EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2988

1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

OL L 312, 1995 12 23, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj

31995R2988Oficialusis leidinys L 312 , 23/12/1995 p. 0001 - 0004


Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95

1995 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi Europos Bendrijų bendrasis biudžetas finansuojamas iš nuosavų lėšų ir jį administruoja Komisija, neviršydama patvirtintų asignavimų ir laikydamasi patikimo finansų valdymo principų; kadangi siekiant šio tikslo Komisija dirba glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis;

kadangi daugiau nei pusė Bendrijos išlaidų išmokama įvairiems gavėjams tarpininkaujant valstybėms narėms;

kadangi išsamias šio decentralizuoto administravimo taisykles ir jų taikymo kontrolę reglamentuoja skirtingos konkrečios nuostatos pagal atitinkamą Bendrijos politiką; kadangi Bendrijų finansiniams interesams kenkiantys teisės aktai turi būti panaikinti visose srityse;

kadangi veiksmingai kovojant su Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu būtina priimti tam tikras bendras taisykles visose Bendrijos politikos srityse;

kadangi neteisėtą veiką ir jai taikomas administracines priemones bei už ją skiriamas nuobaudas nustato atskirų sektorių taisyklės pagal šį reglamentą;

kadangi pirmiau minėta veika apima sukčiavimą, kaip apibrėžta Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijoje;

kadangi Bendrijos administracinės nuobaudos turi užtikrinti tinkamą minėtų interesų apsaugą; kadangi būtina apibrėžti tokias nuobaudas reglamentuojančias bendrąsias taisykles;

kadangi Bendrijos teisės aktuose yra nustatytos Bendrijos administracinės nuobaudos bendros žemės ūkio politikos sistemoje; kadangi tokios nuobaudos turi būti nustatytos ir kitose srityse;

kadangi Bendrijos priemonės ir nuobaudos, nustatytos siekiant bendros žemės ūkio politikos tikslų, yra neatskiriama pagalbos sistemų dalis; kadangi taikant šias priemones ir nuobaudas siekiama savų tikslų, kurie neturi įtakos valstybių narių kompetentingoms institucijoms vertinant ekonominės veiklos vykdytojų veiklą baudžiamosios teisės požiūriu; kadangi būtina užtikrinti jų veiksmingumą nedelsiant įteisinant Bendrijos taisykles ir visapusiškai taikant visas Bendrijos priemones, jeigu šio tikslo negalima pasiekti taikant prevencines priemones;

kadangi norint išvengti, kad Bendrijos piniginės nuobaudos ir nacionalinės baudžiamosios sankcijos nebūtų skiriamos tiems patiems asmenims dėl tų pačių priežasčių, būtina priimti atitinkamas nuostatas remiantis ne vien tik bendru teisingumo principu ir proporcingumo principu, bet ir

ne bis in idem

principu, kartu gerbiant

acquis communautaire

bei konkrečių šio reglamento įsigaliojimo metu galiojusių Bendrijos taisyklių nuostatas;

kadangi taikant šį reglamentą baudžiamoji byla laikoma baigta, jeigu kompetentinga nacionalinė institucija ir atitinkamas asmuo pasiekia susitarimą;

kadangi šis reglamentas taikomas nepažeidžiant valstybių narių baudžiamosios teisės;

kadangi Bendrijos teisės aktai Komisiją ir valstybes nares įpareigoja tikrinti, kad Bendrijos biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal numatytą paskirtį; kadangi esamas nuostatas reikia papildyti bendromis taisyklėmis;

kadangi Bendrijos finansinių interesų apsaugai užtikrinti Sutartys nenumato konkrečių įgaliojimų, būtinų priimant horizontalaus taikymo materialinės teisės aktus, reglamentuojančius patikrinimus, priemones ir nuobaudas; kadangi dėl to reikia remtis EB sutarties 235 straipsniu ir EAEB sutarties 203 straipsniu;

kadangi papildomos bendrosios nuostatos dėl vietoje atliekamų patikrinimų ir inspektavimų bus priimtos vėlesniame etape,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I DALIS

Bendrieji principai

1 straipsnis

1. Siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus, šiuo reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Bendrijos teisės aktų pažeidimus.

2. "Pažeidimas" – tai bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas.

2 straipsnis

1. Administraciniai patikrinimai, priemonės ir nuobaudos pradedamos taikyti tais atvejais, kai tai yra būtina užtikrinant, kad būtų tinkamai taikomi Bendrijos teisės aktai. Jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasinančios, kad galėtų tinkamai apsaugoti Bendrijų finansinius interesus.

2. Administracinių nuobaudų skirti negalima, jeigu jos nėra numatytos Bendrijos teisės akte, priimtame iki tol, kol buvo padarytas pažeidimas. Jeigu Bendrijos taisyklių nuostatos, pagal kurias skiriamos administracinės nuobaudos, buvo vėliau pakeistos, atgaline data taikomos mažiau griežtos nuostatos.

3. Kad minėtos taisyklės būtų taikomos teisingai, Bendrijos teisės aktuose nustatomas administracinių priemonių ir nuobaudų pobūdis ir taikymo sritis atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir sunkumą, suteiktą ar gautą naudą bei atsakomybės laipsnį.

4. Bendrijos patikrinimai, priemonės ir nuobaudos reglamentuojamos valstybių narių įstatymais, laikantis atitinkamų Bendrijos teisės aktų.

3 straipsnis

1. Patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai.

Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa.

Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo.

Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį.

2. Administracinę nuobaudą skiriantis sprendimas įvykdomas per trejus metus nuo tos dienos, kai sprendimas tampa galutinis.

Nutrūkimo ir laikino sustabdymo atvejus reglamentuoja atitinkamų nacionalinės teisės aktų nuostatos.

3. Valstybės narės išlaiko teisę taikyti ilgesnį laikotarpį nei atitinkamai numatyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse.

II DALIS

Administracinės priemonės ir nuobaudos

4 straipsnis

1. Įvykdžius bet kokį pažeidimą, neteisingai įgyta nauda paprastai panaikinama:

- įpareigojant sumokėti nustatytas sumas arba grąžinti neteisėtai įgytas sumas,

- visiškai arba dalinai nusavinant užstatą, kuris buvo pateiktas kartu su paskirtos sumos prašymu arba tada, kai buvo gautas išankstinis mokėjimas.

2. Taikant 1 dalyje nurodytas priemones apsiribojama įgytos naudos panaikinimu ir, jei taip yra numatyta, palūkanomis, kurias galima nustatyti pagal vienodą palūkanų normą.

3. Jeigu nustatoma, kad veiksmais buvo siekiama gauti naudos, kuri neatitinka konkrečiu atveju taikomų Bendrijos teisės tikslų, dirbtinai sukuriant sąlygas, būtinas tokiai naudai gauti, toji nauda, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, panaikinama arba sutrukdoma ją gauti.

4. Šiame straipsnyje numatytos priemonės nelaikomos nuobaudomis.

5 straipsnis

1. Padarius tyčinius pažeidimus arba pažeidimus dėl aplaidumo gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

a) administracinė bauda;

b) reikalavimas sumokėti didesnę sumą negu neteisėtai gautos arba vengiamos mokėti sumos, tam tikrais atvejais pridėjus palūkanas; ši papildoma suma nustatoma remiantis konkrečiose taisyklėse nurodytu procentu, bet ji negali būti didesnė nei yra būtina, kad darytų atgrasinančios priemonės poveikį;

c) visiškai ar dalinai panaikinant Bendrijos taisyklėmis suteiktą naudą, net jeigu ekonominės veiklos vykdytojas neteisėtai pasinaudojo tik dalimi šios naudos;

d) nesuteikiant arba panaikinant naudą tam tikram laikotarpiui po pažeidimo;

e) laikinai panaikinant patvirtintą ar pripažintą teisę dalyvauti Bendrijos pagalbos sistemoje;

f) nusavinant užstatą ar depozitą, pateiktą, kad būtų laikomasi taisyklėse numatytų sąlygų arba atstatant neteisėtai grąžinto užstato sumą;

g) kitos grynai ekonominės, savo pobūdžiu ir taikymo sritimi lygiavertės nuobaudos, numatytos atskirų sektorių taisyklėse, kurias priėmė Taryba, atsižvelgdama į atitinkamiems sektoriams keliamus konkrečius reikalavimus ir neviršydama Komisijai Tarybos suteiktų įgaliojimų.

2. Nepažeidžiant šio reglamento įsigaliojimo metu galiojusių sektorių taisyklių, už kitus pažeidimus galima skirti tik tokias nuobaudas, kurios nėra lygiavertės baudžiamosioms sankcijoms ir kurios yra numatytos šio straipsnio 1 dalyje, jeigu šios nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti teisingą taisyklių taikymą.

6 straipsnis

1. Nepažeidžiant Bendrijos administracinių priemonių ir nuobaudų, patvirtintų remiantis šio reglamento įsigaliojimo metu galiojusiomis sektorių taisyklėmis, kompetentingos institucijos sprendimu galima laikinai sustabdyti piniginių nuobaudų, tokių kaip administracinių baudų, taikymą, jeigu atitinkamam asmeniui dėl tos pačios veikos yra iškelta baudžiamoji byla. Sustabdžius administracinę bylą, sustoja 3 straipsnyje numatytos senaties eiga.

2. Jeigu baudžiamoji byla nutraukiama, laikinai nutraukta administracinė byla atnaujinama.

3. Užbaigus baudžiamąją bylą, laikinai nutraukta administracinė byla atnaujinama, jeigu tam netrukdo bendrieji teisės principai.

4. Atnaujinus administracinę bylą, administracinė institucija užtikrina, kad skiriama nuobauda būtų bent lygiavertė Bendrijos taisyklėse numatytai nuobaudai; skiriant tokią nuobaudą, galima atsižvelgti į teisminės institucijos tam pačiam asmeniui skirtas bausmes už tas pačias veikas.

5. Šio straipsnio 1–4 dalys netaikomos piniginėms nuobaudoms, kurios yra neatskiriama finansinės paramos sistemų dalis ir gali būti taikomos nepriklausomai nuo bet kokių baudžiamųjų sankcijų, jeigu tik, žinoma, jos nėra lygiavertės tokioms sankcijoms.

7 straipsnis

Bendrijos administracinės priemonės ir nuobaudos gali būti taikomos 1 straipsnyje nurodytiems ekonominės veiklos vykdytojams, o būtent: fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems pagal nacionalinės teisės aktus veiksniems ir teisniems subjektams, kurie yra padarę pažeidimą arba kurie pagal savo pareigas turi atsakyti už padarytą pažeidimą arba užtikrinti, kad jis nebūtų padarytas.

III DALIS

Patikrinimai

8 straipsnis

1. Pagal savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus valstybės narės imasi priemonių, būtinų, kad būtų užtikrintas su Bendrijų finansiniais interesais susijusių sandorių teisėtumas ir tikrumas.

2. Patikrinimus numatančios priemonės turi atitikti kiekvieno sektoriaus konkretų pobūdį ir būti proporcingos siekiamiems tikslams. Jas taikant atsižvelgiama į valstybėse narėse nusistovėjusią administracinę tvarką bei struktūras ir jos nustatomos taip, kad dėl jų neatsirastų pernelyg didelių ekonominių apribojimų ar administracinių sąnaudų.

Valstybių narių vykdomų patikrinimų ir inspektavimų vietoje pobūdis, periodiškumas bei atlikimo tvarka nustatoma pagal atskirų sektorių taisykles taip, kad būtų užtikrintas vienodas ir veiksmingas atitinkamų taisyklių taikymas, ypač kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ir kad jie būtų nustatyti.

3. Atskirų sektorių taisyklėse turi būti nuostatos, kurios užtikrintų patikrinimų lygiavertiškumą derinant procedūras ir tikrinimo metodus.

9 straipsnis

1. Nepažeisdama valstybių narių pagal savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus atliekamų patikrinimų ir nepažeisdama Bendrijos institucijų pagal EB sutartį ir ypač pagal jos 188c straipsnį atliekamų patikrinimų, Komisija savo pačios atsakomybe pasirūpina, kad būtų patikrinti šie dalykai:

a) ar administracinė praktika atitinka Bendrijos taisykles;

b) ar egzistuoja būtini pagrindžiantys dokumentai ir ar jie atitinka Bendrijų pajamas ir išlaidas, nurodytas 1 straipsnyje;

c) kokiomis aplinkybėmis vykdomi ir tikrinami tokie finansiniai sandoriai.

2. Be to, laikydamasi galiojančių sektorių taisyklių, ji gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

Prieš atlikdama tokius patikrinimus ir inspektavimus pagal galiojančias taisykles, Komisija atitinkamai informuoja konkrečią valstybę narę, kad būtų gauta visa būtina pagalba.

10 straipsnis

Su patikrinimais ir inspektavimais vietoje susijusios papildomos bendrosios nuostatos bus priimtos vėliau laikantis EB Sutarties 235 straipsnyje ir EAEB Sutarties 203 straipsnyje nustatytos tvarkos.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Borrell Fontelles

[1] OL C 216, 1994 8 6, p. 11.

[2] OL C 89, 1995 4 10, p. 83 ir nuomonė, pareikšta 1995 m. lapkričio 30 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

--------------------------------------------------

Top