Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0051

2005/51/EB: 2005 m. sausio 21 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis leidimą valstybėms narėms laikinai taikyti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB reikalavimų leidžiančią nukrypti nuostatą dėl pesticidais ir patvariais organiniais teršalais užteršto dirvožemio, kurį norima nukenksminti, importo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 92)

OJ L 21, 25.1.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 297–300 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 109 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 109 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 6 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/51(1)/oj

25.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 21/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 21 d.

suteikiantis leidimą valstybėms narėms laikinai taikyti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB reikalavimų leidžiančią nukrypti nuostatą dėl pesticidais ir patvariais organiniais teršalais užteršto dirvožemio, kurį norima nukenksminti, importo

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 92)

(2005/51/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 2000/29/EB, trečiųjų šalių kilmės dirvožemis iš esmės negali būti įvežtas į Bendriją.

(2)

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) vykdo apsaugos nuo pasenusių ir nebereikalingų pesticidų ir jų naikinimo programą, skirtą padėti besivystančioms šalims identifikuoti ir naikinti pasenusių pesticidų atsargas bei dėl nutekėjimo šiais produktais užterštą dirvožemį. Be to, du tarptautiniai teisiškai įpareigojantys instrumentai reglamentuoja patvarių organinių teršalų gamybos, naudojimo ir išmetimo į aplinką ir saugaus atliekų, kuriose yra šių medžiagų, tvarkymo klausimus, siekiant nuo šių medžiagų apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Kadangi besivystančios šalys ir pereinamosios ekonomikos šalys ne visada turi įrangą, tinkamą saugiam tokių medžiagų atsargų ir užteršto dirvožemio sunaikinimui ar perdirbimui, tarptautinės sutartys ir programos numato tokio dirvožemio gabenimą į apdorojimo įmonę perdirbimui arba sunaikinimui.

(3)

Veikiant pagal paminėtą programą dirvožemis turi būti supakuotas naudojant Jungtinių Tautų patvirtintus konteinerius ir paženklintas laikantis Tarptautiniame pavojingų krovinių vežimo jūra kodekse (TPKVJ kodeksas) nustatytų reikalavimų. Gabenimas turi būti vykdomas laikantis TPKVJ kodekso ir 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (2) reikalavimų.

(4)

Kadangi Komisija laikosi nuomonės, kad tais atvejais, kai dirvožemis yra apdorojamas specialiose pavojingų atliekų deginimo krosnyse, atitinkančiose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (3) nustatytus reikalavimus, tokiu būdu užtikrinant, kad pesticidai ir patvarūs organiniai teršalai yra sunaikinami ir negrįžtamai perdirbami, nėra augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų išplitimo rizikos.

(5)

Todėl valstybėms narėms reikia leisti laikinai ir laikantis specialių sąlygų taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl užteršto dirvožemio importo.

(6)

Šį leidimą taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas reikėtų panaikinti, jeigu nustatoma, kad šiame sprendime nustatytų konkrečių reikalavimų nepakanka tam, kad būtų užkirstas kelias kenksmingų organizmų patekimui į Bendriją arba kad jų buvo nesilaikoma.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Valstybėms narėms suteikiamas leidimas taikyti nuo Direktyvos 2000/29/EB 4 straipsnio 1 dalies dėl tos direktyvos III priedo A dalies 14 punkte numatyto draudimo ir nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies dėl tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 34 punkte numatytų specialių reikalavimų dirvožemiui, kurio kilmės šalys yra tam tikros trečiosios valstybės, nukrypti leidžiančias sąlygas.

Leidimas taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, nurodytas pirmoje dalyje, teikiamas tik laikantis specialių šiame priede numatytų sąlygų, ir bus taikomas tik dirvožemiui, įterpiamam Bendrijoje nuo 2005 m. kovo 1 d. ir 2007 m. vasario 28 d. ir yra skirtas apdorojimui specialiose pavojingų atliekų deginimo krosnyse.

Šis leidimas nepažeidžia jokio kito leidimo ar tvarkos, kurios galbūt bus reikalaujama laikytis pagal kitus teisės aktus.

2 straipsnis

Valstybės narės iki kiekvienų importo metų gruodžio 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją, kurios yra reikalaujama pagal priedo 7 punktą, apie kiekvieną dirvožemio, importuoto iki tos dienos pagal šį sprendimą, siuntą.

3 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas siuntas, įterptas jų teritorijoje pagal šį sprendimą, dėl kurių vėliau buvo nustatyta, kad jos neatitinka šio sprendimo reikalavimų.

4 straipsnis

Šis sprendimas gali būti panaikinamas, jei paaiškėja, kad priede nustatytų sąlygų nepakanka tam, kad būtų užkirstas kelias augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų patekimui į Bendriją.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/102/EB, (OL L 309, 2004 10 6, p. 9.

(2)  OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1).

(3)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.


PRIEDAS

Specialios sąlygos, taikomos trečiųjų šalių kilmės dirvožemiui pagal šio sprendimo 1 straipsnyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą

1.

Dirvožemis turi būti:

a)

pesticidais užterštas dirvožemis, patenkantis į FAO apsaugos nuo pasenusių ir nebereikalingų pesticidų ir jų naikinimo programos ar panašių daugiašalių programų taikymo sferą, arba dirvožemis, užterštas patvariais organiniais teršalais, kurie yra nurodyti Stokholmo Konvencijoje dėl patvarių organinių teršalų ar 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokole dėl patvarių organinių teršalų;

b)

supakuotas hermetiškose statinėse arba maišuose laikantis TPKVJ kodekso reikalavimų, pervežamas hermetiškuose transporto konteineriuose laikantis Tarybos reglamento Nr. 259/93 reikalavimų nuo supakavimo vietos kilmės šalyje iki Bendrijoje esančios perdirbimo vietos;

c)

numatytas perdirbimui specialiai tam pritaikytose atliekų deginimo krosnyse, atitinkančiose Direktyvos 2000/76/EB reikalavimus.

2.

Prie dirvožemio siuntos pridedamas kilmės šalyje išduotas fitosanitarinis sertifikatas remiantis Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punktu. Sertifikato „Papildomos deklaracijos“ dalyje nurodoma: „Ši siunta atitinka Komisijos sprendime 2005/51/EB nurodytas sąlygas.“

3.

Prieš įvežant dirvožemį į Bendriją, importuotojui oficialiai pranešama apie šio priedo 1–7 punktuose nustatytas sąlygas. Minėtas importuotojas praneša atsakingoms oficialioms valstybės narės institucijoms informaciją apie kiekvieną įvežimą nurodydamas:

a)

dirvožemio kiekį ir kilmės šalį;

b)

deklaruojamą įterpimo datą ir įvežimo į Bendriją punktą;

c)

patalpų, nurodytų 5 punkte, kuriose bus perdirbtas dirvožemis, pavadinimai, adresai ir vietos.

Importuotojas informuoja atitinkamas oficialias institucijas apie bet kokius aukščiau nurodytų duomenų pasikeitimus tuojau pat, vos tik apie juos buvo sužinota.

4.

Dirvožemis įvežamas per valstybės narės teritorijoje esančius įvežimo punktus ir, paskirtus valstybės narės šios nukrypti leidžiančios nuostatos tikslu; valstybės narės iš anksto praneša Komisijai apie šiuos punktus, Direktyvoje 2000/29/EB minimą atsakingos už kiekvieną tokį įvežimo punktą oficialios institucijos pavadinimą ir adresą; valstybės narės, jų prašymu, gali pasinaudoti šia informacija. Turi būti užtikrintas tiesioginis transportas tarp įvežimo punkto ir perdirbimo vietos. Tuo atveju, jei dirvožemis įvežamas į Bendriją per kitą valstybę narę, nei ta, kuri naudojasi šia leidžiančia nukrypti nuostata, aukščiau nurodytos valstybės narės, per kurią dirvožemis įvežamas, atsakingos oficialios institucijos informuoja ir bendradarbiauja su aukščiau nurodytomis valstybės narės, kuri naudojasi leidžiančia nukrypti nuostata, atsakingomis oficialiomis institucijomis, tokiu būdu užtikrinant, kad būtų laikomasi sprendimo reikalavimų.

5.

Dirvožemis turi būti perdirbamas tik patalpose:

a)

kurių pavadinimai, adresai ir buvimo vietos buvo pranešti atsakingoms oficialioms institucijoms 3 punkte nustatyta tvarka;

b)

kurias atitinkamos oficialios institucijos oficialiai įregistravo ir patvirtino šios leidžiančios nukrypti nuostatos tikslais.

Tais atvejais, kai šios patalpos yra kitoje valstybėje narėje, nei ta valstybė narė, kuri naudojasi šia leidžiančia nukrypti nuostata, aukščiau paminėtos valstybės narės, kuri naudojasi šia leidžiančia nukrypti nuostata, atsakingos oficialios institucijos išankstinio importuotojo pranešimo gavimo momentu informuoja valstybės narės, kurioje dirvožemis bus perdirbtas, atsakingas oficialias institucijas pranešdamos patalpų, kuriose dirvožemis bus perdirbtas, pavadinimus, adresus ir buvimo vietas.

6.

Patalpose, nurodytose 5 punkte:

a)

su dirvožemiu turi būti elgiamasi kaip su pavojingomis atliekomis laikantis visų atitinkamų saugumo priemonių, ir

b)

dirvožemis turi būti perdirbamas specialiai tam pritaikytose atliekų deginimo krosnyse, atitinkančiose Direktyvos 2000/76/EB reikalavimus.

7.

Valstybė narė, taikanti šią nukrypti leidžiančią nuostatą, kas metus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia 3 punkte nurodytus duomenis apie kiekvieną šios nukrypti leidžiančios nuostatos pritaikymą.


Top