EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0043

2008 m. balandžio 4 d. Komisijos direktyva 2008/43/EB, nustatanti civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų atpažinties ir susekamumo sistemą pagal Tarybos direktyvą 93/15/EEB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 94, 5.4.2008, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 206 - 210

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/43/oj

5.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 94/8


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/43/EB

2008 m. balandžio 4 d.

nustatanti civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų atpažinties ir susekamumo sistemą pagal Tarybos direktyvą 93/15/EEB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo (1), ypač į jos 14 straipsnio antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Direktyva 93/15/EEB nustato sprogmenų apyvartos Bendrijos rinkoje saugos ir apsaugos taisykles.

(2)

Kaip numatyta minėtoje direktyvoje, būtina užtikrinti, kad sprogmenų sektoriaus įmonės turėtų sistemą, kuri leistų surasti sprogmenis ir bet kuriuo metu nustatyti, kas juos turi.

(3)

Sprogmenis būtina žymėti unikaliu atpažinties žymeniu, kad tikslūs ir išsamūs duomenys apie sprogmenis būtų registruojami visuose tiekimo grandinės etapuose. Taip būtų galima atpažinti ir susekti sprogmenį nuo jo gamybos vietos ir pirmojo pateikimo į rinką iki galutinio vartotojo ir panaudojimo, siekiant išvengti netinkamo sprogmenų naudojimo ir vagystės bei padėti teisėsaugos institucijoms nustatyti dingusių arba pavogtų sprogmenų kilmę.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 93/15/EEB 13 straipsnio 1 dalį įsteigto Vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Ši direktyva nustato suderintą civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų atpažinties ir susekamumo sistemą.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva netaikoma šiems gaminiams:

a)

sprogmenims, kurie vežami ir tiekiami nesupakuoti arba hidrauliniuose krautuvuose ir iš karto iškraunami į sprogdinimo ertmes;

b)

sprogmenims, kurie gaminami sprogdinimo vietose ir ką tik pagaminti (in situ gamyba) užtaisomi;

c)

šaudmenims.

2 SKYRIUS

GAMINIO ŽENKLINIMAS

3 straipsnis

Unikalus atpažinties žymuo

1.   Valstybės narės užtikrina, kad sprogmenų sektoriaus įmonės, kurios gamina, importuoja sprogmenis arba surenka detonatorius, ant sprogmenų ir visų mažiausių pakuočių naudotų unikalų atpažinties žymenį.

Jei sprogmenys dar nėra galutinis produktas, gamintojai neprivalo naudoti naujo unikalaus atpažinties žymens, išskyrus tuo atvejus, kai unikalaus atpažinties žymens nesimato, kaip nurodyta 4 straipsnio nuostatose.

2.   1 dalis netaikoma, jei sprogmenys gaminami eksportui ir laikantis importuojančios šalies reikalavimų yra pažymėti atpažinties žymeniu, pagal kurį sprogmenis galima susekti.

3.   Unikalų atpažinties žymenį sudaro šios direktyvos priede išvardyti požymiai.

4.   Valstybės narės nacionalinė institucija paskiria kiekvienai toje šalyje įsikūrusiai gamybos vietai trijų skaitmenų kodą.

5.   Jei gamybos vieta yra ne Bendrijoje, Bendrijoje įsisteigęs gamintojas prašo importo valstybės narės nacionalinės institucijos gamybos vietai paskirti tokį kodą.

Jei gamybos vieta yra ne Bendrijoje, ir gamintojas įsisteigęs ne Bendrijoje, sprogmenų importuotojas prašo importo valstybės narės nacionalinės institucijos gamybos vietai paskirti tokį kodą.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad sprogmenis perpakuojantys platintojai pasirūpintų, jog sprogmuo ir mažiausia pakuotė būtų ženklinami unikaliu atpažinties žymeniu.

4 straipsnis

Ženklinimas ir žymens tvirtinimas

Unikalus atpažinties žymuo turi būti ženklinamas arba tvirtai pritvirtintas ant gaminio taip, kad būtų lengvai įskaitomas ir patvarus.

5 straipsnis

Šoviniai ir sprogmenys maišeliuose

Šovinių ir sprogmenų maišeliuose unikalus atpažinties žymuo yra lipni etiketė arba tiesiogiai ant kiekvieno šovinio ar maišelio žymimi spaudmenys. Ant kiekvienos šovinių dėžės tvirtinama atitinkama etiketė.

Be to, įmonės gali kiekvieną šovinį ar maišelį ženklinti pasyvia inertiška elektronine žymena ir atitinkama žymena ženklinti kiekvieną šovinių dėžę.

6 straipsnis

Dviejų dalių sprogmenys

Supakuotų dviejų dalių sprogmenų unikalus atpažinties žymuo yra lipni etiketė arba tiesiogiai ant kiekvienos mažiausios dviejų dalių pakuotės žymimi spaudmenys.

7 straipsnis

Detonatoriai ir uždelstiniai sprogdikliai

Detonatorių arba uždelstinių sprogdiklių unikalus atpažinties žymuo yra lipni etiketė arba tiesiogiai ant detonatoriaus apvalkalo žymimas spaudmuo ar įspaudas. Ant kiekvienos detonatorių arba uždelstinių sprogdiklių dėžės tvirtinama atitinkama etiketė.

Be to, įmonės gali kiekvieną detonatorių arba uždelstinį sprogdiklį ženklinti pasyvia inertiška elektronine žymena ir atitinkama žymena ženklinti kiekvieną detonatorių arba uždelstinių sprogdiklių dėžę.

8 straipsnis

Elektriniai, neelektriniai ir elektroniniai detonatoriai

Elektrinių, neelektrinių ir elektroninių detonatorių unikalus atpažinties žymuo yra ant laidų ar vamzdelio tvirtinama lipni etiketė, ant detonatoriaus apvalkalo tvirtinama lipni etiketė ar tiesiogiai ant detonatoriaus žymimas spaudmuo ar įspaudas. Ant kiekvienos detonatorių dėžės tvirtinama atitinkama etiketė.

Be to, įmonės gali kiekvieną detonatorių ženklinti pasyvia inertiška elektronine žymena ir atitinkama žymena ženklinti kiekvieną detonatorių dėžę.

9 straipsnis

Pagrindiniai sprogmenys ir stiprintuvai

Pagrindinių sprogmenų ir stiprintuvų unikalus atpažinties žymuo yra ant pagrindinio sprogmens ar stiprintuvo tvirtinama lipni etiketė arba tiesiogiai ant jo žymimas spaudmuo. Ant kiekvienos pagrindinių sprogmenų ar stiprintuvų dėžės tvirtinama atitinkama etiketė.

Be to, įmonės gali pagrindinį sprogmenį ar stiprintuvą ženklinti pasyvia inertiška elektronine žymena ir atitinkama žymena ženklinti kiekvieną pagrindinių sprogmenų ar stiprintuvų dėžę.

10 straipsnis

Sprogdinimo virvutės ir padegamosios virvutės

Sprogdinimo virvučių ir padegamųjų virvučių unikalus atpažinties žymuo yra ant ritės tvirtinama lipni etiketė arba tiesiogiai ant jos žymimas spaudmuo. Unikalus atpažinties žymuo žymimas kas penkis metrus arba ant sprogdinimo virvutės arba padegamosios virvutės išorinės dangos apvalkalo, arba ant presuoto vidaus plastmasės sluoksnio, po išoriniu sprogdinimo virvutės arba padegamosios virvutės sluoksniu. Ant kiekvienos sprogdinimo virvučių arba padegamųjų virvučių dėžės tvirtinama atitinkama etiketė.

Be to, įmonės ženklinimui gali naudoti virvutės viduje tvirtinamą pasyvią inertišką elektroninę žymeną ir atitinkama žymena ženklinti kiekvieną sprogdinimo virvučių arba padegamųjų virvučių dėžę.

11 straipsnis

Metalinės dėžės ir statinės, kuriose yra sprogmenų

Metalinių dėžių ir statinių, kuriose yra sprogmenų, unikalus atpažinties žymuo yra ant jų tvirtinama lipni etiketė arba tiesiogiai ant jų žymimas spaudmuo.

Be to, įmonės gali pasyvia inertiška elektronine žymena ženklinti kiekvieną metalinę dėžę ir statinę.

12 straipsnis

Originalios etiketės kopijos

Įmonės ant sprogmenų, skirtų saviems klientams, gali tvirtinti lipnias nuimamas originalios etiketės kopijas. Ant šių kopijų turi būti aiškiai pažymėta, kad jos yra originalo kopijos, kad nebūtų netinkamai panaudota.

3 SKYRIUS

DUOMENŲ RINKIMAS IR REGISTRAVIMAS

13 straipsnis

Duomenų rinkimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad sprogmenų sektoriaus įmonės turėtų duomenų apie sprogmenis, įskaitant jų unikalų atpažinties žymenį, rinkimo sistemą visoje tiekimo grandinėje ir viso jų galiojimo ciklo metu.

2.   Duomenų rinkimo sistema padeda įmonėms rasti sprogmenis, kad bet kuriuo metu būtų galima nustatyti, kas juos turi.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad surinkti duomenys, įskaitant ir unikalų atpažinties žymenį, saugomi ir atnaujinami 10 metų po pristatymo arba pasibaigus sprogmenų galiojimo ciklui (jeigu jis žinomas) net ir tuo atveju, jei įmonės nutraukė prekybą.

14 straipsnis

Įmonių įsipareigojimai

Valstybės narės užtikrina, kad sprogmenų sektoriaus įmonės vykdo šiuos įsipareigojimus:

a)

registruoja visus sprogmens atpažinties žymenis ir visą susijusią informaciją, įskaitant informaciją apie sprogmens rūšį, įmonę ar asmenį, kuriam jis yra perduotas saugoti;

b)

registruoja visų sprogmenų buvimo vietą tuo metu, kai jos turi ar saugo tuos sprogmenis, iki jie perduodami kitai įmonei arba panaudojami;

c)

reguliariai tikrina savo duomenų rinkimo sistemą, kad užtikrintų jos veiksmingumą ir registruojamų duomenų kokybę;

d)

saugo ir atnaujina surinktus duomenis, įskaitant unikalius atpažinties žymenis, 13 straipsnio 3 dalyje nurodytu laikotarpiu;

e)

saugo surinktus duomenis nuo atsitiktinės arba tyčinės žalos ar sunaikinimo;

f)

teikia kompetentingoms institucijoms, jų prašymu, informaciją apie kiekvieno sprogmens kilmę ir buvimo vietą jo galiojimo ciklo metu bei visoje tiekimo grandinėje;

g)

praneša atsakingoms valstybių narių institucijoms asmens, galinčio suteikti f punkte nurodytą informaciją ne darbo valandomis, pavardę ir ryšių duomenis.

Jei sprogmenys pagaminami arba importuojami anksčiau nei nurodyta 15 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje, d punkto įgyvendinimo tikslais įmonė atnaujina duomenis laikydamasi galiojančių šalies nuostatų.

4 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Nuostatų perkėlimas

1.   Valstybės narės priima ar paskelbia ne vėliau kaip iki 2009 m. balandžio 5 d. teisės aktus, reglamentus ir administracines nuostatas, būtinas šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos koreliacinę lentelę.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2012 m. balandžio 5 d.

Priimdamos nuostatas, valstybės narės pateikia jose nuorodą į šią direktyvą arba pateikia tokią nuorodą oficialiai paskelbdamos šias nuostatas. Valstybės narės nustato, kaip tokia nuoroda turi būti pateikta.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

17 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 121, 1993 5 15, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

Unikalų atpažinties žymenį sudaro:

1.

Aiškiai įskaitoma atpažinties žymens dalis, kurioje nurodyta:

a)

gamintojo pavadinimas;

b)

raidinis skaitmeninis kodas, kurį sudaro:

i)

dvi raidės, žyminčios valstybę narę (gamybos arba importo į Bendrijos rinką vieta, pvz., AT – Austrija);

ii)

trys skaitmenys, žymintys gamybos vietos pavadinimą (juos nustato nacionalinės institucijos);

iii)

unikalus gamintojo nustatytas gaminio kodas ir logistinė informacija.

2.

Aiškiai įskaitomas elektroninis atpažinties žymuo – brūkšninis ir (arba) matricos kodai, kurie yra tiesiogiai susiję su raidiniu skaitmeniniu atpažinties kodu.

Pavyzdys:

Image

3.

Ant gaminių, kurie yra pernelyg maži, kad būtų galima ženklinti unikaliu gaminio kodu arba gamintojo nustatyta logistine informacija, pakanka nurodyti šio priedo 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose ir 2 dalyje pateiktą informaciją.


Top