EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/21


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/30/EB

2007 m. birželio 20 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 137 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Valstybės narės įpareigojamos parengti praktinio įgyvendinimo ataskaitas, kuriomis remdamasi Komisija rengia periodines ataskaitas dėl Bendrijos taisyklių darbuotojų saugos ir sveikatos darbe srityje įgyvendinimo, kaip numatyta 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (3) ir atskirose direktyvose, kaip apibrėžta pirmiau minėtos direktyvos 16 straipsnio 1 dalyje, t. y.: 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvoje 89/654/EEB dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų (4), 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvoje 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (5), 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvoje 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (6), 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyvoje 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (7), 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyvoje 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais (8), 1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvoje 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo (9), 1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvoje 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (10), 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvoje 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (11), 1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvoje 92/91/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse (12), 1992 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyvoje 92/104/EEB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės gavybos įmonėse (13), 1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvoje 93/103/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, dirbant žvejybos laivuose (14), 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvoje 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (15), 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/92/EB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, taikomų dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje (16), 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (17), 2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo) keliama rizika darbuotojams (18), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (19), ir 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/25/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (20).

(2)

Be to, įgyvendinimo ataskaitą taip pat reikalaujama parengti 1991 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvoje 91/383/EEB, pateikiančioje papildomas priemones, skatinančias gerinti terminuotuose arba laikinuose darbo santykiuose esančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe (21), 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyvoje 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose (22), ir 1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvoje 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos (23).

(3)

Atskirų direktyvų, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, ir direktyvų 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB nuostatose, susijusiose su ataskaitų rengimu, nurodomas skirtingas ataskaitų teikimo tvarkaraštis ir jų turinys.

(4)

Valstybės narių įpareigojimas parengti praktinio įgyvendinimo ataskaitas ir Komisijos įpareigojimas parengti ataskaitą remiantis nacionalinėmis ataskaitomis yra svarbi teisėkūros ciklo dalis, sudaranti sąlygas apžvelgti ir įvertinti įvairius direktyvų nuostatų praktinio įgyvendinimo aspektus; todėl šį įpareigojimą reikėtų pradėti taikyti ir direktyvoms, kuriose nenustatomas įpareigojimas rengti ataskaitas, t. y.: 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (24), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (25) bei 1983 m. rugsėjo 19 d. Tarybos direktyvai 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (antroji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 80/1107/EEB 8 straipsnyje) (26).

(5)

Todėl būtina suvienodinti Direktyvos 89/391/EEB, atskirų direktyvų, kaip apibrėžta jos 16 straipsnio 1 dalyje, ir Direktyvų 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB nuostatas.

(6)

Komisijos komunikate „Prisitaikyti prie darbo ir visuomenės permainų: nauja Bendrijos sveikatos ir saugos strategija 2002–2006 m.“ numatoma parengti teisės aktų pasiūlymus įgyvendinimo ataskaitoms supaprastinti ir racionalizuoti. Be to, ši veikla buvo įvardyta kaip vienas iš Bendrijos teisės aktų supaprastinimo, vykdomo atsižvelgiant į Geresnės teisėkūros iniciatyvą, prioritetų.

(7)

Reikėtų supaprastinti šio įpareigojimo vykdymą suvienodinant praktinio įgyvendinimo ataskaitų teikimo Komisijai tvarkaraštį ir nustatant reikalavimą rengti vieną bendrą praktinio įgyvendinimo ataskaitą, kurią sudarytų bendroji dalis, taikoma visoms direktyvoms, ir atskiri skyriai dėl kiekvienai direktyvai savitų aspektų. Be to, šiomis nuostatomis, o ypač į Direktyvą 89/391/EEB įtraukus naują 17a straipsnį, bus sudarytos sąlygos į šį įgyvendinimo ataskaitų rengimą įtraukti atskiras direktyvas, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, kuriose nenumatomas ataskaitų rengimas, t. y. direktyvas 2000/54/EB ir 2004/37/EB, ir kitas vėlesnes atskiras direktyvas, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje.

(8)

Būtų tikslinga nustatyti, kad šios ataskaitos turėtų būti rengiamos ir teikiamos Komisijai kas penkeri metai. Išimties tvarka pirmojoje ataskaitoje turėtų būti aptariamas ilgesnis laikotarpis; šių ataskaitų struktūra turėtų būti nuosekli, siekiant palengvinti naudojimąsi jomis; ataskaitos turėtų būti parengtos pagal klausimyną, parengtą Komisijos pasikonsultavus su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu, į jas turėtų būti įtraukta atitinkama informacija apie prevencines priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, kad Komisija, atsižvelgdama į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros bei Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo išvadas, galėtų tinkamai įvertinti, kaip teisės aktai taikomi praktiškai.

(9)

Kaip numatyta Sutarties 138 straipsnio 2 dalyje, Komisija Bendrijos lygiu konsultavosi su socialiniais partneriais dėl galimos Bendrijos veikimo krypties šioje srityje.

(10)

Po šių konsultacijų Komisija nusprendė, kad yra tikslinga imtis veiksmų Bendrijos mastu, ir dar kartą pagal Sutarties 138 straipsnio 3 dalį Bendrijos lygiu konsultavosi su socialiniais partneriais dėl numatomo pasiūlymo turinio.

(11)

Pasibaigus šiam antrajam konsultacijų etapui, socialiniai partneriai Komisijai nepranešė apie savo pageidavimą inicijuoti Sutarties 138 straipsnio 4 dalyje numatytą procesą, po kurio būtų galima sudaryti susitarimą.

(12)

Siekdamos perkelti šia direktyva padarytus pakeitimus į nacionalinę teisę, valstybės narės turėtų imtis priemonių, kurios, atsižvelgiant į šios direktyvos ypatumus, jei reikėtų, galėtų tapti administracinėmis priemonėmis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 89/391/EEB dalinis pakeitimas

Į Direktyvą 89/391/EEB įterpiamas šis straipsnis:

„17a straipsnis

Įgyvendinimo ataskaitos

1.   Valstybės narės kas penkeri metai Komisijai teikia vieną bendrą šios direktyvos ir atskirų direktyvų, kaip apibrėžta 16 straipsnio 1 dalyje, praktinio įgyvendinimo ataskaitą, nurodydamos socialinių partnerių nuomonę. Ataskaitoje pateikiama įvairių direktyvų praktinio įgyvendinimo aspektų vertinimas ir, jeigu reikia ir yra, duomenys pagal lytį.

2.   Ataskaitos struktūrą nustato ir jos turinį patikslinantį klausimyną parengia Komisija kartu su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu.

Ataskaitą sudaro bendroji dalis, susijusi su šios direktyvos nuostatomis, apimančiomis visoms 1 dalyje nurodytoms direktyvoms taikomus bendruosius principus ir aspektus.

Bendroji dalis papildoma specialiais skyriais, kuriuose nurodoma, kaip taikomi kiekvienos direktyvos pavieniai aspektai, įtraukiant specialius rodiklius, jei tokių yra.

3.   Ataskaitos struktūrą kartu su pirmiau nurodytu klausimynu, nurodydama jo turinį, Komisija valstybėms narėms pateikia mažiausiai prieš šešis mėnesius iki ataskaitos laikotarpio pabaigos. Komisijai ataskaita teikiama per dvylika mėnesių nuo joje nurodyto penkerių metų laikotarpio, už kurį pateikiama ši ataskaita, pabaigos.

4.   Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija atlieka atitinkamų direktyvų įgyvendinimo vertinimą, atsižvelgdama į jų svarbą, į susijusius įvairių sričių mokslinius tyrimus bei naujausias mokslines žinias. Komisija, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, per 36 mėnesius informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą bei Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą apie šio įvertinimo rezultatus ir, jei reikia, apie visas iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti reguliavimo sistemos veikimą.

5.   Pirmoji ataskaita pateikiama už 2007–2012 m. laikotarpį imtinai.“

2 straipsnis

Direktyvų 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB ir 94/33/EB daliniai pakeitimai

1.   Į Direktyvą 83/477/EEB įterpiamas šis straipsnis:

„17a straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Valstybės narės kas penkeri metai Komisijai teikia šios direktyvos praktinio įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kaip Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos vienos bendros ataskaitos atskiras skyrius ir kuria remiantis Komisija atliks vertinimą pagal to paties 17a straipsnio 4 dalies nuostatas.“

2.   Į Direktyvą 91/383/EEB įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Valstybės narės kas penkeri metai Komisijai teikia šios direktyvos praktinio įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kaip Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos vienos bendros ataskaitos atskiras skyrius ir kuria remiantis Komisija atliks vertinimą pagal to paties 17a straipsnio 4 dalies nuostatas.“

3.   Į Direktyvą 92/29/EEB įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Valstybės narės kas penkeri metai Komisijai teikia šios direktyvos praktinio įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kaip Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos vienos bendros ataskaitos atskiras skyrius ir kuria remiantis Komisija atliks vertinimą pagal to paties 17a straipsnio 4 dalies nuostatas.“

4.   Į Direktyvą 94/33/EB įterpiamas šis straipsnis:

„17a straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Valstybės narės kas penkeri metai Komisijai teikia šios direktyvos praktinio įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kaip Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos vienos bendros ataskaitos atskiras skyrius ir kuria remiantis Komisija atliks vertinimą pagal to paties 17a straipsnio 4 dalies nuostatas.“

3 straipsnis

Panaikinimas

Nuo 2007 m. birželio 27 d. panaikinamos tokios nuostatos:

1)

Direktyvos 89/391/EEB 18 straipsnio 3 ir 4 dalys;

2)

Direktyvos 89/654/EEB 10 straipsnio 3 ir 4 dalys;

3)

Direktyvos 89/655/EEB 10 straipsnio 3 ir 4 dalys;

4)

Direktyvos 89/656/EEB 10 straipsnio 3 ir 4 dalys;

5)

Direktyvos 90/269/EEB 9 straipsnio 3 ir 4 dalys;

6)

Direktyvos 90/270/EEB 11 straipsnio 3 ir 4 dalys;

7)

Direktyvos 91/383/EEB 10 straipsnio 3 ir 4 dalys;

8)

Direktyvos 92/29/EEB 9 straipsnio 3 ir 4 dalys;

9)

Direktyvos 92/57/EEB 14 straipsnio 4 ir 5 dalys;

10)

Direktyvos 92/58/EEB 11 straipsnio 4 ir 5 dalys;

11)

Direktyvos 92/85/EEB 14 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys;

12)

Direktyvos 92/91/EEB 12 straipsnio 4 dalis;

13)

Direktyvos 92/104/EEB 13 straipsnio 4 dalis;

14)

Direktyvos 93/103/EB 13 straipsnio 3 ir 4 dalys;

15)

Direktyvos 94/33/EB 17 straipsnio 4 ir 5 dalys;

16)

Direktyvos 98/24/EB 15 straipsnis;

17)

Direktyvos 1999/92/EB 13 straipsnio 3 dalis;

18)

Direktyvos 2002/44/EB 13 straipsnis;

19)

Direktyvos 2003/10/EB 16 straipsnis;

20)

Direktyvos 2004/40/EB 12 straipsnis;

21)

Direktyvos 2006/25/EB 12 straipsnis.

4 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kuriomis iki 2012 m. gruodžio 31 d. įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2007 m. birželio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GLOSER


(1)  2006 m. sausio 17 d. pateikta nuomonė.

(2)  2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 393, 1989 12 30, p. 1.

(5)  OL L 393, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/45/EB (OL L 195, 2001 7 19, p. 46).

(6)  OL L 393, 1989 12 30, p. 18.

(7)  OL L 156, 1990 6 21, p. 9.

(8)  OL L 156, 1990 6 21, p. 14.

(9)  OL L 245, 1992 8 26, p. 6.

(10)  OL L 245, 1992 8 26, p. 23.

(11)  OL L 348, 1992 11 28, p. 1.

(12)  OL L 348, 1992 11 28, p. 9.

(13)  OL L 404, 1992 12 31, p. 10.

(14)  OL L 307, 1993 12 13, p. 1.

(15)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

(16)  OL L 23, 2000 1 28, p. 57.

(17)  OL L 177, 2002 7 6, p. 13.

(18)  OL L 42, 2003 2 15, p. 38.

(19)  OL L 159, 2004 4 30, p. 1.

(20)  OL L 114, 2006 4 27, p. 38.

(21)  OL L 206, 1991 7 29, p. 19.

(22)  OL L 113, 1992 4 30, p. 19. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(23)  OL L 216, 1994 8 20, p. 12.

(24)  OL L 262, 2000 10 17, p. 21.

(25)  OL L 158, 2004 4 30, p. 50.

(26)  OL L 263, 1983 9 24, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/18/EB (OL L 97, 2003 4 15, p. 48).


Top