojo lentelė

Kiekviename laive atskirai nuo laivo korpuso identifikacijos numerio yra nuolatinė lentelė su šia informacija:

- gamintojo pavadinimas,

- ženklas CE (žr. IV priedą),

- laivo projektavimo kategorija pagal 1 skirsnį,

- gamintojo rekomenduojama maksimali apkrova pagal 3.6 punktą,

- gamintojo rekomenduojamas skaičius asmenų, kuriuos laivas buvo suprojektuotas vežti.

2.3. Apsauga nuo iškritimo už borto ir įkėlimas atgal į laivą

Atsižvelgiant į projektavimo kategoriją, laivas turi būti suprojektuotas taip, kad iškritimo už borto rizika būtų sumažinta iki minimumo, o įkėlimas atgal į laivą – palengvintas.

2.4. Matomumas iš pagrindinės vairavimo pozicijos

Motoriniuose laivuose pagrindinė vairavimo padėtis normaliomis naudojimo (greičio ir apkrovos) sąlygomis turi operatoriui užtikrinti gerą aplinkos matomumą.

2.5. Laivo žurnalas

Kiekviename laive privalo būti laivo žurnalas ta oficialia Bendrijos kalba ar kalbomis, kurias pagal Sutartį gali nustatyti valstybė narė, kurioje laivas yra parduodamas. Šiame žinyne ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas gaisro bei užtvindymo rizikai ir pateikiama 2.2, 3.6 ir 4 punktuose nurodyta informacija bei nepakrauto laivo svoris kilogramais.

3. TVARUMAS IR KONSTRUKCIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Konstrukcija

Medžiagų parinkimas bei derinimas ir laivo konstrukcija turi užtikrinti, kad jis visais atžvilgiais būtų pakankamai tvirtas. Ypatingas dėmesys yra skiriamas projektavimo kategorijai pagal 1 skirsnį ir gamintojo rekomenduojamai maksimaliai apkrovai pagal 3.6 punktą.

3.2. Stabilumas ir viršvandeninė borto dalis

Laivas turi turėti pakankamą stabilumą ir viršvandeninę borto dalį atsižvelgiant į projektavimo kategoriją pagal 1 skirsnį ir gamintojo rekomenduojamą maksimalią apkrovą pagal 3.6 punktą.

3.3. Plūdrumas ir laikymasis paviršiuje

Laivas turi būti sukonstruotas taip, kad būtų užtikrintos plūdrumo charakteristikos, atitinkančios jo projektavimo kategoriją pagal 1 skirsnį ir gamintojo rekomenduojamą maksimalią apkrovą pagal 3.6 punktą. Visi daugiakorpusiai su kajutėmis laivai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų pakankamai plūdrūs ir apsivertę laikytųsi paviršiuje.

Trumpesnės kaip 6 m valtys, kurios, naudojamos pagal jų projektavimo kategoriją, gali būti užlietos, turi turėti atitinkamas priemones, kurios leis joms plūduriuoti ir tokioje padėtyje.

3.4. Korpuso, denio ir antstato angos

Uždarytos korpuso, denio (denių) ir antstato angos neturi bloginti laivo konstrukcijos vientisumo ar atsparumo klimato poveikiui.

Langai, iliuminatoriai, durys ir liukų dangčiai turi atlaikyti vandens slėgį, kurį gali kelti laivo padėtis, taip pat apkrovas, atsirandančias dėl deniu judančių žmonių svorio.

Korpuso įtaisai, skirti įleisti ir išleisti vandenį žemiau vaterlinijos, atitinkančios gamintojo rekomenduojamą maksimalią apkrovą pagal 3.6 punktą, turi turėti lengvai prieinamas uždarymo priemones.

3.5. Užtvinimas

Visi laivai turi būti suprojektuoti taip, kad kiek galima sumažėtų skendimo rizika.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas, jei reikia:

- kokpitams ir šuliniams, iš kurių vanduo turėtų ištekėti savaime, arba turėti kitų priemonių, neleidžiančių vandeniui patekti į laivo vidų,

- vėdinimo įtaisams,

- vandens šalinimui siurbliais ir kitomis priemonėmis.

3.6. Gamintojo rekomenduojama maksimali apkrova

Gamintojo rekomenduojama maksimali apkrova (kuras, vanduo, maisto atsargos, įvairi įranga ir žmonės (kilogramais)), kuriai buvo suprojektuotas laivas, kaip pažymėta gamintojo lentelėje, yra nustatoma pagal projektavimo kategoriją (1 skirsnis), stabilumą ir viršvandeninę borto dalį (3.2 punktas) bei plūdrumą ir laikymąsi paviršiuje (3.3 punktas).

3.7. Gelbėjimo plaustų laikymas

Visi A ir B kategorijų bei ilgesni kaip 6 m C ir D kategorijų laivai privalo turėti vieną ar keletą vietų laikyti gelbėjimo plaustui (plaustams); gelbėjimo plaustai turi būti tokie, kad išlaikytų tiek žmonių, kiek laivui buvo skirta vežti pagal gamintojo rekomendacijas. Ši laikymo vieta (vietos) turi būti visada lengvai prieinama.

3.8. Atsarginis išėjimas

Visi daugiakorpusiniai su kajutėmis laivai, ilgesni kaip 12 m, privalo turėti patvarias atsarginio išėjimo priemones tam atvejui, jei jie apsiverstų.

Visi laivai su kajutėmis privalo turėti patvarias išėjimo priemones tam atvejui, jei kiltų gaisras.

3.9. Inkaravimas, švartavimas ir vilkimas

Visi laivai pagal savo projektavimo kategoriją ir charakteristikas privalo turėti vieną ar keletą tvirtų kyšulių arba kitų priemonių, kad galėtų saugiai atlaikyti inkaravimo, švartavimo ir vilkimo apkrovas.

4. VALDYMO CHARAKTERISTIKOS

Gamintojas užtikrina, kad laivo valdymo charakteristikas garantuotų galingiausias variklis, kokiam jis yra suprojektuotas ir sukonstruotas. Visų pramoginių jūrų laivų variklių didžiausia nominali galia yra nurodoma laivo žurnale pagal suderintą standartą.

5. MONTAVIMO REIKALAVIMAI

5.1. Varikliai ir variklių erdvės

5.1.1. Bortinis variklis

Visi laivo bortiniai varikliai turi būti patalpoje, atskirtoje nuo gyvenamųjų patalpų, ir montuojami taip, kad būtų kuo mažesnė rizika kilti ar plisti gaisrams, taip pat nukentėti nuo toksiškų garų, karščio, triukšmo ar vibracijos gyvenamosiose patalpose.

Variklio dalys ir pagalbiniai įtaisai, kuriuos dažnai reikia prižiūrėti ir (arba) tikrinti, turi būti lengvai prieinami.

Izoliacinės medžiagos variklio montavimo vietose turi būti nedegios.

5.1.2. Vėdinimas

Variklio skyrius turi būti vėdinamas. Jis privalo būti apsaugotas, kad nė pro vieną angą nepatektų vanduo.

5.1.3. Atviros dalys

Jeigu variklis neturi gaubto ar atskiros patalpos, atviros judančios ar įkaitusios variklio dalys, galinčios sužaloti kūną, turi būti deramai uždengtos.

5.1.4. Užbortinių variklių paleidimas

Visi laivai su užbortiniais varikliais privalo turėti įtaisą, kad nebūtų galima paleisti variklio įjungus pavarą, išskyrus atvejus, kai:

a) Variklis generuoja mažiau kaip 500 niutonų (N) traukos;

b) variklis turi droselio ribojimo įtaisą, skirtą apriboti traukos jėgą iki 500 N variklio paleidimo metu.

5.2. Kuro sistema

5.2.1. Bendrieji reikalavimai

Įpylimo, laikymo, išpylimo ir kuro tiekimo įrenginiai ir įtaisai turi būti suprojektuoti ir įtaisyti taip, kad gaisro ir sprogimo rizika būtų kuo mažesnė.

5.2.2. Kuro bakai

Kuro bakai, vamzdynai ir žarnos yra saugiai įtaisomos ir atskiriamos ar apsaugomos nuo visų didesnių šilumos šaltinių. Medžiaga, iš kurios yra daromi bakai, ir jų konstrukcija turi atitikti jų talpą ir kuro rūšį. Visos bako erdvės turi būti vėdinamos.

Skystas kuras, kurio žybsnio temperatūra yra mažesnė kaip 55 ºC, yra laikomas bakuose, kurie nėra korpuso dalis ir yra:

a) izoliuoti nuo variklio skyriaus ir visų kitų uždegimo šaltinių;

b) atskirti nuo gyvenamųjų patalpų.

Skystas kuras, kurio žybsnio temperatūra yra 55 ºC ar daugiau, gali būti laikomas bakuose, kurie yra sudedamoji korpuso dalis.

5.3. Elektros sistema

Elektros sistemos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad būtų užtikrintas laivo veikimas normaliomis naudojimo sąlygomis ir kiek galima sumažinta gaisro ir elektros šoko rizika.

Turi būti pasirūpinta visas elektros grandines, išskyrus baterijomis maitinamas variklio paleidimo grandines, apsaugoti nuo perkrovos ir trumpojo sujungimo.

Turi būti įrengta ventiliacija, kad neleistų kauptis galinčioms iš baterijų sklisti dujoms. Baterijos privalo būti tvirtai įtaisytos ir apsaugotos, kad į jas nepatektų vanduo.

5.4. Vairavimo sistema

5.4.1. Bendrieji reikalavimai

Vairavimo sistemos yra suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad leistų perduoti vairavimo apkrovas iš anksto numatytomis plaukiojimo sąlygomis.

5.4.2. Avariniai įrengimai

Burlaiviai ir vieną stacionarų variklį turinčios motorinės valtys su vairo nuotolinio valdymo sistemomis turi turėti avarines laivo priemones, kurios naudojamos sumažinus greitį.

5.5. Dujų tiekimo sistema

Buitinės paskirties dujų tiekimo sistema turi būti aprūpinta garų traukos įranga, suprojektuota ir sumontuota taip, kad būtų galima išvengti dujų nutekėjimo bei sprogimo rizikos ir išbandyti, ar jos nenuteka. Medžiagos ir sudedamosios dalys privalo būti tinkamos specifinių dujų, kurios skirtos atlaikyti jūros aplinkos poveikį, naudojimui.

Kiekvienas dujų prietaisas turi turėti visų degiklių išjungimo įtaisą. Kiekvienas dujas naudojantis prietaisas privalo turėti atskirą paskirstymo sistemos atšaką, ir kiekvienas prietaisas turi turėti atskirą išjungimo įtaisą. Turi būti pasirūpinta derama ventiliacija, kad būtų išvengta dėl nutekėjimo ir degimo produktų kylančios rizikos.

Visi laivai su stacionaria dujų tiekimo sistema privalo turėti erdvę visiems dujų balionams laikyti. Ši erdvė turi būti atskirai nuo gyvenamųjų patalpų, prieinama tik iš lauko ir vėdinama į lauką, kad visos nutekėjusios dujos patektų už borto. Visos stacionarios dujų sistemos po sumontavimo turi būti išbandytos.

5.6. Priešgaisrinė apsauga

5.6.1. Bendrieji reikalavimai

Montuojamos įrangos rūšis ir laivo išplanavimas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į gaisro kilimo ir plitimo riziką. Ypatingas dėmesys yra skiriamas atviros liepsnos prietaisų aplinkai, karštoms ertmėms ar varikliams ir pagalbinėms mašinoms, alyvos ir kuro perpildymui, neuždengtiems alyvos bei kuro vamzdžiams, taip pat tam, kaip išvengti, kad virš karštų mašinų dalių nebūtų nutiesti elektros laidai.

5.6.2. Gaisro gesinimo įranga

Laivai turi būti aprūpinti gaisro riziką atitinkančia gaisrų gesinimo įranga. Benzininių variklių korpusus turi apsaugoti gaisro gesinimo sistema, leidžianti neatidaryti korpuso kilus gaisrui. Įtaisyti nešiojamieji gesintuvai turi būti lengvai pasiekiami, o vienas – tokioje vietoje, kad būtų lengvai pasiekiamas iš pagrindinės laivo vairavietės.

5.7. Navigacinės šviesos

Tais atvejais, kai įrengiamos navigacinės šviesos, jos turi atitikti atitinkamus 1972 m. COLREG arba CEVNI nuostatus.

5.8. Teršalų išleidimo prevencija

Laivai privalo būti sukonstruoti taip, kad atsitiktinai už borto nepatektų teršalai (nafta, kuras ir kt.).

Įrengtus tualetus turintys laivai privalo turėti:

a) surinkimo bakus; arba

b) galimybę laikinai laikyti bakus tuose regionuose, kur fekalijų išmetimas ribojamas.

Be to, visi per korpusą einantys fekalijoms skirti vamzdžiai turi turėti sklendes, kurias būtų galima sandariai uždaryti.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

SUDEDAMOSIOS DALYS

1. Apsaugota nuo degimo įranga bortiniams ir varomiesiems laivagalio varikliams.

2. Paleidimo įjungus pavarą apsaugos įtaisai užbortiniams varikliams.

3. Vairaračiai, vairavimo mechanizmai ir kabelių komplektai.

4. Kuro bakai ir kuro žarnos.

5. Surenkamieji liukai ir borto šviesos.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

GAMINTOJO AR BENDRIJOJE ĮSISTEIGUSIO JO ĮGALIOTOJO ATSTOVO ARBA UŽ PATEIKIMĄ Į RINKĄ ATSAKINGO ASMENS DEKLARACIJA

(4 straipsnio 2 ir 3 dalys)

a) 4 straipsnio 2 dalyje (nebaigti statyti laivai) paminėto gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo deklaracijoje yra nurodoma:

- gamintojo pavadinimas ir adresas,

- Bendrijoje įsisteigusio gamintojo įgaliotojo atstovo arba prireikus – už pateikimą rinkai atsakingo asmens vardas, pavardė (ūkio subjekto pavadinimas ir adresas),

- nebaigto statyti laivo aprašymas,

- pareiškimas, kad tas nebaigtas statyti laivas yra skirtas tam, kad jį užbaigtų statyti kiti, ir kad jis atitinka šiam statybos etapui taikomus reikalavimus.

b) 4 straipsnio 3 dalyje (sudedamosios dalys) paminėto gamintojo, Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo arba už pateikimą rinkai atsakingo asmens deklaracijoje yra nurodoma:

- gamintojo pavadinimas ir adresas,

- Bendrijoje įsisteigusio gamintojo įgaliotojo atstovo arba prireikus – už pateikimą rinkai atsakingo asmens vardas, pavardė (ūkio subjekto pavadinimas ir adresas),

- sudedamosios dalies aprašymas,

- pareiškimas, kad ta sudedamoji dalis atitinka atitinkamus esminius reikalavimus.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ŽENKLAS CE

Atitikties ženklą CE turi sudaryti šios formos inicialai "CE":

+++++ TIFF +++++

Jei ženklas yra mažinamas ar didinamas, turi būti laikomasi pirmiau pateiktame liniuotame brėžinyje nurodytų proporcijų.

Skirtingi ženklo CE elementai privalo būti maždaug to paties vertikalaus matmens, kuris turi būti ne mažesnis kaip 5 mm.

Po ženklo CE eina notifikuotosios įstaigos identifikacijos numeris, jei ji dalyvauja gamybos kontrolėje.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

GAMINIŲ VIDAUS KONTROLĖ

(A modulis)

1. 2 punkte išdėstytus įpareigojimus vykdantis gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas užtikrina ir deklaruoja, kad atitinkami gaminiai atitinka jiems taikomus direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas kiekvieną gaminį privalo žymėti ženklu CE ir parengia rašytinę atitikties deklaraciją (žr. XV priedą).

2. Gamintojas parengia 3 punkte apibūdintus techninius dokumentus, ir jis ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas ją laiko ne mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys, kad ją galėtų tikrinti atitinkamos nacionalinės institucijos.

Tais atvejais, kai nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, įpareigojimas saugoti techninę dokumentaciją prieinamą tenka asmeniui, atsakingam už gaminio pateikimą Bendrijos rinkai.

3. Techninė dokumentacija sudaro galimybę įvertinti, ar gaminiai atitinka direktyvos reikalavimus. Tokiu mastu, kokiu ji yra svarbi tokiam įvertinimui, ji apima gaminio projektą, gamybą ir veikimą (žr. XIII priedą).

4. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kartu su technine dokumentacija laiko ir atitikties deklaracijos kopiją.

5. Gamintojas imasi visų reikalingų priemonių, kad gamybos procesas garantuotų, jog pagaminti gaminiai atitinka 2 punkte paminėtą techninę dokumentaciją ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

GAMINIŲ VIDAUS KONTROLĖ IR BANDYMAI

(Aa modulis, 1 pasirenkamas dalykas)

Šį modulį sudaro A modulis, kaip nurodyta V priede, ir tokie papildomi reikalavimai:

Gamintojas arba kas nors jo vardu vienu ar keletu laivų, kurie yra gamintojo gamybos pavyzdžiai, atlieka vieną ar keletą iš šių bandymų, lygiavertį apskaičiavimą ar kontrolę:

- stabilumo bandymą pagal Esminių reikalavimų 3.2 punktą,

- plūdrumo charakteristikų bandymą pagal Esminių reikalavimų 3.3 punktą.

Abiem variantams bendros nuostatos

Šie bandymai, apskaičiavimai arba kontrolė yra atliekami gamintojo pasirinktos notifikuotosios įstaigos atsakomybe. Notifikuotosios įstaigos atsakomybe gamintojas gamybos procese pritvirtina pastarosios skiriamąjį numerį.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

EB TIPO TYRIMAS

(B modulis)

1. Notifikuotoji įstaiga nustato ir patvirtina, kad numatytai produkcijai atstovaujantis pavyzdys atitinka jam taikomas direktyvos nuostatas.

2. Paraišką EB tipo tyrimui gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas pateikia savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Paraiškoje yra nurodoma:

- gamintojo pavadinimas ir adresas, o jeigu paraišką pateikia įgaliotasis atstovas, tai ir jo pavadinimas ir adresas,

- raštiškas pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai,

- techninė dokumentacija, apibūdinta 3 punkte.

Pareiškėjas notifikuotajai įstaigai perduoda numatytai produkcijai atstovaujantį pavyzdį, toliau vadinamą "tipu" [1].

Notifikuotoji įstaiga gali paprašyti daugiau pavyzdžių, jei to reikia bandymų programai atlikti.

3. Techninė dokumentacija sudaro galimybę įvertinti, ar gaminys atitinka direktyvos reikalavimus. Tokiu mastu, kokiu ji yra svarbi tokiam įvertinimui, ji apima gaminio projektą, gamybą ir veikimą (žr. XIII priedą).

4. Notifikuotoji įstaiga:

4.1. nagrinėja techninę dokumentaciją, patvirtina, kad tas tipas yra pagamintas laikantis techninės dokumentacijos, ir nustato elementus, kurie yra suprojektuoti pagal atitinkamas 5 straipsnyje paminėtų standartų nuostatas, taip pat sudedamąsias dalis, kurios yra suprojektuotos netaikant šių standartų atitinkamų nuostatų;

4.2. atlieka atitinkamas ekspertizes ir reikalingus bandymus arba pasirūpina, kad jie būtų atlikti, kad patikrintų, ar tais atvejais, kai 5 straipsnyje paminėti standartai nebuvo taikomi, gamintojo priimti sprendimai atitinka direktyvos Esminius reikalavimus;

4.3. atlieka atitinkamas ekspertizes ir reikalingus bandymus arba pasirūpina, kad jie būtų atlikti, kad patikrintų, ar tais atvejais, kai gamintojas yra pasirinkęs taikyti atitinkamus standartus, jie yra iš tikrųjų taikomi;

4.4. susitaria su pareiškėju dėl vietos, kurioje ekspertizės ir reikalingi bandymai yra atliekami.

5. Tais atvejais, kai tipas atitinka direktyvos nuostatas, notifikuotoji įstaiga išduoda pareiškėjui EB tipo tyrimo sertifikatą. Sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, jo galiojimo sąlygos ir patvirtinto tipo identifikacijai būtini duomenys.

Notifikuotoji įstaiga prie sertifikato prideda atitinkamų techninės dokumentacijos dalių sąrašą, o kopiją pasilieka.

Jei atsisakoma gamintojui išduoti tipo sertifikatą, notifikuotoji įstaiga pateikia išsamius tokio atsisakymo motyvus.

6. Pareiškėjas informuoja notifikuotąją įstaigą, laikančią su EB tipo tyrimo sertifikatu susijusią techninę dokumentaciją, apie visus patvirtinto gaminio pakeitimus, kurie privalo būti papildomai patvirtinti, kad atitiktų Esminius reikalavimus arba nustatytas gaminio paskirties sąlygas. Šis papildomas patvirtinimas yra įforminamas EB tipo tyrimo sertifikato priedėliu.

7. Kiekviena notifikuotoji įstaiga suteikia kitoms notifikuotosiomis įstaigoms informaciją, susijusią su išduotais ir panaikintais EB tipo tyrimo sertifikatais ir priedėliais.

8. Kitos notifikuotosios įstaigos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikato ir (arba) jų priedėlių kopijas. Sertifikatų priedai kitoms notifikuotosioms įstaigoms yra laisvai prieinami.

9. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kartu su technine dokumentacija EB tipo tyrimo sertifikatų ir jų priedėlių kopijas saugo ne mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys.

Tais atvejais, kai nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, įpareigojimas saugoti techninę dokumentaciją prieinamą tenka asmeniui, kuris pateikia gaminį Bendrijos rinkai.

[1] Tipas gali apimti keletą gaminio variantų, jei tų variantų skirtumai neturi įtakos saugos lygiui ir kitiems gaminio veikimo reikalavimams.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

TIPO ATITIKIMAS

(C modulis)

1. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas užtikrina ir deklaruoja, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate apibūdintą tipą ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus. Gamintojas kiekvieną gaminį žymi ženklu CE ir parengia rašytinę atitikties deklaraciją (žr. XV priedą).

2. Gamintojas imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog gamybos procesas garantuoja, kad pagaminti gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate apibūdintą tipą ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus.

3. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas atitikties deklaracijos kopiją saugo ne mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys.

Tais atvejais, kai nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, įpareigojimas saugoti techninę dokumentaciją prieinamą tenka asmeniui, kuris pateikia gaminį Bendrijos rinkai (žr. XIII priedą).

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

GAMYBOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

(D modulis)

1. Gamintojas, vykdantis 2 punkto įpareigojimus, užtikrina ir deklaruoja, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate apibūdintą tipą ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas kiekvieną gaminį žymi ženklu CE ir parengia rašytinę atitikties deklaraciją (žr. XV priedą). Prie ženklo CE yra pridedamas notifikuotosios įstaigos, atsakingos už 4 punkte nurodytą priežiūrą, skiriamasis numeris.

2. Gamintojas taiko patvirtintą gamybos kontrolės sistemą, galutinio gaminio patikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 3 punkte, ir yra prižiūrimas, kaip nurodyta 4 punkte.

3. Kokybės sistema

3.1. Gamintojas pasirinktai notifikuotajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti jo atitinkamiems gaminiams taikomą kokybės sistemą.

Paraiškoje yra nurodoma:

- visa svarbi informacija apie numatytą gaminio kategoriją,

- su kokybės sistema susijusi dokumentacija,

- tam tikrais atvejais – patvirtinto tipo techninė dokumentacija (žr. XIII priedą) ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2. Kokybės sistema užtikrina, kad gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate apibūdintą tipą ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus.

Visi elementai, gamintojo priimti reikalavimai ir nuostatos yra sistemingai ir tvarkingai dokumentuojami veiklos krypčių, procedūrų ir nurodymų rašytine forma. Kokybės sistemos dokumentacija turi sudaryti galimybes nuosekliai išsiaiškinti kokybės programas, planą, instrukcijas ir duomenis.

Joje visų pirma deramai aprašoma:

- kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, administracijos pareigos ir įgaliojimai gaminių kokybės atžvilgiu,

- taikytini gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir sistemingi veiksmai,

- prieš gamybą, gamybos metu ir baigus gamybą atliktinos ekspertizės ir bandymai bei jų atlikimo dažnumas,

- kokybės duomenų įrašai, kaip antai: apžiūros ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos vertinimai ir kt.,

- reikalaujamos gaminio kokybės ir veiksmingo kokybės sistemos veikimo tikrinimo būdai.

3.3. Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka 3.2 punkte paminėtus reikalavimus. Ji daro prielaidą, kad kokybės sistemos, kurios laikosi atitinkamo suderinto standarto, šiuos reikalavimus atitinka.

Patikrinimo grupėje turi būti bent vienas narys, turintis atitinkamos gaminio technologijos įvertinimo patirtį. Įvertinimo procedūra apima ir gamintojo patalpų vizitavimą.

Sprendimas yra pranešamas gamintojui. Pranešime yra pateikiamos ekspertizės išvados ir motyvuotas įvertinimas.

3.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti iš patvirtintos kokybės sistemos kylančias prievoles ir ją palaikyti, kad ji išliktų tinkama ir veiksminga.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas nuolat informuoja kokybės sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina pasiūlytus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema ir toliau atitinka 3.2 punkte paminėtus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Savo sprendimą ji praneša gamintojui. Pranešime yra pateikiamos ekspertizės išvados ir motyvuotas įvertinimas.

4. Notifikuotosios įstaigos taikoma priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų iš patvirtintos kokybės sistemos kylančias prievoles.

4.2. Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai inspektavimo tikslais patekti į gamybos, apžiūros ir bandymo bei sandėliavimo vietas ir teikia jai visą reikalingą informaciją, t. y.:

- kokybės sistemos dokumentaciją,

- kokybės duomenų įrašus, kaip antai: apžiūros ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos vertinimus ir kt.

4.3. Notifikuotoji įstaiga periodiškai atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog gamintojas palaiko ir taiko kokybės sistemą, bei pateikia gamintojui patikrinimo protokolą.

4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga gali vizituoti gamintoją iš anksto nepranešusi. Tokių vizitacijų metu notifikuotoji įstaiga prireikus gali atlikti arba duoda nurodymą atlikti bandymus, kad įsitikintų, jog kokybės sistema gerai funkcionuoja. Notifikuotoji įstaiga gamintojui pateikia vizitacijos išvadą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo išvadą.

5. Gamintojas ne mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys, saugo nacionalinėms institucijoms prieinamą:

- 3.1 punkto antrosios pastraipos antrojoje įtraukoje paminėtą dokumentaciją,

- 3.4 punkto antrojoje pastraipoje paminėtą informaciją apie pakeitimus,

- notifikuotosios įstaigos sprendimą ir išvadas, paminėtas 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje, 4.3 punkte ir 4.4 punkte.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga suteikia kitoms notifikuotosioms įstaigoms informaciją, susijusią su išduotais ir panaikintais kokybės sistemos patvirtinimais.

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

GAMINIO PATIKRINIMAS

(F modulis)

1. Šis modulis apibūdina tvarką, kurios laikydamasis gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas tikrina ir patvirtina, kad gaminiai, kuriems taikomos 3 punkto nuostatos, atitinka EB tipo tyrimo sertifikate apibūdintą tipą ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus.

2. Gamintojas imasi visų reikalingų priemonių, kad gamybos procesas garantuotų, jog gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate apibūdintą tipą ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas kiekvieną gaminį žymi ženklu CE ir parengia atitikties deklaraciją (žr. XV priedą).

3. Kad patikrintų, ar gaminiai atitinka direktyvos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga atitinkamas ekspertizes ir bandymus gamintojo pasirinkimu atlieka arba tirdama ir bandydama kiekvieną gaminį, kaip nurodyta 4 punkte, arba tirdama ir bandydama statistiškai atrinktus gaminius, kaip nurodyta 5 punkte.

3a. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas atitikties deklaracijos kopiją saugo ne mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys.

4. Patikrinimas tiriant ir bandant kiekvieną gaminį

4.1. Visi gaminiai yra atskirai tiriami ir atitinkamai bandomi, kaip nustatyta 5 straipsnyje paminėtame atitinkamame standarte (standartuose), arba yra atliekami lygiaverčiai bandymai siekiant patikrinti, ar jie atitinka EB tipo tyrimo sertifikate apibūdintą tipą ir jiems taikomus direktyvos reikalavimus.

4.2. Notifikuotoji įstaiga prie kiekvieno patvirtinto gaminio pritvirtina arba leidžia pritvirtinti savo skiriamąjį numerį ir parengia atliktiems bandymams skirtą rašytinį atitikties sertifikatą.

4.3. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas užtikrina, kad paprašytas jis gali pateikti notifikuotosios įstaigos išduotus atitikties sertifikatus.

5. Statistinis patikrinimas

5.1. Gamintojas pateikia savo gaminius vienarūšėmis partijomis ir imasi visų reikalingų priemonių, kad gamybos procesas garantuotų kiekvienos pagamintos partijos vienarūšiškumą.

5.2. Visus gaminius galima patikrinti vienarūšėmis partijomis. Iš kiekvienos partijos yra paimama atsitiktinė gaminių imtis. Imties gaminiai tiriami atskirai ir atitinkami bandymai, kaip nustatyta 5 straipsnyje paminėtame atitinkamame standarte (standartuose), yra atliekami, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka jiems taikomus direktyvos reikalavimus, ir būtų nustatyta, ar partija yra priimama, ar atmetama.

5.3. Statistinėje procedūroje yra naudojami šie elementai:

- taikytinas statistinis metodas,

- bandinių atrankos planas su jo taikymo apibūdinimu.

5.4. Jei partijos yra priimamos, notifikuotoji įstaiga prie kiekvieno gaminio pritvirtina arba leidžia pritvirtinti savo skiriamąjį numerį ir parengia atliktiems bandymams skirtą rašytinį atitikties sertifikatą. Visi partiją sudarantys gaminiai gali būti pateikti rinkai, išskyrus tuos atrinktus gaminius, kurie neatitiko reikalavimų.

Jei partija yra atmetama, notifikuotoji įstaiga ar kompetentinga institucija imasi atitinkamų priemonių, kad ta partija nebūtų pateikta rinkai. Tais atvejais, kai partijos yra dažnai atmetamos, notifikuotoji įstaiga gali sustabdyti statistinę patikrą.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos skiriamąjį numerį gali pritvirtinti gamybos procese.

5.5. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas užtikrina, kad paprašytas jis gali pateikti notifikuotosios įstaigos išduotus atitikties sertifikatus.

--------------------------------------------------

XI PRIEDAS

VIENETO PATIKRINIMAS

(G modulis)

1. Šis modulis apibūdina tvarką, kurios laikydamasis gamintojas užtikrina ir deklaruoja, kad atitinkamas gaminys, kuriam buvo išduotas 2 punkte paminėtas sertifikatas, atitinka jam taikomus direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas gaminį žymi ženklu CE ir parengia atitikties deklaraciją (žr. XV priedą).

2. Notifikuotoji įstaiga tiria atskirą gaminį ir atlieka atitinkamus bandymus, kaip nustatyta 5 straipsnyje paminėtame atitinkamame standarte (standartuose), arba lygiaverčius bandymus, kad užtikrintų, jog jis atitinka atitinkamus direktyvos reikalavimus.

Notifikuotoji įstaiga prie patvirtinto gaminio pritvirtina arba leidžia pritvirtinti savo skiriamąjį numerį ir parengia atliktiems bandymams skirtą sertifikatą.

3. Techninės dokumentacijos paskirtis – sudaryti galimybes įvertinti, ar gaminys atitinka direktyvos reikalavimus, ir suprasti gaminio projektą, gamybą ir veikimą (žr. XIII priedą).

--------------------------------------------------

XII PRIEDAS

VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

(H modulis)

1. Šis modulis apibūdina tvarką, kurios laikydamasis gamintojas, vykdantis 2 punkto įsipareigojimus, užtikrina ir deklaruoja, kad atitinkami gaminiai atitinka jiems taikomus direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas privalo žymėti ženklu CE kiekvieną gaminį ir parengti atitikties deklaraciją (žr. XV priedą). Prie ženklo CE yra pridedamas notifikuotosios įstaigos, atsakingos už 4 punkte nurodytą priežiūrą, skiriamasis numeris.

2. Gamintojas projektuoja, gamina bei galutinį gaminį tikrina ir bando pagal patvirtintą kokybės sistemą, kaip nurodyta 3 punkte, ir jam yra taikoma priežiūra, nurodyta 4 punkte.

3. Kokybės sistema

3.1. Gamintojas notifikuotajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti jo kokybės sistemą.

Paraiškoje yra nurodoma:

- visa svarbi informacija apie numatytą gaminio kategoriją,

- su kokybės sistema susijusi dokumentacija.

3.2. Kokybės sistema užtikrina, kad gaminiai atitinka jiems taikomus direktyvos reikalavimus.

Visi elementai, gamintojo priimti reikalavimai ir nuostatos yra sistemingai ir tvarkingai dokumentuojami veiklos krypčių, procedūrų ir nurodymų rašytine forma. Ši kokybės sistemos dokumentacija garantuoja bendrą kokybės užtikrinimo veiklos krypčių ir procedūros, pvz., kokybės programų, planų, instrukcijų ir duomenų, supratimą.

Joje visų pirma tinkamai aprašoma:

- kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, administracijos pareigos ir įgaliojimai dėl gaminių kokybės,

- taikytinos techninės projekto charakteristikos, įskaitant taikomus standartus, ir, tais atvejais, kai 5 straipsnyje paminėti standartai taikomi iš dalies, būdai, kuriais bus siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi gaminiams taikomų direktyvos esminių reikalavimų,

- projektavimo kontrolė ir projekto patikros būdai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus taikomi projektuojant gaminius, priklausančius tai gaminių kategorijai,

- taikytini atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir sistemingi veiksmai,

- prieš gamybą, gamybos metu ir baigus gamybą atliktinos ekspertizės ir bandymai bei jų atlikimo dažnumas,

- kokybės duomenų įrašai, kaip antai: apžiūros ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos vertinimai ir kt.,

- reikalaujamos projekto ir gaminio kokybės pasiekimo bei veiksmingo kokybės sistemos veikimo tikrinimo būdai.

3.3. Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka 3.2 punkte paminėtus reikalavimus. Ji daro prielaidą, kad kokybės sistemos, kurios laikosi atitinkamo suderinto standarto (EN 29001), šiuos reikalavimus atitinka.

Patikrinimo grupėje turi būti bent vienas narys, turintis atitinkamos gaminio technologijos vertintojo patirtį. Įvertinimo procedūra apima ir gamintojo patalpų vizitavimą.

Sprendimas yra pranešamas gamintojui. Pranešime yra pateikiamos ekspertizės išvados ir motyvuotas įvertinimas.

3.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti iš patvirtintos kokybės sistemos kylančias prievoles ir ją palaikyti, kad ji išliktų tinkama ir veiksminga.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas nuolat informuoja kokybės sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina pasiūlytus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema ir toliau atitinka 3.2 punkte paminėtus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Savo sprendimą ji praneša gamintojui. Pranešime yra pateikiamos ekspertizės išvados ir motyvuotas įvertinimas.

4. Notifikuotosios įstaigos atliekama EB priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų iš patvirtintos kokybės sistemos kylančias prievoles.

4.2. Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai inspektavimo tikslais patekti į projektavimo, gamybos, apžiūros ir bandymo bei sandėliavimo vietas ir teikia jai visą reikalingą informaciją, t. y.:

- kokybės sistemos dokumentaciją,

- projektinėje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, pvz., analizės, apskaičiavimų, bandymų ir kt. rezultatus,

- gamybinėje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, pvz., apžiūros ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos vertinimus ir kt.

4.3. Notifikuotoji įstaiga periodiškai atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog gamintojas palaiko ir taiko kokybės sistemą, bei pateikia gamintojui patikrinimo protokolą.

4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga gali vizituoti gamintoją iš anksto nepranešusi. Tokių vizitacijų metu notifikuotoji įstaiga prireikus gali atlikti arba paprašyti atlikti bandymus, kad įsitikintų, jog kokybės sistema deramai funkcionuoja; gamintojui ji pateikia vizitacijos protokolą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo protokolą.

5. Gamintojas ne mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys, saugo nacionalinėms institucijoms prieinamą:

- 3.1 punkto antrosios pastraipos antrojoje įtraukoje paminėtą dokumentaciją,

- 3.4 punkto antrojoje pastraipoje paminėtą informaciją apie pakeitimus,

- notifikuotosios įstaigos sprendimus ir išvadas, paminėtus 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje, 4.3 punkte ir 4.4 punkte.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga siunčia kitoms notifikuotosioms įstaigoms atitinkamą informaciją, susijusią su išduotais ir panaikintais kokybės sistemos patvirtinimais.

--------------------------------------------------

XIII PRIEDAS

GAMINTOJO PATEIKIAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI

V, VII, VIII, IX ir XI prieduose paminėta techninė dokumentacija apima visus gamintojo naudojamus svarbius duomenis ar būdus, kad užtikrintų, jog sudedamosios dalys ar laivas atitinka jiems keliamus esminius reikalavimus.

Techninė dokumentacija leidžia suprasti gaminio projektą, gamybą ir veikimą bei sudaro galimybes įvertinti, ar jis atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Įvertinimui svarbi dokumentacija yra:

- bendras tipo aprašymas,

- eskizinis projektas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kiti gamybiniai brėžiniai bei schemos,

- paminėtiems brėžiniams bei schemoms ir gaminio veikimui paaiškinti reikalingi aprašymai ir paaiškinimai,

- ištisai ar iš dalies taikytų 5 straipsnyje paminėtų standartų sąrašas ir, jei 5 straipsnyje paminėti standartai nebuvo taikomi, priimtų sprendimų siekiant laikytis Esminių reikalavimų aprašymai,

- projekto apskaičiavimų, atliktų ekspertizių ir kiti rezultatai,

- stabilumo pagal Esminių reikalavimų 3.2 punktą ir plūdrumo pagal Esminių reikalavimų 3.3 punktą bandymų ataskaitos ar apskaičiavimai.

--------------------------------------------------

XIV PRIEDAS

MINIMALŪS KRITERIJAI, Į KURIUOS VALSTYBĖS NARĖS TURI ATSIŽVELGTI PASKELBDAMOS ĮSTAIGAS

1. Įstaiga, jos direktorius ir darbuotojai, atsakingi už patikrinimų atlikimą, negali būti nei tikrinamų laivų ar sudedamųjų dalių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai ar montuotojai, nei šių asmenų įgaliotieji atstovai. Jie taip pat negali tiesiogiai ar kaip įgaliotieji atstovai būti susiję su minėtų gaminių projektavimu, statyba, pardavimu ar eksploatacija. Tai nekliudo gamintojui ir įstaigai keistis technine informacija.

2. Įstaiga ir jos darbuotojai patikrinimus atlieka laikydamiesi didžiausio profesinio sąžiningumo ir techninio kompetentingumo principų, ir jie yra laisvi nuo bet kokio, visų pirma patikrinimo rezultatais suinteresuotų asmenų ar asmenų grupių, spaudimo, o ypač nuo finansinių paskatų, kurios galėtų turėti įtakos jų nuomonei ar inspektavimo rezultatams.

3. Įstaiga turi turėti reikalingų darbuotojų ir būtinas patalpas, kad galėtų deramai atlikti su patikrinimu susijusias administracines bei technines užduotis. Jai taip pat turi būti prieinama specialiems patikrinimams reikalinga įranga.

4. Už inspektavimą atsakingi darbuotojai:

- yra gerai pasirengę techniniu ir profesiniu atžvilgiu,

- pakankamai nusimano apie atliekamų bandymų reikalavimus ir turi deramą tokių bandymų patirtį,

- sugeba rengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, reikalingas bandymų rezultatams patvirtinti.

5. Turi būti užtikrintas inspektavimo tarnybos nešališkumas. Darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo atliktų bandymų skaičiaus ar tokių bandymų rezultatų.

6. Įstaiga turi turėti civilinės atsakomybės draudimą, jei pagal nacionalinę teisę už ją atsakomybės neprisiima valstybė arba valstybė narė pati nėra tiesiogiai atsakinga už bandymus.

7. Įstaigos darbuotojams yra privalu laikyti paslaptyje visą informaciją, gautą atliekant savo užduotis (išskyrus valstybės, kurioje ji veikia, kompetentingas administracines institucijas) pagal direktyvą ar jai taikomas nacionalinės teisės nuostatas.

--------------------------------------------------

XV PRIEDAS

RAŠYTINĖ ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Rašytinė direktyvos nuostatų atitikties deklaracija privalo visada būti kartu su:

- pramoginiu laivu ir pridėta prie laivo žurnalo (I priedo 2.5 punktas),

- II priede paminėtomis sudedamosiomis dalimis.

2. Rašytinėje atitikties deklaracijoje turi būti šie punktai [1]:

- gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (ūkio subjekto pavadinimas ir adresas) [2],

- pramoginio laivo [3] ar sudedamosios dalies [4] aprašymas,

- taikytų atitinkamų suderintų standartų nuorodos arba charakteristikų, kurių atitiktis deklaruojama, nuorodos,

- jei reikia, notifikuotosios įstaigos išduoto EB tipo tyrimo sertifikato nuoroda,

- jei reikia, notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir adresas,

- asmens, įgalioto pasirašyti gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo vardu, tapatybė.

[1] Deklaracija yra parengiama I priedo 2.5 punkte nustatyta kalba (kalbomis).

[2] Įmonės (firmos) pavadinimas ir visas adresas; įgaliotasis atstovas taip pat pateikia gamintojo įmonės (firmos) pavadinimą ir adresą.

[3] Jei reikia, gaminio modelio aprašymas, tipas, serijos numeris.

[4] Jei reikia, gaminio modelio aprašymas, tipas, serijos numeris.

--------------------------------------------------

Top