EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0345

2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų Tekstas svarbus EEE

OJ L 115, 25.4.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 75 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj

25.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 345/2013

2013 m. balandžio 17 d.

dėl Europos rizikos kapitalo fondų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

teikiant rizikos kapitalą teikiamas finansavimas įmonėms, kurios paprastai yra labai mažos, yra pradiniuose savo, kaip juridinio asmens, formavimosi etapuose ir turi didelių augimo ir plėtros galimybių. Be to, rizikos kapitalo fondai teikia įmonėms vertingą patirtį ir žinias, verslo ryšius, konsultacijas prekės ženklo vertės ir strategijos klausimais. Teikdami toms įmonėms finansavimą ir konsultacijas, rizikos kapitalo fondai skatina ekonomikos augimą, prisidėdami prie darbo vietų kūrimo ir kapitalo pritraukimo, skatina novatoriškų įmonių steigimąsi ir plėtrą, didina jų investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei skatina verslumą, inovacijas ir konkurencingumą, o tai atitinka 2020 m. strategijos, įtvirtintos 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europos strategija dėl pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo“ (toliau – „2020 m. Europa“) tikslus ir valstybių narių ilgalaikius iššūkius, kaip antai nurodytuosius 2012 m. kovo mėn. Europos strategijos ir politikos analizės sistemoje „Pasaulio tendencijos 2030 m. – piliečiai susijusiame ir policentriniame pasaulyje“;

(2)

būtina nustatyti bendrą taisyklių dėl nuorodos naudojimo reikalavimus atitinkantiems Europos rizikos kapitalo fondams (toliau –„EuVECA“) sistemą, visų pirma dėl fondų, kurie veikia naudodami tą nuorodą, portfelio sudėties, jų reikalavimus atitinkančių investicijų objektų, investicinių priemonių, kurias jie gali naudoti, ir dėl reikalavimus atitinkančių investuotojų, kurie turi teisę pagal vienodas taisykles visoje Sąjungoje investuoti į juos, kategorijų. Kai nėra tokios bendros sistemos, kyla rizika, kad valstybės narės nacionaliniu lygiu imsis skirtingų priemonių, o tai darytų tiesioginį neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui ir sudarytų jam kliūčių, nes rizikos kapitalo fondams, norintiems veikti visoje Sąjungoje, įvairiose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės. Be to, dėl portfelio sudėčiai, investicijų objektams ir reikalavimus atitinkantiems investuotojams taikomų skirtingų kokybės reikalavimų gali skirtis investuotojų apsaugos lygis ir gali kilti painiava dėl investavimo pasiūlymų, siejamų su reikalavimus atitinkančiais rizikos kapitalo fondais. Investuotojai taip pat turėtų turėti galimybę palyginti įvairių reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investavimo pasiūlymus. Būtina pašalinti dideles kliūtis, trukdančias reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams pritraukti lėšas tarpvalstybiniu mastu, išvengti tų fondų konkurencijos iškraipymų ir bet kokių papildomų galimų prekybos kliūčių ir didelių konkurencijos iškraipymų ateityje. Taigi tinkamas šio reglamento teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 straipsnis, kaip jis aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(3)

būtina priimti reglamentą, kuriuo nustatomos vienodos reikalavimus atitinkantiems Europos rizikos kapitalo fondams taikytinos taisyklės, o jų valdytojams, kurie nori visoje Sąjungoje pritraukti kapitalą naudodami nuorodą „EuVECA“, visose valstybėse narėse būtų nustatytos atitinkamos pareigos. Tais reikalavimais turėtų būti užtikrintas investuotojų, kurie nori investuoti į rizikos kapitalo fondus, pasitikėjimas;

(4)

apibrėžus kokybės reikalavimus dėl nuorodos „EuVECA“ naudojimo reglamento forma užtikrinama, kad tie reikalavimai būtų tiesiogiai taikomi kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie pritraukia lėšas naudodami tą nuorodą. Tai taip pat užtikrintų vienodas nuorodos naudojimo sąlygas, nes būtų išvengta nacionalinių reikalavimų skirtumų, kurių galėtų atsirasti dėl direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę. Nuorodą naudojantys kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai turėtų laikytis tokių pačių taisyklių visoje Sąjungoje, o dėl to taip pat sustiprėtų investuotojų pasitikėjimas. Šiuo reglamentu sumažinamas reguliavimo sudėtingumas ir valdytojų atitikties dažnai besiskiriančioms nacionalinėms taisyklėms, kuriomis reglamentuojami rizikos kapitalo fondai, išlaidos, visų pirma tų valdytojų, kurie nori pritraukti kapitalą tarpvalstybiniu mastu. Jis taip pat prisideda prie konkurencijos iškraipymų pašalinimo;

(5)

kaip nurodyta 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikate „Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planas“, 2012 m. Komisija turėjo baigti nagrinėti mokesčių kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms, kad 2013 m. pateiktų sprendimus, kuriais būtų siekiama pašalinti tas kliūtis ir kartu užkirsti kelią mokesčių vengimui ir mokesčių slėpimui;

(6)

reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turėtų būti galima taikyti išorės arba vidaus valdymą. Kai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymas yra vidinis, fondai taip pat yra valdytojai ir todėl turėtų laikytis visų atitinkamų pagal šį reglamentą keliamų reikalavimų valdytojams ir būti įregistruoti pagal šį reglamentą. Vis dėlto vidinio valdymo reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams neturėtų būti leidžiama būti kitų kolektyvinio investavimo subjektų arba kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (toliau – KIPVPS) išorės valdytojais;

(7)

siekiant paaiškinti ryšį tarp šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų taisyklių, būtina nustatyti, kad šis reglamentas taikomas tik kolektyvinio investavimo subjektų, kitų nei KIPVPS, kuriems taikomas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (4), valdytojams, kurie yra įsisteigę Sąjungoje ir įregistruoti savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (5), su sąlyga, kad tie valdytojai valdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelius. Vis dėlto išorės reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams, kurie yra įregistruoti pagal šį reglamentą, taip pat turėtų būti leista valdyti KIPVPS, kuriems išduodami leidimai pagal Direktyvą 2009/65/EB;

(8)

be to, šis reglamentas taikomas tik tų kolektyvinio investavimo subjektų, kurių visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos, valdytojams. Pagal šį reglamentą ši riba apskaičiuojama taip pat kaip Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta riba;

(9)

vis dėlto pagal šį reglamentą registruotiems rizikos kapitalo fondų valdytojams, kurių bendras valdomas turtas vėliau išauga tiek, kad viršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą ribą, ir kuriems dėl to turi būti pradedama taikyti leidimo išdavimo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose procedūra pagal tos direktyvos 6 straipsnį, turėtų būti leista toliau naudoti nuorodą „EuVECA“ platinant reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje, jeigu jie atitinka toje direktyvoje nustatytus reikalavimus ir toliau vykdo tam tikrus šiame reglamente nurodytus nuorodos „EuVECA“ naudojimo reikalavimus, taikomus reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams. Tas pats taikoma tiek jau veikiantiems reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams, tiek reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams, kurie įsteigti po to, kai viršyta riba;

(10)

jeigu kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai nenori naudoti nuorodos „EuVECA“, šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Tais atvejais turėtų būti toliau taikomos esamos nacionalinės taisyklės ir bendrosios Sąjungos taisyklės;

(11)

šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pobūdžio, visų pirma dėl portfeliui priklausančių reikalavimus atitinkančių įmonių, į kurias reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turi būti leidžiama investuoti, ir dėl naudotinų investicinių priemonių. Tai būtina, kad būtų galima aiškiai atskirti reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą ir alternatyvaus investavimo fondus, kurie vykdo kitokią, mažiau specializuotą investavimo strategiją, pvz., akcijų išpirkimą arba spekuliacinio pobūdžio investicijas į nekilnojamąjį turtą, kurių šiuo reglamentu nesiekiama skatinti;

(12)

siekiant tiksliai apibrėžti kolektyvinio investavimo subjektus, kuriems turi būti taikomas šis reglamentas, ir siekiant užtikrinti, kad jie sutelktų dėmesį į kapitalo teikimą mažoms įmonėms pradiniais jų, kaip juridinio asmens, formavimosi etapais, reikalavimus atitinkančiais rizikos kapitalo fondais turėtų būti laikomi tokie fondai, kurie į tokias įmones ketina investuoti bent 70 % visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. Reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams neturėtų būti leidžiama investuoti daugiau kaip 30 % visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į turtą, nepriskiriamą reikalavimus atitinkančioms investicijoms. Tai reiškia, kad nors 30 % riba visada turėtų būti didžiausia reikalavimus neatitinkančių investicijų riba, 70 % riba per visą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų gyvavimo laikotarpį turėtų būti atidėta reikalavimus atitinkančioms investicijoms. Tos ribos turėtų būti apskaičiuojamos remiantis investuotinomis sumomis, atėmus iš jų visas susijusias sąnaudas ir fondų laikomus grynuosius pinigus bei pinigų ekvivalentus. Šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami ribų apskaičiavimo informacija;

(13)

šio reglamento tikslas – sustiprinti Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) augimą ir inovacijas. Investicijos į trečiosiose valstybėse įsisteigusias reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones gali atnešti daugiau kapitalo į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus ir būti naudingos MVĮ Sąjungoje. Vis dėlto, šis reglamentas jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti naudingas investicijoms į portfeliui priklausančias įmones, įsisteigusias trečiosiose valstybėse, kurios pasižymi tuo, kad neturi tinkamų bendradarbiavimo susitarimų tarp reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų ir kiekviena kita valstybe nare, kurioje ketinama platinti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ar akcijas, arba kurios nevykdo efektyvaus keitimosi informacija mokesčių klausimais;

(14)

kad turėtų teisę naudoti nuorodą „EuVECA“, kaip nustatyta šiame reglamente, reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai turėtų būti visų pirma įsisteigę Sąjungoje. Komisija per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos turėtų peržiūrėti nuorodos „EuVECA“ naudojimo Sąjungoje įsisteigusiems fondams apribojimą, atsižvelgdama į patirtį, sukauptą taikant Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, kuriomis trečiosios valstybės skatinamos laikytis minimalių gero valdymo mokesčių srityje standartų;

(15)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai turėtų galėti pritraukti papildomo kapitalo įsipareigojimų per visą tų fondų gyvavimo laikotarpį. Į tokius papildomo kapitalo įsipareigojimus, prisiimtus per reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų gyvavimo laikotarpį, turėtų būti atsižvelgiama, kai planuojamos kitos investicijos į turtą, kuris neatitinka reikalavimų. Papildomo kapitalo įsipareigojimai turėtų būti leidžiami, jei laikomasi kriterijų ir sąlygų, nustatytų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse arba steigimo dokumentuose;

(16)

reikalavimus atitinkančios investicijos turėtų būti nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės. Kvazinuosavo kapitalo priemonės yra tokios finansavimo priemonės, kurios yra nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kurių grąža susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kurios grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Prie tokių priemonių priskiriamos įvairios finansavimo priemonės, kaip antai subordinuotosios paskolos, akcijos be balsavimo teisės, netiesioginio dalyvavimo paskolos, teisės gauti dalį pelno, konvertuojamos obligacijos ir obligacijos su garantijomis. Turėtų būti leidžiama nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo priemones papildyti (bet ne pakeisti) užtikrintomis arba neužtikrintomis paskolomis, t. y. pereinamojo laikotarpio finansavimu, kurį reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai teikia reikalavimus atitinkančiai portfeliui priklausančiai įmonei, kurioje reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai jau turi reikalavimus atitinkančių investicijų, jeigu tokioms paskoloms naudojama ne daugiau kaip 30 % visų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. Be to, siekiant atspindėti dabartinę verslo praktiką rizikos kapitalo rinkoje, reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turėtų būti leidžiama pirkti esamas reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės akcijas iš esamų tos įmonės akcininkų. Siekiant užtikrinti kuo plačiausias lėšų rinkimo galimybes, taip pat turėtų būti leidžiama investuoti į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus. Siekiant išvengti investicijų į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones sumažėjimo, reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turėtų būti leidžiama investuoti į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus tik tuo atveju, jeigu tie reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai patys nėra investavę daugiau kaip 10 % visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus;

(17)

pagrindinė rizikos kapitalo fondų veikla – finansuoti MVĮ pirminėmis investicijomis. Rizikos kapitalo fondai neturėtų dalyvauti sisteminės svarbos bankininkystės veikloje, kuri nepatenka į įprastinę rizikos ribojimo reguliavimo sistemą (vadinamojoje šešėlinėje bankininkystėje) ir neturėtų taikyti tipinių privačiojo akcinio kapitalo strategijų, pavyzdžiui, akcijų išpirkimo skolintomis lėšomis;

(18)

vadovaujantis „2020 m. Europa“, šiuo reglamentu siekiama skatinti rizikos kapitalo investicijas į novatoriškas realiojoje ekonomikoje įsitvirtinusias MVĮ. Todėl į šiame reglamente pateiktą reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės apibrėžtį neturėtų būti įtrauktos kredito įstaigos, investicinės bendrovės, draudimo įmonės, finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės;

(19)

siekiant nustatyti esminę apsaugos priemonę, pagal kurią reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai vadovaujantis šiuo reglamentu būtų atskiriami nuo platesnės alternatyvaus investavimo fondų, kurie prekiauja išleistais vertybiniais popieriais antrinėse rinkose, kategorijos, būtina nustatyti taisykles, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai pirmiausia investuotų į tiesiogiai išleidžiamas priemones;

(20)

siekiant suteikti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams tam tikrą lankstumą valdant savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicijas ir likvidumą, turėtų būti leidžiama verstis tokia prekyba, kaip antai prekyba akcijomis ar nuosavybės teisėmis reikalavimų neatitinkančiose portfeliui priklausančiose įmonėse arba reikalavimų neatitinkančių investicijų įsigijimas, kuriai taikoma didžiausia 30 % visų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo kapitalo riba;

(21)

siekiant užtikrinti, kad nuoroda „EuVECA“ būtų patikima ir investuotojų lengvai atpažįstama visoje Sąjungoje, platinant reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje teisę naudoti nuorodą „EuVECA“ turėtų turėti tik tie reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų kokybės kriterijų;

(22)

siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai turėtų aiškų ir atpažįstamą profilį, kuris būtų tinkamas jų paskirčiai, turėtų būti nustatytos vienodos portfelio sudėties ir investavimo metodų, kuriuos leidžiama taikyti tokiems fondams, taisyklės;

(23)

siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai nedidintų sisteminės rizikos ir kad tokie fondai, vykdydami investicinę veiklą, sutelktų dėmesį į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rėmimą, fondų lygiu neturėtų būti leidžiama naudoti sverto. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams turėtų būti leidžiama skolintis, išleisti skolinius įsipareigojimus arba teikti garantijas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų lygiu tik tuo atveju, jei tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai arba garantijos padengiami nepareikalautais įvykdyti įsipareigojimais ir todėl fondų pozicija nebus didinama taip, kad būtų viršytas jo numatytojo kapitalo lygis. Iš reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investuotojų gaunami išankstiniai grynųjų pinigų mokėjimai, kurie yra visiškai padengiami tų investuotojų kapitalo įsipareigojimais, nedidina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pozicijos ir todėl turėtų būti leidžiami. Be to, siekiant suteikti fondams galimybę patenkinti specialius likvidumo poreikius, kurių gali atsirasti laikotarpiu nuo numatytojo kapitalo pareikalavimo iš investuotojų iki faktinio kapitalo pervedimo į fondų sąskaitas, turėtų būti leidžiama skolintis trumpam laikotarpiui, jei tokio skolinimosi dydis neviršija fondų nepareikalautojo numatytojo kapitalo;

(24)

siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik tiems investuotojams, kurie turi patirties, žinių ir kompetencijos, kad galėtų patys priimti investicinius sprendimus ir tinkamai įvertinti riziką, kurią prisiima tie fondai, ir siekiant išsaugoti investuotojų pasitikėjimą ir tikėjimą reikalavimus atitinkančiais rizikos kapitalo fondais, reikėtų nustatyti tam tikras konkrečias apsaugos priemones. Todėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai turėtų būti platinami tik investuotojams, kurie yra profesionalūs klientai arba kurie gali būti pripažinti profesionaliais klientais pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (6). Vis dėlto siekiant investicijoms į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus užtikrinti pakankamai plačią investuotojų bazę, taip pat pageidaujama, kad į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus investuoti galėtų ir tam tikri kiti investuotojai, įskaitant didelės grynosios vertės turto turinčius asmenis. Vis dėlto tiems kitiems investuotojams turėtų būti nustatytos konkrečios apsaugos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik tiems investuotojams, kurie tinka tokioms investicijoms pagal savo profilį. Šios apsaugos priemonės nenumato platinimo naudojant periodinius taupymo planus. Be to, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų vadovams, direktoriams ar valdyme dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leidžiama investuoti į jų valdomus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, nes tokie asmenys turi pakankamai žinių, kad galėtų dalyvauti rizikos kapitalo investavimo veikloje;

(25)

siekiant užtikrinti, kad nuorodą „EuVECA“ naudotų tik tie reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie atitinka vienodus kokybės kriterijus dėl elgesio rinkoje, turėtų būti nustatytos tų valdytojų veiklos vykdymo ir jų ryšių su investuotojais taisyklės. Dėl tos pačios priežasties turėtų būti nustatytos vienodos sąlygos, pagal kurias tie valdytojai turi spręsti interesų konfliktus. Pagal tas taisykles ir sąlygas taip pat turėtų būti reikalaujama, kad valdytojai nustatytų būtinas organizacines ir administracines procedūras tinkamam interesų konfliktų sprendimui užtikrinti;

(26)

kai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ketina deleguoti funkcijas trečiosioms šalims, valdytojų atsakomybei rizikos kapitalo fondų ir jų investuotojų atžvilgiu neturėtų būti daromas poveikis dėl tokių valdytojų funkcijų delegavimo trečiajai šaliai. Be to, valdytojai neturėtų deleguoti tiek funkcijų, kad iš esmės nebegalėtų būti laikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais ir taptų pašto dėžutės funkcijas atliekančiais subjektais. Valdytojai turėtų likti visuomet atsakingi už tinkamą perduotų funkcijų vykdymą ir šio reglamento laikymąsi. Dėl funkcijų delegavimo neturėtų sumažėti valdytojų priežiūros efektyvumas ir ypač neturėtų būti trukdoma valdytojams veikti arba fondams būti valdomiems taip, kaip naudingiausia investuotojams;

(27)

siekiant užtikrinti nuorodos „EuVECA“ vientisumą, turėtų būti nustatyti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų organizacijos kokybės kriterijai. Todėl turėtų būti nustatyti vienodi proporcingi reikalavimai, susiję su būtinybe turėti tinkamų techninių ir žmogiškųjų išteklių;

(28)

siekiant užtikrinti tinkamą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymą ir valdytojų gebėjimą padengti galimą riziką, kylančią dėl jų veiklos, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams turėtų būti nustatyti vienodi, proporcingi reikalavimai turėti pakankamai nuosavų lėšų. Tokių nuosavų lėšų suma turėtų būti pakankama, kad būtų galima užtikrinti ESVF tęstinumą ir tinkamą valdymą;

(29)

siekiant apsaugoti investuotojus, būtina užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų turtas būtų tinkamai įvertinamas. Todėl į reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisykles ar steigimo dokumentus turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl turto vertinimo. Tai turėtų užtikrinti vertinimo vientisumą ir skaidrumą;

(30)

siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, naudojantys nuorodą „EuVECA“, tinkamai atsiskaitytų už savo veiklą, turėtų būti nustatytos vienodos metinių ataskaitų teikimo taisyklės;

(31)

siekiant užtikrinti nuorodos „EuVECA“ vientisumą investuotojų požiūriu, būtina, kad ją naudotų tik tie reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių investicijų politika ir investicijų tikslai yra visiškai skaidrūs. Taigi taip pat turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl informacijos atskleidimo reikalavimų, kurie tokiems valdytojams taikomi jų investuotojų atžvilgiu. Visų pirma turėtų būti nustatytos ikisutartinės informacijos atskleidimo pareigos, susijusios su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investavimo strategija ir tikslais, naudojamomis investicinėmis priemonėmis, informacija apie sąnaudas ir susijusius mokesčius ir reikalavimus atitinkančių fondų siūlomos investicijos rizikos (atlygio) pobūdžiu. Siekiant užtikrinti didelį skaidrumą, tokie informacijos atskleidimo reikalavimai taip pat turėtų apimti informaciją apie tai, kaip apskaičiuojamas valdytojų atlyginimas;

(32)

siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų priežiūrą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija turėtų prižiūrėti, ar reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų. Tuo tikslu valdytojai, ketinantys savo reikalavimus atitinkančių fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda „EuVECA“, turėtų pranešti apie tą ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija turėtų užregistruoti valdytojus, jeigu buvo pateikta visa būtina informacija ir nustatytos tinkamos procedūros, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų. Tokia registracija turėtų galioti visoje Sąjungoje;

(33)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai tarpvalstybiniu mastu platinti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, valdytojų registracija turėtų būti atlikta kuo greičiau;

(34)

nors šiame reglamente numatytos apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti tinkamą lėšų naudojimą, priežiūros institucijos turėtų būti budrios ir užtikrinti, kad tų apsaugos priemonių būtų laikomasi;

(35)

siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymosi priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės dėl aplinkybių, kuriomis reikia atnaujinti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateiktą informaciją;

(36)

siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento reikalavimų laikymosi priežiūrą, taip pat turėtų būti nustatyta kompetentingų priežiūros institucijų tarpvalstybinių pranešimų teikimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma užregistravus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondų valdytojus jų buveinės valstybėje narėje;

(37)

siekiant išsaugoti skaidrias reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo visoje Sąjungoje sąlygas, Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (toliau – EVPRI), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (7), turėtų būti patikėta tvarkyti centrinę duomenų bazę, kurioje būtų išvardyti pagal šį reglamentą užregistruoti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir jų valdomi reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai;

(38)

kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama turėtų apie tai pranešti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir ši turėtų imtis atitinkamų priemonių;

(39)

jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba dėl to, kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiėmė priemonių per pagrįstą laikotarpį, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir toliau veikia aiškiai pažeisdami šį reglamentą, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, turėtų galėti imtis visų būtinų priemonių investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę neleisti atitinkamiems valdytojams toliau platinti savo rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų priimančiosios valstybės narės teritorijoje;

(40)

siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų priežiūrą, šiame reglamente pateikiamas priežiūros įgaliojimų, kuriuos turi turėti kompetentingos institucijos, sąrašas;

(41)

siekiant užtikrinti tinkamą įgyvendinimą, šiame reglamente turėtų būti nustatytos administracinės sankcijos ir kitos priemonės, taikomos pažeidus pagrindines šio reglamento nuostatas, t. y. taisykles dėl portfelio sudėties, dėl apsaugos priemonių, susijusių su tinkamų investuotojų tapatybe, ir dėl nuorodos „EuVECA“, kurią gali naudoti pagal šį reglamentą užregistruoti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai. Pažeidus tas pagrindines nuostatas turėtų būti draudžiama, atitinkamais atvejais, naudoti nuorodą ir atitinkami valdytojai turėtų būti pašalinami iš registro;

(42)

buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bei EVPRI turėtų keistis priežiūros informacija;

(43)

siekiant užtikrinti veiksmingą subjektų, kuriems pavesta prižiūrėti šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymąsi, bendradarbiavimą reguliavimo klausimais, visoms atitinkamoms nacionalinėms institucijoms ir EVPRI turėtų būti taikomi griežti profesinės paslapties reikalavimai;

(44)

siekiant patikslinti šiame reglamente nustatytus reikalavimus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos interesų konfliktų, kurių reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams reikia vengti, rūšys ir priemonės, kurių turi būti imtasi tuo atžvilgiu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(45)

techniniais finansinių paslaugų standartais turėtų būti užtikrintas nuoseklus derinimas ir aukšto lygio priežiūra visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių įgyvendinimo standartų projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti EVPRI – itin specializuotą kompetenciją turinčiai įstaigai;

(46)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti techninius įgyvendinimo standartus priimant įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį. EVPRI turėtų būti pavesta parengti šiame reglamente nurodyto pranešimo formato techninių įgyvendinimo standartų projektus;

(47)

ne vėliau kaip per ketverius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos Komisija turėtų atlikti šio reglamento peržiūrą, siekiant įvertinti rizikos kapitalo rinkos pokyčius. Į peržiūrą turėtų būti įtraukta bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis. Peržiūros pagrindu Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

(48)

be to, ne vėliau kaip per ketverius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos Komisija turėtų pradėti šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdytojams taikomų taisyklių, visų pirma įtvirtintų Direktyvoje 2011/61/ES, sąveikos peržiūrą. Atliekant tą peržiūrą, visų pirma turėtų būti nagrinėjamas šio reglamento taikymo srities klausimas ir įvertinta, ar būtina plėsti jo taikymo sritį ir leisti didesniems alternatyvaus investavimo fondų valdytojams naudoti nuorodą „EuVECA“. Peržiūros pagrindu Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

(49)

atlikdama tą peržiūrą, Komisija turėtų įvertinti visas kliūtis, kurios galėjo trukdyti investuotojams panaudoti lėšas, taip pat kitų nuostatų, kurios gali būti taikomos rizikos ribojimo tikslais, poveikį instituciniams investuotojams. Be to, Komisija turėtų rinkti duomenis, kurie padėtų įvertinti nuorodos „EuVECA“ indėlį į kitas Sąjungos programas, pavyzdžiui, programą „Horizontas 2020“, kuriomis taip pat siekiama remti inovacijas Sąjungoje;

(50)

atsižvelgiant į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ ir 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikatą „Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planas“, svarbu užtikrinti viešųjų projektų, kurie vykdomi Sąjungoje siekiant paremti rizikos kapitalo rinką, efektyvumą ir įvairių Sąjungos politikos sričių, kuriomis siekiama skatinti inovacijas, įskaitant konkurencingumo ir mokslinių tyrimų politiką, koordinavimą ir abipusį suderinamumą. Pagrindinis dėmesys vykdant Sąjungos inovacijų ir augimo politiką skiriamas žaliosioms technologijoms, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą tapti pasauline lydere pažangaus ir tvaraus augimo, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumo (taip pat finansuojant MVĮ) srityse. Atlikdama šio reglamento peržiūrą Komisija turėtų įvertinti jo poveikį pažangai siekiant to tikslo;

(51)

EVPRI turėtų įvertinti personalo ir išteklių poreikius, kurių kyla dėl pagal šį reglamentą suteiktų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

(52)

Europos investicijų fondas (toliau – EIF) investuoja, inter alia, į rizikos kapitalo fondus visoje Sąjungoje. Šiame reglamente numatytos priemonės, leidžiančios lengvai identifikuoti tam tikrų bendrų bruožų turinčius rizikos kapitalo fondus, turėtų padėti EIF pagal šį reglamentą nustatyti rizikos kapitalo fondus, į kuriuos galima investuoti. Todėl EIF turėtų būti raginama investuoti į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus;

(53)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis) ir laisvę užsiimti verslu (16 straipsnis);

(54)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (8) reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, atliekamas valstybėse narėse įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms. 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (9) reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka EVPRI pagal šį reglamentą prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(55)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybės pagalbos taisyklių taikymui reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams;

(56)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti vienodų reikalavimų taikymą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimui ir nustatyti paprastą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų registracijos sistemą, taip palengvinant reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimą visoje Sąjungoje, tuo pačiu metu visiškai atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti saugumo ir patikimumo, susijusių su nuorodos „EuVECA“ naudojimu, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo veiksmingo rizikos kapitalo rinkos veikimo bei įvairių jos suinteresuotųjų subjektų sąnaudų pusiausvyrą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomi vienodi reikalavimai ir sąlygos tiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori naudoti nuorodą „EuVECA“ platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje, ir taip prisidedama prie sklandaus vidaus rinkos veikimo.

Juo taip pat nustatomos vienodos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo tinkamiems investuotojams visoje Sąjungoje, dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelio sudėties, dėl tinkamų investicinių priemonių ir metodų, kuriuos gali naudoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, taip pat dėl valdytojų, kurie platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje, struktūros, elgesio ir skaidrumo.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio a punkte, valdytojams, kurie atitinka šias sąlygas:

a)

jų visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos;

b)

jie yra įsisteigę Sąjungoje;

c)

jie turi būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą ir

d)

jie valdo reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus.

2.   Kai pagal 14 straipsnį registruotų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų visa valdomo turto vertė vėliau išauga tiek, kad viršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą ribą, ir kai dėl to tiems valdytojams taikoma veiklos leidimo išdavimo procedūra pagal tos direktyvos 6 straipsnį, jie ir toliau gali naudoti nuorodą „EuVECA“ platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ir investicinius vienetus Sąjungoje su sąlyga, kad jie visais atvejais reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atžvilgiu:

a)

laikosi Direktyvoje 2011/61/ES įtvirtintų reikalavimų ir

b)

toliau vykdo šio reglamento 3 ir 5 straipsnių bei 13 straipsnio 1 dalies c ir i punktų reikalavimus.

3.   Kai pagal 14 straipsnį registruoti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai yra išorės valdytojai, jie papildomai gali valdyti ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (toliau – KIPVPS), kuriems taikoma leidimo išdavimo procedūra pagal Direktyvą 2009/65/EB.

3 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   kolektyvinio investavimo subjektas– AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)   reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai– kolektyvinio investavimo subjektai, kurie:

i)

ketina per savo taisyklėse arba steigimo dokumentuose nustatytą laikotarpį bent 70 % visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuoti į turtą, kuris yra reikalavimus atitinkančios investicijos, apskaičiuojamų remiantis investuotinomis sumomis iš jų atėmus visas susijusias sąnaudas ir fondų laikomus grynuosius pinigus bei pinigų ekvivalentus;

ii)

nenaudoja daugiau kaip 30 % visų fondų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, apskaičiuojamų remiantis investuotinomis sumomis iš jų atėmus visas susijusias sąnaudas ir fondų laikomus grynuosius pinigus bei pinigų ekvivalentus, įsigyti;

iii)

yra įsteigtas valstybės narės teritorijoje;

c)   reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai– juridiniai asmenys, kurių įprasta veikla – bent vieno reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymas;

d)   reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė– įmonė, kuri:

i)

tuo metu, kai į ją investuoja reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai:

nėra įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje (DPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 ir 15 punktuose, sąrašus,

joje dirba mažiau nei 250 asmenų ir

jos metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba jos bendra balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. EUR;

ii)

pati nėra kolektyvinio investavimo subjektas;

iii)

ji nėra vienas ar daugiau iš šių subjektų:

kredito įstaiga, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (10) 4 straipsnio 1 punkte,

investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte,

draudimo įmonė, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (11) 13 straipsnio 1 punkte,

finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 19 punkte, arba

mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 20 punkte;

iv)

įsteigta valstybės narės teritorijoje arba trečiojoje valstybėje, jei ta trečioji valstybė:

nėra įtraukta į Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu sudarytą nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą,

yra pasirašiusi susitarimą su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų buveinės valstybe nare ir su visomis kitomis valstybėmis narėmis, kuriose ketinama platinti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ar akcijas, užtikrinant, jog ši trečioji valstybė visiškai atitiktų EBPO pavyzdinės sutarties dėl pajamų bei kapitalo apmokestinimo 26 straipsnyje nustatytus standartus ir užtikrintų veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais, įskaitant keitimąsi informacija pagal bet kokius daugiašalius mokesčių susitarimus;

e)   reikalavimus atitinkančios investicijos– bet kuri iš šių priemonių:

i)

nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias išleidžia:

reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė ir kurias iš reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai,

reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė mainais už nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, arba

įmonė, valdanti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai įsigyja mainais už nuosavo kapitalo priemonę, kurią išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;

ii)

užtikrintos ir neužtikrintos paskolos, kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai teikia reikalavimus atitinkančiai portfeliui priklausančiai įmonei, kurioje reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai jau turi reikalavimus atitinkančių investicijų, jei tokioms paskoloms panaudojama ne daugiau kaip 30 % visų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo;

iii)

reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės akcijos, įsigytos iš esamų tos įmonės akcininkų;

iv)

vieno ar daugiau kitų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investiciniai vienetai ar akcijos, jei tie reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai patys neinvestavo daugiau kaip 10 % visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus;

f)   susijusios sąnaudos– visi mokesčiai, rinkliavos ir išlaidos, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiria investuotojai ir dėl kurių tarpusavyje susitaria reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir investuotojai;

g)   nuosavas kapitalas– įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kitomis dalyvavimo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale formomis, išleidžiamomis jos investuotojams;

h)   kvazinuosavas kapitalas– bet kokios rūšies finansavimo priemonės, kurios yra nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kai priemonių grąža susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kai priemonių grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

i)   platinimas– tiesioginis ar netiesioginis reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų valdomo rizikos kapitalo fondų investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas valdytojų iniciatyva arba jo vardu Sąjungoje gyvenantiems ar registruotąsias buveines turintiems investuotojams;

j)   numatytasis kapitalas– bet koks įsipareigojimas, pagal kurį investuotojas privalo per reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatytą laikotarpį įsigyti to fondų kapitalo dalį arba skirti tiems fondams kapitalo įnašus;

k)   buveinės valstybė narė– valstybė narė, kurioje reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai yra įsisteigę arba turi registruotąją buveinę ir kurioje turi būti užregistruoti kompetentingų institucijų pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą;

l)   priimančioji valstybė narė– valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus pagal šį reglamentą;

m)   kompetentinga institucija– nacionalinės valdžios institucija, kurią buveinės valstybė narė pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paskiria registruoti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojus, kuriems taikomas šis reglamentas.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, kai pagal reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų teisinę formą valdymas gali būti vidinis ir kai fondų valdymo organas nepaskiria išorės valdytojų, patys reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai registruojami kaip reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai laikantis 14 straipsnio. Reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, kurie užregistruoti kaip vidinio valdymo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, neregistruojami kitų kolektyvinio investavimo subjektų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų išorės valdytojais.

II   SKYRIUS

NUORODOS „EuVECA“ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, turi teisę platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje naudoti nuorodą „EuVECA“.

5 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai užtikrina, kad įsigyjant turtą, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigijimui būtų panaudojama ne daugiau kaip 30 % visų fondų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. 30 % riba apskaičiuojama remiantis investuotinomis sumomis, atėmus visas susijusias sąnaudas. Apskaičiuojant tą ribą į fondų laikomus grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus neatsižvelgiama, nes grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai neturi būti laikomi investicijomis.

2.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondų lygiu nenaudoja jokio metodo, kuriuo virš jo numatytojo kapitalo apimties būtų didinama fondų pozicija skolinantis grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, įgyjant išvestinių finansinių priemonių pozicijas arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.

3.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai gali skolintis, išleisti skolinius įsipareigojimus arba teikti garantijas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondų lygiu, kai tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai arba garantijos padengiami nepareikalautais įvykdyti įsipareigojimais.

6 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba kurie, jų prašymu, gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kurie:

a)

įsipareigoja investuoti bent 100 000 EUR ir

b)

atskirame nuo sutarties, kuri turi būti sudaryta dėl įsipareigojimo investuoti, dokumente raštu patvirtina, kad jie žino apie riziką, susijusią su numatomu įsipareigojimu ar investicija.

2.   1 dalis netaikoma reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų valdyme dalyvaujančių vadovų, direktorių ar darbuotojų daromoms investicijoms, kai investuojama į jų valdomą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą.

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, valdydami reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus:

a)

vykdydami savo veiklą veikia sąžiningai, teisingai, deramai profesionaliai, apdairiai ir atsargiai;

b)

taiko tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip pagrįstai galima tikėtis, turėtų neigiamos įtakos investuotojų ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių interesams;

c)

savo veiklą vykdo taip, kad kuo geriau patenkintų savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų interesus, tų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;

d)

atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat jas stebėdami, elgiasi labai atsargiai;

e)

turi tinkamų žinių ir supratimą apie reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, į kurias jie investuoja;

f)

sąžiningai elgiasi su savo investuotojais;

g)

užtikrina, kad nė vienam investuotojui nebūtų sudaromos palankesnės sąlygos, nebent tokios palankesnės sąlygos nurodytos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse ar steigimo dokumentuose.

8 straipsnis

1.   Valdytojų atsakomybei reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ar jų investuotojų atžvilgiu poveikio nedaro tai, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai deleguoja funkcijas trečiosioms šalims. Valdytojai nedeleguoja tiek funkcijų, kad iš esmės nebegalėtų būti laikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais ir taptų pašto dėžutės funkcijas atliekančiu subjektu.

2.   Dėl funkcijų delegavimo pagal 1 dalį neturi sumažėti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų priežiūros efektyvumas ir, visų pirma, neturi būti trukdoma tiems valdytojams veikti arba rizikos kapitalo fondams būti valdomiems taip, kaip naudingiausia jų investuotojams.

9 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai nustato interesų konfliktus ir jų vengia, o kai jų neįmanoma išvengti, tuos interesų konfliktus valdo ir stebi ir pagal 4 dalį juos nedelsdami atskleidžia, kad išvengtų neigiamo tokių konfliktų poveikio reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir jų investuotojų interesams bei užtikrintų sąžiningą elgesį savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atžvilgiu.

2.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai visų pirma nustato tuos interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp:

a)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų, asmenų, kurie faktiškai vykdo tų valdytojų veiklą, darbuotojų ar bet kokio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tuos valdytojus ar yra jų kontroliuojamas, ir reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kuriuos valdo tie valdytojai, ar jų investuotojų;

b)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ar jų investuotojų ir kitų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kuriuos valdo tas pats valdytojas, ar jų investuotojų;

c)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ar jų investuotojų ir kolektyvinio investavimo subjekto ar KIPVPS, kurį valdo ties patys valdytojai, ar jų investuotojų.

3.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai palaiko ir taiko veiksmingas organizacines ir administracines procedūras, kad įvykdytų 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus.

4.   Informacija apie interesų konfliktus, kaip nurodyta 1 dalyje, atskleidžiama tais atvejais, kai organizacinės procedūros, kurias reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai taiko siekdami nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir stebėti, yra nepakankamos, kad būtų galima pakankamai patikimai užkirsti kelią žalai, kuri gresia investuotojų interesams. Prieš imdamiesi veiklos investuotojų vardu, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai juos aiškiai informuoja apie bendrą interesų konfliktų pobūdį arba jų priežastis.

5.   Komisijai pagal 25 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodoma:

a)

šio straipsnio 2 dalyje nurodytų interesų konfliktų rūšys;

b)

veiksmai, kurių reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai turi imtis dėl struktūrų bei organizacinių ir administracinių procedūrų, siekdami nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti, stebėti ir apie juos informuoti.

10 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai visada turi pakankamai nuosavų lėšų ir naudoja pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurie būtini tinkamam reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymui.

2.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai visada privalo užtikrinti, kad jie galėtų pagrįsti nuosavų lėšų pakankamumą veiklos tęstinumui išlaikyti, ir pateikti savo argumentus, kodėl tų lėšų pakanka, kaip nurodyta 13 straipsnyje.

11 straipsnis

1.   Turto vertinimo taisyklės nustatomos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse ar steigimo dokumentuose, ir jomis užtikrinamas vertinimo procedūrų pagrįstumas ir skaidrumas.

2.   Taikant vertinimo procedūras užtikrinama, kad turtas būtų vertinamas tinkamai ir turto vertė būtų apskaičiuojama bent kartą per metus.

12 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį jie valdo, metinę ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelio sudėtis ir praėjusių metų veikla. Joje taip pat nurodomas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pelnas gyvavimo laikotarpio pabaigoje ir, atitinkamais atvejais, fondų gyvavimo laikotarpiu paskirstytas pelnas. Joje pateikiamos auditorių patikrintos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų finansinės ataskaitos.

Metinė ataskaita rengiama pagal galiojančius ataskaitų teikimo standartus ir reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų bei investuotojų sutartas sąlygas. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai pateikia ataskaitą investuotojams jų prašymu. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir investuotojai gali susitarti dėl papildomos informacijos atskleidimo vieni kitiems.

2.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų auditas atliekamas bent kartą per metus. Auditu patvirtinama, kad pinigai ir turtas laikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vardu ir kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai sukūrė ir toliau išlaiko tinkamus įrašus bei patikrinimus, susijusius su naudojimusi visais įgaliojimais, arba reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir jų investuotojų pinigų ir turto naudojimo kontrolę.

3.   Jeigu reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai privalo viešai paskelbti metinę finansinę ataskaitą dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje skaidrumo reikalavimų suderinimo (12) 4 straipsnį, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba papildomoje metinės finansinės ataskaitos dalyje.

13 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, prieš jų investuotojams priimant investicinius sprendimus, aiškiai ir suprantamai pateikia jiems bent šią informaciją:

a)

tų valdytojų ir visų kitų paslaugų teikėjų, su kuriais tie valdytojai yra sudarę sutartį dėl jų vykdomo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo, tapatybę ir jų pareigų aprašą;

b)

tų valdytojų turimų nuosavų lėšų sumą ir išsamų paaiškinimą, kodėl tie valdytojai mano, kad tos sumos užteks išsaugoti tinkamiems žmogiškiesiems ir techniniams ištekliams, kurie būtini tinkamam jų valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymui;

c)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investavimo strategijos ir tikslų aprašą, įskaitant:

i)

reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias jis ketina investuoti, rūšis;

ii)

kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, į kuriuos jis ketina investuoti;

iii)

reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ketina investuoti kiti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, nurodyti ii papunktyje, rūšis;

iv)

reikalavimų neatitinkančias investicijas, kurias jis ketina atlikti;

v)

metodus, kuriuos jis ketina taikyti, ir

vi)

taikomus investavimo apribojimus;

d)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų rizikos pobūdžio ir visos rizikos, susijusios su turtu, į kurį fondai gali investuoti, arba investavimo metodais, kurie gali būti taikomi, aprašą;

e)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vertinimo procedūros ir turtui vertinti taikomos kainų nustatymo metodikos aprašą, įskaitant metodus, taikomus reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms vertinti;

f)

aprašą, kaip apskaičiuojamas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų atlyginimas;

g)

visų susijusių sąnaudų bei didžiausių jų sumų aprašą;

h)

ankstesnius reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų finansinės veiklos rezultatus, jei jie yra žinomi;

i)

informaciją apie verslo paramos paslaugas ir kitą paramos veiklą, kurią vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai arba ją užtikrina pasitelkdami trečiąsias šalis, kad palengvintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai investuoja, plėtrą, augimą arba jų veiklos tęstinumą kokiu nors kitu atžvilgiu, arba, jeigu tokios paslaugos neteikiamos ar tokia veikla nevykdoma, paaiškinimą, kodėl taip yra;

j)

procedūrų, pagal kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai gali keisti savo investavimo strategiją arba investavimo politiką, arba jas abi, aprašą.

2.   Visa 1 dalyje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji nuolat atnaujinama ir, prireikus, reguliariai peržiūrima.

3.   Jeigu reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą (13), arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo paskelbti prospektą dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba kaip prospekto dalis.

III   SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

14 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą „EuVECA“ platindami savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, informuoja apie savo ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir pateikia šią informaciją:

a)

asmenų, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo veiklą, tapatybę;

b)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami, tapatybę ir jų investavimo strategijas;

c)

informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant vykdyti II skyriuje nustatytus reikalavimus;

d)

valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojas ketina platinti kiekvieno reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, sąrašą;

e)

valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai yra įsisteigę arba ketina įsteigti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, sąrašą.

2.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojus užregistruoja tik įvykdžius šias sąlygas:

a)

asmenys, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų veiklą, yra pakankamai geros reputacijos ir turi pakankamai patirties, be kita ko, susijusios su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų taikomomis investavimo strategijomis;

b)

informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 1 dalį, yra išsami;

c)

priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalies c punktą, yra tinkamos siekiant įvykdyti II skyriuje nustatytus reikalavimus;

d)

iš sąrašo, pateikto pagal šio straipsnio 1 dalies e punktą, matyti, kad visi reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai įsteigti pagal 3 straipsnio b punkto iii papunktį.

3.   Pagal šį straipsnį atlikta registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir suteikia reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams galimybę reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda „EuVECA“ visoje Sąjungoje.

15 straipsnis

Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, jei jie ketina platinti:

a)

naujų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ir investicinius vienetus arba

b)

esamų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ir investicinius vienetus valstybėje narėje, kuri neminimi 14 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytame sąraše.

16 straipsnis

1.   Užregistravusi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojus, įtraukusi naujus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, naują buveinę, kurioje steigiami reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, arba naują valstybę narę, kurioje reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ketina platinti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie tai nedelsiant praneša priimančiosioms valstybėms narėms, nurodytoms pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą, ir „EuVECA“.

2.   14 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos priimančiosios valstybės narės nenustato reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams, užregistruotiems pagal 14 straipsnį, jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš jį pradedant.

3.   Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas pranešimo pagal šį straipsnį formatas, projektus.

4.   Ne vėliau kaip 2014 m. vasario 16 d. EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai.

5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytos procedūros.

17 straipsnis

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, viešai prieinamą internetu, kurioje išvardijami visi pagal 14 straipsnį užregistruoti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, kurių akcijas ar investicinius vienetus valdytojai platina, taip pat valstybės, kuriose platinami tų fondų akcijos ar investiciniai vienetai.

18 straipsnis

1.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

2.   Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama apie tai informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucijas imasi būtinų priemonių.

3.   Jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba dėl to, kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiėmė priemonių per pagrįstą laikotarpį, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir toliau veikia aiškiai pažeisdami šį reglamentą, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, gali imtis visų būtinų priemonių investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę uždrausti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams toliau platinti savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus priimančiosios valstybės narės teritorijoje.

19 straipsnis

Laikantis nacionalinės teisės, kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurie būtini vykdyti jų funkcijoms. Visų pirma jos turi įgaliojimus:

a)

reikalauti susipažinti su bet kokiu bet kokios formos dokumentu ir gauti tokio dokumento kopiją ar ją pasidaryti;

b)

reikalauti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai nedelsdami pateiktų informaciją;

c)

reikalauti informacijos iš bet kokio asmens, susijusio su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų ar reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų veikla;

d)

atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus;

e)

imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir toliau vykdytų šio reglamento reikalavimus;

f)

duoti nurodymą siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai vykdytų šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir nebekartotų jokių veiksmų, kuriais galėtų būti pažeistas šis reglamentas.

20 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato administracinių sankcijų ir kitų priemonių, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos ir kitos priemonės būtų taikomos. Numatytos administracinės sankcijos ir kitos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Ne vėliau kaip 2015 m. gegužės 16 d. valstybės narės praneša Komisijai ir EVPRI apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

21 straipsnis

1.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, laikydamasi proporcingumo principo, imasi atitinkamų 2 dalyje nurodytų priemonių, jei reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai:

a)

nevykdo reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, pažeisdami 5 straipsnį;

b)

platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus netinkamiems investuotojams, pažeisdami 6 straipsnį;

c)

naudoja nuorodą „EuVECA“, bet nėra užsiregistravę pagal 14 straipsnį;

d)

naudoja nuorodą „EuVECA“ platindami fondų, kurie nėra įsteigti pagal 3 straipsnio b punkto iii papunktį, akcijas ar investicinius vienetus;

e)

užsiregistravo pateikę klaidingą informaciją arba pasinaudoję kitomis neteisėtomis priemonėmis, pažeisdami 14 straipsnį;

f)

nevykdo veiklos sąžiningai, teisingai, deramai profesionaliai, apdairiai ir atsargiai, pažeisdami 7 straipsnio a punktą;

g)

netaiko tinkamos politikos ir procedūrų, kad išvengtų piktnaudžiavimo, pažeisdami 7 straipsnio b punktą;

h)

pakartotinai nevykdo 12 straipsnio reikalavimų dėl metinės ataskaitos;

i)

pakartotinai nevykdo pareigos informuoti investuotojus pagal 13 straipsnį.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prireikus:

a)

imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai vykdytų 5 ir 6 straipsnių, 7 straipsnio a ir b punktų bei 12, 13 ir 14 straipsnių reikalavimus;

b)

uždraudžia naudoti nuorodą „EuVECA“ ir pašalina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojus iš registro.

3.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą nedelsdama praneša priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų pašalinimą iš registro, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies b punkte.

4.   Teisė platinti vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuVECA“ nustoja galioti nuo 2 dalies b punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos.

22 straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kad galėtų vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą.

2.   Kompetentingos institucijos ir EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 keičiasi visa informacija ir dokumentais, būtinais atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, visų pirma šio reglamento pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

23 straipsnis

1.   Visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI, taip pat kompetentingų institucijų arba EVPRI nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį. Tiems asmenims draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami savo pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad atskiri reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai negalėtų būti nustatyti, nedarant poveikio atvejams, kuriems taikoma baudžiamoji teisė ir procedūros pagal šį reglamentą.

2.   Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija pagal šį reglamentą arba kitus Sąjungos teisės aktus, kurie taikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams ir reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams.

3.   Kai kompetentingos institucijos arba EVPRI gauna konfidencialią informaciją pagal 2 dalį, šia informacija jos gali pasinaudoti tik vykdydamos pareigas ir administracinių bei teisminių procesų tikslais.

24 straipsnis

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria dėl kompetentingos institucijos atlikto vertinimo, veiksmų ar neveikimo tose srityse, kuriose pagal šį reglamentą būtinas daugiau nei vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimas arba veiksmų koordinavimas, kompetentingos institucijos gali perduoti spręsti šį klausimą EVPRI, kuri gali imtis veiksmų naudodamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais tiek, kiek šis nesutarimas nėra susijęs su šio reglamento 3 straipsnio b punkto iii papunkčiu arba 3 straipsnio d punkto iv papunkčiu.

IV   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   9 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gegužės 15 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 9 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

26 straipsnis

1.   Komisija peržiūri šį reglamentą laikydamasi 2 dalies. Peržiūra apima bendrą šio reglamento taisyklių veikimo apžvalgą ir jas taikant įgytą patirtį, įskaitant:

a)

mastą, kuriuo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai įvairiose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu naudoja nuorodą „EuVECA“;

b)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicijų pasiskirstymą pagal geografines vietoves ir sektorius;

c)

informacijos tinkamumo reikalavimus pagal 13 straipsnį, visų pirma, ar jie pakankami, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą;

d)

tai, kaip reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai naudoja įvairias reikalavimus atitinkančias investicijas, ir ypač tai, ar reikia pakoreguoti reikalavimus atitinkančių investicijų sąrašą pagal šį reglamentą;

e)

galimybę išplėsti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo veiklą, kad ji apimtų mažmeninius investuotojus;

f)

pagal šį reglamentą valstybių narių numatytų administracinių sankcijų ir kitų priemonių veiksmingumą, proporcingumą ir taikymą;

g)

šio reglamento poveikį rizikos kapitalo rinkai;

h)

galimybę leisti trečiojoje valstybėje įsisteigusiems rizikos kapitalo fondams naudoti nuorodą „EuVECA“, atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, kuriomis trečiosios valstybės skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų;

i)

galimybę papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl depozitoriumo veiklos tvarkos;

j)

kliūčių, kurios gali sumažinti investicijas į fondus, kurie naudoja nuorodą „EuVECA“, įskaitant kitų su rizikos ribojimu susijusių Sąjungos teisės aktų poveikį instituciniams investuotojams, įvertinimą.

2.   1 dalyje nurodyta peržiūra vykdoma taip:

a)

ne vėliau kaip 2017 m. liepos 22 d. – dėl a–g, i ir j punktų; ir

b)

ne vėliau kaip 2015 m. liepos 22 d. – dėl h punkto.

3.   Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

27 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip 2017 m. liepos 22 d. Komisija pradeda šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdytojams taikomų taisyklių, visų pirma įtvirtintų Direktyvoje 2011/61/ES, sąveikos peržiūrą. Tos peržiūros metu nagrinėjamas reglamento taikymo apimties klausimas. Jos metu surenkami duomenys, kuriais remiantis galima įvertinti, ar reikia plėsti taikymo apimtį, kad rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių viso valdomo turto vertė viršija 2 straipsnio 1 dalyje numatytą ribą, būtų laikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais pagal šį reglamentą.

2.   Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, prie kurios, prireikus, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

28 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 22 d., išskyrus 9 straipsnio 5 dalį, kuri taikoma nuo 2013 m. gegužės 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. balandžio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. CREIGHTON


(1)  OL C 175, 2012 6 19, p. 11.

(2)  OL C 191, 2012 6 29, p. 72.

(3)  2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(5)  OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

(6)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(7)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(8)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(9)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(10)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(11)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(12)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(13)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.


Top