Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0789

2015 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 3415)

OJ L 125, 21.5.2015, p. 36–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/789/oj

21.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/789

2015 m. gegužės 18 d.

dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 3415)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į Komisijos atliktą auditą ir Italijos institucijų pranešimus apie naujus protrūkius reikėtų sugriežtinti priemones, nustatytas Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/87/ES (2);

(2)

2015 m. sausio 6 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) paskelbė mokslinę nuomonę dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) (toliau – nurodytasis organizmas) keliamo pavojaus augalų sveikatai ES teritorijoje; savo nuomonėje ji taip pat nurodė ir įvertino rizikos mažinimo galimybes (3). Toje nuomonėje pateiktas augalų rūšių, kurios yra imlios nurodytojo organizmo europiniams ir neeuropiniams izoliatams, sąrašas. Be to, 2015 m. kovo 20 d. Tarnyba paskelbė mokslinę ataskaitą dėl tų sodinti skirtų augalų (išskyrus sėklas) klasifikavimo pagal nurodytojo organizmo patekimo pavojų. Ataskaitoje augalų rūšys klasifikuojamos atsižvelgiant į tai, ar jos, kaip lig šiol patvirtinta, yra imlios nurodytojo organizmo europinių ir neeuropinių izoliatų natūraliai infekcijai, eksperimentinei infekcijai per užkrato pernešėjus arba nežinomo tipo infekcijai (toliau – nurodytieji augalai). Šis sąrašas yra ilgesnis už nustatytąjį Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/497/ES (4). Todėl šį sprendimą tikslinga taikyti ilgesniam rūšių sąrašui nei tas, kuriam taikomas Sprendimas 2014/497/ES. Tačiau siekiant užtikrinti proporcingumą kai kurios priemonės turėtų būti taikomos tik toms augalų rūšims, kurios yra imlios nurodytojo organizmo europiniams izoliatams (toliau – augalai šeimininkai). 2015 m. sausio 6 d. EFSA nuomonėje nurodoma, kad yra abejonių dėl tam tikrų augalų rūšių, nes vis dar vyksta moksliniai tyrimai, tačiau Italijos institucijų atliktų tyrimų rezultatai patvirtino, kad kai kurie nurodytieji augalai gali būti augalai šeimininkai;

(3)

valstybės narės turėtų atlikti kasmetinius tyrimus dėl nurodytojo organizmo buvimo jų teritorijoje ir užtikrinti, kad galimai aptikus nurodytąjį organizmą būtų informuojami profesionalūs veiklos vykdytojai ir imamasi priemonių;

(4)

siekdamos likviduoti nurodytąjį organizmą ir neleisti jam plisti Sąjungoje, valstybės narės turėtų nustatyti demarkuotąsias teritorijas, apimančias užkrėstą zoną ir buferinę zoną, ir taikyti likvidavimo priemones. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį pietų Italijoje, Italijos institucijų nustatyta demarkuotosios teritorijos užkrėsta zona turėtų apimti bent visą Lečės provinciją. Siekiant sumažinti pavojų, kad nurodytasis organizmas paplis už demarkuotosios teritorijos [užkrėstos zonos] ribų, buferinė zona turėtų būti 10 km pločio;

(5)

jei nurodytasis organizmas aptinkamas pavieniais atvejais ir nurodytąjį organizmą galima pašalinti nuo augalų, ant kurių jis aptiktas, demarkuotosios teritorijos nustatyti neturėtų būti privaloma. Tokiais atvejais reikėtų nedelsiant imtis veiksmų įsitikinti, ar nebuvo užkrėsti kiti augalai;

(6)

atsižvelgiant į nurodytojo organizmo epidemiologiją ir į jo paplitimo visoje Sąjungoje pavojų, turėtų būti draudžiama sodinti augalus šeimininkus užkrėstoje zonoje, išskyrus tuos plotus, kurie yra fiziškai apsaugoti nuo nurodytojo organizmo patekimo per jo pernešėjus. Tai yra svarbu ir siekiant apsaugoti demarkuotojoje teritorijoje esančius augalus šeimininkus nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmu;

(7)

Lečės provincijoje nurodytasis organizmas jau yra plačiai paplitęs. Esant įrodymų, kad nurodytasis organizmas tam tikrose tos teritorijos dalyse yra aptinkamas daugiau kaip dvejus metus ir jo išnaikinti nebeįmanoma, atsakinga valstybės įstaiga turėtų turėti galimybę taikyti ne likvidavimo, o izoliavimo priemones, kad būtų apsaugoti bent auginimo plotai, ypatingos kultūrinės, socialinės arba mokslinės vertės turintys augalai bei riba su likusia Sąjungos teritorija. Izoliavimo priemonės turėtų būti skirtos tam, kad bakterinio pasėlio kiekis toje zonoje būtų sumažintas ir užkrato pernešėjo populiacija būtų kuo mažesnė;

(8)

siekiant užtikrinti veiksmingą visos Sąjungos apsaugą nuo nurodytojo organizmo ir atsižvelgiant į tai, kad nurodytasis organizmas gali paplisti ne tik per vežamus sodinti skirtus nurodytuosius augalus, bet ir natūraliai bei dirbtinai, tikslinga nustatyti priežiūros zoną, prasidedančią iš karto už buferinės zonos, supančios Lečės provincijos užkrėstą zoną;

(9)

augalai, kurie, kaip žinoma, yra imlūs nurodytajam organizmui, ir kurie bent dalį augimo laikotarpio buvo auginami demarkuotojoje teritorijoje arba kurie buvo vežami per tokią teritoriją, dažniau nei kiti augalai gali būti užkrėsti nurodytuoju organizmu. Todėl tų augalų vežimui turėtų būti taikomi specialūs reikalavimai, skirti užkirsti kelią nurodytojo organizmo plitimui. Kad būtų lengviau anksti aptikti galimą nurodytąjį organizmą už demarkuotosios teritorijos ribų, reikėtų nustatyti atsekamumo reikalavimus, taikomus tada, kai augalai, kurie, kaip žinoma, yra imlūs nurodytajam organizmui, išvežami iš demarkuotųjų teritorijų;

(10)

tam, kad sodinti skirtus augalus, išvežtus iš demarkuotųjų teritorijų, būtų galima patikrinti paskirties vietoje, profesionalūs veiklos vykdytojai turėtų nedelsdami pranešti kilmės vietos atsakingai valstybės įstaigai ir paskirties vietos atsakingai valstybės įstaigai apie kiekvieną vežamą nurodytųjų augalų, kurie bent dalį laiko buvo auginami demarkuotojoje teritorijoje, partiją;

(11)

siekiant atidžiai stebėti sodinti skirtų augalų, kilusių iš demarkuotųjų teritorijų, judėjimą ir veiksmingai apžvelgti vietas, kuriose nurodytojo organizmo keliama fitosanitarinė rizika yra didelė, Komisija ir valstybės narės turėtų turėti prieigą prie informacijos apie demarkuotosiose teritorijose esančius auginimo plotus. Todėl valstybės narės turėtų sudaryti visų savo teritorijos demarkuotosiose teritorijose esančių auginimo plotų, kuriose buvo auginami nurodytieji augalai, sąrašą, jį atnaujinti ir pateikti Komisijai bei kitoms valstybėms narėms. Komisija turėtų pateikti tų sąrašų apibendrintą sąrašą valstybėms narėms;

(12)

siekiant užtikrinti, kad tie nurodytieji augalai iš demarkuotųjų teritorijų būtų išvežami tik laikantis šiame sprendime nustatytų reikalavimų, turėtų būti atliekami oficialieji patikrinimai;

(13)

atsižvelgiant į nurodytojo organizmo pobūdį, prie į Sąjungą įvežamų nurodytųjų augalų, kilusių iš trečiosios šalies, kurioje nurodytojo organizmo nėra, turėtų būti pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kuriame būtų papildomai nurodoma, kad toje šalyje nurodytasis organizmas neaptinkamas;

(14)

siekiant užtikrinti, kad nurodytieji augalai, įvežami į Sąjungą iš trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas, nėra užkrėsti nurodytuoju organizmu, jų įvežimui į Sąjungą turėtų būti taikomi reikalavimai, panašūs į nustatytuosius iš demarkuotųjų teritorijų vežamiems nurodytiesiems augalams;

(15)

nuo 2014 m. spalio mėn. Sąjungoje buvo sulaikyta nemažai Kosta Rikos arba Hondūro kilmės sodinti skirtų Coffea augalų (išskyrus sėklas), užkrėstų nuodytuoju organizmu, siuntų. Todėl daroma išvada, kad Kosta Rikos arba Hondūro fitosanitarinio sertifikavimo procedūromis nepakankamai užtikrinama, kad Coffea augalų siuntos būtų neužkrėstos nurodytuoju organizmu. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad nurodytojo organizmo išplitimo Sąjungoje tikimybė yra didelė, o užkrėstų augalų veiksmingo gydymo būdo nėra, taip pat į didelius ekonominius padarinius Sąjungos ekonomikai, turėtų būti draudžiama įvežti į Sąjungą Kosta Rikos arba Hondūro kilmės sodinti skirtus Coffea augalus (išskyrus sėklas);

(16)

Įgyvendinimo sprendimas 2014/497/ES turėtų būti panaikintas;

(17)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nurodytasis organizmas– europiniai ir neeuropiniai Xylella fastidiosa (Wells et al.) izoliatai;

b)   nurodytieji augalai– visi sodinti skirti augalai (išskyrus sėklas), priklausantys I priede išvardytoms gentims arba rūšims;

c)   augalai šeimininkai– visi nurodytieji augalai, priklausantys II priede išvardytoms gentims arba rūšims;

d)   profesionalus veiklos vykdytojas– bet kuris asmuo, profesionaliai užsiimantis bent viena iš toliau išvardytų veiklos rūšių, susijusių su augalais:

i)

sodinimu;

ii)

selekcija;

iii)

augalininkyste, įskaitant auginimą, dauginimą ir priežiūrą;

iv)

įvežimu į Sąjungos teritoriją, vežimu jos viduje ir išvežimu iš jos;

v)

teikimu rinkai.

2 straipsnis

Nurodytojo organizmo aptikimas arba įtarimas

1.   Bet kuris asmuo, sužinojęs apie nurodytojo organizmo buvimą arba įtariantis jo buvimą, nedelsdamas informuoja atsakingą valstybės įstaigą ir pateikia jai visą susijusią informaciją apie nurodytojo organizmo buvimą arba tariamą buvimą.

2.   Atsakinga valstybės įstaiga nedelsdama užfiksuoja tokią informaciją.

3.   Jeigu atsakingai valstybės įstaigai buvo pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą arba tariamą buvimą, ji imasi visų reikiamų priemonių buvimui arba tariamam buvimui patvirtinti.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad asmenims, kurių prižiūrimi augalai gali būti pažeisti nurodytojo organizmo, būtų nedelsiant pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą arba tariamą buvimą, apie galimus padarinius ir priemones, kurių reikia imtis.

3 straipsnis

Nurodytojo organizmo tyrimai valstybių narių teritorijose

Valstybės narės kasmet atlieka tyrimus, siekdamos nustatyti, ar jų teritorijoje ant nurodytųjų augalų yra nurodytųjų organizmų.

Šiuos tyrimus atlieka atsakinga valstybės įstaiga, arba jie atliekami atsakingai valstybės įstaigai oficialiai prižiūrint. Atliekant tyrimą vykdomos apžiūros ir, esant įtarimų dėl užsikrėtimo nurodytuoju organizmu, imami mėginiai ir atliekami jų tyrimai. Tyrimai grindžiami aiškiais mokslo ir technikos principais ir atliekami tinkamu metų laiku, atsižvelgiant į galimybę aptikti nurodytąjį organizmą. Atliekant šiuos tyrimus privaloma atsižvelgti į turimus mokslinius ir techninius duomenis, nurodytojo organizmo ir jo pernešėjų biologinius ypatumus, nurodytųjų augalų buvimą ir jų biologinius ypatumus ir bet kokią kitą tinkamą informaciją apie nurodytojo organizmo buvimą.

4 straipsnis

Demarkuotųjų teritorijų nustatymas

1.   Jei nurodytojo organizmo buvimas patvirtinamas, susijusi valstybė narė nedelsdama nustato demarkuotąją teritoriją pagal šio straipsnio 2 dalį (toliau – demarkuotoji teritorija).

2.   Demarkuotąją teritoriją sudaro užkrėsta zona ir buferinė zona.

Užkrėsta teritorija apima visus augalus, kurie, kaip žinoma, užkrėsti nurodytuoju organizmu, visus augalus, kuriems būdingi požymiai, rodantys galimą užkrėtimą tuo organizmu, ir visus kitus augalus, kurie gali būti užkrėsti tuo organizmu dėl artumo užkrėstiems augalams arba dėl tos pačios auginimo vietovės, jei žinoma, kad joje buvo užkrėstų augalų arba augalų, iš kurių jie auginami.

Atsižvelgiant į nurodytojo organizmo buvimą Lečės provincijoje, užkrėstą zoną sudaro visa provincija.

Buferinė zona supa užkrėstą zoną ir yra ne mažesnė kaip 10 km pločio.

Tikslus naujų teritorijos ribų nustatymas grindžiamas aiškiais moksliniais principais, nurodytojo organizmo ir jo pernešėjų biologiniais ypatumais, užkrėtimo lygiu, užkrato pernešėjų buvimu ir nurodytųjų augalų pasiskirstymu atitinkamoje teritorijoje.

3.   Jei patvirtinamas nurodytojo organizmo buvimas buferinėje zonoje, užkrėstos teritorijos ir buferinės zonos ribos nedelsiant peržiūrimos ir atitinkamai pakeičiamos.

4.   Remdamasi valstybių narių pranešimais pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/917/ES (5), Komisija sudaro demarkuotųjų teritorijų sąrašą, jį atnaujina ir pateikia valstybėms narėms.

5.   Jei demarkuotojoje teritorijoje, remiantis 3 straipsnyje nurodytais tyrimais ir 6 straipsnio 7 dalyje nurodyta stebėsena, nurodytojo organizmo nenustatyta penkerius metus, šios demarkacinės ribos gali būti panaikinamos. Apie tai susijusi valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

6.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti demarkuotosios teritorijos iš karto, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

yra įrodymų, kad nurodytasis organizmas buvo neseniai įvežtas į teritoriją kartu su augalais, ant kurių jis aptiktas;

b)

yra požymių, kad šie augalai buvo užkrėsti prieš juos įvežant į susijusią teritoriją;

c)

atlikus tyrimus, pagrįstus tarptautiniu mastu patvirtintais tyrimų metodais, netoli tokių augalų nebuvo nustatyta jokių nurodytojo organizmo pernešėjų.

7.   6 dalyje nurodytu atveju valstybė narė:

a)

bent du metus kasmet atlieka tyrimą, kad nustatytų, ar buvo užkrėsti kiti augalai, išskyrus tuos, ant kurių iš pradžių buvo aptiktas nurodytasis organizmas;

b)

remdamasi šiuo tyrimu ji sprendžia, ar būtina nustatyti demarkuotąją teritoriją;

c)

praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie tai, kodėl nebuvo nustatyta demarkuotoji teritorija, ir pateikia šios dalies a punkte nurodytų tyrimų išvadas iš karto, kai tik jos gaunamos.

5 straipsnis

Draudimas sodinti augalus šeimininkus užkrėstose zonose

Draudžiama sodinti augalus šeimininkus užkrėstose zonose, išskyrus tuos plotus, kurie yra fiziškai apsaugoti nuo nurodytojo organizmo patekimo per jo pernešėjus.

6 straipsnis

Likvidavimo priemonės

1.   Valstybė narė, nustačiusi 4 straipsnyje nurodytą demarkuotąją teritoriją, toje teritorijoje imasi šio straipsnio 2–11 dalyse nustatytų priemonių.

2.   Susijusi valstybė narė 100 m spinduliu aplink augalus, kurie buvo ištirti ir, kaip nustatyta, užkrėsti nurodytuoju organizmu, nedelsdama pašalina:

a)

augalus šeimininkus, nepaisant jų sveikumo būklės;

b)

augalus, kurie, kaip žinoma, buvo užkrėsti nurodytuoju organizmu;

c)

augalus, turinčius požymių, rodančių galimą užkrėtimą tuo organizmu arba įtariamus užsikrėtusius tuo organizmu.

3.   Susijusi valstybė narė 100 m atstumu aplink kiekvieną iš užkrėstų augalų ima nurodytųjų augalų mėginius ir atlieka jų tyrimus pagal Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą ISPM Nr. 31 (6).

4.   Susijusi valstybė narė, prieš pašalindama šio straipsnio 2 dalyje nurodytus augalus, atlieka atitinkamą nurodytųjų augalų arba augalų, kurie gali būti nurodytojo organizmo pernešėjų šeimininkais, fitosanitarinį apdorojimą nuo nurodytojo organizmo pernešėjų. Toks apdorojimas gali atitinkamai apimti augalų pašalinimą.

5.   Susijusi valstybė narė in situ arba netolimoje šiam tikslui skirtoje vietoje, esančioje užkrėstoje zonoje, sunaikina visus 2 dalyje nurodytus augalus ir augalų dalis tinkamu būdu, užtikrinant, kad nurodytasis organizmas neplistų.

6.   Susijusi valstybė narė atlieka atitinkamus tyrimus siekdama nustatyti užkrato kilmę. Ji atseka nurodytuosius augalus, susijusius su atitinkamu užkrėtimu, įskaitant tuos, kurie buvo vežami prieš nustatant demarkuotąją teritoriją. Tokių tyrimų rezultatai pranešami valstybėms narėms, iš kurių yra kilę susiję augalai, valstybėms narėms, per kurias jie buvo vežami, ir valstybėms narėms, į kurias jie buvo įvežti.

7.   Susijusi valstybė narė stebi nurodytojo organizmo buvimą atlikdama kasmetinius tyrimus tinkamu laiku. Ji atlieka nurodytųjų augalų apžiūrą, ima užkrėtimo požymių turinčių augalų ir tokių požymių neturinčių, bet netoli pastarųjų esančių augalų mėginius ir atlieka jų tyrimus.

Buferinėse zonose tiriamas plotas suskirstomas 100 × 100 m kvadratais. Apžiūros atliekamos kiekviename kvadrate.

8.   Susijusi valstybė narė imasi veiklos, kad padidintų visuomenės informuotumą apie nurodytojo organizmo grėsmę ir priemones, priimtas siekiant išvengti jo patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje. Ji stato ženklus, rodančius atitinkamos demarkuotosios teritorijos ribas.

9.   Susijusi valstybė narė prireikus imasi priemonių esant konkretiems arba sudėtingiems atvejams, kai pagrįstai numatoma, kad bus vengiama likvidavimo, jam bus trukdoma arba jis bus atidedamas, ypač jei tai susiję su visų augalų, kurie yra užkrėsti arba įtariama, kad gali būti užkrėsti, prieinamumu ir tinkamu sunaikinimu, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, viešos arba privačios nuosavybės arba asmens ar įstaigos, kuriam jie priklauso.

10.   Susijusi valstybė narė imasi bet kokių kitų priemonių, kurios gali padėti likviduoti nurodytąjį organizmą, pagal ISPM Nr. 9 (7) ir pagal ISPM Nr. 14 (8) taikant integruotąjį požiūrį.

11.   Susijusi valstybė narė, siekdama valdyti nurodytąjį organizmą ir jo pernešėjus, vadovaujasi tinkama žemės ūkio praktika.

7 straipsnis

Izoliavimo priemonės

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, tik Lečės provincijoje atsakinga valstybės įstaiga gali nuspręsti taikyti izoliavimo priemones, kaip nustatyta šio straipsnio 2–6 dalyse (toliau – izoliuotas plotas).

2.   Susijusi valstybė narė nedelsdama pašalina visus augalus, kurie, kaip nustatyta, užkrėsti nurodytuoju organizmu, jei jie yra bet kurioje iš šių vietų:

a)

netoli 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų plotų;

b)

netoli plotų, kuriuose auginami ypatingos kultūrinės, socialinės arba mokslinės vertės turintys augalai;

c)

ne toliau kaip 20 km atstumu nuo izoliuoto ploto ir likusios Sąjungos teritorijos ribos.

Imamasi visų būtinų atsargos priemonių, siekiant išvengti nurodytojo organizmo išplitimo šalinant ir po šalinimo.

3.   Susijusi valstybė narė 100 m spinduliu aplink šio straipsnio 2 dalyje nurodytus augalus, kurie, kaip nustatyta, užkrėsti nurodytuoju organizmu, ima augalų šeimininkų mėginius ir atlieka jų tyrimus pagal Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą ISPM Nr. 31. Minėti tyrimai atliekami reguliariai bent du kartus per metus.

4.   Susijusi valstybė narė, prieš pašalindama šio straipsnio 2 dalyje nurodytus augalus, atlieka atitinkamą nurodytųjų augalų arba augalų, kurie gali būti nurodytojo organizmo pernešėjų šeimininkais, fitosanitarinį apdorojimą nuo pernešėjų. Toks apdorojimas gali atitinkamai apimti augalų pašalinimą.

5.   Susijusi valstybė narė in situ arba netolimoje šiam tikslui skirtoje vietoje, esančioje izoliuotame plote, sunaikina visus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus augalus ir augalų dalis tinkamu būdu, užtikrinant, kad nurodytasis organizmas neplistų.

6.   Susijusi valstybė narė, siekdama valdyti nurodytąjį organizmą ir jo pernešėjus, vadovaujasi tinkama žemės ūkio praktika.

8 straipsnis

Priežiūros zonos Italijoje nustatymas

1.   Greta demarkuotosios teritorijos, apimančios Lečės provincijos užkrėstą zoną, nustatoma ne mažesnė kaip 30 km pločio priežiūros zona.

2.   Susijusi valstybė narė stebi nurodytojo organizmo buvimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje priežiūros zonoje atlikdama kasmetinius tyrimus tinkamu laiku. Ji atlieka nurodytųjų augalų apžiūrą, ima užkrėtimo požymių turinčių augalų mėginius ir atlieka jų tyrimus.

Tiriamas plotas suskirstomas 100 × 100 m kvadratais. Apžiūros atliekamos kiekviename kvadrate.

Mėginių skaičius, metodai ir rezultatai pateikiami 14 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje.

3.   Susijusi valstybė narė, siekdama valdyti nurodytąjį organizmą ir jo pernešėjus, vadovaujasi tinkama žemės ūkio praktika.

9 straipsnis

Nurodytųjų augalų vežimas Sąjungoje

1.   Nurodytuosius augalus, kurie bent dalį augimo laikotarpio buvo auginami pagal 4 straipsnį nustatytoje demarkuotojoje teritorijoje, draudžiama vežti Sąjungoje, demarkuotosiose teritorijose arba išvežti iš jų.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatų, nurodytuosius augalus galima taip vežti, jeigu jie buvo auginami plote, kuriame tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

jis įregistruotas pagal Komisijos direktyvą 92/90/EEB (9);

b)

pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus atsakinga valstybės įstaiga nustatė, kad tai plotas, neužkrėstas nurodytuoju organizmu ir jo pernešėjais;

c)

jis fiziškai apsaugotas nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmu per jo pernešėjus;

d)

jį supa 200 m pločio zona, kurioje atlikus oficialią apžiūrą ir, įtarus nurodytojo organizmo buvimą, – paėmus mėginius ir atlikus tyrimus nurodytojo organizmo nenustatyta, taip pat jame atliekamas atitinkamas fitosanitarinis apdorojimas nuo nurodytojo organizmo pernešėjų; toks apdorojimas gali atitinkamai apimti augalų pašalinimą;

e)

siekiant užtikrinti, kad nurodytojo organizmo pernešėjų nebūtų, jame atliekamas atitinkamas fitosanitarinis apdorojimas; toks apdorojimas gali atitinkamai apimti augalų pašalinimą;

f)

jame ir šios dalies d punkte nurodytoje zonoje kasmet atitinkamu laiku atliekami bent du oficialūs tikrinimai;

g)

per visą nurodytųjų augalų auginimo laikotarpį jame nenustatyta nei nurodytojo organizmo požymių, nei jo pernešėjų, arba, pastebėjus požymius, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta;

h)

per visą nurodytųjų augalų auginimo laikotarpį šios dalies d punkte nurodytoje zonoje nenustatyta nurodytojo organizmo požymių, arba, pastebėjus požymių, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta.

3.   Atlikti kasmetiniai atitinkamų kiekvienos rūšies nurodytųjų augalų iš kiekvieno auginimo ploto reprezentatyviųjų mėginių tyrimai tinkamiausiu laiku ir, atlikus tyrimus, pagrįstus tarptautiniu mastu patvirtintais tyrimų metodais, patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta.

4.   Nurodytųjų augalų partijos kuo greičiau (kiek tai praktiškai įmanoma) iki vežimo buvo oficialiai apžiūrėtos, paimti mėginiai ir pagal ISPM Nr. 31 atlikti tarptautiniu mastu patvirtintais tyrimų metodais pagrįsti molekuliniai tyrimai, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 1 %, ir kuri skirta būtent augalams, kuriuose nustatyta nurodytojo organizmo buvimo požymių.

5.   Prieš vežant nurodytųjų augalų partijas joms atliktas fitosanitarinis apdorojimas nuo nurodytojo organizmo pernešėjų.

6.   Demarkuotosiose teritorijose nurodytieji augalai vežami uždarose talpyklose arba pakuotėse, užtikrinant, kad jų būtų neįmanoma užkrėsti nurodytuoju organizmu arba jo pernešėjais.

7.   Visus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus augalus galima įvežti į Sąjungą ir vežti per ją tik jei prie jų pridedamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (10).

10 straipsnis

Atsekamumas

1.   Profesionalūs veiklos vykdytojai, tiekiantys nurodytuosius augalus, kurie bent dalį laiko buvo auginami demarkuotojoje teritorijoje arba kurie buvo vežami per tokią teritoriją, saugo informaciją apie kiekvieną pristatytą partiją ir profesionalų veiklos vykdytoją, kuris ją gavo.

2.   Profesionalūs veiklos vykdytojai, kuriems tiekiami nurodytieji augalai, kurie bent dalį laiko buvo auginami demarkuotojoje teritorijoje arba kurie buvo vežami per tokią teritoriją, saugo informaciją apie kiekvieną gautą partiją ir tiekėją.

3.   Profesionalūs veiklos vykdytojai šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją saugo trejus metus nuo tos dienos, kai jie pristatė arba gavo atitinkamą partiją.

4.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti profesionalūs veiklos vykdytojai nedelsdami praneša atitinkamai valstybės įstaigai apie kiekvieną jų pristatytą arba gautą siuntą. Tokia informacija – tai kilmės vieta, siuntėjas, gavėjas, paskirties vieta, augalo paso individualus serijos, savaitės arba siuntos numeris ir susijusios partijos identifikaciniai duomenys bei kiekis.

5.   Atsakinga valstybės įstaiga, gavusi šio straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją, nedelsdama informuoja apie susijusią siuntą paskirties vietos atsakingą valstybės įstaigą.

6.   Gavusios prašymą valstybės narės šio straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją pateikia Komisijai.

11 straipsnis

Vežamų nurodytųjų augalų oficialieji patikrinimai

1.   Valstybės narės reguliariai atlieka oficialius nurodytųjų augalų, vežamų iš demarkuotosios teritorijos arba iš užkrėstos zonos į buferinę zoną, patikrinimus.

Tokie patikrinimai atliekami bent šiose vietose:

a)

punktuose, kuriuose nurodytieji augalai vežami iš užkrėstos zonos į buferinę zoną;

b)

punktuose, kuriuose nurodytieji augalai vežami iš buferinės zonos į nedemarkuotąsias teritorijas;

c)

nurodytųjų augalų paskirties vietoje buferinėje zonoje;

d)

paskirties vietoje nedemarkuotosiose teritorijose.

2.   Atliekant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimus tikrinami dokumentai ir nurodytųjų augalų tapatybė.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai atliekami nepaisant jų buvimo vietos, nuosavybės arba už juos atsakingo asmens ar subjekto.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų patikrinimų intensyvumas grindžiamas pavojumi, kad augaluose yra nurodytasis organizmas arba žinomi ar galimi jo pernešėjai, atsižvelgiant į partijų kilmę, augalų imlumo laipsnį ir į tai, kaip už augalų vežimą atsakingas profesionalus veiklos vykdytojas laikosi šio sprendimo ir visų kitų priemonių, kurių imtasi siekiant sustabdyti nurodytojo organizmo plitimą arba jį likviduoti.

12 straipsnis

Patvirtintų plotų sąrašas

Valstybės narės sudaro ir atnaujina visų pagal 9 straipsnio 2 dalį patvirtintų plotų sąrašą.

Valstybės narės tą sąrašą pateikia Komisijai.

Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, sudaro ir atnaujina visų valstybėse narėse patvirtintų plotų sąrašą.

Komisija tą sąrašą perduoda bet kuriai valstybei narei.

13 straipsnis

Priemonės, kurios taikomos, jei nesilaikoma 9 straipsnio

Jeigu atlikus 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus patikrinimus nustatoma, kad nesilaikoma 9 straipsnyje nustatytų sąlygų, tuos patikrinimus atlikusi valstybė narė nedelsdama sunaikina reikalavimų neatitinkantį augalą in situ arba netolimoje vietoje. Šis veiksmas atliekamas imantis visų būtinų atsargos priemonių, siekiant išvengti nurodytojo organizmo ir bet kokio tame augale esančio užkrato pernešėjo išplitimo šalinant ir po šalinimo.

14 straipsnis

Ataskaitos dėl priemonių

Valstybės narės iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms:

a)

ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi pagal 3, 4, 6, 7, 8 ir 11 straipsnius ir dėl tų priemonių rezultatų;

b)

priemonių planą su numatomu kiekvienos priemonės, kurios turi būti imtasi pagal 3, 4, 6, 7, 8 ir 11 straipsnius kitais metais, taikymo laikotarpiu.

Jeigu susijusi valstybė narė nusprendžia taikyti izoliavimo priemones pagal 7 straipsnį, ji nedelsdama praneša Komisijai apie savo sprendimo priežastis ir apie priemones, kurios bus taikomos arba kurias ketinama taikyti.

Kai tai pateisinama remiantis atitinkamos fitosanitarinės rizikos raida, valstybės narės priima atitinkamas priemones ir atitinkamai atnaujina šios dalies b punkte nurodytą planą. Jos nedelsdamos pateikia atnaujintą planą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

15 straipsnis

Draudimas įvežti Kosta Rikos arba Hondūro kilmės sodinti skirtus Coffea augalus (išskyrus sėklas)

Draudžiama įvežti į Sąjungą Kosta Rikos arba Hondūro kilmės sodinti skirtus Coffea augalus (išskyrus sėklas).

Kosta Rikos arba Hondūro kilmės sodinti skirtus Coffea augalus (išskyrus sėklas), kurie buvo įvežti į Sąjungą iki šio sprendimo taikymo pradžios, profesionalūs veiklos vykdytojai gali vežti Sąjungoje tik apie tai pranešę atsakingai valstybės įstaigai.

16 straipsnis

Trečiosios šalies, kurioje neaptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytųjų augalų įvežimas į Sąjungą

Trečiosios šalies, kurioje neaptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytuosius augalus į Sąjungą galima įvežti tik jei jie tenkina šias sąlygas:

a)

susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija raštu pranešė Komisijai, kad nurodytasis organizmas šalyje neaptinkamas;

b)

prie nurodytųjų augalų pridėtas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nuodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, kad nurodytasis organizmas šalyje neaptinkamas;

c)

į Sąjungą įvežamus nurodytuosius augalus patikrino atsakinga valstybės įstaiga pagal 18 straipsnio 2 dalį ir nenustatė nei nurodytojo organizmo, nei jo požymių.

17 straipsnis

Trečiosios šalies, kurioje aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytųjų augalų įvežimas į Sąjungą

1.   Trečiosios šalies, kurioje aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytuosius augalus į Sąjungą galima įvežti tik jei jie tenkina šias sąlygas:

a)

prie jų pridėtas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nuodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte;

b)

jie atitinka šio straipsnio 2 dalies arba 3 ir 4 dalių nuostatas;

c)

juos įvežamus į Sąjungą patikrino atsakinga valstybės įstaiga pagal 18 straipsnį ir nenustatė nei nurodytojo organizmo, nei jo požymių.

2.   Jeigu nurodytieji augalai kilę iš teritorijos, kurioje, kaip nustatė susijusi nacionalinė augalų apsaugos organizacija pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus, nurodytasis organizmas neaptinkamas, turi būti tenkinamos šios sąlygos:

a)

susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija raštu nurodė Komisijai tos teritorijos pavadinimą;

b)

tos teritorijos pavadinimas nurodytas fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“.

3.   Jeigu nurodytieji augalai kilę iš teritorijos, kurioje nurodytasis organizmas aptinkamas, fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ turi būti nurodyta, kad:

a)

nurodytieji augalai buvo išauginti viename arba keliuose plotuose, tenkinančiuose šio straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas;

b)

susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija raštu pateikė Komisijai tų plotų sąrašą ir nurodė, kurioje šalies vietoje jos yra;

c)

tame plote ir jo zonoje atliekamas fitosanitarinis apdorojimas nuo nurodytojo organizmo pernešėjų, kaip nurodyta šio straipsnio 4 dalies c punkte;

d)

atlikti kasmetiniai atitinkamų kiekvienos rūšies nurodytųjų augalų iš kiekvieno auginimo ploto reprezentatyviųjų mėginių tyrimai tinkamiausiu laiku ir, atlikus tyrimus, pagrįstus tarptautiniu mastu patvirtintais tyrimų metodais, patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta;

e)

nurodytieji augalai buvo vežami uždarose talpyklose arba pakuotėse, užtikrinant, kad jų būtų neįmanoma užkrėsti nurodytuoju organizmu arba jo pernešėjais;

f)

nurodytųjų augalų partijos kuo greičiau (kiek tai praktiškai įmanoma) iki eksporto buvo oficialiai apžiūrėtos, paimti mėginiai ir atlikti tarptautiniu mastu patvirtintais tyrimų metodais pagrįsti molekuliniai tyrimai, kuriais patvirtinta, kad nurodytojo organizmo nėra, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 1 %, ir kuri skirta būtent augalams, kuriuose nustatyta nurodytojo organizmo buvimo požymių;

g)

iš karto prieš eksportuojant nurodytųjų augalų partijas joms atliktas fitosanitarinis apdorojimas nuo visų žinomų nurodytojo organizmo pernešėjų.

Be to, šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“ nurodomas a punkte nurodytas plotas.

4.   Šio straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas plotas turi tenkinti šias sąlygas:

a)

pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus nacionalinė augalų apsaugos organizacija nustatė, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu ir jo pernešėjais;

b)

jis fiziškai apsaugotas nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmu per jo pernešėjus;

c)

jį supa 200 m pločio zona, kurioje atlikus oficialią apžiūrą ir, įtarus nurodytojo organizmo buvimą, – paėmus mėginius ir atlikus tyrimus nurodytojo organizmo nenustatyta, taip pat jame atliekamas atitinkamas fitosanitarinis apdorojimas nuo nurodytojo organizmo pernešėjų; toks apdorojimas gali atitinkamai apimti augalų pašalinimą;

d)

siekiant užtikrinti, kad nurodytojo organizmo pernešėjų nebūtų, tame plote atliekamas fitosanitarinis apdorojimas; toks apdorojimas gali atitinkamai apimti augalų pašalinimą;

e)

jame ir šios dalies c punkte nurodytoje zonoje kasmet atitinkamu laiku atliekami bent du oficialūs tikrinimai;

f)

per visą nurodytųjų augalų auginimo laikotarpį tame plote nenustatyta nei nurodytojo organizmo, nei jo pernešėjų, arba, pastebėjus požymių, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta;

g)

per visą nurodytųjų augalų auginimo laikotarpį šios dalies c punkte nurodytoje zonoje nenustatyta nurodytojo organizmo požymių, arba, pastebėjus požymių, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta.

18 straipsnis

Oficialūs patikrinimai įvežant į Sąjungą

1.   Visos į Sąjungą įvežamos nurodytųjų augalų siuntos oficialiai patikrinamos įvežimo į Sąjungą punkte arba paskirties vietoje, kaip nustatyta Komisijos direktyvos 2004/103/EB (11) 1 straipsnyje ir, jei taikoma, šio straipsnio 2 arba 3 ir 4 dalyje.

2.   Jei nurodytieji augalai yra kilę iš trečiosios šalies, kurioje nurodytojo organizmo nėra, atsakinga valstybės įstaiga atlieka šiuos patikrinimus:

a)

apžiūrą ir,

b)

įtarus nurodytojo organizmo buvimą, – nurodytųjų augalų partijų mėginių ėmimą ir tyrimus, kad patvirtintų, jog nurodytojo organizmo ar jo požymių nėra.

3.   Jei nurodytieji augalai yra kilę iš trečiosios šalies, kurioje nurodytasis organizmas aptinkamas, atsakinga valstybės įstaiga atlieka šiuos patikrinimus:

a)

apžiūrą ir

b)

nurodytųjų augalų partijų mėginių ėmimą bei tyrimus, kad patvirtintų, jog nurodytojo organizmo ar jo požymių nėra.

4.   Šio straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 dalies b punkte nurodyti mėginiai, imami pagal ISPM Nr. 31, turėtų būti tokio dydžio, kad 99 % patikimumu būtų galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 1 %

19 straipsnis

Atitiktis reikalavimams

Valstybės narės panaikina arba iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė siekdamos apsisaugoti nuo nurodytojo organizmo patekimo ir išplitimo, kad jos atitiktų šio sprendimo reikalavimus. Apie šias priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

20 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas 2014/497/ES panaikinamas.

21 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/87/ES dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) plitimo prevencijos priemonių Sąjungoje (OL L 45, 2014 2 15, p. 29).

(3)  EFSA PLH Panel (EFSA augalų sveikatos mokslinė grupė), 2015 m. Scientific Opinion on the risks to plant health posed by Xylella fastidiosa in the ES territory, with the identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2015;13(1):3989, 262 pp.

(4)  2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/497/ES dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (OL L 219, 2014 7 25, p. 56).

(5)  2014 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/917/ES, kuriuo Tarybos direktyvai 2000/29/EB įgyvendinti nustatomos išsamios pranešimo apie aptiktus kenksminguosius organizmus ir apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis valstybės narės, taisyklės (OL L 360, 2014 12 17, p. 59).

(6)  Mėginių ėmimo iš siuntų metodika. Pamatinis standartas ISPM Nr. 31, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma. Paskelbta 2008 m.

(7)  Maro išnaikinimo programų gairės. Pamatinis standartas ISPM Nr. 9, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma. Paskelbtas 2011 m. gruodžio 15 d.

(8)  Integruotų priemonių naudojimas taikant sisteminį maro rizikos valdymo metodą. Pamatinis standartas ISPM Nr. 14, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma. Paskelbta 2014 m. sausio 8 d.

(9)  1992 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 92/90EEB, nustatanti įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales (OL L 344, 1992 11 26, p. 38).

(10)  1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas (OL L 4, 1993 1 8, p. 22).

(11)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


I PRIEDAS

Augalų, kurie, kaip žinoma, yra imlūs nurodytojo organizmo europiniams ir neeuropiniams izoliatams (nurodytieji augalai), sąrašas

 

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

 

Acer

 

Aesculus

 

Agrostis gigantea Roth

 

Albizia julibrissin Durazz.

 

Alnus rhombifolia Nutt.

 

Alternanthera tenella Colla

 

Amaranthus blitoides S. Watson

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

 

Ampelopsis cordata Michx.

 

Artemisia douglasiana Hook.

 

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

 

Avena fatua L.

 

Baccharis halimifolia L.

 

Baccharis pilularis DC.

 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

 

Bidens pilosa L.

 

Brachiaria decumbens (Stapf)

 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

 

Brassica

 

Bromus diandrus Roth

 

Callicarpa americana L.

 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 

Carex

 

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

 

Cassia tora (L.) Roxb.

 

Catharanthus

 

Celastrus orbiculata Thunb.

 

Celtis occidentalis L.

 

Cenchrus echinatus L.

 

Cercis canadensis L.

 

Cercis occidentalis Torr.

 

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

 

Chenopodium quinoa Willd.

 

Chionanthus

 

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

 

Citrus

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coffea

 

Commelina benghalensis L.

 

Conium maculatum L.

 

Convolvulus arvensis L.

 

Conyza canadensis (L.) Cronquist

 

Cornus florida L.

 

Coronopus didymus (L.) Sm.

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Cyperus esculentus L.

 

Cytisus scoparius (L.) Link

 

Datura wrightii Regel

 

Digitaria horizontalis Willd.

 

Digitaria insularis (L.) Ekman

 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

 

Duranta erecta L.

 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

 

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

 

Eriochloa contracta Hitchc.

 

Erodium

 

Escallonia montevidensis Link & Otto

 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

 

Eucalyptus globulus Labill.

 

Eugenia myrtifolia Sims

 

Euphorbia hirta L.

 

Fagus crenata Blume

 

Ficus carica L.

 

Fragaria vesca L.

 

Fraxinus americana L.

 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

 

Fraxinus latifolia Benth.

 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

 

Fuchsia magellanica Lam.

 

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

 

Geranium dissectum L.

 

Ginkgo biloba L.

 

Gleditsia triacanthos L.

 

Hedera helix L.

 

Helianthus annuus L.

 

Hemerocallis

 

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

 

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

 

Hibiscus syriacus L.

 

Hordeum murinum L.

 

Hydrangea paniculata Siebold

 

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

 

Ipomoea purpurea (L.) Roth

 

Iva annua L.

 

Jacaranda mimosifolia D. Don

 

Juglans

 

Juniperus ashei J. Buchholz

 

Koelreuteria bipinnata Franch.

 

Lactuca serriola L.

 

Lagerstroemia indica L.

 

Lavandula dentata L.

 

Ligustrum lucidum L.

 

Lippia nodiflora (L.) Greene

 

Liquidambar styraciflua L.

 

Liriodendron tulipifera L.

 

Lolium perenne L.

 

Lonicera japonica (L.) Thunb.

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

 

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

 

Lupinus villosus Willd.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Malva

 

Marrubium vulgare L.

 

Medicago polymorpha L.

 

Medicago sativa L.

 

Melilotus

 

Melissa officinalis L.

 

Metrosideros

 

Modiola caroliniana (L.) G. Don

 

Montia linearis (Hook.) Greene

 

Morus

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Murray

 

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

 

Nerium oleander L.

 

Nicotiana glauca Graham

 

Olea europaea L.

 

Origanum majorana L.

 

Paspalum dilatatum Poir.

 

Persea americana Mill.

 

Phoenix reclinata Jacq.

 

Phoenix roebelenii O'Brien

 

Pinus taeda L.

 

Pistacia vera L.

 

Plantago lanceolata L.

 

Platanus

 

Pluchea odorata (L.) Cass.

 

Poa annua L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Polygonum arenastrum Boreau

 

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

 

Polygonum persicaria Gray

 

Populus fremontii S. Watson

 

Portulaca

 

Prunus

 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

 

Quercus

 

Ranunculus repens L.

 

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Rosa californica Cham. & Schldl.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Rubus

 

Rumex crispus L.

 

Salix

 

Salsola tragus L.

 

Salvia mellifera Greene

 

Sambucus

 

Sapindus saponaria L.

 

Schinus molle L.

 

Senecio vulgaris L.

 

Setaria magna Griseb.

 

Silybum marianum (L.) Gaertn.

 

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

 

Sisymbrium irio L.

 

Solanum americanum Mill.

 

Solanum elaeagnifolium Cav.

 

Solidago virgaurea L.

 

Sonchus

 

Sorghum

 

Spartium junceum L.

 

Spermacoce latifolia Aubl.

 

Stellaria media (L.) Vill.

 

Tillandsia usneoides (L.) L.

 

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

 

Trifolium repens L.

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

 

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

 

Urtica dioica L.

 

Urtica urens L.

 

Vaccinium

 

Verbena litoralis Kunth

 

Veronica

 

Vicia faba L.

 

Vinca

 

Vitis

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

 

Xanthium spinosum L.

 

Xanthium strumarium L.


II PRIEDAS

Augalų, kurie, kaip žinoma, yra imlūs nurodytojo organizmo europiniams izoliatams (augalai šeimininkai), sąrašas

 

Acacia saligna (Labill.) Wendl.

 

Catharanthus

 

Myrtus communis L.

 

Nerium oleander L.

 

Olea europaea L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Spartium junceum L.

 

Vinca

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce


Top