EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0938

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 938/2010/ES dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai

OJ L 277, 21.10.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/938/oj

21.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 938/2010/ES

2010 m. spalio 20 d.

dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Moldovos Respublikos (toliau – Moldova) ir Europos Sąjungos santykių pagrindas – Europos kaimynystės politika. 2005 m. Bendrija ir Moldova susitarė dėl Europos kaimynystės politikos veiksmų plano, kuriame nustatyti ES ir Moldovos santykių vidutinio laikotarpio prioritetai. Tų dvišalių santykių sistemą toliau sustiprino neseniai pradėta Rytų partnerystė. 2010 m. sausio mėn. Europos Sąjunga ir Moldova pradėjo derybas dėl Asociacijos susitarimo, kuris, kaip tikimasi, pakeis šiuo metu galiojantį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą.

(2)

Moldovos ekonomikai didelį poveikį padarė tarptautinė finansų krizė: sparčiai mažėja gamyba, prastėja fiskalinė padėtis ir didėja išorės finansavimo poreikis.

(3)

Moldovos ekonomikos stabilizavimas ir atkūrimas remiamas iš Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF) teikiama finansine pagalba. Moldovos ir TVF finansavimo susitarimas buvo patvirtintas 2010 m. sausio 29 d.

(4)

Atsižvelgdama į prastėjančią ekonominę padėtį ir perspektyvas, Moldova paprašė Sąjungos suteikti makrofinansinę pagalbą.

(5)

Kadangi 2010–2011 m. Moldovos mokėjimų balanse išliks finansavimo trūkumas, makrofinansinė pagalba laikoma tinkamu atsaku į Moldovos prašymą remti ekonomikos stabilizavimą, šią pagalbą taikant kartu su dabartine TVF programa. Tikimasi, kad šia makrofinansine pagalba taip pat bus prisidėta prie valstybės biudžeto išorės finansavimo poreikių mažinimo.

(6)

Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų ne tik papildyti TVF ir Pasaulio banko programas ir išteklius, bet ir užtikrinti papildomą Sąjungos dalyvavimu suteikiamą naudą.

(7)

Komisija turėtų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansinė pagalba teisiškai ir pagal turinį atitiktų įvairiose išorės veiksmų srityse patvirtintas priemones bei kitas susijusias Sąjungos politikos sritis.

(8)

Specifiniais Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslais turėtų būti stiprinamas pagalbos veiksmingumas, skaidrumas ir atskaitomybė. Šiuos tikslus Komisija turėtų periodiškai stebėti.

(9)

Sąlygos, kuriomis grindžiama teikiama Sąjungos makrofinansinė pagalba, turėtų atspindėti svarbiausius politikos, kurią Sąjunga vykdo Moldovos atžvilgiu, principus ir tikslus.

(10)

Siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos finansinių interesų, susijusių su šia makrofinansine pagalba, apsaugą, būtina, kad Moldova priimtų tinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Taip pat būtina, kad Komisija vykdytų atitinkamą kontrolę ir kad Audito Rūmai atliktų atitinkamą auditą.

(11)

Sąjungos makrofinansinės pagalbos suteikimas nedaro poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams.

(12)

Sąjungos makrofinansinę pagalbą turėtų valdyti Komisija. Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas, Komisija turėtų juos periodiškai informuoti apie su pagalba susijusius pokyčius ir pateikti jiems atitinkamus dokumentus.

(13)

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsniu pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtu reglamentu iš anksto nustatomi valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai. Iki bus priimtas tas naujas reglamentas, toliau taikomas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2), išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri yra netaikoma,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Sąjunga, siekdama padėti Moldovai stabilizuoti ekonomiką ir sumažinti jos mokėjimų balanso ir biudžeto poreikius, kaip numatyta dabartinėje TVF programoje, suteikia Moldovai makrofinansinę pagalbą – dotaciją, kurios didžiausia suma 90 mln. EUR.

2.   Sąjungos makrofinansinės pagalbos išmokėjimą valdo Komisija, laikydamasi TVF ir Moldovos susitarimų ar susitarimo memorandumų ir pagrindinių ekonomikos reformos, kuri nurodyta ES ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime ir veiksmų plane, principų ir tikslų. Komisija periodiškai informuoja Europos Parlamentą ir Ekonomikos ir finansų komitetą apie pagalbos valdymo pokyčius ir teikia jiems atitinkamus dokumentus.

3.   Sąjungos makrofinansinė pagalba teikiama dvejus metus ir šešis mėnesius nuo pirmos 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai, laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, susitarti su Moldovos valdžios institucijomis dėl su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusių ekonominės politikos sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume, kuriame pateikiamas ir šių sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis (toliau – susitarimo memorandumas). Šios sąlygos turi atitikti TVF ir Moldovos susitarimus ar susitarimo memorandumus ir pagrindinius ekonomikos reformos, kuri nustatyta ES ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime ir veiksmų plane, principus ir tikslus. Šiais principais ir tikslais siekiama pagerinti pagalbos veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, įskaitant visų pirma Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemas. Komisija periodiškai stebi pažangą, pasiektą įgyvendinant šiuos tikslus. Pagalbos finansinės sąlygos išsamiai išdėstomos dotacijos susitarime, dėl kurio susitaria Komisija ir Moldovos valdžios institucijos.

2.   Sąjungos makrofinansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija prižiūri, ar Moldovos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros ir vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su šia pagalba, yra patikimi, taip pat, ar laikomasi susitarto tvarkaraščio.

3.   Komisija periodiškai tikrina, ar Moldovos ekonominė politika atitinka Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslus ir ar tinkamai laikomasi sutartų ekonominės politikos sąlygų. Šiuo tikslu Komisija glaudžiai bendradarbiauja su TVF ir Pasaulio banku ir, prireikus – su Ekonomikos ir finansų komitetu.

3 straipsnis

1.   Laikydamasi 2 dalies sąlygų, Komisija Sąjungos makrofinansinę pagalbą Moldovai teikia bent trimis dotacijos dalimis. Kiekvienos dalies dydis nustatomas susitarimo memorandume.

2.   Sprendimą dėl atskirų dalių išmokėjimo Komisija priima atsižvelgdama į tai, ar yra tinkamai įgyvendinamos ekonominės politikos sąlygos, dėl kurių susitarta susitarimo memorandume. Antroji dalis ir paskesnė (-ės) dalis (-ys) išmokamos ne anksčiau nei praėjus trims mėnesiams po pirmesnės dalies išmokėjimo.

3.   Sąjungos lėšos pervedamos į Moldovos nacionalinį banką. Remiantis susitarimo memorandumo nuostatomis, dėl kurių bus susitarta, įskaitant likutinių biudžeto finansavimo poreikių patvirtinimą, Sąjungos lėšos gali būti pervestos į Moldovos valstybės iždą, kuris yra galutinis gavėjas.

4 straipsnis

Sąjungos makrofinansinė pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento nuostatas (3) ir jo įgyvendinimo taisykles (4). Visų pirma, Susitarimo memorandume ir dotacijos susitarime, dėl kurių turi būti susitarta su Moldovos valdžios institucijomis, numatomos konkrečios priemonės, kurias Moldova turi įgyvendinti, susijusios su sukčiavimo, korupcijos ir kitų poveikį pagalbai sukeliančių pažeidimų prevencija ir kova su jais. Siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos fondų valdymo ir paskirstymo skaidrumą, susitarimo memorandume ir dotacijos susitarime taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, kontrolė, įskaitant teisę atlikti tikrinimus vietoje ir apžiūras. Juose taip pat numatomas Audito Rūmų vykdomas auditas, įskaitant auditą, kuris, prireikus, atliekamas vietoje.

5 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio sprendimo įgyvendinimo per praėjusius metus, įskaitant to įgyvendinimo vertinimą. Ataskaitoje nurodomas susitarimo memorandume nustatytų politikos sąlygų, Moldovos vykdomos ekonominės ir finansinės veiklos rezultatų ir Komisijos sprendimo išmokėti pagalbos dalis ryšys.

2.   Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto pagalbos teikimo laikotarpio pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ex-post vertinimo ataskaitą.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2010 m. spalio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  2010 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. spalio 11 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).


Top