EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0124

2003 gruodžio 22 d. Komisijos Direktyva 2003/124/EB įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2003/6/EB dėl viešai neatskleistos informacijos ir viešo jos atskleidimo bei manipuliavimo rinka apibrėžimotekstas svarbus EEE.

OJ L 339, 24.12.2003, p. 70–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 17 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; panaikino 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/124/oj

32003L0124Oficialusis leidinys L 339 , 24/12/2003 p. 0070 - 0072


Komisijos Direktyva 2003/124/EB

2003 gruodžio 22 d.

įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2003/6/EB dėl viešai neatskleistos informacijos ir viešo jos atskleidimo bei manipuliavimo rinka apibrėžimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) [1], ir ypač į jos 1 straipsnio antrą dalį bei 6 straipsnio 10 dalies pirmą, antrą ir trečią įtraukas,

pasikonsultavusi techniniais klausimais su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu (EVPRPIK) [2],

kadangi:

(1) Protingi investuotojai grindžia savo investicinius sprendimus jau turima informacija, taip sakant ex ante informacija. Todėl klausimą, ar tikėtina, kad priimdamas investicinį sprendimą, protingas investuotojas atsižvelgs į konkrečią informaciją, reikėtų vertinti, remiantis turima ex ante informacija. Toks įvertinimas turi atsižvelgti į numatomą šios informacijos įtaką, turint omeny emitento susijusių veiksmų visumą, informacijos šaltinių patikimumą ir bet kokius kitus rinkos rodiklius, kurie tam tikromis aplinkybėmis gali daryti įtaką susijusiai finansinei priemonei arba su ja susijusiai išvestinei finansinei priemonei.

(2) Ex post informacija gali būti naudojama patikrinti prielaidą, kad ex ante informacija buvo jautri kainų pokyčiams; bet neturėtų būti naudojama imtis veiksmų prieš ką nors, kuris padarė pagrįstas išvadas iš jam prieinamos ex ante informacijos.

(3) Rinkos dalyvių teisinį užtikrintumą reikėtų stiprinti tiksliau apibūdinant du viešai neatskleistos informacijos apibrėžimui esminius elementus, visų pirma tikslią tos informacijos prigimtį bei galimo jos poveikio finansinių priemonių arba susijusių išvestinių finansinių priemonių kainoms reikšmingumą.

(4) Investuotojų apsauga reikalauja, ne tik kad emitentai laiku viešai atskleistų viešai neatskleistą informaciją, ji taip pat reikalauja, kad toks atskleidimas būtų kiek įmanoma greitesnis ir vyktų tuo pačiu metu visoms investuotojų kategorijoms visose valstybėse narėse, kuriose emitentas prašė arba gavo leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje, siekiant užtikrinti Bendrijos lygiu vienodą investuotojų galimybę susipažinti su tokia informacija ir neleisti prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Tam tikslui valstybės narės gali oficialiai nustatyti tokio atskleidimo vykdymo tvarką.

(5) Siekiant apsaugoti teisėtus emitentų interesus, turi būti leidžiama išsamiai apibrėžtomis konkrečiomis aplinkybėmis uždelsti viešai neatskleistos informacijos viešą atskleidimą. Tačiau investuotojų apsauga reikalauja, kad tokiais atvejais, siekiant užkirsti kelią prekybai vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ta informacija būtų laikoma konfidencialia.

(6) Kad būtų galima vadovauti tiek rinkos dalyviams, tiek kompetentingoms institucijoms, kai tikrinami galimo manipuliavimo veiksmai, reikia atsižvelgti į signalus.

(7) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Viešai neatskleista informacija

1. Taikant Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 1 punktą, informacija turi būti laikoma tikslia, jeigu ji nurodo aplinkybes, kurios egzistuoja arba pagrįstai gali atsirasti arba įvykį, kuris įvyko arba pagrįstai gali įvykti, ir jeigu ji pakankamai konkreti, kad galima būtų padaryti išvadą dėl galimos tų aplinkybių ar įvykio įtakos finansinių priemonių ar susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai.

2. Taikant Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 1 punktą, "informacija, kurios viešas paskelbimas gali reikšmingai paveikti tų finansinių priemonių arba susijusių išvestinių finansinių priemonių kainą" reiškia informaciją, kuria protingas investuotojas greičiausiai pasinaudotų iš dalies pagrįsdamas savo investicinius sprendimus.

2 straipsnis

Viešai neatskleistos informacijos viešo atskleidimo priemonės ir laikas

1. Taikant Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnio 1 dalį, taikomi Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/34/EB [3] 102 straipsnio 1 dalis ir 103 straipsnis.

Be to, valstybės narės užtikrina, kad emitentas viešai paskelbtų viešai neatskleistą informaciją tokiu būdu, kuris leistų visuomenei greitai susipažinti su ta informacija ir išsamiai, teisingai ir laiku ją įvertinti.

Be to, valstybės narės užtikrina, kad emitentas nederintų, galimai klaidinančiu būdu, viešai neatskleistos informacijos pateikimo visuomenei su savo veiklos rinkodara.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikoma, jog emitentai laikosi Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos nuostatų, jeigu, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms arba atsitikus kokiam įvykiui, nors jie oficialiai dar nėra įforminti, jie apie tai nedelsiant praneša visuomenei.

3. Apie bet kokius svarbius jau viešai paskelbtos viešai neatskleistos informacijos pokyčius nedelsiant po to, kai tie pokyčiai įvyksta, reikia viešai paskelbti tuo pačiu kanalu, kuris buvo naudojamas pradinei informacijai viešai paskelbti.

4. Valstybės narės reikalauja, kad emitentai deramai pasirūpintų užtikrinti, jog viešai neatskleistos informacijos atskleidimas visuomenei būtų kaip galima labiau sinchronizuotas visoms investuotojų kategorijoms visose valstybėse narėse, kuriose tie emitentai prašė ar patvirtino leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje.

3 straipsnis

Teisėti interesai uždelsti viešą atskleidimą bei konfidencialumas

1. Taikant Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnio 2 dalį, teisėti interesai gali, visų pirma, būti siejami su toliau pateiktomis neišsamiomis aplinkybėmis:

a) vykstančios derybos arba susiję veiksniai, jeigu viešas atskleidimas darytų įtaką tų derybų rezultatui ar įprastai tvarkai. Visų pirma, jeigu emitento finansiniam gyvybingumui gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus, nors ir nepriskiriamas galiojančio įstatymo dėl nemokumo taikymo sričiai, viešas informacijos atskleidimas gali būti uždelstas ribotą laikotarpį, jeigu toks viešas atskleidimas sukeltų rimtą grėsmę esamų ir potencialių akcininkų interesams, kenkdamas konkrečių derybų, skirtų užtikrinti ilgalaikį emitento finansinį atsigavimą, užbaigimui;

b) emitento valdymo organo priimti sprendimai ar sudarytos sutartys, kuriems įsigalioti reikalingas emitento kito organo patvirtinimas, jeigu tokio emitento struktūra reikalauja tų organų atskyrimo, su sąlyga, kad viešas informacijos atskleidimas prieš tokį patvirtinimą, kartu paskelbiant, kad vis dar laukiama tokio patvirtinimo, sukeltų grėsmę, jog visuomenė neteisingai įvertins informaciją.

2. Taikant Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnio 2 dalį, valstybės narės reikalauja, kad tam, jog emitentas galėtų užtikrinti viešai neatskleistos informacijos konfidencialumą, jis kontroliuotų galimybę susipažinti su tokia informacija ir, visų pirma, kad:

a) emitentas nustatytų veiksmingą tvarką, leidžiančią nesuteikti galimybės susipažinti su tokia informacija asmenims, išskyrus tuos, kuriems jos reikia savo funkcijoms vykdyti emitento struktūroje;

b) emitentas imtųsi būtinų priemonių užtikrinti, kad asmuo, turintis galimybę susipažinti su tokia informacija, pripažintų iš to atsirandančias teisines ir reguliavimo prievoles ir žinotų apie sankcijas, kurios skiriamos už tokios informacijos netinkamą panaudojimą ar netinkamą platinimą;

c) emitentas įdiegtų priemones, leidžiančias nedelsiant viešai paskelbti viešai neatskleistą informaciją, nepažeidžiant Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnio 3 dalies antros pastraipos, jeigu jis nesugebėjo užtikrinti jos konfidencialumo.

4 straipsnis

Manipuliavimo veiksmai, susiję su klaidingais ar klaidinančiais signalais ir su kainos užtikrinimu

Taikant Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 2 punkto a papunktį ir nepažeidžiant pavyzdžių, pateiktų 2 punkto 2 pastraipoje, valstybės narės užtikrina, kad rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos, tikrindami sandorius ar pavedimus prekiauti, atsižvelgtų į toliau pateiktus neišsamius signalus, kurie savaime neturėtų būti laikomi manipuliavimu rinka:

a) ar pateikti pavedimai prekiauti ar sudaryti sandoriai minėtoje reguliuojamoje rinkoje sudaro reikšmingą tos dienos sandorių su atitinkama finansine priemone kiekio dalį, visų pirma, kai šie veiksmai sąlygoja reikšmingą tos finansinės priemonės kainos pokytį;

b) ar asmenų, turinčių reikšmingas finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo pozicijas, pateikti pavedimai prekiauti ar sudaryti sandoriai sąlygoja reikšmingus tos finansinės priemonės arba susijusios išvestinės finansinės priemonės ar pagrindinio turto, kuriuo galima prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kainos pokyčius;

c) ar sudaryti sandoriai nesąlygoja galutinio finansinės priemonės, kuria leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, savininko nuosavybės teisių pasikeitimo;

d) ar pateikti pavedimai prekiauti ar sudaryti sandoriai numato pozicijų susigrąžinimą per trumpą laikotarpį ir sudaro reikšmingą tos dienos sandorių su atitinkama finansine priemone kiekio dalį atitinkamoje reguliuojamoje rinkoje bei gali būti siejami su reikšmingais finansinės priemonės, kuria leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kainos pokyčiais;

e) ar pateikti pavedimai prekiauti ar sudaryti sandoriai susikaupia per trumpą laiko tarpą prekybos sesijos metu ir sąlygoja kainos pokytį, kuris vėliau atsistato;

f) ar pateikti pavedimai prekiauti pakeičia finansinės priemonės, kuria leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, geriausio pasiūlymo išraišką ar siūlymo kainas, arba, dar bendriau, pavedimų knygos, kuria gali pasinaudoti rinkos dalyviai, išraišką ir yra pašalinami nespėjus jų įvykdyti;

g) ar pavedimai prekiauti yra pateikti arba ar sandoriai yra sudaryti konkrečiu laiku arba apytiksliai tuo laiku, kai yra paskaičiuojamos orientacinės kainos, atsiskaitymų kainos ir nustatomos vertės, ir sąlygoja kainos pokyčius, kurie turi įtakos tokioms kainoms ir vertės nustatymams.

5 straipsnis

Manipuliavimo veiksmai, susiję su netikrų priemonių arba bet kurios kitos formos apgaulės ar gudrybės panaudojimu

Taikant Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 2 punkto b papunktį ir nepažeidžiant pavyzdžių, pateiktų 2 punkto antroje pastraipoje, valstybės narės užtikrina, kad rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos, tikrindami sandorius ar pavedimus prekiauti, atsižvelgtų į toliau pateiktus neišsamius signalus, kurie savaime neturėtų būti laikomi manipuliavimu rinka:

a) ar asmenys pateikia pavedimus prekiauti ar sudaro sandorius prieš ar po to, kai jie patys ar su jais susiję asmenys išplatina neteisingą ar klaidinančią informaciją;

b) ar asmenys pateikia pavedimus prekiauti ar sudaro sandorius prieš ar po to, kai jie patys arba su jais susiję asmenys paren gia ar išplatina tyrimų duomenis ar investavimo rekomendacijas, kurie yra klaidingi arba šališki arba akivaizdžiai paveikti materialaus intereso.

6 straipsnis

Perkėlimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. spalio 12 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

8 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

[2] EVPRPIK buvo įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/527/EB (OL L 191, 2001 7 13, p. 43).

[3] OL L 184, 2001 7 6, p. 1.

--------------------------------------------------

Top