Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1368

2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1368, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje taikymo taisyklės

OJ L 211, 8.8.2015, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1368/oj

8.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1368

2015 m. rugpjūčio 6 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 57 straipsnio pirmos pastraipos a ir c punktus ir antrą pastraipą ir 223 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 58 straipsnio 4 dalį, 63 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktą ir antrą pastraipą ir 64 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3) ir nustatytos naujos pagalbos bitininkystės sektoriuje taisyklės. Jame Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai šiuo klausimu priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės siekiant užtikrinti sklandų pagalbos schemos veikimą pagal naują teisinę sistemą. Tais aktais turėtų būti pakeistas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 917/2004 (4). Tas reglamentas panaikinamas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1366 (5);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės gali parengti trejų metų bitininkystės sektoriui skirtas nacionalines programas (toliau – bitininkystės programos). Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 3 dalį valstybės narės, kurios naudojasi šia galimybe, turi atlikti bitininkystės produktų sektoriaus gamybos ir pardavimo struktūros tyrimą. Būtina nurodyti elementus, kurie turi sudaryti šias programas ir tyrimus;

(3)

valstybių narių siūlomas bitininkystės programas turi patvirtinti Komisija. Todėl būtina nustatyti terminą, iki kurio valstybės narės turi pateikti programas, ir procedūrą, pagal kurią Komisija šias programas tvirtins;

(4)

kadangi bitininkystės sektorių sudaro daug mažų gamintojų, bitininkystės programas, kai tik jos patvirtinamos, valstybės narės ir Komisija turėtų paskelbti, kad jos būtų prieinamos visuomenei;

(5)

kad bitininkystės programos būtų įgyvendinamos lanksčiau ir būtų sumažinta administracinė našta, valstybės narės įgyvendindamos programas turėtų turėti galimybę iš dalies keisti šių programų priemones su sąlyga, kad nebus viršyta bendra numatytų metinių išlaidų viršutinė riba ir kad Sąjungos įnašas finansuojant šias programas sudarytų 50 % valstybės narės patiriamų išlaidų. Tačiau tikslinga nustatyti reikšmingų programos pakeitimų procedūrines taisykles;

(6)

valstybės narės turėtų stebėti, kaip įgyvendinamos bitininkystės programos. Valstybių narių stebėsenos patikroms taikomos procedūros turėtų atitikti Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 59 straipsnyje nustatytus bendruosius principus. Šią procedūrą Komisijai valstybės narės turėtų pateikti kartu su programomis;

(7)

siekdamos patikrinti, ar tenkinamos Sąjungos finansavimo teikimo sąlygos, dalyvaujančios valstybės narės turėtų atlikti administracines patikras ir patikras vietoje. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atliekant patikras vietoje būtų patikrinti bent 5 % pagalbos paraiškų teikėjų. Valstybė narė iš pareiškėjų visumos turėtų sudaryti patikros imtį, kurios dalis būtų atrinkta atsitiktiniu būdu siekiant nustatyti reprezentatyvų klaidų lygį ir rizika grindžiamą dalį, kad būtų galima nustatyti sritis, kuriose klaidų rizika yra didžiausia;

(8)

pagal bendrąsias Sąjungos finansinių interesų apsaugos taisykles, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54, 58 ir 63 straipsniuose, valstybės narės turėtų nustatyti tinkamą pataisų ir nuobaudų už pažeidimus sistemą, kad būtų galima susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas ir apskaičiuotas palūkanas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014 (6). Apie šią sistemą Komisijai valstybės narės turėtų pranešti kartu su programomis;

(9)

bitininkystės metai turėtų apimti laikotarpį, per kurį valstybės narės gali atlikti su bitininkystės priemonėmis susijusias patikras;

(10)

kad būtų įvertintas bitininkystės programų poveikis ir tuo pat metu atsižvelgta į poreikį riboti valstybių narių ir bitininkystės sektoriaus administracinę naštą, valstybės narės turi pateikti Komisijai metinę įgyvendinimo ataskaitą, kurioje būtų pateikta išlaidų suvestinė bei pasiekti rezultatai naudojant veiklos rezultatų rodiklius pagal kiekvienos programos priemonę;

(11)

įgyvendinant bitininkystės programas turėtų būti užtikrintas į bitininkystės programas įtrauktų priemonių ir kaimo plėtros programų, įgyvendinamų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (7), suderinamumas. Šiuo tikslu valstybės narės bitininkystės programose turėtų apibūdinti kriterijus, kuriuos nustatė siekdamos išvengti dvigubo bitininkystės programų finansavimo teikiant bitininkystės sektoriui skirtą pagalbą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnį ir paramą kaimo plėtrai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos Sąjungos pagalbą bitininkystės sektoriaus nacionalinėms programoms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnyje (toliau – bitininkystės programos), reglamentuojančios įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Bitininkystės metai

Bitininkystės programose bitininkystės metai – 12 iš eilės einančių mėnesių nuo rugpjūčio 1 d. iki liepos 31 d.

2 SKYRIUS

BITININKYSTĖS PROGRAMOS

3 straipsnis

Pranešimas apie bitininkystės programas

Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai vienos visai savo teritorijai skirtos bitininkystės programos pasiūlymą ne vėliau kaip kovo 15 d. prieš prasidedant pirmiesiems programos bitininkystės metams.

4 straipsnis

Bitininkystės programų turinys

Bitininkystės programos apima priede išvardytus elementus.

5 straipsnis

Bitininkystės programų tvirtinimas

1.   Bitininkystės programas Komisija patvirtina pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 57 straipsnio pirmos pastraipos c punktą ne vėliau kaip birželio 15 d. prieš prasidedant pirmiesiems atitinkamos bitininkystės programos metams.

2.   Patvirtintas bitininkystės programas Komisija skelbia savo interneto svetainėje, kad jos būtų prieinamos visuomenei.

6 straipsnis

Daliniai bitininkystės programų pakeitimai

1.   Nedarydamos poveikio 2 daliai, valstybės narės gali iš dalies pakeisti bitininkystės programų priemones per bitininkystės metus, pavyzdžiui, papildydamos naujomis priemonėmis arba veiksmų rūšimis arba panaikindamos priemones arba veiksmų rūšis, pakeisdamos priemonių apibūdinimą arba atitikties reikalavimams sąlygas arba pervesdamos lėšas iš vienos programos priemonės kitai su sąlyga, kad tos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 4 dalį.

Kiekvienos priemonės finansavimas gali būti iš dalies pakeistas, jei neviršijama bendra numatytų metinių išlaidų viršutinė riba, o Sąjungos įnašas finansuojant bitininkystės programas sudaro 50 % valstybės narės patiriamų toms programoms, kaip patvirtinta, skirtų išlaidų.

2.   Prašymus atlikti bitininkystės programų pakeitimus, susijusius su papildymu naujomis priemonėmis arba tam tikrų priemonių panaikinimu, valstybės narės pateikia Komisijai, o Komisija šiuos pakeitimus patvirtina prieš juos įgyvendinant.

3.   Antroje dalyje nurodytus prašymus Komisija patvirtina pagal tokią procedūrą:

a)

konsultuojamasi su atstovų organizacijomis, bendradarbiaujančiomis su valstybe nare rengiant bitininkystės programas;

b)

daliniai pakeitimai laikomi patvirtintais, jeigu Komisija per 21 darbo dieną nuo prašymo gavimo nepateikė jokių pastabų. Jeigu Komisija pastabų pateikė, daliniai pakeitimai laikomi patvirtintais, kai tik Komisija praneša valstybei narei, kad su pastabomis susijusios problemos buvo išspręstos.

3 SKYRIUS

SĄJUNGOS ĮNAŠAS

7 straipsnis

Išlaidų ir mokėjimų tinkamumas finansuoti

Tinkamos finansuoti iš Sąjungos įnašo yra tik išlaidos, patirtos įgyvendinant valstybės narės bitininkystės programos priemones.

Valstybių narių mokėjimai pagalbos gavėjams, susiję su priemonėmis, įgyvendintomis per kiekvienus bitininkystės metus, atliekami per dvylikos mėnesių laikotarpį, prasidedantį tų bitininkystės metų spalio 16 d. ir pasibaigiantį kitų metų spalio 15 d.

4 SKYRIUS

STEBĖSENA IR PATIKROS

8 straipsnis

Patikros

1.   Valstybės narės atlieka patikras siekdamos įsitikinti, kad tenkinamos Sąjungos finansavimo teikimo sąlygos. Šias patikras sudaro administracinės patikros ir patikros vietoje ir jos grindžiamos bendraisiais principais, nustatytais Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 59 straipsnyje.

2.   Atlikdamos patikras vietoje valstybės narės turi patikrinti, ar:

a)

į bitininkystės programas įtrauktos priemonės, visų pirma investicinės ir paslaugų priemonės, įgyvendinamos teisingai;

b)

faktiškai patirtos išlaidos bent jau atitinka prašomą finansinę paramą;

c)

jei taikoma, deklaruotas avilių skaičius atitinka nustatytą pareiškėjo prižiūrimų avilių skaičių, atsižvelgiant į bitininko pateiktus papildomus duomenis apie veiklą per atitinkamus bitininkystės metus.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų atliktos bent 5 % pagalbos paraiškų teikėjų pagal bitininkystės programas patikros.

Patikros imtis sudaroma iš pareiškėjų visumos ir imtį sudaro:

a)

atsitiktiniu būdu atrinkti pareiškėjai siekiant nustatyti reprezentatyvų klaidų lygį;

b)

pareiškėjai, atrinkti pagal rizikos analizę, pagrįstą šiais kriterijais:

i)

pagalbos gavėjui skirta finansavimo suma;

ii)

veiksmų, finansuojamų pagal bitininkystės priemones, pobūdžiu;

iii)

ankstesnių patikrų vietoje išvadomis;

iv)

kitais valstybių narių nustatytais kriterijais.

9 straipsnis

Nepagrįstai išmokėtos sumos ir sankcijos

1.   Palūkanos, pridedamos prie nepagrįstai išmokėtų sumų, susigrąžinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 1 dalį, 58 straipsnio 1 dalies e punktą arba 63 straipsnio 3 dalį, apskaičiuojamos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 27 straipsnį.

2.   Sukčiavimo arba didelio aplaidumo atvejais, už kuriuos yra atsakingi pagalbos gavėjai, be nepagrįstai jiems išmokėtų sumų ir palūkanų už jas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 63 straipsnio 3 dalį, pagalbos gavėjai sumoka sumą, lygią pradinės sumokėtos sumos ir sumos, kurią jie turi teisę gauti, skirtumui.

5 SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO IR SKELBIMO TAISYKLĖS

10 straipsnis

Metinė įgyvendinimo ataskaita

1.   Nuo 2018 m. iki kiekvienų metų kovo 15 d. dalyvaujančios valstybės narės pateikia Komisijai metinę įgyvendinimo ataskaitą apie bitininkystės programos taikymą per praėjusius bitininkystės metus.

2.   Metinę įgyvendinimo ataskaitą sudaro šie elementai:

a)

per bitininkystės metus patirtų išlaidų suvestinė pagal priemonę;

b)

veiklos rezultatų rodikliais grindžiami rezultatai, atrinkti pagal kiekvieną priemonę.

11 straipsnis

Avilių skaičiaus pateikimas ir pateikimo data

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1366 3 straipsnyje nurodyta informacija nuo 2017 m. pateikiama iki kiekvienų metų kovo 15 d.

12 straipsnis

Informacijos teikimo taisyklės

Šio reglamento 3, 6, 10 ir 11 straipsniuose nurodyta informacija teikiama remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (8).

13 straipsnis

Apibendrintų duomenų skelbimas

Komisija savo interneto svetainėje skelbia visuomenei prieinamus šiuos apibendrintus duomenis:

a)

avilių skaičių, pateiktą pagal 11 straipsnį;

b)

metines įgyvendinimo ataskaitas, pateiktas pagal 10 straipsnį;

c)

bitininkystės produktų sektoriaus gamybos ir pardavimo struktūros tyrimą, kaip nurodyta priedo 3 punkte, kuris yra įtrauktas į bitininkystės programą, pateiktą pagal 3 straipsnį.

6 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugpjūčio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 917/2004, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles (OL L 163, 2004 4 30, p. 83).

(5)  2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3).

(6)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(7)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(8)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).


PRIEDAS

Bitininkystės programas sudaro bent jau šie elementai:

1)

iki šiol pasiekti rezultatai įgyvendinant ankstesnę bitininkystės programą, jeigu tokia programa buvo įgyvendinama. Įgyvendinant bitininkystės programas 2020–2022 m. vertinimas grindžiamas paskutinių dvejų metų ankstesnės programos, nurodytos 10 straipsnyje, metinėmis įgyvendinimo ataskaitomis;

2)

metodo, naudojamo avilių skaičiui nustatyti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1366 2 straipsnį, apibūdinimas;

3)

valstybių narių atliktas jų teritorijos bitininkystės produktų sektoriaus gamybos ir pardavimo struktūros tyrimas. Į tyrimą įtraukiama bent toliau nurodyta informacija, apimanti pastaruosius dvejus kalendorinius metus, einančius prieš pateikiant tvirtinti bitininkystės programą:

i)

bitininkų skaičius;

ii)

bitininkų, prižiūrinčių daugiau kaip 150 avilių, skaičius;

iii)

bendras avilių, kuriuos prižiūri bitininkai, prižiūrintys daugiau kaip 150 avilių, skaičius;

iv)

bitininkų, priklausančių bitininkų asociacijoms, skaičius;

v)

metinis nacionalinis pagaminto medaus kiekis (kg) per pastaruosius dvejus kalendorinius metus, einančius prieš pateikiant tvirtinti bitininkystės programą;

vi)

įvairių augalų medaus kainų intervalas gamybos vietoje;

vii)

įvairių augalų medaus kainų intervalas didmeninėje prekyboje;

viii)

numatomas vidutinis medaus kiekis (kg) iš vieno avilio per metus;

ix)

numatomos vidutinės pagaminto medaus gamybos sąnaudos (fiksuotosios ir kintamosios) (už kg);

x)

per pastaruosius dvejus kalendorinius metus, einančius prieš pateikiant tvirtinti bitininkystės programą, nustatytas tų valstybių narių, kurios per prieš tai einančius trejus metus neįgyvendino tokios programos, avilių skaičius;

4)

bitininkystės sektoriaus valstybėje narėje poreikių vertinimas, pagrįstas bent ankstesnės bitininkystės programos (jeigu tokia buvo įgyvendinama) rezultatų vertinimu, bitininkystės produktų sektoriaus gamybos ir pardavimo struktūros tyrimas ir bendradarbiavimo su bitininkystės srities atstovų organizacijomis rezultatai;

5)

bitininkystės programos tikslų ir šių tikslų tarpusavio ryšio apibūdinimas ir bitininkystės priemonės, pasirinktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 4 dalyje pateiktą sąrašą;

6)

išsamus veiksmų, kurie bus vykdomi pagal bitininkystės priemones, pasirinktas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 4 dalyje pateiktą sąrašą, apibūdinimas, įskaitant numatomas sąnaudas ir finansavimo planą pagal metus ir pagal priemonę;

7)

valstybės narės nustatyti kriterijai, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta dvigubo bitininkystės programų finansavimo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1366 5 straipsnį;

8)

veiklos rezultatų rodikliai, naudojami kiekvienai pasirinktai bitininkystės priemonei. Valstybės narės pasirenka bent vieną kiekvienos priemonės atitinkamą veiklos rezultatų rodiklį;

9)

bitininkystės programos įgyvendinimo tvarka:

i)

valstybė narė paskiria informacijos centrą, atsakingą už bitininkystės programų valdymą;

ii)

pateikiamas stebėsenos patikrų procedūros apibūdinimas;

iii)

pateikiamas veiksmų, kurių imamasi, jeigu pagalbos gavėjams nepagrįstai išmokamos sumos, įskaitant nuobaudas, apibūdinimas;

iv)

parengiamos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad patvirtintos programos būtų viešinamos valstybėse narėse;

v)

imamasi veiksmų bendradarbiauti su bitininkystės srities atstovų organizacijomis;

vi)

pateikiamas metodo, naudojamo atitinkamos valstybės narės bitininkystės sektoriaus bitininkystės programos priemonių rezultatams vertinti, apibūdinimas.


Top