EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0771-20160615

Consolidated text: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2008 2008 m. rugpjūčio 1 d. nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/2016-06-15

2008R0771 — LT — 15.06.2016 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 771/2008

2008 m. rugpjūčio 1 d.

nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 206 2008.8.2, p. 5)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/823 2016 m. gegužės 25 d.

  L 137

4

26.5.2016
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 771/2008

2008 m. rugpjūčio 1 d.

nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles

(Tekstas svarbus EEE)I

SKYRIUS

Apeliacinės komisijos darbo tvarka1

skirsnis

Apeliacinė taryba

1 straipsnis

Sudėtis

1.  Kiekvieną apeliacinį skundą nagrinėja trys Agentūros Apeliacinės komisijos (toliau – Apeliacinė komisija) nariai.

Bent vienas narys privalo turėti teisinę ir bent vienas – techninę kvalifikaciją, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1238/2007.

2.  Nagrinėjant visas bylas pirmininkauja Apeliacinės komisijos pirmininkas arba vienas iš jo pakaitinių.

3.  Pirmininkas užtikrina Apeliacinės komisijos priimamų sprendimų kokybę ir nuoseklumą.

▼M1

4.  Siekiant užtikrinti, kad būtų išnagrinėtas pakankamas apeliacinių skundų skaičius, pirmininkas, pasikonsultavęs su Agentūros valdančiąja taryba, apeliacinį skundą gali skirti nagrinėti pakaitiniams arba papildomiems nariams. Tokiais atvejais pirmininkas gali paskirti pakaitinį pirmininką.

1a straipsnis

Draugiškas susitarimas

Laikantis tvarkos Apeliacinės komisijos pirmininkas gali pasiūlyti šalims draugiškai susitarti. Tokiu atveju, kad būtų galima lengviau pasiekti draugišką susitarimą, pirmininkas paskiria vienintelį narį. Apie sprendimą paskirti vienintelį narį pirmininkas praneša šalims.

Jei šalys draugiškai susitaria, bylos nagrinėjimą baigia vienintelis narys ir draugiško susitarimo santrauka viešai paskelbiama Agentūros interneto svetainėje. Nepavykus pasiekti draugiško susitarimo per 2 mėnesius nuo sprendimo bylai skirti vienintelį narį, byla grąžinama Apeliacinei komisijai.

1b straipsnis

Apeliacinio skundo atsiėmimas

Kai apeliacinis skundas atsiimamas, pirmininkas užbaigia bylos nagrinėjimą.

▼B

2 straipsnis

Narių pašalinimas

Jeigu taikoma Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 90 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, prieš priimant sprendimą atitinkamas Apeliacinės komisijos narys raginamas pateikti savo pastabas dėl visų prieštaravimų, pareikštų pagal to reglamento 90 straipsnio 6 dalį, priežasčių.

Byla sustabdoma iki to laiko, kol bus priimtas sprendimas pagal to reglamento 90 straipsnio 7 dalį.

3 straipsnis

Narių keitimas

1.  Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 90 straipsnio 7 dalį Apeliacinė komisija priima sprendimą neleisti tam tikram nariui dalyvauti byloje, tas narys pakeičiamas pakaitiniu nariu.

2.  Jeigu Apeliacinės komisijos narys negali dalyvauti byloje dėl to, kad eina atostogų, serga, turi kitų neišvengiamų įsipareigojimų arba dėl kokių nors kitų priežasčių, pirmininkas, to nario prašymu, gali jį pakeisti pakaitiniu nariu. Pakaitinio nario skyrimo kriterijai nustatomi laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Jeigu narys negali pateikti prašymo jį pakeisti, pirmininkas gali jį pakeisti savo paties iniciatyva.

Primininkas nario prašymą jį pakeisti gali atmesti tik pagrįstu sprendimu.

Jeigu pirmininkas negali dalyvauti byloje, jis skiria savo pakaitinį. Jeigu pirmininkas to padaryti negali, pirmininko pakaitinį skiria kitas apeliacinį skundą nagrinėjantis narys, kurio darbo Apeliacinėje komisijoje stažas yra ilgesnis, arba, jeigu kitų narių stažas yra toks pats, – vyresnis pagal amžių narys.

3.  Jeigu narys pakeičiamas prieš posėdį, byla nesustabdoma, o nario pakeitimas neturi įtakos jokiems jau atliktiems procesiniams veiksmams.

Jeigu narys pakeičiamas po posėdžio, posėdis rengiamas dar kartą, išskyrus atvejus, kai šalys, pakaitinis narys ir kiti du apeliacinį skundą nagrinėjantys nariai susitaria kitaip.

4.  Pakeitus narį, jo pakaitinis privalo laikytis visų iki pakeitimo priimtų tarpinių sprendimų.

5.  Jeigu narys byloje dalyvauti nebegali po to, kai Apeliacinė komisija priima galutinį sprendimą, tai netrukdo Apeliacinei komisijai atlikti likusių procesinių veiksmų.

Jeigu pirmininkas negali pasirašyti sprendimo arba atlikti likusių procesinių veiksmų, šiuos veiksmus pirmininko vardu atlieka tas apeliacinį skundą nagrinėjantis narys, kurio darbo Apeliacinėje komisijoje stažas yra ilgesnis, arba, jeigu kitų narių stažas yra toks pats, – vyresnis pagal amžių narys.

4 straipsnis

Pranešėjas

1.  Pirmininkas vieną iš apeliacinį skundą nagrinėjančių narių skiria bylos pranešėju arba šią funkciją atlieka pats, atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti subalansuotą darbo paskirstymą visiems nariams.

2.  Pranešėjas atlieka pirminį apeliacinio skundo nagrinėjimą.

3.  Pranešėjui pasiūlius, Apeliacinė komisija gali pasirinkti bet kurias iš 15 straipsnyje nustatytų procedūrinių priemonių.

Įgyvendinti šias priemones gali būti pavesta pranešėjui.

4.  Pranešėjas rengia sprendimo projektą.2

skirsnis

Kanceliarija

5 straipsnis

Kanceliarija ir kancleris

1.  Prie Agentūros įsteigiama kanceliarija, kuri priskiriama Apeliacinei komisijai. Kanceliarijai vadovauja pagal 5 dalį kancleriu paskirtas asmuo.

2.  Kanceliarijos užduotis – priimti, perduoti ir saugoti dokumentus, taip pat vykdyti kitas šiame reglamente numatytas užduotis.

3.  Kanceliarijoje tvarkomas skundų registras, kuriame registruojami duomenys apie visus apeliacinius skundus ir susijusius dokumentus.

▼M1

4.  Kanceliarijos darbuotojai, įskaitant kanclerį, nedalyvauja jokiuose Agentūros procesiniuose veiksmuose, susijusiuose su sprendimais, dėl kurių gali būti teikiami apeliaciniai skundai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 91 straipsnio 1 dalį arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 ( 4 ) 77 straipsnio 1 dalį.

5.  Pirmininko paskirtas kancleris padeda Apeliacinei komisijai vykdyti savo užduotis.

Pirmininkui suteikiami valdymo ir organizacinių įgaliojimai duoti kancleriui nurodymus dėl reikalų, susijusių su Apeliacinės komisijos užduočių vykdymu.

▼B

6.  Kancleris tikrina, ar laikomasi skundams teikti nustatytų terminų ir kitų formalių reikalavimų.

7.  Bendrieji nurodymai kancleriui tvirtinami 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.II

SKYRIUS

Procedūra

6 straipsnis

Apeliacinis skundas

1.  Apeliaciniame skunde nurodoma:

a) skundo pateikėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b) jeigu skundo pateikėjas paskyrė atstovą, atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

c) adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai, jei skiriasi nuo a ir b punktuose nurodytų adresų;

d) nuoroda į ginčijamą sprendimą ir skundo pateikėjo reikalavimai;

e) teisiniai motyvai, faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiami reikalavimai;

f) jei tinkama, pateikti įrodymai ir faktai, kuriems pagrįsti pateikiami tie įrodymai;

▼M1

g) jei tinkama, nurodoma, kurią apeliaciniame skunde pateiktą informaciją reikėtų laikyti konfidencialia ir kodėl;

▼B

h) nurodymas, ar skundo pateikėjas sutinka, kad pranešimai jam arba, kai tinkama, jo atstovui būtų siunčiami telefaksu, e. paštu arba kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

▼M1

2.  Prie apeliacinio skundo pridedamas įrodymas, kad sumokėtas mokestis pagal Reglamento (EB) Nr. 340/2008 10 straipsnį arba, jei taikoma, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 564/2013 ( 5 ) 4 straipsnį.

▼B

3.  Jeigu apeliacinis skundas neatitinka 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje nustatytų reikalavimų, kancleris nustato pagrįstą terminą, per kurį skundo pateikėjas turi tuos reikalavimus įvykdyti. Tokį terminą kancleris gali nustatyti tik vieną kartą.

▼M1

Tuo laikotarpiu Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas terminas neskaičiuojamas.

▼B

4.  Jeigu nustatoma netikslumų, dėl kurių skundas gali būti nepriimtas, kancleris nedelsdamas nusiunčia pirmininkui pagrįstą nuomonę.

Kai kancleris nustato 3 dalyje nurodytą terminą, jis minėtą nuomonę nusiunčia pasibaigus tam terminui, jei tie netikslumai nėra ištaisyti.

5.  Kancleris nedelsdamas nusiunčia apeliacinį skundą Agentūrai.

▼M1

Kai skundo pateikėjas nėra ginčijamo sprendimo adresatas, kancleris praneša pastarajam apie pateiktą apeliacinį skundą dėl tokio sprendimo.

▼B

6.  Agentūros svetainėje skelbiamas pranešimas, kuriame nurodoma apeliacinio skundo, dėl kurio pradėti procesiniai veiksmai, registracijos data, šalių vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai, bylos dalykas, skundo pateikėjo reikalavimai ir pateikiama teisinių motyvų ir pagrindinių pagrindžiamųjų argumentų santrauka.

▼M1

Nedarant poveikio pirmai pastraipai, pirmininkas sprendžia, ar skundo pateikėjo pagal 1 dalies g punktą nurodyta informacija turi būti laikoma konfidencialia, ir užtikrina, kad pranešime nebūtų paskelbta jokia konfidencialia laikoma informacija. Pranešimo skelbimo nurodymai patvirtinami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

▼B

7 straipsnis

Gynyba

1.  Agentūra pateikia atsiliepimą į apeliacinį skundą per du mėnesius po to, kai pateikiamas apeliacinis skundas.

Agentūrai pateikus pagrįstą prašymą, pirmininkas išimtinėmis aplinkybėmis gali minėtą terminą pratęsti.

2.  Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma:

a) jeigu Agentūra paskyrė atstovą, atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b) teisiniai motyvai, faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiami reikalavimai;

c) jei tinkama, pateikti įrodymai ir faktai, kuriems pagrįsti pateikiami tie įrodymai;

▼M1

d) jei tinkama, nurodoma, kurią atsiliepime į apeliacinį skundą pateiktą informaciją reikėtų laikyti konfidencialia ir kodėl;

▼B

e) nurodymas, ar Agentūra sutinka, kad pranešimai jai arba, kai tinkama, jos atstovui būtų siunčiami telefaksu, el. paštu arba kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

3.  Jeigu Agentūra nepateikia atsiliepimo į apeliacinį skundą po to, kai nustatyta tvarka to pareikalaujama, byla nagrinėjama be atsiliepimo į apeliacinį skundą.

▼M1

8 straipsnis

Įstojimas į bylą

1.  Bet kuris asmuo, suinteresuotas Apeliacinei komisijai pateiktos bylos baigtimi, gali įstoti į Apeliacinėje komisijoje nagrinėjamą bylą.

Nukrypstant nuo pirmos dalies, bylose, susijusiose su Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI antraštinės dalies 2 skyriumi, valstybė narė, kurios kompetentinga institucija atliko cheminės medžiagos įvertinimą, gali įstoti į bylą nereikalaujant pagrįsti jos suinteresuotumo bylos baigtimi.

2.  Prašymas dėl aplinkybių, suteikiančių teisę įstoti į bylą, pateikiamas per tris savaites nuo 6 straipsnio 6 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo.

3.  Į bylą įstoti galima tik vienos iš šalių reikalavimams ar jų daliai palaikyti arba prieštarauti.

Įstojimu į bylą nesuteikiamos tokios pačios procesinės teisės, kurios suteikiamos šalims; pagrindinio proceso atžvilgiu įstojimas į bylą yra papildomas. Įstojimas į bylą netenka prasmės, kai byla išbraukiama iš Apeliacinės komisijos registro šaliai atsisakius ieškinio ar draugiškai susitarus su kita šalimi arba apeliacinį skundą pripažinus nepriimtinu.

Įstoję į bylą asmenys pripažįsta tokią bylą, kokia ji buvo jų įstojimo metu.

4.  Prašyme įstoti į bylą nurodoma:

a) bylos aprašymas;

b) šalių vardai, pavardės (pavadinimai);

c) įstojančio į bylą asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

d) jeigu įstojantis į bylą asmuo pagal 9 straipsnį paskyrė atstovą, atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

e) adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai, jei skiriasi nuo c ir d punktuose nurodytų adresų;

f) vienos arba daugiau šalių reikalavimai, kuriems paremti prašoma leisti įstoti į bylą;

g) pareiškimas dėl aplinkybių, suteikiančių teisę įstoti į bylą;

h) nurodoma, ar įstojantis į bylą asmuo sutinka, kad pranešimai jam arba, kai tinkama, jo atstovui būtų siunčiami telefaksu, e. paštu arba kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

Siekiant gauti pastabų, kurias, prieš Apeliacinei komisijai priimant sprendimą dėl prašymo, šalys galbūt norės pareikšti dėl šio prašymo, prašymas įstoti į bylą įteikiamas šalims.

5.  Kai Apeliacinė komisija nusprendžia leisti įstoti į bylą, įstojęs į bylą asmuo gauna visų šalims įteiktų procesinių dokumentų, kuriuos šalys pateikė Apeliacinei komisijai, kopijas. Daiktiniai įrodymai arba konfidencialūs duomenys neperduodami.

6.  Apeliacinė komisija sprendžia, priimti ar atmesti prašymą įstoti į bylą.

Kai Apeliacinė komisija patenkina prašymą įstoti į bylą, pirmininkas nustato terminą, per kurį įstojęs į bylą asmuo turi pateikti įstojimo į bylą paaiškinimą.

Įstojimo į bylą paaiškinime nurodoma:

a) įstojančio į bylą asmens reikalavimai, kuriais jis remia vienos iš šalių pateiktus reikalavimus ar jų dalį, arba kuriais jis tiems reikalavimams prieštarauja;

b) teisiniai motyvai, faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiami reikalavimai;

c) jei tinkama, pateikti patvirtinamieji įrodymai;

d) jei tinkama, nurodoma, kurią prašyme įstoti į bylą pateiktą informaciją reikėtų laikyti konfidencialia ir kodėl;

Pateikus įstojimo į bylą paaiškinimą, pirmininkas gali nustatyti terminą, per kurį šalys gali atsakyti į šį paaiškinimą.

7.  Į bylą įstojantys asmenys patys apmoka savo išlaidas.

9 straipsnis

Atstovavimas

Jei šalis ar įstojantis į bylą asmuo paskyrė atstovą, tas atstovas pateikia atstovaujamos šalies arba į bylą įstojančio asmens išduotą įgaliojimą.

▼B

10 straipsnis

Procesinių dokumentų pateikimas

1.  Visi pareiškimai pasirašomi, juose nurodoma jų data.

2.  Skaičiuojant terminus, dokumentas laikomas pateiktu tada, kai jį gauna kanceliarija.

3.  Šalis arba į bylą įstojęs asmuo dokumentus į kanceliariją pateikia asmeniškai arba atsiunčia paštu. Tačiau Apeliacinė komisija gali leisti šaliai arba į bylą įstojusiam asmeniui dokumentus teikti telefaksu, el. paštu arba bet kokiomis kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas techninių ryšio priemonių naudojimas, įskaitant elektroninio parašo naudojimą, priimamos 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Skundo priimtinumas

1.  Skundas pripažįstamas nepriimtinu dėl šių priežasčių:

a) apeliacinis skundas neatitinka šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje bei 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b) apeliacinio skundo pateikėjas nesilaikė Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnio 2 dalyje nustatyto skundo pateikimo termino;

▼M1

c) apeliacinis skundas pateiktas dėl sprendimo, nenurodyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 91 straipsnio 1 dalyje arba Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsnio 1 dalyje;

▼B

d) skundas pateiktas dėl sprendimo, kuris skirtas ne skundo pateikėjui, be to, skundo pateikėjas negali įrodyti, kad sprendimas yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susijęs, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnio 1 dalyje.

2.  Jeigu pirmininkas nepriima sprendimo dėl skundo priimtinumo per Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, skundas perduodamas Apeliacinei komisijai, kad ši išnagrinėtų jo motyvus ir priimtinumą. Sprendimas dėl skundo priimtinumo yra galutinio sprendimo dalis.

12 straipsnis

Skundų nagrinėjimas

1.  Pirmą kartą pasikeitus rašytiniais pareiškimais, papildomų įrodymų pateikti negalima, išskyrus atvejus, kai Apeliacinė komisija nusprendžia, kad pateikti įrodymus delsta pagrįstai.

2.  Pirmą kartą pasikeitus rašytiniais pareiškimas, naujų teisinių motyvų pateikti negalima, išskyrus atvejus, kai Apeliacinė komisija nusprendžia, kad tie motyvai grindžiami naujomis teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant bylos nagrinėjimui.

3.  Kai tinkama, Apeliacinė komisija prašo bylos šalis pateikti pastabas dėl Apeliacinės komisijos pranešimų arba kitos šalies ar į bylą įstojusių asmenų pareiškimų.

Apeliacinė komisija nustato pagrįstą terminą pastaboms pateikti.

4.  Apeliacinė komisija praneša šalims apie rašytinės proceso dalies pabaigą.

13 straipsnis

Posėdžiai

1.  Apeliacinė komisija rengia posėdį, jei mano, kad tai būtina, arba jei to prašo kuri nors šalis.

Prašymas pateikiamas per dvi savaites nuo tada, kai šaliai pranešama apie rašytinės proceso dalies pabaigą. Šį terminą pirmininkas gali pratęsti.

2.  Šaukimus atvykti į posėdį šalims perduoda kanceliarija.

3.  Jeigu tinkamai į posėdį pakviesta šalis neatvyksta, procesas gali būtų tęsiamas be tos šalies.

▼M1

4.  Apeliacinės komisijos posėdžiai yra vieši, išskyrus atvejus, kai Apeliacinė komisija dėl tinkamai pagrįstų priežasčių savo iniciatyva arba šalies prašymu nusprendžia kitaip.

▼B

5.  Posėdį pradeda, jam vadovauja ir tinkamą jo eigą užtikrina pirmininkas.

Pirmininkas ir kiti nariai gali užduoti klausimus šalims arba jų atstovams.

6.  Kancleris įpareigojamas rengti kiekvieno posėdžio protokolą.

Protokolas, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius, yra oficialus dokumentas.

Dar nepasirašytas protokolas pateikiamas liudytojams ar ekspertams patikrinti, ar teisingas su jų duotais parodymais susijusių protokolo dalių turinys, ir jį patvirtinti.

7.  Posėdis gali būti rengiamas kaip vaizdo konferencija arba naudojant kitas komunikacines technologijas, jei yra tam būtinos techninės priemonės.

14 straipsnis

Kalbų vartojimas

1.  Bylos kalba – tai kalba, kuria buvo pateiktas apeliacinis skundas.

Jei apeliacinio skundo pateikėjas skundžiasi jam skirtu sprendimu, apeliacinis skundas pateikiamas to sprendimo kalba arba viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų, vartotų paraiškose, kuriomis remiantis priimtas sprendimas, taip pat visuose dokumentuose, pateiktuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto i papunktį.

2.  Bylos kalba vartojama rašytiniame ir žodiniame procese, ja rengiami Apeliacinės komisijos protokolai ir sprendimai.

Kartu su visais kita kalba parengtais pagrindžiamaisiais dokumentais pateikiamas jų vertimas į bylos kalbą.

Jeigu dokumentai yra ilgi, galima pateikti jų išrašų vertimus. Tačiau Apeliacinė komisija savo iniciatyva arba šalies prašymu gali bet kada pareikalauti išsamesnio arba viso dokumento vertimo.

3.  Šalies prašymu Apeliacinė komisija gali, išklausiusi kitą šalį, leisti vietoje bylos kalbos vartoti kitą oficialią Bendrijos kalbą visiems procesiniams veiksmams arba jų daliai atlikti.

4.  Į bylą įstojusio asmens prašymu, Apeliacinė komisija gali, išklausiusi kitas šalis, leisti į bylą įstojusiam asmeniui vietoje bylos kalbos vartoti kitą oficialią Bendrijos kalbą.

5.  Jeigu liudytojas arba ekspertas pareiškia negalintis tinkamai bendrauti bylos kalba, Apeliacinė komisija gali jam leisti vartoti kitą Bendrijos kalbą.

6.  Jeigu Apeliacinė komisija leidžia vartoti ne bylos kalbą, kanceliarija pasirūpina vertimu raštu arba žodžiu.

15 straipsnis

Procedūrinės priemonės

1.  Apeliacinė komisija bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu gali nustatyti, kad būtina imtis procedūrinių priemonių.

2.  Procedūrinėmis priemonėmis pirmiausia siekiama:

a) užtikrinti veiksmingą procesinių veiksmų atlikimą ir palengvinti įrodymų rinkimą;

b) nustatyti klausimus, dėl kurių šalys privalo pateikti papildomų argumentų;

c) patikslinti šalių reikalavimus, teisinius motyvus, argumentus ir klausimus, dėl kurių nesutariama;

▼M1

d) lengviau pasiekti draugišką susitarimą tarp šalių.

▼B

3.  Konkrečiai, procedūrinės priemonės gali būti šios:

a) klausimų šalims pateikimas;

b) pasiūlymas šalims pateikti pareiškimus raštu ar pasisakyti žodžiu dėl tam tikrų bylos aspektų;

c) prašymas, kad šalys arba tretieji asmenys pateiktų informaciją;

d) prašymas pateikti su byla susijusius dokumentus;

e) šalių arba jų atstovų kvietimas dalyvauti posėdžiuose;

f) dėmesio atkreipimas į dalykus, kurie, kaip manoma, yra itin reikšmingi, arba į tai, kad tam tikri klausimai nebėra ginčytini;

g) teikimas pastabų, kurios gali padėti sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus byloje.

16 straipsnis

Įrodymai

1.  Nagrinėdama bylą, Apeliacinė komisija gali rinkti įrodymus šiomis priemonėmis:

a) prašyti pateikti informaciją;

b) priimti dokumentus ir daiktus;

c) išklausyti šalis arba liudytojus;

d) gauti ekspertų išvadas.

Išsamios įrodymų rinkimo taisyklės nustatomos laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

2.  Jeigu Apeliacinė komisija mano, kad šalis, liudytojas ar ekspertas turi pateikti įrodymus žodžiu, ji kviečia tą asmenį atvykti.

3.  Jeigu Apeliacinė komisija kviečia atvykti liudytoją ar ekspertą, apie tai pranešama šalims. Šalys turi teisę dalyvauti ir tam liudytojui ar ekspertui užduoti klausimus.

Šalys gali pareikšti prieštaraujančios tam tikro eksperto ar liudytojo kvietimui dėl nepakankamos jo kompetencijos su skundu susijusiais klausimais. Jeigu tokie prieštaravimai pareiškiami, klausimą sprendžia Apeliacinė komisija.

4.  Prieš pateikdamas parodymus, kiekvienas ekspertas ar liudytojas nurodo, ar neturi su byla susijusių asmeninių interesų arba ar anksčiau nėra atstovavęs vienai iš šalių, arba ar dalyvavo rengiant skundžiamą sprendimą.

Jeigu ekspertas ar liudytojas pats tokio pareiškimo nepateikia, šalys gali prašyti, kad Apeliacinė komisija atkreiptų į tai dėmesį.

5.  Prieštaravimai dėl tam tikro liudytojo ar eksperto pateikiami per dvi savaites nuo tada, kai šalims pranešama apie liudytojo kvietimą ar eksperto skyrimą. Šalis savo prieštaravimą pagrindžia ir pateikia tam būtinus įrodymus.

6.  Kiekvieno liudytojo ar eksperto parodymai įrašomi protokole.

17 straipsnis

Įrodymų rinkimo išlaidos

1.  Apeliacinės komisijos pakviesti ir jos posėdyje dalyvaujantys liudytojai ir ekspertai turi teisę į tinkamą kelionės ir gyvenimo išlaidų kompensavimą.

Be to, Apeliacinės komisijos pakviesti ir jos posėdyje dalyvaujantys liudytojai turi teisę gauti tinkamą kompensaciją už prarastas pajamas.

Ekspertai, kurie nėra Agentūros darbuotojai, turi teisę gauti atlygį už savo darbą.

2.  Liudytojams mokama tada, kai jie pateikia parodymus, ekspertams – kai atlieka jiems pavestas užduotis. Tačiau gali būti mokamas ir avansas.

3.  Agentūros valdančioji taryba nustato mokėtinų sumų ir avanso skaičiavimo taisykles.

4.  Laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos ir susitarus su valdančiąja taryba, priimamos išsamios taisyklės, kuriomis reglamentuojamas:

a) su įrodymų rinkimu susijusių išlaidų apmokėjimas;

b) liudytojų ir ekspertų išlaidoms atlyginti skirtų išmokų, kompensacijų ir atlygio mokėjimo tvarka.

5.  Priimant 3 ir 4 dalyse nurodytas taisykles tinkamai atsižvelgiama į kitose Bendrijos teisės srityse nustatytas panašias taisykles.

▼M1

17a straipsnis

Išlaidos

Šalys pačios apmoka savo išlaidas.

▼B

18 straipsnis

Kompetencija

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 3 dalį Apeliacinė komisija perduoda bylą Agentūros kompetentingai įstaigai, pastaroji remiasi Apeliacinės komisijos sprendimo motyvais, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės.

19 straipsnis

Pasitarimai

1.  Pasitarime dėl skundo dalyvauja tik Apeliacinės komisijos nariai, kurie nagrinėja apeliacinį skundą. Tariamasi slaptai.

2.  Pasitarime kiekvienas narys išsako savo nuomonę ir ją pagrindžia.

Pranešėjo nuomonė išklausoma pirmiausiai, pirmininko, jeigu pranešėjas nėra pirmininkas, – paskiausiai.

20 straipsnis

Balsavimas

Jei reikia balsuoti, balsuojama 19 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytu eiliškumu. Tačiau jeigu pirmininkas yra ir pranešėjas, jis balsuoja paskutinis.

Sprendimai priimami balsų dauguma.

Susilaikyti negalima.

21 straipsnis

Sprendimai

1.  Sprendime nurodoma:

a) kad sprendimą priėmė Apeliacinė komisija;

b) sprendimo priėmimo data;

c) byloje dalyvavusių Apeliacinės komisijos narių vardai ir pavardės;

d) skundo šalių ir į bylą įstojusių asmenų vardai, pavardės (pavadinimai) ir jų atstovai byloje;

e) šalių reikalavimai;

f) faktų santrauka;

g) sprendimo motyvai;

▼M1

h) apeliacinės komisijos nutartis, įskaitant, kai tinkama, sprendimą dėl įrodymų rinkimo išlaidų apmokėjimo ir mokesčių grąžinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 340/2008 10 straipsnio 4 dalį arba Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 564/2013 4 straipsnio 4 dalį.

▼B

2.  Sprendimą pasirašo pirmininkas ir kancleris. Parašas gali būti elektroninis.

Sprendimo originalas saugomas kanceliarijoje.

3.  Šalims apie sprendimą pranešama 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.  Prie sprendimo pridedamas pranešimas, kad jis gali būti skundžiamas pagal Sutarties 230 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 94 straipsnio 1 dalį, taip pat nurodomas terminas tokiems veiksmams pradėti.

Jeigu ši informacija nepateikiama, sprendimas dėl to nelaikomas negaliojančiu.

5.  Apeliacinės komisijos galutinis sprendimas reikiama forma skelbiamas visas, išskyrus atvejus, kai pirmininkas, pagrįstu šalies prašymu, nusprendžia kitaip.

▼M1

6.  Pirmininkas sprendžia, ar skundo pateikėjo nurodyta informacija pagal 6 straipsnio 1 dalies g punktą, Agentūros – pagal 7 straipsnio 2 dalies d punktą arba įstojusio į bylą asmens – pagal 8 straipsnio 6 dalies d punktą turi būti laikoma konfidencialia. Pirmininkas užtikrina, kad bet kokia konfidencialia laikoma informacija nebūtų skelbiama galutiniame sprendime.

▼B

22 straipsnis

Dokumentų įteikimas

Kancleris užtikrina, kad Apeliacinės komisijos sprendimai ir pranešimai būtų įteikti šalims ir į bylą įstojusiems asmenims.

Dokumentai įteikiami vienu iš šių būdų:

1) registruotu paštu su gavimo patvirtinimu;

2) asmeniškai įteikiant dokumentą su įteikimo patvirtinimu;

3) bet kuriomis kitomis techninėmis ryšio priemonėmis, kurias turi Apeliacinė komisija ir kurias naudoti šiam tikslui sutiko šalis arba jos atstovas.

23 straipsnis

Terminai

1.  Kiekvienas su apeliacinėmis bylomis susijęs terminas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 arba šiuo reglamentu, skaičiuojamas remiantis šio straipsnio 2–6 dalimis.

2.  Jeigu dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais nurodytas terminas turi būti skaičiuojamas nuo įvykio arba veiksmo pradžios dienos, ta diena nustatant terminą neskaičiuojama.

3.  Savaitėmis, mėnesiais ar metais nurodytas terminas baigiasi pasibaigus paskutinės savaitės, mėnesio ar metų dienai, kuri yra ta pati savaitės ar mėnesio diena, kurią įvyko įvykis ar veiksmas, nuo kurio tas terminas turi būti skaičiuojamas.

Jei mėnesiais ar metais nurodyto termino paskutinį mėnesį nėra dienos, kurią tas terminas turėtų baigtis, jis baigiasi pasibaigus paskutinei to mėnesio dienai.

4.  Jeigu terminas nurodomas mėnesiais ir dienomis, pirmiausia jis skaičiuojamas mėnesiais, tada – dienomis.

5.  Skaičiuojant terminus, įtraukiamos oficialios Agentūros nedarbo dienos, šeštadieniai ir sekmadieniai.

6.  Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba oficialią Agentūros nedarbo dieną, jis pratęsiamas iki pirmos kitos darbo dienos pabaigos.

24 straipsnis

Termino pratęsimas ir praleidimas

1.  Kiekvieną pagal šį reglamentą nustatytą terminą gali pratęsti jį nustatęs asmuo.

2.  Termino praleidimas nepažeidžia jokių šalies teisių, jeigu ta šalis Apeliacinei komisijai įrodo, kad termino nesilaikė dėl nenumatytų aplinkybių arba force majeure.

25 straipsnis

Bylos sustabdymas

Išklausiusi šalis, Apeliacinė komisija šalies prašymu arba savo iniciatyva gali bylą sustabdyti.

Jeigu kuri nors iš šalių sustabdymui nepritaria, tas sprendimas priimamas pagrįstu sprendimu.

26 straipsnis

Klaidų ištaisymas

Išklausiusi šalis, Apeliacinė komisija gali savo iniciatyva arba šalies prašymu, pateiktu per vieną mėnesį po pranešimo apie sprendimą įteikimo, ištaisyti sprendime padarytas kanceliarines ir skaičiavimo klaidas ir akivaizdžius netikslumus.III

SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

27 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.  Papildomos procedūrinio pobūdžio taisyklės veiksmingam skundų nagrinėjimui užtikrinti ir Apeliacinės komisijos darbo organizavimo taisykles, įskaitant bylų skyrimo nariams taisykles, gali būti priimtos laikantis 3 dalyje nustatytos tvarkos.

2.  Praktiniai nurodymai šalims ir į bylą įstojusiems asmenims bei instrukcijos, kaip pasirengti Apeliacinės komisijos posėdžiams ir juos vesti bei kaip pateikti ir pristatyti rašytinius pareiškimus ar pastabas, gali būti priimtos laikantis 3 dalyje nustatytos tvarkos.

3.  Pirmininkas ir kiti du nariai, paskirti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 89 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, šiame reglamente numatytas taisykles ir priemones tvirtina balsų dauguma.

28 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL L 396, 2006 12 30, p. 1, pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1354/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 1).

( 2 ) OL L 280, 2007 10 24, p. 10.

( 3 ) OL L 107, 2008 4 17, p. 6.

( 4 ) 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

( 5 ) 2013 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 564/2013 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2013 6 19, p. 17).

Top