EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0125

2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos Direktyva 2003/125/EB įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB nuostatas dėl teisingo investavimo rekomendacijų pateikimo ir interesų prieštaravimų atskleidimotekstas svarbus EEE.

OJ L 339, 24.12.2003, p. 73–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 20 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; panaikino 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/125/oj

32003L0125Oficialusis leidinys L 339 , 24/12/2003 p. 0073 - 0077


Komisijos Direktyva 2003/125/EB

2003 m. gruodžio 22 d.

įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB nuostatas dėl teisingo investavimo rekomendacijų pateikimo ir interesų prieštaravimų atskleidimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) [1], ir ypač į jos 6 straipsnio 10 dalies šeštą įtrauką,

pasikonsultavusi techniniais klausimais su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu (CESR) [2],

kadangi:

(1) Reikalingi suderinti teisingo, aiškaus ir tikslaus informacijos pateikimo ir interesų bei interesų prieštaravimų atskleidimo standartai, kurių laikytųsi asmenys, teikiantys arba platinantys investavimo strategiją rekomenduojančią arba siūlančią informaciją, skirtą platinimo kanalams arba visuomenei. Visų pirma, rinkos vientisumas reikalauja, kad, teikiant investavimo strategiją rekomenduojančią arba siūlančią informaciją, būtų naudojami aukšti teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartai.

(2) Investavimo strategija rekomenduojama arba siūloma tiesiogiai (tokiomis rekomendacijomis kaip "pirkti", "laikyti" arba "parduoti") arba netiesiogiai (darant nuorodą į orientacinę kainą arba kitaip).

(3) Patarimai dėl investavimo, teikiami per asmenines rekomendacijas klientui dėl vieno ar daugiau sandorių, susijusių su finansinėmis priemonėmis (visų pirma neoficialios trumpalaikės investavimo rekomendacijos, kurias investicinės įmonės ar kredito įstaigos pardavimų ar prekybos skyriai teikia savo klientams), kurios tikriausiai nebus viešai prieinamos, savaime neturėtų būti laikomi rekomendacijomis tokia prasme kaip vartojama šioje direktyvoje.

(4) Investavimo rekomendacijas, kurios sudaro galimą pagrindą investiciniams sprendimams, reikėtų rengti ir platinti pagal aukštus atsargumo standartus, kad nebūtų suklaidinti rinkos dalyviai.

(5) Reikėtų atskleisti, kas yra investavimo rekomendacijų rengėjas, kaip jis laikosi verslo taisyklių ir kas yra jo kompetentinga institucija, kadangi tai gali būti vertinga informacija investuotojams, priimantiems investavimo sprendimus.

(6) Rekomendacijos turėtų būti teikiamos aiškiai ir tiksliai.

(7) Investavimo strategiją rekomenduojančių arba siūlančių asmenų savi interesai arba interesų prieštaravimas gali turėti įtakos jų investavimo rekomendacijose išreiškiamai nuomonei. Siekiant užtikrinti galimybę įvertinti informacijos objektyvumą ir patikimumą, reikia atitinkamai atskleisti emitento, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai liečia ta informacija, reikšmingus finansinius interesus arba interesų prieštaravimus, arba kontrolės santykius dėl tos finansinės priemonės, kuri yra informacijos, rekomenduojančios investavimo strategijas, objektas. Tačiau ši direktyva neturėtų reikalauti, kad asmenys, rengiantys investavimo rekomendacijas, laužytų galiojančias veiksmingas informacijos kliūtis, nustatytas siekiant užkirsti kelią bei išvengti interesų prieštaravimų.

(8) Investavimo rekomendacijas nepakeista, pakeista, arba sutrumpinta forma gali platinti ir kitas asmuo nei rekomendacijų rengėjas. Kaip platintojai pasielgia su tokiomis rekomendacijomis, gali turėti reikšmingą įtaką tam, kaip investuotojai įvertins tas rekomendacijas. Visų pirma, žinios apie tai, kas platina investavimo rekomendacijas, kaip jis laikosi verslo taisyklių arba, kiek pasikeitė pradinės rekomendacijos, gali būti vertinga informacija investuotojams, priimantiems investavimo sprendimus.

(9) Interneto svetainėse investavimo rekomendacijos patalpinamos pagal asmeninių duomenų perdavimo trečiosioms šalims taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [3].

(10) Kredito reitingo agentūros teikia nuomones apie konkrečių emitentų ar finansinės priemonės tam tikros datos kredito patikimumą. Savaime šios nuomonės nesudaro rekomendacijos tokia prasme kaip vartojama šioje direktyvoje. Tačiau kredito reitingo agentūros turėtų nuspręsti priimti vidaus politiką bei procedūras, skirtas užtikrinti, kad jų paskelbti kredito reitingai būtų teisingai pateikti ir kad jie tinkamai atskleistų bet kokius reikšmingus interesus ar interesų prieštaravimus tų finansinių priemonių ar emitentų, kuriems suteikiamas kredito reitingas, atžvilgiu.

(11) Ši direktyva gerbia pagrindines teises ir laikosi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir ypač jos 11 straipsnyje bei Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnyje. Šiuo atžvilgiu ši direktyva jokiais būdais netrukdo valstybėms narėms taikyti savo konstitucinių nuostatų dėl spaudos laisvės ir laisvės reikšti savo mintis bei įsitikinimus kitose žiniasklaidos priemonėse.

(12) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Apibrėžimai

Be Direktyvoje 2003/6/EB nustatytų apibrėžimų šioje direktyvoje naudojami šie apibrėžimai:

1) "investicinė įmonė" – tai asmuo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 93/22/EEB [4] 1 straipsnio 2 dalyje;

2) "kredito įstaiga" – tai asmuo kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/12/EB [5] 1 straipsnio 1 dalyje;

3) "rekomendacija" – tai tyrimas arba kita informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai rekomenduojanti arba siūlanti investavimo strategiją dėl vienos arba kelių finansinių priemonių arba jų emitentų, įskaitant nuomonę dėl tokių priemonių dabartinės ar būsimos vertės arba kainos, skirta platinimo kanalams arba visuomenei;

4) "tyrimas arba kita informacija, rekomenduojanti arba siūlanti investavimo strategiją" – tai:

a) informacija, parengta nepriklausomo analitiko, investicinės įmonės, kredito įstaigos, bet kurio kito asmens, kurio pagrindinis verslas yra teikti rekomendacijas, arba fizinio asmens, dirbančio jiems pagal darbo sutartį ar kitaip, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai išreiškia konkrečią investavimo rekomendaciją dėl finansinės priemonės ar finansinių priemonių emitento;

b) informacija, parengta kitų a punkte nepaminėtų asmenų, kurie tiesiogiai rekomenduoja konkretų finansinės priemonės investavimo sprendimą;

5) "atitinkamas asmuo"– tai fizinis arba juridinis asmuo, rengiantis arba platinantis rekomendacijas pagal savo profesines pareigas arba vykdydamas savo veiklą;

6) "emitentas"– tai finansinės priemonės emitentas, kuriam tiesiogiai arba netiesiogiai taikoma rekomendacija;

7) "platinimo kanalai"– tai kanalas, kuriuo informacija yra viešai prieinama arba gali tapti viešai prieinama. "Informacija, galinti tapti viešai prieinama" – tai informacija, kuria pasinaudoti gali daug asmenų;

8) "tinkamas reguliavimas" – tai reguliavimas, įskaitant savireguliavimą, vykdomas valstybėse narėse kaip apibūdinta Direktyvoje 2003/6/EB.

II SKYRIUS

REKOMENDACIJŲ RENGIMAS

2 straipsnis

Rekomendacijų rengėjai

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas tinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog bet kuri rekomendacija aiškiai ir akivaizdžiai atskleistų asmenį, atsakingą už jos parengimą, visų pirma asmens, parengusio rekomendaciją, vardą ir pareigas bei juridinio asmens, atsakingo už jos parengimą, pavadinimą.

2. Jeigu atitinkamas asmuo yra investicinė įmonė arba kredito įstaiga, valstybės narės reikalauja, kad būtų atskleista atitinkama kompetentinga institucija.

Jeigu atitinkamas asmuo nėra nei investicinė įmonė, nei kredito įstaiga, bet vadovaujasi savireguliavimo standartais arba elgesio kodeksais, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų duota nuoroda į tuos standartus arba kodeksus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas tinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai būtų supaprastinti taip, kad jie nebūtų neproporcingai ilgi nerašytų rekomendacijų atveju. Toks supaprastinimas gali apimti nuorodą į vietą, kur visuomenė gali tiesiogiai arba netiesiogiai gauti informaciją, pavyzdžiui, to atitinkamo asmens interneto svetainė.

4. Straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos žurnalistams, kuriems valstybėse narėse taikomas lygiavertis tinkamas reguliavimas, įskaitant lygiavertį tinkamą savireguliavimą, jeigu tokiu reguliavimu pasiekiamas panašus poveikis kaip numatyta 1 ir 2 dalyse.

3 straipsnis

Bendrasis teisingo rekomendacijų pateikimo standartas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog visi atitinkami asmenys deramai pasirūpintų, kad būtų užtikrinta, kad:

a) faktai būtų aiškiai atskirti nuo interpretacijų, įvertinimų, nuomonių ir kitokios rūšies nefaktinės informacijos;

b) visi šaltiniai būtų patikimi, arba, jeigu abejojama, ar šaltinis yra patikimas, tai būtų aiškiai nurodyta;

c) visi projektai, prognozės ir orientacinės kainos būtų aiškiai įvardyti kaip tokie, ir kad būtų nurodytos esminės prielaidos, padarytos juos rengiant ar naudojant.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai būtų supaprastinti taip, kad jie nebūtų neproporcingai ilgi nerašytų rekomendacijų atveju.

3. Valstybės narės reikalauja, kad atitinkami asmenys deramai pasirūpintų, kad būtų užtikrinta, jog visas rekomendacijas kompetentingos institucijos prašymu galima būtų pagrįsti kaip deramas.

4. Straipsnio 1 ir 3 dalys netaikomos žurnalistams, kuriems valstybėse narėse taikomas lygiavertis tinkamas reguliavimas, įskaitant lygiavertį tinkamą savireguliavimą, jeigu toks reguliavimas pasiekia panašių rezultatų į tuos, kurie numatyti 1 ir 3 dalyse.

4 straipsnis

Papildomi įsipareigojimai, susiję su teisingu rekomendacijų pateikimu

1. Be 3 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų, kai atitinkamas asmuo yra nepriklausomas analitikas, investicinė įmonė, kredito įstaiga, susijęs juridinis asmuo, bet koks kitas atitinkamas asmuo, kurio pagrindinis verslas yra rengti rekomendacijas, arba fizinis asmuo, dirbantis jiems pagal darbo sutartį arba kitaip, valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog tas asmuo deramai pasirūpintų, kad būtų užtikrinta, kad bent jau:

a) yra nurodyti visi iš tikrųjų esminiai šaltiniai, jei tinka, įskaitant atitinkamą emitentą, kartu ir tai, ar rekomendacija buvo atskleista tam emitentui ir pakeista po to atskleidimo prieš ją išplatinant;

b) yra pakankamai gerai trumpai apibūdintas finansinei priemonei arba finansinės priemonės emitentui įvertinti, arba finansinės priemonės orientacinei kainai nustatyti naudotas vertinimo pagrindas arba metodologija;

c) yra pakankamai gerai išaiškinta rekomendacijos, tokios kaip pirkti, parduoti ar laikyti, prasmė, kuri gali apimti investicijos, su kuria susijusi rekomendacija, numatytą trukmę, ir yra pateiktas tinkamas įspėjimas dėl rizikos kartu ir atitinkamų prielaidų tvirtumo analizė;

d) yra padaryta nuoroda dėl planuojamo rekomendacijos atnaujinimo dažnumo ir anksčiau skelbtos kompensacijos dydžio politikos pagrindinių pakeitimų, jei tinka;

e) yra aiškiai ir akivaizdžiai nurodyta data, kada rekomendacija buvo pirmą kartą išleista platinti, taip pat atitinkama finansinės priemonės kainos paminėjimo data ir laikas;

f) jeigu rekomendacija skiriasi nuo rekomendacijos dėl tos pačios finansinės priemonės arba emitento, kuri buvo pateikta per 12 mėnesių laikotarpį iki naujos rekomendacijos išleidimo, šis pasikeitimas bei ankstesnės rekomendacijos data yra aiškiai ir akivaizdžiai nurodyti;

2. Valstybės narės užtikrina, kad jeigu 1 dalies a, b arba c punktuose nustatyti reikalavimai būtų neproporcingai ilgi, palyginus su išplatintos rekomendacijos apimtimi, užtektų padaryti pačioje rekomendacijoje aiškią ir akivaizdžią nuorodą į vietą, kur visuomenė gali tiesiogiai ir lengvai pasiekti reikalingą informaciją, kaip pavyzdžiui, tiesioginis interneto ryšys su informacija atitinkamo asmens interneto svetainėje, su sąlyga, kad nebuvo keičiama metodologija arba naudotas vertinimo pagrindas.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog nerašytų rekomendacijų atveju, 1 dalies reikalavimai būtų supaprastinti taip, kad jie nebūtų neproporcingai ilgi.

5 straipsnis

Bendrasis interesų ir interesų prieštaravimų atskleidimo standartas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog atitinkami asmenys atskleistų visus ryšius ir aplinkybes, kurios pagrįstai gali sumažinti rekomendacijų objektyvumą, visų pirma, jeigu atitinkami asmenys turi reikšmingą finansinį interesą vienos ar daugiau finansinių priemonių, esančių rekomendacijų objektu, atžvilgiu, arba reikšmingą interesų prieštaravimą emitento, su kuriuo yra susijusi rekomendacija, atžvilgiu.

Jeigu atitinkamas asmuo yra juridinis asmuo, tas reikalavimas taikomas bet kuriam juridiniam ar fiziniam asmeniui, jam dirbančiam pagal sutartį ar kitaip, kuris dalyvavo rengiant tas rekomendacijas.

2. Jeigu atitinkamas asmuo yra juridinis asmuo, informacija, kurią reikia atskleisti remiantis 1 dalimi, turi apimti bent jau tokius dalykus:

a) atitinkamo asmens arba susijusių juridinių asmenų, kurie prieina arba pagrįstai gali prieiti prie asmenų, dalyvaujančių rengiant rekomendacijas, interesus arba interesų prieštaravimus;

b) atitinkamo asmens ar susijusių juridinių asmenų, pažįstamų su asmenimis, kurie, nors ir nedalyvauja rengiant rekomendacijas, bet turėjo arba pagrįstai galėjo turėti priėjimą prie rekomendacijos iki jos išplatinimo klientams arba visuomenei, interesus arba interesų prieštaravimus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog pati rekomendacija apimtų 1 ir 2 dalyse numatytus atskleidimus. Jeigu tokie atskleidimai būtų neproporcingai ilgi, palyginus su išplatintos rekomendacijos apimtimi, užtektų padaryti pačioje rekomendacijoje aiškią ir akivaizdžią nuorodą į vietą, kur visuomenė galėtų tiesiogiai ir lengvai pasiekti reikalingą informaciją, kaip pavyzdžiui, tiesioginis interneto ryšys su informacija atitinkamo asmens atitinkamoje interneto svetainėje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog 1 dalyje atskleisti atitinkami reikalavimai būtų supaprastinti taip, kad jie nebūtų neproporcingai ilgi nerašytų rekomendacijų atveju.

5. Straipsnio 1–3 dalys netaikomos žurnalistams, kuriems valstybėse narėse taikomas lygiavertis tinkamas reguliavimas, įskaitant lygiavertį tinkamą savireguliavimą, jeigu toks reguliavimas pasiekia panašių rezultatų į tuos, kuris numatyti 1–3 dalyse.

6 straipsnis

Papildomi įsipareigojimai, susiję su interesų bei interesų prieštaravimų atskleidimu

1. Be 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų valstybės narės reikalauja, kad rekomendacijos, pateiktos nepriklausomo analitiko, investicinės įmonės, kredito įstaigos ar susijusio juridinio asmens arba bet kokio kito atitinkamo asmens, kurio pagrindinis verslas yra rengti rekomendacijas, aiškiai ir akivaizdžiai atskleistų šią informaciją apie jų interesus ir interesų prieštaravimus:

a) akcijų paketo dalį, kurią turi atitinkamas asmuo arba su juo susijęs juridinis asmuo palyginus su emitento turimomis akcijomis. Gali būti mažiausiai šie akcijų paketų valdymo pavyzdžiai:

- kai atitinkamas asmuo arba su juo susijęs juridinis asmuo turi akcijų paketą, kuris, viršija 5 % viso emitento išleisto akcinio kapitalo, arba

- kai emitentas turi akcijų paketą, viršijantį 5 % viso atitinkamo asmens arba su juo susijusio juridinio asmens išleisto akcinio kapitalo.

Valstybės narės gali numatyti mažesnę nei 5 % ribą, kaip nustatyta šiais dviem atvejais;

b) kitus reikšmingus atitinkamo asmens arba su juo susijusio juridinio asmens finansinius interesus emitento atžvilgiu;

c) jeigu tinka, teiginį, kad atitinkamas asmuo arba su juo susijęs juridinis asmuo yra rinkos formuotojas arba likvidumo emitento finansinėmis priemonėmis tiekėjas;

d) jeigu tinka, teiginį, kad atitinkamas asmuo arba su juo susijęs juridinis asmuo per pastaruosius 12 mėnesių yra buvęs emi tento kokio nors viešai atskleisto finansinės priemonės platinimo vadovas ar vienas iš vadovų;

e) jei tinka, teiginį, kad atitinkamas asmuo arba su juo susijęs juridinis asmuo yra kokios nors kitos sutarties su emitentu dėl investicinių bankinių paslaugų teikimo šalis, jeigu tai nesąlygoja kokios nors konfidencialios komercinės informacijos atskleidimo, ir kad sutartis galiojo per pastaruosius 12 mėnesių arba sąlygojo per tą patį laikotarpį kompensacijos išmokėjimą arba pažadą išmokėti kompensaciją;

f) jei tinka, teiginį, kad atitinkamas asmuo arba su juo susijęs juridinis asmuo yra sutarties su emitentu dėl rekomendacijų rengimo šalis.

2. Valstybės narės reikalauja bendrąja prasme atskleisti, parengtas veiksmingas organizacines ir administracines priemones toje investicinėje įmonėje arba kredito įstaigoje, skirtas užkirsti kelią ir išvengti interesų prieštaravimų rekomendacijų atžvilgiu, įskaitant informacijos kliūtis.

3. Valstybės narės reikalauja, kad fiziniams arba juridiniams asmenims, dirbantiems investicinėje įmonėje arba kredito įstaigoje pagal darbo sutartį ar kitaip, ir dalyvavusiems rengiant rekomendacijas, 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje pateiktas reikalavimas apimtų visų pirma atskleidimą, ar tokių asmenų atlyginimas yra surištas su investicinės įmonės, kredito įstaigos arba bet kokio susijusio juridinio asmens atliekamais investiciniais bankiniais sandoriais.

Jeigu tie fiziniai asmenys gauna arba perka emitento akcijas prieš viešą tų akcijų platinimą, atskleidžiama kaina, kuria buvo įsigytos tos akcijos, taip pat jų įsigijimo data.

4. Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės ir kredito įstaigos atskleistų kas ketvirtį visų rekomendacijų "pirkti", "laikyti", "parduoti", arba kitokių lygiaverčių terminų rekomendacijų dalį, taip pat dalį emitentų atitinkančių kiekvieną iš šių kategorijų, kuriai investicinė įmonė arba kredito įstaiga suteikė esmines investicines bankines paslaugas per pastaruosius 12 mėnesių.

5. Valstybės narės užtikrina, kad pačioje rekomendacijoje būtų atskleista informacija, kurios reikalaujama 1–4 dalyse. Jeigu 1–4 dalių reikalavimai būtų neproporcingai ilgi, palyginus su išplatintos rekomendacijos apimtimi, užtektų padaryti pačioje rekomendacijoje aiškią ir akivaizdžią nuorodą į vietą, kur visuomenė gali tiesiogiai ir lengvai pasiekti reikalingą informaciją, kaip pavyzdžiui, tiesioginis interneto ryšys su informacija atitinkamos investicinės įmonės arba kredito įstaigos interneto svetainėje.

6. Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog nerašytų rekomendacijų atveju, 1 dalies reikalavimai būtų supaprastinti taip, kad jie nebūtų neproporcingai ilgi.

III SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ RENGIAMŲ REKOMENDACIJŲ PLATINIMAS

7 straipsnis

Rekomendacijų platintojai

Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, kad kai atitinkamas asmuo savo atsakomybe platina trečiosios šalies parengtą rekomendaciją, ta rekomendacija aiškiai ir akivaizdžiai nurodytų tą atitinkamą asmenį.

8 straipsnis

Bendrasis rekomendacijų platinimo standartas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, kad, kai platinant informaciją trečiosios šalies pateiktoje rekomendacijoje padaromi esminiai pakeitimai, ta informacija aiškiai ir smulkiai nurodytų esminį pakeitimą. Valstybės narės užtikrina, kad, kai esminį pakeitimą sudaro rekomendacijos krypties pakeitimas (pavyzdžiui rekomendacija "pirkti" keičiama į rekomendaciją "laikyti" arba "parduoti" arba atvirkščiai), 2–5 straipsniuose nustatytus reikalavimus rekomendacijų rengėjams, kiek tai liečia pakeitimus, vykdytų platintojas.

Be to, valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomas atitinkamas reguliavimas, kuris užtikrintų, jog atitinkami juridiniai asmenys, kurie patys arba per fizinius asmenis platina iš esmės pakeistą rekomendaciją, turėtų oficialią raštu išdėstytą politiką, kuri asmenis, gaunančius informaciją, nukreiptų ten, kur jie turėtų galimybę sužinoti, kas yra rekomendacijos rengėjas, susipažinti su pačia rekomendacija bei pasinaudoti atskleista informacija dėl rengėjo interesų ar interesų prieštaravimo, jeigu šie dalykai yra viešai prieinami.

Pirma ir antra dalys netaikomos naujienų pranešimams apie trečiosios šalies parengtas rekomendacijas, jeigu rekomendacijos esmė nėra pakeista.

Tuo atveju, kai platinama trečiosios šalies parengtos rekomendacijos santrauka, atitinkami asmenys, platinantys tokią santrauką, užtikrina, kad santrauka būtų aiški ir neklaidinanti, būtų paminėtas pradinis dokumentas ir vieta, kur galima tiesiogiai ir lengvai viešai prieiti prie informacijos atskleidimų, susijusių su pradiniu dokumentu, jeigu jie yra viešai prieinami.

9 straipsnis

Papildomi įsipareigojimai investicinėms įmonėms ir kredito įstaigoms

Be įsipareigojimų, nustatytų 7 ir 8 straipsniuose, jeigu atitinkamas asmuo yra investicinė įmonė, kredito įstaiga arba fizinis asmuo, dirbantis tokiam asmeniui pagal darbo sutartį ar kitaip, ir platina trečiosios šalies parengtas rekomendacijas, valstybės narės reikalauja, kad:

a) būtų aiškiai ir akivaizdžiai nurodytas investicinės įmonės arba kredito įstaigos kompetentingos institucijos pavadinimas;

b) jeigu rekomendacijos rengėjas dar neišplatino jos per platinimo kanalą, 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus rengėjams vykdytų platintojas;

c) jeigu investicinė įmonė arba kredito įstaiga iš esmės pakeitė rekomendaciją, būtų vykdomi 2–6 straipsniuose nustatyti reikalavimai rengėjams.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2004 m. spalio 12 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

12 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

[2] CESR buvo įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/527/EB (OL L 191, 2001 7 13, p. 43).

[3] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

[4] OL L 141, 1993 6 11, p. 27.

[5] OL L 126, 2000 5 26, p. 1.

--------------------------------------------------

Top