Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0919

2016 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/919 dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijos (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/3044

OJ L 158, 15.6.2016, p. 1–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/919/oj

15.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 158/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/919

2016 m. gegužės 27 d.

dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2012/88/ES (2) su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2012/696/ES (3) ir Komisijos sprendimu (ES) 2015/14 (4), nustatyta kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninė sąveikos specifikacija;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (5) 12 straipsnį Europos geležinkelio agentūra (toliau – agentūra) turi užtikrinti, kad techninės sąveikos specifikacijos atitiktų techninę pažangą, rinkos tendencijas bei socialinius reikalavimus, ir pasiūlyti, jos manymu, būtinas tų specifikacijų pataisas Komisijai;

(3)

2015 m. gruodžio 10 d. agentūra pateikė rekomendaciją dėl kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių (ERA-REC-123–2015/REC). Šis reglamentas pagrįstas ta rekomendacija;

(4)

pagal Direktyvos 2008/57/EB 5 straipsnio 6 dalį, jei techninės sąveikos specifikacija neaprėpia techninių aspektų, jie aiškiai nurodomi kaip „neišspręsti klausimai“, kurie reguliuojami nacionalinėmis taisyklėmis, taikomomis kiekvienoje valstybėje narėje. Naujų neišspręstų klausimų šiame reglamente nėra, todėl nacionalinės taisyklės, kuriose nustatyta, kokiomis sąlygomis pagal Direktyvos 2008/57/EB 17 straipsnio 2 dalį atliekama sąveikos patikra, taip pat atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūros, būtinos tų nacionalinių taisyklių taikymui, turėjo būti nusiųstos kitoms valstybėms narėms ir Komisijai;

(5)

lokomotyvų ir traukos riedmenų sąveikai trukdo B klasės sistemos, tačiau jos būtinos, kai saugų eksploatavimą reikia užtikrinti ten, kur neįdiegtos A klasės sistemos. Todėl svarbu užtikrinti, kad nebūtų daroma papildomų sąveikos kliūčių, pvz., modifikuojant šias B klasės sistemas arba diegiant naujas sistemas;

(6)

derėtų parengti aiškų Europos traukinių kontrolės sistemos (ETCS) įdiegimo ir B klasės sistemų eksploatavimo nutraukimo planą, nes toks dokumentas yra vienas iš esminių elementų, būtinų bendros Europos geležinkelių erdvės tikslams pasiekti. Tai ypač aktualu, kai rinkoje nėra atitinkamo specialiojo perdavimo modulio (SPM);

(7)

siekiant aiškiau išdėstyti bandymo principus ir pasirengti tolesniam derinimui, būtina nustatyti reikalavimą skelbti konstravimo taisykles ir eksploatacinių bandymų scenarijus;

(8)

siekiant įgyvendinti priedo 6.1.2.3 punkto nuostatas, susijusias su aiškiu informacijos apie geležinkelio kelio ETCS ir GSM-R patikrą valdymu, reikia, kad veiksmingai bendradarbiautų infrastruktūros valdytojai, todėl agentūra turėtų sukurti tinkamas bendradarbiavimo priemones informacijai rinkti ir parengti bendrus šablonus, kad būtų lengviau dalytis informacija, spręsti slaptumo ir intelektinės nuosavybės klausimus;

(9)

tikėtina, kad riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui sąveikaujant su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu vienas iš šių posistemių gali nuolat trikti arba tam tikromis sąlygomis veikti ne taip, kaip reikia, net jei sertifikavimas atliktas sėkmingai. Priežastys galėtų būti specifikacijų spragos, skirtingas reikalavimų aiškinimas, projektavimo klaidos arba netinkamai įdiegta įranga. Turėtų būti sukurti geriau koordinuojami suderinamumo bandymų atlikimo būdai, kad veiklos vykdytojams būtų lengviau priimti tinkamus sprendimus;

(10)

siekiant prisitaikyti prie geležinkelių sektoriaus poreikių, turėtų būti priimta nauja ETCS redakcija („Baseline 3“ antrasis leidimas). Ši redakcija yra visiškai suderinama su ankstesniais reikalavimais – tai įrodyta agentūros paskelbtoje pagrindų suderinamumo vertinimo ataskaitoje, kurioje aprašytas agentūros ir sektoriaus atstovų atliktas ETCS reikalavimų „Baseline 3“ (antrasis leidimas ir pirmasis techninis leidimas) ir „Baseline 2“ suderinamumo patikrinimas, pateiktas šio reglamento priede;

(11)

Komisija turėtų pasirūpinti, kad į kitą Europos infrastruktūros tinklų priemonės darbo programą, kurios prioritetas – ERTMS, būtų galima įtraukti priemones, kuriomis mažinamas esamų pagal specifikaciją „Baseline 2“ įdiegtų geležinkelio kelio sistemų ir pagal specifikaciją „Baseline 3“ įdiegtos riedmens įrangos galimą nesuderinamumą arba trūkumus;

(12)

turėdama omenyje, kad Europos geležinkelių eismo valdymo sistema yra programine įranga pagrįsta sudėtinga sistema, ir atsižvelgdama į agentūros sukurtą ir valdomą pakeitimų darymo kontrolės sistemą, kuria remiantis renkami atsiliepimai apie gaminių ir sistemų įdiegimą, o nustatyti faktai įrašomi į pakeitimų prašymų duomenų bazę, Komisija turėtų prašyti, kad agentūra reguliariai teiktų ypatingos svarbos faktų, įrašytų į pakeitimų prašymų duomenų bazę, vertinimą, o ypatingos svarbos klaidas įrašytų į techninių sąveikos specifikacijų trūkumų sąrašą pagal Direktyvos 2008/57/EB 7 straipsnį, taip pat teiktų technines nuomones, kaip tokias klaidas ištaisyti;

(13)

investicijos į geležinkelio kelio ir riedmens įrangą turėtų būti apsaugotos garantuojant ERTMS specifikacijų suderinamumą su ankstesniais reikalavimais ir stabilumą, kaip paaiškinta agentūros ERTMS ilgalaikės perspektyvos ataskaitoje (ERA-REP-150);

(14)

agentūra turėtų kuo skubiau paskelbti techninius dokumentus, kuriuose būtų nustatyta, kokią papildomą informaciją rodyti mašinisto ir įrangos sąsajoje siekiant geresnės mašinisto ergonomikos;

(15)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 (6) 47 straipsnyje numatyta priimti ERTMS Europos koordinuotojo darbo planą. Plane bus pateiktos geležinkelio kelio ETCS įrenginių diegimo taisyklės. Kol netaikomas tas darbo planas, turėtų būti toliau taikomas Sprendimu 2012/88/ES nustatytas Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos diegimo Europoje planas;

(16)

todėl Sprendimas 2012/88/ES turėtų būti panaikintas;

(17)

posistemių „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“, „Kelio kontrolė, valdymas ir signalizavimas“ ir „Riedmens kontrolė, valdymas ir signalizavimas“ sąsajos – bendros. Todėl Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 (7) turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į šiuo reglamentu padarytus pakeitimus;

(18)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Priimama priede pateikta geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninė sąveikos specifikacija.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši techninė sąveikos specifikacija taikoma visiems naujiems, modernizuotiems arba atnaujintiems geležinkelių sistemos kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos, taip pat riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams, apibrėžtiems Direktyvos 2008/57/EB II priedo 2.3 ir 2.4 punktuose.

2.   Ši techninė sąveikos specifikacija netaikoma esamiems geležinkelių sistemos kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos, taip pat riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams, kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną jau yra naudojami visame kurios nors valstybės narės geležinkelio tinkle arba jo dalyje, išskyrus, kai tie posistemiai atnaujinami arba modernizuojami, kaip numatyta Direktyvos 2008/57/EB 20 straipsnyje ir priedo 7 skirsnyje.

3.   Techninė sąveikos specifikacija taikoma šiems tinklams:

a)

Direktyvos 2008/57/EB I priedo 1.1 punkte aprašytam transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos tinklui;

b)

Direktyvos 2008/57/EB I priedo 2.1 punkte apibrėžtam transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos tinklui;

c)

kitoms geležinkelių sistemos tinklo dalims Sąjungoje po taikymo srities išplėtimo, kaip aprašyta Direktyvos 2008/57/EB I priedo 4 punkte,

išskyrus Direktyvos 2008/57/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus.

4.   Šios techninės sąveikos specifikacijos taikymo techninė ir geografinė sritys nurodytos priedo 1.1 ir 1.2 punktuose.

3 straipsnis

Neišspręsti klausimai ir specifiniai atvejai

1.   Per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo, kiekviena valstybė narė nusiunčia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą institucijų, kurios pagal Direktyvos 2008/57/EB 17 straipsnio 3 dalį paskirtos atlikti atitikties vertinimą ir patikros procedūras, susijusias su:

a)

G priede išvardytais neišspręstais klausimais;

b)

priedo 7.6.2 punkte išvardytais specifiniais atvejais.

2.   Laikoma, kad šį įpareigojimą valstybė narė įvykdė, jei tokią informaciją ji išsiuntė pagal ankstesnius Komisijos sprendimus.

4 straipsnis

Gerokai pažengę projektai

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 9 straipsnio 3 dalį kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia jos teritorijoje vykdomų projektų, kurių įgyvendinimas yra gerokai pažengęs, sąrašą. Šis sąrašas išsiunčiamas per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

5 straipsnis

Informacijos apie geležinkelio kelio ETCS ir GSM-R patikrą pranešimas

Pagal priedo 6.1.2.3 punktą valstybės narės užtikrina, kad, pradėjus geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikrą, Europos geležinkelio agentūrai būtų kuo skubiau pateiktos konstravimo taisyklės ir preliminarūs eksploatacinių bandymų scenarijai, kuriuose apibūdinama to posistemio ETCS ir GSM-R dalių sąveika su atitinkamomis riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos dalimis. Europos geležinkelio agentūra informuojama apie visus eksploatacinių bandymų scenarijų, naudojamų EB patikrai, pakeitimus.

6 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Tiekėjai ir pareiškėjai, prašantys leidimo pradėti eksploatuoti, užtikrina, kad visa 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta įranga, kurią ketinama naudoti 2 straipsnio 3 dalyje nurodytuose tinkluose, atitiktų šio reglamento priede pateiktą techninę sąveikos specifikaciją.

2.   Paskelbtosios įstaigos užtikrina, kad šio reglamento priede pateikta technine sąveikos specifikacija (konkrečiai – 6 punkto nuostatomis) grindžiami sertifikatai pagal Direktyvos 2008/57/EB 13 ir 18 straipsnius būtų išduodami neviršijant jų pareigų.

3.   Nacionalinės saugos institucijos, atlikdamos savo pareigas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB (8) 16 straipsnį, užtikrina, kad visa 2 straipsnyje nurodyta įranga, kuri pradedama eksploatuoti jų teritorijoje, atitiktų šio reglamento priede pateiktą techninę sąveikos specifikaciją.

4.   Pagal priedo 7 skirsnį valstybės narės parengia nacionalinius įgyvendinimo planus, kuriuose aprašo, kokių priemonių imsis, kad užtikrintų atitiktį šiai techninei sąveikos specifikacijai, ir nustato, kokiais etapais turi būti įdiegiami visiškai sąveikūs kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai.

5.   Valstybės narės savo nacionalinius įgyvendinimo planus viena kitai ir Komisijai nusiunčia per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

7 straipsnis

Specifikaciją „Baseline 3“ atitinkančių riedmens ETCS gaminių prieinamumas

Iki 2018 m. sausio 1 d. agentūra Komisijai parengs ataskaitą dėl specifikaciją „Baseline 3“ atitinkančių riedmens ETCS gaminių prieinamumo. Šią ataskaitą Komisija pateiks Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ir imsis tinkamų priemonių.

8 straipsnis

B klasės sistemos

Valstybės narės užtikrina, kad B klasės sistemų funkcijos, eksploatacinės savybės ir sąsajos išliktų tokios, kaip nustatyta dabar, išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra būtini siekiant pašalinti tų sistemų saugos trūkumus.

9 straipsnis

Europos Sąjungos finansuojami projektai

1.   ETCS įdiegiama į geležinkelio infrastruktūrą įgyvendinant Europos fondų lėšomis paremtus projektus, kai:

1)

pirmą kartą įrengiama kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio dalis, skirta traukinio apsaugai, arba

2)

eksploatuojama kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio traukinio apsaugos įranga yra modernizuojama, todėl pasikeičia posistemio funkcijos arba eksploatacinės savybės.

2.   Komisija gali daryti ankstesnėse pastraipose nustatyto įpareigojimo išimtį, jei atnaujinama trumpų (iki 150 km) ir neištisinių geležinkelio linijos atkarpų signalizacija, o ETCS įdiegiama iki ankstesnės iš šių dviejų datų:

penkeri metai nuo projekto pabaigos,

geležinkelio linijos atkarpos sujungimo su kita geležinkelio linija, kurioje yra įdiegta ETCS, diena.

3.   Atitinkama valstybė narė Komisijai siunčia dokumentų rinkinį su ekonomine projekto analize, iš kurios matyti, kad ekonominiu ir (arba) techniniu atžvilgiu daug naudingiau įdiegti ERTMS iki ankstesniosios iš dviejų ankstesnėje dalyje nurodytų datų, o ne vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą.

4.   Komisija išnagrinėja dokumentų rinkinį ir valstybės narės siūlomas priemones, o apie nagrinėjimo rezultatus informuoja Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą. Jei Komisija padaro išimtį, valstybė narė užtikrina, kad ERTMS būtų įdiegta iki ankstesnės iš dviejų datų, nustatytų 2 dalyje.

5.   Tokia išimtis netrukdo taikyti Sprendimo 2012/88/ES 7.3.2.1, 7.3.2.2 ir 7.3.2.3 punktų.

10 straipsnis

Klaidų ištaisymas

Jei pastebima klaidų, dėl kurių sistema neveikia normaliai, agentūra kuo skubiau paskelbia atitinkamus jų ištaisymo būdus, taip pat jų poveikio įdiegtos konfigūracijos ERTMS suderinamumui ir stabilumui vertinimą. Po vienų metų nuo šio reglamento taikymo dienos agentūra nusiunčia Komisijai techninę nuomonę dėl Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos Pakeitimų prašymų duomenų bazėje įrašytų faktų. Techninę nuomonę Komisija nagrinėja kartu su komitetu, nurodytu Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje. Pagal Direktyvos 2008/57/EB 7 straipsnio 2 dalį Komisija gali rekomenduoti vadovautis ta technine nuomone iki techninės specifikacijos persvarstymo, jei pastebėtos klaidos tokios, kad persvarstymo nebūtina atlikti nedelsiant.

11 straipsnis

Techninės sąveikos specifikacijos „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1302/2014 J priedėlio J.2 lentelės rodyklės Nr. 1 įrašas pakeičiamas taip:

„ERA/ERTMS/033281 3.0 red.“.

12 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2012/88/ES panaikinamas.

13 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Sprendimo 2012/88/ES III priedo 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 ir 7.3.5 punktai galioja iki Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 47 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų taikymo dienos.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  2012 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (OL L 51, 2012 2 23, p. 1).

(3)  2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas 2012/696/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (OL L 311, 2012 11 10, p. 3).

(4)  2015 m. sausio 5 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/14, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (OL L 3, 2015 1 7, p. 44).

(5)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas) (OL L 164, 2004 4 30, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

(7)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 228).

(8)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004 4 30, p. 44).


PRIEDAS

Geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninė sąveikos specifikacija

TURINYS

1.

Įvadas 11

1.1.

Techninė taikymo sritis 11

1.2.

Geografinė taikymo sritis 12

1.3.

Šios TSS turinys 12

2.

Posistemių apibrėžtis ir taikymo sritis 13

2.1.

Įvadas 13

2.2.

Taikymo sritis 13

2.3.

Taikymo lygiai (ETCS) 14

3.

Esminiai reikalavimai kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams 14

3.1.

Bendrieji reikalavimai 14

3.2.

Konkretūs kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių aspektai 15

3.2.1.

Sauga 15

3.2.2.

Patikimumas ir parengtis 15

3.2.3.

Sveikata 15

3.2.4.

Aplinkos apsauga 15

3.2.5.

Techninis suderinamumas 16

3.2.5.1.

Konstrukcinis suderinamumas 16

3.2.5.1.1

Fizinės aplinkos sąlygos 16

3.2.5.1.

Geležinkelio vidinis elektromagnetinis suderinamumas 16

3.2.5.2.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos suderinamumas 16

4.

Posistemių apibūdinimas 16

4.1.

Įvadas 16

4.1.1.

Pagrindiniai parametrai 16

4.1.2.

Reikalavimų apžvalga 17

4.1.3.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalys 18

4.2.

Funkciniai ir techniniai reikalavimai posistemiams 18

4.2.1.

Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos saugos savybės 18

4.2.1.1.

Sauga 18

4.2.1.2.

Parengtis/patikimumas 19

4.2.2.

Riedmens ETCS funkcijos 19

4.2.3.

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos 21

4.2.4.

Geležinkelių GSM-R sistemos judriojo ryšio funkcijos 21

4.2.4.1.

Pagrindinė ryšio funkcija 22

4.2.4.2.

Balso ir operatyvinio ryšio priemonės 22

4.2.4.3.

ETCS duomenų perdavimo priemonės 22

4.2.5.

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos 22

4.2.5.1.

Radijo ryšys su traukiniu 23

4.2.5.2.

Sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu 23

4.2.5.3.

Sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu 23

4.2.6.

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos 23

4.2.6.1.

ETCS ir traukinio apsaugos B klasė 23

4.2.6.2.

GSM-R radijo duomenų perdavimo sistemos ir ETCS sąsaja 23

4.2.6.3.

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas 24

4.2.7.

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos 24

4.2.7.1.

Funkcinė GTEVS sąsaja 24

4.2.7.2.

GTEVS ir GTEVS 24

4.2.7.3.

GSM-R ir geležinkelio kelio ETCS 24

4.2.7.4.

„Eurobalise“ ir GKEM 24

4.2.7.5.

„Euroloop“ ir GKEM 24

4.2.8.

Raktų paskirstymas 24

4.2.9.

ETCS identifikatorių tvarkymas 24

4.2.10.

Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos 25

4.2.11.

Riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas 25

4.2.12.

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja 25

4.2.13.

GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja 25

4.2.14.

Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga 25

4.2.15.

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektų matomumas 26

4.2.16.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija 26

4.3.

Funkciniai ir techniniai reikalavimai sąsajoms su kitais posistemiais 26

4.3.1.

Sąsaja su traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemiu 26

4.3.2.

Sąsaja su geležinkelių riedmenų posistemiu 27

4.3.3.

Sąsajos su infrastruktūros posistemiu 29

4.3.4.

Sąsajos su energijos posistemiu 30

4.4.

Eksploatavimo taisyklės 30

4.5.

Techninės priežiūros taisyklės 30

4.5.1.

Įrangos gamintojo atsakomybė 30

4.5.2.

Pareiškėjo atsakomybė už posistemio patikrą 31

4.6.

Profesinė kvalifikacija 31

4.7.

Sveikatos ir saugos sąlygos 31

4.8.

Registrai 31

5.

Sąveikos sudedamosios dalys 31

5.1.

Apibrėžtis 31

5.2.

Sąveikos sudedamųjų dalių sąrašas 31

5.2.1.

Pagrindinės sąveikos sudedamosios dalys 31

5.2.2.

Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas 32

5.3.

Sudedamųjų dalių eksploatacinės savybės ir specifikacijos 32

6.

Sudedamųjų dalių atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti vertinimas ir posistemių patikra 37

6.1.

Įvadas 37

6.1.1.

Bendrieji principai 37

6.1.1.1.

Atitiktis pagrindiniams parametrams 37

6.1.1.2.

Pagal nacionalines taisykles įvykdomi esminiai reikalavimai 37

6.1.1.3.

Ne visų šios TSS reikalavimų įgyvendinimas 38

6.1.2.

ETCS ir GSM-R sistemų bandymo principai 38

6.1.2.1.

Tikslas 38

6.1.2.2.

Eksploatacinių bandymų scenarijai 38

6.1.2.3.

Reikalavimai 39

6.2.

Sąveikos sudedamosios dalys 40

6.2.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių vertinimo procedūros 40

6.2.2.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių moduliai 40

6.2.3.

Vertinimo reikalavimai 40

6.2.4.

Ypatingi klausimai 43

6.2.4.1.

Privalomi riedmens ETCS bandymai 43

6.2.4.2.

Specialusis perdavimo modulis (SPM) 43

6.2.5.

Papildomi bandymai 43

6.2.6.

EB atitikties deklaracijos turinys 44

6.3.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai 44

6.3.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių vertinimo procedūros 44

6.3.2.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių moduliai 44

6.3.2.1.

Riedmens posistemis 44

6.3.2.2.

Geležinkelio kelio posistemis 44

6.3.2.3.

Riedmens ir geležinkelio kelio posistemių modulių naudojimo sąlygos 45

6.3.3.

Riedmens posistemio vertinimo reikalavimai 45

6.3.4.

Geležinkelio kelio posistemio vertinimo reikalavimai 48

6.4.

Nuostatos, taikomos, kai TSS reikalavimai įvykdyti iš dalies 50

6.4.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalių vertinimas 50

6.4.2.

Vertinimas, jei taikomos nacionalinės taisyklės 51

6.4.3.

Dalinė atitiktis reikalavimams dėl riboto TSS taikymo. 51

6.4.3.1.

Sąveikos sudedamosios dalys 51

6.4.3.2.

Posistemiai 51

6.4.3.3.

Sertifikatų turinys 51

6.4.4.

Tarpinės posistemio patikros deklaracija 51

6.5.

Suderinamumo bandymai ir klaidų valdymas 52

7.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių TSS įgyvendinimas 52

7.1.

Įvadas 52

7.2.

Bendrosios taisyklės 53

7.2.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių arba jų dalių modernizavimas arba atnaujinimas 53

7.2.2.

Senosios sistemos 53

7.2.3.

Specialiųjų perdavimo modulių parengtis 53

7.2.4.

Papildoma B klasės įranga geležinkelio linijoje, kurioje sumontuota A klasės įranga 53

7.2.5.

Riedmenys su A ir B klasių įranga 53

7.2.6.

Privalomų ir neprivalomų funkcijų naudojimo sąlygos 54

7.3.

Specialiosios GSM-R diegimo taisyklės 54

7.3.1.

Geležinkelio kelio įrenginiai 54

7.3.2.

Riedmens įrenginiai 54

7.4.

Specialiosios ETCS diegimo taisyklės 55

7.4.1.

Geležinkelio kelio įrenginiai 55

7.4.2.

Riedmens įrenginiai 55

7.4.2.1.

Naujos transporto priemonės 55

7.4.2.2.

Esamų transporto priemonių modernizavimas ir atnaujinimas 55

7.4.3.

Nacionaliniai reikalavimai 55

7.4.4.

Nacionalinis įgyvendinimo planas 56

7.5.

Specialiosios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų diegimo taisyklės 57

7.6.

Specifiniai atvejai 57

7.6.1.

Įvadas 57

7.6.2.

Specifinių atvejų sąrašas 58

7.6.2.1.

Belgija 58

7.6.2.2.

Jungtinė Karalystė 58

7.6.2.3.

Prancūzija 59

7.6.2.4.

Lenkija 60

7.6.2.5.

Lietuva, Latvija, Estija 60

7.6.2.6.

Švedija 60

7.6.2.7.

Liuksemburgas 60

7.6.2.8.

Vokietija 61
A priedas 62
B priedas 78
C priedas 78
D priedas 78
E priedas 78
F priedas 78
G priedas 79

1.   ĮVADAS

1.1.   Techninė taikymo sritis

Ši TSS taikoma riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui.

Ši TSS taikoma jos 1.2 punkte („Geografinė taikymo sritis“) apibrėžto geležinkelių tinklo geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui ir transporto priemonių, kurios naudojamos arba bus naudojamos tame tinkle, riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui. Šios transporto priemonės yra vieno iš toliau nurodytų tipų (kaip apibrėžta Direktyvos 2008/57/EB I priedo 1.2 ir 2.2 punktuose):

1)

savaeigiai šiluminiai arba elektriniai traukiniai;

2)

šiluminiai arba elektriniai traukimo agregatai;

3)

keleiviniai vagonai, jei juose įrengta mašinisto kabina;

4)

mobilioji geležinkelių infrastruktūros statybos ir techninės priežiūros įranga, jeigu joje įrengta mašinisto kabina ir jei ji skirta naudoti kaip transporto priemonė, važiuojanti savo ratais.

1.2.   Geografinė taikymo sritis

Geografinė šios TSS taikymo sritis – visos geležinkelių sistemos tinklas, kurį sudaro:

1)

Europos paprastųjų geležinkelių sistemos tinklas, aprašytas Direktyvos 2008/57/EB I priedo 1.1 punkte;

2)

Europos greitųjų geležinkelių sistemos tinklas, aprašytas Direktyvos 2008/57/EB I priedo 2.1 punkte;

3)

kitos geležinkelių sistemos dalys Sąjungoje po to, kai pagal Direktyvos 2008/57/EB I priedo 4 punktą išplečiama taikymo sritis,

išskyrus Direktyvos 2008/57/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus.

TSS taikoma 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm ir 1 668 mm vėžės tinklams. Tačiau ji netaikoma trumpoms 1 520 mm vėžės sienos kirtimo linijoms, kurios yra prijungtos prie trečiųjų šalių tinklo.

1.3.   Šios TSS turinys

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 5 straipsnio 3 dalį šioje TSS:

1)

nurodoma numatyta jos taikymo sritis (2 skyrius „Posistemių apibrėžtis ir taikymo sritis“);

2)

nustatomi esminiai reikalavimai kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams ir jų sąsajoms su kitais posistemiais (3 skyrius „Esminiai reikalavimai kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams“);

3)

nustatomos funkcinės ir techninės specifikacijos, kurias turi atitikti posistemiai ir jų sąsajos su kitais posistemiais (4 skyrius „Posistemių apibūdinimas“);

4)

nustatomos sąveikos sudedamosios dalys ir sąsajos, kurioms turi būti taikomos Europos specifikacijos, įskaitant Europos standartus, ir kurios yra būtinos sąveikai Sąjungos geležinkelių sistemoje užtikrinti (5 skyrius „Sąveikos sudedamosios dalys“);

5)

kiekvienu konkrečiu atveju nustatoma, kokios procedūros turi būti taikomos vertinant sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį ir tinkamumą naudoti bei atliekant posistemių EB patikrą (6 skyrius „Sąveikos sudedamųjų dalių atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti vertinimas ir posistemių patikra“);

6)

nurodoma šios TSS įgyvendinimo strategija (7 skyrius „Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių TSS įgyvendinimas“);

7)

nurodoma reikalinga šiuos posistemius eksploatuojančio, jų techninę priežiūrą atliekančio ir TSS įgyvendinančio personalo profesinė kvalifikacija, darbuotojų sveikatos ir darbo saugos sąlygos (4 skyrius „Posistemių apibūdinimas“).

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 5 straipsnio 5 dalį 7 skyriuje („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių TSS įgyvendinimas“) nurodomos specifiniais atvejais taikytinos nuostatos.

Be to, šios TSS 4 skyriuje („Posistemių apibūdinimas“) išsamiai išdėstytos specialios eksploatavimo ir techninės priežiūros taisyklės, taikomos 1.1 ir 1.2 skirsniuose nurodytoje srityje.

2.   POSISTEMIŲ APIBRĖŽTIS IR TAIKYMO SRITIS

2.1.   Įvadas

Direktyvos 2008/57/EB II priede kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai apibrėžti kaip „visa įranga, reikalinga saugai užtikrinti ir traukinių, kuriems leista važiuoti tinklu, judėjimui valdyti ir kontroliuoti“.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių ypatybės:

1)

funkcijos, kurios yra būtinos siekiant saugiai valdyti geležinkelių eismą ir kurios yra būtinos eksploatuojant, įskaitant tas funkcijas, kurias privaloma taikyti avariniu režimu (1);

2)

sąsajos;

3)

eksploatacinių savybių lygis, būtinas, kad būtų laikomasi esminių reikalavimų.

2.2.   Taikymo sritis

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijoje nustatomi tik tie reikalavimai, kurie yra būtini Sąjungos geležinkelių sistemos sąveikai ir esminių reikalavimų laikymusi užtikrinti.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sudedamosios dalys:

1)

traukinio apsaugos sistema;

2)

kalbinio radijo ryšio sistema;

3)

duomenų perdavimo radijo ryšio sistema;

4)

traukinio buvimo vietos nustatymo sistema.

Traukinio apsaugos A klasės sistema – ETCS (2), radijo ryšio A klasės sistema – GSM-R.

Traukinio buvimo vietos nustatymo A klasės sistemoms šioje TSS nustatomi tik sąsajos su kitais posistemiais reikalavimai.

Prie transeuropinio geležinkelių tinklo B klasės sistemų priskiriamos kelios senosios traukinio apsaugos sistemos, kurios transeuropiniame geležinkelių tinkle naudotos iki 2001 m. balandžio 20 d.

Prie Europos Sąjungos geležinkelių tinklo kitų dalių B klasės sistemų priskiriamos kelios senosios traukinio apsaugos sistemos, kurios tuose tinkluose naudotos iki 2015 m. liepos 1 d.

B klasės sistemų sąrašas nustatytas Europos geležinkelio agentūros techniniame dokumente „Kontrolės, valdymo ir signalizacijos B klasės sistemų sąrašas“ (ERA/TD/2011–11, 3.0 versija).

Reikalavimai riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nustatyti kaip A klasės judriojo radijo ryšio ir traukinio apsaugos sistemoms taikomi reikalavimai.

Reikalavimai geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nustatyti kaip:

1)

reikalavimai radijo ryšio A klasės tinklui;

2)

reikalavimai traukinio apsaugos A klasės sistemoms;

3)

reikalavimai traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų sąsajai, skirti jų suderinamumui su riedmeniu užtikrinti.

2.3.   Taikymo lygiai (ETCS)

Šioje TSS nustatytomis sąsajomis apibrėžiamos duomenų perdavimo į traukinius ir (prireikus) iš traukinių priemonės. Šioje TSS nurodytose ETCS specifikacijose nustatyti taikymo lygiai, iš kurių, diegiant geležinkelio kelio įrangą, galima pasirinkti konkrečius reikalavimus atitinkančias perdavimo priemones.

Šioje TSS nustatyti reikalavimai visiems taikymo lygiams.

Traukinį su riedmenyje įdiegta traukinio apsaugos A klasės sistema, atitinkančia tam tikrą taikymo lygį, turi būti galima eksploatuoti to lygio arba bet kurio kito žemesnio lygio linijose:

traukinį su riedmenyse įdiegta traukinio apsaugos A klasės sistema, atitinkančia antrąjį lygį, turi būti galima eksploatuoti šio lygio ir pirmojo lygio geležinkelio linijose,

nereikalaujama, kad traukinyje su riedmenyse įdiegta pirmo lygio A klasės traukinio apsaugos sistema būtų įranga, tinkama duomenims GSM-R ETCS radijo ryšiu perduoti, tačiau jame turi būti įdiegtos visos antrojo ir trečiojo lygių funkcijos ir taip užtikrinta, kad:

vėliau prijungus tik duomenims perduoti skirtą radijo ryšio įrangą GSM-R ETCS, traukinio įranga atitiktų antrąjį lygį,

vėliau prijungus tik duomenims perduoti skirtą radijo ryšio įrangą GSM-R ETCS ir traukinio sąstato vientisumo aptikimo priemones, traukinio įranga atitiktų trečiąjį lygį.

3.   ESMINIAI REIKALAVIMAI KONTROLĖS, VALDYMO IR SIGNALIZACIJOS POSISTEMIAMS

3.1.   Bendrieji reikalavimai

Direktyvoje 2008/57/EB reikalaujama, kad posistemiai ir sąveikos sudedamosios dalys, įskaitant sąsajas, atitiktų esminius reikalavimus, kaip apibrėžta direktyvos III priede.

Esminiai reikalavimai:

1)

sauga;

2)

patikimumas ir parengtis;

3)

žmonių sveikata;

4)

aplinkos apsauga;

5)

techninis suderinamumas.

Esminiai reikalavimai A klasės sistemoms aprašyti toliau.

Už reikalavimų B klasės sistemoms nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

3.2.   Konkretūs kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių aspektai

3.2.1.   Sauga

Kiekvienu projektu, kuriam taikoma ši specifikacija, turi būti įgyvendinamos priemonės, būtinos užtikrinti, kad kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio taikymo srityje galinčio nutikti incidento rizikos lygis būtų ne didesnis už leidžiamą teikiant paslaugas. Tuo tikslu taikomas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013 (3), kaip nurodyta Direktyvos 2004/49/EB 6 straipsnio 3 dalies a punkte (bendrasis saugos būdas).

Kad priemonės, kurių imtasi saugai užtikrinti, nekeltų pavojaus sąveikai, turi būti laikomasi 4.2.1 punkte („Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos saugos savybės“) nustatyto pagrindinio parametro reikalavimų.

ETCS A klasės sistemų atveju saugos tikslas paskirstytas riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams. Išsamūs reikalavimai apibrėžti pagrindiniu parametru, nustatytu 4.2.1 punkte („Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos saugos savybės“). Šio saugos reikalavimo turi būti laikomasi kartu su parengties reikalavimais, nustatytais 3.2.2 punkte („Patikimumas ir parengtis“).

3.2.2.   Patikimumas ir parengtis

A klasės sistemos atveju patikimumo ir parengties tikslai paskirstyti riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams. Išsamūs reikalavimai apibrėžti pagrindiniu parametru, nustatytu 4.2.1 punkte („Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos saugos savybės“).

Posistemio sudedamosioms dalims senėjant ir dėvintis stebimas rizikos lygis. Laikomasi 4.5 punkte nustatytų techninės priežiūros reikalavimų.

3.2.3.   Sveikata

Pagal Sąjungos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinės teisės aktus imamasi priemonių siekiant užtikrinti, kad kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose naudojamos medžiagos ir šių posistemių konstrukcija nekeltų pavojaus prieigą prie jų turinčių asmenų sveikatai.

3.2.4.   Aplinkos apsauga

Pagal Sąjungos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinės teisės aktus:

1)

didele šiluma ar ugnimi veikiamos kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos išskiriamas aplinkai pavojingų dūmų arba dujų kiekis neviršija ribinių verčių;

2)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangoje nėra medžiagų, kurios, naudojamos įprastu būdu, galėtų pernelyg užteršti aplinką;

3)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangai taikomi galiojantys Sąjungos teisės aktai, kuriais nustatomi elektromagnetinių trukdžių geležinkelio teritorijoje ir jutos tiems trukdžiams apribojimai;

4)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga atitinka galiojančias akustinės taršos taisykles;

5)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga nekelia neleistino dydžio vibracijos, kuri galėtų kelti pavojų infrastruktūros vientisumui (kai infrastruktūra yra tinkamai techniškai prižiūrima).

3.2.5.   Techninis suderinamumas

Techninis suderinamumas apima sąveikai užtikrinti būtinas funkcijas, sąsajas ir eksploatacines savybes.

Techninio suderinamumo reikalavimai skirstomi į šias tris kategorijas:

1)

pirmosios kategorijos reikalavimais nustatomi bendrieji techniniai sąveikos užtikrinimo reikalavimai, t. y. aplinkos sąlygos, vidinio elektromagnetinio suderinamumo (EMS) geležinkelio teritorijoje reikalavimai ir montavimo reikalavimai. Šie suderinamumo reikalavimai nustatyti šiame skyriuje;

2)

antrosios kategorijos reikalavimais apibūdinama, kaip techniniu atžvilgiu turi būti taikomi ir kokias funkcijas turi atlikti kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai, kad būtų užtikrinta sąveika. Šios kategorijos reikalavimai nustatyti 4 skyriuje;

3)

trečiosios kategorijos reikalavimais apibūdinama, kaip turi būti eksploatuojami kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai, kad būtų užtikrinta sąveika. Šios kategorijos reikalavimai nustatyti 4 skyriuje.

3.2.5.1.   Konstrukcinis suderinamumas

3.2.5.1.1   Fizinės aplinkos sąlygos

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangą galima eksploatuoti teritorijai, kurioje yra atitinkama Sąjungos geležinkelių sistemos dalis, būdingomis klimato ir fizinėmis sąlygomis.

Turi būti laikomasi 4.2.16 punkte („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija“) nustatyto pagrindinio parametro reikalavimų.

3.2.5.1.2   Geležinkelio vidinis elektromagnetinis suderinamumas

Pagal Sąjungos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinės teisės aktus kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga netrukdo veikti kitai kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangai ar kitiems posistemiams ir jai netrukdo ta kita įranga ar posistemiai.

Pagrindinis parametras, susijęs su riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetiniu suderinamumu, aprašytas 4.2.11 punkte („Elektromagnetinis suderinamumas“).

3.2.5.2.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos suderinamumas

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos reikalavimai nustatyti 4 skyriuje.

4.   POSISTEMIŲ APIBŪDINIMAS

4.1.   Įvadas

4.1.1.   Pagrindiniai parametrai

Pagal susijusius esminius reikalavimus kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai apibūdinami šiais pagrindiniais parametrais:

1)

sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos saugos savybės (4.2.1 punktas);

2)

riedmens ETCS funkcijos (4.2.2 punktas);

3)

geležinkelio kelio ETCS funkcijos (4.2.3 punktas);

4)

geležinkeliams skirtos judriojo ryšio (GSM-R) funkcijos (4.2.4 punktas);

5)

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos (4.2.5 punktas);

6)

riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos (4.2.6 punktas);

7)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos (4.2.7 punktas);

8)

raktų paskirstymas (4.2.8 punktas);

9)

ETCS identifikatorių tvarkymas (4.2.9 punktas);

10)

traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos (4.2.10 punktas);

11)

riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas (4.2.11 punktas);

12)

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja (4.2.12 punktas);

13)

GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja (4.2.13 punktas);

14)

sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga (4.2.14 punktas);

15)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektų matomumas (4.2.15 punktas);

16)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija (4.2.16 punktas).

4.1.2.   Reikalavimų apžvalga

Visi 4.2 punkto („Funkciniai ir techniniai reikalavimai posistemiams“) reikalavimai, susiję su šiais pagrindiniais parametrais, taikomi A klasės sistemai.

Už B klasės sistemoms ir specialiesiems perdavimo moduliams (SPM) keliamus reikalavimus (kuriais sudaroma galimybė riedmens A klasės sistemą eksploatuoti B klasės infrastruktūroje) atsakinga atitinkama valstybė narė.

Ši TSS pagrįsta geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių suderinamumo su TSS atitinkančiais riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiais užtikrinimo principais. Tuo tikslu:

1)

riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės standartizuotos, kad kiekvienas traukinys prognozuojamu būdu reaguotų į duomenis, gautus iš geležinkelio kelio įrangos;

2)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio atveju šioje TSS visiškai standartizuotas duomenų perdavimas iš geležinkelio kelio įrangos traukinio įrangai ir iš traukinio įrangos geležinkelio kelio įrangai. Tolesniuose punktuose nurodytomis specifikacijomis suteikiama galimybė lanksčiai diegti geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio funkcijas, kad jos būtų kuo geriau integruotos į geležinkelių sistemą. Šis lankstumas išnaudojamas neribojant TSS atitinkančių riedmens posistemių judėjimo.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos funkcijos skirstomos į kategorijas pagal tai, ar tos funkcijos yra privalomos, ar neprivalomos. Šios kategorijos yra apibrėžtos A priede nurodytose specifikacijose, o šiuose tekstuose taip pat nurodoma, pagal kokį principą tos funkcijos grupuojamos.

A priedo 4.1 skirsnio c punkte pateikiamas A priede nurodytose specifikacijose vartojamų ETCS terminų sąrašas ir jų apibrėžtys.

4.1.3.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalys

Pagal 2.2 punktą („Taikymo sritis“) kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai gali būti dalijami į dalis.

Šioje lentelėje nurodyta, kurie pagrindiniai parametrai svarbūs kiekvienam posistemiui ir kiekvienai daliai.

4.1   lentelė

Posistemis

Dalis

Pagrindiniai parametrai

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

Traukinio apsaugos sistema

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16

Kalbinio radijo ryšio sistema

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16

Duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

Traukinio apsaugos sistema

4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16

Kalbinio ir duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16

traukinio buvimo vietos nustatymo sistema.

4.2.10, 4.2.11, 4.2.16

4.2.   Funkciniai ir techniniai reikalavimai posistemiams

4.2.1.   Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos saugos savybės

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinami reikalavimai riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams, susiję su 3.2.1 punktu („Sauga“) ir 3.2.2 punktu („Patikimumas ir parengtis“).

Siekiant užtikrinti diegiamų riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveiką laikomasi šių nuostatų:

1)

projektuojant, diegiant ir eksploatuojant riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius nekeliama jokių papildomų reikalavimų:

a)

riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąsaja siejamiems įrenginiams, išskyrus šioje TSS nustatytus reikalavimus;

b)

bet kuriam kitam posistemiui, išskyrus atitinkamose TSS nustatytus reikalavimus;

2)

laikomasi toliau 4.2.1.1 ir 4.2.1.2 punktuose nustatytų reikalavimų.

4.2.1.1.   Sauga

Riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai atitinka šioje TSS nustatytus reikalavimus ETCS įrangai bei įrenginiams.

Su riedmens ETCS ir geležinkelio kelio ETCS susijusiam pavojui „ETCS rekomenduojamo greičio ir (arba) nuotolio ribinių verčių viršijimas“ taikomas 10–9 h-1 leistinas atsitiktinių trikčių lygis. Žr. A priedo 4.2.1 punkto a papunktį.

Siekiant užtikrinti sąveiką, riedmens ETCS visiškai atitinka visus A priedo 4.2.1 punkte nustatytus reikalavimus. Tačiau geležinkelio kelio ETCS galima taikyti mažesnius reikalavimus, jeigu naudojant TSS atitinkančius riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius užtikrinamas paslaugai taikomas saugos lygis.

4.2.1.2.   Parengtis / patikimumas

Šiame punkte nagrinėjami gedimų režimai, kurie nekelia pavojaus saugai, bet pablogina naudojimo sąlygas, taigi dėl jų gali sumažėti bendra sistemos sauga.

Kalbant apie šį parametrą, gedimas – būsena, kai elementas nebegali vykdyti reikiamos funkcijos pagal veikimo reikalavimus, o gedimo režimas – padarinys, pagal kurį pastebimas gedimas.

Siekiant užtikrinti, kad atitinkamiems infrastruktūros valdytojams ir geležinkelio įmonei būtų suteikta visa informacija, kurios reikia norint nustatyti tinkamas suprastėjusių sąlygų valdymo procedūras, techninėje byloje, pateikiamoje kartu su riedmens arba geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija, nurodomos apskaičiuotos parengties ir patikimumo vertės, susijusios su gedimo režimais, darančiais poveikį kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio gebėjimui prižiūrėti saugų vienos ar daugiau transporto priemonių judėjimą ar užmegzti eismo valdytojo ir traukinių mašinistų kalbinį radijo ryšį.

Užtikrinama, kad būtų laikomasi šių apskaičiuotų verčių:

1)

vidutinis riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio veikimo nuo vieno gedimo, kuriam įvykus būtina atskirti traukinio apsaugos funkcijas, iki kito gedimo valandų skaičius – [neišspręstas klausimas];

2)

vidutinis riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio veikimo nuo vieno gedimo, kuriam įvykus negalimas eismo valdytojo ir traukinio mašinisto kalbinis radijo ryšys, iki kito valandų skaičius – [neišspręstas klausimas].

Kad infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės visą posistemių naudojimo laiką galėtų stebėti rizikos lygį ir ar laikomasi patikimumo / parengties verčių, naudotų nustatant suprastėjusių sąlygų valdymo procedūras, laikomasi 4.5 punkte (Techninės priežiūros taisyklės) nustatytų techninės priežiūros reikalavimų.

4.2.2.   Riedmens ETCS funkcijos

Pagrindiniu riedmens ETCS funkcijų parametru apibūdinamos visos funkcijos, būtinos, kad traukinys važiuotų saugiai. Pagrindinė funkcija – automatinės traukinio apsaugos ir riedmens signalizacijos užtikrinimas:

1)

traukinio savybių (pvz., didžiausio leidžiamo traukinio greičio, stabdymo parametrų) nustatymas;

2)

stebėjimo režimo parinkimas remiantis iš geležinkelio kelio įrangos gauta informacija;

3)

nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo funkcijų vykdymas;

4)

traukinio buvimo vietos nustatymas pagal koordinačių sistemą „Eurobalise“;

5)

važiavimo greičio dinaminio profilio apskaičiavimas, remiantis traukinio savybėmis ir iš geležinkelio kelio įrangos gauta informacija;

6)

važiavimo greičio dinaminio profilio stebėjimas;

7)

įsikišimo funkcijos užtikrinimas.

Šios funkcijos įgyvendinamos pagal A priedo 4.2.2 punkto b papunktį, o jų veikimas turi atitikti A priedo 4.2.2 punkto a papunktį.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.2 punkto c papunktyje.

ETCS įrenginių identifikatoriai tvarkomi pagal 4.2.9 punktą („ETCS identifikatorių tvarkymas“).

Pagrindinės funkcijos papildomos kitomis funkcijomis, kurioms taip pat taikomi A priedo 4.2.2 punkto a ir b papunkčiai ir papildomi toliau nurodyti reikalavimai:

1)

Ryšys su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu:

a)

duomenų perdavimas sistema „Eurobalise“. Žr. 4.2.5.2 punktą („Sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu“);

b)

duomenų perdavimas sistema „Euroloop“. Žr. 4.2.5.3 punktą (Sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu). Užtikrinti šią funkciją riedmenyse neprivaloma, nebent sistema „Euroloop“ įdiegta pirmojo lygio geležinkelio kelio ETCS sistemose ir saugos sumetimais (pvz., pavojingų vietų apsaugos tikslais) nustatytas nulinis paleidimo greitis;

c)

radijo duomenų perdavimas informacijai atnaujinti. Žr. A priedo 4.2.2 punkto d papunktį, 4.2.5.1 punktą („Radijo ryšys su traukiniu“), 4.2.6.2 punktą („GSM-R radijo duomenų perdavimo sistemos ir ETCS sąsaja“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Užtikrinti šią funkciją riedmenyse neprivaloma, jeigu radijo duomenų perdavimo informacijai atnaujinti radijo ryšio priemonėmis sistema yra įdiegta pirmojo lygio geležinkelio kelio ETCS priemonėse ir saugos sumetimais nustatytas nulinis paleidimo greitis (pvz., pavojingų vietų apsaugos tikslais);

d)

radijo duomenų perdavimas. Žr. 4.2.5.1 punktą („Radijo ryšys su traukiniu“), 4.2.6.2 punktą („GSM-R radijo duomenų perdavimo sistemos ir ETCS sąsaja“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Riedmenims privaloma tik naudojant antrojo lygio ETCS arba trečiojo lygio ETCS;

2)

ryšys su mašinistu. Žr. A priedo 4.2.2 punkto e papunktį ir 4.2.12 punktą („ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja“);

3)

ryšys su SPM. Žr. 4.2.6.1 punktą („ETCS ir SPM sąsaja“). Ši funkcija apima:

a)

SPM išvesties duomenų tvarkymą;

b)

SPM naudotinų duomenų teikimą;

c)

perėjimo nuo vieno SPM prie kito valdymą;

4)

informacijos apie traukinio vientisumą (traukinio sąstato vientisumą) tvarkymas: privalomas trečiojo lygio sistemoms, neprivalomas pirmojo ir antrojo lygio sistemoms;

5)

įrangos techninės būklės stebėjimas ir veikimo avariniu režimu užtikrinimas. Ši funkcija apima:

a)

riedmens ETCS funkcijų aktyvinimą;

b)

veikimo avariniu režimu užtikrinimą;

c)

riedmens ETCS funkcijų išjungimą;

6)

kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimas. Žr. 4.2.14 punktą („Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga“);

7)

informacijos ir (arba) įsakymų perdavimas ir informacijos apie riedmens būklę priėmimas į:

a)

mašinisto ir įrangos sąsają. Žr. 4.2.12 punktą („ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja“);

b)

traukinio sąsajos įrenginį ir (arba) iš jo. Žr. A priedo 4.2.2 punkto f papunktį.

4.2.3.   Geležinkelio kelio ETCS funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos geležinkelio kelio ETCS funkcijos. Juo apibūdinamos visos ETCS funkcijos, reikalingos, kad tam tikras traukinys galėtų saugiai važiuoti geležinkeliu.

Pagrindinės funkcijos:

1)

tam tikro traukinio buvimo vietos nustatymas pagal koordinačių sistemą „Eurobalise“ (antrasis ir trečiasis lygiai);

2)

geležinkelio kelio signalizavimo įrangos informacijos konvertavimas į standartinį formatą, skirtą riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui;

3)

leidimų važiuoti, nurodant geležinkelio kelio aprašą ir konkrečiam traukiniui skirtus įsakymus, perdavimas.

Šios funkcijos įgyvendinamos pagal A priedo 4.2.2 punkto b papunktį, jų veikimas turi atitikti A priedo 4.2.3 punkto a papunktį.

ETCS įrenginių identifikatoriai tvarkomi pagal 4.2.9 punktą („ETCS identifikatorių tvarkymas“).

Pagrindinės funkcijos papildomos kitomis funkcijomis, kurioms taip pat taikomi A priedo 4.2.3 punkto a ir b papunkčiai ir papildomi toliau nurodyti reikalavimai:

1)

ryšys su riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu. Tai yra:

a)

duomenų perdavimas sistema „Eurobalise“. Žr. 4.2.5.2 punktą („Sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu“) ir 4.2.7.4 punktą („Sistemos „Eurobalise“ ir (arba) geležinkelio kelio elektroninio modulio (GKEM) tarpusavio sąsaja“);

b)

duomenų perdavimas sistema „Euroloop“. Žr. 4.2.5.3 punktą (sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu) ir 4.2.7.5 punktą (sistemos „Euroloop“ ir GKEM sąsaja). Sistema „Euroloop“ naudotina tik pirmojo lygio sistemose, tačiau ir jose nėra privaloma;

c)

radijo duomenų perdavimas informacijai atnaujinti. Žr. A priedo 4.2.3 punkto d papunktį, 4.2.5.1 punktą („Radijo ryšys su traukiniu“), 4.2.7.3 punktą („GSM-R ir geležinkelio kelio ETCS funkcijos“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Informacijos atnaujinimas radijo ryšio priemonėmis naudotinas tik pirmojo lygio sistemose, tačiau ir jose nėra privalomas;

d)

radijo duomenų perdavimas. Žr. 4.2.5.1 punktą („Radijo ryšys su traukiniu“), 4.2.7.3 punktą („GSM-R ir geležinkelio kelio ETCS funkcijos“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Radijo duomenų perdavimo sistema naudotina tik antrojo ir trečiojo lygio sistemose;

2)

informacijos ir (arba) įsakymų, perduodamų į riedmens ETCS, pvz., informacijos, susijusios su oro sklendžių uždarymu ir atidarymu, pantografo pakėlimu ir nuleidimu, pagrindinio energijos jungiklio įjungimu ir (arba) išjungimu, perjungimu iš A traukos sistemos į B traukos sistemą, rengimas. Šių funkcijų diegimas geležinkelio kelio posistemyje neprivalomas; tačiau pagal kitas taikomas TSS arba nacionalines taisykles gali būti reikalaujama jas įdiegti arba taikyti pavojaus nustatymą ir įvertinimą siekiant užtikrinti saugų posistemių integravimą;

3)

perėjimo iš vieno geležinkelių transporto eismo valdymo skyriaus (GTEVS) kontroliuojamos teritorijos į kito GTEVS kontroliuojamą teritoriją valdymas (taikoma tik antrojo ir trečiojo lygio sistemoms). Žr. 4.2.7.1 punktą („Funkcinė GTEVS sąsaja“) ir 4.2.7.2 punktą („Techninė GTEVS sąsaja“).

4.2.4.   Geležinkelių GSM-R sistemos judriojo ryšio funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos radijo ryšio funkcijos. Šios funkcijos diegiamos riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose pagal toliau nurodytus reikalavimus.

4.2.4.1.   Pagrindinė ryšio funkcija

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.4 punkto a papunktyje.

Be to, laikomasi šių reikalavimų:

1)

ASCI ypatybės (A priedo 4.2.4 punkto b papunktis);

2)

SIM kortelė (A priedo 4.2.4 punkto c papunktis);

3)

adresavimas pagal buvimo vietą (A priedo 4.2.4 punkto e papunktis).

4.2.4.2.   Balso ir operatyvinio ryšio priemonės

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.4 punkto f papunktyje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.4 punkto g papunktyje.

Be to, laikomasi šių reikalavimų:

1)

didelės svarbos pranešimų patvirtinimo (A priedo 4.2.4 punkto h papunktis);

2)

funkcinio adresavimo (A priedo 4.2.4 punkto j papunktis);

3)

funkcinių numerių pateikimo (A priedo 4.2.4 punkto k papunktis);

4)

naudotojų signalizavimas kitiems naudotojams (A priedo 4.2.4 punkto d papunktis).

4.2.4.3.   ETCS duomenų perdavimo priemonės

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.4 punkto f papunktyje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.4 punkto g papunktyje.

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio duomenų perdavimo radijo ryšio sistema turi būti tinkama užmegzti bent du vienalaikius ryšio seansus su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu.

Ši funkcija privaloma tik antrojo ir trečiojo lygių ETCS ir informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis sistemose.

4.2.5.   ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi oro tarpo tarp geležinkelio kelio ir riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių reikalavimai ir į jį turi būti atsižvelgiama kartu paisant ETCS įrangos ir GSM-R įrangos sąsajoms keliamų 4.2.6 punkte („Vidinės riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąsajos“) ir 4.2.7 punkte („Vidinės geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąsajos“) nustatytų reikalavimų.

Šis pagrindinis parametras apima:

1)

fizinių, elektros ir elektromagnetinių parametrų vertes, kurių turi būti laikomasi, kad įranga saugiai veiktų;

2)

naudotiną ryšio protokolą;

3)

ryšio kanalo parengtį.

Taikomi reikalavimai nurodyti toliau.

4.2.5.1.   Radijo ryšys su traukiniu

Radijo ryšio A klasės sąsajos veikia dažnių juostoje, nurodytoje A priedo 4.2.5 punkto a papunktyje ir 4.2.4 punkto f papunktyje.

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai turi būti apsaugoti nuo trukdžių pagal A priedo 4.2.4 punkto f papunkčio reikalavimus.

Duomenų perdavimo protokolai turi atitikti A priedo 4.2.5 punkto b papunktį.

Jeigu yra įdiegta informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis sistema, laikomasi A priedo 4.2.5 punkto c papunktyje nustatytų reikalavimų.

4.2.5.2.   Sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu

Sistemos „Eurobalise“ ryšio sąsajos atitinka A priedo 4.2.5 punkto d papunktį.

4.2.5.3.   Sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu

Sistemos „Euroloop“ ryšio sąsajos atitinka A priedo 4.2.5 punkto e papunktį.

4.2.6.   Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos

Šis pagrindinis parametras sudarytas iš trijų dalių.

4.2.6.1.   ETCS ir traukinio apsaugos B klasė

Jeigu riedmenyje įdiegtos ETCS ir traukinio apsaugos B klasės funkcijos, perėjimas nuo vienos funkcijos prie kitos gali būti valdomas naudojant standartinę sąsają, nurodytą A priedo 4.2.6 punkto a papunktyje.

A priedo 4.2.6 punkto b papunktyje nustatyta K sąsaja (reikalinga, kad tam tikri SPM galėtų priimti B klasės atsakiklių siunčiamą informaciją naudodami riedmens ETCS anteną), o A priedo 4.2.6 punkto c papunktyje – G sąsaja (oro tarpas tarp riedmens ETCS antenos ir B klasės atsakiklių).

K sąsają diegti neprivaloma, bet jei tokia sąsaja diegiama, ji turi atitikti A priedo 4.2.6 punkto b papunktį.

Be to, jei diegiama K sąsaja, riedmens duomenų perdavimo kanalo funkcijos turi užtikrinti galimybę tvarkyti A priedo 4.2.6 punkto c papunktyje nurodytas ypatybes.

Jeigu perėjimas nuo riedmens ETCS traukinio apsaugos funkcijų prie traukinio apsaugos riedmens B klasės funkcijų (ir atvirkščiai) valdomas ne per standartinę sąsają, nurodytą A priedo 4.2.6 punkto a papunktyje, turi būti imamasi priemonių, kad dėl taikomo metodo geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nebūtų keliama papildomų reikalavimų.

4.2.6.2.   GSM-R radijo duomenų perdavimo sistemos ir ETCS sąsaja

Radijo ryšio A klasės įrangos ir riedmens ETCS sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.6 punkto d papunktyje.

Jeigu yra įdiegta informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis sistema, laikomasi A priedo 4.2.6 punkto e papunktyje nustatytų reikalavimų.

4.2.6.3.   Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo funkcijos ir riedmens ETCS sąsaja atitinka A priedo 4.2.6 punkto f papunkčio reikalavimus. Šis pagrindinis parametras papildomas šia sąsaja tik tuo atveju, jeigu nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įranga tiekiama kaip atskira sąveikos sudedamoji dalis (žr. 5.2.2 punktą „Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas“).

4.2.7.   Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos

Šis pagrindinis parametras sudarytas iš penkių dalių.

4.2.7.1.   Funkcinė GTEVS sąsaja

Šia sąsaja apibrėžiami duomenys, kuriais keičiamasi tarp gretimų GTEVS, siekiant užtikrinti, kad traukinys galėtų saugiai pervažiuoti iš vieno GTEVS kontroliuojamos teritorijos į kito GTEVS kontroliuojamą teritoriją:

1)

informacija, kurią „perduodantysis“ GTEVS perduoda „priimančiajam“ GTEVS;

2)

informacija, kurią „priimantysis“ GTEVS perduoda „perduodančiajam“ GTEVS.

Reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.7 punkto a papunktyje.

4.2.7.2.   GTEVS ir GTEVS

Tai techninė dviejų GTEVS sąsaja. Reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.7 punkto b papunktyje.

4.2.7.3.   GSM-R ir geležinkelio kelio ETCS

Tai radijo ryšio A klasės sistemos ir geležinkelio kelio ETCS funkcijų sąsaja. Reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.7 punkto c papunktyje.

4.2.7.4.   „Eurobalise“ ir GKEM

Tai „Eurobalise“ ir GKEM sąsaja. Reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.7 punkto d papunktyje.

Šis pagrindinis parametras papildomas šia sąsaja tik tuo atveju, jeigu „Eurobalise“ ir GKEM tiekiami kaip atskiros sąveikos sudedamosios dalys (žr. 5.2.2 punktą „Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas“).

4.2.7.5.   „Euroloop“ ir GKEM

Tai sistemos „Euroloop“ ir GKEM sąsaja. Reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.7 punkto e papunktyje.

Šis pagrindinis parametras papildomas šia sąsaja tik tuo atveju, jeigu sistema „Euroloop“ ir GKEM tiekiami kaip atskiros sąveikos sudedamosios dalys (žr. 5.2.2 punktą „Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas“).

4.2.8.   Raktų paskirstymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi šifravimo raktų, naudojamų radijo ryšiu perduodamiems duomenims apsaugoti, tvarkymo reikalavimai.

Reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.8 punkto a papunktyje. Šios TSS taikymo sričiai priskiriami tik tie reikalavimai, kurie yra susiję kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos sąsajomis.

4.2.9.   ETCS identifikatorių tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi geležinkelio kelio ir riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio įrenginių ETCS identifikatoriai.

Reikalavimai nustatyti A priedo 4.2.9 punkto a papunktyje.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų ir riedmens sąsajos reikalavimai, susiję su transporto priemonės konstrukcija ir veikimu.

Sąsajos reikalavimai, kuriuos turi atitikti traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos, nustatyti A priedo 4.2.10 punkto a papunktyje.

4.2.11.   Riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi sąsajai taikomi reikalavimai riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetiniam suderinamumui užtikrinti.

Sąsajos reikalavimai, kuriuos turi atitikti traukinio buvimo vietos nustatymo sistema, nustatyti A priedo 4.2.11 punkto a papunktyje.

4.2.12.   ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinama informacija, iš ETCS teikiama mašinistui ir mašinisto įvedama į riedmens ETCS. Žr. A priedo 4.2.12 punkto a papunktį.

Šis parametras apima:

1)

ergonomines savybes (įskaitant matomumą);

2)

rodytinas ETCS funkcijas;

3)

mašinisto aktyvinamas ETCS funkcijas.

4.2.13.   GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinama iš GSM-R sistemos mašinistui teikiama ir į riedmens GSM-R sistemą mašinisto teikiama informacija. Žr. A priedo 4.2.13 punkto a papunktį.

Šis parametras apima:

1)

ergonomines savybes (įskaitant matomumą);

2)

rodytinas GSM-R sistemos funkcijas;

3)

siunčiamą su pranešimais susijusią informaciją;

4)

gaunamą su pranešimais susijusią informaciją.

4.2.14.   Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinama:

1)

riedmens ETCS ir riedmenyje įrengto duomenų registravimo įtaiso keitimasis duomenimis;

2)

ryšio protokolai;

3)

fizinė sąsaja.

Žr. A priedo 4.2.14 punkto a papunktį.

4.2.15.   Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektų matomumas

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos:

1)

geram matomumui užtikrinti būtinos šviesą atspindinčiųjų ženklų savybės;

2)

sąveikai užtikrinti tinkamų signalinių lentų savybės.

Žr. A priedo 4.2.15 punkto a papunktį.

Be to, geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai turi būti suderinti su mašinisto matymo lauko ir infrastruktūros reikalavimais.

4.2.16.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija

Turi būti laikomasi aplinkos sąlygų, nurodytų šios TSS A priedo A-2 lentelėje išvardytuose dokumentuose.

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai turi atitikti Reglamente (ES) Nr. 1302/2014 (lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS) nurodytus medžiagoms keliamus, pvz., priešgaisrinės apsaugos, reikalavimus.

4.3.   Funkciniai ir techniniai reikalavimai sąsajoms su kitais posistemiais

4.3.1.   Sąsaja su traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemiu

Sąsaja su traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS

Nuoroda į traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS (4)

Parametras

Skirsnis

Parametras

Skirsnis

Eksploatavimo taisyklės (įprastomis sąlygomis ir avariniu režimu)

4.4

Taisyklių sąvadas

4.2.1.2.1

Eksploatavimo taisyklės

4.4

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektų matomumas

4.2.15

Signalų ir geležinkelio kelio ženklų matomumas

4.2.2.8

Traukinio stabdymo parametrai ir charakteristikos

4.2.2

Stabdymo charakteristikos

4.2.2.6

Smėlio barstymo įrangos naudojimas

Riedmenyje įrengtas rato antbriaunio tepimo įtaisas

Kompozicinių stabdžių trinkelių naudojimas

4.2.10

Taisyklių sąvadas

4.2.1.2.1

Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga

4.2.14

Duomenų registravimas traukinyje

4.2.3.5

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

4.2.12

Traukinio numeris

4.2.3.2.1

GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja

4.2.13

Traukinio numeris

4.2.3.2.1

4.3.2.   Sąsaja su geležinkelių riedmenų posistemiu

Sąsaja su geležinkelių riedmenų TSS

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS

Nuoroda į geležinkelių riedmenų TSS

Parametras

Skirsnis

Parametras

 

Skirsnis

Suderinamumas su geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis. Transporto priemonės konstrukcija

4.2.10

Riedmens savybės suderinamumui su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, pagrįstomis geležinkelio kelio elektros grandine, užtikrinti

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS (5).

 

Aširačio vieta

 

ašies apkrova

 

smėlio barstymas

 

elektrinė varža tarp ratų

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS (6)

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS (7)

Vagonų TSS (8)

4.2.7.9.2

4.2.3.2

4.2.3.10

4.2.3.3.1

4.2.3.3.1.1

4.2.3.3.1.1

4.2.3.2

Riedmens savybės suderinamumui su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, pagrįstomis ašių skaitikliais, užtikrinti

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS.

 

Aširačio geometrija

 

Ratai

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.7.9.2

4.2.7.9.3

4.2.3.3.1.2

4.2.3.3.1.2

4.2.3.3.1

Riedmens savybės suderinamumui su kilpiniais aptiktuvais užtikrinti

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

Nėra

4.2.3.3.1.3

4.2.3.3.1.3

Nėra

Riedmens elektromagnetinis suderinamumas su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga

4.2.11

Riedmens savybės suderinamumui su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, pagrįstomis geležinkelio kelio elektros grandine, užtikrinti

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.1

4.2.3.3.1.1

Nėra

 

Riedmens savybės suderinamumui su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, pagrįstomis ašių skaitikliais, užtikrinti

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.2

4.2.3.3.1.2

Nėra

Traukinio stabdymo parametrai ir charakteristikos

4.2.2

Staigiojo stabdymo parametrai

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

 

staigusis stabdymas

 

darbinis stabdymas

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

 

staigusis stabdymas

 

darbinis stabdymas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

 

staigusis stabdymas

 

darbinis stabdymas

Vagonų TSS

4.2.4.1

4.2.4.4

4.2.4.5.2

4.2.4.5.3

4.2.4.5.2

4.2.4.5.3

4.2.4.1.2

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio antenų padėtis

4.2.2

Kinematinis gabaritas

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.3.1

4.2.3.1

4.2.3.1

Nėra

Riedmens ETCS funkcijų išjungimas

4.2.2

Eksploatavimo taisyklės

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.7.9.1

4.2.12.3

4.2.12.3

Nėra

Duomenų sąsajos

4.2.2

Stebėjimo ir diagnostikos principai

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.7.10

4.2.1.1

4.2.1.1

Nėra

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektų matomumas

4.2.15

Išorės matomumas

Priekiniai žibintai

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.7.4.1.1

4.2.7.1.1

4.2.7.1.1

Nėra

Mašinisto išorės matymo laukas

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

 

matymo laukas

 

priekinis stiklas

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

 

matymo laukas

 

priekinis stiklas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

 

matymo laukas

 

priekinis stiklas

Vagonų TSS

4.2.2.6 b

4.2.2.7

4.2.9.1.3.1

4.2.9.2

4.2.9.1.3.1

4.2.9.2

Nėra

Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga

4.2.14

Registravimo įtaisas

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.7.10

4.2.9.6

4.2.9.6

Nėra

Į riedmens įrangą perduodamos komandos

4.2.2

4.2.3

Fazių išskirstymas

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

4.2.8.3.6.7

4.2.8.2.9.8

4.2.8.2.9.8

Nėra

Staigiojo stabdymo komanda

4.2.2

Staigiojo stabdymo komanda

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Vagonų TSS

Nėra

4.2.4.4.1

4.2.4.4.1

Nėra

Įrangos konstrukcija

4.2.16

Reikalavimai medžiagoms

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

Vagonų TSS

4.2.7.2.2

4.2.10.2.1

4.2.10.2.1

Nėra

4.3.3.   Sąsajos su infrastruktūros posistemiu

Sąsaja su infrastruktūros TSS

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS

Nuoroda į infrastruktūros TSS

Parametras

Skirsnis

Parametras

 

Skirsnis

Traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos (vieta įrengti)

4.2.10

Mažiausias infrastruktūros statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Greitųjų geležinkelių infrastruktūros TSS (9)

Paprastųjų geležinkelių infrastruktūros TSS (10)

Infrastruktūros TSS (11)

4.2.3

4.2.4.1

4.2.3.1

„Eurobalise“ ryšys (vieta įrengti)

4.2.5.2

Mažiausias infrastruktūros statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Greitųjų geležinkelių infrastruktūros TSS

Paprastųjų geležinkelių infrastruktūros TSS

Infrastruktūros TSS

4.2.3

4.2.4.1

4.2.3.1

Ryšys „Euroloop“ (vieta įrengti)

4.2.5.3

Mažiausias infrastruktūros statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Greitųjų geležinkelių infrastruktūros TSS

Paprastųjų geležinkelių infrastruktūros TSS

Infrastruktūros TSS

4.2.3

4.2.4.1

4.2.3.1

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektų matomumas

4.2.15

Mažiausias infrastruktūros statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Statinių artumo gabaritas

Greitųjų geležinkelių infrastruktūros TSS

Paprastųjų geležinkelių infrastruktūros TSS

Infrastruktūros TSS

4.2.3

4.2.4.1

4.2.3.1

4.3.4.   Sąsajos su energijos posistemiu

Sąsaja su energijos TSS

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS

Energijos TSS

Parametras

Skirsnis

Parametras

 

Skirsnis

Į riedmens įrangą perduodamos komandos

4.2.2

4.2.3

Fazių išskirstymo sekcijos

Sistemų išskirstymo sekcijos

Fazių išskirstymo sekcijos

Sistemų išskirstymo sekcijos

Fazių išskirstymo sekcijos

Sistemų išskirstymo sekcijos

Greitųjų geležinkelių energijos TSS (12)

Paprastųjų geležinkelių energijos TSS (13)

Energijos TSS (14)

4.2.21

4.2.22

4.2.19

4.2.20

4.2.15

4.2.16

4.4.   Eksploatavimo taisyklės

Geležinkelių, kuriuose naudojamos ETCS ir GSM-R, eksploatavimo taisyklės nustatytos traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS.

4.5.   Techninės priežiūros taisyklės

Posistemių, kuriems taikoma ši TSS, techninės priežiūros taisyklėmis užtikrinama, kad visą posistemių eksploatavimo laiką 4 skyriuje nurodytuose pagrindiniuose parametruose pateiktos vertės atitiktų reikalaujamas ribas. Tačiau atliekant profilaktinę arba korekcinę techninę priežiūrą posistemis gali neatitikti pagrindiniuose parametruose nurodytų verčių; techninės priežiūros taisyklėmis užtikrinama, kad atliekant minėtus darbus nepablogėtų sauga.

Kad būtų pasiekti šie tikslai, už kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius atsakingas subjektas nustato techninės priežiūros taisykles. Kad būtų lengviau parengti šias taisykles, laikomasi toliau išdėstytų reikalavimų.

4.5.1.   Įrangos gamintojo atsakomybė

Posistemyje naudojamos įrangos gamintojas nurodo:

1)

visus techninės priežiūros reikalavimus ir procedūras (įskaitant įrangos techninės būklės stebėjimą, įvykių diagnozavimą, bandymo metodus ir priemones, būtiną profesinę kvalifikaciją), būtinas, kad visą įrangos naudojimo laiką (vežant ir saugant prieš įrengiant, įprastai naudojant, esant gedimams, atliekant remonto darbus ir patikros bei techninės priežiūros darbus, nutraukus naudojimą ir t. t.) būtų laikomasi esminių reikalavimų ir šios TSS privalomuose reikalavimuose nurodytų verčių;

2)

galimą pavojų techninės priežiūros personalo ir visuomenės sveikatai ir saugai;

3)

linijos pirmosios techninės priežiūros sąlygas, t. y. apibūdina keičiamuosius mazgus (KM), nurodo patvirtintas suderinamos techninės ir programinės įrangos versijas, sugedusių KM keitimo procedūras, KM saugojimo ir sugedusių KM remonto sąlygas;

4)

patikras, kurias būtina atlikti, jei įrangą paveikė ypatingos sąlygos (pvz., nepalankios aplinkos sąlygos arba neįprasta smūginė apkrova);

5)

patikras, kurias būtina atlikti vykdant ne kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos techninės priežiūros darbus, turinčius įtakos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams (pvz., keičiant rato skersmenį).

4.5.2.   Pareiškėjo atsakomybė už posistemio patikrą

Pareiškėjas:

1)

užtikrina, kad būtų apibrėžti visų šios TSS taikymo sričiai priklausančių sudedamųjų dalių (nesvarbu, ar tai sąveikos sudedamosios dalys, ar ne) techninės priežiūros reikalavimai, kaip aprašyta 4.5.1 punkte („Įrangos gamintojo atsakomybė“);

2)

papildo pirmiau nurodytus reikalavimus, atsižvelgdamas į riziką, atsirandančią dėl įvairių posistemio sudedamųjų dalių sąveikos ir sąsajų su kitais posistemiais.

4.6.   Profesinė kvalifikacija

Posistemio ir įrangos gamintojai pateikia informaciją, kurios pakaktų nuspręsti, kokia profesinė kvalifikacija, būtina kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams įrengti, jų galutinei patikrai atlikti ir techninei priežiūrai vykdyti. Žr. 4.5 punktą („Techninės priežiūros taisyklės“)

4.7.   Sveikatos ir saugos sąlygos

Imamasi Sąjungos teisės aktus ir su jais suderintus nacionalinės teisės aktus atitinkančių atsargumo priemonių, kad būtų užtikrinta techninės priežiūros ir eksploatavimo personalo sveikata ir sauga.

Gamintojai nurodo su jų įrangos ir posistemių naudojimu ir technine priežiūra susijusią riziką sveikatai ir saugai. Žr. 4.4 punktą („Eksploatavimo taisyklės“) ir 4.5 punktą („Techninės priežiūros taisyklės“)

4.8.   Registrai

Direktyvos 2008/57/EB 34 ir 35 straipsniuose numatytiems registrams teiktini duomenys yra nurodyti Komisijos įgyvendinimo sprendimuose 2011/665/ES (15) ir 2011/633/ES (16).

5.   SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS

5.1.   Apibrėžtis

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 2 straipsnio f punktą sąveikos sudedamosios dalys – „bet kuri nedaloma sudedamoji dalis, sudedamųjų dalių grupė, mazgas, sukomplektuotas blokas, įtraukti arba ketinami įtraukti į posistemį, nuo kurių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso geležinkelių sistemos sąveika. Sąvoka „sudedamoji dalis“ apima ir materialius objektus, ir nematerialius objektus, pavyzdžiui, programinę įrangą.“

5.2.   Sąveikos sudedamųjų dalių sąrašas

5.2.1.   Pagrindinės sąveikos sudedamosios dalys

Pagrindinės kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamosios dalys yra apibrėžtos:

1)

riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio – 5.1a lentelėje;

2)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio – 5.2.a lentelėje.

5.2.2.   Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas

Pagrindinių sąveikos sudedamųjų dalių funkcijas galima grupuoti. Tuo atveju grupė apibrėžiama tomis funkcijomis ir likusiomis išorinėmis sąsajomis. Taip sudaryta grupė laikoma sąveikos sudedamąja dalimi.

1)

5.1.b lentelėje nurodytos riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamųjų dalių grupės;

2)

5.2.b lentelėje nurodytos geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamųjų dalių grupės.

5.3.   Sudedamųjų dalių eksploatacinės savybės ir specifikacijos

5 skyriuje pateiktose lentelėse apibūdinamos šios kiekvienos pagrindinės sąveikos sudedamosios dalies ar sudedamųjų dalių grupės savybės:

1)

3 skiltyje – funkcijos ir sąsajos. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios sąveikos sudedamųjų dalių funkcijos ir (arba) sąsajos neprivalomos;

2)

4 skiltyje – privalomi reikalavimai, taikomi atliekant kiekvienos funkcijos arba sąsajos (kai taikoma) vertinimą, nurodant atitinkamą 4 punkto skirsnį.

5.1.a   lentelė

Pagrindinės riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamosios dalys

1

2

3

4

Nr.

Sąveikos sudedamoji dalis

Savybės

Specialieji reikalavimai, vertintini pagal 4 skyrių

1

Riedmens ETCS

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Riedmens ETCS funkcijos (išskyrus nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimą)

4.2.2

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos

GTEVS (2 ir 3 lygiai)

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis įtaisas (neprivaloma, 1 lygis)

Sistemos „Eurobalise“ oro tarpas

Sistemos „Euroloop“ oro tarpas (neprivaloma, 1 lygis)

4.2.5

4.2.5.1

4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Sąsajos

SPM (K sąsajos diegimas neprivalomas)

GSM-R ir ETCS tik duomenims perduoti skirta radijo ryšio įranga

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Raktų paskirstymo sistema

ETCS identifikatorių tvarkymas

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

Traukinio sąsaja

Riedmenyje įrengtas registravimo įtaisas

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.8

4.2.9

4.2.12

4.2.2

4.2.14

Įrangos konstrukcija

4.2.16

2

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įranga

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Riedmens ETCS funkcijos (tik nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas)

4.2.2

Sąsajos

Riedmens ETCS

4.2.6.3

Įrangos konstrukcija

4.2.16

3

Išorinio SPM sąsaja

Sąsajos

Riedmens ETCS

4.2.6.1

4

GSM-R riedmens balso radijo ryšio įranga

Pastaba. SIM kortelė, antena, jungiamieji kabeliai ir filtrai nėra šios sąveikos sudedamosios dalies dalys

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

Pastaba. Saugos reikalavimai netaikomi

4.2.1

4.5.1

Pagrindinės ryšio funkcijos

4.2.4.1

Balso ir operatyvinio ryšio priemonės

4.2.4.2

Sąsajos

GSM-R sistemos oro tarpas

GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja

4.2.5.1

4.2.13

Įrangos konstrukcija

4.2.16

5

GSM-R ir ETCS tik duomenims perduoti skirta radijo ryšio įranga

Pastaba. SIM kortelė, antena, jungiamieji kabeliai ir filtrai nėra šios sąveikos sudedamosios dalies dalys

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

Pastaba. Saugos reikalavimai netaikomi

4.2.1

4.5.1

Pagrindinės ryšio funkcijos

4.2.4.1

ETCS duomenų perdavimo priemonės

4.2.4.3

Sąsajos

Riedmens ETCS

GSM-R sistemos oro tarpas

4.2.6.2

4.2.5.1

Įrangos konstrukcija

4.2.16

6

GSM-R SIM kortelė

Pastaba. Už SIM kortelių, kurios turi būti įstatytos į GSM-R galinius įrenginius, pateikimą geležinkelio įmonėms yra atsakingas GSM-R tinklo operatorius.

Pagrindinės ryšio funkcijos

4.2.4.1

Įrangos konstrukcija

4.2.16


5.1.b   lentelė

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamųjų dalių grupės

Ši lentelė pateikiama kaip struktūros pavyzdys. Galimos ir kitokios grupės


1

2

3

4

Nr.

Sąveikos sudedamųjų dalių grupė

Savybės

Specialieji reikalavimai, vertintini pagal 4 skyrių

1

Riedmens ETCS

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įranga

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Riedmens ETCS funkcijos

4.2.2

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos

GTEVS (2 ir 3 lygiai)

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis įtaisas (neprivaloma, 1 lygis)

Sistemos „Eurobalise“ oro tarpas

Sistemos „Euroloop“ oro tarpas (neprivaloma, 1 lygis)

4.2.5

4.2.5.1

4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Sąsajos

SPM (K sąsajos diegimas neprivalomas)

GSM-R ir ETCS tik duomenims perduoti skirta radijo ryšio įranga

Raktų paskirstymo sistema

ETCS identifikatorių tvarkymas

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

Traukinio sąsaja

Riedmenyje įrengtas registravimo įtaisas

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.8

4.2.9

4.2.12

4.2.2

4.2.14

Įrangos konstrukcija

4.2.16


5.2.a   lentelė

Pagrindinės geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamosios dalys

1

2

3

4

Nr.

Sąveikos sudedamoji dalis

Savybės

Specialieji reikalavimai, vertintini pagal 4 skyrių

1

GTEVS

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus „Eurobalise“, informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis ir „Euroloop“ ryšį)

4.2.3

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos: tik radijo ryšys su traukiniu

4.2.5.1

Sąsajos

Gretimi GTEVS

duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

Raktų paskirstymo sistema

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.7.1, 4.2.7.2

4.2.7.3

4.2.8

4.2.9

Įrangos konstrukcija

4.2.16

2

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis įtaisas

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus „Eurobalises“, „Euroloop“ ryšį ir 2 bei 3 lygių funkcijas)

4.2.3

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos: tik radijo ryšys su traukiniu

4.2.5.1

Sąsajos

duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

Raktų paskirstymo sistema

ETCS identifikatorių tvarkymas

Centralizavimas ir GKEM

4.2.7.3

4.2.8

4.2.9

4.2.3

Įrangos konstrukcija

4.2.16

3

„Eurobalise“

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos: tik sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu

4.2.5.2

Sąsajos

„Eurobalise“ GKEM

4.2.7.4

Įrangos konstrukcija

4.2.16

4

„Euroloop“

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos: tik sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu

4.2.5.3

Sąsajos

GKEM ir sistemos „Euroloop“ sąsaja

4.2.7.5

Įrangos konstrukcija

4.2.16

5

„Eurobalise“ GKEM

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis ir „Euroloop“ ryšį ir 2 bei 3 lygių funkcijas)

4.2.3

Sąsajos

„Eurobalise“ GKEM

4.2.7.4

Įrangos konstrukcija

4.2.16

6

„Euroloop“ GKEM

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis ir „Eurobalise“ ryšį ir 2 bei 3 lygių funkcijas)

4.2.3

Sąsajos

GKEM ir sistemos „Euroloop“ sąsaja

4.2.7.5

Įrangos konstrukcija

4.2.16


5.2.b   lentelė

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamųjų dalių grupės

Ši lentelė pateikiama kaip struktūros pavyzdys. Galimos ir kitokios grupės.


1

2

3

4

Nr.

Sąveikos sudedamųjų dalių grupė

Savybės

Specialieji reikalavimai, vertintini pagal 4 skyrių

1

„Eurobalise“

„Eurobalise“ GKEM

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus „Euroloop“ ryšį ir 2 bei 3 lygių funkcijas)

4.2.3

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos: tik sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu

4.2.5.2

Įrangos konstrukcija

4.2.16

2

„Euroloop“

„Euroloop“ GKEM

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

4.2.1

4.5.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus „Eurobalise“ ryšį ir 2 bei 3 lygių funkcijas)

4.2.3

ETCS ir GSM-R sistemos oro tarpo sąsajos: tik sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu

4.2.5.3

Įrangos konstrukcija

4.2.16

6.   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES IR (ARBA) TINKAMUMO NAUDOTI VERTINIMAS IR POSISTEMIŲ PATIKRA

6.1.   Įvadas

6.1.1.   Bendrieji principai

6.1.1.1.   Atitiktis pagrindiniams parametrams

Atitiktis šios TSS 3 skyriuje nustatytiems esminiams reikalavimams užtikrinama laikantis 4 skyriuje nurodytų pagrindinių parametrų.

Atitiktis įrodoma:

1)

įvertinant 5 skyriuje nurodytų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį (žr. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 punktus);

2)

tikrinant posistemius (žr. 6.3 ir 6.4.1 punktus).

6.1.1.2.   Pagal nacionalines taisykles įvykdomi esminiai reikalavimai

Tam tikrais atvejais kai kurių esminių reikalavimų laikymasis gali būti užtikrinamas pagal nacionalines taisykles, kai:

1)

naudojamos B klasės sistemos;

2)

klausimai neišspręsti TSS;

3)

pagal Direktyvos 2008/57/EB 9 straipsnį padaryta išimčių;

4)

tokių reikalavimų laikymasis susijęs su 7.2.9 punkte aprašytais specifiniais atvejais.

Tokiais atvejais atitikties toms taisyklėms vertinimas atliekamas pagal paskelbtas procedūras, o už jį atsakinga atitinkama valstybė narė. Žr. 6.4.2 punktą.

6.1.1.3.   Ne visų šios TSS reikalavimų įgyvendinimas

Tikrinant, ar laikomasi esminių reikalavimų užtikrinant atitiktį pagrindiniams parametrams, ir nedarant poveikio šios TSS 7 skyriuje nustatytiems įpareigojimams, gali būti išduodami kontrolės, valdymo ir signalizacijos sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių, kuriuose įdiegtos ne visos 4 skyriuje (įskaitant A priede nurodytas specifikacijas) nustatytos funkcijos, eksploatacinės savybės ir sąsajos, EB atitikties liudijimai arba, atitinkamai, patikros sertifikatai šiomis sertifikatų išdavimo ir naudojimo sąlygomis:

1)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros pareiškėjas nusprendžia, kurias funkcijas, eksploatacines savybes ir sąsajas reikia įgyvendinti norint pasiekti paslaugos tikslus ir užtikrinti, kad riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams nebūtų keliama TSS prieštaraujančių ar jas viršijančių reikalavimų;

2)

naudojant riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį, kuriame įgyvendintos ne visos šioje TSS nustatytos funkcijos, eksploatacinės savybės ir sąsajos, gali būti taikomos tam tikros sąlygos ar apribojimai dėl suderinamumo ir (arba) saugaus integravimo su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiais. Nedarant poveikio atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose ir susijusiuose dokumentuose aprašytoms paskelbtosios įstaigos užduotims, EB patikros pareiškėjas užtikrina, kad techninėje byloje būtų pateikta visa informacija, kurios reikia veiklos vykdytojui, kad jis galėtų nustatyti tokias sąlygas ir apribojimus;

3)

dėl tinkamai pagrįstų priežasčių valstybė narė gali atsisakyti išduoti leidimą pradėti eksploatuoti kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį, kuriame įgyvendintos ne visos šioje TSS nustatytos funkcijos, eksploatacinės savybės ir sąsajos, arba nustatyti tokio posistemio naudojimo sąlygas ir apribojimus.

Jei kontrolės, valdymo ir signalizacijos sąveikos sudedamojoje dalyje arba posistemyje įgyvendintos ne visos šioje TSS nustatytos funkcijos, eksploatacinės savybės ir sąsajos, taikomos 6.4.3 punkto nuostatos.

6.1.2.   ETCS ir GSM-R sistemų bandymo principai

6.1.2.1.   Tikslas

Tikslas, kurį reikia pasiekti, – EB patikros deklaracijoje nurodytas riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis šioje TSS nurodytomis sąlygomis ir neatliekant jokių papildomų patikrų turėtų būti tinkamas naudoti su kiekvienu EB patikros deklaracijoje nurodytu geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu.

Kad būtų lengviau tai pasiekti, taikomos:

1)

riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių projektavimo ir įrengimo taisyklės;

2)

bandymų specifikacijos siekiant įrodyti, kad riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai atitinka šios TSS reikalavimus ir yra tarpusavyje suderinami.

6.1.2.2.   Eksploatacinių bandymų scenarijai

Šioje TSS žodžių junginys „eksploatacinių bandymų scenarijus“ – tai geležinkelio sistemos numatomo veikimo ETCS ir GSM-R atžvilgiais svarbiose situacijose (pvz., traukiniui įvažiuojant į atkarpą, kurioje įdiegta įranga, aktyvinant traukinio įrangą, pravažiuojant signalą „Sustoti“) apibūdinimas tam tikra su kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiais susijusių arba juos veikiančių geležinkelio kelio ir riedmens įvykių (pvz., pranešimų siuntimo / gavimo, leistino greičio viršijimo, operatoriaus (17) veiksmų) seka ir tų įvykių laiko nustatymu.

Eksploatacinių bandymų scenarijai grindžiami projektui priimtomis konstravimo taisyklėmis.

Tikrojo įdiegimo atitiktį eksploatacinių bandymų scenarijui turi būti galima patikrinti surinkus informaciją per lengvai pasiekiamas (geriau per šioje TSS nustatytas standartines) sąsajas.

6.1.2.3.   Reikalavimai

Sąlygas lengviau pasiekti minėtą tikslą valstybės narės sudaro užtikrindamos, kad, pradėjus geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikrą, Europos geležinkelio agentūrai būtų kuo skubiau pateiktos konstravimo taisyklės ir parengtiniai eksploatacinių bandymų scenarijai, kuriuose apibūdinama to posistemio ETCS ir GSM-R dalių sąveika su atitinkamomis riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos dalimis. Europos geležinkelio agentūra informuojama apie visus eksploatacinių bandymų scenarijų, naudojamų EB patikrai, pakeitimus.

Pateiktais ETCS ir GSM-R geležinkelio kelio dalių konstravimo taisyklių rinkiniais ir susijusiais geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio eksploatacinių bandymų scenarijais turi būti visiškai apibūdintas visas numatytas sistemos veikimas, svarbus geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio atžvilgiu, įprastomis ir nustatytomis suprastėjusiomis sąlygomis, ir:

1)

jie turi atitikti šioje TSS nurodytas specifikacijas;

2)

juose daroma prielaida, kad riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių, sąveikaujančių su geležinkelio kelio posistemiu, funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės atitinka šios TSS reikalavimus;

3)

jie yra tie patys, kokie naudojami atliekant geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikrą siekiant nustatyti, ar įdiegtomis funkcijomis, sąsajomis ir eksploatacinėmis savybėmis įmanoma užtikrinti, kad sistema veiktų, kaip numatyta, su atitinkamais riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių režimais ir perjungiant iš vieno lygio ir režimo į kitą.

Europos geležinkelio agentūra:

1)

paskelbia ETCS ir GSM-R geležinkelio kelio dalių konstravimo taisykles ir eksploatacinių bandymų scenarijus. Paskelbus arba vėliau pakeitus preliminarius scenarijus visos suinteresuotos šalys gali teikti pastabų, ar eksploatacinių bandymų scenarijai dera su trimis pirmiau išvardytomis įtraukomis. Kiekvieną kartą skelbiant preliminarius scenarijus nustatomas konkretus ne ilgesnis kaip šešių mėnesių laikotarpis pastaboms teikti; šiuo laikotarpiu nevaržomas atitinkamo (-ų) geležinkelio kelio posistemio (-ių) EB patikros tęsimas/užbaigimas;

2)

jei pastabos neigiamos, koordinuoja dalyvaujančių šalių darbą, kad būtų pasiektas sutarimas, pavyzdžiui, keičia ETCS it GSM-R geležinkelio kelio dalių konstravimo taisykles, o paskui ir eksploatacinių bandymų scenarijus, kai jie prieštarauja šios TSS reikalavimams;

3)

skelbia ir prižiūri eksploatacinių bandymų scenarijus, kuriems pritarta minėtais etapais ir kuriuose aprašytos situacijos, susidarančios įvairiais įdiegimo variantais;

4)

remdamasi gautais eksploatacinių bandymų scenarijais vertina, ar būtina geriau paaiškinti arba patobulinti specifikacijas, į kurias daroma nuoroda šioje TSS;

5)

remdamasi gautais eksploatacinių bandymų scenarijais parengia ir paskelbia standartinę būsimo eksploatacinių bandymų scenarijų skelbimo formą.

6.2.   Sąveikos sudedamosios dalys

6.2.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių vertinimo procedūros

Prieš pateikdamas rinkai sąveikos sudedamąją dalį ir (arba) sąveikos sudedamųjų dalių grupes, gamintojas arba Europos Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas pagal Direktyvos 2008/57/EB 13 straipsnio 1 dalį ir IV priedą parengia EB atitikties deklaraciją.

Vertinimo procedūra atliekama pagal vieną iš 6.2.2 punkte („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių moduliai“) nurodytų modulių.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos sąveikos sudedamosioms dalims EB tinkamumo naudoti deklaracija nebūtina. Kad sąveikos sudedamosios dalys būtų pateiktos rinkai, užtenka atitikties pagrindiniams parametrams, įrodytos EB atitikties deklaracija (18).

6.2.2.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių moduliai

Gamintojas arba Europos Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas gali pasirinkti vieną iš šių kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių vertinimo būdų:

1)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (CB modulis), o gamybos etapu – gamybos kokybės valdymo sistema grindžiamą procedūrą (CD modulis), arba

2)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (CB modulis) ir kartu taikyti gaminio patikra grindžiamą procedūrą (CF modulis), arba

3)

taikyti visiško kokybės valdymo sistemą ir projekto tyrimu grindžiamą procedūrą (CH1 modulis).

Be to, SIM kortelei, kaip sąveikos sudedamajai daliai, tikrinti gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas gali pasirinkti CA modulį.

Šie moduliai išsamiai aprašyti Komisijos sprendime 2010/713/ES (19) priimtose techninėse sąveikos specifikacijose.

Taikant kai kuriuos iš modulių, reikėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus:

1)

atliekant EB tipo tyrimą pagal CB modulio 2 dalį turi būti derinama produkcijos rūšis ir projekto tipas;

2)

atliekant gaminio patikrą pagal CF modulio 3 dalį (gaminio patikra) neleidžiama atlikti statistinių patikrų, t. y. visos sąveikos sudedamosios dalys turi būti tikrinamos individualiai.

6.2.3.   Vertinimo reikalavimai

Nesvarbu, kuris modulis pasirenkamas:

1)

sąveikos sudedamosios dalies „riedmens ETCS“ atveju laikomasi šios TSS 6.2.4.1 punkte išdėstytų reikalavimų;

2)

vertinant šios TSS 5 skyriuje nustatytų sąveikos sudedamųjų dalių arba sąveikos sudedamųjų dalių grupių atitiktį atliekami 6.1 lentelėje nurodyti veiksmai. Visos patikros atliekamos remiantis atitinkama 5 skyriaus lentele ir joje nurodytais pagrindiniais parametrais.

6.1   lentelė

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

Funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės

Patikrinti, ar įdiegtos visos atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose apibūdintos privalomos funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės ir ar jos atitinka šios TSS reikalavimus.

Projekto dokumentai, konkrečių bandymų ir bandymų sekų atlikimas, kaip aprašyta atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

Patikrinti, kurios atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose apibūdintos neprivalomos funkcijos ir sąsajos yra įdiegtos ir ar jos atitinka šios TSS reikalavimus.

Projekto dokumentai, konkrečių bandymų ir bandymų sekų atlikimas, kaip aprašyta atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

Patikrinti, kurios papildomos funkcijos ir sąsajos (nenurodytos šioje TSS) yra įdiegtos ir ar dėl jų nekyla konfliktų su šioje TSS nurodytomis funkcijomis.

Poveikio analizė.

Įrangos konstrukcija

Patikrinti atitiktį privalomoms sąlygoms, nustatytoms atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

Panaudotos medžiagos dokumentai ir, jei reikia, bandymai siekiant patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, susijusių su atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytais pagrindiniais parametrais.

Taip pat patikrinti, ar sąveikos sudedamoji dalis tinkamai veikia tomis aplinkos sąlygomis, kuriomis ją numatyta naudoti.

Bandymai pagal pareiškėjo specifikacijas.

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

Patikrinti atitiktį saugos reikalavimams, aprašytiems atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose, t. y.:

1.

ar neviršijamas leidžiamasis gedimų dažnis (LGD) dėl atsitiktinių gedimų;

2.

ar tobulinimo procesas užtikrina galimybę nustatyti ir pašalinti sistemingus gedimus.

1.

Leidžiamojo atsitiktinių gedimų dažnio skaičiavimai remiantis pagrindžiamais patikimumo duomenų šaltiniais.

2.1.

Gamintojo kokybės ir saugos valdymas per projektavimo, gamybos ir bandymų procesus atitinka pripažintą standartą (žr. pastabą).

2.2.

Programinės įrangos kūrimo ciklas, techninės įrangos kūrimo ciklas ir techninės bei programinės įrangos integravimas įgyvendinami pagal pripažintą standartą (žr. pastabą).

2.3.

Saugos patikros ir patvirtinimo procesas atliktas pagal pripažintą standartą (žr. pastabą) ir atitinka saugos reikalavimus, aprašytus atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

2.4.

Funkciniai ir techniniai saugos reikalavimai (tinkamas veikimas, kai nėra kitų trikčių; gedimų ir išorės veiksnių padariniai) tikrinami pagal pripažintą standartą (žr. pastabą).

Pastaba. Standartas turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

1.

jis turi būti pripažintas geležinkelių sektoriuje. Jeigu taip nėra, standartas turės būti pagrįstas ir priimtinas paskelbtajai įstaigai;

2.

jis turi būti susijęs su nagrinėjamų vertinamos sistemos pavojų valdymu;

3.

jis turi būti viešai prieinamas visiems norintiems jį taikyti veiklos vykdytojams.

Žr. A priedo A3 lentelę.

Patikrinti, ar laikomasi pareiškėjo nurodytos siektinos kiekybinės patikimumo vertės (susijusios su atsitiktiniais gedimais).

Skaičiavimai.

Sistemingų gedimų pašalinimas

Įrangos (visos sąveikos sudedamosios dalies arba atskirai mazgų) bandymai veikimo sąlygomis ir remontas, kai aptinkami trūkumai.

Prie sertifikato pridedamuose dokumentuose įrašyti, kokia patikra atlikta, kokių standartų laikytasi, ir pagal kokius kriterijus nuspręsta laikyti, kad šie bandymai atlikti (pagal pareiškėjo spendimus)

Patikrinti atitiktį techninės priežiūros reikalavimams (4.5.1 punktas).

Dokumentų tikrinimas.

6.2.4.   Ypatingi klausimai

6.2.4.1.   Privalomi riedmens ETCS bandymai

Ypatingas dėmesys skiriamas riedmens ETCS, kaip sąveikos sudedamosios dalies, atitikties vertinimui, nes ji yra sudėtinga ir labai svarbi sąveikai užtikrinti.

Nesvarbu, kuris (CB ar CH1) modulis pasirenkamas, paskelbtoji įstaiga turi tikrinti, ar:

1)

sąveikos sudedamosios dalies tipinis pavyzdys išbandytas visomis bandymų sekomis, įskaitant būtinus funkcijų, į kurias daroma nuoroda 4.2.2 punkte („Riedmens ETCS funkcijos“), bandymo variantus. Už bandymo variantų parengimą ir jų sekų sudarymą yra atsakingas pareiškėjas, jei toks reikalavimas neįtrauktas į specifikacijas, į kurias daroma nuoroda šioje TSS;

2)

šie bandymai atlikti laboratorijoje, kuri pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008 (20) yra akredituota atlikti bandymus laikydamasi A priedo 4.2.2 punkto c papunktyje nustatytos bandymo schemos ir procedūrų.

Laboratorija pateikia visą bandymų rezultatų ir sekų, kurių laikytasi, ataskaitą. Paskelbtosios įstaigos pareiga – įvertinti, ar bandymo variantai ir sekos yra tinkami atitikčiai visiems aktualiems reikalavimams tikrinti, ir bandymų rezultatams sąveikos sudedamosios dalies sertifikavimo atžvilgiu įvertinti.

6.2.4.2.   Specialusis perdavimo modulis (SPM)

Kiekviena valstybė narė atsakinga už tai, kad būtų patikrinta, ar SPM atitinka jam taikomus nacionalinius reikalavimus.

Siekiant patikrinti SPM sąsają su riedmens ETCS, reikia, kad paskelbtoji įstaiga atliktų atitikties vertinimą.

6.2.5.   Papildomi bandymai

Siekiant didesnio tikrumo, kad riedmens ETCS sąveikos sudedamoji dalis veiks tinkamai, kai bus įrengta riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose, veikiančiuose su įvairiai praktiškai naudojamomis geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos priemonėmis, rekomenduojama tą dalį bandyti pagal aktualius scenarijus, pasirenkamus iš tų, kuriuos paskelbė Europos geležinkelio agentūra; žr. 6.1.2 punktą („ETCS ir GSM-R sistemų bandymo principai“) Bandymus galima atlikti naudojant tikrą įrangą arba imituojamą geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį.

Riedmens ETCS sąveikos sudedamosios dalies sertifikavimui šie bandymai neprivalomi. Sertifikuoti sąveikos sudedamąją dalį prašantis pareiškėjas gali nuspręsti atlikti bandymus ir pateikti juos paskelbtajai įstaigai įvertinti; atitinkamuose dokumentuose pateikiama informacija apie eksploatacinių bandymų scenarijus, pagal kuriuos patikrinta sąveikos sudedamoji dalis, ir apie tai, ar bandymai atlikti su modeliavimo ar tikra įrangą, įskaitant tokios įrangos tipą ir versiją.

Jei bandymai atliekami sąveikos sudedamosios dalies lygiu, gali būti mažiau tikrinama kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio lygiu (žr. 6.2 lentelės paskutinę eilutę ir 6.5 punktą).

Pastaba. Atlikti bandymų pagal įvairius eksploatacinių bandymų scenarijus neprivaloma, tačiau reikia pabrėžti, kad šie bandymai gali padėti atlikti sąveikos sudedamosios dalies patikrą, kuria siekiama pašalinti kuo daugiau sistemingų gedimų, o tokia patikra būtina siekiant gauti EB atitikties sertifikatus.

6.2.6.   EB atitikties deklaracijos turinys

Direktyvos 2008/57/EB IV priede nurodytoje EB patikros deklaracijoje turi būti pateikiama ši informacija apie sąveikos sudedamąją dalį:

1)

kokios neprivalomos ir papildomos funkcijos yra įdiegtos;

2)

taikomos aplinkos sąlygos.

6.3.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai

6.3.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių vertinimo procedūros

Šiame skyriuje aprašomos riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija.

Pareiškėjo prašymu paskelbtoji įstaiga atlieka riedmens arba geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikrą pagal Direktyvos 2008/57/EB VI priedą.

Pareiškėjas parengia riedmens arba geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaraciją pagal Direktyvos 2008/57/EB 18 straipsnio 1 dalį ir V priedą.

EB patikros deklaracijos turinys atitinka Direktyvos 2008/57/EB V priedą.

Vertinimo procedūra atliekama pagal vieną iš 6.3.2 punkte („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių moduliai“) nurodytų modulių.

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija kartu su atitikties sertifikatais laikomos pakankamomis užtikrinti, kad šioje TSS nustatytomis sąlygomis posistemiai yra suderinami.

6.3.2.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių moduliai

Visi toliau nurodyti moduliai nustatyti Komisijos sprendime 2010/713/ES.

6.3.2.1.   Riedmens posistemis

Riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui patikrinti pareiškėjas gali pasirinkti vieną iš šių būdų:

1)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis), o gamybos etapu – gamybos proceso kokybės valdymo sistema grindžiamą procedūrą (SD modulis), arba

2)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis) ir kartu taikyti gaminio patikra grindžiamą procedūrą (SF modulis), arba

3)

taikyti visiško kokybės valdymo sistema ir projekto tyrimu grindžiamą procedūrą (SH1 modulis).

6.3.2.2.   Geležinkelio kelio posistemis

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui patikrinti pareiškėjas gali pasirinkti vieną iš šių būdų:

1)

vieneto patikra grindžiamą procedūrą (SG modulis) arba

2)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis), o gamybos etapu – gamybos proceso kokybės valdymo sistema grindžiamą procedūrą (SD modulis), arba

3)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis) ir kartu taikyti gaminio patikra grindžiamą procedūrą (SF modulis), arba

4)

taikyti visiško kokybės valdymo sistema ir projekto tyrimu grindžiamą procedūrą (SH1 modulis).

6.3.2.3.   Riedmens ir geležinkelio kelio posistemių modulių naudojimo sąlygos

Remiantis SB modulio aprašo 4.2 punktu (tipo tyrimas), reikalaujama atlikti projekto apžvalgą.

Remiantis SH1 modulio aprašo 4.2 punktu (visiško kokybės valdymo sistema ir projekto tyrimu pagrįsta procedūra), reikia atlikti tipo tyrimą.

6.3.3.   Riedmens posistemio vertinimo reikalavimai

6.2 lentelėje nurodytos patikros, kurias būtina atlikti tikrinant riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį, ir pagrindiniai parametrai, kuriuos turi atitikti posistemis.

Nesvarbu, kuris modulis pasirenkamas:

1.

atliekant patikrą turi būti įrodyta, kad į riedmenį integruotas riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis atitinka pagrindinius parametrus;

2.

sąveikos sudedamųjų dalių, kurios jau įtrauktos į joms skirtas EB atitikties deklaracijas, funkcijų ir eksploatacinių savybių papildomai tikrinti nereikia.

6.2   lentelė

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

Sąveikos sudedamųjų dalių naudojimas

Patikrinti, ar EB atitikties deklaracija ir atitinkamas sertifikatas taikomi visoms numatytoms integruoti į posistemį sąveikos sudedamosioms dalims.

Posistemį reikia tikrinti su SIM kortele, atitinkančia šios TSS reikalavimus. Vienos SIM kortelės pakeitimas kita šios TSS reikalavimus atitinkančia kortele nelaikomas posistemio pakeitimu.

Dokumentai ir jų turinys.

Patikrinti sąveikos sudedamųjų dalių naudojimo apribojimus, atsižvelgiant į posistemio ir aplinkos savybes.

Analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu.

Jeigu sąveikos sudedamosios dalys patvirtintos pagal ankstesnes kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS versijas, patikrinti, ar pagal sertifikatą vis dar užtikrinama atitiktis šiuo metu galiojančios TSS reikalavimams.

Poveikio analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu.

Sąveikos sudedamųjų dalių integravimas į posistemį

Patikrinti, ar posistemio vidinės sąsajos yra tinkamai įrengtos ir ar jos tinkamai veikia (pagrindiniai parametrai, nustatyti 4.2.6 punkte).

Tikrinimas pagal specifikacijas.

Patikrinti, ar papildomos funkcijos (nenurodytos šioje TSS) netrukdo veikti privalomoms funkcijoms.

Poveikio analizė.

Patikrinti, ar ETCS identifikatorių vertės atitinka leidžiamą intervalą ir, jei būtina pagal TSS, ar jų vertės unikalios (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.9 punkte).

Tikrinimas pagal projekto specifikacijas.

Integravimas į riedmenį

Patikrinti, ar tinkamai sumontuota įranga (pagrindiniai parametrai, nustatyti 4.2.2, 4.2.4 ir 4.2.14 punktuose, ir gamintojo nustatytos įrangos montavimo sąlygos).

Tikrinimo rezultatai (pagal specifikacijas, nurodytas pagrindiniuose parametruose ir gamintojo montavimo taisyklėse).

Patikrinti, ar riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis suderinamas su riedmens eksploatavimo aplinka (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.16 punkte).

Dokumentų tikrinimas (sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatų ir galimų integravimo būdų tikrinimas atsižvelgiant į riedmens savybes).

Patikrinti, ar parametrai (pvz., stabdymo parametrai) tinkamai nustatyti ir ar jie atitinka leidžiamą intervalą.

Dokumentų tikrinimas (parametrų verčių tikrinimas pagal riedmens savybes).

Integravimas į B klasės sistemas

Patikrinti, ar išorinis SPM su riedmens ETCS sujungtas TSS atitinkančiomis sąsajomis.

Nereikia nieko tikrinti: ši standartinė sąsaja jau patikrinta tikrinant sąveikos sudedamąsias dalis. Jos veikimas jau išbandytas tikrinant posistemio sąveikos sudedamųjų dalių integravimą.

Patikrinti, ar naudojant B klasės funkcijas, įdiegtas riedmens ETCS (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.6.1 punkte), geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nekeliama jokių papildomų reikalavimų, susijusių su perėjimais.

Nereikia nieko tikrinti: viskas išbandyta tikrinant sąveikos sudedamąsias dalis.

Patikrinti, ar naudojant atskirą B klasės įrangą, nesujungtą su riedmens ETCS (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.6.1 punkte), geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nekeliama jokių papildomų reikalavimų, susijusių su perėjimais.

Nereikia nieko tikrinti: nėra sąsajos (21)

Patikrinti, ar naudojant B klasės įrangą, prijungtą prie riedmens ETCS TSS (iš dalies) neatitinkančiomis sąsajomis (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.6.1 punkte), geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nekeliama jokių papildomų reikalavimų, susijusių su perėjimais. Taip pat patikrinti, ar tai netrukdo veikti ETCS funkcijoms.

Poveikio analizė.

Integravimas į geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius

Patikrinti, ar galima skaityti sistemos „Eurobalise“ pranešimus (per šį bandymą tikrinama tik ar tinkamai įrengta antena. Tikrinant sąveikos sudedamąsias dalis atlikti bandymai nekartojami) (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.5 punkte)

Bandymas naudojant patvirtintą sistemą „Eurobalise“: patvirtinamasis įrodymas yra gebėjimas tinkamai perskaityti pranešimą.

Patikrinti, ar galima skaityti sistemos „Euroloop“ pranešimus (jei taikoma); (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.5 punkte).

Bandymas naudojant patvirtintą sistemą „Euroloop“: patvirtinamasis įrodymas yra gebėjimas tinkamai perskaityti pranešimą.

Patikrinti, ar įranga yra tinkama GSM-R balso ir duomenų ryšiui užtikrinti (jei taikoma); (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.5 punkte).

Bandymas naudojant patvirtintą GSM-R tinklą. Patvirtinamasis įrodymas yra gebėjimas užmegzti, palaikyti ir nutraukti ryšį.

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

Patikrinti, ar įranga atitinka saugos reikalavimus (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.1 punkte).

Bendrojo saugos būdo apraše nurodytų procedūrų taikymas.

Patikrinti, ar įranga atitinka siektiną kiekybinę patikimumo vertę (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.1 punkte).

Skaičiavimai.

Patikrinti atitiktį techninės priežiūros reikalavimams (4.5.2 punktas).

Dokumentų tikrinimas.

Integravimas į geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį ir kitus posistemius:

bandymai eksploatavimo sąlygomis

Išbandyti posistemio veikimą kuo įvairesnėmis eksploatavimo sąlygomis (pvz., įvairiomis geležinkelio linijos nuolydžio, traukinio greičio, vibracijos, traukos galios, oro sąlygomis, naudojant skirtingai suprojektuotas bėgių kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos funkcijas). Bandymais turi būti galima patikrinti:

1.

ar tinkamai veikia nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo funkcijos (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.2 punkte);

2.

ar riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis suderinamas su riedmens eksploatavimo aplinka (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.16 skirsnyje).

Šiais bandymais taip pat turi būti galima tvirčiau įsitikinti, kad nebus sistemingų gedimų.

Atliekant šiuos bandymus nereikia kartoti ankstesniais etapais jau atliktų bandymų: turi būti atsižvelgiama į sąveikos sudedamųjų dalių bandymus ir į posistemio bandymus imituojamoje aplinkoje.

Eksploatavimo sąlygomis nebūtina bandyti riedmens GSM-R balso ryšio įrangos.

Bandymų ataskaitos.

Sertifikate nurodoma, kokiomis sąlygomis atlikti bandymai ir kokie standartai buvo taikomi.

Iš sertifikate ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateiktos informacijos turi būti aišku, kokius patikrinimus galima atlikti prieš riedmens posistemio naudojimą tam tikrame maršrute.

Jei eksploatavimo sąlygomis atliekami papildomi posistemio, turinčio patikros sertifikatą, bandymai, atitinkama informacija, pareiškėjui paprašius, gali būti pridedama kaip dokumentų, pridedamų prie sertifikato, papildymas.

6.3.4.   Geležinkelio kelio posistemio vertinimo reikalavimai

Pagal šią TSS atliekamo vertinimo paskirtis – patikrinti, ar įranga atitinka 4 skyriuje nustatytus reikalavimus.

Tačiau, kiek tai susiję su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio ETCS konstrukcija, reikia turėti su konkrečia naudojimo aplinka susijusios informacijos; prie tokios informacijos priskiriama:

1)

geležinkelio linijos ypatybės, pvz., nuolydžiai, atstumai, geležinkelio kelio įrangos ir sistemų „Eurobalise“ / „Euroloop“ įrangos vietos, saugotinos vietos ir t. t.;

2)

signalizavimo duomenys ir taisyklės, kurių reikia laikytis naudojant ETCS.

Šioje TSS nenumatytas tikrinimas siekiant įvertinti, ar su konkrečia naudojimo aplinka susijusi informacija yra teisinga.

Nesvarbu, kuris modulis pasirenkamas:

1)

6.3 lentelėje nurodyta, ką reikia tikrinti siekiant patikrinti geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį, ir pagrindiniai parametrai, kuriuos turi atitikti posistemis;

2)

funkcijų ir eksploatacinių savybių, kurios jau buvo patikrintos tikrinant sąveikos sudedamąsias dalis, papildomai tikrinti nereikia.

6.3   lentelė

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

Sąveikos sudedamųjų dalių naudojimas

Patikrinti, ar EB atitikties deklaracija ir atitinkamas sertifikatas taikomi visoms numatytoms integruoti į posistemį sąveikos sudedamosioms dalims.

Dokumentai ir jų turinys.

Patikrinti sąveikos sudedamųjų dalių naudojimo apribojimus, atsižvelgiant į posistemio ir aplinkos savybes.

Poveikio analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu.

Jeigu sąveikos sudedamosios dalys buvo patvirtintos pagal ankstesnes kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS versijas, patikrinti, ar sertifikatu vis dar užtikrinama atitiktis šiuo metu galiojančios TSS reikalavimams.

Poveikio analizė palyginant TSS ir sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatuose nurodytas specifikacijas.

Traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų naudojimas

Patikrinti, ar pasirinkti tipai atitinka kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS reikalavimus (atsižvelgiant į pagrindinius parametrus, nustatytus 4.2.10 ir 4.2.11 punktuose).

Dokumentų tikrinimas.

Sąveikos sudedamųjų dalių integravimas į posistemį

Patikrinti, ar posistemio vidinės sąsajos tinkamai įrengtos ir ar jos tinkami veikia (pagrindiniai parametrai, nustatyti 4.2.5 ir 4.2.7 punktuose).

Tikrinimas pagal specifikacijas.

Patikrinti, ar papildomos funkcijos (nenurodytos šioje TSS) netrukdo veikti privalomoms funkcijoms.

Poveikio analizė.

Patikrinti, ar ETCS identifikatorių vertės atitinka leidžiamą intervalą ir, jei būtina pagal TSS, ar jų vertės unikalios (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.9 punkte).

Tikrinimas pagal projekto specifikacijas.

Integravimas į infrastruktūrą

Patikrinti, ar tinkamai sumontuota įranga (pagrindiniai parametrai, nustatyti 4.2.3 ir 4.2.4 punktuose, ir gamintojo nustatytos įrangos montavimo sąlygos).

Tikrinimo rezultatai (pagal specifikacijas, nurodytas pagrindiniuose parametruose ir gamintojo montavimo taisyklėse).

Patikrinti, ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio įranga suderinama su geležinkelio kelio aplinka (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.16 punkte).

Dokumentų tikrinimas (sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatų ir galimų integravimo būdų tikrinimas atsižvelgiant į geležinkelio kelio savybes).

Integravimas į geležinkelio kelio signalizacijos įrangą

Patikrinti, ar visos reikalingos funkcijos įdiegtos pagal šioje TSS nurodytus reikalavimus (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.3 punkte).

Dokumentų (pareiškėjo projekto specifikacijos ir sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatų) tikrinimas.

Patikrinti, ar tinkamai nustatyti parametrai (sistemos „Eurobalise“ pranešimų, GTEVS pranešimų, signalinių lentų padėties ir t. t.).

Dokumentų tikrinimas (parametrų verčių tikrinimas atsižvelgiant į geležinkelio kelio ir signalizacijos savybes).

Patikrinti, ar sąsajos tinkami įrengtos ir ar jos tinkamai veikia.

Projekto patikra ir bandymai remiantis pareiškėjo pateikta informacija.

Patikrinti, ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis tinkamai veikia, remiantis informacija, perduodama per sąsajas su geležinkelio kelio signalizacija (pvz., ar GKEM tinkamai parengia sistemos „Eurobalise“ pranešimus ir ar GTEVS tinkamai parengia pranešimus).

Projekto patikra ir bandymai remiantis pareiškėjo pateikta informacija.

Integravimas į riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius ir į riedmenį

Patikrinti GSM-R ryšio aprėptį (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.4 punkte).

Matavimas vietoje.

Traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų atitiktis šios TSS reikalavimams (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.10 punkte).

Matavimas vietoje.

Patikrinti, ar traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos atitinka šios TSS reikalavimus (pagrindiniai parametrai, nustatyti 4.2.10 ir 4.2.11 punktuose).

Patikrinti įrodymus remiantis eksploatuojamais įrenginiais (jau naudojamomis sistemomis); pagal standartus atlikti naujo tipo įrenginių bandymus.

Patikrinti, ar visos reikalingos funkcijos įdiegtos pagal šioje TSS nurodytus reikalavimus (pagrindiniai parametrai, nustatyti 4.2.3, 4.2.4 ir 4.2.5 punktuose).

6.1.2 punkte nurodytų eksploatacinių bandymų scenarijų, atliktų naudojant skirtingus patvirtintus riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius, ataskaitos. Ataskaitoje nurodoma, pagal kokius eksploatavimo scenarijus atlikti bandymai, kokia riedmens įranga buvo naudojama ir ar bandymai atlikti laboratorijose, bandomosiose geležinkelio linijose, ar realiomis sąlygomis.

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

Patikrinti atitiktį saugos reikalavimams (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.1 punkte).

Bendrojo saugos būdo apraše nurodytų procedūrų taikymas.

Patikrinti, ar įranga atitinka siektinas kiekybines patikimumo vertes (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.1 punkte).

Skaičiavimai.

Patikrinti atitiktį techninės priežiūros reikalavimams (4.5.2 punktas).

Dokumentų tikrinimas.

Integravimas į riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius ir į riedmenį: bandymai eksploatavimo sąlygomis

Patikrinti posistemio veikimą įvairiomis eksploatavimo sąlygomis (pvz., įvairiomis traukinio greičio, traukinių skaičiaus geležinkelio linijoje, oro sąlygomis). Bandymais turi būti galima patikrinti:

1.

traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų eksploatacines savybes (pagrindiniai parametrai, nustatyti 4.2.10 ir 4.2.11 punktuose);

2.

ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis suderinamas su geležinkelio kelio aplinka (pagrindinis parametras, nustatytas 4.2.16 skirsnyje).

Šiais bandymais taip pat bus tvirčiau įsitikinta, ar nėra sistemingų gedimų.

Atliekant šiuos bandymus nereikia kartoti ankstesniais etapais jau atliktų bandymų: turi būti atsižvelgiama į sąveikos sudedamųjų dalių bandymus ir į posistemio bandymus imituojamoje aplinkoje.

Bandymų ataskaitos.

Sertifikate nurodoma, kokiomis sąlygomis atlikti bandymai ir kokie standartai buvo taikomi.

Iš sertifikate ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateiktos informacijos turi būti aišku, kokius patikrinimus galima atlikti prieš riedmens posistemio naudojimą tam tikrame maršrute.

Jei eksploatavimo sąlygomis atliekami papildomi posistemio, turinčio EB patikros sertifikatą, bandymai, atitinkama informacija, pareiškėjui paprašius, gali būti pridedama kaip dokumentų, pridedamų prie sertifikato, papildymas.

6.4.   Nuostatos, taikomos, kai TSS reikalavimai įvykdyti iš dalies

6.4.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalių vertinimas

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 18 straipsnio 5 dalį paskelbtoji įstaiga gali išduoti tam tikrų posistemio dalių patikros sertifikatus, jei juos išduoti leidžiama pagal atitinkamą TSS.

Kaip nurodyta šios TSS 2.2 punkte („Taikymo sritis“), geležinkelio kelio ir riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai yra sudaryti iš 4.1 punkte („Įvadas“) nurodytų dalių.

Gali būti išduodamas kiekvienos šioje TSS nurodytos dalies patikros sertifikatas; paskelbtoji įstaiga tikrina tik tai, ar konkreti sudedamoji dalis atitinka TSS reikalavimus.

Nesvarbu, kuris modulis pasirenkamas, paskelbtoji įstaiga patikrina:

1)

ar tenkinami TSS reikalavimai, keliami nagrinėjamai daliai;

2)

ar vis dar tenkinami TSS reikalavimai, pagal kuriuos jau įvertintos kitos to paties posistemio dalys.

6.4.2.   Vertinimas, jei taikomos nacionalinės taisyklės

Jei tam tikri esminiai reikalavimai įvykdyti pagal nacionalines taisykles, sąveikos sudedamosios dalies EB atitikties sertifikate ir posistemio patikros sertifikate pateikiamos tikslios nuorodos į šios TSS dalis, pagal kurias buvo įvertinta atitiktis, ir dalis, pagal kurias atitiktis nevertinta.

6.4.3.   Dalinė atitiktis reikalavimams dėl riboto TSS taikymo.

6.4.3.1.   Sąveikos sudedamosios dalys

Jeigu sąveikos sudedamojoje dalyje įdiegtos ne visos šioje TSS nustatytos funkcijos, eksploatacinės savybės ir sąsajos, EB atitikties sertifikatas gali būti išduodamas tik tuo atveju, jei neįdiegtos funkcijos, sąsajos ar eksploatacinės savybės nebūtinos, kad sąveikos sudedamąją dalį būtų galima integruoti į posistemį pareiškėjo nurodytu tikslu, pavyzdžiui (22):

1)

neįdiegta riedmens ETCS sąsaja su SPM, jeigu sąveikos sudedamąją dalį numatyta montuoti transporto priemonėse, kuriose nereikia išorinio SPM;

2)

neįdiegta GTEVS sąsaja su kitais GTEVS, jeigu numatyta, kad GTEVS veiks aplinkoje, kurioje nėra kaimyninių GTEVS.

Sąveikos sudedamosios dalies EB atitikties sertifikatas (arba pridedami dokumentai) turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

1)

jame nurodoma, kokios funkcijos, sąsajos ar eksploatacinės savybės neįgyvendintos;

2)

jame pateikiama pakankamai informacijos, kad būtų galima nustatyti sąlygas, kuriomis gali būti naudojama sąveikos sudedamoji dalis;

3)

jame pateikiama pakankamai informacijos, kad būtų galima nustatyti naudojimo sąlygas ir apribojimus, kurie bus taikomi posistemio, kuriame naudojama ta sąveikos sudedamoji dalis, sąveikai.

6.4.3.2.   Posistemiai

Jei kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemyje įdiegtos ne visos šioje TSS nustatytos funkcijos, eksploatacinės savybės ir sąsajos (pvz., todėl, kad jų neužtikrina į jį integruota sąveikos sudedamoji dalis), patikros sertifikate nurodoma, pagal kuriuos reikalavimus buvo įvertinta atitiktis, taip pat atitinkamos posistemio naudojimo sąlygos ir apribojimai bei jo suderinamumas su kitais posistemiais.

6.4.3.3.   Sertifikatų turinys

Bet kuriuo atveju paskelbtosios įstaigos per darbo grupę, įsteigtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (23) 21a straipsnio 5 dalį, sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių naudojimo sąlygų ir apribojimų valdymo atitinkamuose sertifikatuose ir techninėse bylose tvarką derina su Europos geležinkelio agentūra.

6.4.4.   Tarpinės posistemio patikros deklaracija

Jei įvertinta pareiškėjo nurodytų posistemių dalių, kurios skiriasi nuo šios TSS 4.1 punkte („Įvadas“) leidžiamų vertinti dalių, atitiktis arba jei buvo atlikti tik tam tikri patikros procedūros etapai, gali būti išduodama tik tarpinės posistemio patikros deklaracija.

6.5.   Suderinamumo bandymai ir klaidų valdymas

4 skyriuje nustatytų ir pagal šios TSS 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 punktus įvertintų pagrindinių parametrų ir, jei reikia, specifinių atvejų ir neišspręstiems klausimams taikomų nacionalinių taisyklių, apie kurias pranešta, turi pakakti, kad būtų galima nustatyti, ar riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai techniškai suderinami ir saugiai integruoti.

Kad veiklos vykdytojams būtų lengviau priimti deramus riedmens (atitinkamai geležinkelio kelio) kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio naudojimo sprendimus, EB patikros prašantis pareiškėjas, gavęs susijusio veiklos vykdytojo prašymą, atlieka suderinamumo bandymus (vietoje arba laboratorijose, kuriose modeliuojama aplinka), per kuriuos posistemis sąveikauja su geležinkelio kelio (atitinkamai riedmens) posistemiais, susijusiais su jo numatytu naudojimu. Jei atliekami suderinamumo bandymai, pareiškėjas įrodymus ir bandymų rezultatus pateikia susijusiai saugos institucijai.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie iš šių bandymų galėjo būti atlikti sąveikos sudedamųjų dalių lygiu (žr. 6.2.4.1 punktą).

Susijusių geležinkelio kelio posistemių eksploatacinių bandymų scenarijai (žr. 6.1.2 punktą) yra ETCS ir GSM-R tikrinimo pagrindas.

Suderinamumo bandymai nepriskiriami prie patikros sertifikato taikymo srities. Jei pagal pasirinktą modulį juos atlieka ir vertina pareiškėjo prašymą gavusi paskelbtoji įstaiga, atitinkamuose dokumentuose įrašoma, su kuriuo kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu suderinamumas patikrintas, ir pažymimi naudotos įrangos ir taikytų eksploatacinių bandymų scenarijų tipai ir versijos.

Jei bet kurio papildomo bandymo rezultatai rodo, kad dokumentus, kurie saugos institucijai pateikti kaip posistemio leidimui išduoti būtini įrodymai, reikia pataisyti, papildomus bandymus atlikusi projekto šalis užtikrina, kad apie pakeitimus būtų pranešta saugos institucijai.

Jei atliekant minėtus bandymus arba per posistemio naudojimo laikotarpį pastebimas nuokrypis nuo numatytų funkcijų ir (arba) eksploatacinių savybių, pareiškėjai ir (arba) veiklos vykdytojai informuoja susijusiems posistemiams leidimus išdavusią saugos instituciją, kad, pritaikius Direktyvos 2008/57/EB 19 straipsnio 3 dalį, būtų pradėtos tos direktyvos 19 straipsnyje nustatytos procedūros:

1)

jei nuokrypio priežastis – neteisingas šios TSS taikymas arba įrangos projektavimo arba įdiegimo klaidos, susijusių sertifikatų prašantis pareiškėjas imasi būtinų taisomųjų priemonių, o (sąveikos sudedamųjų dalių ir (arba) posistemių) sertifikatai, kuriems tai turi įtakos, atnaujinami;

2)

jei nuokrypio priežastis – šioje TSS arba specifikacijose, į kurias daroma nuoroda šioje TSS, padarytos klaidos, pradedama Direktyvos 2008/57/EB 7 straipsnyje nustatyta procedūra.

Kad Europos geležinkelio agentūrai būtų lengviau tobulinti ETCS specifikacijas ir EB sertifikavimo bei patikros procesus, taip pat siekiant sudaryti geresnes sąlygas Europoje diegti ETCS, aiškūs pirmiau aprašyti suderinamumo bandymų dokumentai ir bandymų, kuriuos atliko riedmens ir geležinkelio kelio ETCS tiekėjai gaminių patvirtinimo tikslais, ataskaitos pateikiami sistemos administracijai (Europos geležinkelio agentūrai). Europos geležinkelio agentūra organizuoja našų gautos informacijos apdorojimą, kad sudarytų geresnes sąlygas kontroliuoti pakeitimus, daromus siekiant tobulinti/toliau plėtoti specifikacijas, įskaitant bandymų specifikacijas.

7.   KONTROLĖS, VALDYMO IR SIGNALIZACIJOS POSISTEMIŲ TSS ĮGYVENDINIMAS

7.1.   Įvadas

Šiame skyriuje aprašoma šios TSS įgyvendinimo ir susijusių techninių priemonių taikymo strategija, visų pirma perėjimo prie A klasės sistemų sąlygos.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad TSS įgyvendinimas retkarčiais turi būti koordinuojamas su kitų TSS įgyvendinimu.

7.2.   Bendrosios taisyklės

7.2.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių arba jų dalių modernizavimas arba atnaujinimas

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių modernizavimas arba atnaujinimas gali būti susijęs su bet kuria ar visomis jų dalimis, kaip nustatyta 2.2 punkte.

Todėl šios skirtingos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalys gali būti modernizuojamos arba atnaujinamos atskirai, jeigu dėl to nenukenčia sąveika.

Kiekvienos sudedamosios dalies pagrindiniai parametrai apibrėžti 4.1 punkte („Įvadas“).

7.2.2.   Senosios sistemos

Valstybės narės užtikrina, kad senųjų sistemų funkcijos ir sąsajos išliktų nepakeistos, išskyrus atvejus, kai pakeitimai būtini siekiant pašalinti tų sistemų saugos trūkumus.

7.2.3.   Specialiųjų perdavimo modulių parengtis

Jeigu geležinkelio linijose, kurioms taikoma ši TSS, neįrengta traukinio apsaugos A klasės sistema, valstybė narė imasi visų priemonių, kad senajai traukinio apsaugos B klasės sistemai ar sistemoms būtų parengtas išorinis specialusis perdavimo modulis (SPM).

Šiuo tikslu būtina skirti deramą dėmesį tam, kad būtų užtikrinta teisingomis komercinėmis sąlygomis veikianti atvira SPM rinka. Jeigu dėl techninių arba komercinių priežasčių (24) SPM parengties negalima užtikrinti, atitinkama valstybė narė komitetui, nurodytam Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje, praneša tokios problemos priežastis ir jos sprendimo priemones, kurias ji ketina taikyti, kad veiklos vykdytojams, visų pirma užsienio, būtų sudaryta galimybė naudotis jos infrastruktūra.

7.2.4.   Papildoma B klasės įranga geležinkelio linijoje, kurioje sumontuota A klasės įranga

Geležinkelio linijoje, kurioje įdiegtos ETCS ir (arba) GSM-R sistemos, gali būti montuojama papildoma B klasės įranga, kad pereinamuoju etapu būtų galima naudoti su A klasės įranga nesuderinamus riedmenis.

Geležinkelio kelio įranga turi sudaryti galimybę pereiti nuo A klasės įrangos prie B klasės įrangos taip, kad riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nebūtų keliama šioje TSS nenustatytų papildomų reikalavimų.

7.2.5.   Riedmenys su A ir B klasių įranga

Riedmenyse gali būti kartu įdiegtos A ir B klasės sistemos, kad juos būtų galima naudoti keliose geležinkelio linijose.

Atitinkama valstybė narė gali neleisti, kad riedmens B klasės sistema būtų naudojama geležinkelio linijose, kuriose neįrengta atitinkama geležinkelio kelio sistema.

Važiuojant geležinkelio linija, kurioje kartu įdiegtos ir A, ir B klasės sistemos, traukiniu, kuriame taip pat įdiegtos ir A, ir B klasės sistemos, B klasės sistema gali būti naudojama kaip atsarginė. Jei transporto priemonėje įdiegta A klasės įranga, nereikalaujama joje diegti ir B klasės įrangos tam, kad ta transporto priemonė būtų suderinama su geležinkelio linijomis, kuriose lygiagrečiai su A klasės įranga įdiegta B klasės įranga.

Traukinio apsaugos B klasės sistemos gali būti diegiamos:

1)

naudojant SPM, veikiantį per standartinę sąsają („išorinis SPM“), arba

2)

integruojant į ETCS įrangą arba prijungiant per nestandartinę sąsają, arba

3)

nesiejant su ETCS įranga, pavyzdžiui, per sistemą, kuria suteikiama galimybė perjungti įrangą. Geležinkelio įmonė privalo užtikrinti, kad perėjimas nuo A klasės prie traukinio apsaugos B klasės sistemos (ir atvirkščiai) būtų atliekamas laikantis šios TSS reikalavimų ir B klasės sistemai taikomų nacionalinių taisyklių.

7.2.6.   Privalomų ir neprivalomų funkcijų naudojimo sąlygos

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros prašantis pareiškėjas išsiaiškina, ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos funkcijos, kurios pagal šią TSS yra neprivalomos, yra būtinos pagal kitas TSS ar nacionalines taisykles arba būtinos pavojui nustatyti ir įvertinti siekiant užtikrinti saugų posistemių integravimą.

Geležinkelio kelyje įdiegtos nacionalinės arba neprivalomos funkcijos neturi trukdyti naudotis infrastruktūra traukiniui, kuris atitinka tik privalomus riedmens A klasės sistemos reikalavimus, išskyrus kai tai būtina dėl šių neprivalomų riedmens įrangos funkcijų:

1)

geležinkelio kelio trečiojo lygio ETCS priemonėms būtina, kad riedmenyje būtų įdiegta traukinio sąstato vientisumo kontrolė;

2)

geležinkelio kelio pirmojo lygio ETCS priemonėms su informacijos atnaujinimo radijo ryšiu galimybe būtina, kad riedmenyje būtų įdiegtos atitinkamos informacijos atnaujinimo radijo ryšiu funkcijos, jeigu saugos sumetimais (pvz., pavojingų vietų apsaugos tikslais) nustatytas nulinis paleidimo greitis;

3)

jei ETCS sistemai reikia duomenų perdavimo radijo ryšiu, būtina duomenų perdavimo radijo ryšio sistema, kokia nustatyta šioje TSS;

jei naudojamas riedmens posistemis, kuriame yra KER tipo SPM, gali reikėti įdiegti K sąsają.

7.3.   Specialiosios GSM-R diegimo taisyklės

7.3.1.   Geležinkelio kelio įrenginiai

GSM-R įdiegti privaloma, kai:

1)

pirmą kartą įrengiama nauja geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio radijo ryšio įranga;

2)

eksploatuojama geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio radijo ryšio įranga modernizuojama taip, kad pasikeičia posistemio funkcijos arba eksploatacinės savybės. Šiuo atveju neatsižvelgiama į pakeitimus, kurie laikomi būtinais, kad būtų pašalinti senosios įrangos saugos trūkumai;

3)

antrojo, trečiojo arba pirmojo lygio ETCS su informacijos atnaujinimu radijo ryšio priemonėmis įdiegimui reikia duomenų perdavimo radijo ryšio sistemos.

7.3.2.   Riedmens įrenginiai

GSM-R diegimas riedmenyje, kuris bus naudojamas geležinkelio linijoje, kurioje yra bent vienas punktas su GSM-R (net jei įrengtas kartu su senąja radijo ryšio sistema), yra privalomas, kai:

1)

pirmą kartą įrengiama nauja riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio kalbinio radijo ryšio įranga;

2)

eksploatuojama riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio kalbinio radijo ryšio įranga modernizuojama taip, kad pasikeičia posistemio funkcijos arba eksploatacinės savybės. Ši nuostata netaikoma pakeitimams, kurie laikomi būtinais, kad būtų pašalinti senosios įrangos saugos trūkumai;

3)

antrojo, trečiojo arba pirmojo lygio ETCS su informacijos atnaujinimu radijo ryšio priemonėmis įdiegimui reikia duomenų perdavimo radijo ryšio sistemos.

7.4.   Specialiosios ETCS diegimo taisyklės

7.4.1.   Geležinkelio kelio įrenginiai

11 straipsnyje nustatyta, kad Sprendimo 2012/88/ES priedo 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 ir 7.3.5 punktai galioja iki Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 47 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų taikymo dienos.

7.4.2.   Riedmens įrenginiai

7.4.2.1.   Naujos transporto priemonės

1)

Jei naudojimo pradžios leidimas išduodamas naujai transporto priemonei, joje turi būti pagal šios TSS A priedą įrengta ETCS.

2)

ETCS įrengimo reikalavimas netaikomas:

1.

naujai mobiliajai geležinkelių infrastruktūros statybos ir techninės priežiūros įrangai;

2.

naujiems manevriniams lokomotyvams;

3.

kitoms naujoms transporto priemonėms, jei jos nebus naudojamos susisiekimui greitųjų geležinkelių linijomis;

a)

jei jas numatyta naudoti nacionaliniam susisiekimui, vykdomam kitur nei Sprendimo 2012/88/ES III priedo 7.3.4 punkte nustatytuose koridoriuose ir kitur nei geležinkelio linijose, kuriomis sujungti Sprendimo 2012/88/ES priedo 7.3.5 punkte išvardyti pagrindiniai Europos uostai, skirstymo stotys, krovinių terminalai ir krovinių vežimo zonos, arba

b)

jei jas numatyta naudoti tarpvalstybiniam susisiekimui, vykdomam ne TEN tinklu, t. y. iki pirmos stoties kaimyninėje valstybėje arba toliau kaimyninėje valstybėje esančios pirmos stoties, kurioje yra jungčių.

3)

Nuo 2019 m. sausio 1 d. šios TSS A priedo 2.1 lentelėje pateiktas specifikacijų rinkinys Nr. 1 netaikomas naujoms transporto priemonėms, kurios pradedamos naudoti pirmą kartą.

7.4.2.2.   Esamų transporto priemonių modernizavimas ir atnaujinimas

Jei esamoje greitojo susisiekimo transporto priemonėje įrengiama bet kokia nauja kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio dalis, skirta traukinio apsaugai, joje privaloma įrengti ETCS.

7.4.3.   Nacionaliniai reikalavimai

1)

Valstybės narės gali nustatyti papildomus nacionalinius reikalavimus, kuriais visų pirma būtų siekiama, kad:

1.

geležinkelio linijomis, kuriose įrengta ETCS, būtų leista važinėti tik transporto priemonėms, kuriose įrengta ETCS, kad būtų galima nutraukti esamų nacionalinių sistemų naudojimą;

2.

naujoje ir modernizuotoje arba atnaujinamoje mobiliojoje geležinkelių infrastruktūros statybos ir techninės priežiūros įrangoje, manevriniuose lokomotyvuose ir (arba) kitose transporto priemonėse, net jei jie skirti tik nacionaliniam susisiekimui, būtų reikalaujama įrengti ETCS.

2)

Valstybės narės gali nuspręsti 7.4.2.1 punkto pirmoje dalyje nustatyto įpareigojimo netaikyti visoms naujoms transporto priemonėms, kurios bus naudojamos vien tik nacionaliniam susisiekimui, išskyrus atvejus, kai tų transporto priemonių naudojimo teritorijoje yra ilgesnė kaip 150 km atkarpa, kurioje yra arba per penkerius metus nuo leidimo pradėti eksploatuoti tas transporto priemones išdavimo bus įdiegta ETCS. Valstybės narės paskelbia savo sprendimą, kuriuo įgyvendinama ši nuostata, apie jį praneša Komisijai ir įtraukia jį į nacionalinį įgyvendinimo planą, nurodytą 7.4.4 punkte.

7.4.4.   Nacionalinis įgyvendinimo planas

Valstybės narės parengia nacionalinius šios TSS įgyvendinimo planus, atsižvelgdamos į visos Europos Sąjungos geležinkelio sistemos darnumą ir geležinkelio sistemos ekonominį gyvybingumą. Į tokius planus įrašomos visos naujos, modernizuotos arba atnaujintos geležinkelio linijos, o ypač išsamus tvarkaraštis, pagal kurį tose linijose įrengiama ETCS ir nutraukiamas B klasės sistemų naudojimas. Geležinkelio keliui taikomos įgyvendinimo taisyklės nustatytos šio reglamento 7.4.1 punkte. Nacionaliniame įgyvendinimo plane nėra papildomų geležinkelio keliui taikomų taisyklių.

Nacionaliniuose planuose pateikiama:

1)

bendras ir konteksto aprašymas (įskaitant esamų traukinio apsaugos sistemų faktus ir rodiklius, pvz., pajėgumo, saugos, patikimumo apibūdinimas, likęs ekonomiškai naudingo įdiegtos įrangos eksploatavimo laikas) ir ETCS įdiegimo sąnaudų ir naudos analizė;

2)

techninė perėjimo prie naujos technologijos apibrėžtis (riedmens įrangos sluoksnių skaidrė, geležinkelio kelio įrangos sluoksnių skaidrė) ir finansinė perėjimo prie naujos technologijos strategija;

3)

priemonių, kuriomis senosioms traukinio apsaugos B klasės sistemoms užtikrinamos atviros rinkos sąlygos, kaip nustatyta 7.3.2 punkte;

4)

organizavimo klausimai, prie kurių priskiriama:

i)

ETCS įdiegimo į įvairias tinklo linijas datos (kada susisiekimą bus galima vykdyti naudojant ETCS);

ii)

įvairių tinklo linijų B klasės sistemų naudojimo nuraukimo orientacinės datos (kada susisiekimo nebus galima vykdyti naudojant senąsias sistemas). Jei B klasės sistemų naudojimo nutraukti per 15 metų nenumatoma, šių orientacinių datų nereikia;

iii)

datos, nuo kurių greitųjų geležinkelių tinkluose, koridoriuose arba kitose tinklo dalyse esamos tarpvalstybinės transporto priemonės galės būti naudojamos su visomis riedmens ETCS funkcijomis. Ši susisiekimui greitaisiais geležinkeliais taikoma data priklauso nuo ETCS įrengimo greitųjų geležinkelių tinkle ir kitose tinklo vietose (pvz., stotyse, per kurias vyksta greitųjų geležinkelių susisiekimas). Ši krovinių vežimui geležinkeliais taikoma data priklauso nuo ETCS įrengimo koridoriuose ir kitose tinklo dalyse (pvz., galutinės paskirties taškuose).

Nacionaliniai įgyvendinimo planai galioja bent 15 metų ir yra reguliariai (bent kartą kas penkerius metus) atnaujinami.

Valstybės narės savo nacionalinius įgyvendinimo planus Komisijai pateikia iki 2017 m. liepos 5 d. Pagal nacionalinius įgyvendinimo planus atnaujinama informacija, laikoma Transeuropinio transporto tinklo geografinės ir techninės informacijos sistemoje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 49 straipsnyje. Komisija nacionalinius įgyvendinimo planus skelbia savo svetainėje internete, o valstybes nares apie juos informuoja komitete, nurodytame Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje.

Komisija parengia lyginamąją nacionalinių įgyvendinimo planų apžvalgą. Iš šios apžvalgos duomenų nustatomas papildomų koordinavimo priemonių poreikis.

7.5.   Specialiosios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų diegimo taisyklės

Šioje TSS traukinio buvimo vietos nustatymo sistema – tai geležinkelio kelio įranga, kuria visoje maršrutui priklausančioje geležinkelio linijoje arba tam tikroje jos vietoje aptinkami riedmenys arba nustatoma, kad riedmenų nėra.

Geležinkelio kelio sistemos (pvz., centralizavimo arba vieno lygio pervažų valdymo sistemos), kuriose naudojama iš aptikimo įrangos gauta informacija, nėra laikomos traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos dalimis.

Šioje TSS nustatomi tik tie sąsajos su riedmeniu reikalavimai, kurie yra būtini TSS atitinkančių riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos suderinamumui užtikrinti.

Traukinio buvimo vietos nustatymo sistema, atitinkanti kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių TSS reikalavimus, gali būti diegiama neatsižvelgiant į tai, ar įrengtos ETCS arba GSM-R sistemos, tačiau ją diegiant gali reikėti atsižvelgti į traukinio apsaugos B klasės sistemas arba į specialiuosius reikalavimus, pvz., taikomus vieno lygio pervažų įrangai.

Su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis susijusių šios TSS reikalavimų laikomasi:

1)

modernizuojant traukinio buvimo vietos nustatymo sistemą;

2)

atnaujinant traukinio buvimo vietos nustatymo sistemą, jeigu laikantis šios TSS reikalavimų nereikia atlikti nepageidaujamų geležinkelio kelio arba riedmens sistemų pakeitimų arba tas sistemas modernizuoti;

3)

atnaujinant traukinio buvimo vietos nustatymo sistemą, kai to reikia dėl geležinkelio kelio sistemų, kuriose naudojama iš traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos gauta informacija, modernizavimo arba atnaujinimo;

4)

išmontuojant traukinio apsaugos B klasės sistemas, kai traukinio buvimo vietos nustatymo sistema ir traukinio apsaugos sistema yra integruotos.

Pereinamuoju etapu turi būti pasirūpinta, kad dėl TSS atitinkančios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos įrengimo būtų daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis esamiems TSS neatitinkantiems riedmenims.

Šiuo tikslu rekomenduojama, kad infrastruktūros valdytojas pasirinktų TSS atitinkančią traukinio buvimo vietos nustatymo sistemą, kuri kartu būtų suderinama su TSS neatitinkančiais riedmenimis, kurie jau naudojami toje infrastruktūroje.

7.6.   Specifiniai atvejai

7.6.1.   Įvadas

Toliau aprašytais specifiniais atvejais leidžiama taikyti toliau nurodytas specialiąsias nuostatas.

Šie specifiniai atvejai skirstomi į dvi kategorijas: nuolat taikomos nuostatos („P“ atvejis) ir laikinai taikomos nuostatos („T“ atvejis).

Šioje TSS laikinas atvejis T3 apibrėžiamas kaip laikinas atvejis, kuris bus taikomas ir po 2020 m.

Čia pateiktuose punktuose nustatytais specifiniais atvejais reikėtų atsižvelgti į atitinkamus 4 skyriaus punktus ir (arba) juose nurodytas specifikacijas.

Specifiniai atvejai taikomi vietoje atitinkamų 4 skyriaus reikalavimų.

Jeigu specifinis atvejis nesusijęs su 4 skyriaus atitinkamo punkto reikalavimais, tie reikalavimai čia pateiktuose punktuose nekartojami ir toliau taikomi nepakeisti.

7.6.2.   Specifinių atvejų sąrašas

7.6.2.1.   Belgija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.4 punktas –

atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių L – (b1 + b2) (1 pav.) yra ne mažesnis kaip 15 000  mm.

T3

Taikoma greitųjų geležinkelių sistemos geležinkelio linijai L1.

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.8 punktas –

 

atskiros transporto priemonės arba traukinio sąstato masė ne mažesnė kaip 40 t.

 

Jeigu atskiros transporto priemonės arba traukinio sąstato masė mažesnė kaip 90 t, riedmenyje turi būti sistema, kuria užtikrinamas šuntavimas naudojant ne trumpesnį kaip 16 000  mm elektrinį pagrindą.

T3

Taikoma greitųjų geležinkelių sistemos geležinkelio linijoms L1, L2, L3, L4.

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

7.6.2.2.   Jungtinė Karalystė

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.4 punktas –

atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių L – (b1 + b2) (1 pav.) yra ne mažesnis kaip 15 000  mm.

T3

Taikoma greitųjų geležinkelių sistemos linijai L1.

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.1 punktas –

mažiausias rato apvado plotis (BR) 1 600  mm vėžės tinkle yra 127 mm

T3

Taikoma Šiaurės Airijoje

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.3 punktas –

mažiausias antbriaunio storis (Sd) 1 600  mm vėžės tinkle yra 24 mm

T3

Taikoma Šiaurės Airijoje

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.4.1 punktas –

be 3.1.4.1 punkto reikalavimų, naudojant sudėtinius riedmenų vienetus barstymas smėliu dėl traukos:

a)

neleidžiamas prieš priekinę ašį, kai greitis mažesnis nei 40 km/h, ir

b)

leidžiamas tik tada, kai galima įrodyti, kad už barstymo vietos yra dar bent šešios sudėtinio riedmenų vieneto ašys.

T3

 

4.2.12   ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

6 rodyklė –

traukinio numeriui įvesti leidžiama naudoti raidžių ir skaičių klaviatūrą, jeigu pagal atitinkamą techninę taisyklę reikalaujama, kad būtų galima įvesti raidinius ir skaitinius traukinių numerius.

T3

Šio specifinio atvejo reikia, kai taikomas specifikacijų rinkinys Nr. 2 (žr. A priedo A2 lentelę), tačiau specifikacijų rinkinio Nr. 1 atveju – tai neišspręstas klausimas.

Poveikio sąveikai nėra.

4.2.12   ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

6 rodyklė –

leidžiama, kad ETCS mašinisto ir įrangos sąsajoje kintamas traukinio greitis būtų rodomas myliomis per valandą (nurodant „mph“), kai traukinys naudojamas Didžiosios Britanijos pagrindinių geležinkelių linijų tinkle.

T3

Šio specifinio atvejo reikia, kai taikomas specifikacijų rinkinys Nr. 2 (žr. A priedo A2 lentelę), tačiau specifikacijų rinkinio Nr. 1 atveju – tai neišspręstas klausimas.

Poveikio sąveikai nėra.

7.6.2.3.   Prancūzija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.4 punktas –

atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių L – (b1 + b2) (1 pav.) yra ne mažesnis kaip 15 000  mm.

T3

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.9 punktas –

 

elektrinė varža tarp abiejų aširačio ratų riedėjimo paviršių yra ne didesnė kaip 0,05 omo, varžą nustatant pagal įtampą, kurios intervalas nuo 1,8 VDC iki 2,0 VDC (tuščiosios veikos įtampa).

 

Be to, reaktyvioji elektrinė varža tarp aširačio riedėjimo paviršių yra ne didesnė kaip f/100 miliomų, kai f yra 500 Hz–40 kHz, matuojamoji srovė ne mažesnė kaip 10 ARMS, o tuščiosios veikos įtampa – 2 VRMS.

T3

Šis specifinis atvejis gali būti persvarstytas, kai bus išspręstas su dažnio valdymu geležinkelio kelio elektros grandinėse susijęs neišspręstas klausimas.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.8 punktas –

 

atskiros transporto priemonės arba traukinio sąstato masė ne mažesnė kaip 40 t.

 

Jeigu atskiros transporto priemonės arba traukinio sąstato masė mažesnė kaip 90 t, riedmenyje turi būti sistema, kuria užtikrinamas šuntavimas naudojant ne trumpesnį kaip 16 000  mm elektrinį pagrindą.

T3

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.2 punktas –

matmuo D (2 pav.) yra ne mažesnis kaip

450 mm, nepriklausomai nuo greičio.

T3

 

7.6.2.4.   Lenkija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.9 punktas –

 

elektrinė varža tarp abiejų aširačio ratų riedėjimo paviršių yra ne didesnė kaip 0,05 omo, varžą nustatant pagal įtampą, kurios intervalas nuo 1,8 VDC iki 2,0 VDC (tuščiosios veikos įtampa).

 

Be to, reaktyvioji elektrinė varža tarp aširačio riedėjimo paviršių yra ne didesnė kaip f/100 miliomų, kai f yra 500 Hz–40 kHz, matuojamoji srovė ne mažesnė kaip 10 ARMS, o tuščiosios veikos įtampa – 2 VRMS.

T3

Šis specifinis atvejis gali būti persvarstytas, kai bus išspręstas su dažnio valdymu geležinkelio kelio elektros grandinėse susijęs neišspręstas klausimas.

7.6.2.5.   Lietuva, Latvija, Estija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.3 punktas –

mažiausias antbriaunio storis (Sd) 1 520  mm vėžės tinkle yra 20 mm

T3

Šis specifinis atvejis bus reikalingas tol, kol 1 520  mm tinkle bus naudojami ČME lokomotyvai

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.4 punktas –

mažiausias antbriaunio aukštis (Sh) 1 520  mm vėžės tinkle yra 26,25 mm

T3

Šis specifinis atvejis bus reikalingas tol, kol 1 520  mm tinkle bus naudojami ČME lokomotyvai

7.6.2.6.   Švedija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.4   Geležinkeliams skirtos judriojo ryšio (GSM-R) funkcijos

33 rodyklės 4.2.3 skirsnis –

leidžiama pradėti eksploatuoti riedmens kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius, kuriuose naudojami 2 W GSM-R balso radijo ryšio įrenginiai ir ETCS tik duomenims perduoti skirti radijo ryšio įrenginiai. Posistemius turi būti galima eksploatuoti - 82 dBm tinkluose.

P

Poveikio sąveikai nėra.

7.6.2.7.   Liuksemburgas

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.4 punktas –

1.

transporto priemonėje įrengtos smėlio barstymo įrangos našumas ne didesnis kaip 0,3 l/min. vienam bėgiui;

2.

draudžiama barstyti smėlį infrastruktūros registre nurodytose stotyse;

3.

draudžiama barstyti smėlį iešmų zonose;

4.

staigiajam stabdymui apribojimai netaikomi.

T3

 

7.6.2.8.   Vokietija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.7.1 punktas –

 

transporto priemonių, kurios važiuoja infrastruktūros registre nurodytomis konkrečiomis linijomis, mažiausia ašies apkrova yra 5 t.

 

Šis specifinis atvejis numatytas tik transporto priemonėms; dėl jo nesikeičia 77 rodyklėje pateikti traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos techniniai reikalavimai ir 7.2.8 punkto nuostatos, susijusios su jų įgyvendinimu.

T3

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol naudojamos geležinkelio kelio elektros grandinės WSSB.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.2 punktas –

 

jei greitis ne didesnis kaip 140 km/h, atstumas ai (1 pav.) tarp dviejų gretimų ašių (taikoma sąstato pirmoms 5 ašims arba visoms ašims, jei visas ašių skaičius mažesnis už 5) turi būti visada didesnis kaip 1 000  mm.

 

Šis specifinis atvejis numatytas tik transporto priemonėms; dėl jo nesikeičia 77 rodyklėje pateikti traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos techniniai reikalavimai ir 7.2.8 punkto nuostatos, susijusios su jų įgyvendinimu.

T3

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol naudojama pervažos apsauga EBUET 80.


(1)  Avariniai režimai yra veikimo režimai, skirti naudoti esant gedimams. Į juos atsižvelgta kuriant kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius.

(2)  Kai kuriuose dokumentuose, į kuriuos daroma nuoroda šioje TSS, terminas ERTMS (Europos geležinkelių eismo valdymo sistema) vartojamas iš sistemų ETCS ir GSM-R sudarytai sistemai apibūdinti, o Europos traukinių kontrolės sistema (ETCS) žymima santrumpa „ERTMS/ETCS“.

(3)  2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (OL L 121, 2013 5 3, p. 8).

(4)  2015 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/995, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/757/ES dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 165, 2015 6 30, p. 1).

(5)  Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS – 2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2008/232/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos Geležinkelių riedmenų posistemiui skirtos sąveikos techninės specifikacijos (OL L 84, 2008 3 26, p. 132).

(6)  Paprastųjų geležinkelių riedmenų TSS – 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas 2011/291/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL L 139, 2011 5 26, p. 1).

(7)  Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS – 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 228).

(8)  Vagonų TSS – 2013 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 321/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/861/EB (OL L 104, 2013 4 12, p. 1).

(9)  Greitųjų geležinkelių infrastruktūros TSS – 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas 2008/217/EB dėl techninės sąveikos, susijusios su transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemiu, specifikacijos (OL L 77, 2008 3 19, p. 1).

(10)  Paprastųjų geležinkelių infrastruktūros TSS – 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas 2011/275/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 126, 2011 5 14, p. 53).

(11)  Infrastruktūros TSS – 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 1).

(12)  Greitųjų geležinkelių energijos TSS – 2008 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas 2008/284/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 104, 2008 2 14, p. 1).

(13)  Paprastųjų geležinkelių energijos TSS – 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas 2011/274/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 126, 2011 5 14, p. 1).

(14)  Energijos TSS – 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1301/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 179).

(15)  2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/665/ES dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro (OL L 264, 2011 10 8, p. 32).

(16)  2011 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų (OL L 256, 2011 10 1, p. 1).

(17)  Čia „operatorius“ reiškia sistemos naudotoją.

(18)  Ar tinkamai naudojama sąveikos sudedamoji dalis, patikrinama atliekant bendrą riedmens ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių EB patikrą, kaip paaiškinta 6.3.3 ir 6.3.4 skirsniuose.

(19)  2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2010/713/ES dėl atitikties ir tinkamumo naudoti vertinimo ir EB patikros procedūrų modulių, skirtų naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB (OL L 319, 2010 12 4, p. 1).

(20)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(21)  Šiuo atveju perėjimų valdymas vertinamas pagal nacionalines specifikacijas.

(22)  Šiame skyriuje aprašytomis procedūromis nepažeidžiama galimybė sudaryti sudedamųjų dalių grupes.

(23)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas) (OL L 164, 2004 6 21, p. 1).

(24)  Pavyzdžiui, negalima užtikrinti išorinio SPM įdiegimo techninių galimybių arba dėl tam tikrų problemų, susijusių su B klasės sistemų intelektinės nuosavybės teisėmis, negalima laiku parengti SPM produkto.

A PRIEDAS

Nuorodos

Čia pateiktoje lentelėje, naudojant A2 (A-2.1, A-2.2, A-2.3) lentelės rodyklę, išvardytos privalomos specifikacijos, susijusios su kiekviena pagrindiniuose parametruose padaryta nuoroda (žr. šios TSS 4 skyrių).

A-1 lentelė

4 skyriaus nuoroda

Rodyklės numeris (žr. A-2 lentelę)

4.1

 

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

 

4.2.1 a

27, 78

 

 

 

 

4.2.2

 

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7, 81, 82

 

 

4.2.3

 

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

 

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

 

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

 

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

 

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

 

4.2.8 a

11, 79, 83

 

 

4.2.9

 

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

 

4.2.10 a

77 (3.1 punktas)

 

 

4.2.11

 

4.2.11 a

77 (3.2 punktas)

 

 

4.2.12

 

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

 

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

 

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

 

4.2.15 a

38

Specifikacijos

Turi būti taikoma viena iš trijų (A-2.1, A-2.2, A-2.3) lentelių, sudarančių šio priedo A-2 lentelę.

Jei į A-2 lentelę įrašytame dokumente yra nukopijuota arba nurodyta aiškiai įvardyta sąlyga iš kito dokumento, ta ir būtent tik ta sąlyga yra laikoma į A-2 lentelę įrašyto dokumento dalimi.

Jei į A-2 lentelę įrašytame dokumente daroma privaloma arba norminė nuoroda į dokumentą, neįrašytą į A-2 lentelę, šios TSS taikymo tikslais dokumentas, į kurį daroma nuoroda, yra visada laikomas tinkama atitikties pagrindiniams parametrams užtikrinimo priemone (kuria remiantis galima sertifikuoti sąveikos sudedamąsias dalis bei posistemius ir ateityje neperžiūrėti TSS) ir nelaikomas privaloma specifikacija.

Pastaba. Jei A-2 lentelėje prie specifikacijos pažymėta „rezervuota“, į G priedą ji įrašyta kaip atviras klausimas, kai atviram klausimui išspręsti reikia pranešti apie nacionalines taisykles. Jei rezervuotas dokumentas nėra atviras klausimas, tokio dokumento paskirtis – patobulinti sistemą.

A-2.1 lentelė

Privalomų specifikacijų sąrašas

Rodyklės Nr.

Specifikacijų rinkinys Nr. 1

(ETCS „Baseline 2“ ir GSM-R „Baseline 1“)

Nuoroda

Specifikacijos pavadinimas

Versija

Pastabos

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS ir (arba) ETCS funkcinių reikalavimų specifikacija

5.0

 

2

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

3

SUBSET-023

Terminų ir santrumpų žodynėlis

2.0.0

 

4

SUBSET-026

Sistemos reikalavimų specifikacija

2.3.0

 

5

SUBSET-027

Duomenų įrašymo įrenginio duomenų atsisiuntimo priemonės nustatytos formos funkcinės sąsajos specifikacija (NFFSS)

2.3.0

1 pastaba

6

SUBSET-033

Žmogaus ir mašinos sąveikos funkcinės sąsajos specifikacija (FSS)

2.0.0

 

7

SUBSET-034

Traukinio sąsajos FSS

2.0.0

 

8

SUBSET-035

Specialiojo perdavimo modulio NFFSS

2.1.1

 

9

SUBSET-036

„Eurobalise“ sistemos NFFSS

2.4.1

 

10

SUBSET-037

sistemos „Euroradio“ FSS

2.3.0

 

11

SUBSET-038

Raktų paskirstymo neprisijungus prie tinklo FSS

2.3.0

 

12

SUBSET-039

Duomenų perdavimo iš vieno GTEVS kitam GTEVS FSS

2.3.0

 

13

SUBSET-040

Parametrų nustatymo ir projektavimo taisyklės

2.3.0

 

14

SUBSET-041

Sąveikos eksploatacinių savybių reikalavimai

2.1.0

 

15

SUBSET-108

Suvestinė su sąveika susijusių TSS A priedo dokumentų redakcija

1.2.0

 

16

SUBSET-044

Sistemos „Euroloop“ NFFSS

2.3.0

 

17

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

18

SUBSET-046

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis NFFSS

2.0.0

 

19

SUBSET-047

Geležinkelio kelio ir riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis FSS

2.0.0

 

20

SUBSET-048

Riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis NFFSS

2.0.0

 

21

SUBSET-049

Informacijos atnaujinimo naudojant radijo ryšio įrangą su GKEM ir centralizavimo įrangos FSS

2.0.0

 

22

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

23

SUBSET-054

ETCS įrangos kintamųjų verčių nustatymo pareigos ir taisyklės

2.1.0

 

24

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

25

SUBSET-056

Specialiojo perdavimo modulio (SPM) NFFSS saugaus laiko lygmuo

2.2.0

 

26

SUBSET-057

SPM NFFSS saugaus ryšio lygmuo

2.2.0

 

27

SUBSET-091

ETCS įrangos 1 ir 2 lygių techninės sąveikos saugos reikalavimai

2.5.0

 

28

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

29

SUBSET-102

„K“ sąsajos bandymo aprašas

1.0.0

 

30

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

31

SUBSET-094

Riedmenyje naudojamo etaloninio bandymo įrenginio funkciniai reikalavimai

2.0.2

 

32

EIRENE VRS

GSM-R funkcinių reikalavimų specifikacija

8.0.0

10 pastaba

33

EIRENE SRS

GSM-R sistemos reikalavimų specifikacija

16.0.0

10 pastaba

34

A11T6001

(MORANE) sistemos „EuroRadio“ radijo ryšio NFFSS

13.0.0

 

35

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 a

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 b

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 c

SUBSET-074–2

SPM NFFSS bandymų dokumentas

1.0.0

 

37 a

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

37 b

SUBSET-076–5-2

Su ypatybėmis susiję bandymai

2.3.3

 

37 c

SUBSET-076–6-3

Bandymų sekos

2.3.3

 

37 d

SUBSET-076–7

Bandymo aprašo taikymo sritis

1.0.2

 

37 e

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

38

06E068

ETCS signalinės lentos apibrėžtis

2.0

 

39

SUBSET-092–1

ERTMS „EuroRadio“ atitikties reikalavimai

2.3.0

 

40

SUBSET-092–2

ERTMS „EuroRadio“ bandymų saugos lygmuo

2.3.0

 

41

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

42

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

43

SUBSET 085

Sistemos „Eurobalise“ NFFSS bandymo aprašas

2.2.2

 

44

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

45

SUBSET-101

„K“ sąsajos specifikacija

1.0.0

 

46

SUBSET-100

„G“ sąsajos specifikacija

1.0.1

 

47

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

48

Rezervuota

GSM-R judriojo ryšio įrangos bandymo aprašas

 

4 pastaba

49

SUBSET-059

SPM eksploatacinių savybių reikalavimai

2.1.1

 

50

SUBSET-103

Sistemos „Euroloop“ bandymo aprašas

1.0.0

 

51

Rezervuota

Mašinisto ir įrangos sąsajos ergonominiai aspektai

 

 

52

SUBSET-058

SPM NFFSS taikymo lygis

2.1.1

 

53

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

54

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

55

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

56

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

57

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

58

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

59

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

60

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

61

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

62

Rezervuota

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsajos bandymo aprašas

 

 

63

SUBSET-098

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsaja

1.0.0

 

64

EN 301 515

Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM); GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

2.3.0

2 pastaba

65

TS 102 281

Išsamūs GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

3.0.0

3 pastaba

66

TS 103 169

ASCI sąveikos galimybės

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R SIM kortelių NFFSS

5.0

10 pastaba

68

ETSI TS 102 610

Geležinkeliams skirtas nuotolinis ryšys; GSM; naudotojo naudotojui perduodamos informacijos elementų (angl. UUIE) naudojimas GSM ryšiui geležinkeliuose užtikrinti

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo NFFSS

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo FSS

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

Funkcinio adresavimo NFFSS

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

Funkcinio adresavimo FSS

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T 6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo NFFSS

4

 

74

(MORANE) F 12 T 6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo FSS

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims NFFSS

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims FSS

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos ir kitų posistemių tarpusavio sąsajos

3.0

7 pastaba

78

Rezervuota

ETCS mašinisto ir įrangos sąsajos funkcijoms keliami saugos reikalavimai

 

 

79

Netaikoma

Netaikoma

 

 

80

Netaikoma

Netaikoma

 

 

81

Netaikoma

Netaikoma

 

 

82

Netaikoma

Netaikoma

 

 


A-2.2 lentelė

Privalomų specifikacijų sąrašas

Rodyklės Nr.

Specifikacijų rinkinys Nr. 2

(ETCS „Baseline 3“ techninė priežiūra (1 red.) ir GSM-R „Baseline 1“)

Nuoroda

Specifikacijos pavadinimas

Versija

Pastabos

1

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

2

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

3

SUBSET-023

Terminų ir santrumpų žodynėlis

3.1.0

 

4

SUBSET-026

Sistemos reikalavimų specifikacija

3.4.0

 

5

SUBSET-027

Įrašymo įrenginio FSS

3.1.0

 

6

ERA_ERTMS_015560

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

3.4.0

 

7

SUBSET-034

Traukinio sąsajos FSS

3.1.0

 

8

SUBSET-035

Specialiojo perdavimo modulio NFFSS

3.1.0

 

9

SUBSET-036

„Eurobalise“ sistemos NFFSS

3.0.0

 

10

SUBSET-037

sistemos „Euroradio“ FSS

3.1.0

 

11

SUBSET-038

Raktų paskirstymo neprisijungus prie tinklo FSS

3.0.0

 

12

SUBSET-039

Duomenų perdavimo iš vieno GTEVS kitam GTEVS FSS

3.1.0

 

13

SUBSET-040

Parametrų nustatymo ir projektavimo taisyklės

3.3.0

 

14

SUBSET-041

Sąveikos eksploatacinių savybių reikalavimai

3.1.0

 

15

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

16

SUBSET-044

Sistemos „Euroloop“ NFFSS

2.4.0

 

17

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

18

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

19

SUBSET-047

Geležinkelio kelio ir riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis FSS

3.0.0

 

20

SUBSET-048

Riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis NFFSS

3.0.0

 

21

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

22

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

23

SUBSET-054

ETCS įrangos kintamųjų verčių nustatymo pareigos ir taisyklės

3.0.0

 

24

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

25

SUBSET-056

Specialiojo perdavimo modulio (SPM) NFFSS saugaus laiko lygmuo

3.0.0

 

26

SUBSET-057

SPM NFFSS saugaus ryšio lygmuo

3.0.0

 

27

SUBSET-091

ETCS įrangos 1 ir 2 lygių techninės sąveikos saugos reikalavimai

3.4.0

 

28

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

29

SUBSET-102

„K“ sąsajos bandymo aprašas

2.0.0

 

30

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

31

SUBSET-094

Riedmenyje naudojamo etaloninio bandymo įrenginio funkciniai reikalavimai

3.0.0

 

32

EIRENE VRS

GSM-R funkcinių reikalavimų specifikacija

8.0.0

10 pastaba

33

EIRENE SRS

GSM-R sistemos reikalavimų specifikacija

16.0.0

10 pastaba

34

A11T6001

(MORANE) sistemos „EuroRadio“ radijo ryšio NFFSS

13.0.0

 

35

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 a

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 b

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 c

SUBSET-074–2

SPM NFFSS bandymų dokumentas

3.0.0

 

37 a

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

37 b

SUBSET-076–5-2

Su ypatybėmis susiję bandymai

3.1.0

 

37 c

SUBSET-076–6-3

Bandymų sekos

3.0.0

 

37 d

SUBSET-076–7

Bandymo aprašo taikymo sritis

3.1.0

 

37 e

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

38

06E068

ETCS signalinės lentos apibrėžtis

2.0

 

39

SUBSET-092–1

ERTMS „EuroRadio“ atitikties reikalavimai

3.0.0

 

40

SUBSET-092–2

ERTMS „EuroRadio“ bandymų saugos lygmuo

3.0.0

 

41

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

42

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

43

SUBSET 085

Sistemos „Eurobalise“ NFFSS bandymo aprašas

3.0.0

 

44

Išbraukta sąmoningai.

 

 

9 pastaba

45

SUBSET-101

„K“ sąsajos specifikacija

2.0.0

 

46

SUBSET-100

„G“ sąsajos specifikacija

2.0.0

 

47

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

48

Rezervuota

GSM-R judriojo ryšio įrangos bandymo aprašas

 

4 pastaba

49

SUBSET-059

SPM eksploatacinių savybių reikalavimai

3.0.0

 

50

SUBSET-103

Sistemos „Euroloop“ bandymo aprašas

1.1.0

 

51

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

52

SUBSET-058

SPM NFFSS taikymo lygis

3.1.0

 

53

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

54

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

55

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

56

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

57

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

58

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

59

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

60

SUBSET-104

ETCS sistemos versijų valdymas

3.2.0

 

61

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

62

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

63

SUBSET-098

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsaja

3.0.0

 

64

EN 301 515

Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM); GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

2.3.0

2 pastaba

65

TS 102 281

Išsamūs GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

3.0.0

3 pastaba

66

TS 103 169

ASCI sąveikos galimybės

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R SIM kortelių NFFSS

5.0

10 pastaba

68

ETSI TS 102 610

Geležinkeliams skirtas nuotolinis ryšys; GSM; naudotojo naudotojui perduodamos informacijos elementų (angl. UUIE) naudojimas GSM ryšiui geležinkeliuose užtikrinti

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo NFFSS

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo FSS

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

Funkcinio adresavimo NFFSS

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

Funkcinio adresavimo FSS

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T 6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo NFFSS

4

 

74

(MORANE) F 12 T 6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo FSS

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims NFFSS

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims FSS

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos ir kitų posistemių tarpusavio sąsajos

3.0

7 pastaba

78

Išbraukta sąmoningai.

 

 

6 pastaba

79

SUBSET-114

Raktų paskirstymo centras-ETCS Subjekto darbuotojų atliekamo raktų paskirstymo FSS

1.0.0

 

80

Išbraukta sąmoningai.

 

 

5 pastaba

81

SUBSET-119

Traukinio sąsajos NFFSS

 

12 pastaba

82

SUBSET-120

NFFSS TS. Saugos analizė

 

12 pastaba


A-2.3 lentelė

Privalomų specifikacijų sąrašas

Rodyklės Nr.

Specifikacijų rinkinys Nr. 3

(ETCS „Baseline 3“ antrasis leidimas ir GSM-R „Baseline 1“)

Nuoroda

Specifikacijos pavadinimas

Versija

Pastabos

1

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

2

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

3

SUBSET-023

Terminų ir santrumpų žodynėlis

3.3.0

14 pastaba.

4

SUBSET-026

Sistemos reikalavimų specifikacija

3.6.0

14 pastaba

5

SUBSET-027

Įrašymo įrenginio FSS

3.3.0

14 pastaba

6

ERA_ERTMS_015560

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

3.6.0

14 pastaba

7

SUBSET-034

Traukinio sąsajos FSS

3.2.0

 

8

SUBSET-035

Specialiojo perdavimo modulio NFFSS

3.2.0

 

9

SUBSET-036

„Eurobalise“ sistemos NFFSS

3.1.0

 

10

SUBSET-037

sistemos „Euroradio“ FSS

3.2.0

 

11

SUBSET-038

Raktų paskirstymo neprisijungus prie tinklo FSS

3.1.0

 

12

SUBSET-039

Duomenų perdavimo iš vieno GTEVS kitam GTEVS FSS

3.2.0

 

13

SUBSET-040

Parametrų nustatymo ir projektavimo taisyklės

3.4.0

 

14

SUBSET-041

Sąveikos eksploatacinių savybių reikalavimai

3.2.0

 

15

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

16

SUBSET-044

Sistemos „Euroloop“ NFFSS

2.4.0

 

17

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

18

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

19

SUBSET-047

Geležinkelio kelio ir riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis FSS

3.0.0

 

20

SUBSET-048

Riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis NFFSS

3.0.0

 

21

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

22

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

23

SUBSET-054

ETCS įrangos kintamųjų verčių nustatymo pareigos ir taisyklės

3.0.0

 

24

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

25

SUBSET-056

Specialiojo perdavimo modulio (SPM) NFFSS saugaus laiko lygmuo

3.0.0

 

26

SUBSET-057

SPM NFFSS saugaus ryšio lygmuo

3.1.0

 

27

SUBSET-091

ETCS įrangos 1 ir 2 lygių techninės sąveikos saugos reikalavimai

3.6.0

14 pastaba

28

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

29

SUBSET-102

„K“ sąsajos bandymo aprašas

2.0.0

 

30

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

31

Rezervuota

SUBSET-094

Riedmenyje naudojamo etaloninio bandymo įrenginio funkciniai reikalavimai

 

13 pastaba

32

EIRENE VRS

GSM-R funkcinių reikalavimų specifikacija

8.0.0

10 pastaba

33

EIRENE SRS

GSM-R sistemos reikalavimų specifikacija

16.0.0

10 pastaba

34

A11T6001

(MORANE) sistemos „EuroRadio“ radijo ryšio NFFSS

13.0.0

 

35

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 a

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 b

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

36 c

SUBSET-074–2

SPM NFFSS bandymų dokumentas

3.1.0

 

37 a

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

37 b

Rezervuota SUBSET-076–5-2

Su ypatybėmis susiję bandymai

 

13 pastaba

37 c

Rezervuota SUBSET-076–6-3

Bandymų sekos

 

13 pastaba

37 d

Rezervuota SUBSET-076–7

Bandymo aprašo taikymo sritis

 

13 pastaba

37 e

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

38

06E068

ETCS signalinės lentos apibrėžtis

2.0

 

39

SUBSET-092–1

ERTMS „EuroRadio“ atitikties reikalavimai

3.1.0

 

40

SUBSET-092–2

ERTMS „EuroRadio“ bandymų saugos lygmuo

3.1.0

 

41

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

42

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

43

SUBSET 085

Sistemos „Eurobalise“ NFFSS bandymo aprašas

3.0.0

 

44

Išbraukta sąmoningai.

 

 

9 pastaba

45

SUBSET-101

„K“ sąsajos specifikacija

2.0.0

 

46

SUBSET-100

„G“ sąsajos specifikacija

2.0.0

 

47

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

48

Rezervuota

GSM-R judriojo ryšio įrangos bandymo aprašas

 

4 pastaba

49

SUBSET-059

SPM eksploatacinių savybių reikalavimai

3.1.0

 

50

SUBSET-103

Sistemos „Euroloop“ bandymo aprašas

1.1.0

 

51

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

52

SUBSET-058

SPM NFFSS taikymo lygis

3.2.0

 

53

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

54

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

55

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

56

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

57

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

58

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

59

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

60

SUBSET-104

ETCS sistemos versijų valdymas

3.3.0

 

61

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

62

Išbraukta sąmoningai.

 

 

 

63

SUBSET-098

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsaja

3.0.0

 

64

EN 301 515

Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM); GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

2.3.0

2 pastaba

65

TS 102 281

Išsamūs GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

3.0.0

3 pastaba

66

TS 103 169

ASCI sąveikos galimybės

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R SIM kortelių NFFSS

5.0

10 pastaba

68

ETSI TS 102 610

Geležinkeliams skirtas nuotolinis ryšys; GSM; naudotojo naudotojui perduodamos informacijos elementų (angl. UUIE) naudojimas GSM ryšiui geležinkeliuose užtikrinti

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo NFFSS

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo FSS

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

Funkcinio adresavimo NFFSS

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

Funkcinio adresavimo FSS

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T 6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo NFFSS

4

 

74

(MORANE) F 12 T 6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo FSS

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims NFFSS

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims FSS

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos ir kitų posistemių tarpusavio sąsajos

3.0

7 pastaba

78

Išbraukta sąmoningai.

 

 

6 pastaba

79

SUBSET-114

Raktų paskirstymo centras-ETCS Subjekto darbuotojų atliekamo raktų paskirstymo FSS

1.0.0

 

80

Išbraukta sąmoningai.

 

 

5 pastaba

81

SUBSET-119

Traukinio sąsajos NFFSS

 

12 pastaba

82

SUBSET-120

NFFSS TS. Saugos analizė

 

12 pastaba

83

SUBSET-137

Raktų paskirstymo prisijungus prie tinklo NFFSS

1.0.0

 

1 pastaba.

Privalomas tik funkcinis registruojamos informacijos aprašas, o ne techninės sąsajos savybės.

2 pastaba.

Standarto EN 301 515 2.1 punkte išvardytų specifikacijų sąlygos (į kurias 32 ir 33 rodyklėse daroma nuoroda MI) yra privalomos.

3 pastaba.

TS 102 281 1 ir 2 lentelėje išvardyti pakeitimų prašymai, darantys įtaką sąlygoms, į kurias 32 ir 33 rodyklėse daroma nuoroda MI, yra privalomi.

4 pastaba.

48 rodyklė yra susijusi tik su GSM-R mobiliosios įrangos bandymų atvejais. Kol kas ji laikoma „rezervuota“. Taikymo vadove bus pateiktas esamų suderintų mobiliosios įrangos ir tinklų bandymų pagal šios TSS 6.1.2 punkte nurodytus etapus atvejų katalogas.

5 pastaba.

Rinkoje esantys gaminiai jau yra pritaikyti prie geležinkelio įmonių poreikių, susijusių su GSM-R mašinisto ir įrangos sąsaja, todėl įtraukti standartą į Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS nebūtina.

6 pastaba.

Informacija, kurią buvo ketinama pateikti 78 rodyklėje, dabar įtraukta į 27 rodyklę (SUBSET-091).

7 pastaba.

Šis dokumentas nepriklauso nuo ETCS ir GSM-R „Baseline“.

8 pastaba.

Išbraukta sąmoningai.

9 pastaba.

ERA analizė parodė, kad poreikio nustatyti privalomą nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įrangos sąsajos specifikaciją nėra.

10 pastaba.

Tik (MI) reikalavimai yra privalomi pagal Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS.

11 pastaba.

Išbraukta sąmoningai.

12 pastaba.

Kai bus patikslinti riedmens sąsajos klausimai, nuoroda į šias specifikacijas bus paskelbta taikymo vadove.

13 pastaba.

Specifikacijos bus nustatytos Europos geležinkelio agentūros techninėje nuomonėje.

14 pastaba.

Papildomą informaciją, kuri mašinisto ergonomikos tikslais turės būti pateikiama mašinisto ir įrangos sąsajoje, Europos geležinkelio agentūra paskelbs techniniame dokumente ().


A-3 lentelė

Privalomų standartų sąrašas

Šioje lentelėje išvardyti standartai taikomi per sertifikavimo procesą, nepažeidžiant šios TSS 4 ir 6 skyrių nuostatų.


Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas ir pastabos

Versija

Pastaba

A1

EN 50126

Geležinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, priežiūrumo ir saugos (PPPS) aprašas bei demonstravimas

1999 m.

1

A2

EN 50128

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Geležinkelių valdymo ir apsaugos sistemų programinė įranga

2001 arba 2011 m.

 

A3

EN 50129

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga susijusios elektroninės signalizavimo sistemos

2003 m.

1

A4

EN 50159

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos

2010 m.

1

1 pastaba.

Šis standartas yra darnusis. Žr. Komisijos komunikatą, parengtą įgyvendinant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL C 345, 2013 11 26, p. 3), kuriame nurodyti ir paskelbtieji redakcinio pobūdžio klaidų ištaisymai.


(1)  Atsižvelgiant į Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto prašymą, kartu su sektoriaus atstovais parengtame Agentūros techniniame dokumente nustatyti papildomi informacijos apie mašinisto ir įrangos sąsają elementai ir nurodyti susijusių specifikacijų pakeitimai. Agentūros techninis dokumentas papildytas kitais su mašinisto ir įrangos sąsaja susijusiais reikalavimais, išdėstytais 3, 4, 5, 6 ir 27 rodyklėse pateiktuose atnaujintuose dokumentuose.

B PRIEDAS

Išbraukta sąmoningai

C PRIEDAS

Išbraukta sąmoningai

D PRIEDAS

Išbraukta sąmoningai

E PRIEDAS

Išbraukta sąmoningai

F PRIEDAS

Išbraukta sąmoningai

G PRIEDAS

Neišspręsti klausimai

Neišspręstas klausimas

Pastabos

Stabdymo aspektai

Taikoma tik „Baseline 2“ ETCS klausimui (žr. A priedo A-2 lentelės 15 rodyklę).

Išspręstas „Baseline 3“ ETCS klausimas (žr. A priedo A-2 lentelės 4 ir 13 rodykles).

Patikimumo/parengties reikalavimai

Dėl dažno veikimo suprastėjusiomis sąlygomis sugedus kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangai, mažėja sistemos sauga.

Mažiausias leidžiamas rato skersmuo, kai važiuojama didesniu kaip 350 km/h greičiu

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Mažiausias leidžiamas atstumas tarp ašių, kai važiuojama didesniu kaip 350 km/h greičiu

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Metalinės ir indukcinės sudedamosios dalys laisvoje erdvėje tarp ratų

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Krovininių vagonų atveju tai nėra neišspręstas klausimas.

Ant geležinkelio kelio barstomo smėlio savybės

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Riedmens savybių derinys, turintis poveikio šuntavimo pilnutinei varžai

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Elektromagnetiniai trukdžiai (traukos srovė)

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Elektromagnetiniai trukdžiai (elektromagnetiniai laukai)

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Ašių skaitiklių atveju tai nėra neišspręstas klausimas.

Transporto priemonės varža

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Magnetinių/sūkurinių srovių stabdžių naudojimas

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.


Top