Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1967

2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1967, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje, 3 straipsnis (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7075)

C/2016/7075

OJ L 303, 10.11.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1967/oj

10.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1967

2016 m. lapkričio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje, 3 straipsnis

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7075)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos sprendimo 2002/757/EB (2) 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą neatsparūs augalai ir neatspari mediena gali būti įvežami į Sąjungos teritoriją, jei jie atitinka nepaprastąsias fitosanitarines priemones, nurodytas to sprendimo I priedo 1a ir 2 punktuose. Sprendimo 2002/757/EB 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje numatyta nukrypti leidžianti nuostata, taikoma Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės cukrinio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinei medienai be žievės. Ji gali būti įvežama į Sąjungą iki 2016 m. lapkričio 30 d., netenkinant to sprendimo I priedo 2 punkte nustatytų sąlygų, su sąlyga, kad ji tenkina to sprendimo II priede nustatytas sąlygas;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/893 (3) nustatyti reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą trečiųjų šalių kilmės ąžuolo (Acer spp.) pjautinę medieną be žievės. Šie reikalavimai laikomi būtinais Sąjungos teritorijos fitosanitarinei apsaugai nuo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) užtikrinti ir jokia nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti laikoma pagrįsta. Todėl šios rūšies pjautinei medienai be žievės nebeturėtų būti taikoma Sprendime 2002/757/EB numatyta nukrypti leidžianti nuostata;

(3)

atsižvelgiant į valstybių narių periodiškai Komisijai teikiamą informaciją, galima daryti išvadą, kad specifinių sąlygų, nustatytų Sprendimo 2002/757/EB II priede, taikymo pakanka tam, kad būtų užkirstas kelias kenksmingųjų organizmų įvežimui į Sąjungą. Valstybės narės turėtų ir toliau taikyti šias sąlygas Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinei medienai be žievės. Įvertinus Jungtinių Amerikos Valstijų pateiktą techninę informaciją paaiškėjo, kad Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programa, nurodyta Sprendimo 2002/757/EB 6a straipsnio 3 dalyje, yra veiksminga;

(4)

todėl leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo Quercus spp. L. pjautinei medienai be žievės galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2026 m. gruodžio 31 d., siekiant išvengti nereikalingo prekybos šia mediena sutrikdymo;

(5)

todėl Sprendimas 2002/757/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/757/EB pakeitimas

Sprendimo 2002/757/EB 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo Quercus spp. L. pjautinę medieną be žievės leidžiama įvežti į Sąjungą iki 2026 m. gruodžio 31 d., netenkinant šio sprendimo I priedo 2 punkto, su sąlyga, kad ji tenkina šio sprendimo II priede išdėstytas sąlygas.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimas 2002/757/EB laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (OL L 252, 2002 9 20, p. 37).

(3)  2015 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2015/893 dėl Anoplophora glabripennis (Motschulsky) patekimo į Europos Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių. (OL L 146, 2015 6 11, p. 16.)


Top