Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0924

2014/924/ES: 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio ( Fraxinus L.) medienos ir žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9469)

OJ L 363, 18.12.2014, p. 170–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/924/oj

18.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/170


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 16 d.

kuriuo leidžiama nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos ir žievės

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9469)

(2014/924/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalį kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3, 2.4 ir 2.5 punktais valstybės narės uždraudžia įvežti į Sąjungą Kanados ir Jungtinių Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medieną ir žievę, jei ji neatitinka tų punktų antroje skiltyje nustatytų specialių reikalavimų. Tie punktai vėliausiai buvo iš dalies pakeisti Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/78/ES (2);

(2)

2014 m. rugpjūčio 20 d. ir 2014 m. rugsėjo 9 d. raštais Kanada paprašė atidėti 1 konstatuojamojoje dalyje nurodytų punktų taikymą, kad ji galėtų pritaikyti savo eksporto sertifikavimo sistemas prie tų reikalavimų;

(3)

2014 m. rugsėjo 2 d. raštu Jungtinės Valstijos paprašė atidėti 1 konstatuojamojoje dalyje nurodytų punktų taikymą, kad jos galėtų pritaikyti savo eksporto sertifikavimo sistemas prie tų reikalavimų;

(4)

Kanada ir Jungtinės Valstijos nuo seno laikosi uosio (Fraxinus L.) medienai ir žievei taikomų sąlygų;

(5)

yra tikslinga leisti valstybėms narėms laikinai nukrypti nuo Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2.3, 2.4 ir 2.5 punktų dėl Kanados ir Jungtinių Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos ir žievės įvežimo. Ta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti leidžiama, jei užtikrinama, kad atitinkamos fitosanitarinės rizikos lygis yra priimtinas;

(6)

valstybės narės turėtų nedelsdamos pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekvieną siuntą, neatitinkančią šio sprendimo sąlygų, kad padėtį būtų galima veiksmingai apžvelgti ir prireikus imtis veiksmų Sąjungos lygiu;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas numatyti nukrypti leidžiančią nuostatą

1.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3, 2.4 ir 2.5 punktais, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medieną ir nuluptą žievę, atitinkančią šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.5 punktu, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją objektus iš Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) žievės, atitinkančius šio sprendimo priedo 4 punkte nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Fitosanitarinis sertifikatas

Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytas fitosanitarinis sertifikatas išduodamas Kanadoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jo skyriuje „Papildoma deklaracija“ pateikiama tokia informacija:

a)

pareiškimas „Pagal ES reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/924/ES (3)

b)

jei taikoma, nurodoma, kuri sąlyga tenkinama pagal priedo 1, 2 arba 3 punktą;

c)

jei taikoma, kenksmingaisiais organizmais neužkrėstos srities, kaip apibrėžta priedo 1, 2 arba 3 punkte, pavadinimas.

3 straipsnis

Pranešimas apie neatitikimą

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekvieną siuntą, neatitinkančią priede nustatytų reikalavimų.

Pranešama ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokios siuntos nustatymo dienos.

4 straipsnis

Galiojimo pabaigos data

Šis sprendimas galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/78/ES, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I, II, III, IV ir V priedai (OL L 183, 2014 6 24, p. 23).

(3)  OL L 363, 2014 12 18, p. 170“;


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTOS SĄLYGOS

1 straipsnio 1 dalyje nurodyta uosio (Fraxinus L.) mediena ir nulupta žievė atitinka, jei taikoma, 1, 2 arba 3 punkte nustatytas sąlygas. Ta mediena ir žievė, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje, ir kiti objektai iš uosio (Fraxinus L.) žievės, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, atitinka 4 punkte nustatytas sąlygas.

1.

Uosio (Fraxinus L.) mediena, nepriklausomai nuo to, ar įrašyta į KN kodų sąrašą Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios apvaliosios medienos formos, atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

ji yra kilusi iš Agrilus planipennis Fairmaire neužkrėstos vietovės, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija eksportuojančioje šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

b)

yra aptašyta taip, kad nebūtų visiškai apvalios formos.

Šis punktas netaikomas tokio pavidalo medienai:

a)

drožlėms, kurios visos arba jų dalis gautos iš šių medžių,

b)

pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų, faktiškai naudojamų pervežant visų rūšių objektus, pavidalo pakavimo medžiagai iš medienos,

c)

medienai, naudojamai pleištuoti arba paremti ne medienos krovinį.

2.

Drožlių, kurios visos arba jų dalis gautos iš uosio (Fraxinus L.), pavidalo mediena, nepriklausomai nuo to, ar įrašyta į KN kodų sąrašą Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje, atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

ji yra kilusi iš Agrilus planipennis Fairmaire neužkrėstos vietovės, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija eksportuojančioje šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

b)

yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius.

3.

Nulupta uosio (Fraxinus L.) žievė atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

ji yra kilusi iš Agrilus planipennis Fairmaire neužkrėstos vietovės, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija eksportuojančioje šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

b)

yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius.

4.

Uosio (Fraxinus L.) mediena, drožlių, kurios visos arba jų dalis gautos iš uosio (Fraxinus L.), pavidalo mediena ir nulupta uosio (Fraxinus L.) žievė, kuriai taikomi 1, 2 arba 3 punktai, ir kiti objektai iš uosio (Fraxinus L.) žievės, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, turi būti apžiūrėti, iš jų paimti mėginiai ir atlikti tyrimai priklausomai nuo tų augalinių produktų ir kitų objektų savybių, siekiant užtikrinti, kad jie neužkrėsti Agrilus planipennis Fairmaire pagal tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą Nr. 23 dėl tikrinimo gairių (1).


(1)  ISPM 23. 2005. Guidelines for inspections. Roma, IPPC, FAO.


Top