EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1076

2015 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1076, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis

OJ L 175, 4.7.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1076/oj

4.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1076

2015 m. balandžio 28 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), ypač į jo 63 straipsnio 4 dalį ir 64 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 63 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmo atveju paramos gavėjas gali būti valstybės narės privačiosios teisės subjektas (toliau – privatusis partneris). Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 63 straipsnio 3 dalį veiksmui įgyvendinti pasirinktas privatusis partneris, kaip paramos gavėjas, gali būti pakeistas per įgyvendinimo laikotarpį, jeigu to reikalaujama pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarties arba pagal privačiojo partnerio ir finansų įstaigos, bendrai finansuojančių veiksmą, pagrindinio finansavimo susitarimo sąlygas;

(2)

kad būtų nurodytos visos partnerių prievolės įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmą, reikia nustatyti papildomas taisykles dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės;

(3)

kai įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmą, finansuojamą Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, pakeičiamas paramos gavėjas, būtina užtikrinti, kad po pakeitimo naujas partneris ar įstaiga suteiktų bent tą pačią paslaugą ir laikytųsi tų pačių minimalių kokybės standartų, kurių buvo reikalaujama pradinėje viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartyje;

(4)

kai įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmą dotacijos gavėjas yra viešosios teisės subjektas, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 64 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, kurių laikantis išlaidos, kurias patyrė ir sumokėjo privatusis partneris, gali būti laikomos paramos gavėjo patirtomis ir sumokėtomis išlaidomis. To reglamento 64 straipsnio 2 dalimi reikalaujama, kad su tokiomis išlaidomis susijusios išmokos būtų sumokamos į sąlyginio deponavimo sąskaitą, atidarytą paramos gavėju vardu;

(5)

reikia nustatyti minimalius reikalavimus, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, kurios yra būtinos norint taikyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 64 straipsnio 1 dalį, įskaitant nuostatas, susijusias su viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarties nutraukimu, ir siekiant užtikrinti tinkamą audito seką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Paramos gavėjo pakeitimo, kai įgyvendinami viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmai, finansuojami Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, taisyklės

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 63 straipsnio 4 dalis)

1 straipsnis

Papildomos privačiojo partnerio pakeitimo sąlygos

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 63 straipsnio 3 dalyje nurodytas privačiojo partnerio ar viešosios teisės subjekto (toliau – partneris arba subjektas) pakeitimas vykdomas laikantis toliau pateiktų papildomų sąlygų:

a)

partneris arba subjektas gali suteikti bent tokią paslaugą, kokia buvo nustatyta viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartyje, įskaitant minimalius kokybės standartus;

b)

partneris arba subjektas sutiko prisiimti paramos gavėjo teises ir pareigas, kiek tai susiję su parama viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmams, nuo tos dienos, kai vadovaujančiajai institucijai pranešta apie pasiūlymą dėl pakeitimo.

2 straipsnis

Pasiūlymas pakeisti privatųjį partnerį

1.   Partneris arba subjektas vadovaujančiajai institucijai nusiunčia pasiūlymą pakeisti privatųjį partnerį per mėnesį nuo sprendimo pakeisti privatųjį partnerį dienos.

2.   1 dalyje nurodytą pasiūlymą sudaro:

a)

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarties arba privačiojo partnerio ir finansų įstaigos, bendrai finansuojančių veiksmą, kurį įgyvendinant būtinas pakeitimas, pagrindinio finansavimo susitarimo sąlygos;

b)

įrodymai, kad partneris arba subjektas laikosi šio reglamento 1 straipsnyje nustatytų sąlygų, ir įrodymai, kad jis laikosi visų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 paramos gavėjui nustatytų atitinkamų prievolių ir jas prisiima;

c)

įrodymai, kad partneriui arba subjektui pateikta originalios paramos sutarties ir visų jos pakeitimų kopija.

3 straipsnis

Privačiojo partnerio pakeitimo patvirtinimas

Per mėnesį nuo 2 straipsnyje nurodyto pasiūlymo gavimo dienos ir su sąlyga, kad partneris arba subjektas laikosi visų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 paramos gavėjui nustatytų atitinkamų prievolių ir jas prisiima ir laikosi šio reglamento 1 straipsnyje nustatytų sąlygų, vadovaujančioji institucija:

a)

partnerį arba subjektą užregistruoja kaip paramos gavėją nuo šio reglamento 1 straipsnio b punkte nurodytos dienos;

b)

partneriui arba subjektui praneša apie likusią galimos ESI fondų paramos sumą.

II SKYRIUS

Minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 64 straipsnio 4 dalis)

4 straipsnis

Sąlyginio deponavimo sąskaita

Kiek tai susiję su Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta sąlyginio deponavimo sąskaita, į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį įtraukiami toliau nurodyti reikalavimai:

a)

reikiamais atvejais finansų įstaigos, kurioje turi būti atidaryta sąlyginio deponavimo sąskaita, atrankos kriterijai, įskaitant reikalavimus dėl jos kreditingumo;

b)

sąlygos, kurių laikantis galima vykdyti mokėjimus iš sąlyginio deponavimo sąskaitos;

c)

nuostata, ar viešosios teisės subjektas, kuris yra paramos gavėjas, gali naudoti sąlyginio deponavimo sąskaitą kaip užstatą ir (arba) garantiją, kuriais užtikrinamas jo arba privačiojo partnerio prievolių pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį vykdymas;

d)

sąlyginio deponavimo sąskaitos turėtojo prievolė vadovaujančiajai institucijai raštu paprašius pranešti jai apie iš sąlyginio deponavimo sąskaitos išmokėtų lėšų dydį ir apie sąlyginio deponavimo sąskaitos likutį;

e)

sąlyginio deponavimo sąskaitoje likusių lėšų išmokėjimo taisyklės, kai sąlyginio deponavimo sąskaita uždaroma nutraukus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį.

5 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir audito seka

1.   Į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį įtraukiamos nuostatos dėl ataskaitų teikimo ir dokumentų laikymo sistemos sukūrimo. Ši sistema apima tas pačias ataskaitų teikimo ir dokumentų laikymo prievoles, kurias turi paramos gavėjas, kuris patiria ir pats apmoka išlaidas, kurios yra tinkamos finansuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnį.

2.   Į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį įtraukiamos procedūros, kuriomis užtikrinama tinkama audito seka, nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 (2) 25 straipsnyje. Šiomis procedūromis visų pirma užtikrinamas veiksmo įgyvendinimo išlaidų, kurias patyrė ir sumokėjo privatusis partneris, suderinimas su išlaidomis, kurias paramos gavėjas deklaravo vadovaujančiajai institucijai.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).


Top