Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2004

2016 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2004, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7181)

C/2016/7181

OJ L 308, 16.11.2016, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2004/oj

16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/62


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2004

2016 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7181)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/29/EB numatytos apsaugos priemonės nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES (2) 1 straipsnyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl apsaugos priemonių pagal Direktyvą 2000/29/EB, pagal kurią valstybės narės iki 2016 m. lapkričio 30 d. gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, jei tokia mediena atitinka to įgyvendinimo sprendimo priede nustatytas sąlygas;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/893 (3) nustatyti reikalavimai dėl įvežimo į Sąjungą trečiųjų šalių kilmės platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer spp.) pjautinę medieną be žievės. Šie reikalavimai laikomi būtinais Sąjungos teritorijos fitosanitarinei apsaugai nuo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) užtikrinti, ir jokia nuo tokių reikalavimų nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti laikoma pagrįsta. Todėl šių rūšių pjautinei medienai be žievės Įgyvendinimo sprendime 2013/780/ES numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos nebeturėtų būti taikomos;

(3)

atsižvelgiant į valstybių narių Komisijai periodiškai teikiamą informaciją, galima daryti išvadą, kad specialių Įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES priede nustatytų sąlygų pakanka, kad būtų užkirstas kelias kenksmingųjų organizmų įvežimui į Sąjungą. Valstybės narės turėtų ir toliau taikyti šias sąlygas Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) pjautinei medienai be žievės. Įvertinus Jungtinių Amerikos Valstijų pateiktą techninę informaciją matyti, kad Įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programa yra veiksminga;

(4)

todėl leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) pjautinės medienos be žievės galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2026 m. gruodžio 31 d., kad būtų išvengta nereikalingo prekybos minėta mediena sutrikdymo;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) pjautinę medieną be žievės. Šiai medienai priskiriamas vienas iš KN kodų, aprašymai pateikti tos direktyvos V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, jei tokia mediena atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.“

2.

3 straipsnyje „2016 m. lapkričio 30 d.“ keičiama į „2026 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (OL L 346, 2013 12 20, p. 61).

(3)  2015 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/893 dėl Anoplophora glabripennis (Motschulsky) patekimo į Europos Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (OL L 146, 2015 6 11, p. 16).


Top